BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng
00 19 2 1         1         1   1       1 1                     1 1       1     1       2         1     1       1       2   00
01 9     1                           1         1         1   1                               1   1     1     1             01
02 10                               1         1                   1             1           1         1 1   1       2       02
03 13     1 1 1 1       1       1       1   1                       1                       1 1 1                     1     03
04 18     2 1           1       1                     1     1   1     2       2         1   1       1   1 1         1       04
05 8           1                                             1             1             1 1       1       1       1       05
06 8           1   1                                               1     1 1         1       1                           1 06
07 10           1         1   1 1             1   1           1       1                                 1     1             07
08 11 1               1               1     1     1               1   1                   1     2                     1     08
09 8       1 1     1   1           1     1               1                           1                                     09
10 17 1   1               1     1 1 1         1 1   1   2   1     1       1   1                               1 1           10
11 9               1   1   1 1                         1           1     1     1                           1               11
12 11   1 1   1   1 1           1                                                           1     1 1   1         1         12
13 4                     1           1                                               1           1                         13
14 11   1                   1               1   1     1           1                                     1       1     1 1 1 14
15 7                     1                 1         1             1             1 1                                 1     15
16 12       1       1   1               1     2   1       1                 1           1                             1 1   16
17 7     1           1                                             1       1           1       1               1           17
18 12         1         1     1     2                 1           1           1   1   1   1                         1       18
19 11         1     1                 1 1             1                 1 2     1                                 1     1   19
20 8     1                   1   1                   1                             1 1                       1     1       20
21 11         1   1     2   2                       2                 1         1                                         1 21
22 9           1     1                 1     1                 1               2 1                 1                       22
23 11 1               1         1               1     1   2     1 1                             1     1                     23
24 7               1       1               1               1 1                                                 1         1 24
25 9                     1   1       1     1       1             1                               1           1     1       25
26 9 1                             2 1   1 1                                       1             1                     1   26
27 10       1         1       1   1     1                       1           1     1           1                           1 27
28 7     1       1                                 1                                               1 1           1     1   28
29 14     1             1         1         1                   1 1           1     1 1           1   1 1 1           1     29
30 8           1 1     1                                             1     1       1                       1       1       30
31 7   1           1                           1                 2       2                                                 31
32 11 1 1                         1     1                   1     1                         1         1         1 1     1   32
33 9 1 1 1           1             1                           1                     1 1                       1           33
34 11           1               1               1                       1       1         1       1             1 1   1   1 34
35 14       1                         1 1                 2 2             1 1   1                     1     1   1         1 35
36 11       1 1 1           1 1   1       1                         1             1                   1           1         36
37 14   1             1       1       1 1 1       2                 1           1                 1   1     1     1         37
38 16   1 1 1   1     1 1                         1     1 1             2     1         1   2               1               38
39 9             1                               1   1   2                             1     1           2                 39
40 13 1                                           1     1             1 2             1 1       2   1     1     1           40
41 12   1                           1 1                 1 1   1         1                       1                 2     2   41
42 12                           1 2                 1   1       1                     1 1       2           1       1       42
43 12         1       1           1             1   1         1             1   1         1         1     1       1         43
44 12 1     1                       2         1                               1 1       1           1   1       1         1 44
45 14           1       1         1 1 1             1             1   1     1 1     1     2                       1         45
46 12   1                     1   1     1         1     1   1             1                 1             1 1         1     46
47 14   1                       1       1                         1       1         2       1     1 2 1   1 1               47
48 8               1           1 1 1 2                         1                       1                                   48
49 10         1     1   1                 1           1               1     1   1           1 1                             49
50 13             1         1                         1 1     1                   1 1             1 1           1   1 2     50
51 17 1               1 2             1           1 1           1   1     1       1   1   1   1             1 1           1 51
52 11       1     1         1         1 1           1                             1 1         1                   1     1   52
53 12   1           1   1               1 1 1                               1 1         1                     2     1       53
54 15 1                     1     2 1   2         1               1     1   1   1           1                 1       1     54
55 9                                   1       1       1               1 1     1                       1   1             1 55
56 14       1         1                                     1 1     1 1   1   1   1 1       1 1     1             1         56
57 14     1               1 1   1         1     1 1   1                     1 1           1     1     1           1         57
58 9         1                                             2         1     1       1   1                   1         1     58
59 10                 2               1     1     2 2                                                             1     1   59
60 12   1                         1           2         1 1     1     1           2       1                         1       60
61 13     2               1 1         1         1     1     1         1                       1 1         1           1     61
62 9           1   1                     1   1       1   1             1             1                             1       62
63 10 1                       1   1     1 1     2                               1       1   1                               63
64 12       1                       1                     1 1             1   1         1   1       1 1 1   1               64
65 9                         1               1                 1         1       1   1         1       1       1           65
66 8                               1                     1       1           1             1       1         2             66
67 12 1         1       1     1                 1   1 1             1                 2           2                         67
68 9                 1     1 1   1                   1         1                                         1         1   1   68
69 12                 1 1                   1 1                                 1             1 1     2 1 2                 69
70 10       1             1     1                                     1             1     1     1 1   1     1               70
71 13   1     1   1 1     1                 1     1     1             1 1           1                   1           1       71
72 2                                               1               1                                                       72
73 15       1 1   2                           1 1 1         1           1         1                   1         1     1 2   73
74 12                                     1                   1       1     1     1   1   2             1     3             74
75 7 1     1                 1           1                         1                             1       1                 75
76 8   1                   1                         1 1     1         1   1                 1                             76
77 7           1           1                                         1                       1 1         1               1 77
78 2                                                               1                               1                       78
79 9                     1       1       2   2         1       1           1                                               79
80 10 1           2   1   1   1                       1             1           1                                 1         80
81 11         2     1                     1       1           1           1   1         1                             2     81
82 8                                         1             1           1     1                 1         1   1     1       82
83 7                           1           1   1   1 1                                                       2             83
84 6 1     1     1       1                                                         1                         1             84
85 17   2         1       1 1   1   1     1 3           1         1     1                                   1         1   1 85
86 13       1                 1               1         1   2       1               1 2   1               1     1           86
87 14     1   1 1           1               1       1     1                               1 1 1         1       1     1 1   87
88 11     1         1       1             1 1             1   1                           1   1     1     1                 88
89 8                           1               1               2                     1   1             1       1           89
90 9         1     1         1                 1             2         1                       1           1               90
91 13 1       1 1 1 1                   1                         1 2               1         1     1               1       91
92 14         1   1 1                                   1                 1 1 2   1         1 1       1   1 1               92
93 9   1 1                         1                         1                         1         1                       3 93
94 11                                     1   1 1   1       1   1   1         1   1                               1       1 94
95 7           1     1   3                                           1                           1                         95
96 13           1 1       2                       1         1 1                   1           1     1 2                   1 96
97 9                         1 2     1                       1                   1       1       1             1           97
98 8           1     1               1             1     1     1                   1                             1         98
99 10       1                                           1     1         2                               1           1   2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng