BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7           1   1       1         1                                     1 1       1                                     00
01 9             1                 1             1         1           1           1               1 1               1     01
02 11   1                     1   2               1               1   1     1     1     1       1                           02
03 9   1       1   1                           1                   1 1                   1           2                     03
04 7                       1   1                               1                         1               1 1       1       04
05 13 1     1     2   1               1     1       1   1   1                   1   1                                   1   05
06 15   1       2     1   1                 1   2             1     1   1     1 1                           1 1             06
07 8         1                     2   1                               1                 2             1                   07
08 10     1                 1   1     2             1       1 1                 1                             1             08
09 12 1                 1       1               1       1             2         1       1                   1 1       1     09
10 12       2     1     1 1 1               1       1       1     1                                 1             1         10
11 13 2             1         2                       1 1 1 1       1                               1                   1 1 11
12 17     1               1         1         1 1   1           1       1             2 2 1 1 1     1           1           12
13 14   2   1   1   1   1           1   1                   1   1                       1 2             1                   13
14 11   1       1                                   1             1   1           1 1         1 1       1       1           14
15 11   1               1   1   1           1 1                                       1           1         1             2 15
16 9                           1                     1       1 1                     1     1   1       1             1     16
17 11       1                   1           1 1 1 1           1   1       1                         1     1                 17
18 9     1             1         2       1   1             1       1         1                                             18
19 7                     1   1               1             1         1           1                             1           19
20 11       1     1   1   1 1     1                 1                                       1 1           1   1             20
21 7     1           1               1                             1           1 1                                     1   21
22 15           1   1         1   1     1       1     1                 1             2 2       1   1   1                   22
23 13                 1 1   1           1                                   1     1 1       1                 1   1 1 2     23
24 10                     1                       1             1   1 1           1         2   1 1                         24
25 5     1     1             1         1                 1                                                                 25
26 14                   1 1 1                   1   1         1           1 1       1   1   1       1         1         1   26
27 14             1 1           1 1                       2 1       1   1       1           1         1             1   1   27
28 8               1                                       1             1                               1 1 1 1       1   28
29 12 1                 1   1       1     1                                 1   1   1                 1         1       1 1 29
30 18   1   1 1               2           1             2     1   1   1 1                   1   1   1     1           1   1 30
31 10                               1       1 1                   1           1       1                 1   1             2 31
32 14                     1   1                 1     2                 1   2 2             1   1             1   1         32
33 5                                     1                       1                                     1         1     1   33
34 2                                                     1                                   1                             34
35 9           1       1         1   1       1         1 1                   1 1                                           35
36 10                 1     1               1                 1         1       1   1                 1               1   1 36
37 17 1                           1     1 1           1   1         2   1       1       3       1 1         1       1       37
38 9                 1       1 2       2       1                       1                       1                           38
39 8 1               1                 1         1                       1                     1                   1   1   39
40 9         1 1         1     1               1                 1       1 1                     1                         40
41 9           1   1                       1   1 1 1               1                   1               1                   41
42 11     1     2                                 1           1       1               2               1   1               1 42
43 15       1   1 1                     1     1           2   1 1               2             1           1   1     1       43
44 10             1                     1   1             1       1         1             2           1           1         44
45 10       2   1           1 1         1 1             1       1                           1                               45
46 13     1                       1   1     1   1                   2       1     1     1         1           1         1   46
47 12 1                           1   1 1     2 1                                         1 1 1         1   1               47
48 12                   1 1         2 1               2     1   2         1                     1                           48
49 9         1                                         1 1     3     1                                             1   1   49
50 6                   1           1 1       1       1       1                                                             50
51 13     2         1                                             1           1   1           1       1     2     1   2     51
52 13         1     1 1     1                     2             1           2                               1     1 2       52
53 7   1     1   1     1           1     1                                   1                                             53
54 17   1 1       1   1             1               1                   1   1       1     1     1           1 2   3         54
55 12         1           1       2         1     1             1                 1     1           1             1       1 55
56 9   1                     1         1             2                     1   1           1                   1           56
57 10         1               2                             1         1         1               1 2             1           57
58 11             1       2 1                 1       1                         1 1                     2       1           58
59 11 3 1     1   1                                                     1 2       1             1                           59
60 11   1   1   1 1             1     1               1               1   1       1                                   1     60
61 12     1                     1   1                       1                     1 1 1                   1     1       3   61
62 12     1   2     1                           2             1                             1         1     1       1 1     62
63 14   1         1       1                 1                     1               1 1   1       1 1   1       1   1 1       63
64 13 1             1         3 1           1     1             1                             2   1   1                     64
65 17               1     1                       1       1 1   1     1             1         4         2 1       1       1 65
66 8                 1               1           1                       1   1             1       1           1           66
67 12         1   1                     1               1     1           3               1           1   1             1   67
68 11   1   1   1                           1                 1 1             1                   1 1 1       1             68
69 9                               1               1             1 1             1                             1   2 1     69
70 10         1       1           1         1     1                 1   1                             1                 1 1 70
71 7     1                                   1                       1       1 1 1         1                               71
72 17       1         1   1 1       1     1               1       1 1               1 1 1       1   1 1 1                 1 72
73 10 1                     1         2               1 1                                                   2   1   1       73
74 10                                               1         1       1             1     1   1     1     1         1 1     74
75 15       1     1         1             2   1     1   3                 1   1       1       1   1                         75
76 11                   1                     1               1       1 2 1   1     1                   1 1                 76
77 11                                 1       1           1                           3   1   1       1       1         1   77
78 11 1   1 1 1     1           1                                           1                 1   1         1         1     78
79 14 1 2 1             1         1                 1 1     1                 1   1                 1               1     1 79
80 17 2           1     1           1   1 1               1             1   1             1       2     1 2       1         80
81 4                                                   1         1                         1                     1         81
82 10 1               1           1       1         1     1   1           1         2                                       82
83 12     1                               1                       1                 1           2     1     1 1   1       2 83
84 7       1 1                   2               1                                                     1                 1 84
85 10                 1     1             1   1         1         1           1                             1     1   1     85
86 8                       1                 1   1 1       1       1 1                                   1                 86
87 10     1 1         1   1                         1   2                           1                           1     1     87
88 6                 1                 1 1     1                                                         1         1       88
89 14                   2       1     1   1       1   2   1         1       1   1         1                         1       89
90 15                                 1     3                                   1     1 1   1     2 2           2       1   90
91 5         1                         1                                     1                           1               1 91
92 8                                 1                       1   1               1           1         1       1     1     92
93 8             1             1                   1   1             1   1               1                           1     93
94 10   1 1   2           1               1                                                       2           1 1           94
95 7               3         1                               1     1                                           1           95
96 9       1                       1     1                 1   1             1         1 1                       1         96
97 5           1               1                                         1 1         1                                     97
98 8               1           1               1   1 1                 1                           1         1             98
99 9                 1 1           1             1       1 1     1                                 1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
09
/
05
07
/
05
02
/
05
30
/
04
25
/
04
23
/
04
18
/
04
16
/
04
11
/
04
09
/
04
04
/
04
02
/
04
28
/
03
26
/
03
21
/
03
19
/
03
14
/
03
12
/
03
07
/
03
05
/
03
28
/
02
26
/
02
21
/
02
19
/
02
14
/
02
12
/
02
07
/
02
05
/
02
31
/
01
29
/
01
24
/
01
22
/
01
17
/
01
15
/
01
10
/
01
08
/
01
03
/
01
01
/
01
27
/
12
25
/
12
20
/
12
18
/
12
13
/
12
Ngày
/
Tháng