BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13                           2 1           1         1     1 1       1 1                   1         1           1 1     00
01 13 1               1     1                   1           1                   1           1 1 1 1   1       1     1       01
02 8       2       1 1 1                                                       1     1                       1             02
03 18   1 1 1         1       1               1         1                           1             2 2 1     1   1   2 1     03
04 9         1                     1         1 1                               1                           2     1 1       04
05 19     1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       1 1                 1 1       05
06 7             1                                 1 1                     1                               2             1 06
07 7                   1   1         1                                       1             1                     1       1 07
08 8             1         1       1           1               1 1                             1         1                 08
09 5                 1                                                     1                 1           1     1           09
10 11           1                     1     2           1     1           1     1       1         1           1             10
11 10               1             1     1     1       1                     1   1         1               1             1   11
12 15   1 2     1   1         1     1 1             1 2       1                                 1           1       1       12
13 12     1       1                 1   1   1   1       1                       1 1       1     1                     1     13
14 11         2   1           1   1 1           2                     1                   1             1                   14
15 16 1 1 1   2       1     1               2                     2 1                 1             2                     1 15
16 13               1         2     1           1   1               2 1           1   1         1     1                     16
17 10     1       1         1                 1     1                     1     1         1                         2       17
18 7                   1                                                                         1   1     1 1       1 1   18
19 13   1                           1 1 1 1   1 1           1         1   1       1                     2                   19
20 11                 1       1   1   1               1     1                                   1     1   1 1           1   20
21 11           1         1 1             1     2                             2 1           1       1                       21
22 16           1             1   2   1           1   1   1         1       1           1   1 1     1             1       1 22
23 12       1           1                     1   1 1       2     1     1                                             2 1   23
24 5   1                                     1       1                             1               1                       24
25 10                   1       1 1                             1 1               1               1           1   1 1       25
26 10   1 1 1                           1           1           1                 1                         1   1   1       26
27 9               1 1 1       1                           2                   1             1         1                   27
28 7                                                   1     1     1                 1 1                 1           1     28
29 11   1                               1                 1   1 1 1 2     1   1   1                                         29
30 13     1                 1             1               2 1         1             2             1   1 1                 1 30
31 12                     1   1     1                     2   1   2                   1         1   1                   1   31
32 10   1 1 1               1       1   1                     2                                   1                   1     32
33 9           1   1   1                                                     1           1                       1   1 1 1 33
34 8       1           1   1                 1                                           1             1         2         34
35 10             1             1         1         1     1                     1   1       1                   1         1 35
36 10     1                     1           1 1     1             1     1                             1   1               1 36
37 6         1                                                       1                   1           1           1 1       37
38 9 1                     1     1               1         1       1               1   1                     1             38
39 13                           1     1         1     1               2   1                     1           2 1     1 1     39
40 12           1 1   1                     1             1               1 1       1   1                   1           2   40
41 6                     1     1               1                           1                         1       1             41
42 10             1   1   1               1   1   1             1           1                     1               1         42
43 16         1     1               1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1           1         1           43
44 18 1       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1   1       1                   44
45 7 1           1               1   1                                               2                 1                   45
46 12       1             1 2   1         1               1             1           1       2 1                             46
47 15 1               1         2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     1     1                       47
48 11 1     1               1       1                       1                 1         1   1   2         1                 48
49 9 1 1                         2 1     1                                     1   1                         1             49
50 9             1   1   1   1 1                                                                             1 2     1     50
51 11 2         1           1         1             1                     1   1               1       1   1                 51
52 22   1     1     2         1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 3                   1   1   1 52
53 11 1   1 1     1                                 1       1                 1           1                       1       2 53
54 12 1       1         1               1 1                         1     1       1               1     1               1 1 54
55 9             1           1           1   1                 1     1                         1     1               1     55
56 12                                 1       1 1 1   1   1                 1 1                       1   1           1 1   56
57 12     1 1             1   1                 1             1 1 1         1             1     1                 1         57
58 14                   1       1                   1     1   1 1         1   1 1           1     1             1   1   1   58
59 7           1         1         1                   1         1     1                                             1     59
60 8                     1         1 1   1 1                   1               1                         1                 60
61 14         2           1               1       1       1           1     3 1   1         1                         1     61
62 14           1   1     2   1           1                   1       1     2     1       1 2                               62
63 11             1                                 1   1 1   1                   1                 1     1     1 1     1   63
64 13 1                 2             1               1       2       1                               1   2     1       1   64
65 9   2             1                               1                 1               1               1 1   1             65
66 9                                   1         2                       2                   1           1     1       1   66
67 14   1       1   1   1     1             1     1   1           1 1               1                 1   1 1               67
68 11         1     1                   2             2 1     1     1                               1       1               68
69 16       1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1         1     1           1                   1   69
70 12   1     1 1                                   1   3     1                     1     1 1   1                           70
71 13               1         1     1     1           1 1               1             1                 1   1     2 1       71
72 6   1     1         1             1                                                   1                             1   72
73 10                             1                             1   1 1   2   1       1     1       1                       73
74 8         1           1       1                       1                               1         1         1 1           74
75 8                                       1 1   1             1   1 1                                       2             75
76 11       2     1               1   1             1       1     1                           1       1                   1 76
77 6     1                                 1                         1             1     1       1                         77
78 15               2 1 1 1               1       1               1               1       1   1   1             1 1     1   78
79 6                 1 1 1                                         1                                           1   1       79
80 4                                   1                           1   1                         1                         80
81 12   1   1             1               1       1 1                                   1     1   1     1     1     1       81
82 9                             1       1     1                         1           2 1               1                 1 82
83 11     1               1 1   1                       1                 1       1 1 1 1                                 1 83
84 10               1           1       2               1   1                 1         1           1       1               84
85 6                                                         1     1       1     1                     1       1           85
86 5                     1           1     1                                   1               1                           86
87 7 1   1     1                           1                   1                                   1               1       87
88 10       1                     1     1           1                   1         1     1 1     1                     1     88
89 9           1                                           1   1   1                   1   1 1   1             1           89
90 13                       1                           1       1             1 1     1   1 1       1 1 2       1           90
91 15   1   1                             1 1             1 1   1       1       1 1     3                     1           1 91
92 14 1     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2                         1                     1   92
93 15 2       1 1                           1               1       1     1       1                     1 1 1   1 1   1     93
94 7           1           1                 1       2                                       1       1                     94
95 6             1     1                         1         1         1 1                                                   95
96 6     1     1 1   1                             1                   1                                                   96
97 8             1   1       1 1             1                                                           1 1             1 97
98 13 1 1       1   1                             1 1                   1   1   1                 1 1         1           1 98
99 6     1                           1                   1           1                         1             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng