BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14 2 1           1                     1                   1   2 2           1     1                             1   1   00
01 15   1           1         1     1       1         1   1 1           1 1 1 1           1         1             1         01
02 20               1       1       1         1   2   1     1                       2   1       2     1   1   1     3 1     02
03 13   3   1             1     1                                         1           1     1       1 1           1   1     03
04 21               1   1             1   1               1 1     1 3   1 1   1             1   2   1 1   1     1         1 04
05 14 2 1       1         1           2                         1   1                 1             1             1   1   1 05
06 14         1   1 1         1   1 1               2                     1   1                 1   1       1             1 06
07 16                   1   1     2 1 1 1 1 1                               1         1 1 3                     1           07
08 19               2               1   1   1 1 1 3                   2     1     1     1             1         2         1 08
09 21   1     1         2 1     2 2                 1         1 1           1   1       1       1   1       2           1 1 09
10 16       1                         1                         1 1   3           1     1 1     1 1   1         1 1   1     10
11 9                           1     1             1           1   1     1   1                 1 1                         11
12 9     2   1                                               1                       1     1 2           1                 12
13 16             1           1 1 1 1   1     1                         1       1     1       1       1           1   2 1   13
14 11         1       2       1 1             1 1                 1                             2                         1 14
15 21 1   1       2   1             2               1 1 1 1   1     1       2       1 1 1     1             1           1   15
16 18   1   1                 1             1         1 1             1   1 1                 1 1     1   1         4 1     16
17 17           1   1                   1   1       1 1 1   1         2 1 1   1         1                         1 1   1   17
18 15 1   1               1         1   1 1       1   1       1                 1         1                 1   1 1 1       18
19 13 1               1     1 1   1     1   1                                       1       1   1 1         1 1             19
20 16                   1 2     1       1                   1 1 1       1   1     2                           1     1   1 1 20
21 22           1       1   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1       1 1   1 1   1             1   1     2 21
22 11         1 1   1               1   1               1   1   1       1   1 1                                             22
23 13 1     2             1   1   1             1       1         1       1 1                       1     1                 23
24 16       1 1 1           1   1 1 1                     3         1             1               1 1   2                   24
25 11 1   1           1 1       1   1   1       1   1 1                 1                                                   25
26 18       1   3 1 1                           1       2   1 1 1                 1           1     1   1   1   1           26
27 16       1   1         1 1               1   1   1 1             1   1                 1           1       1 1   1 1     27
28 8 1   1             1                                   1                 1       1                     1 1             28
29 16             1               1 1               2                         2 1   1 1       1         1       1 1     1 1 29
30 21 1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1                 1         1   1                     1 1 30
31 16       1     1     1 1   1 1       1     2               1                   1                       1   1 1 1 1       31
32 14 1 2   2     2                 1                 1 1   1 1       1             1                                       32
33 17                       1   1   1     1           1   1   2 2                         1 2       1               1 1   1 33
34 15   1                               2             1   1   1       1               1   1         1   1 1 1 1     1       34
35 13   1           1   1     2                     1           1     1       1         1             1       1     1       35
36 16   1               1     1   1     1               1     1     1       1 1       1               1   1 1   1 1         36
37 13       1     1     1                 2   1             1 1         1           1                       1         1 1   37
38 18     1   1               1               1 1   1     1 1   1 1     1           1 1     1           1   1     1   1     38
39 19 2     2                 2   1           1         1     1 1 1           1               1     1       2     1       1 39
40 21     1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1                     1     1 1 1           40
41 19     1                   1       1       2                 1 2     1   1     1 1   1     1 1 3                       1 41
42 13     2   1               1                 2   1               1         1 1 1                                     1 1 42
43 23         1   1   2   1       1     1         1         1     1   1       2 1 1       1 1 1     1     1       1 1   1   43
44 26         1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 1 3             1   1   2 2 1             44
45 13               2                                   1 2       1     1 1     1 1   1                             1     1 45
46 14 1       1         1                 1     1                   1           2   1         1     1     1     1         1 46
47 11 1               1               2 1   1                         1                   1             1   1           1   47
48 12   2                       1     1                       1   1     1     1   1   1                       2             48
49 12         2             2       1         1                 1         1 1     1           1       1                     49
50 25   1     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             1 1         1 1 1 1     2 1 1             50
51 14         1         1                 1 1 1               1                 2 1     1     1       1   1 1               51
52 15   1 1 1             1   2                 1 1         1                         1   1             1         1     1 1 52
53 10 1                             1                 1                 1     1 1   1         1         1 1                 53
54 11       2       1 1     1                   1             1                   1                   1 1               1   54
55 19 1   1   1   2         1                       1             2         1 1   1     1   3                 1   1   1     55
56 15 2   1         1     1 1                     1                                   1 1 1   1         1       1   1   1   56
57 17 2     1         1   1   2         1   1     1 1         1       1     1   1               1                         1 57
58 17       1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1   2                     1     1     1 1           1       58
59 19               1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1           1       1       2   1               59
60 19                     3         1     2     1 1     2       1   2 1             1 2 1           1                       60
61 24           1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1       1   1     1   1   1                 61
62 15     1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1       2 1 1                     1                           62
63 10 1 1   1                 1   1           1       1       1 1             1                                             63
64 16       1             1                     1       1     1           1     1   1   1 1 2       1         1 1       1   64
65 16     1                   1       1   2     1 1               1 1     2       2                   1   1     1           65
66 19     1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     1     1       1                   2       1     1       1 66
67 16         1     1 1 1       1   1       1   2           1         1                     1 1       1   1       1         67
68 15             1 1               1   1 1     1       1   1 1         1   1       1     1                       1   1     68
69 12                     1                       1   1 1                     1             2             1         1 2 1   69
70 20       1         1       1 1     1 1     1 1 2 2                                   1 2 1   1             1   1   1     70
71 22     1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2                 1 1           2   2             1   1 1     1     71
72 18 1   1 1 2 1 1     1       1     1     1                                     1           1       1 2   1             1 72
73 16 2         1 1                 1 2           1 1             1                   2   1 1       1               1       73
74 22   1             1 1   1     1                   1     1   1     1           1 1 1       1 1 2 1 1 1   1         1   1 74
75 6               1                                 1               1     1   1                                       1   75
76 20         1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1                 1           2 1   2   1       1 1 1       76
77 16   1       1   1 1         1                 1             1 1 1   1   1               1             1 1         1 1   77
78 24     1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 1               1   1   1     1   1 1   1       1   1   2 78
79 11             1               1   1 1     1                 1                                 1 1 1       1       1     79
80 15   1 1 1         1     1                 1       1   1               1     1   1       1   1             1       1     80
81 22   1 1     2         1       1   2           1 1 1     2         1     1     1         1     1   1       1       1 1   81
82 18             1         1     1 1       2 2           1 1         2 2     1     1       1   1                           82
83 16   1         1       1   1 1     1         1   1     1               1           1   2       1           1           1 83
84 17   1             1                       1         1 1       1     1 1 1           1             1 1     1   1     3   84
85 13     1             1   1   1         1             1     1 1 1               1                       1   1   1         85
86 26         1 2 1   1               1 1         1 1 1       1       2   2   1 1   1 1   1       2     2         1 1       86
87 6           1     1     1             2                                         1                                       87
88 18             1 1               1           1 1 1     2         1           2   1   2                 1 1 1         1   88
89 15             1     1       1           1           1           3 1             1   2         2     1                   89
90 16               1   1               1   2             1     1   2       1             1   3           1   1             90
91 10                                       1               1           1       1     1 1               1         1     2   91
92 19         1                 1 1           1             1     1 1 1   1   1                   1     2 1   1 2     1   1 92
93 8         1                           1       1       1             1                 2                     1           93
94 16   1 1 1   1               1     1       1 1                                         1     1 1 1           2   1 1     94
95 9   1 1             1         1 1       1                                 1             1                         1     95
96 18         2       1 1         1       1             2 1             1 1     1 1               2     2               1   96
97 17       1 2   1 1 1         1 1                                           1     1           1 2   1           2 1       97
98 11     1                 1           1         1 1   1                 1             1     1       1     1               98
99 19 1 1         1 1                         1             2             1   1 1     1         1   1         1 3     1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng