BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                 1                                                 1       1                   1         1   1         00
01 12                                     1                 1                 1       2 2         1 1 1         1   1       01
02 9 1         2                       1     1             1             1       1                           1             02
03 11           2 1                         1 1     2                     1                       1                       2 03
04 9       1   1           1                     1                   1         1 1 1                             1         04
05 11                                                 1 1           1               1   1 1     1 1     1     1   1         05
06 11       1                       1                 1       1 1                 1             1         2   1   1         06
07 11 1                               1       1   1 1                 1       1 2     1             1                       07
08 8                 1   1                       1             1   2                       1   1                           08
09 15 2   1             2         2                                           1         3       1   1     1 1               09
10 8                       1   1       1                                       1   1                 2     1               10
11 11       1 1         1   2         1                           1       1 1       1                                     1 11
12 8     1           1   1                                       1       1                 1       1 1                     12
13 9         1 1   1                 1             1                                 1                     2             1 13
14 15 1   1   1                         1     1           1 1   1   1 1 1                     1         1             1 1   14
15 11                         1 1   1         1                   1     1         1 1               1   1               1   15
16 4                           1                       1     1                                   1                         16
17 10 2               1                 1       1             1     1       2                     1                         17
18 14     1 2         1   2                   1             1                 1           1       1           1 1   1       18
19 10     1 1 1           1       1   1               1 1   1                                                         1     19
20 7   1                                       1                       1                                         1 3       20
21 11               1   1     1   1 2                               1 1                     1                         1   1 21
22 10       1   1     1     1     1   1 1               1                                                           1     1 22
23 8   1                 1                           1 1   1                         1                         1   1       23
24 8             1           1                 1   1                 1     1     1 1                                       24
25 7                   1       1                 1   1                                       1   1   1                     25
26 9     1           1   1               2 1           1                   1                                             1 26
27 7                                   1         1                   1   1       1       1                             1   27
28 16   1 1                     2     1     1 1           1                 1         1 1     1       1 1 1           1     28
29 14                         1     1 1         1       1         1 1   1                   2 1 1     1               1     29
30 9                                                           1         1 1     1   1                 1         1 2       30
31 6             1         1                     1                           1             1           1                   31
32 12   1             1         1     1 1       1                     1         1         1         2         1             32
33 13         2             1               1     1             1 1     1               1       1     1     1     1         33
34 12             1 1     1             1           1       1     1           1       1 1       1   1                       34
35 16 1   2   1           1   1   1     1 1                               1       1           1 1   1       1   1           35
36 2         1                                                           1                                                 36
37 8                                 1     1 1     1   1             1                     1 1                             37
38 9     1                 1       1       1                                     1         1 1           1 1               38
39 12   1     1     1   1     1       1       1     1 1     1                         1             1                       39
40 5   1 1                       1     1                                                                 1                 40
41 10 1         1   1           1               1         1                               1           1                 1 1 41
42 11   1                                     1     2                                 1     1             2 1 1         1   42
43 11   1   2       1                                 1                         1               1                 1 2   1   43
44 14             1     1       1                     1           1             1         1     1 1   1 1       2       1   44
45 11         1 1   1             1       2                   1 1             1           1       1                         45
46 17             1     1 1                 1   1   1   2               1   1 1 1     1                         1   1 1   1 46
47 12                                     1     1   1                 1 1     1             1     1   1             1 1 1   47
48 11           1 1       1                                   1 1   1 1   1                 1 1                     1       48
49 13 2         1 1     1       1     1           1             1           1               1         1                   1 49
50 9                 1           1         2   1     1                 1                       1                   1       50
51 7                       1         1         1   1                   1           1     1                                 51
52 13           1   1                               1       1             1 1             2   1 1       1     1   1         52
53 6     1               1                                           1 1               1                     1             53
54 19     1   2 1             2   1     1         1           1             3       1                         3 2           54
55 7                 1                                   1                 1               1         1   1             1   55
56 10               2   1 1         1     1 1                                     1       1                           1     56
57 13   1                 1 2     1       2                         1                   1     1     2             1         57
58 17       1   1   2           1             1 1     2   1           1   2         1 1               1 1                   58
59 12 1           1                 1   2         1               1               2       1               1   1             59
60 8           1           1   1                                   1                                         1 2         1 60
61 11             1               2       1                     1 1       1     1               1                 2         61
62 13                   1     1           1   1     1     2   2                       1           1               1       1 62
63 10 1                                     1 1 1             1 1         1     1   2                                       63
64 12                 2     1           1                 1   1 1   1             1   1                     1             1 64
65 9       1                 1       1   1 1                               1   1             1                       1     65
66 12               1                                       1     1     2                     1 1     1     1 1 1 1         66
67 6             1         1                         1     1     1 1                                                       67
68 12   1   1             2       1               1               1         1               1                 1     1   1   68
69 14                                     1     1 1   1   1                             3             1             1   2 2 69
70 8                   1   1                     1         2 1       1   1                                                 70
71 16 1 1   1         2       1 2     1               1         1 1 1 1 1                           1                       71
72 8   1         1                 1                         1         1                     1   1     1                   72
73 14             1                                 1     2   1 1     2                 1           1     1 1     1       1 73
74 10               2   1               1 1     1 1                                         1 1         1                   74
75 11 1               2 1         1                     2                     1   1               1     1                   75
76 17     1               1 1       1           1       1 1             1 1         2             2 1       1         2     76
77 14       1   1     1     1       1         1     1 1 1                     1           1           1         2           77
78 14               1   1     1     1   1               1   1 1           1               1       1     1         1   1     78
79 8             1                 1                         1                       2   1 1       1                       79
80 8 1               1                                                             2   1       1           1         1     80
81 13   1           1               1                 1                       1 1 1           1 1   1     1 1         1     81
82 11     1                         1   1         1                 1       1       1   1                 1   1         1   82
83 15                           1 1             1           1 1               1 1 1           1   1     2   1     1   1     83
84 8   1     1                         1                     1               1                         1       1       1   84
85 8         1 1             1   1 1                               1                           1         1                 85
86 10               1         1     1       1     1   1                       1       1       1                     1       86
87 15             2             1           2   1         2 1   1     1   1     1 1       1                                 87
88 16             1     1     2       1       1     1     2       2           1 1         2       1                         88
89 8 1   1                           1       1         1                       1                     1                 1   89
90 11   1   1                     1       1 1             1 1   1           1     1                                       1 90
91 9     1   2                       1                         1       1       1                               1 1         91
92 5                         1                                                             1             2     1           92
93 6                                           1 2     1                                                             1 1   93
94 15       1 1         1       1             1                 1 2 1         1                         1     1         2 1 94
95 7   1                       1                     1             1               2                     1                 95
96 10                   1     1                           1 1 1                             1 1           1 1         1     96
97 13   2 1 1   1         1         1 1   1             1                     1       1                 1                   97
98 7 1                                   1 1                         1 1                       1           1               98
99 13       1 1   1         1               1 1                 1 1 1                   1                   1   1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng