BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 9               1           1     1                     1 1   1                 1                       1   1           00
01 13                             1     1           1               1   1 1     1                   1     1   1 1         2 01
02 12   1   1     1 1                   1             1                         1       2     1           1 1               02
03 16 1             1           1   1     1 1   1 1                         1       1 1     1 1 1     1 1                   03
04 4                 1                                                   1                             1           1       04
05 15                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1       1           1                 1 05
06 13     1 1   1 2 1       1                                               1     1     1   1               1   1           06
07 13     1       1           1 1       1                       1         1             1   1   1   1               1 1     07
08 9                           1               1       1       1 1 1     1     1 1                                         08
09 7                               1         1       1   2         1                     1                                 09
10 9 1                   1           1             1                                 1   3       1                         10
11 16               1             1   1   2   1   1   1       2               2                 2   1     1                 11
12 10                   1   1                         1     2           2                             2       1             12
13 11 1 1                         1           2   1 1             1           2                           1                 13
14 10             1           1           1 1                   1     1     1         1                                 2   14
15 9 1       1   1             1                 1     1       1                       1                   1               15
16 18     1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       2           1                   1   16
17 10 1     1       1                         1 1                   1 1             1               1     1                 17
18 14     1     1   1       1               1         1                   1     2     1         2                 1   1     18
19 4 1                                   1                     1                                   1                       19
20 12 1                 1   1                         1             1               1   1 1 1     1   1     1               20
21 9 1                     1       1                           1                 1             1                 1     1 1 21
22 9       1 1           1                         1     1 1                                             1   1 1           22
23 13     1     1     1     1                 3                       1                 1     2         1           1       23
24 15 1     2                           1               1       1     1           1         1       1           1 1     2 1 24
25 12             2       1       1             1   2           1 1                           1 1                   1       25
26 12     1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1                                 1             26
27 20               1   1         1 1     1 1     1                     3             2 1 2   1             1     1 1     1 27
28 12       1 1                   1 1   1                   1   2                   1                         2   1         28
29 11                 1                 1               1     1               1   1           1       1     1       1 1     29
30 14   1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1     1     1     1                   1         30
31 14           1 1                 1     1 1       1   1 1                 1     1           2         1             1     31
32 7                   1                         1                     1                       1     1     2               32
33 12       1         1     1               1   1         1     1   1 1         1                           2               33
34 8             1                   1                             1     1       1 1 1                 1                   34
35 10 1     1     1                     1     1       2           1                   1                         1           35
36 2                                                                                         1         1                   36
37 6           1                                       1       1               1     1         1                           37
38 16     1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1     2               1 1         1     1     38
39 4           1           1                                       1                                 1                     39
40 14           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1     1                             1       1   40
41 8       2     1   1                                                               1             1   1               1   41
42 10                             1             1                       1   2         1   2           2                     42
43 8 1                       1               1   1     1     1         1                             1                     43
44 10                                 1   1         1             1         1 1       1                           2     1   44
45 6 1                                                           1                 1             2   1                     45
46 5   1             1   1                         1                                         1                             46
47 7                 1             1 1                     1                         1       1           1                 47
48 7   1           1                             1     1                                       2                         1 48
49 14 1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 1                       1       1           49
50 13     1   2       1 1     1       1                                 1       1 1               1                   2     50
51 6                       1   1       1                 1           1                                             1       51
52 7           1       1       1         1                                   1                               2             52
53 13           1         1           1     1               1 1         1               2         1 1       1   1           53
54 15         1                   1               1             1         1 1 1 2 1           1         1           1 2     54
55 7                                   1                                     1   1 1       1           1         1         55
56 6                                   1                           2                     1                     1         1 56
57 11       1   1                   1                 1                     1               1     1 1     1     1   1       57
58 10     1   1 1         1     1 1   1                             1 1                                       1             58
59 16   1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1                           1   2               1 59
60 14 1 1         1       2   1       1                       1           1                       2 1                 1   1 60
61 11                   1 1   1                           1 1                     2         2     1                       1 61
62 13   1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                                                   1                 1 62
63 14               2   1   1   1               1   1   2   2                       1       1                     1         63
64 12                   1     1 1                     1       1               1   1             1     1       1     1     1 64
65 9                     1     2 2                               1 1                             1                   1     65
66 12 1   1 1         1                           1   2           1   1             1   1                 1                 66
67 6               1                           1         2                     1                                 1         67
68 12                   2               1 1         1   1                   1                 2   2     1                   68
69 11   1                                                 1   1   1   1       1           2     1         1       1         69
70 10           1         1     1 1                       1 1                 1 1                           1       1       70
71 13     1                 1     1                   1           1       1   1       1   1       1     1       1 1         71
72 12 1       1     1       1             1     1           1                           1   1                       1 1 1   72
73 10   1             1 1   1                                                       1     1     1         1           1 1   73
74 7           1   1 1       1                               1 1       1                                                   74
75 5                               1             1               1           1                                       1     75
76 14                 1 1     1 1   1     1             1     1                 1         1           1       1       1   1 76
77 14   1     1   1         1                     1       1           1     1     1     1                     1   1     1 1 77
78 19   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1   1                       1   1   1 78
79 12   1   1   1                               1             1 1     1                       1 1           1       1     1 79
80 12     1   1       1   1   1   1 1                                   1   1                   1   1     1                 80
81 13       1 1               1       2                           1   1 2         1 1                           1       1   81
82 8                                 1 1                                   1       1     1       1                     1 1 82
83 12         1       1           1         2   1   1                                       1   1       1   1     1         83
84 13                       1               1 1                 1     1 1 2         1 1           1 1             1         84
85 8           1                           2     1                             1           1                     1 1       85
86 11                               2 1         1         1                               1 1     1   1       1         1   86
87 11   1   2                           2     1 1                 1                                           2 1           87
88 8     1                                       1     1           1               1                 1     1       1       88
89 6 1                                             1   1                                           1                   2   89
90 11 1 2 1     1                   1             1                                   1       1                 1   1       90
91 10                   1       1 1   2         1   1       1             1                 1                               91
92 11             1   1                       1   1       1   1           2                 1     1 1                       92
93 10                     1               1   1       1   1           1     1                       1         1     1       93
94 10                         1           1         1 1   1         1           1                         2     1           94
95 10     1   1       1                 1   3           1                             1                   1                 95
96 14     1         1         1           1     1         1                             1               2 1 1 1 1     1     96
97 7                                                         1   1 1       1 1                     1         1             97
98 6     1                                               1                                 1               1       1 1     98
99 8                           1 1                   1                           1     1             1 1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng