BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8 2   1   1                     1                       1         1           1                                         00
01 9                 1   1   1               1     1           1     1                   1   1                             01
02 8                                     1             1 1                       1     1   1   1     1                     02
03 11             1                 1     1                             1                       1 1 2   1     1       1     03
04 10           1           1                 1 1 1                     1       1             1       1         1           04
05 8 1                       1         1                   1                       1               1       2               05
06 9         1     1       1             1                             1     2   1         1                               06
07 14       1         1       1                   1             1 1         3     1         1         1   1         1       07
08 10       1 1       1                       1       1             1         1         1             1             1       08
09 9     1     1                                 1               1             2 1                           1     1       09
10 12                   1         1             1                 2 1           1             1   1     1   1   1           10
11 16         1     3               1 1     1         2   1                 2 1                     1               1 1     11
12 8                                       1         1     1   1         1           1                               1   1 12
13 13   1     2   2             1 1   2                           1                         1         1         1           13
14 9 1       1                       2                       1                 1                       1   1     1         14
15 10     1       1     1 2                                     1         1       1                             1         1 15
16 11             1       1 1                       1   1                       1 1               2       1 1               16
17 14     1                 1                   1   2   2     1               1         1           2   2                   17
18 14       1 2           1       1     1     1         1 1               1                                 1     1   1   1 18
19 7     1       1                         2           1             1 1                                                   19
20 6                               1       1     1                 1   1       1                                           20
21 10   1       2 1     1                                     1                               1       1             1 1     21
22 10           1 1         1           1             1       1                           1                   1 1   1       22
23 15 1                 1 1     1         1         1                 1 1 1     1     1   1           1 1               1   23
24 12               1                     1           1   1     1         1           1     1       1   1     1           1 24
25 16     1       1   1 1   1     1     1     1 1           1 1             1 1                         1       1         1 25
26 13           1                       1 1   1                 1         1       1         1   1             1   1 1   1   26
27 11                 1     1 1 2             1       1               1                       1 1   1                       27
28 7                                 1                 1 2     1 1                             1                           28
29 8   1       1           1                   1               1   1   1                 1                                 29
30 9       1   1     1             1   1                                                     1 1               1     1     30
31 12       1                       1   1             1   1   1 1         1         1         1   1                 1       31
32 13     2                 1                           2         1             1         1 1             1 1   1         1 32
33 6                             1             1             1   1               1       1                                 33
34 9                 1   1   1 1                   1                 1 1                     1 1                           34
35 9   1                         1 1         1         1                           1                   1         1 1       35
36 8 1                                     1     1   1       1       1     1                                     1         36
37 11                                                 1           1   1             1     1     2         1       1       2 37
38 7                       1       1 1   1           1             1                                                     1 38
39 9         1                         2       1                   1                     1                 1         1 1   39
40 11                       1 1           1                 1       1           1   1             1   1       1           1 40
41 12 2           1     1                   1       1   1               1     1   1                       1         1       41
42 4                                                                     1 1               1             1                 42
43 11             1 1             1               1       1 2                   1   1                 1           1         43
44 8                           1       1             1                   1               1       1                     2   44
45 5         1     1                 1                                           1                               1         45
46 9       1 1   1           1         1                   1     1         1             1                                 46
47 6                                                                         1             1   1   1       1   1           47
48 12         1           2 1     1   1             1                   1               1 1                     1     1     48
49 11             1               3 1                               1         1   1 1       1               1               49
50 13 1     1         2   1   1           1                                       1       1         1             1   1   1 50
51 15   1               1         1     1                   1 1     1     1 1         1           1                   2 2   51
52 9 1 1         1                     1             1             1                   1                             1 1   52
53 16     2 2         2       1 1                         1                           1             1           1   1 3     53
54 12     2 1       1                               1                 1 1             1 1     1               1   1         54
55 12         1   1                                   1               2 1                       1     2   1   1     1       55
56 13                                         1       1   2 1                     1     1 1 1                           2 2 56
57 11       2                 1         1         1         1         1     1                 1           1             1   57
58 9           1   1         2               1                   1         1                                 1           1 58
59 5                                         1 1                 1                           1                     1       59
60 8                     1                               1   1                       1 1     1         1                 1 60
61 13 1         1       1         1           2         2           2                 1                     1           1   61
62 19       1 1       1 1                 1 1 1   1         1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1           62
63 9 1 1                 1                 1         1   1           1         1 1                                         63
64 12           1         1   1 1 1 1     1 2                                       1     1                         1       64
65 9                       1                   2             1 1                   1       1                   1     1     65
66 8               1   1   1       1     2                                   1                                           1 66
67 6   1                                   1           1                           1       1 1                             67
68 9                       1     1     1                   1 1   1               1                         1 1             68
69 15 1                             1 2           1         1     1 1                 1 1       1         2       2         69
70 17             1     1     1 2                                     1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         70
71 7     1 1                         1                               1                               1     1           1   71
72 12 1         1           1         1             2         1             1       1 1                   1       1         72
73 8                           1               1 1 1                       1                     2       1                 73
74 10     1         1                   2       1       1       1           1                         1       1             74
75 12                                 1                 1 1   1           1           1 1             1     1 1 1   1       75
76 11   1   1 1       1               1                             1       1         1 2                     1             76
77 9 1 1               2                   1       1     1                                             2                   77
78 8               1 1             1           1         1                           1                 1     1             78
79 19   3       1     1 1 1       1           2   2   1                 2               1   1           1       1           79
80 11         1                 1               1           1   1     1         1   1   1         1             1           80
81 13 1         1       1 1     2         1         1           1     1 1                                 1         1       81
82 10   1                                   1     1                       2           1 1       1     2                     82
83 12               1             1     1       1               1       1         1           1 1 1             1 1         83
84 12       1   2 1 1     1               1   1                                     1               1 1 1                   84
85 6                         1   1 1                                                   1                               1 1 85
86 7                         1             1     1                                 1             1           2             86
87 9   1 2                   1       1                   1                 1 1             1                               87
88 10                 1         1   1               1             1       1             1 1         1             1         88
89 14         1           1               1 1 1 1   1           1   1   2             1                   1           1     89
90 10               1   1       1           2   1         1     1                                   1     1                 90
91 17       1                       1     1     1     1       2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1 91
92 10     1                   1     2             1         1 1 1                   1             1                         92
93 17 1             1   1 1     1                   2   1         1       1   1       1     1   1   1       1   1           93
94 10   1           1       2                                     1 1     1     1     1                 1                   94
95 8   1 1                               1                                   1       1               1     2               95
96 15                 1               1                 1                     1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1   96
97 16   1   1   1 1 1   1       1                 1         1   1   1           2   1                               1   1   97
98 8 1                                           1         1             1   1           1                   1         1   98
99 11           1     1               1           1           1   1                           1 1         1   1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng