BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 11         1                       1           1 1   1   1   1             1 1 1                   1                     00
01 5                     1                                   2         1                                       1           01
02 9                 1                                   1 1   1 1 1               1     1                 1               02
03 15 1                 2               1 1   1     1         1           1                     2             2           2 03
04 8                         1 1   1   1     1                         1                 1                 1               04
05 15     1   1 1     1       1         2 1     1   2               1   1                                           2       05
06 7                 1                       1   1         1             1             1                 1                 06
07 9           2       1   1                             2             1                                 1     1           07
08 9             1         1 1   1                           1                             1   1       1       1           08
09 5 1         1                                                                                     1       1 1           09
10 11 1     1                 1 1           1   2                                                   1   1   1             1 10
11 13       1                           1   1                 1 1     1     2               1     1     1     1           1 11
12 12   1 1               1         1 1               1     1     1       1                                     1     1 1   12
13 9         1           1       1                                     2       1                 1                   1   1 13
14 4                     1                                                                           1           1 1       14
15 7   1         1     1           1       1                                         1                     1               15
16 11                       2                                   1 1         1   1                 1 1             1 1     1 16
17 11                     1       1       1           1         1     1   1               1             2         1         17
18 9         1 1     1           1 1                                                         1       1           1   1     18
19 9     1 1     1         1                       2                         1     1             1                         19
20 12                     1 1           1       1           1                   1 1     1   1 1                         1 1 20
21 19 1   1                       1 1 1     1     1 1   1         1     1   1           1 1 1 1                 1   1 1     21
22 18     1 1           2 1                   2   1                 1 1       1   1       1         1         1       1 1 1 22
23 13 1   1     1   2     1       1   1       2             1                           1     1                             23
24 10     1     1   1               1                   1   2                             1                   1   1         24
25 12   1 1         1                             1       2         1             1           1       1   1             1   25
26 11             1 1   1     1       1                                         1     1             1     1     1   1       26
27 10         1       1       1       1                                     1     1           1 1         1       1         27
28 18         1 1 1   1       1   1       1 1       1 1 1             1         1           1           1           1 1   1 28
29 11   1                                             1   1       1           2           2   1                 1 1         29
30 3                           1                                           1                       1                       30
31 10             1                                             1                   3     1       1 1         1       1     31
32 9                 1     1       1   1               1         1                                   1             1   1   32
33 8                       1             1   1     1 1 1                     1                                   1         33
34 13 1                               1     1     1   1     1 1 1     1         2     1                               1     34
35 13 1                 1   1 1     1 1               1       1     1     1                           1 1       1           35
36 11             1         1                               1       1 1 1             1 1             1             2       36
37 16               1   1 2                                 1 2 1 1         1                       2 2   1               1 37
38 11       1                         1               1         1       2         1                         1   1 1       1 38
39 19         1 2               1 2 2     1   1   1         1         1               1     1             1 2     1         39
40 15       1   2   1 1           1       1     1             1                               3     1           1       1   40
41 9     1                 1       1                         1         1           1       1                       1   1   41
42 10   1 1   1   1               1   1                           1 1   1                       1                           42
43 13   1                         1       1 1         1   1     1   1 1                 1                 1 1       1       43
44 10 1     2 1   1             1         1               1                         1 1                                     44
45 13             1                           1 1       1   1       1     1     2 1 1                 1               1     45
46 9                   1               1                         1                         1 1           1           2 1   46
47 4                                             2                                             1   1                       47
48 9           1       1           1 1   1     1 1   1         1                                                           48
49 11             1                             1                       1     1     1 1           1     1     1     1   1   49
50 8                                       1                             1   1         1 1     1       1 1                 50
51 13 1   1                 1   1     1     2 1                     1 1         1                 1                   1     51
52 12     1                     1             1 1 1 1   1           2             1   1                                   1 52
53 6   2                                       1                                         1             1           1       53
54 12             1   1               1       1                 1 1           1           1 1         1         1 1         54
55 8               2                                       1         1           1                   1         1         1 55
56 13                 1     1             1               1           1       1     1   1         1 1     1   1 1           56
57 11               2   1 1           1           1                 1                       1   1   1                   1   57
58 9 1 1                           1         1 1         1                 1 1                                       1     58
59 7           1             1       1                                       1 1 1                         1               59
60 13       1               1                     1     1       1         1       1     2 1               1       1 1       60
61 8                     2                                                       1           1   1       1   1           1 61
62 4                                               1   1   1     1                                                         62
63 12     1                       1         1   1 1 1         1                   1   1                       1 1       1   63
64 2                                               1   1                                                                   64
65 13   1     1                           1 1   1     1             1 1 1 1     1                         1       1         65
66 11         2 1           1                             1                 1       1         1 1           1             1 66
67 14 1                       1         2     1           1         1           1     1 1       1 1               1   1     67
68 13       2           1       2           1                   1       1   1 1                   1 1               1       68
69 8   1   1                     1     1                               1 1   1                                       1     69
70 13         1         1   1 1 2                         1                           1   1   2   1           1             70
71 6                                                                     1 1       1   2                           1       71
72 11       1     1           1           1     1     1 1                   1         1               1   1                 72
73 10         1   1   1   1                               1           1                   1 1           1 1                 73
74 9       1       1         1           1 1           1                 1                       1                       1 74
75 7   1     1     1 1             2                   1                                                                   75
76 14     1                         1       1                 2 1 1     1               1 1       1         2 1             76
77 13             1 1                   1       1                 1       1 1           1   1     1 1           1 1         77
78 12 1                       1       1                   1   1     1                         1 3     1                 1   78
79 9 1   1     1                         1                                     1 1   1         2                           79
80 10                 2                 1 1                 1       1     1   1   1 1                                       80
81 6                           2                   1             1                                   1       1             81
82 9   1                                     1   1 1             1 1           1                 1                     1   82
83 17       1     1 1   1         1 1       1               1         1   1 2   1   1   1           1             1         83
84 6                                                   1     1       1   1                                       1     1   84
85 11 1   1           1                 1             1               1     1       1       1       1   1                   85
86 5 1                     1   1     1               1                                                                     86
87 10 1     1                 1                     1                     1       2 1 1   1                                 87
88 11     1       1           1         1         1                         1 1             1   1     1     1               88
89 14     1     1   1 1       1     1     1   1 1         1     1                         1 1                         1     89
90 10   1   1 1         1   1                       1                         1     1       1                 1             90
91 12 1             1     1                           1 2         1                   1     1             1 1           1   91
92 13   2       1       1               1       1               1                   1           1 1 1         1         1   92
93 10                     1     1 1   1         1 1           1               1                         1       1           93
94 16                 1 1       1 1     1 1 2     1   1       1                       1                 1         1   1 1   94
95 12                 1       1               1             1         1 1         1   1       1     1       1   1           95
96 13 1       1           1       1                   2 1 1     1                                       3                 1 96
97 15   1   1       1           1       1                         1       1 1   1             1 1 1       1 1       1       97
98 12   1         1       1     1                   1                                   1   1               2 2           1 98
99 10         1                                           1       1   1               1 1             1 1             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng