BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12       1   1     1 1                                 1 2 1             1               1       1         1             00
01 14 1         1                     3   1       2       1               1     1       1                             1   1 01
02 14 1           1                 1         1                                 1     1 1 1   1 1                 1       3 02
03 15 1                           1 1       1 1         1       1       1       1 1 1           1           1 1         1   03
04 17     1 1 1   1               2           1     2       1                 1       1       1           1   1 1 1         04
05 16 1 1     1             1           1           1   1             1   1   1   2                         1     1   1   1 05
06 24 3             1   1 1     2 1   1     1 1   1 1 1           1       1 1 1         1             2 1           1       06
07 16                             1   1 2           2 1           1       1         1 1 1 1             1   1           1   07
08 10                     1         1 1                         1   1                         2       1                 1 1 08
09 11                   1 1 1                 1       1 1 1   1                 1                   1     1                 09
10 20   1 1     2     1           1       1     1       1 1 1   1   1       1       3       1           1     1             10
11 21         1       1   2   1   1     1     1                         2   1 1   2 1     1 1     1   1               1   1 11
12 16       2         1     1   2   1                   1     1     1 1 1       1         2   1                             12
13 11         1                                       1     1     1                 1 2 1   1   1               1           13
14 15             1           1   1   1               1                   2 1                 1   2         1   1 1     1   14
15 8       1                                             1 1       1   1                                       1       2   15
16 19             1         1           1   1 1         1         1   1     1   2 1         1   1   2               1   1 1 16
17 16           1       1   1         1     1 1 1       1           1     1           1 1 1   1 1       1                   17
18 17 1 1 2 1   1         2                 1                 1             1 1           1     1 1       1           1     18
19 15         1       1       1 1         1     2   2               2     1             1           1   1                   19
20 11 1   1       1                         2     1             1     1                               1 1           1       20
21 15                 1   1           1   1       1   1               1                         1   1       1 1   2   1 1   21
22 13   1         1         1                 1         1     1 2 1   1                           1 1         1             22
23 16           1 1   1         1   1   1 1 1           1                   1 1             1       1           1   1     1 23
24 12       1     1                       1           1   1   1         1     1                   1 1             1       1 24
25 18   1       2       1           1                   2   1 1 1 1     1   1           1         2                 1     1 25
26 22   3       1       1       1   1       1       1 1 1   2   1           1   1     1   1     2                     1   1 26
27 11   1   1 1     1           1               1       1     1   1     1                                 1                 27
28 15 1       1       1             2   1   1 1       1                     1       1     1 1                   1       1   28
29 21   2           1     1                     1       1     1 1     1   1 1         1       2       1       1   1 2 1 1   29
30 15       1   1 1       1     1   1         2 1 1 1               1   1                   1                       1       30
31 14         1     1       1   1       1         1 1     1       1   1                               1 1 1           1     31
32 12   1   1             1   1         1                                           1             1 1   1     2         1   32
33 24     1           1 1   1           1 1       2           2   1             1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1 33
34 14       2 1             1           1           1       1     1                               1         1 2 1 1         34
35 19 1 1 1       1 1     1                             1   1 1         1   2           1 1       1     1         1   1   1 35
36 21         1 1     1             1     2 1   2 1   1           2           1   2 1               1   1   1             1 36
37 19       1   2         1       1             1           1   3     1     1     1               1   2           1 1 1     37
38 17 1     1 1   2 1   1       1   1 2           2   1             1   1                                             1     38
39 16           1     1   1       1 1 1     2           1   1                 1               1       1   1 1   1           39
40 16               1         1   1   1             2                       1 1 1     2 1                 2 1             1 40
41 18 2     1 1           1                 3 1     1             2             1   2             1     1         1         41
42 22     1 1         2           1       2     1 1           2 1     1   1   1 1           1 1         2 1     1           42
43 16                     1 1   1   1     1       1         1         1 1               1       1       1     1 2   1       43
44 14                           1     1   2       1       1 1 1                           1         1 2   1 1               44
45 19 2     1 1         1     2   1 1   1 1         2               1                 1       1                     1 1 1   45
46 13   1   1 1         1     1           1             1     1   1     1             1               1 1                   46
47 13     1             1         2   1           1   1                                 1                 1 1       3       47
48 16               1 1                             1     1           1       1 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     48
49 16             1         1 1   1       1   1 1           1     1     1 1                 1       1             1 1   1   49
50 10   1           1                 1         1       1 1     1             1 1                                     1     50
51 15 1   1       1 1                   2               1 2             1 2           1                   1   1             51
52 16                     2   1 1 2 3   1         1           1                   1         1               1   1           52
53 11           1   2     1             1       1       1                   1   1               1                       1   53
54 18   1           1     1                       1   1   1                 1     1 1   1   2 1 1   1         1     1 1     54
55 17 1                     3     1                       1 3       1     1       1     1                   3   1           55
56 13             1         1 2       1       1 2 1     1                                                       1     1   1 56
57 23       1 1 1   2       1 1   1   1 2           1       2       2                           1     1 1     2   1     1   57
58 17     1             1   1                 1 1                 1 1       1           1 1     1       1 2     1   2       58
59 16     1               1   1 1   2 1 1               1             2         1   1 1                       1 1           59
60 7 1           1   1                     1 1                                                   1 1                       60
61 18         1   1     1       2 1         1   1         2   2 1   1         1     2   1                                   61
62 12   1 2                                 1     1 1 1       1                                 1   1       1 1             62
63 21             1       1               1                     1 1 1 1   1       2   1 1       1         1 1 1 2 1   1 1   63
64 22 1 1 1     2           1     1             1     2   1 1             2     1 1 1     1   1     1     1         1       64
65 13 1       1     1                             1       1     1     1 1 1         1   1 1           1                     65
66 13       1     1                       1       1                     1   1 1               1   1 1     1       1     1   66
67 16               1   1 1   2     1         1   1     1               1           1     1 1 1 1               1           67
68 16         1       1                     1   1             1   1 1         1   1   1               2           1   2   1 68
69 20   1 2 1 1         1 1 1                             1       1     1                 1 1             1 1     3 1 1     69
70 11       1   1                     1 1         1   1           1 1           1 1       1                                 70
71 21 1   1         1         1       1         1   1     1     2         1     1       1   2 1   2             2   1       71
72 16           1     1       2                                 1 1     1   1 1         2   1     1 1           1         1 72
73 15     2                 1       1     1 1                     1 1           2   2 1                           1       1 73
74 12 1   1             1       1     1   1   1           1           1 1                                   1         1     74
75 10   1     1   1                 1 1         1           1                   1             1       1                     75
76 17       1   1   1   1                         1           1     1       1 2 1         1       1         1   1 1 1       76
77 10   1                           1         1                       1       1               2   1   1               1     77
78 16   1         1           1         1   1   1     1               1                     1     1   1     1 1   1 1   1   78
79 17         2                   1           1 1         1 1       1     1   2 1   1           2     2                     79
80 14     1 1         1 1       1             1       1       1 1 1                                 1     1             1 1 80
81 21       1 1 1 1 1 1                       1         1                 1 1         2   1       1 1 1 1 1 1   1   1       81
82 14                     1   1       1 2   1 1           1             1                         2             1     1   1 82
83 15 1             1 1     1   1   1 1       1       1 1         1                   1   1               1               1 83
84 15             1     1       1 1           1                     1   1         1   1       1 2       1 1         1       84
85 14   1     1 1   1       1   1                             1     1 2                 1   1           1               1   85
86 14   2 1         1   3                 1                                       1           1           1       1     1 1 86
87 20             1     1 1   1       1   1         1   1             1       2 1     1 1   2       2             1       1 87
88 18                   1       1     1   1 1       1     1   1 1     1 1   1             1     3             1         1   88
89 12             1 1 1   1                 1   1 1       1         1                             1                   2     89
90 15 1                 1       2                   1   1   1           1 2           1   1   1         1     1             90
91 15         1       1     3               1         1             1         1 1         1   1         1     1     1       91
92 23 1   1 1 1 1   1         1         2 2     1   1       1               1   1   1         1   1     1   1             2 92
93 22   1           1 1 1     2   1             1             1 3     1 1     1   1     1             1 1     1       1 1   93
94 16     1     1 1   1     1                     1       1         1             3             1   1       1 1     1       94
95 14         1   1                 1                 2           1   1             1 1 1   1         1 1         1         95
96 14 1   1                                 1         1             1     1       2       2       1 1           1       1   96
97 23     1     1     2 1                 1   1     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1           1     1         1 1   97
98 22                 1     1     2     1             2         2     1     1       1       3 1 1     1   2   1         1   98
99 18   1   1       1         2 2   1   1           1                 1   1 1 1     1                   1 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
Ngày
/
Tháng