BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12               2     1           1         2               1                 1                         1     1     1 1 00
01 5               1                                         1                       1   1   1                             01
02 8 1     1   1                 1                                   1                         1 1                   1     02
03 10             1           2     1     1                     1     1                   1     1               1           03
04 13                 1 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1                   04
05 17 1 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1               1           1 1 1           05
06 15               1           1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1         06
07 11     1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1               1                               07
08 17   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1   08
09 9               1       1       1 1         1                                                       1 1 2               09
10 14     1                     2                 1       1         1         2         1           1   2         2         10
11 7           1 1       1                                                           1     2       1                       11
12 8     1                                                             1       1   1   1 1                               2 12
13 10         1       1     1             1 1       1                   1               1     1             1               13
14 10         1     1         1       1 1 1     1           2                                                         1     14
15 6                               1             1                               1                   1             1 1     15
16 11       1                         1                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1     16
17 12   1   1       1 2               1     1         1                 1               2   1                               17
18 13     1             1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                                   1 18
19 7                             1     2                                           1               2         1             19
20 14   1     1 1                   1     2 2                     1               1             1                     1 1 1 20
21 13       1     1     2         1   1                       1     1     1         1                           1         2 21
22 9                   1     1   1                                 1       1   1 1 1           1                           22
23 7     1                                                 2               1           1 1           1                     23
24 7     1                   1       1 1             1                                   1               1                 24
25 12           1 1       1 1       1   1                           2         1       2                 1                   25
26 11                               1       1     1   2                 2   1   1       2                                   26
27 11                 1 1               1     1       1                 1                           1 1 1 2                 27
28 11           1       1                   1             1 1         2         1           1           1 1                 28
29 12 1         1   1   1               1 1               1               1                 1       1         1           1 29
30 12   1             1                   1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1     30
31 8                           1         1     1                         1 1               1   1         1                 31
32 14 2         1         1                         1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 32
33 11           1 1 1             1         1       1                           1             1 1               2           33
34 12 1     1   1   1                                       1 1           1           1 1                 1         1 1     34
35 11                   1             1   1   1                               1               1         1   2 1           1 35
36 18 1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                       36
37 9   1                               1                           1   2                       1           1         1   1 37
38 7         1                           1     1               1     1 1     1                                             38
39 7                     1       1         1                     1 1                           2                           39
40 12     1         1 1                             1 1   1       1       1             1     1     1           1           40
41 10             1         2                     2             1                                           2   1         1 41
42 14 1       1             1         1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 42
43 9       1               1                 1                             1                 2   1       1         1       43
44 10                 1     1       1       1         1             1         2   1 1                                       44
45 8                     1         1                   1     1                   1       1           1                   1 45
46 15             1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       1         1       46
47 8         1                 2           1             1                   1       1                             1       47
48 8                     1               1           1                 1                               1         2       1 48
49 8     1     1                                   1           1                                 1 1                 1 1   49
50 4         1                                                                                           1     1       1   50
51 9     1                         1     1                                                       1 1 1 1       1       1   51
52 7               1                         1         1   1                 1                 1 1                         52
53 11         1                 1                     1 1 1       1                         1       1 2   1                 53
54 9                           1                       1 1   1             1     1               1         1       1       54
55 8             1   2                                             1 1                   1     1                       1   55
56 11     1           1         1               1 1     1     1 1             1     1   1                                   56
57 14         1 1   1                         2   1           1         1   1     1           1     1           1       1   57
58 7           1       1                                                             1           1     1       1     1     58
59 13 1     1 1                                   1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1 59
60 12                   1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                               60
61 8       1                 1       1         1       1             1             1                     1                 61
62 12       2               1                           1   1             1 1       1       1         3                     62
63 10   1                                 2     1 1   1                                   1   1               1   1         63
64 10 1                   1       1 1                             1             1   1     1                         1 1     64
65 10       1             1     1 1       1                                 1             1                   1   1 1       65
66 12                 1       1   1                   2                             1       1   1         1   1       1   1 66
67 12     1 1     1           1         1 1       1                   1         1   1           1                     1     67
68 12   1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1       68
69 7 1                                                   1     1       1                           1   1     1             69
70 6                         1     1                         1                                       1               1 1   70
71 7 1   1       1                                       1           1                                       1     1       71
72 12   1   2                           1         1 2         1   1               1 1       1                               72
73 11     1       1 1                       1 1           1               1           1           1     1         1         73
74 4   1                       1                   1                                                         1             74
75 8                                         1         1                   1 1               1   1   1             1       75
76 13   1                                 1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   76
77 13 1                     1       1                                 1 1       1 1   1   1               1         2     1 77
78 9 1 1                                       1       1     1   1       1                   1                   1         78
79 12   1             1             1 1                     2     1       1                                   1   2     1   79
80 16 1     1           2 1                   2   2   1                     1           1   1             1       2         80
81 12                         2 1 1 2                             1                       1               1 1       1   1   81
82 15 1       2     1   1       1       1                       1   1 1                   2     1               1 1         82
83 9                 1   1 1                                     1   1 1             1   1                     1           83
84 12 1         2 2                         1       1   1   1                         1                       1         1   84
85 15         1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1     1             85
86 8 1                     1   1 1               1                       1         1                                   1   86
87 13           1     1       2                     2   1           1 1   1                       1         1         1     87
88 11                           1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                         88
89 18   1 1       1                     2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1   89
90 13                             1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   90
91 13       1               1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1         1 1       91
92 12         1           1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1       1               92
93 8     1                 1                 1     1                   1 1     1                 1                         93
94 8             1     1   1                           1 1                   1                               1         1   94
95 16       1         1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1               95
96 5             1                                       1     1                                     1             1       96
97 12   2         1                 1   1                   1 1   1           1   1       1                           1     97
98 6     1                           1         2   1                 1                                                     98
99 14   1                 1     2               1   1       2   1                 1         1     1             1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng