BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                               1   1   1     1 1           1                           1     1                         00
01 11                                 1   2         1   1           1       1           1               1   1         1     01
02 13                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1                       02
03 14 1     1       1                               1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 03
04 12         1                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1                   04
05 10     2                     2                       1 1                   1                         1         1     1   05
06 12                                   1       3                 1         1             1 1     2           1   1         06
07 11   1         1                 1       1           1                     1 1   2                   1     1             07
08 11             1                           1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1                 08
09 9       1     1                   1                 1                     1     1             1       1     1           09
10 11 1   1   1                           1       1             1   1     1     1       1                     1             10
11 11             1 1     1                         1                             1 1       2                 1   1 1       11
12 11               1   1               1             1         1 1     1               1 1                 2               12
13 13         1           1   2 1                           1     2   1           1         2 1                             13
14 12 1   1     1                 1                   1     1                 1   1     1       1                   1   1   14
15 13         1         1           1   1   1     1                 1             1                     1         1 1 1 1   15
16 9   1 1                 1                                         1     1         1 1   1         1                     16
17 13 2                               1 1     2 1             1             1                   1 1                 1 1     17
18 14     1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1                         1 1           1     1 18
19 7                               1                                 1                         1 2 1   1                   19
20 6                                             1   1     1                 1                         1       1           20
21 12             1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1                       1     21
22 13       1 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1                 1       1   22
23 8 1               1                                                 1         1     1                 1         1   1   23
24 8 1     1           1       1                         1   1         1                                             1     24
25 10 1       1         1               1 1                                       1       2   1                       1     25
26 12       1   1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1                             26
27 9                         1 1 1       2     1               1                                         1         1       27
28 13                       1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2                     1       28
29 10                     1             2                     1   1               1 1               1             1 1       29
30 10         1     1                     1 1       1   1               1                               1       1       1   30
31 8             1           1                           1         1   1     1           1             1                   31
32 18   1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1                     1           1   1 3 2       32
33 4                                         1             1             1                               1                 33
34 13                             1 1     1             1 1       1     2       1             1     1         1           1 34
35 10 1         1 1         1   1         1           1     1                   1                     1                     35
36 8           1                                   1 1     1               1               1                   1     1     36
37 9   1       1       2       1                                       1                     1               1       1     37
38 8                   1                   3       1   1     1                         1                                   38
39 13     1         1 1   1 1 1   1                                             1       1 2               1 1               39
40 7       1           1                                             1 1     1         1 1                                 40
41 10   1         1                           1 1                     2           1         1                   1   1       41
42 10   1                   1       1 1 1   1                       1       1             1                         1       42
43 8           1                       1                 1   1                                 1     1 1 1                 43
44 15                 2   1 2     1           1               1           1           1         1           1 1       1   1 44
45 14           1           1   1           1               1   1               1     1           1       1       1 1   2   45
46 11                       1                         1               1 1   1 1                     1       2 1         1   46
47 11     1   1             1                         1       1     1   1       1                 1 1                     1 47
48 14         1     1             1                 1 1     1   1   1                           2     1     2         1     48
49 9     1                 2 1                               1               1                             2 1             49
50 10           1   1   1         1           1           1                     1         1                           1 1   50
51 14               2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1                                   51
52 15               1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1 52
53 14         1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1                       1 1           53
54 9       1   1         1             1                               1                           2             1       1 54
55 9   1   1     1                           1                 1             2             1                             1 55
56 16                 2 2             3         1           1   1     1               1         1             2         1   56
57 10   1             1   1     1                                 1             1           1 1         1       1           57
58 5       1           1       1                                                               1                     1     58
59 10             1         1                                     1 1       1             1 1               1           1 1 59
60 13 1                 1             1 1                 1       1   1   1       1                 1     1         1   1   60
61 14     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                                   1       61
62 10   1     1                           1         1       1               1       1                             1       2 62
63 9                         1   1   1           1                       2 1                                         1   1 63
64 9             1               1   1         1                   1                     1       1     1       1           64
65 12         1     1                       1                           1 3         1 1       1 1   1                       65
66 8                   1 1                           1 1                       1           1 1 1                           66
67 7                       1                     1                                       2       1   1   1                 67
68 15     1 1                 1   1         1 2         2             1     1                   1               1 1     1   68
69 12   2       2         1                       2             1                         1       1     1       1           69
70 12     1     1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1   1                       70
71 10     1           1       1     1           1                               1     1                 1 1     1           71
72 6   1       1                               1 1       1                                 1                               72
73 6   1                       1 1             1                                   1           1                           73
74 10       1                               1     1                 1       1     1               1   1               1 1   74
75 14     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 1   1                     75
76 6       1                                 1             1                         1                   1   1             76
77 10 2                         1   1                                 2       1                 1     1           1         77
78 7 1     1               1         1             1                               1                 1                     78
79 7 1       1                                         1                   1         1               1               1     79
80 8         1                     1               1   1     1                                   1         1     1         80
81 15   1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1                         81
82 10                         1                 1 1 1 1                 1                           1 1   1     1           82
83 14         1 1                       1 1                   1                     1   1       1   1     1     2 1       1 83
84 10 1                   1           1               1     2                   1     1                       1           1 84
85 10                 1 1           2       1             1       1                   1   1                           1     85
86 12       2                             1     1     1   1     2                     2       1     1                       86
87 6                           1         2                       1           1                             1               87
88 11           1           1                     2                               1   1 1           1 1 1   1               88
89 7   1           1                           1                           1                                     1   1 1   89
90 17   1                   1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1           90
91 9   1       1     1 1                                                             1 1           1 1       1             91
92 9                             1   1               1   1                       1         1         1           1       1 92
93 13     1   1           1         2                         1   1                     1 1   1       1 1                 1 93
94 8 1                       1                                       1   1                         1     1   1         1   94
95 8     2                                   1 1 1                   1                                     1             1 95
96 18 2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2             96
97 10             1   1             1     1           1     1 1                 1                               1       1   97
98 8       1         1   1                                     1                   1     1                         1     1 98
99 14   1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                         1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng