BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10         1                                               2 1           1         1     1 1       1 1                   00
01 11 1     1                   2   1               1     1                   1           1                   1           1 01
02 11 1                 1   2             2       1 1 1                                                       1     1       02
03 12         1   1   1           1   1 1 1         1       1               1         1                           1         03
04 8     1     1   1                       1                     1         1 1                               1             04
05 17 1                           1     1         1       1   1           1     2   1       1 1         1 1       1 2       05
06 10 1   1     2   1 1                         1                                 1 1                     1                 06
07 7                     1     1                     1   1         1                                       1             1 07
08 7                 1                         1         1       1           1               1 1                           08
09 2                                               1                                                     1                 09
10 11           1                 1           1                     1     2           1     1           1     1       1     10
11 14   1 1 1       1   1     1                   1             1     1     1       1                     1   1         1   11
12 15 2           1                   1 2     1   1         1     1 1             1 2       1                               12
13 10                                   1       1                 1   1   1   1       1                       1 1       1   13
14 13 1         1 1                         2   1           1   1 1           2                     1                   1   14
15 14       1                       1 1 1   2       1     1               2                     2 1                 1       15
16 13   1           1                             1         2     1           1   1               2 1           1   1       16
17 15   1           1       1 1 2 1     1       1         1                 1     1                     1     1         1   17
18 1                                                 1                                                                     18
19 13     1                   1       1                           1 1 1 1   1 1           1         1   1       1           19
20 8   2                                           1       1   1   1               1     1                                 20
21 14   2         1   1                       1         1 1             1     2                             2 1           1 21
22 17     1   1       1   1   1               1             1   2   1           1   1   1         1       1           1   1 22
23 9                                     1           1                     1   1 1       2     1     1                     23
24 8   1 1               1     1     1                                     1       1                             1         24
25 10     1   1       1   1                           1       1 1                             1 1               1           25
26 11           1       1   1     1   1 1 1                           1           1           1                 1           26
27 7                                             1 1 1       1                           2                   1             27
28 7 1                       1                                                       1     1     1                 1 1     28
29 14           1 1   1               1                               1                 1   1 1 1 2     1   1   1           29
30 14       1                 3   1     1                 1             1               2 1         1             2         30
31 13   1                 1 1     1                     1   1     1                     2   1   2                   1       31
32 10     1     1                     1 1 1               1       1   1                     2                               32
33 9             1 1       1     1           1   1   1                                                     1           1   33
34 6 1                                   1           1   1                 1                                           1   34
35 11   1   1         1                         1             1         1         1     1                     1   1       1 35
36 8                           1       1                     1           1 1     1             1     1                     36
37 8       1         3         1           1                                                       1                   1   37
38 9         1                     1                     1     1               1         1       1               1   1     38
39 10   1     1             1                                 1     1         1     1               2   1                   39
40 12         1         1     1               1 1   1                     1             1               1 1       1   1     40
41 5                       1                           1     1               1                           1                 41
42 12         1     1       1   1               1   1   1               1   1   1             1           1                 42
43 18           1           1 2             1     1               1   2     1                 1 1     1     2 1     1   1   43
44 18     1           1             1       1 1     1       1   2 1   1   1                     2   1       1     1       1 44
45 7                   1           1           1               1   1                                               2       45
46 14       1     1 1                     1             1 2   1         1               1             1           1       2 46
47 17 1     1           1 1         1               1         2   1     1       1     1               1     1   1 1   1     47
48 11   1   1                     1 1     1               1       1                       1                 1         1   1 48
49 15   1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1     1                                     1   1         49
50 7   1                         1             1   1   1   1 1                                                             50
51 15   1   1 1       1 2       1   2         1           1         1             1                     1   1               51
52 19       1     1           1       1     1     2         1 1   1         1 1       1                   1       2 2     1 52
53 11 1           1 1               1   1 1     1                                 1       1                 1           1   53
54 11 1         1         1         1       1         1               1 1                         1     1       1           54
55 9 1             1   1                       1           1           1   1                 1     1                       55
56 11         2                   1                                 1       1 1 1   1   1                 1 1               56
57 13                   1 1       1     1 1             1   1                 1             1 1 1         1             1   57
58 12             1 1                                 1       1                   1     1   1 1         1   1 1           1 58
59 8     1                 1                 1         1         1                   1         1     1                     59
60 9                     1   1                         1         1 1   1 1                   1               1             60
61 15       1   1                           2           1               1       1       1           1     3 1   1         1 61
62 19 3       1                   1           1   1     2   1           1                   1       1     2     1       1 2 62
63 7                       1                   1                                 1   1 1   1                   1           63
64 11     1                 1 1     1                 2             1               1       2       1                       64
65 9     1             1 1           2             1                               1                 1               1     65
66 6                           1                                     1         2                       2                   66
67 12     1                           1       1   1   1     1             1     1   1           1 1               1         67
68 10                           1           1     1                   2             2 1     1     1                         68
69 16       1 1                           1 1         1             1 1   1   1 1     1 2             1         1     1     69
70 16   1     1       1 1   1         1     1 1                                   1   3     1                     1     1 1 70
71 11                       1   2                 1         1     1     1           1 1               1             1       71
72 9             1 1     1   1       1     1         1             1                                                   1   72
73 10                 1                                         1                             1   1 1   2   1       1     1 73
74 8       1 1     1                       1           1       1                       1                               1   74
75 10                   1 2   1                                           1 1   1             1   1 1                       75
76 12                 1 1       1 1       2     1               1   1             1       1     1                           76
77 8   1 1               1             1                                 1                         1             1     1   77
78 13     1       2                               2 1 1 1               1       1               1               1       1   78
79 13 1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1                                         1                         79
80 5           1   1                                                 1                           1   1                     80
81 8                     1           1   1             1               1       1 1                                   1     81
82 8         1                                                 1       1     1                         1           2 1     82
83 12           2                       1               1 1   1                       1                 1       1 1 1 1     83
84 12   1       1     1 1                         1           1       2               1   1                 1         1     84
85 6                   1       1                                                           1     1       1     1           85
86 5               1                                   1           1     1                                   1             86
87 7           1   1               1   1     1                           1                   1                             87
88 8                                     1                     1     1           1                   1         1     1 1   88
89 10     1 1     1               1           1                                           1   1   1                   1   1 89
90 12     2         1     1                               1                           1       1             1 1     1   1 1 90
91 14                           1     1   1                             1 1             1 1   1       1       1 1     3     91
92 13           1                   1     1     1   1       1       1         1           1     1   1 2                     92
93 14       2   1 1   1             2       1 1                           1               1       1     1       1           93
94 6 1                                       1           1                 1       2                                       94
95 7                           1               1     1                         1         1         1 1                     95
96 7             1                     1     1 1   1                             1                   1                     96
97 5                                           1   1       1 1             1                                               97
98 11             1     1           1 1       1   1                             1 1                   1   1   1             98
99 6                       1     1     1                           1                   1           1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
03
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng