BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9           1                       1 1               1                 1       1   1     1           1                 00
01 8                                   1                               1 1 1               1 1   1           1             01
02 11       1                                                 1   1               2     1   1       1     1   1           1 02
03 14     1   1   1                   2       1 1 1     1     1       1             1     1                     1           03
04 11   1                         1       1 1 1         1             1                   1       1   1             1       04
05 8                 1         1                           1                     1     1   1               1 1             05
06 10                 1   1   1 1       1                   1 1     1     1   1                                             06
07 11                     1                   1   1 2   1   1 1             1                   1   1                       07
08 14     1                 2                             1       1 2             1                 2   1         1   1 1   08
09 12           1                 1           1           1       1       1         1       1       1     1         1   1   09
10 10     1       1                   1             2                         1         1           1         1     1       10
11 12           1       2     1         1   1   1         1             1                 1     1             1             11
12 9                                             1             1           1               1     1     1   1   2           12
13 11   1                     2                             1 1                 1   1     1               1 1             1 13
14 17 1       1 2 1   1                   1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1     14
15 11 1               1     1             1   2         1     1     1                 1                     1               15
16 9     1   2           1       1             1                       1                         1                   1     16
17 9                   1           1                     1           2     1           1               1             1     17
18 15   2       2               1     1     1       1 1           1       1   1               1                     1   1   18
19 16                           1 1 1         1             1       1                   1         4     1 2   1           1 19
20 12   1             1     1                           1   1 1     1 1         1 1 1   1                                   20
21 12           1   1     1                 1   1       1           1 1               1               1     1           1   21
22 8             2                           1       1                   1                               1 1           1   22
23 7     1   1                             1       2                                                             1 1       23
24 10     1           1               1     1                     1           1                     1   1             2     24
25 7             1 1           1                 1 1                                 1               1                     25
26 11 1           1               1                 1 1             1     1 1           1         1           1             26
27 11         1   1                           1   1     1             2           1                               1 1     1 27
28 9     1               1         1                       1           1     1               1 1 1                         28
29 13 1         1                     1         2   1 2         1               1       1                       1       1   29
30 11     1   1           1     1         1   1       1         1             1               1                     1       30
31 9 1             1         1                                 1             1   1 1                   1         1         31
32 12 1   1 1 1                   1 1     1                   1               1         1               1                 1 32
33 12         1 1       1           1       1       1   1 1               1 1       2                                       33
34 8       1           1           1 1                       1     1                 1                             1       34
35 11     1 1           1                                 1     1               2     1   1           1                   1 35
36 14         1     2         1         1     1   2     2                                   1 1                           2 36
37 13         1                       1 1 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1     37
38 4               1                                                                     1                   1           1 38
39 10                       1     1       1       1             1           1   1                             1   1     1   39
40 12                       1       1                   1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1 40
41 9         1       1   1             1                                     1       1 1                 1           1     41
42 13               1   1               1                   2 1   1           2     1     1           1     1               42
43 7                         1       2             1                                       1         1   1                 43
44 10             1           1                 1 1     1         1               1                         1   2           44
45 11   1   1           1   1             1                       1           1         2           1                   1   45
46 11 1 1 1             1   1                                     1 1   1           1                             1     1   46
47 7               1                       1                   1                           1                       1 1 1   47
48 10     1           1         1             1               1             1                   2               1 1         48
49 15   2     1       1     1               1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1 49
50 11                         1           1 1     1           1 1                                     1 2       1       1   50
51 11   1   1       1                         1                                     1                 1   2       1     1 1 51
52 7 1                                               1           1                 1   1         1   1                     52
53 16 1 1     1     1   1         1 1                               1   1 1 1           1   1 1   1 1                       53
54 19 1         1     1 1 3                     1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 54
55 7                               1   1 1 1   1                   1                                 1                     55
56 9                     1               1           2   1         1 1                                   1 1               56
57 5     1         1                                                                         1   1   1                     57
58 11           1 1                 1   1     1       1       1                 1             1                 1         1 58
59 3                             1                                                       1                     1           59
60 9 1           1                           1           1       1 1       1                               1     1         60
61 11             1             1                                   1       1 1         1   2   1   1                     1 61
62 10   1                       1           1       1       1                 1 1     2                                 1   62
63 12 1             1         1       1                                 1         1   1       1     1   1       1         1 63
64 18         1               1       1   2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     64
65 10                 1         1       1       1   1         1             1         1   1                             1   65
66 8     2 1                                         1                 1       1             1         1                   66
67 10                 1           1   1         1                                 2 1       1                           2   67
68 14       1         1           2         1                   1                 1   1   1 1     1           2   1         68
69 14 1     1           1     1       1           1   2         1                         1 1             1 1   1           69
70 9 1       1       1         1 1                                             1             1 1                     1     70
71 14 1       1   1   1         1     1       1   1               1                       1             1   1 1           1 71
72 11       1       1     1         1       1   1     1                             1                   1         2         72
73 19   1   1   1         1         1   1     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1   73
74 7             1 1         1 2           1                 1                                                             74
75 11   1                                       1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                   75
76 14                                 1 1       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   76
77 7       1                       1       1                         1   1                             1 1                 77
78 15 1 1                 1   1       1         1         1 1       1   1       1         1 1               1   1           78
79 11   1         1 1                   1 1           1       1       1   1                               1       1         79
80 8 1         1                                             1   1             1                               1 1 1       80
81 14     1             1   1 2 1           1             1     1                       1   1       1             1   1     81
82 4                                                   1       1     1                                             1       82
83 11                 1         1                                 1 1             1             1   1       2     1 1       83
84 9 1                 1           1   1                         1   2 1                               1                   84
85 17       1   1       1   1 1 1     1             1       1           2         1 1     1     2               1           85
86 16           1         2 3             1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     86
87 4                   1                                                       1               1 1                         87
88 10                             1     1         1 1           1         1 1   1           1       1                       88
89 9             1 1         1           1             2               1         1 1                                       89
90 10     1                 1     1 2   2         1       1                             1                                   90
91 3       1     1                       1                                                                                 91
92 10       1   1   1     1 1   1                           2                                 1   1                         92
93 9                 1 1         1         1       1     1             1                     1                       1     93
94 10             1         1                     2               1                           1     1         1     2       94
95 15   1 1 1       1     1         1           1                 1               1   1       1 1     1             1 1     95
96 7       1                     2 1                 1               1           1                                         96
97 7         1 1                                       2       1                               1               1           97
98 9       1           1                                       2   1         1                   1 1         1             98
99 11   1             1     1                                   1         1 2   1                     2                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng