BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/01/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14         1                   1 1                 1         2       1   1   1 1                     2               2   00
01 16 1       2   1                                         1 1         1     1       1 1 1     1     1       1   1   1     01
02 20               1   1 1   1     2           1         1   2       1 1       1     1         1       2       1     2     02
03 13           2         1       1       1           1 1           2   1       1   1             1                         03
04 11     2       1             1           1 1       1   1                       1   2                                     04
05 15       2                   1           1               2     2           1         1   1         1         1     2     05
06 19     2 4                                   1   2   1             1           1   1 2               1   1   1     1     06
07 21 1     1           2     1   2 1 1                   1 1 2   1           2           1 1                       1     2 07
08 20 1             1 1 1   1 1         1 1   1           1   1   1 1       1     1 1   1             1     1       1       08
09 16     2     1       1   1 1 1       1 1         1       1 1                 1       1                         1 1       09
10 21         1 1 1 1 1           1     1 1         1               2   1   1     1       1     2       1 1 1 1             10
11 16   1       1       1                 2                         1 1   1             2     1   1 1           2       1   11
12 14   1 1                           1           1   1 1             1     1     1       1         1         1         1 1 12
13 12     1             2 1         1 1     1         1   1         1                                   1 1                 13
14 8   1               1         1 1                                   1 1   1                           1                 14
15 12       1             1       1   1       1   1                   1                       1 2                 1   1     15
16 16 1 2 1               1   1                                   1 1     1   1     1             1     1   1         1   1 16
17 18         1   1 2       1 1       1     1 1             1         1       1 1         1   1   2             1           17
18 16   1     2                 1       1   1     1 1 1                 2               1               1 1       1 1       18
19 18                       1   1               1     1 3 2   1   2         1 2         1                         1     1   19
20 22 1 1 1   1 1       1   1 1     1 1   1 1           1     1   1 1       1   1         1       1   1                   1 20
21 14 2             1         1 1 1   1 1       1               1             1                             1     1   1     21
22 15                     1               1       1       2   1                   1 1       1       1 1         1 1   1   1 22
23 12   1   1           1             1 1 1                       1             1                               1     1 1 1 23
24 13 1               1     1 1                     2     1               1 1     1                               1 1   1   24
25 12         1       1               1         1               1 1 1               1     1   1     1               1       25
26 15             1             1 1     1         1 3           1         1 1                         1       1   1     1   26
27 12       1   1             1         1     1 1 1                       1                       1           1 2           27
28 10   1     1     1                             1   3                     1       1               1                       28
29 10                                       1 1 1                 1   1       1 1 1                 1           1           29
30 15         1   1   1   1   1 1         1               1   1         1         1       1   2                         1   30
31 15                 1           1 1   1     2                     1 1 1   2                       1       1 1           1 31
32 18   1 1   1 1     1       1 1                             1           1     2       1       1       1 1 1       2       32
33 11     3                     2   1 1               1               1                                             1 1     33
34 13                                             2       1       2       1     1   1             1       1     1 1 1       34
35 19   1 1       1 1 1     3     1           1         1     1                       1   1 1   2     1     1               35
36 20           1     2 1               1   1 1 1           2       1 1   1   2   1           1         1     1     1       36
37 8                     1             1 1     1   1                                           1   1               1       37
38 21 1           1       3                     1 1   1         1           1   2 1             1       3 1         1 1 1   38
39 24   1 1 1         1             1 1           1         1 1     2     1   1   1         2   1   2 1           1     2 1 39
40 15 1         1   1     1           1                 1       1       1             1         1 1             1 1   1   1 40
41 18         1     1   2 2   1 1 1 1         1             1           1           1 1       1               1 1           41
42 16         2             1       1               1   1         1 1     2         1           1 1   1     1     1         42
43 21 2       1     1 1   1   1         2 1 1 1       1         1       1       1       1                         2 1     1 43
44 20           1 2 1 1     1   1               1 1 1       1           1         1   1           1       1 1     2   1     44
45 12 1           1                           1 1 1 2 1         1       1 1               1                                 45
46 16             1                           1       1 1   1   1         1   1       1 1 1         2   1       1       1   46
47 17 1   1       1         1               1   2                   1     1       2 3   1 1       1                         47
48 12             1 1   1                 1       1                 1         1     2       2         1                     48
49 20         1         1         2       1           1 1     1 1               1 1   2   3     1 1 1   1                   49
50 15 1               1 1     1   1     1                             1 1   1     1     1       1         1             1 1 50
51 18   1                 1   1       1   1   1           1       1 1 1         2   1         1       1       1     1     1 51
52 19   1       1 2   1         1 1       1         1       1         1               2     2 1   1   1             1       52
53 16           1     1             1                         1   1 1       1 2     1       2     1 1               1     1 53
54 10                                   2           1             1       1           1       1           1 1 1             54
55 18                 1 1   1   1     1     1           2     1   1 1     2                     1       1     2         1   55
56 24 1   1           1       1               1 1 1   1     1       1 3           1   2   1 1   2         2         1   1   56
57 15             1 1           1                       1             1 1   1   1     1   1 2     1         1             1 57
58 15           1                           1         2           1       1       1     1 1 1 1         1     1           2 58
59 13 1 1                 1 1   1       1   2             1               1           1               1 1                   59
60 21 1 1 1     1       1 2   2           1             1   1             1 1 1 1       1                 1   1 1     1     60
61 14           1     2             1         1 1           1             1                       1 1   1         1   2     61
62 25   1   1 1 1 1 1 1                     1 2 2         1 2     1         1 1 1   1         1           4                 62
63 16     1 1   1                 1 1                           1 2 1 1           1     1   1         1       2             63
64 13   1 1   1 1   1         1 1                 1   1                     1     1               1         1               64
65 13                                       3                           1     1   1     1     1               1 1 1   1 1   65
66 18             1           1 1   1           1   1     1   1 1     1     1               1 1     1 1   1 1           1   66
67 15                   1       1 1           1   1 1       1 1             1       1   1     1     1   2                   67
68 21   1         1       1 1 1     1   1   1     1   2         1                   1       1   1         2   2     1   1   68
69 11                 1           1                       1 1                     1   1 1 1         1 1 1                   69
70 19               1     1   1                       1     1   1       1   1   2             1 1 1   2   1 1             2 70
71 8       1                                         1               1 1         1                                 1 1 1   71
72 14     1     1       1   1       2     1     1             1     1     1       1   1                       1             72
73 14     2 1       1   1             1 2       1                 1                         1             1 1   1           73
74 14 1       2 1   2                     1       1     1     1                           1         2     1                 74
75 14       1                   1 1 1 1           1                     1     1         1     1       1     2   1           75
76 14   1 1     1   1       1         1                 1       1 1     1                   1       1           1         1 76
77 7                               1         1 1   1                                       1               1         1     77
78 12   1           1                         1   1     1             1   1     1       1                         1   2     78
79 27   1     1   1   1   1 2   1       2       1 1     1 2                     1     1 1 1   1 1 1   1     1       2     1 79
80 9           1         1       2       1   1                                                                 1     1   1 80
81 14       1   1 1 1           1                               1       1       1   2     1                 1   1         1 81
82 22   1     1   1     1 1         1 1   1 1   1 1 1     1     1                                 1   1 1   1 1   1 1   1   82
83 22               1       2 1   2   1       1   1 3     1     1                   1 1       1       1     1   1 1     1   83
84 24 1     1 1             1     1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1     1       1         1                 1             2 84
85 17 1     1                             1 1       1   1   1     1         2         2       2         1           1   1   85
86 24 2     3   1         1 1               1   2   1           1   1 2           1 1   1 1 1           1   1     1         86
87 20 1       2     1 1               1 2 1 1     1         1         2   1         1             1   1     1             1 87
88 18                 1   1     1               1             2 2   1           1         1   1 1 1 1 1           1   1     88
89 13                     1     2           1             2     1     1       1     1   1             1         1           89
90 12   1       1       1         1 1 1                 1               1                         1 1         1         1   90
91 15   1       1 1                   1     1             1     1   1 1       1                 1   2     1           1     91
92 20   1         1 1 1             1   1             1 1 1             1 1         1       2     1       1   2         1 1 92
93 16 1     1         1     1 1     1             1     1     1             1           1     1       1 1   1         1     93
94 21 1   2 1 1             1 1       3   1                               1   1               1 1   2 1   1   1         1   94
95 16 1           1     1   1 1               1     1               1               1 1   1   1   1           1 1 1         95
96 12             1                       1               1 1 1             2         1                       1 1 1     1   96
97 21       2       1       1   1 1 1 1               1     1 1   1     1     2           1 2                   1   2       97
98 7                   2                               1       2                               1         1                 98
99 15   1   1                       1 1 1   1 1       1     1               1                 1 1 1               1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
Ngày
/
Tháng