BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9 1           1   1               1       1                     1                       1               1 1             00
01 10       1           1             1     1                         1                     2           1   1         1     01
02 9   1           1   1                     1                 1                   1         1                         2   02
03 15               1                             1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                           03
04 14   1       1 1       1             1                 1     1 1                     1 1             1         3         04
05 14   1     1         1 1         1   1   1                             1     1     1     1           2     1             05
06 9                 1               2 1                                   1 1       1 1         1                         06
07 13               1       2     1             1                                             1   1 1               1   3 1 07
08 9       1               2                         1   1       1                             2       1                   08
09 13                                       1   1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1     09
10 12           1   1 1         1     1             1     1     1                         1                   1   1       1 10
11 13                                 1   1   1       2             2   1                       1       1   1   1 1         11
12 12                 1 1       1 1                                       1   1     1 2   1           1 1                   12
13 9   1           1                                         2         1     1   1             1           1               13
14 12     2           2             1         1               1           2                     1 1           1             14
15 8         1       1       2     1                           1                                               1 1         15
16 15 1         1   1             1           1       1                             2         1 1 1     1           2     1 16
17 12       1             1       1 1                   2                     1     1 1         1     1                   1 17
18 13                       1 1       1 1   1       1 1 1 1         1                     1     1                     1     18
19 11 1   1     1                           1                 1         1                                 1   1   1 1   1   19
20 8     1           1                   1       1         2                     1     1                                   20
21 7                     1       1                   1           1           1               1                           1 21
22 14       1                         1               1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1       22
23 9           1   1   1 1                               1 1                     1                   1   1                 23
24 14                                   1   1   1   1           3     2       1                         1 1 1       1       24
25 11         3                                     1   1           1       1 1 2             1                             25
26 7     1     1 1     1           1             1                               1                                         26
27 8           1     1             1   1             1 1                   1           1                                   27
28 8         1                 1                                 1   1 1                           1 1           1         28
29 9 2             1     1           1                                             1 1     1                           1   29
30 12 1         1                   1 1           1 1             1   1       1         1 1                     1           30
31 11     1     1           1         1   1 1                   1 1         1       1                       1               31
32 16                     1 1 1 1       1 2     1       1                 1             1 1     1     1 1     1             32
33 14     1 1       1                                         2             1 1   2           1     1       1             2 33
34 15 1     2   1   1 2 1 1         1     1 1                               1     1             1                           34
35 17             1       1 1                             1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1         35
36 19 1 3 1 1           1 1 2           2       2             1                         1       1             1       1     36
37 8             1       1       1     1     1                       1                               1           1         37
38 8     1                       1     2                                                 1 1           1         1         38
39 7         1 1   1               1                                               1                     2                 39
40 13                     1 1               1               1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1   40
41 9         1   1                                             1         1   1 1                 1                   1 1   41
42 12               1   1                               1 1   1             1       1   1 1               2           1     42
43 8 1   1                                                 1 1         1 1                       1 1                       43
44 9       1                 1                                   1 1           1   1                       1       1     1 44
45 11                                     2   1         1   1                                 1 1 3 1                       45
46 8 1                 2           1                 1   1                     1                                         1 46
47 12       1   1                                       1 1         1                       1               3   1     1 1   47
48 8                                             1       1       1               1     1   1       1           1           48
49 5   1                         1           1                                       1               1                     49
50 11       1 1                                 1                     1         1 1   1   1     1     1                 1   50
51 11               1           1 1 2           1               1 1   1 1                           1                       51
52 7         1                   1                             1                   1       1                   1         1 52
53 10     1     1                     1   1 1                                     1 1           2     1                     53
54 15         1                   1     1   2   1 1   1   1           1                             1   2         1   1     54
55 12 1                       1 2 1                 2                           1                   2     1         1       55
56 11       1 1       1         1 1               1 1                                 1   1   1     1                       56
57 8   1             1           1     1       2         1                             1                                   57
58 11   1 1                                             1 1   1                 1     1 1             1 1           1       58
59 12             1             2                 1         1           1   1 1 1         1         1           1           59
60 9               1 1                   2               1   1     1     1                           1                     60
61 11   1       1         1   1 1   1 1     1                         1                                         1       1   61
62 11 1   1       1     1         1       1                           1     1                                 2     1       62
63 12   1         2     1   1   1                           1         1 1         1                       1               1 63
64 4   1           1                                     1                                   1                             64
65 8   1               1                   1         1                   1                                     1     1 1   65
66 9 1 1         1 1                       1     1                 1               1                   1                   66
67 11 1                           1                           2           2 1 1                   1   1       1             67
68 11           1       1                 1       1     2   1     1         1                             1       1         68
69 8                         1                           1             1 1               1                   2 1           69
70 9       1                   1     1   1     1   1             1             1                                     1     70
71 9                   1   1 1       1 1 1           2                                                                 1   71
72 11               1           1           1                       1   2 1     1                             1   1   1     72
73 10               1         2 1                           1           1         1       1           1               1     73
74 16           1             1   1 1   1     1   1         1     1     1       1       1 1                 1         1 1   74
75 16   1     1                               1                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2       75
76 7             1                                                 1   1                   2                           1 1 76
77 5                                       1               1                                 2   1                         77
78 13     1                                     1 1 2                       1     1         1 1         1           1     2 78
79 4                                                   1                                                 1         1   1   79
80 10       1             1   1     1           1   1                                           1     1 1     1             80
81 16     1   1 1 1         1 1   1 1               1   1             1               1 1         1 1                 1     81
82 9 1           1       1                   1           1       1       1     1                               1           82
83 7 1                     1                       1             1                 1       1                 1             83
84 12             2   1   1 1                 1                 1     1             1         1       1         1           84
85 8   1   2                                 2     1                       1     1                                         85
86 15             1   1   1   1           1       1       1         1   1 1         1                 1   1   1           1 86
87 13       1                           1     1               1         1   1 1 1       1     2                 1     1     87
88 5     1                                                         1             1       1                     1           88
89 7     1   1                           1   1             1         1                                             1       89
90 11                                 2         1     2             1                             2               3         90
91 12 1                                       1     2   1                               1           2     1     1     1   1 91
92 9     1           1 1                   1     1         1   2                           1                               92
93 13 1 1                   1 1     1   1         2           1                       1 1 1               1                 93
94 6                         1                 1                     1                                 1             1   1 94
95 10         2       1         1                     1                           1   1                     1 1     1       95
96 7                                           1 2         1         1                             1               1       96
97 15                         1 1   1           1     1         1               1         2   1           2       1 1     1 97
98 15       1 1 1         1           1       1       1                 1   1 1       3           1                     1   98
99 11             1     1   1   1         1             1                 1   1       1                     1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng