BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11               1                 1           1   1         1         1   1       1               1   1             1   00
01 11     1   1 1     1                           1 1         1 1         1                     1               1           01
02 14 1     1                     1   2         1                     1                   1   2 1           1       1 1     02
03 9                     1                     1   1       1             1                       1       1               2 03
04 11   3           1                                                             1   1       1   1     1   1           1   04
05 12   1   1                           1 1       1           1                 1     1                 1   1 1     1       05
06 9               1         1 1     2                     1           1                   1         1                     06
07 7                 1       1         1                           1   1                     1   1                         07
08 7                                         1                 1             2   1                         1 1             08
09 5   1           1           1               1                                                     1                     09
10 10     1                   1   1                 1                     1       1   1             1 1         1           10
11 10                                                                   1               1   1       1 1       2   1 1     1 11
12 7 1     1     1                         1 1                   1                       1                                 12
13 7 1                             1           1             1                         1             1           1         13
14 11                 2                               2   1         1     1   1       2                                 1   14
15 13         2         1   1     1 1                             1                 1       1 1         3                   15
16 10                                 2               1               1       1   2 1                 1       1             16
17 10       1   2   1   1   1 1                                       1             1                         1             17
18 9   1       1                     1   1       1       1               1   1       1                                     18
19 10                     1           1                 1       1               2                       1       1 1     1   19
20 7                     1   1   1                               1     1 1                                               1 20
21 8           1                             1                     2 1                           1       1 1               21
22 12               1                     1 1   1       1                       2   1     1                 1   1       1   22
23 13   1                           1       1 2           1   1 1                               1       1         1 1     1 23
24 15         1         1               1           1       1         1 2   1 1         1   1               1     1       1 24
25 11 1                       1   1             1                         1               1     1   1   1       1 1         25
26 13           1     1         1   1     1     1     1   1       1   1 1                       2                           26
27 9             1         3                             2                 1                 1                           1 27
28 14       1       1 1     1                     1 1   1   1                     1         1 1 1       1 1                 28
29 7             1                     1       1   1       1                               1     1                         29
30 11         1     2     1   1                   1 1     1     1                                         1             1   30
31 10   1                         1       1           1 1                     1                             1   1     2     31
32 13     1   1 1   1                       2       1       1           2                                     1     1     1 32
33 6 1 1                     1         1   1                     1                                                         33
34 11                   1 1                     1     2                       1             1         1   1   1 1           34
35 10           1         1   1             1       1         1 1                     1       1       1                     35
36 10         1                             1     2         2                 1 1       1                   1               36
37 12 1                         1 1         1 2       1     1   1       1   1                             1                 37
38 8         1     1           1       1       1       1                       1       1                                   38
39 8                   1     1                                   1 1               1     1   1     1                       39
40 12       1 1         1       1   1                     1   1                 1           1       2     1                 40
41 12 1     1                     1     1   1                       1     1             2           1   1         1         41
42 8     1                                                           1 1             1               1       1       2     42
43 12     1 1                             1         1             1       1 1     1           1   1                 1 1     43
44 7       2   1       1       1                   1                                                           1           44
45 12       1               1   2       1               1                 1         1             1       2           1     45
46 11             2     1   1             1             1 1                       1                 1                   2   46
47 4     1               1                   1                                                         1                   47
48 10       1     1             1         1         1                                 1               1 1     1   1         48
49 10     1               1   1   1     1   1   1               1                                   1                 1     49
50 11                               1   1     1           1   1       1     1           1   1     1   1                     50
51 9             1                   1                                     1       1 1         1       1       1     1     51
52 14                               1                               1     1   1   1             2 1 1 1     1         1 1 1 52
53 8                 1                                         1           1   1       1                     1       1 1   53
54 8                   1 1                         1     1     1       1           1       1                               54
55 16   1 1           1           1     1 1                     1       1 2 1               1 1         1         1       1 55
56 13             1       1           1     1               1 1     1       1         1         1         1 1           1   56
57 9             1             1 1 1                                 1                   1 1 1                       1     57
58 16       1     1         1     1 1 1           1               2 1 1     1                                 1         3   58
59 11 1 1 1   1         1     1 1                                     1                       1                           2 59
60 10         3                     1                     1               1                               1   1     2       60
61 17 1         2   1           1         1   1 1             1       1           1                 1 1   1 1     1   1     61
62 10         1       1     1       1                   1         1 1       1         1         1                           62
63 16                   1   1   1     2       1   1 1   1   1         2       1                   1 1   1                   63
64 7   1   1         1                                 1                               1 1           1                     64
65 8   2           1     1                             1       1                   1 1                                     65
66 10 1   1                         1                       1                     2       1       1 1                     1 66
67 9           1                 1           1       1   1     1 1                 1             1                         67
68 10 1                   1                                               1     1     1   1   1                 1   2       68
69 15   2         2     2 1     1                   1     1                   1     1         1   1               1         69
70 4           1                               1                                           1                     1         70
71 15     2       1   1                         1   1                   1       1 1 1   1 1       1             1       1   71
72 10                             1               1                             2 1       1             1 1   1 1           72
73 15 1         1 1   1             1 1       1   1           1     1 1               1 1       1                   1       73
74 11                         1     1     1 1                 1   1           1                     1         1 1   1       74
75 5             1 1             1   1                   1                                                                 75
76 10             1 1                 1 1   1     1         1       1                                               1     1 76
77 15 1   1     1       1     1                       2           1                           2             2     2 1       77
78 7         1     1                                           1                                   1 1   1   1             78
79 14         1 1         1                 2   1         1                     2 1     1 2                               1 79
80 12   1 1         1 1       1         1                           1       1   1 1                                 1 1     80
81 9 1       1                                   1   1                             1           1 1     1   1               81
82 16                     1 1       2       1 1         3     1                     2           1     1           1     1   82
83 11           1     1           1           1                                         1 1             1   1   1 1       1 83
84 7             1                       2   1                 1         1           1                                     84
85 11       1           1                       1             3             1           1 1               1         1       85
86 10                                     1       1             1 1 1 2         1                   1               1       86
87 14                 1         2     1         1                 1         1     1 1       1     1 1           1 1         87
88 10 1   1       1     1                               1   1           1       1           1                       1       88
89 12     1         1       1           1 1         1 1   1 1         1                     1                     1         89
90 11 1                     1   1       1         1   1             1                         1                       2   1 90
91 4 1                                                             1         1             1                               91
92 12 1               1     2 1     1                 1 1         1                             1               1       1   92
93 10   1   2                           2   1       1         1               1                                 1           93
94 15           1         2 1 1                       1       1   1 1                 1 1                   1 1 1       1   94
95 11     1   1               1                       1       1 1       1   1           1         1   1                     95
96 12     1 1                       1     1             1   1           2 1               2     1                           96
97 14                   1 1 1     2           1             2                 1     1   1 1 1     1                         97
98 18                 1                   1   1 1 2     1 1         1       2       1               1     2 1 1       1     98
99 11                 1 1               1 1                       1         1 1   1             1                     1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng