BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng
00 18   1 1     1     1       1     2           2 1           1                     1                   1   2 2           1 00
01 19             1   1   2     2 1               1           1         1     1       1         1   1 1           1 1 1 1   01
02 15 1   1       1 1     1     1   1                         1       1       1         1   2   1     1                     02
03 15     2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1                                         1       03
04 18                 2   1           1       1               1   1             1   1               1 1     1 3   1 1   1   04
05 16 1 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2                         1   1             05
06 18   1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1               2                     1   1   06
07 19             1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1                               1     07
08 19               1 1   2             1 1                   2               1   1   1 1 1 3                   2     1     08
09 22 1     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2                 1         1 1           1   1 09
10 14     1 1         1         1   1 1     1         1                         1                         1 1   3           10
11 15     2 1 1 2           1           1                                 1     1             1           1   1     1   1   11
12 8       1   1               1       1           2   1                                               1                   12
13 17                           1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1                         1       1 13
14 13     1               1         2   1               1       2       1 1             1 1                 1               14
15 21   1   1     2         1   1               1   1       2   1             2               1 1 1 1   1     1       2     15
16 16 1 1       1       2         1       1       1   1                 1             1         1 1             1   1 1     16
17 20       1   2       2   1               1             1   1                   1   1       1 1 1   1         2 1 1   1   17
18 18   1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1       1   1       1                 1 18
19 10   1                 1                   1 1               1     1 1   1     1   1                                     19
20 15 1   1 1         1 1                                         1 2     1       1                   1 1 1       1   1     20
21 21   1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1         1 1   1 1       1             1   1 1   21
22 19 1 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   1               1   1   1       1   1 1   22
23 17     1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1             1       1         1       1 1     23
24 17 1       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1                     3         1             24
25 16           1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       1   1 1                 1         25
26 17         1         1         1   1   1           1   3 1 1                           1       2   1 1 1                 26
27 13                             1   1       1       1   1         1 1               1   1   1 1             1   1         27
28 12             1         4   1     1         1   1             1                                   1                 1   28
29 16               1   2   1     2       2                 1               1 1               2                         2 1 29
30 21   1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 1   1     1     1               30
31 16   1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       1     2               1                   31
32 19   1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1                 1 1   1 1       1           32
33 10                                                                 1   1   1     1           1   1   2 2                 33
34 7                                             1                               2             1   1   1       1           34
35 11                 2                           1           1   1     2                     1           1     1       1   35
36 18       1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     1               1     1     1       1 1   36
37 11             1                         1         1     1     1                 2   1             1 1         1         37
38 13         1               1                     1   1               1               1 1   1     1 1   1 1     1         38
39 20   2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1           1         1     1 1 1           1   39
40 23     1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1         2 1       1 1     1   1   1 40
41 20   1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1       2                 1 2     1   1     41
42 14             1     1         1   1             2   1               1                 2   1               1         1 1 42
43 19             1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     1         1         1     1   1       2 1 43
44 19     1           1 1     1                         1                   1   1     1     1 1 2   1 1   1 1     1 1     1 44
45 16           2           1     2   1   1                   2                                   1 2       1     1 1     1 45
46 13       1 1 1           1     1             1       1         1                 1     1                   1           2 46
47 11     1               1                 2   1               1               2 1   1                         1           47
48 15                 2     1   1 1 1 1           2                       1     1                       1   1     1     1   48
49 17     1     2   1   1           1 1       1         2             2       1         1                 1         1 1     49
50 20 1 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1   2         1   1 2         1             50
51 13                       2 2           1             1         1                 1 1 1               1                 2 51
52 13       1   1       1           1             1 1 1             1   2                 1 1         1                     52
53 11         2     1               1   1       1                             1                 1                 1     1 1 53
54 12 1             1       1   1       1             2       1 1     1                   1             1                   54
55 17             1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1                       1             2         1 1   55
56 14   1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1                     1                               56
57 21       1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         1   1     1 1         1       1     1   1 57
58 16   1         1         1         1               1                 1 1       1   1 1     1 1 1       1   2             58
59 20       1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     1     1 1     1   2   1             1     59
60 17   1     1     1                                               3         1     2     1 1     2       1   2 1           60
61 25 1     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1     1   1       1 1 1       2 2   1 61
62 19 1             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1                   1       2 1 1       62
63 18 1   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1           1       1       1 1             1   63
64 8                                       1         1             1                     1       1     1           1     1 64
65 17 1       1                   1     1 1   1     1                   1       1   2     1 1               1 1     2       65
66 22   1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1       1     1 1       1     1     1       1 66
67 19 1     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   2           1         1           67
68 15 1 1       1   1                                       1 1               1   1 1     1       1   1 1         1   1     68
69 7                 1             1                               1                       1   1 1                     1   69
70 20               2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 1 2 2                             70
71 21 1       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     1       2                 1 1     71
72 15                   1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1                                     72
73 17   1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2           1 1             1               73
74 12           1           1                 1   1             1 1   1     1                   1     1   1     1           74
75 16           2   2 1 1     2   1 1         1               1                                 1               1     1   1 75
76 18 1   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1                 1     1                 76
77 17     1         2     1           1       1   1       1   1 1         1                 1             1 1 1   1   1     77
78 19 2 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 1           1   1 1               78
79 11   1         1       1       1           1             1               1   1 1     1                 1                 79
80 14 1 1 1                                 1     1 1 1         1     1                 1       1   1               1     1 80
81 20 1     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2           1 1 1     2         1     1     81
82 22     1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1       2 2           1 1         2 2     1   82
83 21   1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1         1   1     1               1       83
84 11       1                 1                   1             1                       1         1 1       1     1 1 1     84
85 12 1                 1         1                 1             1   1   1         1             1     1 1 1               85
86 19 1     1                                           1 2 1   1               1 1         1 1 1       1       2   2   1 1 86
87 11     1         1 1             1 1   1               1     1     1             2                                       87
88 15         1           1               1 1               1 1               1           1 1 1     2         1           2 88
89 10                             1                         1     1       1           1           1           3 1           89
90 15       1 1   1       1           1                       1   1               1   2             1     1   2       1     90
91 7           1   1                       1                                         1               1           1       1 91
92 16   1   1     2                 1         1         1                 1 1           1             1     1 1 1   1   1   92
93 12             2       1 1         1     1 1         1                           1       1       1             1         93
94 13 1       1                         1   2     1 1 1   1               1     1       1 1                                 94
95 11     1 1 1                             1     1 1             1         1 1       1                                 1   95
96 17       1 1         1             1       1         2       1 1         1       1             2 1             1 1     1 96
97 17 3         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1                                           1   97
98 17           1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           1         1 1   1                 1       98
99 16     1                   1 2 1     1       1 1         1 1                         1             2             1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng