BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14               1 2 1             1               1       1         1                     1 1       1   1   1   1       00
01 13       2       1               1     1       1                             1   1 1           1         1     2         01
02 14   1                                 1     1 1 1   1 1                 1       3       1   1                     1     02
03 15 1 1         1       1       1       1 1 1           1           1 1         1       1     1 1                         03
04 16   1     2       1                 1       1       1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1     04
05 15         1   1             1   1   1   2                         1     1   1   1 1             1                 1   1 05
06 19 1 1   1 1 1           1       1 1 1         1             2 1           1         1 2     1                   1       06
07 21         2 1           1       1         1 1 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1 07
08 10                     1   1                         2       1                 1 1       1 1   1                         08
09 13   1       1 1 1   1                 1                   1     1                           1 1   1   1         1       09
10 13     1       1 1 1   1   1       1       3       1           1     1                                                   10
11 20   1                         2   1 1   2 1     1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1     11
12 12             1     1     1 1 1       1         2   1                               1       1             1             12
13 13           1     1     1                 1 2 1   1   1               1               1       1                       1 13
14 14           1                   2 1                 1   2         1   1 1     1         2                     1         14
15 14               1 1       1   1                                       1       2   2 1       1     1 1   1               15
16 21 1 1         1         1   1     1   2 1         1   1   2               1   1 1   1             2     1       1       16
17 15 1 1 1       1           1     1           1 1 1   1 1       1                     1             1                   1 17
18 15 1                 1             1 1           1     1 1       1           1         1         2     1   1           1 18
19 17     2   2               2     1             1           1   1                           2     1       1 1 1       1   19
20 15 2     1             1     1                               1 1           1           1 2   1             1 1   1       20
21 15       1   1               1                         1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                   21
22 17   1         1     1 2 1   1                           1 1         1                       2     2 1     1       1     22
23 14 1           1                   1 1             1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       23
24 18           1   1   1         1     1                   1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1     24
25 18             2   1 1 1 1     1   1           1         2                 1     1 1 1           1         1           1 25
26 23 1       1 1 1   2   1           1   1     1   1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1 26
27 9     1       1     1   1     1                                 1                   1   1                   1           27
28 16 1 1       1                     1       1     1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1 28
29 22     1       1     1 1     1   1 1         1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1   29
30 15   2 1 1 1               1   1                   1                       1                     2     2 1 1             30
31 11       1 1     1       1   1                               1 1 1           1                           1 1             31
32 12                                         1             1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 32
33 23       2           2   1             1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1         33
34 14         1       1     1                               1         1 2 1 1         1                       1       2 1   34
35 15             1   1 1         1   2           1 1       1     1         1   1   1                   1     1             35
36 17 1   2 1   1           2           1   2 1               1   1   1             1   1         1                         36
37 18     1           1   3     1     1     1               1   2           1 1 1                       1           1   2   37
38 10       2   1             1   1                                             1             1   1       1 1               38
39 13 2           1   1                 1               1       1   1 1   1                         1     1     1           39
40 16         2                       1 1 1     2 1                 2 1             1                     1     1     1 1   40
41 19 3 1     1             2             1   2             1     1         1         1     1     1   1 1             1     41
42 20     1 1           2 1     1   1   1 1           1 1         2 1     1             1           1             2 1       42
43 17       1         1         1 1               1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     43
44 13       1       1 1 1                           1         1 2   1 1                         1             1       1     44
45 12         2               1                 1       1                     1 1 1         1 1       1 1                   45
46 11             1     1   1     1             1               1 1                                     1       1   1   1   46
47 15       1   1                                 1                 1 1       3         2         2 2           1           47
48 18         1     1           1       1 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1         48
49 20   1 1           1     1     1 1                 1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 49
50 12     1       1 1     1             1 1                                     1           1 1   1         1             1 50
51 13             1 2             1 2           1                   1   1               1     1                     2       51
52 14       1           1                   1         1               1   1           1         1     1   1   2   1 1       52
53 15     1       1                   1   1               1                       1   1       3         1       1   1     2 53
54 19       1   1   1                 1     1 1   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                 54
55 20               1 3       1     1       1     1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 55
56 16   1 2 1     1                                                       1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1   56
57 19         1       2       2                           1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1   57
58 20   1 1                 1 1       1           1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1     58
59 13             1             2         1   1 1                       1 1                   1               1     1   1 1 59
60 9 1 1                                                   1 1                           1 1                   1         2 60
61 18 1   1         2   2 1   1         1     2   1                                   1   1   2                   1 1       61
62 14 1     1 1 1       1                                 1   1       1 1                   2             1     1   1       62
63 21                     1 1 1 1   1       2   1 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1             63
64 18     1     2   1 1             2     1 1 1     1   1     1     1         1                       1                 2   64
65 16       1       1     1     1 1 1         1   1 1           1                         1   1           1   1 1     1     65
66 15       1                     1   1 1               1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     66
67 20   1   1     1               1           1     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1     67
68 24 1   1             1   1 1         1   1   1               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1 68
69 16               1       1     1                 1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1   69
70 8       1   1           1 1           1 1       1                                   1                                   70
71 19     1   1     1     2         1     1       1   2 1   2             2   1         1             1           1         71
72 17                     1 1     1   1 1         2   1     1 1           1         1 2       1             1         1     72
73 15 1                     1 1           2   2 1                           1       1   1                 1   1   1   1     73
74 13   1           1           1 1                                   1         1       1 1         1 1     1   1         1 74
75 13     1           1                   1             1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1 75
76 18       1           1     1       1 2 1         1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1     76
77 11   1                       1       1               2   1   1               1         1           1     1               77
78 21 1   1     1               1                     1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2   78
79 21   1 1         1 1       1     1   2 1   1           2     2                             1           2 1   1   1     1 79
80 12   1       1       1 1 1                                 1     1             1 1                   1             1   1 80
81 19   1         1                 1 1         2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           81
82 14 1 1           1             1                         2             1     1   1 1 1 1               1               1 82
83 12   1       1 1         1                   1   1               1               1     1                     1 1   1     83
84 18   1                     1   1         1   1       1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     84
85 9                   1     1 2                 1   1           1               1                   1                     85
86 11                                       1           1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1 86
87 18         1   1             1       2 1     1 1   2       2             1       1   1 1                     1       1   87
88 17 1       1     1   1 1     1 1   1             1     3             1         1               1         1   1           88
89 11 1   1 1       1         1                             1                   2                         1   1     1       89
90 20         1   1   1           1 2           1   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   90
91 14 1         1             1         1 1         1   1         1     1     1                 1 2                 1       91
92 16     1   1       1               1   1   1         1   1     1   1             2     1 1                 1           1 92
93 18     1             1 3     1 1     1   1     1             1 1     1       1 1               1     1                 1 93
94 17       1       1         1             3             1   1       1 1     1           1         1           1 1     2   94
95 21           2           1   1             1 1 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1 95
96 15 1         1             1     1       2       2       1 1           1       1       1             1           1       96
97 19   1     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1           1     1         1 1           1                     1       97
98 28           2         2     1     1       1       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 98
99 16         1                 1   1 1 1     1                   1 1     1                 1   1 1     1       1 2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng