BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     1   2 1     1         1           1         1               1 1       1       1         1                       1 00
01 8 1         1         1     1                               1     1   1                                       1         01
02 9           1                         1   1 1         1 1                               1       1   1                   02
03 10         1         1   1                   1             1 1             1               1             1     1         03
04 9     1       1                                                   1         1 1     2       1   1                       04
05 5                 1                       1                     1 1                                         1           05
06 7   1             1         1       1           1                                                   1           1       06
07 6       1     1                   1 1                                                           1                   1   07
08 12                     1                 1   1   1                 2         1   1     1 1       1 1                     08
09 16   1             1   1             1     1 1   1                               1       1   1   2     1   1       1   1 09
10 10                       1     1       1           1           1     1             1           1         1         1     10
11 6 1     1           1                           1                           1         1                                 11
12 8                             2       1   1       1                                 2                               1   12
13 14           1                     1 1     1 1       1                   1   1       1   1 1       1     1         1     13
14 18   1       1             1           2     1               1 1       1         2       1               1 1   2 1     1 14
15 11   2         1           1         1                                   2         1     1   1                         1 15
16 6                               1   1               1     1     2                                                       16
17 7   1                     1                               1             1 1                                   1 1       17
18 13     1         1     1                           1           2   1               2   1       1       1             1   18
19 12 1                   2         1     1 1           1       1   1                               1   1 1                 19
20 11       1                 1       1 1 1       1                         1                 1         1       1 1         20
21 10         1             2   1       1     1             1               1                 1     1                       21
22 9               1                           1   1     1   1   1               1       1                 1               22
23 5   1   1                                                                         1       1       1                     23
24 7                             1         1                                       1 2                 1         1         24
25 8       1                       1                       1     2 1                                       1   1           25
26 16   1           1 1       1 1             1   1     1           2         2 1                         1 1         1     26
27 8 1       1   1     1                                                           1                     1           1   1 27
28 14 1                                     1                 1 2     1   1       1   1     1       1               1   2   28
29 8       1     1 1                 1 1                     1                                                   1   1     29
30 9   1 1   1                             1           1     1                                         1   1       1       30
31 9                 1                   1         1           1       1               1         1 1               1       31
32 11               2   1   2           1                       1 1                                         1       1   1   32
33 12                   1       1   1         1                         1 1   1         1       1     1                 1 1 33
34 19 1     2           1             1           1       2   1 1           1         1   1 1   3       1                 1 34
35 8         1 1     1               1                     1                                   1   1   1                   35
36 8           1                                   2 1       1                       1                             2       36
37 10       1 1         1                 1               2                 1                 1           1   1             37
38 11             1 1     1                     1       1       1   1         1                       1                 1 1 38
39 12   1 1     1 1       1         1 1                     1         1   1       1       1                                 39
40 11                   1                                     1           1   2 2       1 1       1                   1     40
41 12       1 1     1                       1   1             1                 1                 2               1     1 1 41
42 10           1                   1       1   1     1                     1                     1         1 2             42
43 6                                                                   1                 1 1             2               1 43
44 9                       1 1             1     1     1         1 1             1                           1             44
45 10         1                 1             1           1 1                             1   1               1     1   1   45
46 4                                                   1         1               1                     1                   46
47 16       1     1       1 1     1 1       1     1                         1 1     1 1       1 1     1   1                 47
48 13                         1   1     1   1   1                     1       1         1 1 1           1       2           48
49 9 1         1                                                                 1   1                       1   1   1 1 1 49
50 16           1   1             1 1 1   1                 1       1     1           1       1   1 1     1 1           1   50
51 11 2       1                               1             1   1 1   1       1     1   1                                   51
52 10                 1     1     1                       1 1     1               1     1           1             1         52
53 12     1             1         1 1         1       1 1             1 1                               1   1           1   53
54 12 1     1 1   1   1           1 1   1                       1                         1 1                       1       54
55 12             1       1     1     1       1             1                           1                         3 1     1 55
56 10     1       1   1                   1         1 1                                           3                 1       56
57 19 1   1     1         2 2               1       1         1 2   1 1     3                 1       1                     57
58 9   1 1                                             1               1       1                     1 1     1       1     58
59 11         1       1       1           1         1                         1 1                 1       1   1           1 59
60 12 1         1       1     1                       1 1           2     1                 2           1                   60
61 4                                             1                 1                         1                         1   61
62 15       1       1 1     1 2 2         1       1   1                       1                                 1     2     62
63 6     1                                           1                                         1             1   1 1       63
64 14   1         1   1       1 1             1                 2                       1                 1 1 1 2           64
65 11                     1         1     1   1               1             1   1 2           1                       1     65
66 11       1       1     1                 1         1   1                     1           2   1       1                   66
67 13 1       1       1 2                           1     1       1 1   1 1                         1         1             67
68 11               1 1           2                   1   1             1   1     1 1             1                         68
69 4   1                                                                     1                   1               1         69
70 11   1 1                           1             1         1         1                             1       1 1         2 70
71 3                           2                                                           1                               71
72 12             1             1   1 1           1               1     1         1   1                   1   1   1         72
73 12   1         1             1     1                                 2 1               1   1 1         1           1     73
74 11 1   1     1 1 1 1                                   1               1                     1     1                   1 74
75 13                   1   1 1         1                 2 1         1         2                   1 1     1               75
76 15 2     1 1                     1 1   1         1     1                     1       1     1                 1 1   1     76
77 13                             1 1                                       1   1 1   2   1 1           1       1   1     1 77
78 9                             1             1     1 1                           1           1       1       1     1     78
79 11     1       1     1                   1           1         1   1 1           1           1               1           79
80 15   1               1 1 1     1   1   1     1 1     1     1           1               1               1 1               80
81 14           1   1         2         1         1 1                   1                     1       4             1       81
82 11   1     1       1                         1   1               1   1         1 2                         1             82
83 10                       1     1             1 1         1                 1                   1   1   1     1           83
84 11 1       1   1                           1 1   1 1 1               1 1         1                                       84
85 7                   1               1                   1     1       1               1         1                       85
86 13               1     1   1                       1         1         1 1       2                     1 1   1     1     86
87 10     1               1                       2         1 1     1     1                   1                         1   87
88 9               1   1 1       1                 1                 1                         1 1                     1   88
89 10                 1               1 1   2   1             1                 1       1               1                   89
90 11     1 1                                     1   1 1     1 1                             1       1     1         1     90
91 10                         1                 1 1       1             1     1   1           1       1               1     91
92 12           1                     2 1                   1     1       1 1         1   1                         1   1   92
93 16     1       1         1       1         1   1   1 2 1 1         1                   1 1       1         1             93
94 12     1         1       1   2                                 1       1   2                 1 1         1               94
95 12   1 1   1               1     1       1     1         1                       1           1               1         1 95
96 9               1   1           1         1                                   2     1                 1     1           96
97 6           1               1         1                                       1   1   1                                 97
98 13 1                               1 1 1 1 1           1 1                       1   1                     1 1       1   98
99 12       2   1           1     1 1             1                 1 1                             1   1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng