BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9               1       1 2 1           1           1                               1                       1           00
01 7     1     1         1                                         1       1 1                     1                       01
02 16   1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 1                 1                           02
03 13     1       1         1   1               1             1               1 1                 2               1 1   1   03
04 14       1 1 2                                   1 1               1 1   1                           1 1   1   1     1   04
05 13         1 1         1     1                                                   1   1 1     1       1         2 1     1 05
06 7                               1   1 1                     1             1                 1                       1   06
07 8                                     1     1           1       1                     2       1   1                     07
08 8               1         1                                       1 1                   1         1 1   1               08
09 7                         1           1                     1       1   1   1         1                                 09
10 15   1         1     1   1 1         1   1                 1                 1     1                 1 1           1   2 10
11 13 3   1           1       1                         1   1   1 1                   1                           1   1     11
12 12     1       1           1                   1   1   1       1               1 1               1         1 1           12
13 8 1                                 1           1 1 1                               1           1       1               13
14 8     1                   1 1                       1 1   1     1                               1                       14
15 10         1         1               1   1           1                         1         1     1           1       1     15
16 13               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1                             2                     16
17 11       2     2         1     1 1                                         1                     1       1       1       17
18 14 1           1 1           1 1   1             1         1               1         1 1     1           1 1             18
19 13       1 1       1 1             1     1 1                   1         1       1 1     1         1                     19
20 10   1           1                       1 1               1     1                               1 1           1       1 20
21 9                                                   1   1       1           1   1                       1 1 1     1     21
22 12     1                   1         1           1                   1           1 1           2 1                   2   22
23 18           1                         1             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2     1       1   1       2   23
24 14 1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                           1     1   1               1             24
25 13   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1       1 1         1                             25
26 12 1               1                     1         1   1 1         1                     1 1   1     1       1           26
27 9                 1 1       1               1         1                             1       1       1       1           27
28 14               1   1       1           1   1 1                                     1 1 1   1       1   1       1 1     28
29 3                                     1       1                               1                                         29
30 10   1       1   1                             1             1   1 1 2                                 1                 30
31 9           1           1 1 1   1   1                         1     1                   1                               31
32 14   1         1   1           1           1 1         1   1     1 1                         1     1       1   1         32
33 13                   1         1 1   1 1   1                   1   1   1   1                       1             1   1   33
34 8               1             1   1                             1     1     1                               1     1     34
35 13         1   1 1     1                       1   1       1                 1                 1   1 1     1 1           35
36 6                                   1       1             1   1                         1         1                     36
37 12 1       1     1   1         1       1                   1           1                   1   1 2                       37
38 7   1                         1   2                               1               1                         1           38
39 16                   1         1       1 1         1                 1               1 2               1 2 2     1   1   39
40 14                         1                   1       1     1   1         1       1   2   1 1           1       1     1 40
41 12 1     1   1             1       1   1               1       1         1       1                 1       1             41
42 8         1           1                                                       1 1   1   1               1   1           42
43 9             1   1               1             1                       1     1                         1       1 1     43
44 15             1   2                   1   2   1                     1       1     2 1   1             1         1       44
45 8         1                   1       1           1                 1                   1                           1 1 45
46 6                           1   1                 1       1                                   1               1         46
47 7     1               1   1         1         1     1           1                                                       47
48 15       1                   1       1 1           1         2 1           1           1       1           1 1   1     1 48
49 7     1                                       1         1   1           1               1                             1 49
50 5                                   1                     2             1                                         1     50
51 11                           1   1                             1             1   1                 1   1     1     2 1   51
52 10 1     1                                         1 1 1               1         1                     1             1 1 52
53 13               1     1           1                 1   1 1 1         1 1 1   2                                       1 53
54 10               1                   1   1 1           1               1                 1   1               1       1   54
55 8         1       1 1   1                       1           1                             2                             55
56 8   1           1           1           1                                 1                 1     1             1       56
57 16     1               1 1 1 1             2     1   1     1     1                         2   1 1           1           57
58 12         1           1       1             1             1           1 1   1 1                           1         1 1 58
59 9                     1     1                   1   1           1         1           1             1       1           59
60 15       1           1   2             1 2     1     1 1           2     1         1               1                     60
61 9 2         1     1     1                                     1 1                               2                       61
62 3   1                                       1               1                                                           62
63 14     1       1   1         1     1     1       1             1   1     1       1                       1         1   1 63
64 6                                         1     1 1             1   1     1                                             64
65 15             1         1         1   1           1           1 1 2   1       1     1                           1 1   1 65
66 9   1     1               1                       1   1                             2 1           1                     66
67 7       1                                                     1             1                       1         2     1   67
68 15 1 2       1         1 1                   1                     1 1             2           1       2           1     68
69 17 1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1       1   1                     1     1         69
70 11             1   1     1       1                     1                             1         1   1 1 2                 70
71 5                     1       1             1                         1   1                                             71
72 17     1   1     1     1       2               1 1       2             2           1     1           1           1     1 72
73 7     1                           1                                     1           1   1   1   1                       73
74 11                               1         1 1 1         2                         1       1         1           1 1     74
75 8       1                                           1                         1     1     1 1             2             75
76 8     2           1   1         1                                               1                         1       1     76
77 10 1     1   1     1               1                                     1               1 1                   1       1 77
78 15             1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1             1                       1       1           78
79 10 1   1 1     1                           1                       1         1   1     1                         1       79
80 12       1           1         1     1         1     1           2                           2                 1 1       80
81 8         1               1   1                                   1 1   1                             2                 81
82 6               1               2                                         1   1                                     1   82
83 9                       1                     1                                   1     1 1   1         1 1       1     83
84 5 1     1             1                                   1 1                                                           84
85 8   1           1                           1               1               1   1           1                 1         85
86 13           1       1             1 1       2       1                   1 1 1                     1   1     1           86
87 7       1   1               1                           1                   1     1                 1                   87
88 10                   1           2   1                       1             1     1       1           1         1         88
89 18           1     1           1 1 1 2                   1             1         1     1   1 1       1     1     1   1 1 89
90 10 1 1 2                                 1                                     1   1 1         1   1                     90
91 10   1   1 1 1                     1 1       1                               1             1     1                       91
92 16   1   1           1   1               1       1       1   1 1       1       2       1       1               1       1 92
93 14           1                 1       1   1       1 1 1               1   1                     1     1 1   1         1 93
94 12   1     1 1                                                   1                           1 1       1 1     1 1 2     94
95 9             2     1                     1                   1       1                     1       1               1   95
96 11   1 1   1                                 1         1 1   1               1       1           1       1               96
97 11                                         1             1 1       1 1 1       1   1       1           1       1         97
98 8                   1       1     1                                 1         1         1       1     1                 98
99 9         2   1               1           1       1   1 1                           1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng