BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13 2                 1               1   1 1   1               1               1               1           2         1   00
01 10         1           1             1 1                 1                               1     1           1         1 1 01
02 6     1     2         1   1                         1                                                                   02
03 8                               1     1 1     1 1                               1         1               1             03
04 7                             1           1       1                                   1               1         1     1 04
05 20             1       1 1       1                           1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1 05
06 8   1   1                   1                     1                                 1         1       2                 06
07 15       1 1 1     1         2 1       1 1       1                   1                           2         1 1           07
08 17       1             1   3 1 1 1     1                 1     1             1         1 1   1         1           1     08
09 9                       1         1         1   1         1 1                             1                 1 1         09
10 12             1               1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                             1               10
11 12       1         2           1               1 1   1           1 1                         1   1                 1     11
12 8                         1       1     1                 1   1               1 1                   1                   12
13 12     1                             1     1     1                   1           1 1       1 1         1 1   1           13
14 13 1 1 1     1           1     1         1                   1     1                     2         1             1       14
15 9             1         2       1       1                   1                         2         1                       15
16 11 1     1                         1                   2       1       1                   1             1 1           1 16
17 10         1         1             1       1                 1                 1             2         1             1   17
18 10                                           1         1   1 1   1     2     1               2                           18
19 7 1                     1         1 1                     1                         1     1                             19
20 9     1           1   1   1                 1               1                   1                   1               1   20
21 12   1           1   1 1                   1             1         1 1             1             1   1             1     21
22 10             1                 2                       1       1           1             1           1     1     1     22
23 8         1     1       1 1                 2             1                                                       1     23
24 10   1       1                     1                 1                     1     1               1 1         1         1 24
25 12                 1   1       1       1 1                           1 1       1   1                     1         2     25
26 8 1         1           1 1   1                                                                 1 1           1         26
27 10   1         1       1         1     1 1         1                 1           1                                 1     27
28 12 1               1   1                     1       1         1     2               1     1                   1 1       28
29 12       1                       1             1 1   1         1             1   1       1       1             1       1 29
30 12               1                     1           1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1       30
31 6                   1       1     1                                                   1                   1       1     31
32 11 1           1   1 1                       1 1       1       1           1                 1       1                   32
33 9         1                                 1 1 1   1                   1                             1             1 1 33
34 9   1                       1     1 1                 1         1             2                   1                     34
35 14   1     1       1 1       1       1     1     1                         1         1                       1   1   2   35
36 11     1                       1 1                     1   1             1         2           2     1                   36
37 14     1       1 1 1 1 1     1           1                 1 1                                   1 1       1 1           37
38 15             1     1 1                                         1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1 38
39 16     1         1     1                 1   1         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1 39
40 17         1       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1                           40
41 12 2   1     1               1 1                                             1       1               1 1 1     1         41
42 9                   1             1                           1           1             1     1 1                 1   1 42
43 14       1 1                       1 1   1   1 1   1                 1         1                     1   2 1             43
44 13   1   1 2 1         1 1       1           1             1             1 1                                           1 44
45 9                     1                 1         1                             1             1 1       1       1     1 45
46 8             1 1               1     1               1                   1                   1               1         46
47 13             1 1           1                                     1     1 1 1         1   1         2   1             1 47
48 11                           1       1           1 1   1     1   1                       1     1   1               1     48
49 11                       1 1                         2         1     1   1           1   1       1         1             49
50 11                 1                         1   1             1         2   1     1     1               1   1           50
51 12   1         1 1           1       1         1         1                           1   1 1           1         1       51
52 8 1             1         2 1                 1                           1     1                                       52
53 8             1 1                       1                 1   1                     1                   1   1           53
54 11       1           1       1 1               1   1   1           1   1                             1     1             54
55 13   1   3 1       1                             1                   1           1   1                       1   1 1     55
56 10           1                             1                     1       1   1 1             1         1       1   1     56
57 7                 1               1                   1                       1 1                     1             1   57
58 5               1 1                                                 1                                 1     1           58
59 14 1               1 1 2 1                       1     1         1             1           1 1                     1   1 59
60 10     2                     1   1   1           1                   1       1         2                                 60
61 12                                   1     1   2                 1     1       1       1       2               2         61
62 12             1                 1                       1 1           1     1     1   1           1         1   2       62
63 10         1 1                   1         1                           1   1           1       1                 1   1   63
64 6                                 1                   1       1             1                         1       1         64
65 8                                         1         1     1   1             1 1                 1                   1   65
66 14           1                               1           1 1       3     1   1     2 1   1                       1       66
67 12     1 1                     1   1           1         1       1     1           1       1       1                   1 67
68 13 1                           1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1                 1     1         68
69 13                       1       1       1       1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1         69
70 9                             1                   1     1         1 1 1   1                       1       1             70
71 5             1                                   1         1                   1                   1                   71
72 8       1 1               1           1             1         1         1                                     1         72
73 14 2           1     1     1     1   1 1   2         1                     1                     1               1       73
74 6               1                 1                             2               1                 1                     74
75 9                       1     1           1               1                 1             1 1                   1     1 75
76 11           2   2           1       1             1           1 1                       1               1               76
77 13   1                                   1 2       1             1       1   1 2       1                   1   1         77
78 13           1           1   1                                           1       1 1 1 1       1   2       1   1         78
79 12         1 1                           1   1     2                   1           1               1   1     1 1         79
80 7       1       1                                       1           1 1   1           1                                 80
81 11     1                   1                             1         1           2   1                     1   1       2   81
82 6                   1                               2       1 1   1                                                     82
83 11         1         2   1             1   1             1 1     1     1                                             1   83
84 8             1   1 1   1                 1                                                       1     1             1 84
85 16   1   1 1                   1               1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       85
86 5                             1       1                                       1               1                     1   86
87 10 1         1                               1   1 1   1                       1     1               1         1         87
88 8     2             1                                         1   1 1           1                         1             88
89 7               1                   1 1               1                 1                                       1   1   89
90 10     1           1               1                     1                 1             1   2             1     1       90
91 9       1 1   1               1     1 1             1 1           1                                                     91
92 9                                           1 1         1   2                             1             1         1   1 92
93 14   3               1               1           1 1     1 1 1         1                 1               1           1   93
94 9   1 1                                                                     1   1   3               1               1   94
95 6                       1           1 1                 1 1                                                 1           95
96 20   1 1   1     2         1           1       2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1     96
97 10           2 1       1               1                                                 1 1   1     1 1                 97
98 7                 1       1       1                                     1       1         1       1                     98
99 16 2 1 1 1                 1                   1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng