BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 6         1     1                                                         1                 1     2                     00
01 13     1               1   1         1               1 1         1     1       1                                 1 1 1 1 01
02 9   1             1                       1   1                             1       1           1                 2     02
03 16 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                               1       1             03
04 13 1           1 1     1                     1     1                 1     1 1               1     1       1 1           04
05 9                     1         1     1     1   1       1           1             1       1                             05
06 14       1 1     2           1   1         1     1                         1 1 2   1       1                             06
07 12 2                   1     1                                             1               1       1     1 1       2 1   07
08 14           1     1 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 1             1         1         08
09 13 1             1       1     1                     1   1     1         1 1       1 1       1                   1       09
10 9     1                     1                 1         2           1         1 1                       1               10
11 12 1       2                 1   1 1               1   1               2                           1     1               11
12 11     1 1                 2                                                   2               1 1     1 2               12
13 11         2 1                             1 2                     1                       2           1         1       13
14 10     1       1                   1   1               1 1                         1 1                 1       1         14
15 9                     1         1 1 1 1               1                         1                         1   1         15
16 10   1 1   1         1                                               1       1   2               1 1                     16
17 11             1 1                 1 1                                 1           1     1 1       1     1     1         17
18 14                   1 1           1     1   1                 1           1         1 1     1   1   1     1         1   18
19 15             1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 1               1                 1     19
20 7                     1       1                     1                       1                       1 1       1         20
21 8 1       1 1                       1                       1     1     1             1                                 21
22 14   1       1                 1       1     1         2               1 2           1                     1       1   1 22
23 10     1                 1         1   1   1                         1           1         1         1         1         23
24 11                                   1             1   1         2 1 1     1             1           1 1                 24
25 10       2   1                       1       2                               1                     1   1             1   25
26 12   1       1                                         1             1       1               1 2   1     1         1 1   26
27 10                       1         1       1                 1         1     1                 1     1       1 1         27
28 14 1   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1               1           1       1       28
29 14 1               1             1 1         1               1 1     1 1 1     1             1   1                   1   29
30 9                     1       1       1         1         1   1                         2                 1             30
31 16       1             1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1     1           1     1 1 1         31
32 18             1           1   1 3 2       1             1     1                     1 1       1 1 1         1   1       32
33 8                       1                     1       1 1                           1                               1 2 33
34 11           1     1         1           1       2           1                   1     1         1       1               34
35 10                   1                           1 2   1     1           1           2                 1                 35
36 6         1                   1     1       1                           1                   1                           36
37 12           1               1       1                 1     1                 1   2   1             1     1         1   37
38 9     1                                         1           1             1 1           1 1           2                 38
39 10     1 2               1 1                       1       1 1                                             2             39
40 8     1 1                                                             2 1       1                     1               1 40
41 9         1                   1   1               1 1   1       1               1                         1             41
42 5       1                         1               1                   1                                 1               42
43 12             1     1 1 1                         1       1       1                   1 1     1             1         1 43
44 15   1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1                 1                     1 1     44
45 14   1           1       1       1 1   2             1                                   1     1       1     1     1 1   45
46 9                 1       2 1         1       1                         1       1                           1           46
47 12               1 1                     1         1 1   1   1                   1     1           2         1           47
48 14             2     1     2         1                   1 1             1 1     1             1 1             1         48
49 14                         2 1               1 1       1             1     1           1 1 1         1   2               49
50 14       1                           1 1   1   1 1         1   1               1       1                     2   1     1 50
51 6     1                                                                               1   1   1   1 1                   51
52 14 1   1   1           1 1         1     1                             1     1     1       1                 1   1   1   52
53 13 1 1                       1 1                 1       1 2     1                         1 2             1             53
54 8                 2             1       1                       1                               1         1           1 54
55 8         1                             1 1           1           1       1 1               1                           55
56 8   1         1             2         1   1                       1   1                                                 56
57 8         1 1         1       1                                     1                               1   1             1 57
58 10             1                     1           1         1     1   1       1   1     1                             1   58
59 10       1 1               1           1 1     1                 1 1                                 1       1           59
60 9                 1     1         1   1                                         1         1     1           1       1   60
61 8                                 1             1           1   1     1                         1 1     1               61
62 8 1                             1       2                 1                               1                   1       1 62
63 8                                   1   1         1   1   2                               1           1                 63
64 8       1       1     1       1                               1         1                           1           1       64
65 9 1 1       1 1   1                                             1     1                       1         1               65
66 12         1 1 1                           2   1   1                 1     1     1                                 1 1   66
67 11       2       1   1   1                             1       1     1 1                                     1       1   67
68 18             1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       1         1   2                 2 68
69 13       1       1     1       1           1 1                     1         1 1     1                       1 1 1       69
70 6             1   1                           1               1           1                     1                       70
71 11   1                 1 1     1               1               1 1       1                           1 1       1         71
72 3         1                                                                         1                   1               72
73 5 1           1                             2                                                             1             73
74 7               1   1               1 1   1                                       1 1                                   74
75 14               1   1                             2 2           1     1 1   1   1 3                                     75
76 5   1                   1   1                                           1                                             1 76
77 11             1     1           1               1       3             1     1       1                           1       77
78 9 1                 1                           2                         1             1   1                     1   1 78
79 18   1               1               1             1 1   2   2     1                 1   1     1               2 1     2 79
80 10               1         1     1                       1                         1       1           1       1   2     80
81 5           2   1                             1                                                                 1       81
82 11                 1 1   1     1                           3   1               1         1                           1   82
83 18 1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1               1     1 1     1   1     1         83
84 12   1                       1           1                   1 1             1 1           1   1     1           1 1     84
85 10   1   1                           1                                         1 1   1 1       1 1         1             85
86 12   2       1     1                                 1 1   1 1   1                               1         1       1     86
87 8                         1                         1                                 1 2       1 1                 1   87
88 11   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1               1                               1     88
89 11                               1   1 1             2               1       1           1     2                 1       89
90 8 1   1                   1   1                                 1                       1   1         1                 90
91 12   1 1           1 1       1             1                   1   1                         1   1       1   1           91
92 11         1         1           1       1       1   1                         1       1 1                       1 1     92
93 8     1 1   1       1 1                 1                                                             1         1       93
94 10                 1     1   1         1           1         1     1             1             1             1           94
95 13                         1             1     1               1   1 1   1               1   1         1       1     1 1 95
96 11     1         1           2                                   1 1                 1       1     1       1 1           96
97 8                             1       1                                   1       1   1     1                 1     1   97
98 12 1     1                         1     1           1       1     2           1   1           1   1                     98
99 7                       1                       1         1                         1                 1         1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng