BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 15     1 1 1         1   1           1     1   1         1     1 1                             1 1   1 1                 00
01 13               1       1 1         1   1     1             1   1       2       1 1         1                           01
02 17 1   1         1   1               1         1   1     1 1 1   1             1                       1     2   1     1 02
03 19   1             1       1       1                 1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1     1   1   1     03
04 12   1       1   1                   1   1     1 2               1           1 1                   1                     04
05 17 1             2   1       1 1     1 1   1           1           1                 2       1           1   1   1       05
06 11                             1                             1     1       1 1 1     1         1   1           1     1   06
07 14               1       1 1               2     1 1 1 1                     1     1 1               1                 1 07
08 16 1             1       1   1   1   1     1   1   1                     1       1 1 1 1           1                   1 08
09 12   1         1           2                     1 2                 2 1             1   1                               09
10 21 2             1 1           1   1 1       1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     1   1             10
11 16   2 1           1       2     1                       1                     1       2 1           1 1             2   11
12 18   1       1   1 1           1     1     1 1     1 1           1         1   1         1                   2 1   1     12
13 22       1           1   1       1                   1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     1       2   1   1 13
14 26     1     1       1               1 1 1         2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   1 1   1   1     1 14
15 15                                     1   1         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         2                 15
16 7     1                         1         1   1       1 1           1                                                   16
17 10   1   2                         1       1             1                   1                   1         2             17
18 17               1     2   1                   1 1         1             2   1             1   1 1     1   2     1       18
19 14       1         1   1 1                 2             2 1 1 1         1                             1               1 19
20 7   1                     1         1                             1           1                           2             20
21 18 1           1                         1 1 2             1   1   1 1 2     1                   1       1   1       2   21
22 23     1   1 1       1   1 1       2     1         1     1           2     1         1 1     1 2   1   3                 22
23 17     1   1         1     1         1 2 1         1   1     1       1               1 1               1       2         23
24 18   1     2 1 1       1         1 1   1       1                     1     1       1 1       1         1   1     1       24
25 16   1                   1     1 1   2           1 1 1               1   1       1                 1     1   1         1 25
26 15 1   1     1               1       2 1   1                 1 2                         1         1           1   1     26
27 13                   1       1                         1               1     1   1 1       1   1   1 1     2             27
28 17 1   1           1 1 1     1     1         2 1                 1 1   1           1                   1           2     28
29 16   1       1 1   1   1 1     1       1                     1                   1 1 1       1           1             2 29
30 21           2       1   1       2       1   1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 1           1   1 30
31 15       1             1     1 1 1       1       2               1     2                 1   1           1 1             31
32 19                 1         1 2   1                     1   1     1       1 1 1         1 1 1             1 1   2   1   32
33 15 3   1       1                           2   1         1     1         1 1     1 1 1                                   33
34 18   1 1   1   1       1     1       1   1                 1     1 1   1   1 2     1 1                   1               34
35 23 1 1   1 1 1 1         1   1   1             1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   1     1         1 35
36 16         1   1       1     1         2                   1       1       1 1 1     1                   1   1   1     1 36
37 10         1                   1     1       1   1                 1     1                           1   1   1           37
38 14   1           1   1   1   1                 1   1         1                           1     1     2   1 1             38
39 16     1       1   1           1       1 1 1 2 1             1 1     1   1     1                                     1   39
40 10 1         1                                                 1 1               1         2   1             1 1         40
41 12           1               1 1       1     1       1   1   1           1                     1           1       1     41
42 14                 1     1         1     2             1       1 1         1     1 1                             2     1 42
43 18       2 1   2 1           1           1   1                     1 1 1           1                     2     2 1       43
44 18 1 2     1             1     1 1 1         2       2                 1         1             1   1     1   1           44
45 17   1                     1       2             2             1 1         1     2     1         1 2             2       45
46 13     1           1     2 1         1 1 1                       1                       1   1                     2     46
47 19 1 1   2                 1       1               1             1             1       1   2       1 1 1           1 2 1 47
48 12 1       1       1 1                 1 1                         1                     1 1   1   1           1         48
49 20 1   2 1   1         1         1             1     1           1 2         1 1     1   2 1       1     1               49
50 17       1                   1         1 2       1   1     1         2                   1   1 1         1   2 1         50
51 13                   1                       2           1 1     1     2     1                     1           2   1     51
52 17             1               2 2         1   1                 1     1 1     1       1       1 2         1         1   52
53 18                   1 1   1   1     1     1             1                   2             1 2   1     1   1       2   1 53
54 19         1                   1 1 1           1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1             1               54
55 14 1                               1 1 1       1   1   1               2         1 1               1                 1 1 55
56 15 1         2     1             1                     1   1     1           1   1         1         1   1       1     1 56
57 20 1                                       2   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 1   1 1 1   2     57
58 9 1           1                                     1                               1 1         1   1             1 1   58
59 12 1           1                                                 1   1   1     1         1     1   2 1             1     59
60 17   1 1 1   1         1           1       1     1     1     1   1                     1     1       1     1     1     1 60
61 17     1 1 1       1     1                   1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1         1   1       61
62 16         1   2   1   2                     1 1       1               1         1 1     1               1         1 1   62
63 11     1     1     1 2     1                 1           1                                   1   1             1         63
64 19   1                 1 1     1   1         1     1         1   1 1 1       1   1         1             1 1     1 2     64
65 18                 1     1 3 1       1 2                                   1   1 1       1       1     1 1     1     1   65
66 9           1                               1         1     1   1         1   1                     2                   66
67 11           1                           1       1     1       1             1 1 1   1                                 2 67
68 24     1 1     1 1 1 1 1             1           1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1     1     1       68
69 22 1             1     1     1   3 1               1 1 1     3               2     1 1 1       2               1         69
70 22 1       1   1 2         1   1     1 1                 1 1   1       2   1   1                 1       1   1   1   1 1 70
71 19       1 1             1       1 1                     1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 1 1 1         1   71
72 17             1 1       1 1 2         1                   1     1   1               1 1 1 1   1                       2 72
73 11       1         1           1   2 1       1   1                 1     1                   1                           73
74 21   2   1       1 1         1       1   1             1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1       1           74
75 15       1   1         1     1 1   1   1         1 1               1   1                         1       1     1       1 75
76 13       1               1   1       1 1             1                             1   1   1         1   1         1 1   76
77 17   1     1 1         2                 2   1 1   1 1 2       1       1                           1     1               77
78 13       1 1 1   1       1 1   2 1             1                                     1                         1 1       78
79 17               1 1 2     1               1                             2   1         2   3 1   1                 1     79
80 11             2         1 1                 1 1       2 1 1                                                           1 80
81 12         2   1             1 1                 1         1                 1       1   1             1   1             81
82 17           1       1   1         1 1 2           1 1       1 1           3           1           1             1       82
83 16         1     1   1           1 1   1     1 2         1 1   1     1             1         1               1           83
84 20   1 1       1       1   1 2             1                   1             1     1 2       1     1 1     2     1   1   84
85 12 1           1     1 1                             1   1                       1           1       2         1     1   85
86 20       1     1 2           1           1       1   1 1                       2         1         1     1   1 1 1 1 2   86
87 19         1       1         1 1       1         1   1               2   1     1 2     2 1                   2       1   87
88 17       1   1 1 1 2             1               1 2               1       1 1               1 1               1     1   88
89 18     2           1           1         1                   1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1     1             89
90 9   1                                             1     1         1     1         1             1             1 1       90
91 14 1   1   1 1       1           1         1                 1                             1   2 1         1     1       91
92 24       1 1 1   2       1   1   2 1       1     1 2                 1 1   1 1   1     1         1           2     1     92
93 18 1 1 1   1           2         1               1       1   1           1 2               1   2 1   1                   93
94 17   1       1 1 1             1         1     1     1     1           1 1               1             1     1 1 1   1   94
95 14       1           1 1               1 1 1         1       1           1             1         1   1         1     1   95
96 16       1 1       1 1   1 1       1       1   1     2         1                 1           1   1                   1   96
97 24     2           1 2 2   1             1         1           1 1 3     2     2   1                 1 1         1     1 97
98 12     1                                     2         1                                 2     1 1     1 1         1 1   98
99 8                                 1     1                 1               1   1                   1               1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng