BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10                     1     2         2                         1 1       1                         1 1                 00
01 10         1 1         1         1                 1                   1 1       1                         1         1   01
02 12       1   1       3             1         1                       1   1                             1       1       1 02
03 8 1   1       1                                                     1                     2                     1   1   03
04 13   1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1                   1     1       04
05 15                     1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1       05
06 10           1                           1   1               1   2 1         1                                     1 1   06
07 8       1               1     1         1     1 1 1   1                                                                 07
08 8                                           1   1 1                   1       1     1       1             1             08
09 13               1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1                     09
10 11                 1               1           1                         1     2                     1   1     1   1 1   10
11 17 1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1     11
12 12           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1                                 12
13 8 1     1                       1                 1                   1   1             1       1                       13
14 21 1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1       14
15 9               1                         1               2   1                   1     1         1   1                 15
16 15     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1 16
17 9     1                         1       1                 1 1           1 1       1                           1         17
18 9         1                 1                 2     1                                   1               1         1 1   18
19 11       1                         1             1       1   1       2     1 1                               1         1 19
20 6   1                         1   1             1                                         1                   1         20
21 10       1       2           1                         1             1         1                       1 1         1     21
22 3                             1                                                 1 1                                     22
23 15                           2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1       23
24 12   1                 2             1   1   1                     4                             1                   1   24
25 15   1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           1 1               25
26 7         1           1       1 1                         1                                     1   1                   26
27 7                 1     1     1               1     1                               1           1                       27
28 11       1                         1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1   28
29 4   1           1                                                 1                                                   1 29
30 8 1         1     1                   1                   1   1 1                                             1         30
31 9       1               1                             1 1   1                 1     1     1         1                   31
32 14 1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1               32
33 13 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     1   2                 1           33
34 9                           1   1         1       1   1                               1 2                 1             34
35 11             1         1   1                   2   1                       1       1               1           1 1     35
36 9 1             1       1 1 1               1                 1                                     1       1           36
37 7                   1     1       1   1                                     1                       1 1                 37
38 14       1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1     1               38
39 6     1                                               1     1                                   2               1       39
40 14                   1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1         40
41 13         1                           1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1 41
42 12   1     1   1               1       1 2             1   1 1                                                       1 1 42
43 8             1       1 1   1                                 2                             1                   1       43
44 7     1                                   1 1                       1 1                       1         1               44
45 11     1               1 1           1                                     1                 1       2       1 1       1 45
46 14           1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                       1               46
47 2                                                             1                     1                                   47
48 10             1                                   1                             2             1 1             1   1 1 1 48
49 9                       1 1       1             1       1                         1                       1     1     1 49
50 11   1             1 1         1                       1                       1   1   1         1   1         1         50
51 9                             1 1       1                     1 1       2               1                         1     51
52 10   1 2                   1             1 2 1                                 1                           1             52
53 11     1         1                                   3       1   2                         1 1             1             53
54 12       1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1             54
55 11       1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1                           55
56 6                                     1         1                                                 1 1         1       1 56
57 15     1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1     57
58 10                                             1   1 1                         1           2 1 1     1               1   58
59 8                                 1                         1           1       1       1   1     1               1     59
60 10             1 1           1                 1           1     1                   1       1     1         1           60
61 11     1                       1     2               1             1       1                 1     1           1     1   61
62 14     2     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2           1     1       62
63 9       1 1         1                                                           1 1     1 1       1     1               63
64 9               1         2                             1 1               1 1               1                   1       64
65 9               1                   1       1               1                   1   1 1       1                   1     65
66 12 1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1                                 66
67 13           2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                                   1 1         67
68 11         1 1                                                     1         1   1           2   1       1     2         68
69 13 2                   1       1 1       1     1             1                           1 1 1           1         1     69
70 10           1       1     1                     1             1   1                   1           1 1           1       70
71 9 1   1       1 1             1 1         1     1                                 1                                     71
72 11   1                         1       1         1   1     1           1           1               1       2             72
73 9 1         1     2                             1         1   1             1         1                                 73
74 20 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2 74
75 13     1 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1       1   1       75
76 15             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1       76
77 11   1                           1               1 1 1         1                   2     1         1       1             77
78 6   1   1                               1                                 1         1                               1   78
79 10 1           1         1           1   1     2       1         1                                         1             79
80 10           1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1                         80
81 7             1             1 1             1     1                           2                                         81
82 15 1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1             1   1         82
83 10   2   1                 1               1           1                       1                         1       1 1     83
84 17       1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1 84
85 6                                   1         1                                       1       1       1     1           85
86 12         1               1               1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1   86
87 10 1 1               1   1                     1   1               1   1                       1                       1 87
88 16 1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                   88
89 8   1                                     1 1                 1         1 1             1                   1           89
90 6         1 1         1                                               1 1                         1                     90
91 9   1 1                 1 2                           1 1           1                                                 1 91
92 11       1                   1     1 1                                 1             1         1 1     1     1         1 92
93 12       1               2     1                   1   1                               1 2                       3       93
94 16         2       1                               1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2 94
95 10           1                       1 1         1               1 1 1                                 1     1       1   95
96 9   1                     1   1   1                                   1       1                             1 1   1     96
97 12         1       1                 2                   1 2         1   1                                         2 1   97
98 8         1                   1     1 2                           1                         1         1                 98
99 11             1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng