BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8                                                 1   1   1     1 1           1                           1     1       00
01 11     1   1                                         1   2         1   1           1       1           1               1 01
02 17   1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1     02
03 14           1 1 2   1     1       1                               1                 1   1       1 1         1       1   03
04 14         1       1         1                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1 04
05 9               1       2                     2                       1 1                   1                         1 05
06 11       1                                             1       3                 1         1             1 1     2       06
07 12       1         1   1         1                 1       1           1                     1 1   2                   1 07
08 12   1             1             1                           1     1 1                   1 1     1           1     1 1   08
09 7                         1     1                   1                 1                     1     1             1       09
10 12         1   1     1   1   1                           1       1             1   1     1     1       1                 10
11 9               1               1 1     1                         1                             1 1       2             11
12 10 1                               1   1               1             1         1 1     1               1 1               12
13 15       1         1         1           1   2 1                           1     2   1           1         2 1           13
14 10                   1   1     1                 1                   1     1                 1   1     1       1         14
15 9                           1         1           1   1   1     1                 1             1                     1 15
16 11             2       1 1                 1                                         1     1         1 1   1         1   16
17 14   1           2   2                               1 1     2 1             1             1                   1 1       17
18 12                       1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1                         1 1 18
19 7                                                 1                                 1                         1 2 1   1 19
20 5                                                               1   1     1                 1                         1 20
21 13         1       1             1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1           21
22 12     1                   1 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1           22
23 8 1   1           1 1               1                                                 1         1     1                 23
24 10 1     1       1   1     1           1       1                         1   1         1                                 24
25 9                   1       1         1               1 1                                       1       2   1           25
26 14       1   1             1   1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1           26
27 10         1 1   1                           1 1 1       2     1               1                                         27
28 13           1                             1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2           28
29 9     1                                 1             2                     1   1               1 1               1     29
30 10         1 1               1     1                     1 1       1   1               1                               1 30
31 10         1   1                 1           1                           1         1   1     1           1             1 31
32 13     1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1                     1         32
33 4     1                                                     1             1             1                               33
34 13         1 1                                   1 1     1             1 1       1     2       1             1     1     34
35 10                   1         1 1         1   1         1           1     1                   1                     1   35
36 6                             1                                   1 1     1               1               1             36
37 10     1     2         1       1       2       1                                       1                     1           37
38 8                                     1                   3       1   1     1                         1                 38
39 12     1                 1         1 1   1 1 1   1                                             1       1 2               39
40 9             1   1       1           1                                             1 1     1         1 1               40
41 8                     1         1                           1 1                     2           1         1             41
42 10       1             1                   1       1 1 1   1                       1       1             1               42
43 8                 1           1                       1                 1   1                                 1     1 1 43
44 13     1       1                     2   1 2     1           1               1           1           1         1         44
45 9                             1           1   1           1               1   1               1     1           1       45
46 8     1                                   1                         1               1 1   1 1                     1     46
47 13       1   1   1       1   1             1                         1       1     1   1       1                 1 1     47
48 13   1 1                     1     1             1                 1 1     1   1   1                           2     1   48
49 7       1               1                 2 1                               1               1                           49
50 10     1         1             1   1   1         1           1           1                     1         1               50
51 16 1           1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1                 51
52 13   1                             1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1           1 52
53 14 1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1                   53
54 10 1 1     1               1   1         1             1                               1                           2     54
55 11           1     2   1   1     1                           1                 1             2             1             55
56 16   1 1 1                           2 2             3         1           1   1     1               1         1         56
57 10         1           1             1   1     1                                 1             1           1 1         1 57
58 4                         1           1       1                                                               1         58
59 8         1                     1         1                                     1 1       1             1 1             59
60 13 1 1     1         1                 1             1 1                 1       1   1   1       1                 1     60
61 14 1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                         61
62 12       1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1               1       1                     62
63 7                                           1   1   1           1                       2 1                             63
64 9     1                         1               1   1         1                   1                     1       1     1 64
65 13       1                   1     1                       1                           1 3         1 1       1 1   1     65
66 8                                     1 1                           1 1                       1           1 1 1         66
67 8       1 1                               1                     1                                       2       1   1   67
68 12                       1 1                 1   1         1 2         2             1     1                   1         68
69 14 1 1       1         2       2         1                       2             1                         1       1     1 69
70 18   1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1   1     70
71 9                 1     1           1       1     1           1                               1     1                 1 71
72 7 1                   1       1                               1 1       1                                 1             72
73 8             2       1                       1 1             1                                   1           1         73
74 9                 1       1                               1     1                 1       1     1               1   1   74
75 17 1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 1   1   75
76 7 1 2                     1                                 1             1                         1                   76
77 9                   2                         1   1                                 2       1                 1     1   77
78 8 1                 1     1               1         1             1                               1                 1   78
79 8   1   1           1       1                                         1                   1         1               1   79
80 8   1         1             1                     1               1   1     1                                   1       80
81 15                     1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1       81
82 13 1 1       1     2                         1                 1 1 1 1                 1                           1 1   82
83 12         1 1 1             1 1                       1 1                   1                     1   1       1   1     83
84 10               1 1 1                   1           1               1     2                   1     1                   84
85 10   1                               1 1           2       1             1       1                   1   1               85
86 13             1           2                             1     1     1   1     2                     2       1     1     86
87 6       1                                     1         2                       1           1                           87
88 13   1 1         1             1           1                     2                               1   1 1           1 1 1 88
89 5 1                   1           1                           1                           1                             89
90 16               1     1                   1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                 90
91 10           1   1     1       1     1 1                                                             1 1           1 1   91
92 8             1                                 1   1               1   1                       1         1         1   92
93 16 1     1   1   1       1   1           1         2                         1   1                     1 1   1       1 1 93
94 6 1                 1                       1                                       1   1                         1     94
95 8 1               1     2                                   1 1 1                   1                                   95
96 20     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1       96
97 8                               1   1             1     1           1     1 1                 1                         97
98 7     1                   1         1   1                                     1                   1     1               98
99 15         1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng