BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8                   2                   1           1   1               1       1                     1                 00
01 13 1       1       1   2             2 1       1           1             1     1                         1               01
02 9                 1               1   1   1           1   1                     1                 1                   1 02
03 14                                 1                   1                             1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   03
04 11                   1           1     1   1       1 1       1             1                 1     1 1                   04
05 11 1                         1             1     1         1 1         1   1   1                             1     1     05
06 13   1 1     1                   2 1   1                 1               2 1                                   1 1       06
07 8 1           1     1                                 1       2     1             1                                     07
08 9 1         1                 1               1               2                         1   1       1                   08
09 9                                   2                                         1   1           1 1               1   1 1 09
10 13 1 1           1             1 1                 1   1 1         1     1             1     1     1                     10
11 11 1         1                   1                                       1   1   1       2             2   1             11
12 10               1             1       1                 1 1       1 1                                       1   1     1 12
13 14   1 2       1       1       1 1         1           1                                         2         1     1   1   13
14 9                                           2           2             1         1               1           2           14
15 8       1                         1             1       1       2     1                           1                     15
16 13           1   1   1   1       1       1         1   1             1           1       1                             2 16
17 13   1               1             1 1 1       1             1       1 1                   2                     1     1 17
18 13                           1 1       1                       1 1       1 1   1       1 1 1 1         1                 18
19 9                 1         1 1         1   1     1                           1                 1         1             19
20 12 1     1         1     1           1       1           1                   1       1         2                     1   20
21 7       1             1                                     1       1                   1           1           1       21
22 15                   1 1 1         1           1                         1               1 2   1 1       1     1   1   1 22
23 11       1         1 1               1             1   1   1 1                               1 1                     1   23
24 14   1         1           1 1                                             1   1   1   1           3     2       1       24
25 16             2   1   1           1   1         3                                     1   1           1       1 1 2     25
26 11   1     1         1           1           1     1 1     1           1             1                               1   26
27 10                   1           1 1               1     1             1   1             1 1                   1         27
28 8   1 1                       1                 1                 1                                 1   1 1             28
29 9           1           1         1     2             1     1           1                                             1 29
30 12   1                 1       1         1         1                   1 1           1 1             1   1       1       30
31 10                                           1     1           1         1   1 1                   1 1         1       1 31
32 15         1   1           1   1   1                         1 1 1 1       1 2     1       1                 1           32
33 12   1             1     1                   1 1       1                                         2             1 1   2   33
34 19         1   1       1   2             1     2   1   1 2 1 1         1     1 1                               1     1   34
35 13       1   1 1             1     1                 1       1 1                             1     1 1         2         35
36 17                           1 1         1 3 1 1           1 1 2           2       2             1                       36
37 12   1 1   1     1 1             1                   1       1       1     1     1                       1               37
38 7           1   1                 1         1                       1     2                                             38
39 5                                               1 1   1               1                                               1 39
40 11 1     1           1     1                                 1 1               1               1   1   1   1             40
41 7       1                                       1   1                                             1         1   1 1     41
42 13   1       1 2     1           1                     1   1                               1 1   1             1       1 42
43 8           1   1                       1   1                                                 1 1         1 1           43
44 8     1                   1                   1                 1                                   1 1           1   1 44
45 5                                                                           2   1         1   1                         45
46 13 2   1         1       1       1       1                 2           1                 1   1                     1     46
47 7     1                   1                   1   1                                       1 1         1                 47
48 12 1       1 1 1 1     2               1                                             1       1       1               1   48
49 5   1                                 1   1                         1           1                                       49
50 11   1             1         1       2         1 1                                 1                     1         1 1   50
51 16     1 1       1           2         1               1           1 1 2           1               1 1   1 1             51
52 7     1                     1 1                 1                   1                             1                   1 52
53 10         1       1 1                       1     1                     1   1 1                                     1 1 53
54 14 1                   1     1   1               1                   1     1   2   1 1   1   1           1               54
55 11         1   1             1           1                       1 2 1                 2                           1     55
56 10   1               1     1                   1 1       1         1 1               1 1                                 56
57 8                     1                   1             1           1     1       2         1                           57
58 7                                   1     1 1                                             1 1   1                 1     58
59 13       1             1   1         1               1             2                 1         1           1   1 1 1     59
60 10       1   1                                         1 1                   2               1   1     1     1           60
61 13       1     1 1               1         1       1         1   1 1   1 1     1                         1               61
62 12     1           1           1     1   1   1       1     1         1       1                           1     1         62
63 11                                 1       1         2     1   1   1                           1         1 1         1   63
64 10     1 2   1 1   1         1             1           1                                     1                           64
65 7             1               1           1               1                   1         1                   1           65
66 15   1   1 1 1 1   1                 1   1 1         1 1                       1     1                 1               1 66
67 10               1 1                     1                           1                           2           2 1 1       67
68 10                       1                         1       1                 1       1     2   1     1         1         68
69 7       1                         2                             1                           1             1 1           69
70 11             1       1               1       1                   1     1   1     1   1             1             1     70
71 12 1         1                 1 1                         1   1 1       1 1 1           2                               71
72 12               1       1   1         1               1           1           1                       1   2 1     1     72
73 9               1           1                         1         2 1                           1           1         1   73
74 15                   1           2     1           1             1   1 1   1     1   1         1     1     1       1     74
75 11       1             1             1     1     1                               1                   1 2         1 1     75
76 7         1             1 2                         1                                                 1   1             76
77 4                       1           1                                         1               1                         77
78 11       1                   1     1 1       1                                     1 1 2                       1     1   78
79 2                             1                                                           1                             79
80 9         1               1           1       1             1   1     1           1   1                                 80
81 12             1                             1   1 1 1         1 1   1 1               1   1             1               81
82 13   1     1               3             1           1       1                   1           1       1       1     1     82
83 8                       1           1 1 1                     1                       1             1                 1 83
84 14 2         1                     1 1               2   1   1 1                 1                 1     1             1 84
85 14 1   1         1   1     1   1           1   2                                 2     1                       1     1   85
86 14                       1   1         1             1   1   1   1           1       1       1         1   1 1         1 86
87 12   1 2     1                                 1                           1     1               1         1   1 1 1     87
88 5                     1   1                 1                                                         1             1   88
89 11               2   1         2             1   1                           1   1             1         1               89
90 6                                                                       2         1     2             1                 90
91 8         1             2               1                                       1     2   1                             91
92 12 1 1                           1 1         1           1 1                   1     1         1   2                     92
93 12         1 1                         1 1 1                   1 1     1   1         2           1                       93
94 6                 1 1   1                                       1                 1                     1               94
95 10     1           1   1 1                       2       1         1                     1                           1   95
96 11     1   2       1   1 1                                                         1 2         1         1               96
97 13 1       1     2         1 1                                   1 1   1           1     1         1               1     97
98 13       1 1 1                                 1 1 1         1           1       1       1                 1   1 1       98
99 11     1           1     1                           1     1   1   1         1             1                 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng