BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12 1   1       1     1           1                 1           1     1                     1 1   1                 1     00
01 11   1           1                 2                             1     1           1               1   1 1     1         01
02 11                         1 1         1   1     1 1                   1             1                         1       2 02
03 12                         1         1             1           1   1     1 1   1 1                         1       1 1   03
04 5                             2 1                   1                                                   1               04
05 16       1                     1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   1   1     1         1     05
06 13   1     1     1                       1 1   1 2 1       1                                               1     1     1 06
07 11           1     1 1                   1       1           1 1       1                       1         1             1 07
08 15   2   1           2       1                                 1               1       1       1 1 1     1     1 1       08
09 9           1         1     1                                     1         1       1   2         1                     09
10 7   1     1                         1                   1           1             1                                 1   10
11 15   1           1         1                       1             1   1   2   1   1   1       2               2           11
12 9           1       1                                 1   1                         1     2           2                 12
13 16       1 1     1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1             1           2           13
14 10                           2                   1           1           1 1                   1     1     1         1   14
15 10                 1     1           1       1   1             1                 1     1       1                       1 15
16 18                   1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 1     1         1       2 16
17 9         1                         1     1       1                         1 1                   1 1             1     17
18 10                                       1     1   1       1               1         1                   1     2     1   18
19 5     1                         1   1                                   1                     1                         19
20 15   1 1   2 2   1       1           1                 1   1                         1             1               1   1 20
21 10 1 1               1     1     1   1                     1       1                           1                 1       21
22 11       1         1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1                             22
23 12     1   1             1               1     1     1     1                 3                       1                 1 23
24 10 1                   1             1     2                           1               1       1     1           1       24
25 14 1 1   1                     1 1               2       1       1             1   2           1 1                       25
26 12       1                               1   1     1         2           1                       1 1 1   1 1             26
27 18   1         1     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1                     3             2 1 27
28 11         1             1                 1 1                   1 1   1                   1   2                   1     28
29 9   1           1                 1                 1                 1               1     1               1   1       29
30 14   1               1                 1     1   1       1 1                   1 1         1     1         1     1     1 30
31 11     1                                       1 1                 1     1 1       1   1 1                 1     1       31
32 6                     1       2                       1                         1                     1                 32
33 11                       1                 1         1     1               1   1         1     1   1 1         1         33
34 13         2 2                 1 1               1                   1                             1     1       1 1 1   34
35 12                             3     1     1     1                     1     1       2           1                   1   35
36 2           1             1                                                                                             36
37 14 1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                                       1       1               1     1   37
38 14             1       1                 1     1   1               1                   1   1 1     1 1       1     2     38
39 8     1       1         1 1     1             1           1                                       1                     39
40 15               1                 2           1   1     1         1       2       1       1 1           1 1     1       40
41 8                     1 1   1             2     1   1                                                               1   41
42 9     1             1             1                             1             1                       1   2         1   42
43 10         1             1     1     1                       1               1   1     1     1         1                 43
44 8               1                                                   1   1         1             1         1 1       1   44
45 6 1             1                 1 1                                                           1                 1     45
46 7           1       1   1             1             1   1                         1                                     46
47 7     1                       1                     1             1 1                     1                         1   47
48 4                                     1           1                             1     1                                 48
49 18           1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1           1     1 1         49
50 13 1                         1 1         1   2       1 1     1       1                                 1       1 1       50
51 7             1             1                             1   1       1                 1           1                   51
52 9                 1         1   2             1       1       1         1                                   1           52
53 12           1     1             1             1         1           1     1               1 1         1               2 53
54 13           1             1     1           1                   1               1             1         1 1 1 2 1       54
55 7           1     1 1                                                 1                                     1   1 1     55
56 6   1 1       1                                                       1                           2                     56
57 6     1                                   1   1                   1                 1                     1             57
58 12   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   1                             1 1                   58
59 14           1               1         1 1       1           1 1     1 2   1           1         1       1               59
60 14                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1           1               60
61 9       1                         1                   1 1   1                           1 1                     2       61
62 14             1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1                                     62
63 18     1   1 1 2             1                     2   1   1   1               1   1   2   2                       1     63
64 14             1   3   1   1     1                     1     1 1                     1       1               1   1       64
65 9 1                         1                           1     2 2                               1 1                     65
66 18 2 1 1 1                 2         1   1 1         1                           1   2           1   1             1   1 66
67 10       1       2           2                     1                           1         2                     1         67
68 11         1 1     1       1                           2               1 1         1   1                   1             68
69 9     1 1       1                     1                                                 1   1   1   1       1           69
70 9                       1                     1         1     1 1                       1 1                 1 1         70
71 10 1               1                     1                 1     1                   1           1       1   1       1   71
72 9             1                     1       1     1       1             1     1           1                           1 72
73 6                   1                 1             1 1   1                                                       1     73
74 10 1   1         1                             1   1 1       1                               1 1       1                 74
75 6       1                 1                                       1             1               1           1           75
76 13   1 1       1           1                         1 1     1 1   1     1             1     1                 1         76
77 13 1     1             1               1     1   1         1                     1       1           1     1     1     1 77
78 17                     1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1       1 1     1 1     1   78
79 9       1     1                       1   1   1                               1             1 1     1                   79
80 12 1             2                       1   1       1   1   1   1 1                                   1   1             80
81 11                                         1 1               1       2                           1   1 2         1 1     81
82 9       2 1           1           1                                 1 1                                   1       1     82
83 10 1                   1     1               1       1           1         2   1   1                                     83
84 13         1             1   1                             1               1 1                 1     1 1 2         1 1   84
85 7   1             1                           1                           2     1                             1         85
86 6                   1                                             2 1         1         1                               86
87 9                             1       1   2                           2     1 1                 1                       87
88 11               1   1 1         1 2     1                                       1     1           1               1     88
89 4       1                           1                                             1   1                                 89
90 11 1         1     1                 1 2 1     1                   1             1                                   1   90
91 14   1         3           1                           1       1 1   2         1   1       1             1               91
92 11                       2         1             1   1                       1   1       1   1           2               92
93 11 1               1   1         1                       1               1   1       1   1           1     1             93
94 13 1               2 1         1   1                         1           1         1 1   1         1           1         94
95 11               2                       1   1       1                 1   3           1                             1   95
96 11     1 1     1       1                 1         1         1           1     1         1                             1 96
97 6         1                                                                                 1   1 1       1 1           97
98 3                     1                 1                                               1                               98
99 9         1             1   1     1                           1 1                   1                           1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng