BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
21
/
07
15
/
07
14
/
07
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng
00 17         1 1   1 1     1   1   1           2             1         1         1     2     1           1     1           00
01 9   1   1       3           1                                                   1                   1   1               01
02 17 1     1         1           1                     1       1               1   1   1   2   2   2     1               1 02
03 18   1   1   1   1 1       1                     1 2     1   1           1 1               1         2       1       1   03
04 9   1         1   1 1                                     1   1                                       1   1 1           04
05 10         1       1 1                         1     1               1                       1                 1     1 1 05
06 9 1                 1                   1       1 1 1                         1   1                   1                 06
07 18     1       1               1   1   1 1 1   1   1     1 1         2 1             1                           2 1     07
08 6       1             1                       1                                 1   1                               1   08
09 14                         1                 1     1   2     1 1             1     2         1 1   1                   1 09
10 13     2       1         2 1           1         1   1                       1           1                   2           10
11 8         1       1                                             1 1           1 1                       2               11
12 10                               2           1 1                 1                   2 1   1       1                     12
13 14 2             1   1   1           1 1     1             3                           1                       2         13
14 10         1               1       1                 1       1             1     1                 1 1               1   14
15 7                   1                           1 1     1         1     1       1                                       15
16 11       1   1 1       1     1                                 1                           1 2         1   1             16
17 16                         1         1       1     2   2       1 1       1 1     1           1     1     1     1         17
18 9   1   1                         1     1   1                   1     1         1             1                         18
19 12             1       1 1                         1   1                 1   1 1                 1       1       1   1   19
20 7     1           1 1                   1                                                 1     1                     1 20
21 7     3                                         1             1     1                                 1                 21
22 10                   1                             1     1 1                           1       1       1   1       1 1   22
23 12     1       1       1 1 1   1                       1     2   1       1                   1                           23
24 13   1                   1   1   1     1                               2   2                               1 1     1   1 24
25 8   1     1         1           1       1                                                                     1 1   1   25
26 13         1                     1       1     1         1     1         1 1                             1       1   2 1 26
27 11 1                   1 1                                     1 1             1 1     1   1   1   1                     27
28 10         1           1                       1 1     1                   1               1   1     1                 1 28
29 8                                   1                 1       1               1         1 1         1       1           29
30 7               1 1       1                                               1 2                                 1         30
31 13       1                 1 2 1 1       1           1   1             1                     2                 1         31
32 13       1             1   1         1             1                     1                           1 1         2   1 2 32
33 6                                                 1         1       1                             2                   1 33
34 16 1     1     1           1   1                 1   1       1         1 1 1           1 1     1             1 1         34
35 7                                   1                                   1     1                     1   1 1           1 35
36 9       1         1             1                                   1       1                       1   1             2 36
37 11 1             1 1             1         1                     2                 1 1                 1               1 37
38 6     1   1                             1                             1       1                               1         38
39 17 1   1     1     1                             1       2   1     1   1           1 1                     2     1 1 1   39
40 10               1         1   1 1 1                                         1           1     1     1     1             40
41 7               1                 1 1     1             1                                         1     1               41
42 5   1                                   1                       1                                                   1 1 42
43 5         1               1                                           1                     1         1                 43
44 12                   2             1   1     1         1                           2 2           1 1                     44
45 14 1         1                 1   1 1   1           1 1             1 1                   1   1         2               45
46 8 1                         1           1   1             2                         1                         1         46
47 7                     1 1   1                                   1           1       1   1                               47
48 7     1                     1   1                         1             1                     1     1                   48
49 10               1     1     1 1                 1 1     1         1                   1   1                             49
50 7                                 1   1                 1   1               1                 1 1                       50
51 15 1     1       1             1 1 1 1           1   1     1   1   1       1             1   1                           51
52 10                                     1       2 2     2   1                                                       1 1   52
53 10                                                 1             1   1     1 1 1                 1       1         1   1 53
54 10   1   1 1       1         1                               1     1   1   1                 1                           54
55 17     1               1       1 1     1 1 1   2   1         1       1         1   1       1                 1     1     55
56 10             1                     1   2                         1           1                 2               1 1     56
57 11   1 1             1               2     1           1       1         1   1                                 1         57
58 8 1   1   1                         1                     1                               2                           1 58
59 12           1         1                                 2     1     2             1             1           1   1   1   59
60 11               1     1       1 1                               1 1         1   1 2                       1             60
61 9       1                                 1     1                     2           1   1                       1     1   61
62 15           2 1             1   1   1     1         1             2                   1   1       1               2     62
63 6               1         1       1   2                                                               1                 63
64 10                       1                     1 1       1             1 1             2             1       1           64
65 22         1 1     1 1   1     1   2     1 1 1           1     2             1     1     1     1 2     1     1           65
66 11   1               1               1     1   1                   1           1                     1   1 1         1   66
67 8 1                   1           1                 1                                   1     1       1           1     67
68 7             1     1           1               1               1                               1         1             68
69 12   1   1   2               1         1       1                 1                 1               1   1     1           69
70 8                                   1 1         1                 1 1                                   1   1   1       70
71 8                   1                       1                 1           1 1       1           1         1             71
72 10           1         1                 1 1 2                 1           1                   1               1         72
73 7                                                                 1             1     1   2                     1 1     73
74 11                 1         1         1   1 2   1       1         1             1                                   1   74
75 12       1     1         1       1                           1           1       1   1           1 1 1           1       75
76 14         1                 1     1           1     1 2     1 1             1           1                   2     1     76
77 9           1                 1           1                 1         1               1 1       1                     1 77
78 13     1     1 1             1                     1 1           2       1   1   1       1     1                         78
79 13   2                           1         1     1   1             1     1               1 1   1       1       1         79
80 11         1       1         1             1 1                 1               1                   1       2       1     80
81 10           1     1           1                     1 1                         2             2       1                 81
82 14 1 1     1   1       1           1                   2               1         1   1     1 1     1                     82
83 12 1     1 1     1         1         1                                 1   1   1     1   1                         1     83
84 7                           1     1 1     1                       1       1                                     1       84
85 5 1             1             1                                     1         1                                         85
86 11   1                     1           1     1 1         1         1 1                           1             1 1       86
87 12             2         1     1       1   1   1         1         1                         1             2             87
88 17           1 1                   1     1 1       1 1     2                       1           1   2 1   1 1       1     88
89 12                       1 1   1       1                                           1   3     1         1     1   1       89
90 8 1             1                   1                                   1             1     1               1   1       90
91 11                   1   1 1           1                     1 1       1                 2   1                 1         91
92 7       1                             1                   1                   2                   1       1             92
93 8       1       1       2                                                 1             1               1           1   93
94 15           2 1   2   1                                                 1           1 1             1   1     1 1 2     94
95 5 1 1     1                             1                   1                                                           95
96 10     1                                           1         1       1   1         2               1     1     1         96
97 15   1 1   1         1 2 1 1       1       1                         2                 1             2                   97
98 8   1               1         1             1                   1         1   1                       1                 98
99 12     1       1                               2     2     2     1           1   1               1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
21
/
07
15
/
07
14
/
07
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng