BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7                   1       1               1       1 1         1                         1                             00
01 9         1   1   1               1                     1   1               1                               1       1   01
02 13     2     1       1 1                   1                   1           1     1                   1 1         1     1 02
03 12 2                   2                       2               1   1     2             1 1                               03
04 12               1   1                                                   1         3         1             1   1   3     04
05 13     1   1               1   1     1       1                 1                           1   1         1 1       1   1 05
06 2           1                             1                                                                             06
07 7             1                             1   1 1 1                       1                               1           07
08 11     1               2   3         1                               1               2       1                           08
09 10                       1               1 1   1             1   1             1     1                 1           1     09
10 7                       1           1 1 1                       1                                           1       1   10
11 10   1         1       1                           1   1           1           1       2                   1             11
12 11                     2           1       1         1 1                                 1           1 1         1     1 12
13 9   1             1         1 1                                   1 1     1                 1                   1       13
14 10       1 1   1       1 1           1   1                 1           1     1                                           14
15 13   2                   1 1       1 1                     1     1   1               1   1         2                     15
16 17                 1       1       2         1   2     1 1       1 1 1         1 1     1               1     1           16
17 5                   1         1         1                     1                                                       1 17
18 9                       1             1       1               1 1 1     1                                     1   1     18
19 10           2                 1           1       2             1   1                           1         1             19
20 5                                                     1                     1     1 1                     1             20
21 14   1   1     1     1                               1 1 2               1                 1       1   1     1 1         21
22 13           1     1       1   2 1         1     2                       1 1             2                               22
23 15     1     1 1   1   1         1   1         1             1     1         1                         1   1 1     1     23
24 7               1                 1     1               1                         1                         2           24
25 11         1   2                 2   1                       1                                     1   2         1       25
26 7   1           1                                             1               2           1                   1         26
27 11   2         1   1         1         1                           1     1     1   1                           1         27
28 9 1                         1               1                         1     1   1                         1   1       1 28
29 12                       1 2       1     1             1   1       1   1         1           1   1                       29
30 12     1             1             1   1 1                     1   1                     2       1   1         1         30
31 14 1                     1       1                     1       2 1                 1 1     1         1       2     1     31
32 10               1               1         1                 1       1   1     1   1               1                 1   32
33 14       1                     1 1 1   1         1   1             1           1           1             1 1     1 1     33
34 12         1   2 1                   1               2     1     1 1                             1         1             34
35 12 1   1                     1   1 1                       1       1 1   1           1       2                           35
36 11           1 1 1 1                                                   1         1         2   1           1   1         36
37 16                 1           1               1 2     1                     1   2     1     1   1   1       2   1       37
38 9     1   1       1   1                 1                     1   1                           1     1                   38
39 16       1   1     1       1   1   1 1         1     1                   1                   2     1     1   1 1         39
40 16           1   1         1   1   1           1   1     1                   1 1     1   1 1   1             1         1 40
41 6                                                                     1                         1   1 1         1     1 41
42 8                                                         1       1 1           1   1       1             1         1   42
43 9     1 1         1                                               1     1 1                       1                 1 1 43
44 16   1         1                 1       1   2     1 1   1 1           1           1 1 1                               2 44
45 8       1                           1 1   1             1                       1 1                                   1 45
46 8           1                                 1             1 1                     1       1 2                         46
47 10 1       1                     1       1                           1     1             1   1         1             1   47
48 8                       1                             1 1   1                         1 1         1                   1 48
49 6                           1     1                 1     1                   1                                     1   49
50 8                           1       1   1 1                                           2   1           1                 50
51 16   1 1             1     1     1 1   1     1 1   1       1   1       1                   2     1                       51
52 17       1 1 1     2 1                             1       1     2 1 1               1         1 1   1   1               52
53 8   1           1               1                   1                                 1     1           1     1         53
54 14         2         1         1       1               1 2       1     1   1       1           1         1               54
55 9 1                         1 1           1                 1                 1                 1                 1 1   55
56 10               1         1     2               1           1                 1           1     1         1             56
57 8                                     1 2             1             1                         1       1       1         57
58 8                     1     1           1 1                           1     1                     1                   1 58
59 16 1                         1 1   1               1   1         2         2                             2   1   1 1 1   59
60 6       1                                   1           1               2                           1                   60
61 14 1 1   2                           2             1 1                     1           2           1     1       1       61
62 14       1   1         1 1 1 1         1 1 1 1       1     1   1     1                                                   62
63 11 1       1                 1   1                     1   1       1       1         1     1                   1         63
64 9           1         1 1         1                                           1                   1         1     1   1 64
65 12 2                                       1     1                         1             1   1     1       1   1   2     65
66 9   1             1                   1         1         1 1             1                                     1   1   66
67 7 1           1         1             1         1                     1                                 1               67
68 14       1                 1                 1                 2     1 1           1   1   1     2         1     1       68
69 9             1         1       1                 1         1             1                             1         2     69
70 11 1             1 1         1 1 1                                                   1   1 1         1   1               70
71 14     1         1   1                   1   1 1 1 1                           1                 1 2                 2   71
72 5                   2                           1 1                                             1                       72
73 12 1         1           1       1             1                 1   1       1           1     1 1               1       73
74 10   1                   2           1         1       1         1                 1     1               1               74
75 12   1 1           1           1                         1     1 1             1 1       1     2                         75
76 13               1   1                       1                         2 1 1       1             1 1 1       1 1         76
77 18       1 2                   1         1     1 1   1   1           1         1 3                     1       1 1   1   77
78 11 1           1 1   1             1         1       1             1         1         1                 1               78
79 10               1                     1           1                         1   1 1           1       1   1   1         79
80 8         1                               1   1                                                       2   1       1 1   80
81 7       1                                   1           1       1       1             1                         1       81
82 8       1           1               1                       2                                 1     1 1                 82
83 6   1       1     1   1   1                               1                                                             83
84 9     1 1                 1                                 1         1     2                       2                   84
85 12                           1       1   1 1         1         1             1     1   1 1     1                       1 85
86 7         1     1           1                                       1           1               1 1                     86
87 10 1         1   1                 1             1       1                     1     1               2                   87
88 12             1     1 1 1                                   1             2 1       2                           1   1   88
89 14   1         1   1                   1       1   1   1   1 1         2           1       1                         1   89
90 10         2     1   1               1                                                       2         1 1       1       90
91 9                       1             1                     1         1                   1       1       1 1   1       91
92 12       2             1     1 1             2 1   1                         1   1                               1       92
93 15     1     1               1       1                         1       1 1 1           1 1               2         1   2 93
94 15   1 2                   1                   1 1     1   1         1     1   1             1     1 1         1         94
95 10 1       1             1     1       1   1           1                                       1               1     1   95
96 9                                         1     1       1   1           1           1               1               1 1 96
97 7                                           1     1                                   1 1     2           1             97
98 14     1     1   1           1         1           1 1     2             1       1 1         1           1               98
99 11     1             1 1               1   1         1   1           1       1   1               1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng