BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9       1         1           1                                                   1   1   1     1 1           1         00
01 10           1     1                   1   1                                         1   2         1   1           1     01
02 16   1 1                       1     1   1   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     02
03 10                   1                       1 1 2   1     1       1                               1                 1   03
04 10                   1       1             1       1         1                           1     1   1           1 1       04
05 9       1                       1               1       2                     2                       1 1               05
06 10                   1     2   1         1                                             1       3                 1       06
07 13           1 1         3     1         1         1   1         1                 1       1           1                 07
08 9 1             1         1         1             1             1                           1     1 1                   08
09 8             1             2 1                           1     1                   1                 1                 09
10 13             2 1           1             1   1     1   1   1                           1       1             1   1     10
11 11 2   1                 2 1                     1               1 1     1                         1                     11
12 12 1     1   1         1           1                               1   1               1             1         1 1     1 12
13 12             1                         1         1         1           1   2 1                           1     2   1   13
14 8         1                 1                       1   1     1                 1                   1     1             14
15 10           1         1       1                             1         1           1   1   1     1                 1     15
16 9   1                       1 1               2       1 1                 1                                         1   16
17 15   2     1               1         1           2   2                               1 1     2 1             1           17
18 12   1 1               1                                 1     1   1   1       1   1   1                 1         1     18
19 5   1             1 1                                                             1                                 1   19
20 6               1   1       1                                                                   1   1     1             20
21 10         1                               1       1             1 1         1         1               1     1   1       21
22 11 1       1                           1                   1 1   1                 1                     1 1   1     1   22
23 10                 1 1 1     1     1   1           1 1               1                                                 1 23
24 14 1   1     1         1           1     1       1   1     1           1       1                         1   1         1 24
25 9       1 1             1 1                         1       1         1               1 1                               25
26 14           1         1       1         1   1             1   1 1   1         2       1   1                       1     26
27 12 1               1                       1 1   1                           1 1 1       2     1               1         27
28 12   1 2     1 1                             1                             1     1       1   1           1             1 28
29 9           1   1   1                 1                                 1             2                     1   1       29
30 9                                         1 1               1     1                     1 1       1   1               1 30
31 13 1   1   1 1         1         1         1   1                 1           1                           1         1   1 31
32 15   2         1             1         1 1             1 1   1         1 1   1     1       1   1                         32
33 6         1   1               1       1                                                     1             1             33
34 12                 1 1                     1 1                                   1 1     1             1 1       1     2 34
35 10   1                           1                   1         1 1         1   1         1           1     1             35
36 8 1       1       1     1                                     1                                   1 1     1             36
37 13 1           1   1             1     1     2         1       1       2       1                                       1 37
38 9 1             1                                                     1                   3       1   1     1           38
39 9               1                     1                 1         1 1   1 1 1   1                                       39
40 10       1       1           1   1             1   1       1           1                                             1 1 40
41 10   1               1     1   1                       1         1                           1 1                     2   41
42 10                     1 1               1             1                   1       1 1 1   1                       1     42
43 10     1 2                   1   1                 1           1                       1                 1   1           43
44 12 1                   1               1       1                     2   1 2     1           1               1           44
45 7                             1                               1           1   1           1               1   1         45
46 8       1     1         1             1                                   1                         1               1 1 46
47 11                         1             1   1   1       1   1             1                         1       1     1   1 47
48 11                   1               1 1                     1     1             1                 1 1     1   1   1     48
49 10               1         1   1 1       1               1                 2 1                               1           49
50 9                             1       1         1             1   1   1         1           1           1               50
51 18       1 1     1     1 1         1           1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   51
52 11 1             1                   1                             1 1     1                         2     1     1 1     52
53 13     1                           1             1           1   1 3     1                 1         1 1 1               53
54 10                 1 1             1 1     1               1   1         1             1                               1 54
55 12 1               2 1                       1     2   1   1     1                           1                 1         55
56 19 1   2 1                     1     1 1 1                           2 2             3         1           1   1     1   56
57 9       1         1     1                 1           1             1   1     1                                 1       57
58 5             1         1                                 1           1       1                                         58
59 6             1                           1                     1         1                                     1 1     59
60 12     1   1                       1 1     1         1                 1             1 1                 1       1   1   60
61 18   2           2                 1                     1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2         61
62 14       1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1                           1         1       1             62
63 9 1   1           1         1 1                                             1   1   1           1                       63
64 7                               1     1                         1               1   1         1                   1     64
65 8         1 1                   1       1                   1     1                       1                           1 65
66 5                         1                                           1 1                           1 1                 66
67 6   1                           1       1 1                               1                     1                       67
68 14       1 1   1               1                         1 1                 1   1         1 2         2             1   68
69 14       1     1 1                 1 1       1         2       2         1                       2             1         69
70 18                 1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 70
71 7                 1                               1     1           1       1     1           1                         71
72 9         1             1       1 1                   1       1                               1 1       1               72
73 7                       1                     2       1                       1 1             1                         73
74 8   1       1           1                         1       1                               1     1                 1     74
75 18   1 1   1           1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1 75
76 8               1       1         1 2                     1                                 1             1             76
77 7     1                                             2                         1   1                                 2   77
78 7     1                           1                 1     1               1         1             1                     78
79 8 1                 2               1   1           1       1                                         1                 79
80 12       1   1     1         1   1   1         1             1                     1               1   1     1           80
81 13           1     1 1                                 1         1       1       1     1     1               1   1 1   1 81
82 13                     2           1 1       1     2                         1                 1 1 1 1                 1 82
83 11           1       1         1           1 1 1             1 1                       1 1                   1           83
84 9                               1               1 1 1                   1           1               1     2             84
85 8                                   1                               1 1           2       1             1       1       85
86 10                               1             1           2                             1     1     1   1     2         86
87 8     1                 1 1             1                                     1         2                       1       87
88 9             1       1             1 1         1             1           1                     2                       88
89 8           1   1   2             1                   1           1                           1                         89
90 13     1     1                                   1     1                   1     1   2       1   1           2       1   90
91 13 1       2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1                                                 91
92 9       1 1 1                   1             1                                 1   1               1   1               92
93 15   1         1       1   1       1     1   1   1       1   1           1         2                         1   1       93
94 8             1 1     1     1     1                 1                       1                                       1   94
95 9                         1       1               1     2                                   1 1 1                   1   95
96 21   1                     1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         96
97 13       1   1   1           2   1                               1   1             1     1           1     1 1           97
98 8       1             1   1           1                   1         1   1                                     1         98
99 15         1   1                           1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng