BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10     1                               1       1               1     1           1             1     1           2       00
01 7       1     1               1                 1     1       1                                   1                     01
02 12 1                       1     1           1               1                     1   2           2     1             1 02
03 10 1           1           1           1 1 1       1       1                                 1             1             03
04 6                                                           1                       1   1 1           1       1         04
05 9                   1                     1                     1     1           1           1 1   1           1       05
06 10           2         1 1                   1   1                 1               2       1                             06
07 15         1       1         1   1       1 1         1     1                 1     1           1     1     1         1 1 07
08 7       1     1     1 1                             1 1                                     1                           08
09 13                 1   1 1         1 1     1         1                                               1     1 1       1 2 09
10 10           1             1             1     1         2             1                     1           1   1           10
11 12             1       1   1         1             1 1                 1 1             1 1       1           1           11
12 12         1       2 1             1                         1         1 1     1       1             1           1       12
13 19           1 1         2 1         1       1       1       1   1         1           1       1 1         2 1   1 1     13
14 13   1   1         1                         1       1 1 1           1 2                       1           1           1 14
15 8     1                   1         1   1         1                                         1     1         1           15
16 14 1 1   1         1       1             1         1 2                               1       1                 1     2   16
17 13   2     1                           2       1                         1       1       1 1 1                         2 17
18 14 1       1   1       1     1   1                                 2             2       1             1   1       1     18
19 11                 1                           1     1           1               1     1           1 1         1 1 1     19
20 12       1       1   1     2                       1           1           1             1       1             1     1   20
21 14     1                             1                   1   1           1   1 2     1     1   1     1 1       1         21
22 10     2   1             1                       1   1               1             1           1                   1     22
23 8 1   1         1         1         1                                 1                     1                     1     23
24 13 1 1 1               1 1       1                     1                           1       1         1   1 1   1         24
25 7   1                           1                         1     1             1       1         1                       25
26 12           1         1   1   1         1             1             1                               2   1     1     1   26
27 15   1       1                           1   1     1       1     1       1 1 1           1   1   1       1       1       27
28 14     1     1               2             1     1                     1 1 1       2       1   1                   1     28
29 9                                 1     1             1 1   1 1           1     1                           1           29
30 10     1   1 1   1   1                 1       1         1 1 1                                                           30
31 4                       1     1     1                                                   1                               31
32 11         1                     1 1             1   1   1           1             1 1       1   1                       32
33 9 1                                               1       1             2         1         1             1     1       33
34 11               2           1 1     1     1 1                                 1     1                       1   1       34
35 5 1         1           1                   1                                                                         1 35
36 17 1         2       1           1           1 1   1   2                   1 1   1             1         1   1     1     36
37 11   1   2             1 1   1             1                       1                 1             1           1         37
38 12           1 1               1           1   1         1     1   1 1                       1               1     1     38
39 10 1       1     1 1                   1         1 2                           1                       1                 39
40 7                     2                                             1     1       1 1                         1         40
41 8                                                               1   1     1           1                 1     1     1 1 41
42 8             1               1                           1     2                           1               2           42
43 12     1       1       1 1     2                           1     1                   1     1             1           1   43
44 16 1 1   1             1     1               1   2         2         1     1             1         1   2                 44
45 8               1 1 1                                   2         1       1                             1               45
46 4                 1               1                 1                                                     1             46
47 7   1         1             2                                     1       1                           1                 47
48 7                         1       1 1             1       1               1   1                                         48
49 15                   1   1   1       1   2                 1   1                 1       1     1                     2 2 49
50 12           1         1                                 1     1 1   1     1         1 1   1       1             1       50
51 8           1                     1           1   1         1                       1                       1       1   51
52 2                     1             1                                                                                   52
53 12       1 1         1               1                 1           1         1       1   1   1               1     1     53
54 8                                                     1 1     1   1                             1 1     1       1       54
55 8               1           1   1       1 1                             1       1         1                             55
56 16     1   1                   1 2 1   2       1           1                 1   1 1     1     1                     1   56
57 10 2                   1 1 1                 1             1         1           1                         1             57
58 7 1                             1 1     1                                 1                   1 1                       58
59 13             1   1           1   1   1                 1   1 1             1             1   1                     1 1 59
60 12 1     1 1                                   1   1             1           1 1               1         1         1 1   60
61 13     1                   1 1           1   1         1     1       1               1         1     1 2                 61
62 13     1                 1   1     1       2 1                     1     1               1           1   1       1       62
63 12         1       1       1         1         1 2 1               1               1                   1               1 63
64 10     1             1     1   1     1 1             1                                           2       1               64
65 11 1   1       1   1                                                       1   1           1         2 1   1             65
66 15         1   1                             2             1   1   1 2 1           1       1           1 1       1       66
67 7                   1         1       1       1                       1                                     1     1     67
68 12             1     1 1                     1   1 1   1   2             1               2                               68
69 11               3       1   1 1 1 1                 1                                 1                       1         69
70 9                         1                     1       1     1               1           1             1   1 1         70
71 10                                                                 1         1 1 1 1   1   1                 1       1 1 71
72 12 1     1         1 1                     1           1     2 1     1       1                                 1         72
73 11             1 1       1     1                             1   1           1   1               1           1       1   73
74 15   1   2     1 2                   1   1 1       1 1       1           1                       1             1         74
75 13               1 1 1       1                     1                                 1   1   1     1 1         1   1   1 75
76 7       1                         1           1   1                   1                             1           1       76
77 11   2                           1       1                   1   1     1                   1     1                 2     77
78 14     1   1 1       1       1     1 1                         2     1 1   1   1                       1                 78
79 11                 1                       1   1                               1     2           1 1   1   2             79
80 12                       1 1             1           1   1                   1         1 1       1                 2   1 80
81 8           1                 1                 1                     1           1 1                   1   1           81
82 7         1         1                                                       1     1         1   1     1                 82
83 13     1     1       1           1               1     1                 1             1     1 1   2       1             83
84 6               1               1             1                   1     1           1                                   84
85 15                   1 1     1                 1     1           1           1 1 2           1     2             2       85
86 12       1     1                 1 1   1   1         1         1               1 1                       1       1       86
87 9 1       1                         1     1                 1     1                         1         1   1             87
88 13       1                             1 2             1     2     1   1 1   1         1               1                 88
89 9   1                                 1                               1     1           1     1 1             1       1 89
90 10   1   1                     1                 1               3                         1         1         1         90
91 12               1             1   1   1               1       1       1       1                   1 1     1   1         91
92 10   1           1       1   1                         1           1     1 1 1   1                                       92
93 10           1                 1       2                           1   1         1   1 1                             1   93
94 9         1       1                   1     1 1         1               1               1               1               94
95 13   1     1       1               1 1     1                   1     1                 3   1                       1     95
96 12   1         1         1                 1     1                       1 1 1 1               1       1           1     96
97 9       1                       1           1         1 2                                 1               1         1   97
98 9     1                         1               1         1     1   1                             1             1     1 98
99 8                     1           1         1 1 1             1               1                   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng