BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10           1     1                     1 1   1                 1                       1   1             1         1   00
01 14             1     1           1               1   1 1     1                   1     1   1 1         2           1     01
02 10                   1             1                         1       2     1           1 1                     1 1       02
03 15           1   1     1 1   1 1                         1       1 1     1 1 1     1 1                   1               03
04 9 1                                                   1                             1           1       1   1 2     1   04
05 17 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1       1           1                 1   1 1           05
06 7       1                                               1     1     1   1               1   1                           06
07 13         1 1       1                       1         1             1   1   1   1               1 1     1             1 07
08 11           1               1       1       1 1 1     1     1 1                                           1     1       08
09 7               1         1       1   2         1                     1                                                 09
10 10     1           1             1                                 1   3       1                                 1     1 10
11 16             1   1   2   1   1   1       2               2                 2   1     1                               1 11
12 11   1   1                         1     2           2                             2       1                     1       12
13 10             1           2   1 1             1           2                           1                           1     13
14 10         1           1 1                   1     1     1         1                                 2           1       14
15 7           1                 1     1       1                       1                   1                   1           15
16 17   1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       2           1                   1               1   16
17 12                         1 1                   1 1             1               1     1                     1 1   1   2 17
18 12       1               1         1                   1     2     1         2                 1   1       1             18
19 5                     1                     1                                   1                               1     1 19
20 13   1   1                         1             1               1   1 1 1     1   1     1                   1 1         20
21 10       1       1                           1                 1             1                 1     1 1           1   1 21
22 8     1                         1     1 1                                             1   1 1                     1     22
23 13 1     1                 3                       1                 1     2         1           1               1   1   23
24 15                   1               1       1     1           1         1       1           1 1     2 1 1 1         1   24
25 12     1       1             1   2           1 1                           1 1                   1       1         1     25
26 9         2           1                       1 1 1   1 1                                 1                             26
27 20   1         1 1     1 1     1                     3             2 1 2   1             1     1 1     1   1             27
28 12             1 1   1                   1   2                   1                         2   1           1     1       28
29 14 1                 1               1     1               1   1           1       1     1       1 1     1   1       1   29
30 12     1 1                   1 1         1     1         1     1     1     1                   1             1           30
31 13               1     1 1       1   1 1                 1     1           2         1             1                   1 31
32 8   1                         1                     1                       1     1     2                       1       32
33 12 1     1               1   1         1     1   1 1         1                           2                     1         33
34 7                 1                             1     1       1 1 1                 1                                   34
35 10                   1     1       2           1                   1                         1                   2   1   35
36 4                                                                         1         1                         1   1     36
37 6                                   1       1               1     1         1                               1           37
38 15               1                   1   1 1     1 1       1     2               1 1         1     1       1     1       38
39 8       1                                       1                                 1                     1       1   2 1 39
40 13     1         1       2       1       1 1           1 1     1                             1       1             1     40
41 6 1                                                               1             1   1               1           1       41
42 11             1             1                       1   2         1   2           2                                   1 42
43 9         1               1   1     1     1         1                             1                         1     1     43
44 10                 1   1         1             1         1 1       1                           2     1                   44
45 6                                             1                 1             2   1                       1             45
46 7 1   1                         1                                         1                               1 1       1   46
47 9 1             1 1                     1                         1       1           1                 1 1             47
48 7                             1     1                                       2                         1 1     1         48
49 12     1   1     1           1           1           1     1 1                       1       1             1 1           49
50 12 1 1     1       1                                 1       1 1               1                   2             1   1   50
51 6       1   1       1                 1           1                                             1                       51
52 6   1       1         1                                   1                               2                             52
53 13     1           1     1               1 1         1               2         1 1       1   1             1             53
54 15             1               1             1         1 1 1 2 1           1         1           1 2               1     54
55 8                   1                                     1   1 1       1           1         1               1         55
56 6                   1                           2                     1                     1         1                 56
57 11               1                 1                     1               1     1 1     1     1   1                 1   1 57
58 9     1     1 1   1                             1 1                                       1               1     1       58
59 14         1 1     1 2   1           1         1       1                           1   2               1       1         59
60 12     2   1       1                       1           1                       2 1                 1   1     1           60
61 12   1 1   1                           1 1                     2         2     1                       1       1         61
62 12   1 1     1 1 1         1 1 1 1                                                   1                 1             1   62
63 13   1   1   1               1   1   2   2                       1       1                     1             1           63
64 13   1     1 1                     1       1               1   1             1     1       1     1     1 1               64
65 12     1     2 2                               1 1                             1                   1       1       1   1 65
66 9 1                           1   2           1   1             1   1                 1                                 66
67 6                           1         2                     1                                 1             1           67
68 12   2               1 1         1   1                   1                 2   2     1                                   68
69 12                                     1   1   1   1       1           2     1         1       1               1   1     69
70 9     1     1 1                       1 1                 1 1                           1       1                       70
71 13       1     1                   1           1       1   1       1   1       1     1       1 1                   1     71
72 9       1             1     1           1                           1   1                       1 1 1                   72
73 13 1 1   1                                                       1     1     1         1           1 1   1   1 1   1     73
74 6 1       1                               1 1       1                                                                 1 74
75 7               1             1               1           1                                       1     1             1 75
76 14 1 1     1 1   1     1             1     1                 1         1           1       1       1   1                 76
77 12       1                     1       1           1     1     1     1                     1   1     1 1   1             77
78 19   1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1   1                       1   1   1       1   1 1 1 78
79 13                           1             1 1     1                       1 1           1       1     1         1 1 2   79
80 10 1   1   1   1 1                                   1   1                   1   1     1                                 80
81 11         1       2                           1   1 2         1 1                           1       1                   81
82 10                 1 1                                   1       1     1       1                     1 1     1     1     82
83 12 1           1         2   1   1                                       1   1       1   1     1         1               83
84 13       1               1 1                 1     1 1 2         1 1           1 1             1                         84
85 7                       2     1                             1           1                     1 1                       85
86 12               2 1         1         1                               1 1     1   1       1         1               1   86
87 12                   2     1 1                 1                                           2 1           1           1 2 87
88 8                             1     1           1               1                 1     1       1               1       88
89 6                               1   1                                           1                   2   1               89
90 7               1             1                                   1       1                 1   1           1           90
91 11   1       1 1   2         1   1       1             1                 1                                     1         91
92 13 1                       1   1       1   1           2                 1     1 1                           1 2         92
93 11     1               1   1       1   1           1     1                       1         1     1       1               93
94 11         1           1         1 1   1         1           1                         2     1           1               94
95 8 1                 1   3           1                             1                   1                                 95
96 12         1           1     1         1                             1               2 1 1 1 1     1                     96
97 8                                         1   1 1       1 1                     1         1               1             97
98 6                                     1                                 1               1       1 1       1             98
99 12           1 1                   1                           1     1             1 1               1   1     1     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng