BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13   1 1       1 1     1 1       1                       1       1 1   1                     1             1             00
01 10   1       1                 1                             1           1         2     1             1               1 01
02 17       1   1           1     2 1         1     2       1   1   2                   1                       2   1       02
03 21 1     2 1   1 1   1   1   2 2               1           1         1                   1           1     2       1 1   03
04 13                 1   1           1 1 1       1                 1   1     1       1       1                       2     04
05 15         1 1 1 1             1 1             1         2   2 1         1                       2                       05
06 14             1   2                       1               1   1                   1   1 1   1         2 1     1         06
07 12           1     1 1                   1 1               1       1                   1           2         1 1         07
08 18             1 1             1       1                   2     1 1     1     1   2         1     1               1 3   08
09 16 1 1   1 1 1       1           1                                     1     2       1 1                     1   1     2 09
10 17                 3 1   1                     1     1           1 2 2               1       1       1     1     1       10
11 13 1     1   1   1       1 1                   1     1             1 1       1                         1               1 11
12 15         1           1     1 2   1   1   1       1                   1             1 1           1       1 1           12
13 21     1   1               1 1 1       1 1             1           1         1 1   2   1 1     1 1   1 1     1   1       13
14 16               1   1 2   1 1                       1   1   1   2     1       1     1                   1   1           14
15 12 1 1     1   1             1 1                 1         1           1                 1   1           1               15
16 20   1           1 1     2 1 1     1     2     1             1 1         1             1             1   1   2         1 16
17 13     1 1       1         1     1       1 1         1       1                   1                 1           1 1       17
18 16   2 1             1     1 2 1       2             1   1                     1 1             1                       1 18
19 17                 1       2   1   1     1   1 1             1 1 1               1       1             1     1 1     1   19
20 21           1         1   1       1 1   2 1       1     1       1 2   1   1     2         1   1           1         1   20
21 18   1                   1 1             1         1 1             2           1     1     2     2   1     1   1   1     21
22 12 1 1                                             1     1       1       1 1       1         1         1   1     1       22
23 16           1                             1 2             1             1 1 1       2   1         2         1   1 1     23
24 14     2             1               1       1     1 1 1       1                   1           1     1     1   1         24
25 11 1   1     1               1                       1     1   1         1       1         1             1               25
26 17 1     1     1         1                         1   1         1       1   1     1 1   1     1           1 1     1   1 26
27 16     1 1             1   1 1                 1   1 1               1       1       1   1 1   1       1   1             27
28 22       2           1   1 2       1     1   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 1         1 1             28
29 15         1 1 1     1                       1 1 1     1   1     1   1   1     1   1             1                       29
30 15 1         2 1                     1   2     1     1       1         2 1     1                                 1       30
31 8                               1           1 1               1             1                       1   1   1           31
32 22 1   1 1 1     1   1     1         2       1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         1                       1 32
33 20         1           1                     2   1   1     3 1 1   1   1     1         1         1           1     2 1   33
34 16     1               1   1 2           1               1     1   1     1             2   1                     1 2     34
35 15   1   1 1               1                   1               1 1           2   1     1             1   1 2             35
36 15 1                         1   2 1         1 1     1             1 1   1                         1 2         1         36
37 17     1         1         1           1 2                                 1 1 1 1 1           1     1 1 1 1           1 37
38 11             1         1   1   1 1         1             1               1                           2 1               38
39 15 1   1   1 1                           1                   1           1               1 1   1 1       1     2     1   39
40 15               1                                 1 2       1   3               1           1   1   2 1       1         40
41 16         1       1   1 1 1 1 1                               1           1 2               1   1         1 1         1 41
42 19   1     1           1   1   1 1             1                         1 1   3   1     1       2   1   1   1           42
43 27 1           1     1   1       2 2 1     2 1     1   1           1         1         1   2     1 2 1     1 1     1   1 43
44 15     1         1     1           1             1         1 1       2   1     1       1                   1   1 1       44
45 12                 1 1   1             1   1     2     2               1                   1                         1   45
46 19       1         1   1           1                     1           1 1 2   1 1 1     2               1         1 1 2   46
47 15       1     1 1 2         1     1 1   1       1                         1   2       1                             1   47
48 16   1     1                     1 1               1                 1   2             1   1   1   2     1 1       1     48
49 11     1             1   1 1         1                         1       1     1             1     1                     1 49
50 18   1 1   1 1       1                             1   1       1   1 1     1     1 1         1 1 1     1               1 50
51 14                 1 1 1 1                               1   1       1           2 1     1         1     2               51
52 16   1     1 1 1                 1     1   2     1         1                 1           2   1     1             1       52
53 12                       1                 2   1   1   1       1           1             1         2     1               53
54 12         1 1                     1         1     1 1 1                     1             1     1 1           1         54
55 10             1                     1 1 1             1                 1 1           1     1                         1 55
56 17                   2 1   1                               2               2               1   1   1       1   1   4     56
57 19   1 1 1   1 1             1     1 2     1     1                     1   1     1       1 2                   2         57
58 13             1                 1   1 1       1                   1   1                 1 1                 2         2 58
59 11 2     1   1         1   1 1       1                     1 1                                 1                         59
60 13                                     1   1           1 1   1                 1           1         2           2   1 1 60
61 17   1 1   1 1     1   1       1     1   1         1                 1 1       1 1   1                   1         1     61
62 18 1               1 1             1 1       1 1         1     1     1     1   1       1               1 1         2   1 62
63 20             1 2                   1 4 2                 1       1             1         1           1 1       2 1   1 63
64 24           2 1 1   1 1   1             1   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1   1 1 1           1   1   64
65 17     1                 1 1   1 2 2 1                         1   1       1       1 1               1 1         1       65
66 17     1               1             2       1           1   1 3 2                 1             1               2   1   66
67 13                 1           1 1         1       1         1                             1 2 1   1 1         1         67
68 18             1       1       1 1   1     1       1     1       1   1           1     2   1         1 1     1       1   68
69 20   1 2 1 1                   1       1       1     1   1       1           1 2     1       1             2 1         1 69
70 21 1 2             1 1               1 1         1         1         1   1       1           1   1 1   1   1   1 1 1   1 70
71 16 1 1   1 1                 1 1                       1 1 1 1         1       1     1         1             1   1       71
72 17     1         1                     1         1     1       1             1   3 2     1     1           1       1 1   72
73 15             1                       2   1       1   1 1                         1   1   1 1               1 1 1     1 73
74 15     1 1 2     1       1               1     1   2       1       1 1                         1             1           74
75 21 1   1                     1 1               1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1   1                       75
76 12                         1 1                       1       1                     1     1   1 1 1 1   1 1               76
77 14 1             1               1     1         2     1                   1                   1 1         1   2     1   77
78 12                     2 2         1                         1                     1   1   1           1         1     1 78
79 19       1   1 1     1   1 1   1               1     2 1 1           1 1 1           2             1     1               79
80 12 2           2   2                     1   1                         1         1             1           1             80
81 13   1   2             1     1     1                     1           1       1     1 1 1       1                         81
82 13                               1 1       2     3   1 1 1         1                         1           1               82
83 17       1   2   1                 1         1   2   1         1     1     1         1   1     1       2                 83
84 14 1       1             1   1             1     1 1         1       1                 1   1 1       1 1                 84
85 10     1                     1 1                 1             1       1                       1   1                 2   85
86 15 1             1       1 1     2     1   1           1           1         1                       1 1   1           1 86
87 17       1         2   1 1                     1       1   1 1           1     1       1       1     1         2       1 87
88 23       1     2 1   1               1 1 1 1         1   1 1 1       1     2     1       1             1 2       1     1 88
89 22   2     1       2     1     1 2           1           1 1         1     1 1 1       1     1 1       1         1     1 89
90 19   1   1 1 1 1     1               1       1 2 1     1 1             1                     1   1           1 1     1   90
91 11 2     1           1       1         1 1                       1                 1           1                   1     91
92 15 2               1             1 1 1 1     1       1             1             1       2               1         1     92
93 17         1     1   1                             1 1 1 1     1 1     1       1             3   1           1       1   93
94 12   1       1                     1         2         1   1               1 1 1 1       1                               94
95 15               2               1 1   1                               1       1     2 1             1   1     1 1   1   95
96 22   2 1                 1               1 1     1 1 1   1             1           1 2     1     1 2     1     1   1 1   96
97 18     1   1         1 2                     2 1   2   1       1   1                         1   2             1     1   97
98 16                 1 1 1       1   1 1       1   1 2           1     1 1                             1       1       1   98
99 21           1 1 2           1 1     1     2           1     1         1             3   2         1 1         1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng