BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7                                                       1           1   1                       1   1       1         1 00
01 5                 1                                 1                 1                           1                 1   01
02 13             1                                           2   1   1   1     1     1 1   1                     1   2     02
03 14             1                   1 1                         2     1 1 1   1       2   1       1   1                   03
04 10             1   2 1                                 1           2               1                         1   1       04
05 15         2     2             1     1                 1   2                           1     1     2   1               1 05
06 14       1                   1             1               1   1 1       1       1 1     1       2     1   1             06
07 11                       1             1 1         1             1 1 1         1               1                     2   07
08 17 2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1         1                 1   1     2 08
09 8                                   1   1           1             1     1             1                 1       1       09
10 12     1                                     1 1                     1     2                 2     1     1 1 1           10
11 12                       1   1                       1         1             1   2     2             1         2         11
12 15 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1               1               1         1   12
13 12 1                         1   1 1           1                                         2   1   1   1   1           1   13
14 12                   1 1     1             1         2     1   1     1           1       1       1                       14
15 12     1 1                   1             1       1 1                   1       1       1               1   1   1       15
16 12   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1                             1       16
17 6               1 1               1                   1                                     1                   1       17
18 10                     2 1               1                           1               1     1             1         2     18
19 3         1                                                                                               1   1         19
20 12 1                         1     1           1 1 1                                         1     1   1   1 1     1     20
21 11               1           2 1     1           1                           1 1           1           1               1 21
22 11     1             1       1             1   1             1             1                     1   1         1   1     22
23 12               2                       1     1   1 2       1               1                         1 1   1           23
24 5                                 1                             1             1     1                     1             24
25 8               1                 1                 2                           1         1     1             1         25
26 16       1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1                         1 1 1           26
27 10         1         1           1                           1   1       1                         1 1           1 1     27
28 10 1 1           1         1   1                 1     1 1               1                           1                   28
29 11 2         1                   1     1                                         1   1 1                 1   1       1   29
30 10         1                 1 1             1                       1                   1   1 1               2         30
31 7   1   1                                             1     1     1         1                                       1   31
32 11   1     1                             1             1 1   1   1                 1 1                     1   1         32
33 6                   2           1   1                                   1     1                                         33
34 4                             1                         1   2                                                           34
35 16     1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1             1       1         1   1 35
36 10           1           1   2             1             1                 1       1                   1     1           36
37 14       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1               1                           1     37
38 14       1           1 2       1 1                     1   1 1   1                                     1       1 2       38
39 11   1         1   1               1   1 1                   1                       2 1               1                 39
40 10                                     1     1                 1       2           1           1 1         1     1       40
41 9     1 1   1             1                         1   1               1                       1   1                   41
42 8           1                             1 1         1                   1               1     2                       42
43 13           1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1               1   1 1                     43
44 13             1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1                       1                     44
45 17 1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1                     2   1           1 1         45
46 8                   2 2                             1                                     1                       1   1 46
47 9       1 1   1                                                       1           1 1 1                           1   1 47
48 7                                                   1                           1                       1 1         2 1 48
49 7                     1     1                 1 1                       1 1                   1                         49
50 11     1             1   1             1               1         1 1 1                                   1           1 1 50
51 12   1           1       1                       1                       2 1 1     1       2         1                   51
52 12               1           1 1   1   1           1           1               1               1     1 1     1           52
53 13       1     2                           1 1   1             1             1           1     1   1     1           1   53
54 11 1 1                               1       1                   1                 1     1 1       1   1             1   54
55 11     2 1         1                     1     1             1                                 1           1       2     55
56 9         1 1               1   1                                       1 1         1   1                     1         56
57 8                 1               1   1         1                         1                   1               2         57
58 13           2                           1         1       1               1     2   1             1       2 1           58
59 11       1         1           1                                   1         1         3 1     1   1                     59
60 14               1                             1 1       2     1 1                   1   1   1   1 1             1     1 60
61 10         2       1     1           1 1           1                                       1                     1   1   61
62 8                   1         1                               1                     1     1   2     1                   62
63 11                         2   1     1       1   1                 1                 1   1         1       1             63
64 15   1 1     1                     1             1 1     1   1     1                   1             1         3 1       64
65 12 1   1         1     2               1 1                 1   1                   1                 1     1             65
66 7                               1         1                 1       2                                 1               1 66
67 14 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   1         1   1                     67
68 8       1               1                                               2           1   1   1   1                       68
69 8     1     1           1 1     1                   1                             1                                 1   69
70 10   1     1     1   1 1                                 1                     1               1       1           1     70
71 3                                               1                           1             1                             71
72 12                         2               1       1               1       1   1             1         1   1 1       1   72
73 12                             1         1 1                             1   1 2   1   1                     1         2 73
74 4         1                     1 1   1                                                                                 74
75 16 1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                             1     1         1           75
76 10         1       1   1   1         2     1             1                           1                   1               76
77 6           1           1                                     1               2                                       1 77
78 21 1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1       1   1 1 1     1           1       78
79 14                   1 1               1             1     1   1 1     1               1 2 1             1         1     79
80 15             1       1 1                 1   2           1 1                 1 1     2           1     1           1   80
81 8   1     1   1       1           1 1           1 1                                                                     81
82 12     1     1     2           1 1           1             1     1                     1               1           1     82
83 5                 1     1         1                                         1             1                             83
84 11                   1 1       1     1       1 1   1                                         1 1                   2     84
85 7                               1 1               1     1                       1                     1     1           85
86 18 1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2                         1           86
87 17 1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1           1 1         1   1             87
88 8       2               1           1                     1 1         1                               1                 88
89 12                               1       1   1 1     1                 2     1                           2       1     1 89
90 11               3         1       1             1     2               1       1                                       1 90
91 7   1 1                   1 1                           1         1                           1                         91
92 10 1 1                                       1   1                   1 1   1 1     1                                   1 92
93 7             1                     1             1 1           1                                 1             1       93
94 10     1                         1       1                   1     1                     1 1   2           1             94
95 13                           1   2         1 1         1 1       1 1                                 3         1         95
96 11           2 2   1             1             1 1                   1                       1                       1   96
97 7       1         1                                             1           1     1             1               1       97
98 6 1 1                                   1   1                                                       1           1       98
99 11   1         2               1 1                         1   1               1                       1 1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng