BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12 1           1                               1                       1           1 1   1   1   1             1 1 1     00
01 7                         1       1 1                     1                                   2         1               01
02 15       1 3     1       1         1 1                 1                                   1 1   1 1 1               1   02
03 12     1             1               1 1                 2               1 1   1     1         1           1             03
04 11         1 1               1 1   1                           1 1   1   1     1                         1               04
05 13                                         1   1 1     1       1         2 1     1   2               1   1               05
06 7                     1             1                 1                       1   1         1             1             06
07 10     1           1       1                     2       1   1                             2             1               07
08 7                           1 1                   1         1 1   1                           1                         08
09 5                     1       1   1   1         1                                                                       09
10 9 1                 1                 1     1                 1 1           1   2                                       10
11 12             1   1   1 1                   1                           1   1                 1 1     1     2           11
12 13       1   1   1       1               1 1               1         1 1               1     1     1       1             12
13 9         1 1 1                               1           1       1                                     2       1       13
14 5             1 1   1     1                               1                                                             14
15 8 1           1                         1         1     1           1       1                                         1 15
16 12 1 1 1 1 1                   1                             2                                   1 1         1   1       16
17 8                                   1                     1       1       1           1         1     1   1             17
18 8         1         1               1         1 1     1           1 1                                                   18
19 12 1 1                   1         1       1 1     1         1                       2                         1     1   19
20 11 1 1               1     1                               1 1           1       1           1                   1 1     20
21 15             1   1       1           1   1                       1 1 1     1     1 1   1         1     1   1           21
22 14         1                   1           1 1           2 1                   2   1                 1 1       1   1     22
23 17             1     1   1   1 1   1   1   1     1   2     1       1   1       2             1                           23
24 12 1 1 1   1   1                           1     1   1               1                   1   2                           24
25 12       1 1 1                   1       1 1         1                             1       2         1             1     25
26 12 1         1   1 1         1                     1 1   1     1       1                                         1     1 26
27 8     1         1                             1       1       1       1                                     1     1     27
28 16 1   1 1                                     1 1 1   1       1   1       1 1       1 1 1             1         1       28
29 7       1                               1                                             1   1       1           2         29
30 8       1             1   1 1 2                                 1                                           1           30
31 7                       1     1                   1                                             1                   3   31
32 12   1 1         1   1     1 1                         1     1       1   1               1         1                     32
33 12   1                   1   1   1   1                       1             1   1     1 1 1                     1         33
34 14                         1     1     1                               1     1     1   1     1 1 1     1         2     1 34
35 13       1   1       1                 1                 1   1 1     1 1               1       1     1     1             35
36 10     1             1   1                         1         1                               1       1 1 1             1 36
37 12                   1           1                   1   1 2                                 1 2 1 1         1           37
38 8                           1               1                         1               1         1       2         1     38
39 17 1         1                 1               1 2               1 2 2     1   1   1         1         1               1 39
40 14       1       1     1   1         1       1   2   1 1           1       1     1             1                         40
41 9               1       1         1       1                 1       1                         1         1           1   41
42 9                                       1 1   1   1               1   1                           1 1   1               42
43 11         1                       1     1                         1       1 1         1   1     1   1 1                 43
44 14   2   1                     1       1     2 1   1             1         1               1                         1 1 44
45 13           1                 1                   1                           1 1       1   1       1     1     2 1 1   45
46 5           1       1                                   1               1                         1                     46
47 5       1     1           1                                                       2                                     47
48 14           1         2 1           1           1       1           1 1   1     1 1   1         1                       48
49 10       1         1   1           1               1                             1                       1     1     1 1 49
50 6                   2             1                                         1                             1   1         50
51 12                       1             1   1                 1   1     1     2 1                     1 1         1       51
52 15           1 1 1               1         1                     1             1 1 1 1   1           2             1   1 52
53 10             1   1 1 1         1 1 1   2                                       1                                       53
54 11 1 1           1               1                 1   1               1       1                 1 1           1         54
55 7         1           1                             2                                       1         1           1     55
56 9 1                                 1                 1     1             1               1           1       1     1   56
57 13   2     1   1     1     1                         2   1 1           1           1                 1                   57
58 12     1             1           1 1   1 1                           1         1 1         1                 1 1         58
59 10         1   1           1         1           1             1       1                                       1 1 1     59
60 15 2     1     1 1           2     1         1               1                     1     1       1         1       1     60
61 5                       1 1                               2                                                       1     61
62 6     1               1                                                             1   1   1     1                     62
63 14 1       1             1   1     1       1                       1         1   1 1 1         1                   1   1 63
64 8   1     1 1             1   1     1                                               1   1                               64
65 17           1           1 1 2   1       1     1                           1 1   1     1             1 1 1 1     1       65
66 9           1   1                             2 1           1                             1                 1       1   66
67 10                       1             1                       1         2     1           1         1           1     1 67
68 13     1                     1 1             2           1       2           1                   1       1   1 1         68
69 13           1   1     1     1 1 1       1   1                     1     1                               1 1   1         69
70 9               1                             1         1   1 1 2                         1                           1 70
71 6     1                         1   1                                                                     1 1       1   71
72 15       1 1       2             2           1     1           1           1     1     1 1                   1         1 72
73 7                                 1           1   1   1   1                               1           1                 73
74 12   1 1 1         2                         1       1         1           1 1           1                 1             74
75 8             1                         1     1     1 1             2                   1                               75
76 8                                         1                         1       1                 2 1 1     1               76
77 8                                 1               1 1                   1       1                 1       1 1           77
78 14 1     1   1   1 2   1 1             1                       1       1                   1   1     1                   78
79 9   1                       1         1   1     1                         1                                     1 1   1 79
80 14       1     1           2                           2                 1 1                 1       1     1   1   1 1   80
81 7                           1 1   1                             2                   1             1                     81
82 8                                   1   1                                     1   1 1             1 1           1       82
83 15       1                                   1     1 1   1         1 1       1               1         1   1 2   1   1   83
84 6                   1 1                                                                 1     1       1   1             84
85 10     1               1               1   1           1                 1             1               1     1       1   85
86 10     2       1                   1 1 1                     1   1     1               1                                 86
87 10                 1                   1     1                 1                     1                     1       2 1 1 87
88 9                     1             1     1       1           1         1         1                         1 1         88
89 13                 1             1         1     1   1 1       1     1     1   1 1         1     1                       89
90 9 1                                     1   1 1         1   1                       1                         1     1   90
91 9     1                               1             1     1                           1 2         1                   1 91
92 14 1       1       1   1 1       1       2       1       1               1       1               1                   1   92
93 14   1       1 1 1               1   1                     1     1 1   1         1 1           1               1         93
94 13                         1                           1 1       1 1     1 1 2     1   1       1                       1 94
95 11   1                   1       1                     1       1               1             1         1 1         1   1 95
96 13     1         1 1   1               1       1           1       1                   2 1 1     1                       96
97 15   1             1 1       1 1 1       1   1       1           1       1                         1       1 1   1       97
98 6                             1         1         1       1     1                   1                                   98
99 9   1       1   1 1                           1                                           1       1   1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
Ngày
/
Tháng