BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16           1 1                         1   1           1 1         1           1       1 1     1         2 1     1   1 00
01 15           1       1           1   1 1           1 1 1                     1 1 1                     1             2 1 01
02 14 1   1               1   3   1         1                       1 1             1         1       1   1                 02
03 12           1           1   1 3       1                       1 1   1                       2                           03
04 17       3   1         1         1     1           1   1     1     1   1             1       1       1       1       1   04
05 18         3     1         1 1         1           1 1     1   1 1       1                   1 2         1         1     05
06 21   1           1 1 2                   1 1 1     1   1 2         1                 1     1 1   1       1     1   2     06
07 24 1 1     1             1     1 2         1   1 2     2       1         1 1   1       1 1       2     1 1     1         07
08 20   1         2 1           1 1         1               2     1         2       1 1   1           1       1 1   1   1   08
09 14           1     1         1             2                 1         1           1   1 1     1     1       1 1         09
10 19   1           2 1 1     1                 1 2     1                 2 1 1         1 1 2   1                           10
11 20             1 1 1 2 1       1   1         1     1     1   1               1   1       1     1     1       2   1       11
12 14   1       1                 1                   2   1       1                 1                 1 1   1 1 1         1 12
13 22 1 2 1       2                               1   1 3     1   1         1 1 1         1 1   1             1     1     1 13
14 15                       1   1         1   1 1   1           1   1   1     1   1   2 1               1                   14
15 19   1     2           1 1 2         1 1 1         1     1           1             1   2             1               1 1 15
16 17     1 1           1   1         2 1                   2         1     1       1   1 1 1   1                   1       16
17 10 1         1                     1         1   2               1                 1           1                 1       17
18 16   1       2       1 1           2   1   1                           1             1         1 1 1         1 1         18
19 8           1               1                             1             1 1           1           1       1             19
20 18 1               2       1     1               1       1     1         2     1       1 1 1                 1 1 1     1 20
21 19 1             1     1   1   1 1         2 1         1   2                 3                       2         1   1     21
22 10   1     1               1                   1           1                                   1 2 1               1     22
23 11   2             1                   1 1             1   1                 1                   1 1                 1   23
24 14 2   1           1   1 1         1 1   1                   1           1           1         1                     1   24
25 13                 1       1 1 1                           1         1     1     1   1   1                   1 1       1 25
26 13 1           1           1           1                                       1         1 1   1   1 1 1   1 1           26
27 14     1 1 2                             1     1         1               1   1 2                     1     1       1     27
28 15 1     2   1       1   1                       1     1       1             1       1     1     1   1         1         28
29 15   1                 1 1     1   1         1 1           1 2     1       1       1                 1               1   29
30 17     1 1 1   1     1         1     2                   1 2                 1                 1   1     1     1 1       30
31 12               1         1       1   1     1   2                                   1 1 1                       1 1     31
32 13   1       1                                 1 1     1           1 1 1     1       1       1             1       1     32
33 19   1   1       1       1 1     1 1   1   1         1       1   1 1 1                 1   1         1 1         1       33
34 14   1 1   2         1       1       1               1     1     1   1     1 1                           1               34
35 24     1 2         1 1       1   1     1     1 2         1   1 1 1     1   1   1       1   1           1     1     1 1   35
36 16           1 1       1             1   1 1   1   1   1     1               1   1 1               1     2               36
37 11   1   1       1 1 1             1 1                       1         1                             1       1           37
38 10     1                         1                         1       2                     2           1 1 1               38
39 15                       1         2       1                   1 1 1 1                   1 1   1         2   1       1   39
40 18   1                           1   1                 1         2   2 1 2   1       1     1       2             1   1   40
41 17           1   1     1 2       1       1     1       1     2     1           1   1 1                               1 1 41
42 22 1   2 1   1   1           1 1 1                 1         1 1       1   1   1       1   1     1 1     1 1       1     42
43 13                 1     1   1     1   1 1 1         1               1 3         1                                       43
44 13             1               3                 1     1     1         1   1                         1         1 1   1   44
45 10 1                   1             1   1 1   1       1             1 1                 1                               45
46 11 1   1                           1     1         2                               1           1           1 1   1       46
47 13     1       1 1                 1                     1           1 1       1   2       1 1       1                   47
48 12     1                   1           1 1 1       1       1                                           1 1     2     1   48
49 25     1       1                 1 1     1     2   1     1 1   1     1   2     1       1   1 1 2 1 1         1 1   1     49
50 11             1           1         1   1   1     1   1                 1                   1                   1   1   50
51 18             1 2       1       1               2               1 1             1     1 1           1   3 1           1 51
52 22 1     1                   2     1       1         1 1 2             1   1   1     2         1 1         2   1 1 1     52
53 15 1           1 1                       1   2 1               1           1   2           1 1     1   1                 53
54 16                                       1               1   1 1           1       2 1   1   1 2   1       1       1   1 54
55 20   1             1     2       2         1       1         1 1     2 1   1 1 1     1         1 1       1               55
56 25   1   1   1     1         3 1 1                       1 1     1 1           1             1 2 1   1 1 1 1 1         2 56
57 15       1   1         1                 1     2       1             1     1 1                   1 1 1             2     57
58 12 2   1                                       1 1 1         1     1                   1   1                     1     1 58
59 11                   1     1 1           1           1               1       1       1                 1       1 1       59
60 18 1     2 1       1                 1 1   1   1   1             1 1   1             2                     1 1         1 60
61 14   2 1   1   1 1     2                             1           1   1                       1                     1 1   61
62 16 1               1 1     1     1 1                   1 1       3               1         2       1       1             62
63 24 1     1         2 1 1 2 2     1   1   1 2 1   1             1                 1 1       1           1       1     1   63
64 15       1                     1     1         1     1 1           1 1     1   1 2 1                             1   1   64
65 18 1         1 1 1                           1 1 1           1   1         1     1 1             1     1     2       1 1 65
66 19               1   1                       1 1 1 1       1     1   1           1     1 1 1         1 1   1 1 1       1 66
67 17                 2   1 1     1   1   1                   1   1 2   2           1               2         1             67
68 15                             1     1 1                             1             1 1       2     1 1 1     1 1 1     1 68
69 25     2     2       1 1         1 1     1 1   1 1 1 2         1         2   1           2   1 1         1       1       69
70 23 1 1       1   1   1 2   1         1 1             1   2     1           1     1 2   1   1     1 1               1     70
71 19     1     1     1         1     1         1   1       1 1     1 1       2   1     1 1         1       1       1       71
72 11       1 1         1         1                   1                     1         1 1         1             1         1 72
73 15     1       1             2 1             3       1       1                                         1     2   2       73
74 16 1 1     4                         1         1             1             1 1 1 1 1                   1           1     74
75 13         1         1         1     1 2 1           1   1           1 2                                   1             75
76 7       1       1                 1     1           1                 1                         1                       76
77 16                               1 1     1   1           1     1   1   2 1 2           1             1 1 1               77
78 19   1       1     1   1             1 1             1 1     1           1 1 1 1             1         1     1   1   1 1 78
79 9       1 1                             1           1   1                     1             2                     1     79
80 17           1   1       1   2 1       1                   2   2           1 1   1           1                 1     1   80
81 16       1   1     1       1       1 1                       1     3         2 1           1     1                 1     81
82 14                       1             1   1 1         1         2     1 1                 1   1       1 1         1     82
83 19       1 1   3 1   1         1 1                         1   1             1 1       1         1 1   1 1 1             83
84 12     1       1                   1 1           1 1             1             1             1             1         1 1 84
85 21     3       1     1   2 1     2   1 1         1   1         1   1               2         1 1     1                   85
86 9                         1                         1                       1             1     1 1     1       2       86
87 13                 1                 1 1       1   1       1       1             1   1     1       1 1             1     87
88 12                             1         1 1         1 1   1       1     1     1         1     1       1                 88
89 11               1                         1     1       1     1                         2   1         1       2         89
90 16       1   1       1 1   1           1     1               1     1           1   1     1 1           1       2         90
91 14 1             1                         1           2     1     1             1   1           1 1 1     1     1       91
92 9 1                 1   1                                                         1                       2   1     2   92
93 22   2 1 1 1           1       1           1     1     1         1 1 1     1         1   1         1   2           1   2 93
94 24 1       2           1     1   2 1             1 1                   1 1       1     1 1         1   1 2 1 1 2     1   94
95 11               1           1                   1             1         1       1 1         1     1                   2 95
96 11             1   1         1       1       1             1                                   1 1   1           1     1 96
97 26 1   1         1 1 2 1 1           1       2 1     1     1 1                   1   1 4       1               1   3     97
98 24         1   3   1   1 1 1 1   1   1           2 1 1         1       1 1   1   1         1             1             2 98
99 20         1 1         2 1 1 1         1   2 1     1 1 1     1               1             1     1                   2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng