BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
Ngày
/
Tháng
00 18         2   1     1     1           1   1   1 1     1     1       1     2           2 1           1                   00
01 19   1 1 1       1   1   1   1           1               1   1   2     2 1               1           1         1     1   01
02 19           1       1     1       1   1 2 2 1   1       1 1     1     1   1                         1       1       1   02
03 19   1 1   1       1   1                         2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1       03
04 14     2         1       1     1     1                       2   1           1       1               1   1             1 04
05 17             1                   1       1 1 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2 05
06 19 1         1       1       1     1           1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1   06
07 20     1 1     1             1       1                   1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 07
08 11                           1       1                     1 1   2             1 1                   2               1   08
09 25   2     1   1 1   2             1         1     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2     09
10 19           1   1     1   1   2 3       1       1 1         1         1   1 1     1         1                         1 10
11 13                 1       2                     2 1 1 2           1           1                                 1     1 11
12 16   2   1         1       1   1         1 2       1   1               1       1           2   1                         12
13 16     1               1         1                                     1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   13
14 15       1     1   1   1           1             1               1         2   1               1       2       1 1       14
15 19             1 2           1       2         1   1     2         1   1               1   1       2   1             2   15
16 18         1           1     2 2 1     1     1 1       1       2         1       1       1   1                 1         16
17 15                       2   1 1 1   1             1   2       2   1               1             1   1                   17
18 21       1       2   1 1 1   1 1           1   1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   18
19 12                         1         2   1     1                 1                   1 1               1     1 1   1     19
20 13 1     1 1                         1       1   1 1         1 1                                         1 2     1       20
21 21 1 1   2     1 1                   1     1   1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1       21
22 19   1 1       1         1   1         1   1 1 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   22
23 14             1           1                     1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1     23
24 17                         1   1 2           1       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1   24
25 17 2       1       1   1                 1             1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   25
26 16           1         1     1   1         1         1         1         1   1   1           1   3 1 1                   26
27 10       1       1               1                                       1   1       1       1   1         1 1           27
28 20 1       2         1 1 1 1 1     1 1                   1         4   1     1         1   1             1               28
29 15               1 1               1       1               1   2   1     2       2                 1               1 1   29
30 16                 1     1       1     1       1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1 30
31 16     1 1     1       1                       1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       31
32 22 1         1     2 2               1 1       1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1   32
33 6                           1 1       1                                                                     1   1   1   33
34 4 1                   1                 1                                               1                               34
35 12 1       1       1       1       1                         2                           1           1   1     2         35
36 15       1 1                           1           1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     36
37 11 1       1   1   1 1               1                   1                         1         1     1     1               37
38 7                     1     1                       1               1                     1   1               1         38
39 21 1 1   2           1   1           1         2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1     39
40 17 1         1           1           1           1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1           40
41 20 1 1           1 1     1   1   1             1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1 41
42 15 1   1       1 1         1   1     1                   1     1         1   1             2   1               1         42
43 15       2 1       1                                     1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     43
44 14 1 1   1     1                       2 1       1           1 1     1                         1                   1   1 44
45 16   1 1   1         1 2                   1           2           1     2   1   1                   2                   45
46 10           1   1                                 1 1 1           1     1             1       1         1               46
47 10                   1     1                     1               1                 2   1               1               2 47
48 17     1               2           1   1   1                 2     1   1 1 1 1           2                       1     1 48
49 17           1           1         1     1       1     2   1   1           1 1       1         2             2       1   49
50 19   1     1   1     1   1     1             1 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1 50
51 12                             1       1 1 2                       2 2           1             1         1               51
52 17     1 1   1 1           1 1 1                   1   1       1           1             1 1 1             1   2         52
53 13           1 1   1     1 1   1                     2     1               1   1       1                             1   53
54 15             1           2       2         1             1       1   1       1             2       1 1     1           54
55 20 1   1       1 1 1             1 1   1                 1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1           55
56 18 1       1 1                         1 1     1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1           56
57 21               2 2     1       1 2               1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         57
58 11               1   1 1 1                     1         1         1         1               1                 1 1       58
59 20   1 3                   1         2 1           1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     59
60 12   1         1 1       1       1             1     1     1                                               3         1   60
61 18       1   2       1 1       1             1     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 61
62 19   1           1   1           1 2     1   1             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   62
63 19 1     1         1 1 1       1             1   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1     63
64 9 1         1 1           1             2                                         1         1             1             64
65 15   1                 1   1   1   1   1     1       1                   1     1 1   1     1                   1       1 65
66 27 1 1 2     1         1 1 1 1 1 1 1           1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1   66
67 16               1   1                       1     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1   67
68 15     1   1 1               1   3       1   1 1       1   1                                       1 1               1   68
69 8       1                     1 2         1                 1             1                               1             69
70 16   1       1 1                                           2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 70
71 19         1                 1 1     1       1       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1 71
72 19 1   1                       1   1   1                       1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1 72
73 25 1   2       2     1   2           1 2       1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2 73
74 15 1     1   3   1               1                     1           1                 1   1             1 1   1     1     74
75 17         1       1 1                   1 1           2   2 1 1     2   1 1         1               1                   75
76 20     1   1             2               1   1   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   76
77 14       1                   1     1             1         2     1           1       1   1       1   1 1         1       77
78 20   1 1         1                   1   1 1 2 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1 78
79 13   1           1 1 1   1                     1         1       1       1           1             1               1   1 79
80 16               1 3   1           1 1       1 1 1                                 1     1 1 1         1     1           80
81 21                 1   1   1 1 1   1 1 1     1     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2 81
82 16         1     1         1   1     1           1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1   82
83 23       1                 1       1   1   2   1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1 83
84 8         1 1                   1         1       1                 1                   1             1                 84
85 9           1       1                       1                 1         1                 1             1   1   1       85
86 17 1 1       1           1 1   1   1 1 1     1     1                                           1 2 1   1               1 86
87 14                   1     1   1   1   1         1         1 1             1 1   1               1     1     1           87
88 9                   1                     1         1           1               1 1               1 1               1   88
89 14 1 2   2           1                   1 3                             1                         1     1       1       89
90 10           1     1         1                     1 1   1       1           1                       1   1               90
91 11 1           1   1   1     1 1   1     1             1   1                       1                                     91
92 17         1               1 2       1   2 1   1   1     2                 1         1         1                 1 1     92
93 12     1       1         1               1               2       1 1         1     1 1         1                         93
94 19   1 1 1 1   1   1         1           1   1       1                         1   2     1 1 1   1               1     1 94
95 15       1 1 1                   1     1 1       1 1 1                             1     1 1             1         1 1   95
96 15   1         1 1     1               1           1 1         1             1       1         2       1 1         1     96
97 22   1     1           1 1   1           1   3         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1     97
98 18     1   1 1           1       1     1               1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           98
99 17 1         1         1         1   1 1   1     1                   1 2 1     1       1 1         1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
Ngày
/
Tháng