BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13     1       1   1         1     1                               1     1               1 1     1   1   1             1 00
01 8         1 1 1           1             1                         1                         1         1                 01
02 12                     1 1                   2                               1             1 1 1   1 2               1   02
03 6                     1                         1           1                             2                     1       03
04 19 1   1                           1 1                 1     1       1       1     2     1 1     1 1       2 2     1     04
05 8                                   1   1                             1             1         1   1       1         1   05
06 10       1       1             1           1     1   1       1           1                         1         1           06
07 8                                     1         1               1           1                     1 1 1   1             07
08 10           1           1                     1               1     1       1         1           1 1               1   08
09 10         1           1                     1   1                                 1 1   1       1     1     1           09
10 10 2       1   1       1                       1             1     1 1                                         1         10
11 9     1                               1             1 1   1                         1           2 1                     11
12 12                   1                     1       1       1           1     2       2   1             1 1               12
13 5                       1                                           1             1     1   1                           13
14 12               1                               2         2                     2         1               2     1     1 14
15 16                   1         1               1 1 2               1 1                   2 1     1         1 1 1   1     15
16 12       1 1                   2   1                                 1         1 1 1       1       1           1         16
17 14         1     1                           2       1     1                 1             1       1   1         1 1 1 1 17
18 14         1   1     1       1   1 1         1               1     1     1   2           1                       1       18
19 13 1                       1 1     3   1 1   1                                           2           1         1         19
20 14 1 1         1           1 1       1                 1 1               1           1 1   1 1 1                         20
21 7                       1     1                                 1   1   1               1 1                             21
22 10       1               1                           1 1 2   1     1       1                                           1 22
23 10                   1       1                                     1             1               1 1   1       1     1 1 23
24 8                                   1                           1   1       1       1               1       1       1   24
25 11               1     1       2                 1               1 1       1     1             1     1                   25
26 10                                     1           1     1   1           1       1           1         1       1   1     26
27 8                           1                         1       1               1 1                 1       1         1   27
28 12       1 1 1     1         1                 1           1                     1                 1   1         1 1     28
29 14     1       1             1       1     1 2                                   1     1     1 2         1             1 29
30 8         1                                   1     1                           1           1           1 1       1     30
31 17     3   1                       1       1 1           1   1 1 1             1     1 1 1   1 1                         31
32 8           1                                   1                       1 1           1                 1   1 1         32
33 9 1                   1     1                                   1     2             2 1                                 33
34 11   1   1                   1         2 1               1               1 1       1                               1     34
35 12       1     1   1               1 1               1       1           1                   1     1           1   1     35
36 6 1                                 1     1                               1           1                           1     36
37 8   1             1   1         2                                           1                 1                       1 37
38 12       1             1   2         2   1   1     1   1       1           1                                             38
39 8         1                                                   1                       1       2     1   1 1             39
40 10       1     1     1             1 1         1         1         1           1                                       1 40
41 6                         1     2 1                                                       1           1                 41
42 8   1         1   1                                                     1   1                           1 1     1       42
43 12                 1                   1   1                 1     1   1                             1   1       1 2   1 43
44 9   1                       1                           1   1   2               1                 1               1     44
45 8 1                 1         1           1                                 1     1                             1   1   45
46 9                   1     1                       1       1                         1         1     1           1     1 46
47 5             1     1     1                                                             1                             1 47
48 14   1             2   1               1                 1           1               1     1 1       1   1     1 1       48
49 6                                 1               1     1               1     1                 1                       49
50 10           2   1                                       2 1             1   1                   1       1               50
51 10               1                 1 2         1           1 1 1                                                     1 1 51
52 7                                     2               1                               1 1                     2         52
53 20 1     2       1 1 1 1 1     2           1     1         1           1   1       1 1                   1       1 1     53
54 10   1                         1       1   1   1       1 1                                   1   1     1                 54
55 12             1         1     2         1 1       1     1       2 1                               1                     55
56 12       1         1 1   2                       1         1           1   1       1     1             1                 56
57 15   1 1 1 1   1                 1                         1       1 1 1   1       1                       1 1         1 57
58 9   1                 1         1     1           1 1     1 1 1                                                         58
59 7           1   1                                         1                   1 1                   2                   59
60 14         1 1   1     1   1                   1     1         1   1 1         1     1     1             1               60
61 8   1           1                     1   1             1         1       1                                         1   61
62 10     1 1         1     1 1   1 1         2                                       1                                     62
63 12   1                     1 1           1   1 1     1       1   1             1         1                             1 63
64 15   1         1   1       1             1       1             1       1 1         2         1       1 1             1   64
65 7 1           1                                           1               3                             1               65
66 13                 2     2         1         1     2                 1               1 1               1 1               66
67 11   1 1                     1       1   1                     1     1                 1             1 1     1           67
68 16   1                 3   1               1   1     1 1     1         1             1                       1 1   1   1 68
69 6                                         1       1   1         1                               1             1         69
70 12     1   1                     1     1         1   1               1           1 1   1       1 1                       70
71 6 3                                                                           1                         1       1       71
72 9           1           1       1         1     1                           1   1                             1     1   72
73 11   1 1 1     1                                               1 2       1                   1   1                 1     73
74 10       2       1       1                           2               1 1   1                       1                     74
75 11                 1           1   1 1   1                     1 1         1                         1           1     1 75
76 8         1     1                       1           1     1                                   1           1 1           76
77 19     2   1   1         1 1 1                   1   2   1                       1     1           1         2 1   1 1   77
78 10                       1 1 1     1     1       1 1                                   1                           1   1 78
79 7                   1           1                                                 1 1     1   1                     1   79
80 10 1                                                   1         1         1           1     1         1 1       1   1   80
81 8                               1   1                 1     1           1   1     1                         1           81
82 11           1         1 1       1   1   1   1                 1                                       1   2             82
83 12 1                 1         1         1     1     1                 2     1   1                   1     1             83
84 8   1             1                       1                     1             2       1                   1             84
85 13               1 1 1 1               1 1         1       1           1         1               1       1           1   85
86 6                                           1   1     1               1   1   1                                         86
87 11         1       1 1 1     1           1 1   1                               1           1           1                 87
88 10                                       1   1         1   1       1               1     1   1   1               1       88
89 7     1                                                       1   2     1 1                                 1           89
90 11 1   1   1 1   1           1               1 2       1                 1                                               90
91 12 1         1 1           1     2                 2                 1                 1 1       1                       91
92 13     1     2       1         1       1 1   1 1   1           1       1                     1                           92
93 15 1 1       1                   1 1                 1               1 1 1     1               1 1 1           1 1       93
94 13           1   1             1       1           1   1 1                       1           1               1 2   1     94
95 10           1   1                     1                     2                 2               2 1                       95
96 19   1   1     1 1               1             2 1       1                                 1   1       1 1   2   1   2 1 96
97 12     1 1 1     1   1     1 1                                 1             1 1                           1     1       97
98 16           1       2   1       1 1 2                 2         1     1           1 1 1     1                           98
99 7                         1                                   2   1 1         1           1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng