BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7       1   1 1     1                                                       1               1               1           00
01 8   1   1       1             1                 1                                       1                       1   1   01
02 10       1         1                           1             1                   1     2               2   1             02
03 10     1           1                                       1 1                     1 1             1   1           2     03
04 7         1                       1       1                 1                     1   1                       1         04
05 6     1                       1 2         1                       1                                                     05
06 8                 1                         1     1       2                               1       1           1         06
07 7             1   1                                                             1 1   1             2                   07
08 17     2             1 1 1     1     1             2                     1     1       1 1 1 1 1                   1     08
09 16           1             1     1 1             1         1 2               1         1 1           1 1   1     1 1     09
10 11     1             1 1           1               1                 1           1             1 1             1 1       10
11 11                       1       1       1       1     1 2     1                     1                 1 1               11
12 10     1   1     1               1 1                             1     1             1                 1         1       12
13 15 1 1 1 1         1   1           1 1                       1 1                 2         1         1         1         13
14 12                       1               1     1       1 1       1       1 1       1     1     1                       1 14
15 15     1       1 1         2                   2       1   1                 1       1   1   1         1             1   15
16 16 1 1 2     1 1   1                                                   1 2     1             1 1   1                 2   16
17 10             2 1     3       1     1                           1                           1                           17
18 8 1                     1                                   1               1                   1           1 1   1     18
19 11 1 1     1                               1         1 1             1 1           1         1                         1 19
20 11 1     1   1   1                     3         1         1             1   1                                           20
21 14   1       1       1               1   1             1           1               1             1     1 1 2           1 21
22 13 1 1                                         1     2               1             1   1   1   1   1     1           1   22
23 12       1             1     1   1   1                           1       1                     1         1 1     2       23
24 16       1 1 1             1       1 1 2                             1           1               1       1   1 1 1     1 24
25 15                       1   1 1     1 1           2               1   1     1 2     1       1                     1     25
26 10   1               1         1                 1         1                       1         1     1 1           1       26
27 11                                 1         1 1                           2               1     1     1     1   1 1     27
28 9             1     1                 1                           1   1 1           1       1                         1 28
29 11         1     1           1   2         1               1       1                           1 1       1               29
30 17   1         1           1   1     1 1   1     1     1 1   1                 1     1     1           1       2         30
31 16   1       1     1           1         1 2   1         1     1     1         1 1     1 1             1                 31
32 14           1     1 1   1                         1 1 1       1 1         1           1         1   1           1       32
33 7     1             1                     2                                                     1 1   1                 33
34 11               1     1     2                       1                     1               1   1         1   2           34
35 7                       1                 1                                         1     1   1 1                     1 35
36 8             1               1       1                       1               1     1             1 1                   36
37 11         1             1         1               1 1 1   1                             2               1             1 37
38 16                       1   1       1 1 1           1   1 1               1           2         2         1 1 1         38
39 10                         2 1           1 1                     1                       1     1                 2       39
40 8         1                     1         2     1                   1               1                                 1 40
41 15     1       1             1   1             1             2     1 1                 1             1     2   1 1       41
42 14               1 1 1 1                   1     1                 1 1     1 1                       1 1       1     1   42
43 8                     1     1               1                       1     1                         2   1               43
44 10 1                                   1               1         1     1   1   1 1                           1       1   44
45 7     1 1       1                   1           1                       1                               1               45
46 11         1       1       2                 1               1 1                         1 1                       2     46
47 12                   1           1       1           2         1         1         1         1 1     1                 1 47
48 9 1     1 1 1                       1       1   1                           1                                       1   48
49 9                           1         1     1         1                     2           1                     1     1   49
50 14                           1   1     1         1 1     1       1         1             2   1   2           1           50
51 10       1       2   1                           1         1                               1       1 1   1               51
52 16 2         1       1 1                     1         1   1             1     1     1 1         1         1       1   1 52
53 10               1         1 1 1   1                                   1 1       1                                     2 53
54 14 2 1   1                           1       1     2               2       1       1       1 1                           54
55 7               1                               1                     1     1                     1               1 1   55
56 7           1               1           1               1   1                                     1                 1   56
57 8                       1     1                 1 1     1     1               1                       1                 57
58 15   1     2       1               1     1                     1     1   1   1           1             1 1 1     1       58
59 5         1                       1 1                         1                                         1               59
60 10                               2           1                     1 1       1       1 1                       1     1   60
61 13         2   1 1   1                 1   1 1                       1             1           1           1       1     61
62 12     1                       1       1   1     1           1   1     1         2               1                 1     62
63 8           1                 2             1                     1 1           1   1                                   63
64 9                                       1           1       1         1   1     1       1         1       1             64
65 8                                 1     1               1                 1 1                           1 1           1 65
66 9             1     1                         1         2             1             1     1             1               66
67 4                       1                                 1             1                                     1         67
68 9                 1     1   1               1 1               1               1                   1 1                   68
69 10       1               1             1       1       1     1                               1         1   1     1       69
70 11                                 2                 1 1           1       1           1           1         1 1     1   70
71 4                                                   1           1     1                                           1     71
72 11                             1               1     1 1   1                 1 1     1     1       1             1       72
73 13   1 1       1                     1     1 1           1       1       1             1           1         1     1     73
74 5                             1       1                                       1         1               1               74
75 11   1     1                                 1       1       1   1         1       1 1                   1     1         75
76 7                         1     1             1     2         1                                             1           76
77 8   1         1                 1                                               2         1   1                     1   77
78 9           1 1 1 2                 1         1                 1                   1                                   78
79 9       1               1   1                                   1   1                   1 1   1   1                     79
80 11         1           2           1         1     1   1         1     1                                   1           1 80
81 9     1           1   1                       1         2 1   1                             1                           81
82 9       1         1   1       1                                       1                   1 1         1     1           82
83 9 1 1             1                                         1           1         1             1     1             1   83
84 11           1 1   1   1   1       1 1               1               1 1     1                                           84
85 7 1   1                       1         1                 1             1                                           1   85
86 7 1                   1 1                                                 2     1   1                                   86
87 11   1                 1           1           1 1 1     1         1                       1                 1         1 87
88 11           2       1               1   1         1     2           1       1           1                               88
89 9           1             1 1                     1             1         1                         1           1     1 89
90 9       1                 1                 1   1 1                                                               2   2 90
91 15 1 1               2   1 1 1             1 1   1           1         1         1 1                 1                   91
92 13       1       2           1       1         1       1   1   1   1               1       1                 1           92
93 6       1                                                         1           1             1 1 1                       93
94 13     1       1                 1       3   1         2                           1           1 1           1           94
95 18               1                 1                 1     1       1 1 1 1   1 1 1 1   1                 1     1 1 1 1   95
96 13   1     2   1     1   2             1       1               2 1   1                                                   96
97 16 1                       1             2                     2 1 1           1       1     1 1           2 1       1   97
98 8       1                 2                                       1           1               1   1       1             98
99 14 1         1                   1                 1                   1 1     1   1         1     1 2       1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng