BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9           1                 1       1   1     1           1                   1                               2       00
01 11                         1 1 1               1 1   1           1                 1 1                   1             1 01
02 16               1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       1   1         1         1     02
03 13 1 1     1     1       1             1     1                     1                         1   1 1       1   1         03
04 10         1             1                   1       1   1             1               1     1               1 1         04
05 10             1                     1     1   1               1 1               1 1     1       1                       05
06 11             1 1     1     1   1                                               1             1         1       2     1 06
07 11   1 2   1   1 1             1                   1   1                                       1 1                       07
08 16           1       1 2             1                 2   1         1   1 1                 1 1       1   1       1     08
09 12           1       1       1         1       1       1     1         1   1                 1   1                 1     09
10 14     2                         1         1           1         1     1           1 2         1   1     1         1     10
11 10 1         1             1                 1     1             1               1           1     1               1     11
12 13   1             1           1               1     1     1   1   2             1       1       1     1                 12
13 10             1 1                 1   1     1               1 1             1                               1     1     13
14 13             1         1       1 2                     1   1   1 1     1                       1   1     1             14
15 9         1     1     1                 1                     1                           1   2     1                   15
16 7 1                       1                         1                   1             1   1                           1 16
17 11           1           2     1           1               1             1                             1         1 1   1 17
18 14     1 1           1       1   1               1                     1   1           2   1         1       1     1     18
19 13             1       1                   1         4     1 2   1           1                                     1     19
20 12         1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               1       1               1     20
21 10 1       1           1 1               1               1     1           1                   1       1                 21
22 8       1                   1                               1 1           1     1                           2           22
23 5     2                                                             1 1                             1                   23
24 11                   1           1                     1   1             2       1 1           1       1         1       24
25 9   1 1                                 1               1                       1 1               1             1   1   25
26 12     1 1             1     1 1           1         1           1                               1 1       1   1         26
27 11   1     1             2           1                               1 1     1                                 1   1   1 27
28 9             1           1     1               1 1 1                                 1           1         1           28
29 16 2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1         1                   1 29
30 10       1         1             1               1                     1       1             1                 2     1   30
31 7                 1             1   1 1                   1         1                 1                                 31
32 9               1               1         1               1                 1         1 1 1                     1       32
33 12     1   1 1               1 1       2                                             1   1           1           2       33
34 11               1     1                 1                             1       1     1         1 1     1       2         34
35 11           1     1               2     1   1           1                   1 1                 1                   1   35
36 10   2     2                                   1 1                           2             1                         1   36
37 11 1               1 1                             1   1         1     1 1           1         1                     1   37
38 8                                           1                   1           1       1           1     1   1 1           38
39 10   1             1           1   1                             1   1     1         1             1               1     39
40 14         1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1                 2     1               40
41 8                               1       1 1                 1           1                               2           1   41
42 15             2 1   1           2     1     1           1     1                   1                 2           2       42
43 6     1                                       1         1   1                                       1           1       43
44 13 1 1     1         1               1                         1   2             2                           1       2   44
45 8                   1           1         2           1                   1         1                       1           45
46 8                   1 1   1           1                             1     1                 1                 1         46
47 9                 1                           1                       1 1 1     1 1 1                           1       47
48 14               1             1                   2               1 1               1     2         2 2               1 48
49 14 1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   1             1 1       49
50 8   1           1 1                                     1 2       1       1                                             50
51 11                                     1                 1   2       1     1 1 1             1                   1   1   51
52 10       1           1                 1   1         1   1                       1               1     1           1     52
53 14                     1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   1     1   1             53
54 15 1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1                       1       1         54
55 11 1                   1                                 1                             1     2 1               1     2 1 55
56 9       2   1         1 1                                   1 1                         1                   1           56
57 4                                               1   1   1                           1                                   57
58 12       1       1                 1             1                 1         1         2 1                     1   1 1   58
59 5                                           1                     1                                         2       1   59
60 11           1       1 1       1                               1     1             1       1   1               1       1 60
61 13                     1       1 1         1   2   1   1                     1             1       1       1   1         61
62 11     1       1                 1 1     2                                 1   2         1     1                         62
63 10                         1         1   1       1     1   1       1         1             1                           1 63
64 18   1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                         1       1 1   1 64
65 13 1   1         1             1         1   1                             1       1     1 1       1 1             1     65
66 11       1                 1       1             1         1                   1       1 1   1         1 1               66
67 12 1                                 2 1       1                           2     1           2             1 1           67
68 14                 1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1                   1       1 68
69 13   1   2         1                         1 1             1 1   1           1               1     1                 1 69
70 8                                 1             1 1                     1                       1   1   1       1       70
71 11   1               1                       1             1   1 1           1         1 1         1       1             71
72 11 1     1                             1                   1         2           1                       3 1             72
73 15       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               1           1   1             73
74 1               1                                                                                                       74
75 13 1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1                               75
76 15 1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1                     1             76
77 8                       1   1                             1 1                 1         1           1   1               77
78 10 1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                                                     78
79 9       1       1       1   1                               1       1           1       1         1                     79
80 12               1   1             1                               1 1 1         1         1           1 1           2   80
81 8           1     1                       1   1       1             1   1     1                                         81
82 4         1       1     1                                             1                                                 82
83 11                   1 1             1             1   1       2     1 1                   1       1                     83
84 13                   1   2 1                               1                       1 2           1   1     1           2 84
85 13     1       1           2         1 1     1     2               1                 1         1                   1     85
86 15   1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1       1           1 1         86
87 6                                 1               1 1                         1     1       1                           87
88 11   1 1           1         1 1   1           1       1                                   1               1         1   88
89 8         2               1         1 1                                               1         1           1           89
90 7   1       1                             1                                                       1     1 2             90
91 4                                                                                             1   1 1       1           91
92 6             2                                 1   1                                 1                   1             92
93 9     1     1             1                     1                       1                                   1 1   1 1   93
94 11   2               1                           1     1         1     2               2                 1               94
95 12 1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1             1               1 95
96 8       1               1           1                                             1         2               1         1 96
97 6         2       1                               1               1                             1                       97
98 14                 2   1         1                   1 1         1             1         1           1 2   1         1   98
99 14                 1         1 2   1                     2                   1         1 1     1     1   1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng