BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17   1       1     1     1 1 1         1   1           1     1   1         1     1 1                             1 1   1 00
01 18     2 1 1       1               1       1 1         1   1     1             1   1       2       1 1         1         01
02 14         1       1 1   1         1   1               1         1   1     1 1 1   1             1                       02
03 17               1     1             1       1       1                 1     1 1     1 1               1   1 1   2   1 1 03
04 14     1   1           1       1   1                   1   1     1 2               1           1 1                   1   04
05 15     1             1             2   1       1 1     1 1   1           1           1                 2       1         05
06 12         2     1                               1                             1     1       1 1 1     1         1   1   06
07 15     1           1               1       1 1               2     1 1 1 1                     1     1 1               1 07
08 21 2 1   1 1   1     1             1       1   1   1   1     1   1   1                     1       1 1 1 1           1   08
09 12                     1         1           2                     1 2                 2 1             1   1             09
10 19                   2             1 1           1   1 1       1   1               1 1     1 2       1 1 1       1 1     10
11 15 1   1               2 1           1       2     1                       1                     1       2 1           1 11
12 18   1   1 1 1         1       1   1 1           1     1     1 1     1 1           1         1   1         1             12
13 23       1 1     2 2       1           1   1       1                   1 1   1   1     2 1       1 1         1 1   2     13
14 22         1             1     1       1               1 1 1         2     1     2 1       1 1       1   1 1 1 1 1   1   14
15 15 1           1                                         1   1         2 1 1         1         1     1 1   1 1 1         15
16 8     1                 1                         1         1   1       1 1           1                                 16
17 9                 1   1   2                         1       1             1                   1                   1     17
18 14             1                   1     2   1                   1 1         1             2   1             1   1 1     18
19 13           1             1         1   1 1                 2             2 1 1 1         1                             19
20 8 1   1       1       1                     1         1                             1           1                       20
21 18   1         1   2 1           1                         1 1 2             1   1   1 1 2     1                   1     21
22 20                       1   1 1       1   1 1       2     1         1     1           2     1         1 1     1 2   1   22
23 15             1         1   1         1     1         1 2 1         1   1     1       1               1 1               23
24 19 1     1       1 1   1     2 1 1       1         1 1   1       1                     1     1       1 1       1         24
25 16     1   1 1         1                   1     1 1   2           1 1 1               1   1       1                 1   25
26 17     1 2     1     1   1     1               1       2 1   1                 1 2                         1         1   26
27 16     1   2   1 1                     1       1                         1               1     1   1 1       1   1   1 1 27
28 15     1             1   1           1 1 1     1     1         2 1                 1 1   1           1                   28
29 19 1 1   2   1     1   1       1 1   1   1 1     1       1                     1                   1 1 1       1         29
30 19                 1           2       1   1       2       1   1   2     1     1 1                   1     1   1   1   1 30
31 14 1                       1             1     1 1 1       1       2               1     2                 1   1         31
32 17         1   2                     1         1 2   1                     1   1     1       1 1 1         1 1 1         32
33 16       1           3   1       1                           2   1         1     1         1 1     1 1 1                 33
34 18             1       1 1   1   1       1     1       1   1                 1     1 1   1   1 2     1 1                 34
35 21 1                 1 1   1 1 1 1         1   1   1             1         1 2 1 1   1           1   1   1           1   35
36 15   1     1     1           1   1       1     1         2                   1       1       1 1 1     1                 36
37 9               1           1                   1     1       1   1                 1     1                           1 37
38 13 1                   1           1   1   1   1                 1   1         1                           1     1     2 38
39 18           2   1       1       1   1           1       1 1 1 2 1             1 1     1   1     1                       39
40 11 1         1   1   1         1                                                 1 1               1         2   1       40
41 13         1     2             1               1 1       1     1       1   1   1           1                     1       41
42 16 1     1   1   1 1                 1     1         1     2             1       1 1         1     1 1                   42
43 16   1           1 1       2 1   2 1           1           1   1                     1 1 1           1                   43
44 20 1   1 1   1       1 2     1             1     1 1 1         2       2                 1         1             1   1   44
45 15                     1                     1       2             2             1 1         1     2     1         1 2   45
46 12 1                     1           1     2 1         1 1 1                       1                       1   1         46
47 15   1               1 1   2                 1       1               1             1             1       1   2       1 1 47
48 13           1 1     1       1       1 1                 1 1                         1                     1 1   1   1   48
49 21   1       1       1   2 1   1         1         1             1     1           1 2         1 1     1   2 1       1   49
50 18       2   1   2         1                   1         1 2       1   1     1         2                   1   1 1       50
51 12     1   1                           1                       2           1 1     1     2     1                     1   51
52 17     1           1             1               2 2         1   1                 1     1 1     1       1       1 2     52
53 16 1     1 1                           1 1   1   1     1     1             1                   2             1 2   1     53
54 20   1       1               1                   1 1 1           1   1     2 1   2   1 2             1   1 1 1           54
55 16   1 2         1   1                               1 1 1       1   1   1               2         1 1               1   55
56 15   1     1 1       1         2     1             1                     1   1     1           1   1         1         1 56
57 16 1           1     1                                       2   2 1   1 2       1       1   1       1 1                 57
58 10 1       1       1 1           1                                     1                               1 1         1   1 58
59 15 1 1   1     1     1           1                                                 1   1   1     1         1     1   2 1 59
60 17 1   2               1 1 1   1         1           1       1     1     1     1   1                     1     1       1 60
61 18             3         1 1 1       1     1                   1         1   1       1 1 1                   1 1   1 1   61
62 15   1         1             1   2   1   2                     1 1       1               1         1 1     1             62
63 14     1 1   1     1     1     1     1 2     1                 1           1                                   1   1     63
64 17   2       1         1                 1 1     1   1         1     1         1   1 1 1       1   1         1           64
65 17 1             2                   1     1 3 1       1 2                                   1   1 1       1       1     65
66 12   1 1     1                 1                               1         1     1   1         1   1                     2 66
67 10           1                 1                           1       1     1       1             1 1 1   1                 67
68 24         1       1     1 1     1 1 1 1 1             1           1 1 2 1   2     1     1 1                 1 1     1 1 68
69 26 2     1   1 1     1             1     1     1   3 1               1 1 1     3               2     1 1 1       2       69
70 20   1   2           1       1   1 2         1   1     1 1                 1 1   1       2   1   1                 1     70
71 18                 3       1 1             1       1 1                     1 1 1 1 1             1 1     1         1   1 71
72 17         1     1               1 1       1 1 2         1                   1     1   1               1 1 1 1   1       72
73 14   2           1         1         1           1   2 1       1   1                 1     1                   1         73
74 21   1                 2   1       1 1         1       1   1             1 1 2 1           1 1 1   1     1     1       1 74
75 15         1       2       1   1         1     1 1   1   1         1 1               1   1                         1     75
76 14 1       1 1   1         1               1   1       1 1             1                             1   1   1         1 76
77 18           1   1     1     1 1         2                 2   1 1   1 1 2       1       1                           1   77
78 14           1 1 1         1 1 1   1       1 1   2 1             1                                     1                 78
79 17               1                 1 1 2     1               1                             2   1         2   3 1   1     79
80 15 1     2     2                 2         1 1                 1 1       2 1 1                                           80
81 16 1 1 1 1 1       1         2   1             1 1                 1         1                 1       1   1             81
82 18   1         1               1       1   1         1 1 2           1 1       1 1           3           1           1   82
83 16               1           1     1   1           1 1   1     1 2         1 1   1     1             1         1         83
84 16                     1 1       1       1   1 2             1                   1             1     1 2       1     1 1 84
85 11     1             1           1     1 1                             1   1                       1           1       2 85
86 17 1     1   1     1       1     1 2           1           1       1   1 1                       2         1         1   86
87 18             1   1         1       1         1 1       1         1   1               2   1     1 2     2 1             87
88 16   1                     1   1 1 1 2             1               1 2               1       1 1               1 1       88
89 19       1     1         2           1           1         1                   1       1 1   1   1 2 1 1 1   1         1 89
90 10 1         1 1       1                                             1     1         1     1         1             1     90
91 13               1   1   1   1 1       1           1         1                 1                             1   2 1     91
92 23     1     1             1 1 1   2       1   1   2 1       1     1 2                 1 1   1 1   1     1         1     92
93 21   1 1           1 1 1 1   1           2         1               1       1   1           1 2               1   2 1   1 93
94 14   1     1           1       1 1 1             1         1     1     1     1           1 1               1             94
95 14   1     1               1           1 1               1 1 1         1       1           1             1         1   1 95
96 18     1 1   1             1 1       1 1   1 1       1       1   1     2         1                 1           1   1     96
97 22         1             2           1 2 2   1             1         1           1 1 3     2     2   1                 1 97
98 10       1     1         1                                     2         1                                 2     1 1     98
99 7     1                                             1     1                 1               1   1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng