BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 10 1                       1         1                 1       1       1             1     1 1                     1     00
01 16     3                 1   1     1     1                             1 2           1       1     1     2       1       01
02 7         1                           1                     1 1     1       1                                 1         02
03 7     1   1                     1                                           1             1                     1 1     03
04 3   1                                                                   1                             1                 04
05 5   1           1                                   1                                   1       1                       05
06 12   1                 1   2           1         1               1     1     1   1             1             1           06
07 11               1         1                     1       1         2 1         1                   1             1   1   07
08 14 1     1     1         1   1                 1     1 2               1               1 1           1   1               08
09 10 1       1                           1                       1 1 1                 1       1   2                       09
10 14         2     1   1                                     1   2                           1 1   2   1     1   1         10
11 14   1 1   1 1   1         1 1   1         1                                   2     1 1                       1         11
12 13 2       1       1 1       1     1                           1 1           1                       1 1             1   12
13 8           1                         2                                     1   1                   1   1         1     13
14 9       1                       1     1 1   1     1                             1 1                     1               14
15 12                                     1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1       15
16 9 2               1                 1 1     1         1                                               1   1             16
17 8       1                                   1                 1                             1 1           1 1       1   17
18 12   1   1       1 1 1       1     1 1           1           1                         1                           1     18
19 13                 1   1   2                                       1     1       1           1       2       2     1     19
20 11             2     1   1     1     1     1           1           1             1                               1       20
21 4                             1   1                                 1     1                                             21
22 13             1     1 1       1 1   1                                     1 1             2           1       1 1       22
23 11     1             1         1 1           1           1     1       1   1               1                           1 23
24 14                   1                   1   1           1         2 2         2         1         1             1     1 24
25 12   1                         1 1     1           1 1                           1   1 1           1   1         1       25
26 11   1       1                   1     1         1             1 1                       1     1               1       1 26
27 10           1                             1                           1   1     1           1   1 1     1             1 27
28 9                     1       1                                         1 2   1   1         1               1           28
29 3                     1                               1   1                                                             29
30 13                         2 2 2 1             1 1                 2             1                                 1     30
31 12     1       1 1           1 1           1                             1       1       1         1     1           1   31
32 14     2       1           1                     1             2       2           1     1         1               1   1 32
33 13     2   1 1         1   1                   1             1             1         1               1   1     1         33
34 10                     1                 1         1       1         1     1                 1                   1   1 1 34
35 10 1 1               1   1               1           1             1   1       1                       1                 35
36 19 1       1   1       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     36
37 13   1                         1   1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1 37
38 13                   1   1                                                 1 2       1 1         3   1       1     1     38
39 12           1       1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1           1         39
40 8                                 1     1         1     1                     1   1                 1             1     40
41 9                 1   1                   1                 1 1   1     1                     1                 1       41
42 12     1       1                 2     1       1               1     1                     1       1   1             1   42
43 7       1                               1         1 2                               1                                 1 43
44 11         1       1 1     1               1                                   1   1           1 1           1         1 44
45 8   1                                         1         1       1                 1                 1       1     1     45
46 15 1         1 1   1               1       1           3   2       1         2                 1                         46
47 7       1                               1                   1   1                               1     1               1 47
48 12               1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1                 1           48
49 15                   1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   1               2 49
50 11   1   2                         2 1             1   1               1       1                           1             50
51 6 1         1                     1                     1             1                                         1       51
52 6     1         1   1           1                       1                                                 1             52
53 10             1               1                 1   1                       1       1 1         1         1 1           53
54 7               1         1                                     2                                     1   1     1       54
55 6         1   1       1                                   1                       1     1                               55
56 15     1       1   1   1       1         1   1   1         2                     1             1         1     1   1     56
57 13   1       1 1                                 1     1                             2   2           2     2             57
58 18         1 1         1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1         58
59 9               1                           1 1     1               1               1     1             1         1     59
60 9       1                 1 1             1 1                             1                     1     1   1             60
61 11 1 1             1 1             1               1             1       1         1   1                               1 61
62 11   1                   1 1                               1       1 1     1         2                         1       1 62
63 11 1                   1                           1 1                     1 1 1           1   1       1     1           63
64 9                     1                           1 1       1             1               1 1             1           1 64
65 6           1   1                     1     1                                         1           1                     65
66 13     1   1       1               1             1   1                     1               2 1 1     1               1   66
67 10                             1     1           1 1     1   1       2                         1           1             67
68 10                                   1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2 68
69 6       2         1 1                                                                                   1           1   69
70 8                                     1         1 1   1     1               1                     1         1           70
71 10           1                               1                     1   1                       1 1     1   1         2   71
72 11             1         1               1 1             1 1 1               1           2           1                   72
73 10     1                     1       1         1     1           1           1                 1                   1   1 73
74 8 1 1                             1   1               1                           1   1 1                               74
75 5                                         1             1 1         1       1                                           75
76 11         1                           1                     2     1   1                 1 1 1 1         1               76
77 16           1     1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   77
78 12 1       1   1       1         1   1               1       2                                 1 1                   1   78
79 10     1                 1           1         1     1                                   1 1       1   1 1               79
80 12   1   1 1                 1 1           1   1       1                 1                       1 1           1         80
81 6             1       1 1                         1           1 1                                                       81
82 7                   1         1   1                                                                 1 1 1     1         82
83 11       1   1   1 1     1     1                                                 1 1     1                   2           83
84 6               1 1                 1         1 1                                                         1             84
85 12               1                         1   2 2           1                           1         2               1 1   85
86 10 1                     1                 1       1     1       1                     2               1         1       86
87 5           1           1                     1                                                         1     1         87
88 10                           1           1     1       1           1           1   1 1                     1   1         88
89 15       1                       1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1   89
90 10                   1           1       1   1 1         1       1       1             1                       1         90
91 20               1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1   91
92 11       1     1 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1                                 92
93 11           1   1       1                         1         2           1                 1               1     1   1   93
94 8           1   1                 1 1   1                           1                                   1   1           94
95 14       1 1       1     1     1                       1   2           1 2         1                               1 1   95
96 12 1 2                   1 1         1             1         1           1     1       1             1                   96
97 13         1               1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1       1           97
98 16     1                     1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1         98
99 17 1     2   1 1   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng