BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13       2                         1 1       1                         1 1                 1     1   1 1   1           1 00
01 10 1                 1                   1 1       1                         1         1       1 1                 1     01
02 10   1         1                       1   1                             1       1       1     1         1           1   02
03 8                                     1                     2                     1   1           1           1   1     03
04 10               1 1     1             1 1       1       1                   1     1                                 1   04
05 17   1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2               1                                 2 1 05
06 10         1   1               1   2 1         1                                     1 1   1                             06
07 6         1     1 1 1   1                                                                     1                         07
08 10             1   1 1                   1       1     1       1             1               1         1                 08
09 15 1         1 1     1                                   2 1 1     1 1                         1 1     1       1 1       09
10 11   1           1                         1     2                     1   1     1   1 1                         1       10
11 15 1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   1           1           1                       11
12 15     1             1     2   1   1         1       2   1                                 1     1       1       1     1 12
13 8 1                 1                   1   1             1       1                       1           1                 13
14 21   1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   1     2   1                   1     1     1   1 14
15 12           1               2   1                   1     1         1   1                         1       1     1   1   15
16 12                       1 2 1 1       1     1           1       1         1         1   1                               16
17 11 1       1                 1 1           1 1       1                           1             1     1             1     17
18 9               2     1                                   1               1         1 1                       1       1 18
19 11   1             1       1   1       2     1 1                               1         1               1               19
20 10   1             1                                         1                   1             1 2 1             2       20
21 10                       1             1         1                       1 1         1         1   2             1       21
22 6                                                 1 1                                       1     1     1       1       22
23 17     1   1                         2 1 1     1       2     1       1         1   1           2       1     1           23
24 10     1   1   1                     4                             1                   1                               1 24
25 10                   1 1       1       1         1           1           1 1                 1               1           25
26 8 1                         1                                     1   1                     1                 1   1 1   26
27 10               1     1                               1           1                           1       2     1 1   1     27
28 13   1         1                             1 1           1 1 1               1 1     1       1                   1 1   28
29 5                                   1                                                   1   1           1     1         29
30 6       1                   1   1 1                                             1                   1                   30
31 8                       1 1   1                 1     1     1         1                       1                         31
32 14       1 1   1             1 1           1   1     1     2   1           1                 1             1             32
33 10   1     1                   1     1             1     1   2                 1               1                         33
34 9 1         1       1   1                               1 2                 1                                   1       34
35 11                 2   1                       1       1               1           1 1                   1     1 1       35
36 7             1                 1                                     1       1           1           1   1             36
37 11   1   1                                     1                       1 1                   1 1     1 1 1     1         37
38 12 1       1 2             2     1                       1         1 1     1                     1                       38
39 7                       1     1                                   2               1       1 1                           39
40 14           1   1                 2                 1 1   1       1   1 1 1 1   1                           1           40
41 13       1               2 1                   1   1             1     1 1       1     1 1                 1             41
42 12       1 2             1   1 1                                                       1 1           1       1 1 1       42
43 10                               2                             1                   1         3     1           1   1     43
44 10           1 1                       1 1                       1         1                                   1 1 1   1 44
45 12     1                                     1                 1       2       1 1       1               1 2           1 45
46 11             1                         1 2 1 1 1 1                       1                                 1         1 46
47 3                               1                     1                                                               1 47
48 9                   1                             2             1 1             1   1 1 1                               48
49 8   1             1       1                         1                       1     1     1       1                       49
50 9                       1                       1   1   1         1   1         1         1                           1 50
51 11 1       1                     1 1       2               1                         1               1       2           51
52 12         1 2 1                                 1                           1               1           1   1     1 2   52
53 13                     3       1   2                         1 1             1                     2       1       1     53
54 12   1 1         1   1 1 1               1           1                 1     1                 1           1             54
55 9 1     1           1 1                     1       1         1                                   1         1           55
56 11       1         1                                                 1 1         1       1         2 1   1     1         56
57 12       1           1                 1     1 2       1         1   1     1         1                           1       57
58 14               1   1 1                         1           2 1 1     1               1             2     1 1           58
59 8   1                         1           1       1       1   1     1               1                                   59
60 9               1           1     1                   1       1     1         1           1                       1     60
61 12     2               1             1       1                 1     1           1     1                           1   2 61
62 12                     1   1   1 1           1     1             2           1     1                   1 1               62
63 9                                                 1 1     1 1       1     1               2                           1 63
64 10                         1 1               1 1               1                   1           1       1   1 1           64
65 11     1       1               1                   1   1 1       1                   1     1       1 1                   65
66 13 1     1   1     1                     2 1   1         1                                 1 1             1         1   66
67 10             1           1   1 1         1                                   1 1             1               1 1       67
68 12                                   1         1   1           2   1       1     2         1 1                 1         68
69 11 1       1     1             1                           1 1 1           1         1     1                       1     69
70 8                 1             1   1                   1           1 1           1                     1               70
71 6 1         1     1                                 1                                               1             1     71
72 11       1         1   1     1           1           1               1       2                       1                 1 72
73 5                 1         1   1             1         1                                                               73
74 18   1     1       1     1         2   1   1       1               1       1 1       1   2                     1 1 1     74
75 12 2   1       1                                   1                   1       1   1         1         1     1   1       75
76 13   2                   1                         1 1 1     1           1 1   1   1               1             1       76
77 15 1               1 1 1         1                   2     1         1       1             1       1     1           2   77
78 5         1                                 1         1                               1               1                 78
79 9     1   1     2       1         1                                         1                   1     1                 79
80 8     1                                 1               1   1   1                               1   1               1   80
81 7             1     1                           2                                                           1 1       1 81
82 9     1 1                     1                   1 1         1             1   1                                   1   82
83 11           1           1                       1                         1       1 1       1     1 1     2             83
84 15 1 1   1             1           1   1               1           1     2   1         1 1       1                 1     84
85 11     1         1                                       1       1       1     1           1     2         1           1 85
86 12           1         1                     1 1 1               1   1   1     1       1         1               1       86
87 8               1   1               1   1                       1                       1       1     1                 87
88 12 1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1                                                 88
89 12           1 1                 1         1 1             1                   1           1 1     1 1   1               89
90 3                                       1 1                         1                                                   90
91 7                       1 1           1                                                 1       1   1               1   91
92 12   1 1                                 1             1         1 1     1     1         1         1       1           1 92
93 11                   1   1                               1 2                       3                   1 1     1         93
94 14                   1       2   1               1       1     1     1     1 1         1 2     1                         94
95 11     1 1         1               1 1 1                                 1     1       1                 1           1   95
96 9   1                                   1       1                             1 1   1               1     1   1         96
97 13     2                   1 2         1   1                                         2 1               1 1 1             97
98 12     1 2                           1                         1         1                 1     1   1   1   1     1     98
99 13                     1   1       1 1 1               1     1   1                           1               2       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
30
/
12
28
/
12
23
/
12
21
/
12
16
/
12
14
/
12
09
/
12
07
/
12
02
/
12
30
/
11
25
/
11
23
/
11
18
/
11
16
/
11
11
/
11
09
/
11
04
/
11
02
/
11
28
/
10
26
/
10
21
/
10
19
/
10
14
/
10
12
/
10
Ngày
/
Tháng