BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13 2     1           1     1               1               1                     1           1 1           1 1         1 00
01 9                 1   1                   1                 1     1     1       1   1     1                             01
02 17 1   2   2   2     1               1   1                           1 1       1 1   1                           1 1     02
03 10       1         2       1       1         1   1                 2 1                                                   03
04 14                   1   1 1                         1             1                   2           1   2 1 1     1   1   04
05 7         1                 1     1 1         1           1               1                                             05
06 11                   1                         1   1   1       1       1                 2             1     1     1     06
07 12 1                           2 1     1         1                             1                 1       1         2 1   07
08 8 1                               1               1 1               1           1   1         1                         08
09 11         1 1   1                   1 1               1 1                   1             1       1             1       09
10 13     1                   2               1         1             2           3       1 1       1                       10
11 7                     2               1                                         1       1                         1   1 11
12 12 2 1   1       1                         1         2           1       1   1                 1                         12
13 15   1                       2         1 1 1 1     1             2     1                 1           1     1   1         13
14 9               1 1               1       1 1                 1     1                                   1           1   14
15 7                                                     1               1     1       1 1                       1       1 15
16 13       1 2         1   1             1     1                         1     1   1     1                   1         1   16
17 10         1     1     1     1         1                   1       1                           1               1 1       17
18 12           1                         1         1       1         1   1 1   1                   1             1 2       18
19 12             1       1       1   1   1     1             1 1   1           1               1                         1 19
20 10       1     1                     1       1 1                   1                         1   1   1             1     20
21 7                   1                                                     1         1 1           1 1             1     21
22 13   1       1       1   1       1 1     1             1   1               1         1                   1           1   22
23 3         1                                                           1 1                                               23
24 15                       1 1     1   1                   1 1 1         1             1   1 1           1         3       24
25 14                           1 1   1               1     1           1   1   1                 1     2     1 2           25
26 13                     1       1   2 1   1 1                             1     1 1     1         1                     1 26
27 13   1   1   1   1                       1   1           1   2                           1       1       1   1           27
28 15       1   1     1                 1           1 1 1               1   1     1   1   1           1 1 1                 28
29 17     1 1         1       1                   2           2     1         1             1 1       1 1 1           1   1 29
30 9                           1         1     1   1                     1             1               1         1     1   30
31 11         2                 1               1 1 2                                 1                           1   2     31
32 15                 1 1         2   1 2       1           3   1           2                                         1     32
33 12               2                   1                             2   1 2         1     1         1         1           33
34 12   1 1     1             1 1                     1       1     1         1       1               1     1               34
35 10                 1   1 1           1           1             1   1         2                                         1 35
36 14                 1   1             2                   1   1 1                           1 1 1   1   1             2   36
37 6 1                 1               1                   1                                                       1     1 37
38 6                           1             1                           1         1             1           1             38
39 13 1                     2     1 1 1               1             1   2                     1 1           1               39
40 13     1     1     1     1                 1 1         1       1   1           2       1                 1               40
41 6               1     1                                       1 1                 1                         1           41
42 7                                 1 1                                     1     1   1         1 1                       42
43 7         1         1                   1 1                                       1       1           1                 43
44 8 2           1 1                               1                     1         1 1                                     44
45 10       1   1         2                           1             1               1     1       1                     1   45
46 7 1                         1                     1     1                   1           1                 1             46
47 7 1   1                                       1           1                       1               1       1             47
48 13           1     1                           1   1           1           1   2     2       1     1 1                   48
49 6   1   1                               1                           1         1             1                           49
50 8           1 1                                                     1           1     1   2                 1           50
51 8     1   1                                     1         1                           1   1             1   1           51
52 9                               1 1     1 1     1   1 1     1                                                         1 52
53 11             1       1         1   1         1     1   1       1                                 1           2         53
54 7         1                               1           1                   1                 1         1       1         54
55 8       1                 1     1       1                                 1         1           1                   1   55
56 10             2               1 1       1                           1                       1   1               1     1 56
57 7                           1           1                   1                     1       1 1                 1         57
58 14       2                           1               1     1                   2         1 1   1 1   1 1             1   58
59 6             1           1   1   1                                                       1                     1       59
60 8                       1             1   1     1     1         1                                   1       1           60
61 12   1                       1     1     1   1                 1 1 1       1 1                                 1   1     61
62 9   1   1       1               2                             1             1               1           1               62
63 6                   1                       1                 1       2                               1                 63
64 12   2             1       1               1 1         1 1           1                         1               1       1 64
65 16     1     1 2     1     1           1     1       1     1                 1       1     1       1   1     1           65
66 12                 1   1 1         1     1       1 1   1                             1       1 1         1               66
67 11     1     1       1           1     1 1     2                                                       1   2             67
68 9             1         1                     1                             1     1   1                   1         1 1 68
69 11               1   1     1                           1     1           2         1   1   1               1             69
70 11                     1   1   1                 1 1   1 1   1                           1                   1 1         70
71 15 1           1         1                         2   1     1 1 1               1               2 1       1     1       71
72 6           1               1                                                 1                       1         1   1   72
73 13   1   2                     1 1                   1   1                         1   1     2           1             1 73
74 6                                 1       1 1                       1 1           1                                     74
75 12 1           1 1 1           1                                 1               1             1           1 1 1 1       75
76 16     1                   2     1       1       1 1                   1   1             1       1     1 1         1   2 76
77 12   1 1       1                     1         1             1     1 1     1           1           1       1             77
78 7     1     1                                                         1   1               1         1 1                 78
79 14     1 1   1       1       1         1 1       1           1 1             2                           2               79
80 12               1       2       1             1     1     1               1                               1   1 1   1   80
81 13           2       1                   1                       1   1             1 1   1           1         1     1 1 81
82 12 1     1 1     1                             1   1               1                         2 1 1                   1   82
83 9 1   1                         1                                                       1           1     1 1     1   1 83
84 6                             1                       1   1                                     1 1                 1   84
85 6                                                 1             1                 1           1 2                       85
86 6             1             1 1                             1                                           1     1         86
87 12         1             2                           1             1         1       2       1     1   1         1       87
88 17           1   2 1   1 1       1             2 1     1 1     1               1 1             1                     1   88
89 17   3     1         1     1   1         1 1 1         1   1 1 1                       1                 1         1     89
90 12   1     1               1   1           1                   1     1   2       1                       1             1 90
91 17     2   1                 1                 1     1 1   1 1   1   1 1         1       1           1     1 1           91
92 11               1       1             2               1                           1 1   1         1   1     1           92
93 18     1               1           1                 1   1     1         1 2     1       1 1   2   1 1       1 1         93
94 13 1 1             1   1     1 1 2                 1         1                         1             1             1     94
95 6                                     1             1     1       1               1       1                             95
96 7               1     1     1         1                       1                                 1   1                   96
97 12   1             2                       1     1   1                   1 1   1                             1   1 1     97
98 7                   1                                   1     1 1   1     1                 1                           98
99 9             1                       1     1       1                   1   1 1   1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
25
/
12
24
/
12
18
/
12
17
/
12
11
/
12
10
/
12
04
/
12
03
/
12
27
/
11
26
/
11
20
/
11
19
/
11
13
/
11
12
/
11
06
/
11
05
/
11
30
/
10
29
/
10
23
/
10
22
/
10
16
/
10
15
/
10
09
/
10
08
/
10
02
/
10
01
/
10
25
/
09
24
/
09
18
/
09
17
/
09
11
/
09
10
/
09
04
/
09
03
/
09
28
/
08
27
/
08
21
/
08
20
/
08
14
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng