BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10     1                   1                               2         1                         1     2         2         00
01 9         1                 1 1                   1             1                 1 1         1         1               01
02 16     1   1           1     2       1   1         1         1                   1   1       3             1         1   02
03 9           1                         1   1 1       1   1                 1   1       1                                 03
04 11 1             1               1     1               1 1                   1     1     1   1                         1 04
05 11       1 1               1 1     1       1                       1 1                         1           1           1 05
06 9                         1             1         1       2     1                   1                           1   1   06
07 7                                       1 1                                     1               1     1         1     1 07
08 11   1         1   1 1                 1 1       1   1       1         1                                             1   08
09 13     1         1   1                 1   1                 1         1                 1   1     1     1         1 1   09
10 12         1     1           1 2         1   1     1         1                             1               1           1 10
11 12         1               1           1     1               1             1       1         1           1       1 1   1 11
12 13   1   1   2             1       1       1     1                       2           1 1                     1           12
13 8     1 1             1                               1     1             1     1                       1               13
14 19 1   1   1 1     1                       1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2   1 14
15 7       1                           1   2     1                                         1                         1     15
16 9                 1             1   1                           1     1 1     1           1         1                   16
17 11   1             1                             1         1 1   1   1   1     1                         1       1       17
18 14               1   1           2   1         1       1     1     1     1         1                 1                 2 18
19 9   1 2   1           1                                     1     1             1                         1             19
20 7                                   1       1               1     1         1                         1   1             20
21 10 1     1           1                   1       1                   1           1       2           1                   21
22 7     1 1           1     1                           2                                               1                 22
23 8             1 1                             1                       1                             2       1   1       23
24 16   1             2       1 1           1       1         1           2     1                 2             1   1   1   24
25 13 1                       1 1               1             1   1             1 1     1 1   1 1       1                   25
26 9         1                               1 1       1   1                         1           1       1 1               26
27 10             1 1     1                                 1   1   1                         1     1     1               1 27
28 8                               1           1         1                 2       1                         1         1   28
29 11           1       1       3     1         1                   1       1   1           1                               29
30 11               1       1             1                 2     1     1     1         1     1                   1         30
31 5   1         1                 1                                               1               1                       31
32 12   1                 1         1 1 1                     1           1   1                     1             1 1   1   32
33 12                             1   1           1           2             1 1 1       1   1                 1     1       33
34 11               1       1     1         1 1     1       2                                           1   1         1     34
35 11 1                   1 1                 1                   1     1 1 1             1         1   1                   35
36 11                     2             1                         1         1 1             1       1 1 1               1   36
37 10         1     1 1           1         1                     1                             1     1       1   1         37
38 14         1           1       1           1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2     38
39 7         1   1     1         1             1               1                 1                                         39
40 12   1   1         1   1   1                 2     1               1                         1                     1   1 40
41 8     1           1                               2           1   1               1                           1         41
42 14 1     1                   1                 2           2                 1     1   1               1       1 2       42
43 8 1   1                                       1           1                           1       1 1   1                   43
44 12       1   2             2                           1       2     1         1                                   1 1   44
45 7                   1         1                       1                       1               1 1           1           45
46 10             1     1                 1                 1                           1 1       2     1               1   46
47 8               1 1 1     1 1 1                           1             1                                               47
48 11           1 1               1     2         2 2               1                     1                                 48
49 11       1 1           1         1     1   1             1 1                                     1 1       1             49
50 9 1 2       1       1                                                       1             1 1         1                 50
51 13 1   2       1     1 1 1             1                   1   1                                       1 1       1       51
52 13 1                       1               1     1           1               1 2                   1             1 2 1   52
53 8                       1             1   1     1   1                 1       1         1                               53
54 13   1 1               1 1                       1       1         1   1         1             1           1 1         1 54
55 17 1                             1     2 1               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1         55
56 6     1 1                         1                   1                 1                                     1         56
57 8 1                           1                                     1         1       1 1     1               1         57
58 9           1         1         2 1                     1   1 1                                                       1 58
59 5           1                                         2       1                                           1             59
60 12       1     1             1       1   1               1       1   1                 1 1           1                 1 60
61 10                     1             1       1       1   1             1       1                       1     2           61
62 9                   1   2         1     1                                     2     1     1                             62
63 8   1       1         1             1                           1               1 1         1                           63
64 12       1     1 1 1     1                         1       1 1   1                       1         2                     64
65 12                   1       1     1 1       1 1             1       1 1                 1                   1       1   65
66 13   1                   1       1 1   1         1 1                       1     1   1                   1     1   1     66
67 14                   2     1           2             1 1                             2 1     1   1 1                 1   67
68 10         2   1             1 1     1                   1       1                 1 1                                   68
69 14     1 1   1           1               1     1                 1         2                   1       1 1       1     1 69
70 9                 1                       1   1   1       1           1             1       1     1                     70
71 16   1   1 1           1         1 1         1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1     71
72 11   1         2           1                       3 1                       1                         1       1         72
73 11           1   1   1               1           1   1                 1   1         1     2                             73
74 8                                                                       1 1       1           1   1 1     1     1       74
75 17 1 1                     1 1     1                               2   1       1 1 1     1   1           2   1       1   75
76 16 2       1       2 1   1     1                     1                   1             1   1   1   1       2             76
77 8   1 1                 1         1           1   1                         1                           1               77
78 6       1   1                                                       1       1   1                               1       78
79 13     1       1           1       1         1                         1   1           1         1           1   1     2 79
80 16           1 1 1         1         1           1 1           2         1           1   1 1     1 1         1           80
81 7             1   1     1                                                             1             1 1             1   81
82 11               1                                                 1       1             1 2   1 1 1         1 1         82
83 12       2     1 1                   1       1                       1       2   1                 1               1     83
84 16   1                       1 2           1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1         84
85 8           1                 1         1                   1     2                                         1         1 85
86 14     1       1   1     2         1       1           1 1         1 1             1               1               1     86
87 9                       1     1       1                                 1 1 1               1   1                     1 87
88 11                                   1               1         1           1   1   1         1           1         1 2   88
89 6                               1         1           1                     1                                     1 1   89
90 9                                           1     1 2               1   1         1 1         1                         90
91 10                                       1   1 1       1           1         1 1                 1 2                     91
92 6                               1                   1                           1                   1     1 1           92
93 9                 1                                   1 1   1 1                 1               2     1                 93
94 10         1     2               2                 1                 1             2       1                             94
95 10 1             1 1               1             1               1     1             1                       1 1         95
96 9                           1         2               1         1           1                     1   1   1             96
97 8           1                             1                       1 1             1       1                 2           97
98 13         1             1         1           1 2   1         1                   1                   1     1 2         98
99 14 2                   1         1 1     1     1   1             1 1 1                 1         1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
Ngày
/
Tháng