BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 5                   1                       1         1           1                                                   1 00
01 9     1   1   1               1     1           1     1                   1   1                                         01
02 10                         1             1 1                       1     1   1   1     1                         1     1 02
03 11 1                 1     1                             1                       1 1 2   1     1       1                 03
04 9           1                 1 1 1                     1       1             1       1         1                       04
05 9             1         1                   1                       1               1       2                     2     05
06 8   1       1             1                             1     2   1         1                                           06
07 14     1       1                   1             1 1         3     1         1         1   1         1                 1 07
08 8     1                       1       1             1         1         1             1             1                   08
09 7                                 1               1             2 1                           1     1                   09
10 12       1         1             1                 2 1           1             1   1     1   1   1                       10
11 16   3               1 1     1         2   1                 2 1                     1               1 1     1           11
12 8                           1         1     1   1         1           1                               1   1             12
13 14 2             1 1   2                           1                         1         1         1           1   2 1     13
14 8                     2                       1                 1                       1   1     1                 1   14
15 10 1     1 2                                     1         1       1                             1         1           1 15
16 12 1       1 1                       1   1                       1 1               2       1 1                 1         16
17 13           1                   1   2   2     1               1         1           2   2                               17
18 13         1       1     1     1         1 1               1                                 1     1   1   1       1   1 18
19 7 1                         2           1             1 1                                                             1 19
20 6                   1       1     1                 1   1       1                                                       20
21 8 1     1                                     1                               1       1             1 1         1       21
22 10 1         1           1             1       1                           1                   1 1   1                 1 22
23 14       1 1     1         1         1                 1 1 1     1     1   1           1 1               1               23
24 13   1                     1           1   1     1         1           1     1       1   1     1           1       1     24
25 15 1   1 1   1     1     1     1 1           1 1             1 1                         1       1         1             25
26 14                       1 1   1                 1         1       1         1   1             1   1 1   1         2     26
27 14     1     1 1 2             1       1               1                       1 1   1                           1 1 1   27
28 9                     1                 1 2     1 1                             1                             1     1   28
29 7           1                   1               1   1   1                 1                                 1           29
30 7     1             1   1                                                     1 1               1     1                 30
31 12                   1   1             1   1   1 1         1         1         1   1                 1           1       31
32 14           1                           2         1             1         1 1             1 1   1         1 1   1     1 32
33 6                 1             1             1   1               1       1                                             33
34 11     1   1   1 1                   1                 1 1                     1 1                                   1 1 34
35 10                 1 1         1         1                           1                   1         1 1         1   1     35
36 7                           1     1   1       1       1     1                                     1                     36
37 12                                     1           1   1             1     1     2         1       1       2       1     37
38 7           1       1 1   1           1             1                                                     1             38
39 12                       2       1                   1                     1                 1         1 1   1 1 1   1   39
40 11           1 1           1                 1       1           1   1             1   1       1           1             40
41 10 1     1                   1       1   1               1     1   1                       1         1                   41
42 6                                                         1 1               1             1                   1       1 42
43 11 1 1             1               1       1 2                   1   1                 1           1                     43
44 12               1       1             1                   1               1       1                     2   1 2     1   44
45 6   1                 1                                           1                               1           1   1     45
46 8 1           1         1                   1     1         1             1                                   1         46
47 7                                                             1             1   1   1       1   1             1         47
48 12         2 1     1   1             1                   1               1 1                     1     1             1   48
49 14 1               3 1                               1         1   1 1       1               1                 2 1       49
50 12     2   1   1           1                                       1       1         1             1   1   1         1   50
51 17       1         1     1                   1 1     1     1 1         1           1                   2 2   1   1   1   51
52 8 1                     1             1             1                   1                             1 1     1         52
53 13     2       1 1                         1                           1             1           1   1 3     1           53
54 10   1                               1                 1 1             1 1     1               1   1         1           54
55 11 1                                   1               2 1                       1     2   1   1     1                   55
56 13                             1       1   2 1                     1     1 1 1                           2 2             56
57 11             1         1         1         1         1     1                 1           1             1   1     1     57
58 9   1         2               1                   1         1                                 1           1       1     58
59 6                             1 1                 1                           1                     1         1         59
60 8         1                               1   1                       1 1     1         1                 1             60
61 13       1         1           2         2           2                 1                     1           1       1 1     61
62 17     1 1                 1 1 1   1         1       1       1     1         1 1 1 1 1     1     1                       62
63 9         1                 1         1   1           1         1 1                                             1   1   63
64 12         1   1 1 1 1     1 2                                       1     1                         1               1   64
65 9           1                   2             1 1                   1       1                   1     1                 65
66 9   1   1   1       1     2                                   1                                           1 1           66
67 6                           1           1                           1       1 1                               1         67
68 11           1     1     1                   1 1   1               1                         1 1                 1   1   68
69 15                   1 2           1         1     1 1                 1 1       1         2       2         1           69
70 20 1     1     1 2                                     1   1   2         1 1   1   2 1       1     1         1     1 1   70
71 7                     1                               1                               1     1           1       1     1 71
72 10           1         1             2         1             1       1 1                   1       1                     72
73 10               1               1 1 1                       1                     2       1                       1 1   73
74 9   1                   2       1       1       1           1                         1       1                         74
75 15                     1                 1 1   1           1           1 1             1     1 1 1   1       1   1   1   75
76 8     1               1                             1       1         1 2                     1                         76
77 9       2                   1       1     1                                             2                         1   1 77
78 9   1 1             1           1         1                           1                 1     1               1         78
79 15     1 1 1       1           2   2   1                 2               1   1           1       1                       79
80 11               1               1           1   1     1         1   1   1         1             1                     1 80
81 13       1 1     2         1         1           1     1 1                                 1         1       1       1   81
82 10                           1     1                       2           1 1       1     2                         1       82
83 12   1             1     1       1               1       1         1           1 1 1             1 1                     83
84 10 1 1     1               1   1                                     1               1 1 1                   1           84
85 8             1   1 1                                                   1                               1 1           2 85
86 7             1             1     1                                 1             1           2                         86
87 7             1       1                   1                 1 1             1                                     1     87
88 11     1         1   1               1             1       1             1 1         1             1           1         88
89 13         1               1 1 1 1   1           1   1   2             1                   1           1                 89
90 12   1   1       1           2   1         1     1                                   1     1                   1     1   90
91 16                   1     1     1     1       2       1       1 1   1           1   1     1       1     1 1             91
92 10             1     2             1         1 1 1                   1             1                                 1   92
93 19   1   1 1     1                   2   1         1       1   1       1     1   1   1       1   1           1         2 93
94 10   1       2                                     1 1     1     1     1                 1                       1       94
95 6                         1                                   1       1               1     2                           95
96 16     1               1                 1                     1 1   1     1 1 1   1     2           1 1 1       1       96
97 14 1 1   1       1                 1         1   1   1           2   1                               1   1             1 97
98 8                                 1         1             1   1           1                   1         1   1           98
99 10     1               1           1           1   1                           1 1         1   1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng