BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12               2             1       1 1         1                   1   1       1     1           1                 1 00
01 11           1                   2         2                   1   1     1           1                 2                 01
02 9                               1               1                 1                           1 1         1   1     1 1 02
03 11   1                 1     1                           1 1   1   1 1                         1         1             1 03
04 7   1     1                           1                         1                                 2 1                   04
05 14 1                               1 1       1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 05
06 21           1   1       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1 06
07 15   1 1   1       1 1                 1 1 1             1           1           1     1 1                   1       1   07
08 12     1     2   1                       1             1                 2   1           2       1                       08
09 6 1                                                     1     1                 1         1     1                       09
10 14 1             1     1                   1   1 1       1 2       2     1     1                         1               10
11 11           1                     1 1   1             1         2       1           1         1                       1 11
12 7       1                           1                 1     1     1             1       1                               12
13 15       1                   1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1             13
14 12                     1       1     1   1 1   1 1 1         1                                   2                   1   14
15 6                                               1                                     1     1           1       1   1   15
16 11 1           1     1     1                   1     1             1                     1         1         1   1       16
17 7     1                               1                           1           1                         1     1       1 17
18 8                   1       1               2                   1                                           1     1   1 18
19 12 1         1               1     1             1 1   1 1 1               1                         1   1               19
20 15                 2   1           1               1       1             1 1   2 2   1       1           1               20
21 12       1     1         1                         1   1     1         1 1               1     1     1   1               21
22 12                             2                           1 1   1           1         1     1 1   1           1 1       22
23 11                               2                 1 1 1 1                 1   1             1               1     1     23
24 11             1                         1   1 1         1     1       1                   1             1     2         24
25 14                     1   1   1     1             1         2         1 1   1                     1 1               2   25
26 6                                                         1   1             1                               1   1     1 26
27 14       1 1         1 1     1     1   1                           1     1         1     1 1           1               1 27
28 9 1                     1       1 1           1                               1             1                 1 1       28
29 5       1                                                           1   1           1                 1                 29
30 12     1   1       2   1                       1         1               1               1                 1     1   1   30
31 9         1 1       1       1           1           1                     1                                       1 1   31
32 11                 1 1 1   1   1     1   1                       1                         1       2                     32
33 8               1           1         1 1           1     1                                 1                 1         33
34 10                       1                 1         1                         2 2                 1 1               1   34
35 10 1         1                                               1     1                               3     1     1     1   35
36 5                         1     1                             1                 1             1                         36
37 12 1                       1                                           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1     37
38 7                     2                                                           1       1                 1     1   1 38
39 13       1   1 1     1                   1           1               1     1       1         1 1     1             1     39
40 11         1 1     1                                     1     1     1               1                 2           1   1 40
41 10         1         1                   1   1                                             1 1   1             2     1   41
42 9   1             1     1                 1     1     1                   1             1             1                 42
43 9                       1                       1     1     1   1             1             1     1     1               43
44 5             1         2                                     1                     1                                   44
45 11   2           1       1     1 1                               1     1             1                 1 1               45
46 9                     1 1   1     1       1                                     1       1   1             1             46
47 10     2   1     1             1                             1   1   1     1                       1                     47
48 8   2         1               2                                   1                                       1           1 48
49 14 1           1                     1                           1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1       49
50 19       2       1           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       50
51 9                             3       1     1             1   1                   1             1                       51
52 12     1           2 1                           1           1   1                     1         1   2             1     52
53 13         1     1               1   1                     2 1   1 1             1     1             1             1     53
54 8         1       1             1           1                                   1             1     1           1       54
55 12 1           1 1             1       1   1       1 1             1             1     1 1                               55
56 6         1                                         1   1               1 1       1                                     56
57 10                     1                     1     1           2   1 1     1                                   1   1     57
58 12             1         1   2                               1       1   1 1       1                         1   1 1     58
59 11     1                         1     1                 1           2           1               1         1 1       1   59
60 17   1       1   1             2 1 1                               1 1                 1   2   1 1       1 1         1   60
61 8         1           1         1       1           1           1           1                         1                 61
62 7                       1                                 1                       1       1         1     1       1     62
63 16 1   1           1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2             1                     2 63
64 11 1     1               1                           1                             1   3   1   1     1                   64
65 8           1               1       1   1         1         1         1                         1                       65
66 22     3 1                 1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         66
67 11           1       1 1               1   1                                 1       2           2                     1 67
68 10                 1       1 1       2                         1               1 1     1       1                         68
69 8             1       1               1                 1                 1 1       1                     1             69
70 8     1       1           1                             1       1 1                         1                     1     70
71 10                     1     1           1   1 1             1 1       1               1                     1           71
72 19 1 2   2 1   1   1 2     1             2     1         1                         1                     1       1     1 72
73 10   1   1           1     1 1   1   1           1                                       1                 1             73
74 16   1   1   1 1                 1 2   1   1           1   1           1   1         1                             1   1 74
75 13     1           1                 1     2 1   2       1     1     1       1                 1                         75
76 9 1             1                   1 1                   1             1 1       1           1                         76
77 11               1           1                 1             2         1     1             1               1     1   1   77
78 12       1   1           1                         1   1         1                         1           1   2     1   1   78
79 13     1         1 1                         2 1     1 1                     1     1                       1   1   1     79
80 10     2 1                                                 1         1 1             2                       1   1       80
81 4                                   1     1                                                                   1 1       81
82 9             1                       1             1               1       2 1           1           1                 82
83 9             1   1       1     1         1                           1                   1     1               1       83
84 7             1         1                         1                 1         1             1   1                       84
85 10               1   1     1       1   1               1           1     1             1                           1     85
86 7   1     1         1 1           1         1                                           1                               86
87 8   1                                       1   1   1                                             1       1   2         87
88 8                                                             1                     1   1 1         1 2     1           88
89 11 2 1   1       1     1           1           1       1                     1                           1               89
90 13         1   1                           1           1   1           1         1     1                 1 2 1     1     90
91 12 1 1 1     1             1                         1     1             1         3           1                         91
92 9                                               2 2         1                               2         1             1   92
93 13                 1 1     1 1     2           1       1             1 1               1   1         1                   93
94 12   1   1                     1       1     1                   1     1               2 1         1   1                 94
95 11         1             1   1     1               1     2                           2                       1   1       95
96 9         1 1                                   1                         1 1     1       1                 1         1 96
97 7           1 1                     1       1 1 1                             1                                         97
98 7                   1     2             1     1                                           1                 1           98
99 12 1       1     1       1         1         1 1       1                       1             1   1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng