BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11             1     1 1                   1 1 1     1                         1 1                 1       1             00
01 12     1                     1                         2           1   1         1 1         1 1     1           1       01
02 16         1   1             1   1       1       3 2                               2                       1 1 1   1     02
03 12 1                     1                 1   2     1 1                     1                               2   1     1 03
04 18             2   1 1           1                               1   2       1         2       2   1   1   1         2   04
05 9           1               2     1         1         1                 1 1           1                                 05
06 13   1 1 1       1         1   1   1           1 1       1                   1                       1               1   06
07 16     1     1                 1 1                 1                 1   1     1 1       1 1 2       1       1     1     07
08 9                                   1       1                   2           1                 1     1 1     1           08
09 8                                             1           1                           1   1 1   1           1     1     09
10 9 1                 1                         1       1               1 1       1                                 1   1 10
11 11   1 1   1     1                           1         1             1               1           2             1         11
12 16     1         1 1 1   1       1       1 1       1   1                   1       1 1     1               1         1   12
13 9 1                 1 1         1                       1 1               1                   1         1               13
14 15           1           2         1   1   1 2         1                               1               2   1 1         1 14
15 11               1       1                           1   1         1     1       1                               1 1 1 1 15
16 10 3       1                         1       1                       1     1             1                   1           16
17 13                   2     1         1 1 1         1           1       1           1   1             1     1             17
18 7                 1   1         1                 1       1               1 1                                           18
19 13                     1         1           1       1     1   1         2       1           1 1 1         1             19
20 5                                   1                             1                             1             1       1 20
21 9                 2     2                         1       1   1                 1                                 1     21
22 6             1   1             1       1 1                         1                                                   22
23 6               1                                       1             1                       2                 1       23
24 10                       1     1 1 1       2                                             1 1     1               1       24
25 8     1 1                     1                                 1                         1 1                     1 1   25
26 16 1 1     1       1               1         1     1 1     1                     1                 1   2   1 1         1 26
27 13   1           1               1                           1 1           1     2   1 1   1                       1   1 27
28 17   1 1                           1 1 1 1   1           2   1 1 1 2             1                         1         1   28
29 12               1                         1 1 1 1   1   2             1               1             1                 1 29
30 7                       1   1                           1               1                     1 2                       30
31 6             1             1         1                       1                                             1 1         31
32 11           1   1             1             1   1       1     1           1       1                           1   1     32
33 12   1       1       1             1             1             1                     1             2             2 1     33
34 12     1   1   1 1 1                                                   1 3                               1       1   1   34
35 4                   1       1                   1                                               1                       35
36 11   1   1   1                           1 1           1       1 2                             1         1               36
37 12   1   1               1     1 1 1     1                                         1                   1   1 1         1 37
38 9   1     1                                                   1       1 1 1                     1   1           1       38
39 7       1 1 1                       1     1                                         1     1                             39
40 11         1               1             2       2 1               1           1     1             1                     40
41 6         1                   1                             1                       1             1 1                   41
42 6         1                             1           1                     1 1               1                           42
43 6                     1     1                                     1                             1 1             1       43
44 13           1 1 1 1   1           1   1                   1 2 1                 1                   1                   44
45 12                                     1 1   1       1               2       1       1                 1 1     1     1   45
46 11   1   2                 1   1     1     1                 1                                   1             1       1 46
47 11 1 1         1 1   1                 1                               1       1                 1     1   1             47
48 11   1 1               1           1                 1               1           1         1                 1 2         48
49 13 1 1                                         1             1       1 1 1   1 1               1       1       1   1     49
50 6       1     1                     1                                     1             1   1                           50
51 14 1 1               1 1 1 1                                       1 1     1   1         1   1     1               1     51
52 8                   1                 1 1                 1     1     1                 1                             1 52
53 6       1             1               1                             1 1                     1                           53
54 11 1         1       1     1   2                                   2           1         1         1                     54
55 9     1       1 1           1                   1         1                                               1 1     1     55
56 9           1                     1                   1                           1 1       1           1 1       1     56
57 7 1                 1       1         1                     1                                   1     1                 57
58 12               1   1                               1               1                       1     1 1 1   2     1     1 58
59 8         1                                         1 1                   1 1           1   1                     1     59
60 14                 1   1     1 1                 1           2         1       1   1               1         2         1 60
61 11                           1 1         1                   1 1 1                 1   1     1   1                     1 61
62 10 1   2                                       1                       1   1                   1         1 1 1           62
63 9 1                       2 1       1             1   1                                   1         1                   63
64 13     1 2   1       1     1         1         1 1               1     1     1                       1                   64
65 17     1 1         1             2     2       2       1     1     2                 1     1         1   1               65
66 12       1             2       1   1 1                     1                       1     2             1             1   66
67 15             1       2             1   1 1       1     1                       1         1 1                 2 1   1   67
68 13   1 1   1 3   1         1       1       1                           2                                             1   68
69 12                 1 1             1               1       1           1 1     1       1   1           1 1               69
70 17       1     1       1   1                       1   1     1   1   1     2 1 1 1   1     1 1                           70
71 10         2             1                                                   1 1       2 2                         1     71
72 8             2         2                           1                       1     1                           1         72
73 13   1 1                   1   1                             1 1               1     1                   2           2 1 73
74 9                         1           1     1                   1           1       1     1               1   1         74
75 14   1   1                   1         1     1 2                   1 1   1   1               1 1           1             75
76 9                 1     1                       1         1               1   1   1     1                       1       76
77 12           1 1                   1 1               1   1   1                   1 1           1               1     1   77
78 13                 1                   1         1       1     1   1                     1 2       1 1               1 1 78
79 11         1   1             1       1   1             1 1         1               1                     1   1           79
80 3                                                         1                                   2                         80
81 8                         1             1       1   1               1   1             1                               1 81
82 8                                                 2             1                   1             1   1 1         1     82
83 11           1     1                 1             1 1   1             1           1               1             1     1 83
84 8                                 1 1   1   1         1   1     1               1                                       84
85 4                             1                 1         1                         1                                   85
86 11       1     1           1   1 1             1             1                 1   1               1           1         86
87 6       1               1                                                     1       1 1                       1       87
88 13 1 1           1         1 1   2       1               1                 1 1     1                     1               88
89 11                           1                       2 1     1 1   1       1         1           1                   1   89
90 7                   1 1   1               1       1                                         1                       1   90
91 9     1               1                                 1     1         1       1             1               1 1       91
92 11 2                       1     1     1   2                             1             1               1       1         92
93 15 1   1   1 1   1                 1                             1   1         1     1     1       1 2   1               93
94 16         1 1               1       1 1   1 1                 1 1 1         1 1       1             2 1                 94
95 6                                                               1           1 1                       1 2               95
96 20         1     1             1 1 1 1     1   1 1 1       3 1     1                 1   1 1       1     1               96
97 12       1       1 2   1 1                     1         1                             1       1 1                 1     97
98 10                 1     1             1     1 1                     1   1               1               1       1       98
99 10                             1                     1 1       1 1                     1 1       1           1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng