BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14                         1     1     1 1         2   1               1 1         1     1   1             1         1   00
01 7   1   1   1                                     1               1         1             1                             01
02 12             1 1                   1               2         1 1         1 1       1             1       1             02
03 7       1     1               1                       1         1 1             1                                       03
04 4               1     1                                     1                                       1                   04
05 10             1           1 1 1                     1 1                       1         1     1           1             05
06 9       1 1     1   1 1 1       1                   1                                   1                               06
07 10         1                                 1         1 2       1   1   1                                   1       1   07
08 9           1     1 1                 1                   1       1                   1     1                       1   08
09 13                     1 1 2                           1                   1   1     2     1 1           1 1             09
10 13     1           1   2         2         1       1     1           1                     1 1                         1 10
11 11   1     2       1                       1           1                       1                   1   1           1   1 11
12 12 1   1 1                               2       1   1       1             1                           1 1   1           12
13 13     1     1             1                       1 1 1 1   1               1     1   1                     1       1   13
14 5                                   1                                           1   1       1     1                     14
15 6                   1             1 1                           1     2                                                 15
16 10 1 1                 1             1                       1               1     1       1             1           1   16
17 21     2   1                               1 1 2         2         1       1 1     1 1     1     1     1           1 2 1 17
18 10 1 1                                   1             1               1           1             1         1 1   1       18
19 10 1               2         1                 1                           2               1 1                   1       19
20 9             1                     1 1 1       1         1                     1                               2       20
21 8 1                           1         2 1           1                       1                       1                 21
22 8 1           1                                                     1     1     1     1           1       1             22
23 9     1 1           1                           1         1         1         1             1           1               23
24 7       1               1                                         1 1         1           1                     1       24
25 13   2                 1                           1       1       1   1 1   1   1       1               1         1     25
26 8     2                                             1           1     1     1         1                               1 26
27 13                 1 1 1 2                     1                         2       1                       1   1 1       1 27
28 10         1           1 1                   1   1           1   1                       1                   2           28
29 18         1       1         1           1         1     1   1 2               1   1     1       1   1   1     2 1       29
30 12     1       1 1                   1                                       1         2 1       2       1     1         30
31 8         1   1         1                                       1       1 1   1                   1                     31
32 15     1             1         1   1     1 1   1             1     1         1     1                   2 1           1   32
33 13           1 1               2           1     1                   1         1           1     1   1 1           1     33
34 9   1 1                 1         1 1             1     1       1                       1                               34
35 13           1         1   2 1           1                                       1     1     1     1   1   1     1       35
36 15   1 1       1   1                           1           1 1         1         1 1   2                   1   1   1     36
37 11             1           1         1   1       1             1 1   1                             1       1     1       37
38 7                                         1                             1       1       1   1           1   1           38
39 7             2                             1   1   1                             1                   1                 39
40 13     1     1     1           1             2     1       2       2               1                     1               40
41 13                         2   1         1             1   1   1                         1 2         1           1     1 41
42 14           1   1 1       1 1           1 1       1                 1 1         1             1     1               1   42
43 8           2   1       1         1                                   1 1                           1                   43
44 8 1                                                 1                       1                 1           1     1 2     44
45 12       1           1                   1           1     2           1       1       1           1               1 1   45
46 6                       1         1               1                                         1       2                   46
47 9   1                             1             1           1           1         1       1                           2 47
48 7                     1         2       1       1       1                                                         1     48
49 7               1 1                 1 1                                                       1               1       1 49
50 9                       1     1       1     2 1                 1                   1                   1               50
51 12               1 1 1 1       1       1           1               1             1                   1       1         1 51
52 8             1 1                               1                   1         1   1         1       1                   52
53 12         1       1 2   1                                   1 1 1     1           1             1             1         53
54 11               1         1       1             1         1   1     1   1     1             1                       1   54
55 12       1     1                       1       1         2                     1   1 1   1     1           1             55
56 12 1   1                                             2   1       1         1         1             1           1   2     56
57 10           1     1           1       1           1   1                         1       1   1               1           57
58 13   1           1     1       1     1       1         1 1                             1             1 1   1 1           58
59 8 1                     1             1 1                   1 1                                           1 1           59
60 10     1   2                               1     1                           1   1           1     1     1               60
61 12 1                     1                     2         1           1               1     2       1     1       1       61
62 9 1       1         3                           1                     1                         1               1       62
63 11       1   1               1   1           2                     2 1     1           1                                 63
64 17 1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1             1               1 3       1           1     64
65 13       1                   1   1 1           1                         1 1 1       1   1     1 1           1           65
66 18 1       1   1         1   1       1   1                     1     1               1 1         1     1     1 1 2     1 66
67 11 1           1                     1         1           1           2       1           1           1               1 67
68 6                                 1                     1 1                         1           1       1               68
69 7                 1   1     1                 1                   1                     1                             1 69
70 10                   1               1 1                     1                   1   1 2             1             1     70
71 7                           1     1                       1             1 1       1               1                     71
72 8 1       1                                 1       2         1                                       1               1 72
73 10   1           1     1         1                                             1               1     1     1       1 1   73
74 4                           1               1               1                     1                                     74
75 11           1   1   1             1           1 1                     1   2     1                     1                 75
76 20         1 1       2       1       2 1   1   1                         1         1 1   1   1   1   1         1     2   76
77 16   1   1               1         2     1   1     1     1             1 1                     1               1 1     2 77
78 12           1                   1         2         1         1     1         1                         1 1   2         78
79 8                           1   2     1                                                 1       1 1               1     79
80 9     1   1             1       2           1       1                                                         2         80
81 8       1               1 1       1   1                                   1 1           1                               81
82 9       2     1               1 1               1   1           1                                 1                     82
83 15   1   1                     1                       2   1   3   1 1                 1               2             1   83
84 11   1                       1         1           1   1         1                             1 1 1 1         1         84
85 11   1                 1     1                   1 2             1       2                                   1         1 85
86 8 1                                   1   1               1     1           1                     1             1       86
87 12               1         1         1     1                                 1   1         1   1           2 1 1         87
88 7 1   1         1                                                                   1 1     1                     1     88
89 15   1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                                       1               1 1           89
90 19   1           1 1       1   2   1   1   1                       1   1   1     1 1   1 1       1 1               1     90
91 15           1         1         1 1       1   1         1   1     1 1       1       1     1     1                   1   91
92 7 1         1     1       1                 1                                                                       2   92
93 8               1                                           1   1 1       1                       1     1             1 93
94 13                           1         1     1         2       1     1 1   1               1     1   1           1       94
95 15   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1                               1 1             1 1       95
96 11                   1             1       1   1 1               1             2               1     1   1               96
97 10       1                           1                       1           1       1           1 1     1       1     1     97
98 9                                         1               1         1   1   1       2         1       1                 98
99 7         1     1             1 1                             1   1                           1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng