BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8         1                       1               1 1                                     1   1                   1 1   00
01 11           1                     2           1   1         1           1           1           1     1             1   01
02 6     1                   1         1                         2                               1                         02
03 18 1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                                 1                 1   1   1       2             03
04 13     1 1                     1 1             1         3           1                 1             1 1   1             04
05 14               1     1     1     1           2     1               1       1           1           1 2           1     05
06 6                 1 1       1 1         1                                       1                                       06
07 13                                   1   1 1               1   3 1   1   1 1           1             1                   07
08 8       1                             2       1                                   1           1   2                     08
09 18 1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1         1         1 1   1     1     09
10 12     1                         1                   1   1       1         1         1   1 1                 1 1   1     10
11 12         2   1                       1       1   1   1 1               1       1   1                             1     11
12 13               1   1     1 2   1           1 1                   1                           1   1     1     1         12
13 9   2         1     1   1             1           1               1                   1                                 13
14 12   1           2                     1 1           1             1         1       1       1   1   1                   14
15 10     1                                               1 1               1     1   1         1                 2 1       15
16 16                         2         1 1 1     1           2     1     1 1 1                     1 2                 1   16
17 14                   1     1 1         1     1                   1             1 1   1         1     1   1       1     1 17
18 8         1                     1     1                     1               1             1         1             1     18
19 13   1         1                                 1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1               19
20 8 2                     1     1                                   1               1                         1 1         20
21 9       1           1               1                           1       1                       1     2   1             21
22 12 1 1       1     1   1   1                       1 1     1       1                               1             1       22
23 10 1                     1                   1   1                       1                     1 1   1     1           1 23
24 14     3     2       1                         1 1 1       1       1         1 1                                     1   24
25 8         1       1 1 2             1                                   1 1                                             25
26 3                       1                                             1         1                                       26
27 6                 1           1                                           1       1         1               1           27
28 12       1   1 1                           1 1           1             2                     1   1           1   1       28
29 10                         1 1     1                           1       1         1       1     1       1         1       29
30 14       1   1       1         1 1                     1           1               2   1                 2   1 1         30
31 11     1 1         1       1                       1                                 1 1     1   1               1     1 31
32 18               1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1             32
33 16   2             1 1   2           1     1       1             2 1       1                       1                 1 1 33
34 8                 1     1             1                           1                           1   1           1 1       34
35 26     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1       1   2 35
36 10   1                         1       1             1       1         1                   1           1   1   1         36
37 7           1                               1           1             1                 2                           1   37
38 9                               1 1           1         1           1               1 1                   1 1           38
39 7                         1                     2                   1                                   2   1           39
40 16 1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1           1                 1   40
41 11     1         1   1 1                 1                   1 1                                         1     2       1 41
42 18   1             1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     1 1                     2 1     42
43 13 1 1         1 1                       1 1                       1                   1   1       1     2   1           43
44 14       1 1           1   1                       1       1     1   1   1     1           2         1         1         44
45 9 1                                 1 1 3 1                                                                     1     1 45
46 5                     1                                         1       1               1                     1         46
47 11         1                       1               3   1     1 1                             1   1                     1 47
48 14       1               1     1   1       1           1             1 1               1 1   1             1 1 1         48
49 4                           1               1                                                                     1 1   49
50 11           1         1 1   1   1     1     1                 1   1           1                                 1       50
51 6     1 1   1 1                           1                         1                                                   51
52 8     1                   1       1                   1         1         1   1       1                                 52
53 7                       1 1           2     1                                                       1       1           53
54 9           1                             1   2         1   1         1                                   1         1   54
55 11                     1                   2     1         1         1 1             1 1                   1           1 55
56 6                           1   1   1     1                                   1                                 1       56
57 10                             1                                     1 1       1     1 1   1               1 1         1 57
58 14   1                 1     1 1             1 1           1       1         1     1 1           1 1                 1   58
59 14 1           1   1 1 1         1         1           1               1   1   1                     1   1           1   59
60 7   1     1     1                           1                                 1               1               1         60
61 5           1                                         1       1                   1                                   1 61
62 9           1     1                                 2     1           1 1 1                             1               62
63 9 1         1 1         1                       1               1                       1                 1     1       63
64 8                                   1                                   1       1     1   1   1             1         1 64
65 9               1                                     1     1 1               1       1 1 1                       1     65
66 10         1               1                   1                           1 1     1         1 1   1                 1   66
67 15   2           2 1 1                   1   1       1                     1         1                           1 1 1 1 67
68 7 1     1         1                             1       1             1             1                                   68
69 10             1 1               1                   2 1                   1                 1 1                       1 69
70 8       1             1                                     1           1   1             1   1     1                   70
71 4                                                             1     1   1                                     1         71
72 11         1   2 1     1                             1   1   1                   1           1                     1     72
73 9 1           1         1       1           1               1                 1               1         1               73
74 14 1     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 1     1                     1           1           74
75 16       1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1                   1   1           75
76 11         1   1                   2                           1 1 1 1           1                   2                   76
77 8 1                                 2   1                         1                 1 1         1                       77
78 16                 1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   1     1   1         1       1   78
79 8                                               1         1   1             1           1       1                 1 1   79
80 10                                     1     1 1     1                               1             1 1 1 1   1           80
81 11           1               1 1         1 1                 1       1         1                       1     1   1       81
82 7       1       1     1                               1                                           1       1       1     82
83 10       1                 1       1                 1             1 1                     1 1 1                       1 83
84 10     1     1             1         1       1         1                           1         1   1   1                   84
85 11                 1     1                                                   1 1 1     1     2         2   1             85
86 11         1   1 1         1                 1   1   1           1 1               1             1                       86
87 18   1         1   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       1   1       1     1     1     1 87
88 9         1             1       1                     1                   1   1   1 1                             1     88
89 7 1         1                                             1           1     1           1                           1   89
90 8         1                             2               3               1       1                                       90
91 12                             1           2     1     1     1   1         1 3                             1             91
92 10 1   2                           1                                             1             1     1         1 1   1   92
93 9   1                       1 1 1               1                   1 1                 1 1                             93
94 8           1                                 1             1   1               2       1       1                       94
95 9                       1   1                     1 1     1                       1         1                     1   1 95
96 8 1         1                             1               1                                     1     1           2     96
97 13     1               1         2   1           2       1 1     1           1         1                       1         97
98 11             1   1 1       3           1                     1                 1     1                       1         98
99 13               1   1       1                     1   1             1     1   1             1   1       1       1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng