BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1           1   1   1         1     1         1           1         1                                       00
01 8       1   1                                                           1     1                   2   1               1 01
02 15         1     1 1             1   2                             1     1                 1   2             2       1 1 02
03 16 1 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1 03
04 10                   1     2                         1   1           1       1     1   1                       1         04
05 14 1               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1   05
06 13       1         1             1 1             1           1           1   1     2   1 1                         1     06
07 7               1     1     2                                   1                           1     1                     07
08 10                     2           1               1 1         2       1                 1                         1     08
09 6               1                       1   1             1           1                                               1 09
10 12       1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1       10
11 12                 1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1                   1   11
12 14   1         1 1             1     1                               1   2           1                   1 2     1   1   12
13 9 2 1       1     1           1               1                                                           1       1     13
14 7   1                                                                   1         1 1                         2   1     14
15 13 1     2 1       1                                   1                       1                       1 1 1   2       1 15
16 11       1           1   2   1                             1   1   1       1           1                             1   16
17 17         1   1                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1     17
18 6   1       1                   1       1                 1           1                                                 18
19 7     1               1   1 1                                               1                   1       1               19
20 10   1               1                         1 1   2     1               2                                           1 20
21 8             1     1                 1                                   2         1   1                       1       21
22 14 1           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1       22
23 10                             1   1         1 1 1 3                   1                                     1           23
24 9           1     1                       1                       1       1 1               1     1     1               24
25 7                                                 1 1   1                   1   1       1   1                           25
26 14     1                 1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1           26
27 6       1                                         1 1       1                                                       1 1 27
28 9     2     1                 1   1                 1 1                 1                       1                       28
29 14   1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1               29
30 11           1               1       1                   1     1               1                 3   1     1             30
31 11               2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1                   31
32 12 1             1 1         1 1                                   1 1       1     1                     1 1 1           32
33 11                   2                 1       2                                     1 1       1     1           1   1   33
34 9           1       1             1       1   1         1 1             1                                   1           34
35 10 1       1       1                         1         1         1         1   1         1                         1     35
36 5                     1                                 2                                         1       1             36
37 13 1       1                                 1       2 1       1               1         3         1           1         37
38 10         1 1             1       1   1   1     1     1                         1                     1                 38
39 11   1 2               1 1           1     1                           1   1     1             1                         39
40 12                         1   1         1   1     1             1               1         1     1               1 1   1 40
41 11             1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1                         41
42 14     1 1       1   2   1   2                                                   1     1       1   1               1   1 42
43 9   1     1                                                       1               1           1 2             1     1   43
44 11   1   1     1         1                             1                     1           1             1       1 1     1 44
45 11   1     1   1                     1   2                 1     1                         1           1           1     45
46 9   1                                   4                                     1     1 1                     1           46
47 13                 1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1 47
48 7                                                       1           1     1   1                     1 1     1           48
49 14         1   1                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1               49
50 10         1 1           1                   1 1           1               1                         1             1   1 50
51 15       1           2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1       51
52 17                         1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2   52
53 19 1 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1     53
54 11   2                           1 1       1     1                       1         1         1         1       1         54
55 12               1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1                       1     55
56 6           1                                                   1     1         2                   1                   56
57 11             1     1           1                             2       1                   1 1       1     1 1           57
58 9 2             2   1                                             2                 1 1                                 58
59 4                                 1                                         1                 1                 1       59
60 3                                                 1                                         1   1                       60
61 13     1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1                           2         61
62 18     1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1   62
63 7 1                 1     1         1     1                                                   1                   1     63
64 8                                                   1       1 1   1         1                 1 1     1                 64
65 13           1           1       2               1           1   1           1             1 1           2             1 65
66 11     1 1         1                     1       1   2 1       2                                   1                     66
67 10     1 1                               1 2             1                   1                           1       1   1   67
68 12     1   1                           2       1 1   1   1 1                                       1           1     1   68
69 9 1           1         1                     1                 1             1 1                           1 1         69
70 14 1             1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1       70
71 9               1                     1       1 1     1                                       1   2                 1   71
72 15               1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1         72
73 5   1                         1                           2                             1                               73
74 10   1                         1 1         1                       1 1         1 1     1                       1         74
75 9           1       1                       1                   1 1                       1 2   1                       75
76 10 1                       1                     1                                       1 1       1 1       2     1     76
77 11     1   1 1   1     1                           1             1         1 1               1             1             77
78 9                               1 1   1                                     1       2                               2 1 78
79 18         1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 79
80 10     1   1   2 1   1       1               1                                     1   1                                 80
81 13 1     1         1     1   1           1   1 1       1             1                       1           1   1           81
82 8                     1   1       1         1         1     1         1         1                                       82
83 11             2               1           1     1 1   1             1             2                       1             83
84 12     1       1     1   1               1       1 1                       1       1     1 1                         1   84
85 11       1             1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1                     85
86 10     1                       1 1     1       2   1         1         1               1                                 86
87 11           1     1           1 1     1     1                                     1   1               1   1     1       87
88 6           1               1   1                     1               1                                     1           88
89 13       1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1               1           1       89
90 10     1                                     2         1     1     1         2         1     1                           90
91 10     1                   1   1           1 1       2                                             1     1   1           91
92 15           1 1             2     2 1         1             1       1             1                   1     1     1   1 92
93 15 1     1         1   1   1         1                                         2   1 1   1             2       1 1       93
94 5                   1                                   2               1                                       1       94
95 9                             1 1           1                 1     2 1                           1               1     95
96 10                     1   1             1                 1 1                       1                     1     1 1   1 96
97 6                     1                 1 1   1                                                                   1   1 97
98 9   1   1   1                                                                       1     1           1 1       1   1   98
99 8                 1   1 1   1                               1                                 1     1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
Ngày
/
Tháng