BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9   1     1       2                             1     1                   1   1               1                         00
01 14         1 1             1   1   1 1 1                           1   1         1         1               1   1     1   01
02 6                                                             2           1             1                     2         02
03 8       1         1                                   1 1   1           1   1       1                                   03
04 10     1           1               1         1                 1 1 1                 1 1                         1       04
05 14             1               1   2         1     1     2   1       1                   1           1           1 1     05
06 14   1       2   2                         1       1                         1           2 1       1 1   1               06
07 16             1     1 1 1           1                     1           1   2     1   1               1           2 2     07
08 11 1                                 1         2       1       1   1       1                 1               1       1   08
09 10 1         1 1               1   1   2   1                                                   1                     1   09
10 8 1       1   1                     1           1               1               1           1                           10
11 9                             2   1                                           1 1   1           1 1   1                 11
12 10 1 1 1                 1   1         1           1       2                               1                             12
13 15     1                             1     2             2 1       1                     1       1 2 1       1         1 13
14 18 1       2 2         1       2   1                 1           1     1       1         1   2 1     1                   14
15 8                     1     1                                 1           2               2                 1           15
16 11 1       1   1           1         1                                   1     1   2                               1   1 16
17 8       1 1   1                             1     1       1 1                                     1                     17
18 14                       3       1                   1     1             2         2             1               1   1 1 18
19 9   1                                   2         1               1                           1               2       1 19
20 7                                       1 1   1             1               1   1             1                         20
21 7   1               1                                         1                                     1 2           1     21
22 9 1       1   1 1           1                   1               1                           1         1                 22
23 9 2                             1                                     1 2                     1       1       1         23
24 7                                     1   1           1         1                 1 1                     1             24
25 21 1     1   1 1 2             1                 1 1 1       1 1 1   1   1       1 1     1     1 1                   1   25
26 11       1           1     1                 1 1                           1     1             1 1               1   1   26
27 10     1       1     1     1         1       1                   1   1                         1           1             27
28 8                             2         1         1 1                                                       1 1   1     28
29 10   1     1                                     1   1               1                   1     2         1           1   29
30 12                       1       1       1   1       1   1           1 1         1                 1   1           1     30
31 11           1               2       1 1       1   1       1 1         1     1                                           31
32 13 1 1   1   2               1   1                       1             1     1       1         1           1             32
33 9     1           2                                                         1         1 1   1   1 1                     33
34 10 1               1 1                                   1           1           1       1       1                     2 34
35 11         1       1       1                   1                   1         1       1   1         1           1       1 35
36 14     1           1       1   1 1                     1       1                 2   1       1   1 1                   1 36
37 13                         1             1 1 1         1 1         1   1           1       1     1                     2 37
38 15     1           1       1                 2       1 1     1     1   1                           1       2 2           38
39 11                   1                   1     1   1   1       2             1         1                     1     1     39
40 8                     1   1                   1                         1               1           1       1       1   40
41 12       1 1                     1         1   1 1 1                         1       1         1   1         1           41
42 11     1               1     1 1                             1 1     1         1           1         1           1       42
43 4                                   1               1                                                   1   1           43
44 14   1   1         1   1 1 1     1   1                           1               1                 1     1   1     1     44
45 8 1               1                                   1         1                           2         1               1 45
46 9                             1         1   1       1             1           1   1                     1             1 46
47 8     1                                                     1           1                                 2   1 1 1     47
48 16     1 1       1     1   1     1 1         1           1   1   1 1 1     1           1                   1             48
49 12                   1 1         2     1 1       1                         1                 1               1 1   1     49
50 10     1                         1         1 1             1 2     1               1                   1                 50
51 9 1                                       1         1     1                 1     1                           1 1   1   51
52 7   1                                               1               2   1     1                                 1       52
53 8         1       1       1       1       1           1                           1           1                         53
54 13             1     1 1 1   1 1     1     1                             1           2         1                     1   54
55 12   1       1                         1   1                         1     1 2                 1           1 1   1       55
56 11           1                   1               1             1                   1   1               2 2 1             56
57 11                     1           1   1       1       1                                   1     1 1 1     1       1     57
58 11                     1 1     1       1                       1     1                 1               1 1           1 1 58
59 6     1                                               1     1   1   1                               1                   59
60 9                 1       1       1     1   1                   1             2             1                           60
61 13     1 1           1       1       1 1           1                           1 1   1             2           1         61
62 7       1     1                       1                                       1   1         1   1                       62
63 13             1 1   1     1         1 1 1         1 1         1           1                 1   1                       63
64 8         1 1       1                               1   1                               1             1             1   64
65 18   2     1 1 2                     1   1 1           1 1                         1 1     1 1       1   1 1             65
66 12                   2       1   1                 1 1                           1           1       1   1 1     1       66
67 14         1     1       1                         1                 1 1   2           2   1 2                   1       67
68 15       2 1 1             1 1   1 1         1                   1 1 2                   1                   1           68
69 8       1     1 1           1                     1         1                       1                     1             69
70 3                                 1             1                         1                                             70
71 8   1         1 1           1       1                   1                                       1     1                 71
72 11       1       1     1       1         1           1 1               1 1                       1     1                 72
73 11     1         1                           1 1                   1         1   1 1     1       1 1                     73
74 12       1             1         1               1     1                         1         1     1   1   2             1 74
75 14 1 1   1       1       1 1           1 1     1                                   1                 1       1 1   1     75
76 16   1                 1   1   1             2               1       1     1   2       1   1   1   1           1         76
77 13                 1                   1         1     1   1       1   1             2                 1 1           1 1 77
78 9 1   1         1 1                           1 1         1                 1         1                                 78
79 13               1 1     1                 1     1       1 1       1   1             1         1     1             1     79
80 8             1     1                       1             2                               1                   1 1       80
81 11             1                       1         1       1                 1           1             1 1 1 1           1 81
82 9       1   1                                                       1 1     1             1               1         1 1 82
83 7                       1                 1               1                         1     1                 1   1       83
84 8                   1   1           1           1           1     1             1       1                               84
85 13               1       1         1 1         1   1             2       1             1   1     1   1                   85
86 7         1           1     1   1                                           1                           1         1     86
87 17     1   1 1         1   1 1       1     1         1             2   1 1     1         1                       2       87
88 10                       1               1     1   1           1               2           1               1 1           88
89 8                                 1   1       1 1         1   1           1       1                                     89
90 9   1           1   1       1   1                       1       1     1                               1                 90
91 6                       2                               1                   1         1                             1   91
92 11                     1     1           1               1       1           1   1 1                     2           1   92
93 12   1           1     1         1             1           1                           1             1       1 2       1 93
94 5                                             1 1               1       1                               1               94
95 15     1             1       1     1     2 1     1   1         1         1             1               1       1   1     95
96 4                   1                                                 1                     1                     1     96
97 14     1           1               1               1   1   1   1               2       1           1             1   2   97
98 7 1     1                     1   1                 1                                 1         1                       98
99 14 1 1       1                         1               1     2         1 2             1 1 1                       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
Ngày
/
Tháng