BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6                   1                       1               1 1                                     1   1               00
01 10                     1                     2           1   1         1           1           1           1     1       01
02 6               1                   1         1                         2                               1               02
03 20 1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                                 1                 1   1   1       2   03
04 14         1     1 1                     1 1             1         3           1                 1             1 1   1   04
05 13                         1     1     1     1           2     1               1       1           1           1 2       05
06 6                           1 1       1 1         1                                       1                             06
07 13                                             1   1 1               1   3 1   1   1 1           1             1         07
08 10     1   1       1                             2       1                                   1           1   2           08
09 17           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1         1         1 1   1 09
10 12   1     1     1                         1                   1   1       1         1         1   1 1                 1 10
11 13     2             2   1                       1       1   1   1 1               1       1   1                         11
12 12                         1   1     1 2   1           1 1                   1                           1   1     1     12
13 9             2         1     1   1             1           1               1                   1                       13
14 12             1           2                     1 1           1             1         1       1       1   1   1         14
15 7               1                                               1 1               1     1   1         1                 15
16 16     1                             2         1 1 1     1           2     1     1 1 1                     1 2           16
17 14       2                     1     1 1         1     1                   1             1 1   1         1     1   1     17
18 11   1 1 1 1         1                     1     1                     1               1             1         1         18
19 13             1         1                                 1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1     19
20 8 1         2                     1     1                                   1               1                         1 20
21 10     1           1           1               1                           1       1                       1     2   1   21
22 14     1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1       1                               1           22
23 10         1 1                     1                   1   1                       1                     1 1   1     1   23
24 14   1           3     2       1                         1 1 1       1       1         1 1                               24
25 10   1   1           1       1 1 2             1                                   1 1                                   25
26 4 1                               1                                             1         1                             26
27 8     1 1                   1           1                                           1       1         1               1 27
28 11                 1   1 1                           1 1           1             2                     1   1           1 28
29 9                                   1 1     1                           1       1         1       1     1       1       29
30 15 1 1             1   1       1         1 1                     1           1               2   1                 2   1 30
31 9               1 1         1       1                       1                                 1 1     1   1             31
32 19       1                 1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1   32
33 14             2             1 1   2           1     1       1             2 1       1                       1           33
34 6                           1     1             1                           1                           1   1           34
35 24         1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1   35
36 9             1                         1       1             1       1         1                   1           1   1   36
37 6                     1                               1           1             1                 2                     37
38 9                                         1 1           1         1           1               1 1                   1 1 38
39 7                                   1                     2                   1                                   2   1 39
40 15           1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1           1           40
41 8               1         1   1 1                 1                   1 1                                         1     41
42 17       1 1   1             1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     1 1                   42
43 13           1 1         1 1                       1 1                       1                   1   1       1     2   1 43
44 13                 1 1           1   1                       1       1     1   1   1     1           2         1         44
45 8       1   1                                 1 1 3 1                                                                   45
46 6     1   1                     1                                         1       1               1                     46
47 12       1 1         1                       1               3   1     1 1                             1   1             47
48 15 1       1       1               1     1   1       1           1             1 1               1 1   1             1 1 48
49 2                                     1               1                                                                 49
50 10                     1         1 1   1   1     1     1                 1   1           1                               50
51 6               1 1   1 1                           1                         1                                         51
52 8               1                   1       1                   1         1         1   1       1                       52
53 7                                 1 1           2     1                                                       1       1 53
54 11 1   1   1           1                             1   2         1   1         1                                   1   54
55 12   2                           1                   2     1         1         1 1             1 1                   1   55
56 7 1 1                                 1   1   1     1                                   1                               56
57 10         1                             1                                     1 1       1     1 1   1               1 1 57
58 15       1 1   1                 1     1 1             1 1           1       1         1     1 1           1 1           58
59 14 1         1           1   1 1 1         1         1           1               1   1   1                     1   1     59
60 7         1   1     1     1                           1                                 1               1               60
61 4                     1                                         1       1                   1                           61
62 9                     1     1                                 2     1           1 1 1                             1     62
63 8           1         1 1         1                       1               1                       1                 1   63
64 8         1                                   1                                   1       1     1   1   1             1 64
65 9     1                   1                                     1     1 1               1       1 1 1                   65
66 10 1                 1               1                   1                           1 1     1         1 1   1           66
67 11             2           2 1 1                   1   1       1                     1         1                         67
68 10 1     2   1     1         1                             1       1             1             1                         68
69 10         1             1 1               1                   2 1                   1                 1 1               69
70 9   1             1             1                                     1           1   1             1   1     1         70
71 5     2                                                                 1     1   1                                     71
72 10                   1   2 1     1                             1   1   1                   1           1                 72
73 9           1           1         1       1           1               1                 1               1         1     73
74 15 1         1     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 1     1                     1           1 74
75 16                 1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1                   1   1 75
76 11                   1   1                   2                           1 1 1 1           1                   2         76
77 8           1                                 2   1                         1                 1 1         1             77
78 18 1 2                       1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   1     1   1         1 78
79 7       1                                                 1         1   1             1           1       1             79
80 11   1                                           1     1 1     1                               1             1 1 1 1   1 80
81 12   1   1             1               1 1         1 1                 1       1         1                       1     1 81
82 7         1       1       1     1                               1                                           1       1   82
83 10   1             1                 1       1                 1             1 1                     1 1 1               83
84 10               1     1             1         1       1         1                           1         1   1   1         84
85 12   1                       1     1                                                   1 1 1     1     2         2   1   85
86 13 1       1         1   1 1         1                 1   1   1           1 1               1             1             86
87 16             1         1   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       1   1       1     1   87
88 8                   1             1       1                     1                   1   1   1 1                         88
89 6           1         1                                             1           1     1           1                     89
90 10     2             1                             2               3               1       1                             90
91 15   2   1                               1           2     1     1     1   1         1 3                             1   91
92 8 1         1   2                           1                                             1             1     1         92
93 11 2           1                       1 1 1               1                   1 1                 1 1                   93
94 8                     1                                 1             1   1               2       1       1             94
95 8     1                           1   1                     1 1     1                       1         1                 95
96 8 2         1         1                             1               1                                     1     1       96
97 13     1         1               1         2   1           2       1 1     1           1         1                       97
98 11     1                 1   1 1       3           1                     1                 1     1                       98
99 12       1                 1   1       1                     1   1             1     1   1             1   1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng