BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7                 1       1                   1         1   1                                 1         1               00
01 22     1                 1       2 2         1 1 1         1   1       1 1 1 2           2                       2 1 1   01
02 8     1             1       1                           1                         1   1           1                   1 02
03 8                   1                       1                       2 1   1                 1         1                 03
04 11               1         1 1 1                             1                   2 2     1     1                         04
05 11 1           1               1   1 1     1 1     1     1   1                   1                                       05
06 14       1 1                 1             1         2   1   1                 1     1       2     1         1           06
07 13               1       1 2     1             1                         1       1           1 1 1               1     1 07
08 12         1   2                       1   1                           1           1   1           3     1               08
09 8                       1         3       1   1     1 1                                                                 09
10 11                         1   1                 2     1                           1 2   1 1           1                 10
11 8           1       1 1       1                                     1         1   2                                     11
12 11           1       1                 1       1 1                       1             1 1           1         1 1       12
13 6                               1                     2             1             1 1                                   13
14 13   1 1   1   1 1 1                     1         1             1 1         1 1 1                                       14
15 8           1     1         1 1               1   1               1                         1                           15
16 8 1     1                                   1                                     1                       1 1 1       1 16
17 7       1     1       2                     1                                 1                                     1   17
18 14     1                 1           1       1           1 1   1           1   1     1     1                         3   18
19 6 1   1                                                         1                       1       1             1         19
20 9                 1                                         1 3                             1         1 1   1           20
21 11             1 1                     1                         1   1 2           1             1   1 1                 21
22 6 1                                                           1     1     1           1                       1         22
23 9 1   1                         1                         1   1       1                 1                   1     1     23
24 7               1     1     1 1                                                         1       1                 1     24
25 6                                       1   1   1                           1                       1               1   25
26 6 1                   1                                             1                             1     1       1       26
27 10               1   1       1       1                             1   1                 1                 1       1   1 27
28 12   1                 1         1 1     1       1 1 1           1       1             1           1                     28
29 13 1         1 1   1                   2 1 1     1               1     1     1                                         1 29
30 12         1         1 1     1   1                 1         1 2                                         1     1 1       30
31 13                       1             1           1                           1         1 1   1   1   1     1 1     1 1 31
32 11               1         1         1         2         1               1       1           1             2             32
33 12         1 1     1               1       1     1     1     1                 1 1                 1           1         33
34 11     1     1           1       1 1       1   1                         1             1         1                 1     34
35 11                   1       1           1 1   1       1   1             1             1                     1 1         35
36 8                   1                                                 1   1             1             1 1 1       1     36
37 8 1             1                     1 1                                 1   1             1           1               37
38 9                           1         1 1           1 1                   1               1 1 1                         38
39 9     1                         1             1                       1           1       1         1     1           1 39
40 5                                                   1                     1 1     1                                 1   40
41 8   1                               1           1                 1 1 1       1     1                                   41
42 10                               1     1             2 1 1         1   1             1               1                   42
43 11                         1               1                 1 2   1         2                       1   1 1             43
44 12           1             1         1     1 1   1 1       2       1     1       1                                       44
45 6       1 1             1           1       1                                           1                               45
46 13 2               1   1 1 1     1                         1   1 1   1       1                 1                         46
47 13               1 1     1             1     1   1             1 1 1   1 1   1       1                                   47
48 11       1 1   1 1   1                 1 1                     1             1 1                             1           48
49 10         1           1               1         1                   1       1           1             1         1     1 49
50 8                 1                       1                   1                       1   1                     1   1 1 50
51 6                 1           1     1                                               1 1                             1   51
52 13     1             1 1             2   1 1       1     1   1                           1     1                     1   52
53 7               1 1               1                     1                     1                         1       1       53
54 18       1             3       1                         3 2                                 1             1 1 2   2   1 54
55 8   1                 1               1         1   1             1                               1             1       55
56 7                           1       1                           1                   1           1       1             1 56
57 11             1                   1     1     2             1                 1   1     1                       1     1 57
58 21   1           1   2         1 1               1 1                   1   1 1   2         1   3             1 1   2     58
59 10           1               2       1               1   1                                 1 1                     1   1 59
60 11             1                                         1 2         1             1 1                     2       1 1   60
61 12         1 1       1     1               1                 2           2       1             1       1                 61
62 11   2   2                       1           1               1       1         1                         1         1     62
63 15       1 1         1     1   2                                                     1   1 1   1 1 2 1           1       63
64 10   1   1 1   1             1   1                     1             1                                 1         1       64
65 10                     1   1             1                       1                   1 1             1     1       1 1   65
66 16     1     1     2                     1 1     1     1 1 1 1                       1         1     2       1           66
67 5     1     1 1                                                                       1 1                               67
68 14           1         1               1                 1     1   1   1     2       2                   1 1 1           68
69 14   1                             3             1             1   2 2                       1   1       1     1         69
70 11     2 1       1   1                                                 1             1 1   1 1       1                   70
71 10         1 1 1 1 1                           1                         1                     1       1     1           71
72 10       1         1                     1   1     1                       1 1                       1       1       1   72
73 14   2   1 1     2                 1           1     1 1     1       1                                   1   1           73
74 6                                     1 1         1                       1                       1               1     74
75 10 2                     1   1               1     1                           1       1         1         1             75
76 17 1 1             1 1         2             2 1       1         2                     1                 2 1           1 76
77 13 1                     1           1           1         2           1   1 1 1                 1 1                   1 77
78 12 1   1 1           1               1       1     1         1   1               1                 1 1                   78
79 11       1                       2   1 1       1                                               1 1     1     1 1         79
80 11                             2   1       1           1         1         1     1 1                             1     1 80
81 17                       1 1 1           1 1   1     1 1         1             1   2       1 1   1         1     1       81
82 10             1       1       1   1                 1   1         1         1         1                         1       82
83 16     1 1               1 1 1           1   1     2   1     1   1                         1       1 1 1                 83
84 8       1               1                         1       1       1       1                                       1   1 84
85 12             1                           1         1                   2       1         1               1 2 1     1   85
86 7                       1       1       1                     1                     1         1               1         86
87 13   2 1   1     1   1     1 1       1                                                 1           1   1       1         87
88 15   2       2           1 1         2       1                                 1 1     1   1                   1   1     88
89 7 1                       1                     1                 1   1 2                                               89
90 10   1 1   1           1     1                                       1     1               1   1 1                       90
91 13         1       1       1                               1 1           1 1                 1   1     2     1   1       91
92 11                                     1             2     1                                 1   1     1 1 1       1 1   92
93 6 1                                                             1 1     1         1             1                       93
94 16         1 2 1         1                         1     1         2 1                   1 1         1     1     1   1   94
95 13             1               2                     1                         1           1 1   2   1 1 1             1 95
96 13   1 1 1                             1 1           1 1         1         1     1     1       1   1                     96
97 6 1                     1       1                 1                             1         1                             97
98 5               1 1                       1           1                                               1                 98
99 14         1 1 1                   1                   1   1     1         1     1           1       2         1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng