BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 18     1     2   1     1               1       1         1 1 1     1               1   1             1 2   1   1         00
01 10                 1     1       1 2             1   1                                       1       1                 1 01
02 13           1 1                   1 1       2     2 1                         1       1 1         1                     02
03 7                     2                         1     1                           1         1                     1     03
04 13       1                               1           1 1     1     1 1   1 1       1     1     1                 1       04
05 4                         1         1                                         1                       1                 05
06 9                         1 1                 1       2     1                           1                     1     1   06
07 11   1   1                     1           1           1           1             2                 1         1         1 07
08 20     1 1 1         1               2   1           1     2 2 1 1     1                       1     1       1 1       1 08
09 8 1                   1           1                 1             1         1                             1     1       09
10 9           1     1                                             2     1   1     1         1         1                   10
11 8         1     1                                       1               1                                     1     3   11
12 8             1       1                   1     1   1     1                 1             1                             12
13 11                   1     1                       1       1     2                                       1     2   2     13
14 11   1             1                         1         1       1 1                 1 1             1   1       1         14
15 20 1           1 1     1 1     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       1                 1       1     15
16 12 1       1         1                   1 1     1           1                     1     1   2                     1     16
17 11                           1             1 1           1       1 1 1       1 1     1                     1             17
18 14       1   1       1       1       1 1                     1                 1           1   1 1           1 2         18
19 10 1   1                 1                                           1         1           1 1       1     1       1     19
20 12     1 2         1           1                 1         1         1   1           1 1 1                               20
21 12         1                     1   1         2             1                         1         1       1       2 1     21
22 14   1     1   1       1 1       1     1                         1         1 1             1     1               1 1     22
23 11             1       2               2                           1       1             1 1     1     1                 23
24 11                 2         1     1           1                         2   1         1         1                   1   24
25 15               1         1   1   1     1       1         2                   1           1 1 1           1       1   1 25
26 8                       1 1             1                         1   1   1           1                         1       26
27 9   1               1           1         1           1                 1 1                   1                       1 27
28 10           1 1       1     1   1                             1                             1 2   1                     28
29 14   1 1 1   1     1 2                 1         1           1 1             1                           1       1       29
30 10   1         1                     1                       1 1           1                         1       1   1     1 30
31 10                             1         1 1     1                 1   1 1       1           1               1           31
32 5                         1                                 1       1                                     2             32
33 7                       1                   1     1   1 1   1       1                                                   33
34 12 1 1             1 1         1     1       1                         2           1         1                         1 34
35 7 1                                 1                                       1   1 1     1               1               35
36 10 1       1                         1     1 1                                                 2 1   1 1                 36
37 11                       1         1   1 1           1             1     2 1     1           1                           37
38 21       1 1     1 2   1                   1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1     1                             38
39 5           1                             2     1                                                             1         39
40 15             2   1                   1 2           1     1         1         1   2   2 1                               40
41 11 1           1           1   1                               1   1 1               1                 2           1     41
42 7       1                     1       1   1           1         1                               1                       42
43 11                 1 1   1     1     2 1                           1 1                                             1 1   43
44 6     1       1                 1                                               1   1             1                     44
45 8                   2                 1                 1             1               1                       1     1   45
46 9       1             1                           1           1                             1 1             1 1   1     46
47 4     1 1                                               1 1                                                             47
48 6                           2     1           1               1                                               1         48
49 14   2   1   1             2 1   1           1                 1                 2                   1             1     49
50 8                 1                                                                         1 2       1     1         2 50
51 14             1 1 1     1 1     1 1   1 1         1 1               1                   1               1               51
52 13     1               1 1   2 1     1   1           1               1                                 1 1         1     52
53 17 1 1       1       1                     1   1 1 1                                   1 1           1     2 2         2 53
54 13 1       1 1                   2             1               1 1                                 1       2 1       1   54
55 10 1 1     1                             1   1               1                 1           1                   1   1     55
56 8                                                     1                       1 1       1 1   1 1   1                   56
57 15 1 1               1   1 1             1 1             1     1           1             1 1       1         2           57
58 10       1 1 1           1                     1           2                           1                         1   1   58
59 12               1         1 1   2               1 1               1     1   1     1         1                           59
60 12                     1 1                           1 1 1   1 1     1     1         1 1             1                   60
61 11                             1             1                   1 1 2   1       1         1           1         1       61
62 11     1 1                                   1                                       1       2   2           1 1       1 62
63 13     1   1           1       1       1 1       1 1   1                     1       1                 1 1               63
64 6                                           2     1     1                     1                                 1       64
65 6                                                               1             1                   4                     65
66 5                                         1                           1                 1       1                   1   66
67 9   1     1 1                     1                           1           1 1                     1     1               67
68 8 1       1                               1                         1     1         1       1     1                     68
69 9   1               1                               1             1                   1       1 1   1 1                 69
70 13               1           1   1   1 1         1 1         1                         1         1 1 1             1     70
71 6   1                                   1                           1                       1             1 1           71
72 17     1   1 1     1         1     1       1                               1       2     1       2   2 1         1       72
73 9                   1       1     1           1   1       1                       1     1     1                         73
74 8                               2                 1             1     1         1                         1         1   74
75 12     3           1   1 1 1                 1             1       1                 1 1                                 75
76 23 1 1     1   1             1     1       1           1 1             1 1           1 1   2   1 2 1     1   1 1       1 76
77 5                                                             1       1               1               1 1               77
78 8 1       1   1                                     1                             1 1                               1 1 78
79 16 1                         1     1           1             1   1 1       1 1       1               1   3       1     1 79
80 13     1           1       1         1         1         1             1     1 1 1 1 1                         1         80
81 6               1         1       1                                                 1                 1         1       81
82 9       1                               1         1 1           1       1 1                       1     1               82
83 12     1 1                           1   1     1             1 1       1           1 1         1                     1   83
84 13         1     2       1             1         1                         1     1                           1   2 1 1   84
85 6 1           1                   1   1             1 1                                                                 85
86 6           1                                   1   1     1           1                   1                             86
87 14   1               1             1 1                 1   1       1       1 1       1 1                 1 2             87
88 12       1       2 1       1   1                     1 1                 1   1           1                             1 88
89 7 1             1   1                                           1                         1         1         1         89
90 10     1       1 1       2                               1   1                           1     1                     1   90
91 10                     1 1             1     1     1       1             1   1 1                             1           91
92 7                     1         1         1       1                                       1       1       1             92
93 12     1     1               1               1 1           1   1               2                     1 1             1   93
94 8                                   1             1   1         1       1       1                       1           1   94
95 11               1             1       1                       1       1       1   1       1       1     1 1             95
96 7         1               1                             3             1                                               1 96
97 15       1     1 1                             1 1                       1   2   1               1       1   1   1 1 1   97
98 10             1 1   1       1 1 1                                   1   1     1                       1                 98
99 15   1       2             1   2               1 1 1   1           1         1               1                   1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng