BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15         1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1   00
01 17                 1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 01
02 16             1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1       02
03 15       1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1             2   03
04 14     1   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 1           1     1   04
05 17       1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1         05
06 14 2 1           1         1 2     1                   1         1           1       1                   1   1           06
07 20   1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1     07
08 14 1                 1 1       1 1   1                                   2     1         1 1                 2 1         08
09 15     1                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1                 1 09
10 8   1     1                                                       1       1                 1 1     1       1           10
11 15 1               1   1 2 1             1       1       1                                     1       1   1   1   1   1 11
12 12                         1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1         1     12
13 8           1               1       1                       1           1         1               2                     13
14 21       1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1       14
15 16           1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1             15
16 20               1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     16
17 17   1                     1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1   17
18 16     1           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1           1     18
19 11   1                           2     1       1 1 1       1                             1   1                         1 19
20 12 1 1           1           1 2   1             1 1   1                               1                       1         20
21 20       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1 21
22 19         1                       2     2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1     22
23 15           1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 23
24 15             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                                     1   1 1 1 24
25 14               1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1                             25
26 15                 1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1           26
27 9     1                   1   1                   1             1 1                   1                     1       1   27
28 16           1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   28
29 17 1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1                   2       29
30 12               1                     2     2 1 1             1 1               1     1                       1         30
31 13 1 1 1           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1                       31
32 24   1     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1 32
33 15     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 33
34 17       1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1                   1   2     34
35 11   1         1   1   1                   1     1                         1       1           1                     1 1 35
36 13   1   1             1   1         1                               1 2                       1     1 1 1         1     36
37 11 2           1 1 1                       1           1   2                             1       1                       37
38 16                 1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1               38
39 18 1   1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2             39
40 12     2 1             1                     1     1     1 1               1                     1         1     1       40
41 14   1         1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2                     41
42 18   2 1     1             1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     42
43 23   1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1             43
44 13 2   1 1                         1             1       1     1                   1   1         1               1     1 44
45 11               1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                             1   45
46 10 1 1                                     1       1   1   1         1     1           1                     1           46
47 21     1 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           1             47
48 17   1   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 48
49 23             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2 49
50 16                 1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1         50
51 12     1   1               1     1                     2                       1     1   1               2           1   51
52 24       1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1           52
53 14                   1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                   1             53
54 13         1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     1               54
55 17       3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1       55
56 18           1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 56
57 23 1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1 57
58 20   1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1     58
59 15         1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1     59
60 10                           1 1                   1         2         1           1           1             1         1 60
61 14                       1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1                         1 61
62 16       1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   62
63 17     1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1       1         1   63
64 13     1         1                       1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1 64
65 23 1                         1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1     65
66 17     1       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1       3 1 1   1       66
67 17           1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1 67
68 28 2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1   68
69 20     1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1     1   2     69
70 8                         1                                             1   1   1                     1         1   1 1 70
71 18           2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1 71
72 18           1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1   72
73 19             1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 73
74 17       1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1       74
75 22 1                     1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1 75
76 15       1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2   1         1       1 76
77 10 1               1         1           1     1                                   1   1             2         1         77
78 20 1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1               78
79 16 2                             1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1   79
80 14     1             1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1   80
81 17 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1       1     81
82 14           1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                       1         82
83 15     1               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     83
84 17   1 1         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1         1       84
85 11   1               1                   1                       1       1       1       1     1 1       1             1 85
86 17     1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             86
87 17             1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1       87
88 13         1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1                 1   88
89 13                 2                         1   1     1           2         1     1 1           1           1   1       89
90 21   1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1 90
91 15   1     1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1               91
92 18   1   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1     92
93 14 1 1     1       1 1               1     1                 1           1       2               1               1 1     93
94 13       1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                   1               1   94
95 20 1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               95
96 14           1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1 96
97 14 1     1         1 1           1                     1             1       2             1     1           1   1   1   97
98 22 1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1             98
99 19   1 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng