BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17 1     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 1           1   1   1         1     00
01 6         2                                           1         1               1   1                                   01
02 14                   1   1             1           1           2     2             1     1 1             1   2           02
03 10                   1                                             1 1   1 1 1     1                   1   1   1         03
04 8                     1                               1               2 1                   1     2                     04
05 12     1         1                         1           1 2                 1               1   1   1               1   1 05
06 13                     1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             1 1             06
07 15 2   1       1 1       1     1 1             1             1           1               1     1     2                   07
08 10                 1 1     1     1                 1                   2                       2           1             08
09 13           1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                         1                       1   1   09
10 11           1       1           1 1 2                   1                       1 1                         1 1         10
11 11           1 1               1     1     2   1                                           1     1 1           1         11
12 14 1               1           1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1     1           12
13 10                                                   1         1         1 2 1       1     1           1               1 13
14 8 1         1       1             1 1               1                 1     1                                           14
15 11       1                   2       1       1                           1 1     2 1       1                             15
16 8                       1                                   1     1             1           1   2   1                   16
17 9       1 1                                       1   1               1           1   1                 1 1             17
18 11             1 1       1   3                             1                 1       1                   1       1       18
19 8     1             1               1             1                           1               1   1 1                   19
20 9                           1       2   1   2                               1               1                         1 20
21 9                                       1 1     1   1 1       1                       1     1                 1         21
22 7                                                   1                 1 1 1           1                       1       1 22
23 14   1         1   1           1 1 2         1       2                                                 1   1         1 1 23
24 11 1       1                         1           1 1     1         1 1               1     1                       1     24
25 3 1                       1                 1                                                                           25
26 7               1                               1                             1                 1       1 2             26
27 7       1 1                             2         1                 1           1                                       27
28 7       1                       1                                             2     1                 1   1             28
29 9 1                             1                                 1         1                 1         1   2         1 29
30 7   1                           1         1           1                             1               1       1           30
31 10 1         1         1 1 1                       1       1                             2                   1           31
32 16 1       1   2     1                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1                 32
33 11                 1   1           1         1       1               1                       2                 1       2 33
34 15 1       1       1   2       1               1     1       1       1               1       1             1       1   1 34
35 15     1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1                         1   35
36 5   1                             1                         1   1                             1                         36
37 8                         1               1         1         1       1   1       1                                 1   37
38 18   1       1 1     1   1         2                       1     3       1         1 1             1       1   1   1     38
39 14     1   1               1       1             1                 1   1     1 2               1 1           1     1     39
40 10 1                 1   1           1     1               1                                       1   1         1   1   40
41 18       1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1               1     41
42 17       1   1       1     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2                   42
43 7       1       1 1                                       1   1             1     1                                     43
44 12           1       1       1     2         1           1         1         1   1     1         1                       44
45 13   1                   1     1             1     1         1 1             1     1   1                     1   2       45
46 11             1 1                       1         1           1         1   1                                   4       46
47 11                   1       2         1       3       1                                   1           1     1           47
48 8   1             1     1             1     1             1     1 1                                                     48
49 9     1                             1         1           1       1               1   1                 1         1     49
50 12     1                                   1       1 1       1   2                 1 1           1                   1 1 50
51 9     1   1                               1                         1   1       1           2               1           51
52 9 1                     1     1                                 1 1                               1         1 1     1   52
53 19     2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1             1   2 1 1   1   1             53
54 13       1   1         1                       2   1             1     1     2                           1 1       1     54
55 9                             1               1   1 1                   1               1 1                 1       1   55
56 6         1     1 1                     1       1                                   1                                   56
57 10             1 2     1                       1             1         1               1     1           1               57
58 19     1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1                           58
59 16   1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                   1             59
60 6   1               1           1                   1   1 1                                                             60
61 15   1   1                   2     1                       1   1 1             1   1     1 1               1   1   1     61
62 8                   1                                   1   1                 1 1                           1 1 1       62
63 13   1 1 1 1       1             1   1                     1               1                 1     1         1     1     63
64 5       1   1                   1   1       1                                                                           64
65 10 1                   1 1     1                                     1   1           1           1       2               65
66 8                       1             1         2                             1 1         1                     1       66
67 11                                     1         1   1 1 2                     1 1                               1 2     67
68 13 1       1 1           1                             1     3                 1   1                           2       1 68
69 11           1             2           2 1             1                   1           1         1                     1 69
70 10     1   1               1     1           1 1                 1         1             1           1                   70
71 6           1                         1                             1                   1                     1       1 71
72 9   1                                                               1                   1       2 1             1 1 1   72
73 10                       1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1                 73
74 8     1                                 1     1                 1           1                         1 1         1     74
75 7                             1 1     1                               1             1       1                       1   75
76 7               1 1 1           1               1                         1                       1                     76
77 11           1         1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1                         77
78 8         1               1                         1 1               1                                 1 1   1         78
79 13       2       1                     1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1                 79
80 11               1                                     1             1         1   1   2 1   1       1               1   80
81 17                 1   1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1           1   1 1 81
82 8                                       1             1         1 1                           1   1       1         1   82
83 11   1                 1 1         2     1                   1                         2               1           1     83
84 9             1               1     1                 1                       1       1     1   1               1       84
85 9 1     1     1       1                                                         1             1     1         1 1       85
86 12               1                     1   1                   1   1   1       1                       1 1     1       2 86
87 12   1   1       1     1               1   1                                         1     1           1 1     1     1   87
88 6   1             1                                 1                               1               1   1               88
89 12       1     1                           1                       2 1           1     2       1       1       1         89
90 6                         1         1                     1                   1                                     2   90
91 9   1         1 1 1                                                           1                   1   1           1 1   91
92 18   1 1       1         1       1     1         1         2           1             1 1             2     2 1         1 92
93 14 1 1       1             1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1         1           93
94 8                 1       1 1     1   1     1               1                               1                           94
95 8             1       1                         1                 2                                   1 1           1   95
96 17         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1             1       96
97 11   1 1   1   1     1           1                       1                                     1                 1 1   1 97
98 8 1                                   1               1                 2   1   1   1                                   98
99 8           1                         1                         1       1                 1   1 1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng