BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7 1 1   1           1                         1           1                         1                                   00
01 13               1       1   1             1     3           1                     1   1       1 1 1                     01
02 11     1           1     1         2         1         1                 1 1               1                 1           02
03 9           1   1               1                       1 1 1                 1 1                                 1     03
04 7                 1         1                                     1 1 1     1                                   1       04
05 17                 2 1 1     1 1   1     1       1     1                       1             1       2     1     2       05
06 8                         1     1                                                         2         2       1 1         06
07 11                                     1   1   1     1       1   1       1   1 1                             1         1 07
08 10   1                                     1     1     1       1                           1     1       1 1       1     08
09 11   1       1 1       1                 1     1           1                             1   1         1 1               09
10 10             1                                     2           1                     1       1 1 1           2         10
11 8                     1   1 1                       1         1               1               1       1                 11
12 9     1       1     1                   1       1           1                 1                       1     1           12
13 7   1                                   1   1                   1     1     1               1                           13
14 12   1     1     1   1             1 1       1 1                                   1       1       1                 1   14
15 10       1     1   1       1                       1     1         1   1         1       1                               15
16 5                                                 1               1   1           1           1                         16
17 10 1             1     1 1   1                                       1     1             1         1                   1 17
18 11           1       1 1   1           1     1         1       1                                   1 1     1             18
19 9     1                       1 1                 2       2                                   1               1         19
20 9             2                 1                             1       1         1     1   1                   1         20
21 9             1           1   1 1         1                   1     1 1                                         1       21
22 8     1       1         1                           1         1                                   1       1           1 22
23 13   1     1                     1         1 1   1           1                   1       1   2       1   1               23
24 15                   1             1 1           1         1       1 2           1           2       1       1 1     1   24
25 14         1               1     1     1     3         1                         1     1           1   1   1           1 25
26 10           1   1 1     1 1                         1                                     1       1           1 1       26
27 11   2     1 1   1               1           1 1   1                                                   1     1           27
28 10               1 1         1                     1   1                             1 1           1               1   1 28
29 11     1     1         1                   1   1 1     1     1           1                                     1 1       29
30 9 1                           2 1   1         1                     1                                 1   1             30
31 9                                                   1               1 1 1       1 1     1   1               1           31
32 9       1                     1           1                 1 1     1                         1         1   1           32
33 6                     1               1 1               1                             1                             1   33
34 14             1         1           2         1         1             1       1 1         1     1     1   1   1         34
35 11     1     1 1         1                                 1     1   1   1           1 1     1                           35
36 9   1   1                         1   1                           1             1             1           1         1   36
37 16 1 1 1     1                 1       1 1       1                                 1         1   3         1     1   1   37
38 7                                     1                 2                   1             1       1               1     38
39 7                         1           1     1 1       1                       1           1                             39
40 12         1                     1           1           1   1     1         1     1 1     1             1           1   40
41 6       1               1       1                                   1 1     1                                           41
42 15 1       1 1 1         1 1   1 1             1         1               1       1                 1   1           1     42
43 6           1   1                                             1       1 1     1                                         43
44 14           1 1 1   1             1   1   1           1       1         1 1     1         1 1                           44
45 14     1 2           1                                                   1 1       1 1         1 1 1 1         1 1       45
46 7         1         1         1                 1 1         1                                           1               46
47 10                   1     1             1 1               1               1             1 1 1                   1       47
48 15                       1 1                           1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     48
49 8                     1     1                 1   1         1                     1             1                 1     49
50 7                   1       1           1                       1     1             1 1                                 50
51 8 1       2                       1 1                             1   1                         1                       51
52 13     1   1     1 2                               1                   1 1   1       1         1 1         1             52
53 14       1       1     2   1                                       1               1     1   1   1   1   1 1           1 53
54 13       1             2       1                       2                     1           1   1               1   2   1   54
55 14         1                 1       2   2 1   1                                   1                   2       1     2   55
56 7 1   1     1                       1                             1 1                             1                     56
57 12             1           1 1     1     2 1             1     1           1         1               1                   57
58 10 2     1 1           1 1             1                         1                       1                 1             58
59 12                     1 1                           1           1 1 1   1   1       1   1               1             1 59
60 7               1                           1                             1                             1 1 1       1   60
61 16               1   2       1 1 1   1               1         2       1                 2 1     1           1           61
62 16   1 1               1     1 1   1                       2                 1 1   1           1     2         1 1       62
63 10                   1           1       1     1                 1   1     1         1                   1           1   63
64 10   1   1 1                         1   1 1       1                                             1       1             1 64
65 12 1                               1 1   1               1                           1 1     1                     2 1 1 65
66 8       1         1           1                 2                         1                           1               1 66
67 16           1 1           1 1     2   1 1       1       1       1 1         2 1                                       1 67
68 18           1           2 2       1             1 2             1 1             1   1                     2   2 1       68
69 13               1           1                             1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1 69
70 9     1                             1         1               1           1     1     1   1     1                       70
71 16 1             1       1       1               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     71
72 7 1                 1             1 1 1                                                                 1       1       72
73 7                               1   1                                     1       1           1             2           73
74 13           1 1 1     1             1   1     1   1 1             1           1   1         1                           74
75 14   1     1   1           1             1         1   1   1             1       1     1 1             1   1             75
76 10             1                             1     1 1   1   1                                         1       1 1 1     76
77 11     1           2                                 1           1                 1     1           2   1   1           77
78 6   1                 1                                                 1 1     1                                 1     78
79 11   1                                     1           1         1   1     1         2       1                 1     1   79
80 6 1               1                       1             2 1                                                             80
81 12         1 1       1                 1   1                   1       1   1   1         1 1                           1 81
82 8                 1           1                             1 1           1         1         1     1                   82
83 11 1     2                     1       1   1                               1 1                               1     2     83
84 10               1                 1         1       1       2                         1                       2     1   84
85 7       1           1                 1           2     1                                                           1   85
86 11             1             1                                   1 1             1     2       3                     1   86
87 13   1                           1     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     1               87
88 5                                               1     1                   1           1           1                     88
89 15 1   1                                       1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1               89
90 10                                   2       1         1     1   1                 1     1 1                       1     90
91 11 1               1     1         1   1                     1 1   1         1                               1         1 91
92 10       1           1   1     1 1           1     1   1                 1                                           1   92
93 12   1 1     1                                                   1   1     1   1   1 1                 1     1         1 93
94 10                           2 2           1         1                                           1     1         1 1     94
95 13     1           1       1 1     1           1                       1 1     1                 1     1   1       1     95
96 10 1     1   1                                                   1       1     1 1                         1       2     96
97 16   1 1 1                                 1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     1             1 97
98 10 1   1   1     1       1             1             1       1                                                   1   1   98
99 13         2       2   1                     1       1     1       1                       1   1                       2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
07
/
10
05
/
10
30
/
09
28
/
09
23
/
09
21
/
09
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng