BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16         1       2   1 1             1 2           1               2     1 1     1 1       1                           00
01 15                         1   1 1     1     1           1             1   1   1   1         1         1 1         1 1   01
02 17   1     1                                     1   1     1           1   1 2   1   1   1 1     1           3           02
03 17     1 2               1           1             1     1                     1   1     2       1   2         1     1 1 03
04 7     1                             1           2         1                                             1   1           04
05 10                       1     1       1           1                   1           1   1   1               2             05
06 11 1     1 1                     1 1 1         1                           1 1   1                               1       06
07 14 1     1                   1             1           1   1   1           1     1 1               1           2   1     07
08 18 1 1 1 1     1                       1               1   2     1 1 1                   1       1     1         1   1 1 08
09 10                     1 1                         1 1         2   1           2                   1                     09
10 13 1       1         1 2     1             1 1       1                           2       1               1               10
11 21     1 1       1       2 1                   1 1         2 1       1             1   1     1     1   1 1 1   1     1   11
12 8 1           1   1 1                                                           1   1 1   1                             12
13 11                               1       2               1     1                       1 1                 1   1   1   1 13
14 9             1   1 1         1                       1                       1 1                   1             1     14
15 5     1                       1     1         1                         1                                               15
16 7                       2       1   1   1   1           1                                                               16
17 22         1               1 1   1   1 1 1 1     1   1   1 1 1     3   1                   2     1             1     1   17
18 11 1             1 1         1           1     1       1                         1 1                             2       18
19 7                                       1                 1             2 1                 1   1                       19
20 8   1     1   1 1                     1           1             1                                                 1     20
21 12   1   1           1         1   2         1                                 1         1 1             1             1 21
22 10           1             1 1     1                       1             1   1         1             1                 1 22
23 12 1             1             1                   1   1   2     1               1 1                 1   1               23
24 10                   1           3 1                     1       1 1         1   1                                       24
25 12                       1               1               1         1   3   1                 1   1 1         1           25
26 6                                             1                                                 1   1           1   1 1 26
27 15       1   1   2             1   2                   1       1                         1     2           1 1     1     27
28 20 1               1       1 1       1     1 1         1     1   2     1   1   1     1   1   1     1           1 1       28
29 13 1           1 1               1 1             1 1                 2             1       1               1 1           29
30 12             1     1           1                       1         1   1 1 1                   1             1 1     1   30
31 10                     1 1             1             1                       1       1       1 1       2                 31
32 12             1     2           1                             1                 1 1 1       1     1         1 1         32
33 9 1 1                 1                                                             1         2   1     1   1           33
34 10         1                 1 1             1             1                   1                 1     1         1   1   34
35 12   1   1     1             1           1         1   1                 1   1 1                                 1 1     35
36 11   1 1 1       1                           1 1             1           1         1           1     1                   36
37 10                     1 1         1           1       1 1       1         1         1       1                           37
38 14     1     1         1                     1   2           1     1     1     1                   1     1       2       38
39 10   1       1           1               1 1                 1 1                             1                         2 39
40 11             1                               1                         2         1   1   1 1         1 1       1       40
41 15                         1         1   1   1 2   1         2     1     1   1 1 1     1                                 41
42 8           1 1         1                               1   1                               1 1 1                       42
43 4                   1             1                       1                   1                                         43
44 6                             1       1                               1         1     1                           1     44
45 10           1     2                       1                         2           1   1 1                             1   45
46 7 1                               1   1             1               1                                     1     1       46
47 8                 1       1     1                 1       1     1                             1           1             47
48 11 1   1     1               1                           1     1     1               1     1               2             48
49 12   1 1   2   1       1           1                   1             1 1                     2                           49
50 8                                               1 1                 1             1           1               1     1 1 50
51 9     1     2             1 1                 1                                 1         1         1                   51
52 10       1 1                     1 1                                   1     1   1                               1 1 1   52
53 12   2     1   1   1   1                   1                                   1                   1   2   1             53
54 10             1 1       1 1                           1         1                 1               1     1       1       54
55 11         1                   1                     1   1   2     1     1                 1     1                   1   55
56 13   2       1               1 1                   1 2   1           1               1     1                 1           56
57 4                   1             1                   1                                                       1         57
58 3                           1                                             1                         1                   58
59 10             1                       1 1                 1   1                   1   1           1           2         59
60 8 1   1   2                                                             1                         1   1         1       60
61 13 1 1 1                                 1       1       1     2                     1       1                     1 2   61
62 11       1   1       1     1         1       1                     1 1                     1     1 1                     62
63 9                   1         1 1           1                     1                   2 1                         1     63
64 7   1           1   1       1                       1                                             2                     64
65 9                               1             1 1               1                           1 1       2     1           65
66 5           1                                               1   1                       1     1                         66
67 14           1         3   1   1           1 1   1                     1                               1   1   1       1 67
68 9       1           1                         1     1         1   1                   1 1           1                   68
69 10                   1         1                             1 1 1         1                     1         1   1       1 69
70 14                 1 1           1   2                     1 1           1 1             1       1   1   2               70
71 15   1     2   1                               1   1 1   1       1     1     1         1                 1     1     1   71
72 5             1             1                 1                           1                               1             72
73 9 1             1     1     1         1               1                                   1   1     1                   73
74 11                                     2               2             1               1     1     1     1   1     1       74
75 12     1         1 1                 1             1     1                         1 1         1 1 1   1                 75
76 14 1         1 1             1       1     1   1 1       1                   1         1                 1   1         1 76
77 7               1                     1                       1 1       1 1   1                                         77
78 11       1 1           1 1     1   1       2                                               1                           2 78
79 8     1                 1 1                       1         1               1           1                           1   79
80 12   1     1 1                   1               1   1                               1 1             1       2       1   80
81 8       1         1 1                   1           1                 1             1                       1           81
82 15     1       1 1 1               1 2     1 2   1           1         1                             1           1       82
83 10                                 1   1 1   1                   1               1   1               2   1               83
84 8               1         2         1             1                         2                               1           84
85 8                                   1   1                     1 1 1         1 1                                   1     85
86 11   1           1                         3         1         1               1         1       1                 1     86
87 8                 1       1                 1   1                       1 1             1                             1 87
88 11 1               1           1                     1         1                         1             1 1       1 2     88
89 8                       1                       1     1                     1       1 1                       1       1 89
90 6                         1       1         1                               1 1                 1                       90
91 11                 1           1       1   1     1                 1   1 2                           1             1     91
92 8       1                   1             1       1     1                 1                   1               1         92
93 17       1             1   2           1   1           1         1               1 2   1     2       1       1         1 93
94 17     1 1   2     1   1     1       1             1             1 1 2     1             1       1     1                 94
95 10                     1       1             1               1 1                           1   1   2               1     95
96 12     1         2   1           1                   1       1       1         1               1                     1 1 96
97 8 1   1                 1               1                 1       1                                     1 1             97
98 7                                             1   1   1               1                   1             1 1             98
99 7           1                         1       1                                               1       1   1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng