BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16     1       1         1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1         00
01 14 1                             1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     01
02 17 1 1   1 1                 1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1           02
03 14         1           1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1   03
04 13       1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 1       04
05 15                     1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1               05
06 14 1             2 1           1         1 2     1                   1         1           1       1                   1 06
07 20 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1   07
08 13       2       1                 1 1       1 1   1                                   2     1         1 1               08
09 15             1     1                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1     09
10 8     1           1     1                                                       1       1                 1 1     1     10
11 14   1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1                                     1       1   11
12 14   2   1                               1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1 12
13 11 1   1   1               1               1       1                       1           1         1               2       13
14 22       1   2         1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2   14
15 15                         1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 15
16 20     1   1   2               1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     16
17 18 1 1   1 1       1                     1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1   17
18 18   1     1 1       1           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1   18
19 12 1           1   1                           2     1       1 1 1       1                             1   1             19
20 11               1 1           1           1 2   1             1 1   1                               1                   20
21 18         1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1 21
22 17           1 1         1                       2     2 1     1       1           3 1                     2           1 22
23 15     1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1           23
24 13           1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                                 24
25 17 1         2                 1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1               25
26 16   1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   26
27 7                   1                   1   1                   1             1 1                   1                   27
28 18   1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1     28
29 17       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1             29
30 12     1                       1                     2     2 1 1             1 1               1     1                   30
31 13               1 1 1           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1         31
32 21           1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2 32
33 17     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1         33
34 15           1         1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1               34
35 12 1 1       1     1         1   1   1                   1     1                         1       1           1           35
36 13             1   1   1             1   1         1                               1 2                       1     1 1 1 36
37 12           1   2           1 1 1                       1           1   2                             1       1         37
38 16                               1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1 38
39 17       1       1   1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     39
40 11 1                 2 1             1                     1     1     1 1               1                     1         40
41 15           1     1         1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2       41
42 18     1 1         2 1     1             1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 42
43 24 1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   43
44 13   1         1 2   1 1                         1             1       1     1                   1   1         1         44
45 11       1                     1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                   45
46 9               1 1                                     1       1   1   1         1     1           1                   46
47 21 1                 1 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           47
48 20 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1               48
49 22     1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1     49
50 15                               1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1 50
51 11                   1   1               1     1                     2                       1     1   1               2 51
52 24     1               1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1     52
53 14         1                       1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                   53
54 19 1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     1 54
55 17 1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1   55
56 18                         1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1   56
57 19         1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     57
58 20 1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               58
59 13                       1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1               2 59
60 10           1 1                           1 1                   1         2         1           1           1           60
61 14 1                                   1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1             61
62 15         1   1       1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1 62
63 17 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1       63
64 13   1   1     1     1         1                       1                 2       1                   1 1 1         1     64
65 22 1 1           1                         1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     65
66 17       1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1       3 66
67 18   1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1   67
68 22               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         68
69 19   1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1 69
70 6   1                                   1                                             1   1   1                     1   70
71 20 1   2 1   2             2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 71
72 22 2   1     1 1           1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1   72
73 16                           1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1   73
74 15                     1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1     74
75 17       1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     75
76 15   1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2   1     76
77 12       2   1   1               1         1           1     1                                   1   1             2     77
78 22     1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1 78
79 16         2     2                             1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1   79
80 12             1     1             1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1   80
81 18   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1       81
82 15           2             1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                   82
83 13   1               1               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2     83
84 19       1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1   84
85 12 1   1           1               1                   1                       1       1       1       1     1 1       1 85
86 17       1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   86
87 20 1   2       2             1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2       87
88 16   1     3             1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1       88
89 12           1                   2                         1   1     1           2         1     1 1           1         89
90 22   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1       90
91 17   1   1         1     1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1 91
92 18       1   1     1   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     92
93 13 1             1 1     1       1 1               1     1                 1           1       2               1         93
94 14         1   1       1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                   1     94
95 22 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1 95
96 16   2       1 1           1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     1 96
97 13 1 1           1     1         1 1           1                     1             1       2             1     1         97
98 26     3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             98
99 16                 1 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng