BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 23   2 1     1   1 1   1   2 1   1 1                       1 1         1       1       1     1     1 1 1         1   1   00
01 19             2 1 1     1   1     1   1 1                   1   1               2 1 1       1               1       1 1 01
02 17                   2         1       2 1         2     1     1   1                 1       1 1   1         1   1       02
03 10                 1       1               1           1       1   1                       1     1             1       1 03
04 16     1       1       1   1   1       1                   1     1 1 1 1         1   1           1       1   1           04
05 14 1         1           1             2           1                 1   1 1     1             1             2   1       05
06 14 1     1   2           1 1   1         2             2                             2     1                             06
07 10 1     1                               1           1             1             1           1               1       1 1 07
08 26   1 1   1   1         1 1   1 2       1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 1   1     1             1       1   08
09 17     1 1           1       1       1   1         2 1   1 1     1     1                         1         1           2 09
10 12                   1               1                 1   1 1 1         2                     2             1 1         10
11 24     2   1         1     1 1 1 1 2   1                 1       1       1 2 1   1               2 1           1       2 11
12 18 1 1 1         1 1   1   1 1 1               1                               1   1 1 1         1       1   1 1         12
13 20   1     1     1   1     1 1           1               1 2     1                 1 1     2 2       1           1   1   13
14 16                   1 2       2         1     2     1   1   2                       1             1     1       1       14
15 15             1 1   2           2             1 1   1       2   1     1     1           1                               15
16 11         1                       2               2 1           1       1 1     1                 1                     16
17 13         1             1   1   1           1         1   1           2                     1   1   2                   17
18 19     1 1           1 2         1         1     1   1       1   2       2               1                   1     2   1 18
19 16   1             1       1 1 1           2   1       1   1     1                     1             1         1   1 1   19
20 12     1 1 1     1   1                                       1     1         1   1       1       1                     1 20
21 19       1   1         1 1             1   2 1                 1         1 3   1         1   2 1           1             21
22 15           1         1             1         1   1   1   2   1                                   1   1 1       1   1 1 22
23 16             1   1       1         1           2       1           2 1   1             1         1   1         1     1 23
24 24             1   1     1       2 1 1                   1 1 2     1       2 1     1       1 1   1     2 1 1       1     24
25 14     1 1       1     1 1 1       1   1     1                                   1   1 1         1                   1   25
26 10   1 1                                                           1             1 2     1     1   1     1               26
27 14   1       1         2               2   1               1                     1   2   1 1                     1       27
28 13       1             1                 1 2         1                     1     1             1   1           1 1 1     28
29 15             1               1                               1             1 1   2   1     1   1       1 1   1   1 1   29
30 15 1     1 1       1       1     1               1           1   1       1                   1           2       1   1   30
31 7         1 1                               1 1                             1                       1             1     31
32 11   1       1                           1 1   1             1       1               1   2                     1         32
33 12         1                                 1         1   1   1     1             1           3   1       1             33
34 18 1                           2             2   2 1       1             1 2             1       1 1   1   1       1     34
35 19     1     1 1         1   1         1         2         1   1 1           1                 1 1   1 1 1 1         1   35
36 13 2                                   1       1   1         1             1   1     1     1           1   1       1     36
37 11     1                     1   1             1       1 1   1       1     1               1           1                 37
38 16 1                 1 1 1           1     1 1   1                 1     2   1                   1           1   1   1   38
39 20 2   1       1   1           2       1 1 1         1                 1   2           2   1       1       1   1         39
40 19         1   1     1       1         1         2     2       1   1 1   2   1         1   1   1         1               40
41 13             1 1   1 1       1   2 1       1                                       1     2             1               41
42 20 1 1       1           1       1   1     1       1 1 1 1     1   1         1     1   1   1 1                 1     1   42
43 21                     1 1     1   1 2       2                 2       2       1           1 1       2 1   2 1           43
44 16       1 1   1   1               1               1               1         1   1 1   1       1 2     1             1   44
45 6                 1     2                 1                                                     1                     1 45
46 17   1 1   1             1                   1 1   1         2   1         1 1                     1           1     2 1 46
47 16                     2         1           1   1   1   1       1     2       1               1 1   2                 1 47
48 23 1     2     1   2 1   1       1         1 1 2   1       1   1       1               1 1     1       1       1 1       48
49 17     1 1   1                           2   1                   1   2         1       1       1   2 1   1         1     49
50 15         1   1               1   1 1     1   1                         1 1       2   1   2         1                   50
51 19 3 1           1 1   1             1       1     1     2   1       1 1   1     1   1                           1       51
52 14   2   1 1 1         1           1         1     1     1 1                     1           1             1             52
53 17                 1   1     1       2 1 2                 1   1         1   1     1 1                           1 1   1 53
54 13   1       1   1 1         1             1     1 1 1               1         1       1               1                 54
55 15 1               1     1 1       1       1         1 1       1 1             1 2         1   1                         55
56 20 1 1 1         2         1 1     2           1         1   1       1         1     1 1       1         2     1         56
57 12           2       1     1                   1     2         1   1         1           1     1                         57
58 11         1     1           1     1                       1             1   1       1       1 1           1             58
59 17       1 1             1   1 1   1 1 1     1     1   1                     1 1   1     1     1           1             59
60 18   1 1         1 1         1   1                         1   1 1     1     1   2               1 1 1   1         1     60
61 19           1 1           1           1 1 1 1               1 1   1   1                 3         1 1 1       1     1   61
62 14   1               1 1         1                               1         1   1         1             1   2   1   2     62
63 16       1     1                                     1   1         1     1       1 1   1     1     1     1     1 2     1 63
64 14         1   1           1         1     1 1   1     1                       2       1         1                 1 1   64
65 18     2       1 1               1     1       1   1           1   1         1             2                   1     1 3 65
66 16   1 1 1       1             2           1 1           2             1 1     1 1     1                 1               66
67 11   1               1     1 1     1   1               2             1                 1                 1               67
68 19     1 1 1     1               1       1           1 1           1   1             1       1     1 1     1 1 1 1 1     68
69 15 1       1                   1             1             1     1 1         2     1   1 1     1             1     1     69
70 16           1       1   1 1       1   1           1                           1   2           1       1   1 2         1 70
71 17 1       1       1       1   1 1                   1       1     1   1   1                 3       1 1             1   71
72 18     1         1     1 1   1           1       1         1     2       1 1         1     1               1 1       1 1 72
73 20     2   2         2   2                           1       1 1   1 1 1 1     2           1         1         1         73
74 13           1           1               1 1       1 1                     1   1                 2   1       1 1         74
75 12   1                                                 1           3 1               1       2       1   1         1     75
76 15                   1           1         1     1 1       1       1 1     1 1       1 1   1         1               1   76
77 16 1                 1             1         1                 1 2 1 1                 1   1     1     1 1         2     77
78 22     1   1   1 1             2     1   1             1           1 1 2               1 1 1         1 1 1   1       1 1 78
79 15           1       1   1       1   1   1   1 1         1                                 1                 1 1 2     1 79
80 22       1     1   1       1   1                 2 3 1 1 1                   1     2     2                 2         1 1 80
81 19           1     1           1   1         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 1       1         2   1             81
82 12 1         1     1       1                 1 2                               1         1               1       1   1   82
83 14 1 1             2                     1 1   2 1       1                                 1           1     1   1       83
84 13   1         1 1     1                             1 1     1       1                           1 1       1       1   1 84
85 16                       1           2   1     1 1   1 1     1 2                 1             1           1     1 1     85
86 17 1       2       1                 1 1       1     1       1               1     1   1     1       1     1 2           86
87 10           1               1                 1 1         1           1                 1   1         1       1         87
88 15                   1       1                   1   1   2   1   1             1                     1   1 1 1 2         88
89 16       2         1         1                     1 1   1       1   2   1         1     1         2           1         89
90 12       2                       1 1 2 1             1                       1         1 1       1                       90
91 14   1     1       1     1   1             1   1           1                               1   1   1   1 1       1       91
92 26   2   1     2           1     1   2                   1     2     1 1 3 1     1     1             1 1 1   2       1   92
93 20           1   2         1     2   1   1       1     1             1         1 1           1 1 1 1   1           2     93
94 24 2 1 1 2     1               1 1 1     2 1 1     1           1     1 1       1     1           1       1 1 1           94
95 18               2     1   1         1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     1               1           1 1     95
96 19         1     1   1 1 1   2         1         1                       1       1 1   1             1 1       1 1   1 1 96
97 18       1   3               1                   1       2         1                 1             2           1 2 2   1 97
98 13 1             2     1     1     2   1               1     1                     1     1         1                     98
99 6             2     1     1           1                                         1                                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng