BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng
00 16           1 1       1     1       2         1     1       1       2                 1               1   1 1   1       00
01 10     1   1                               1   1     1     1                 1           1             1 1               01
02 14             1             1           1         1 1   1       2       1     2         1   1                         1 02
03 10               1                       1 1 1                     1                               1     1 1     1 1     03
04 16 1     1   1     2       2         1   1       1   1 1         1                               1           1       1   04
05 11         1             1             1 1       1       1       1               1       1 1       1                     05
06 9               1     1 1         1       1                           1   1                   1                     1   06
07 14         1       1                                 1     1               1 1 1     1         2 1       1 1       1     07
08 15             1   1                   1     2                     1       1             1   3 1 1 1     1               08
09 6     1                           1                                                       1         1         1   1     09
10 15   2   1     1       1   1                               1 1                   1               1 1 1 1       1   1     10
11 12   1           1     1     1                           1                 1         2           1               1 1   1 11
12 8                                       1     1 1   1         1                             1       1     1             12
13 6                                 1           1                         1                             1     1     1     13
14 12 1           1                                     1       1     1 1 1 1     1           1     1         1             14
15 10 1             1             1 1                                 1             1         2       1       1             15
16 7     1                 1           1                             1 1     1                         1                   16
17 9               1       1           1       1               1               1         1             1       1           17
18 8 1           1           1   1   1   1                         1                                             1         18
19 10 1                 1 2     1                                 1     1                     1         1 1                 19
20 10 1                             1 1                       1     1       1           1   1   1                 1         20
21 7                 1         1                                         1           1   1 1                   1           21
22 8           1               2 1                 1                               1                 2                     22
23 13 1   2     1 1                             1     1                         1     1       1 1                 2         23
24 7       1 1                                                 1         1       1                     1                 1 24
25 9             1                               1           1     1                   1   1       1       1 1             25
26 7                               1             1                     1         1           1 1   1                       26
27 11           1           1     1           1                           1         1       1         1     1 1         1   27
28 8                                               1 1           1     1               1   1                     1       1 28
29 15           1 1           1     1 1           1   1 1 1           1       1                       1             1 1   1 29
30 9                 1     1       1                       1       1                 1                     1           1 1 30
31 7             2       2                                                               1       1     1                   31
32 12       1     1                         1         1         1 1     1           1   1 1                       1 1       32
33 9           1                     1 1                       1               1                                 1 1 1   1 33
34 11                   1       1         1       1             1 1   1   1                       1     1 1                 34
35 18     2 2             1 1   1                     1     1   1         1     1       1 1       1       1     1     1     35
36 7               1             1                   1           1         1                       1 1                     36
37 14               1           1                 1   1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           1             37
38 12   1 1             2     1         1   2               1                       1     1 1                               38
39 12 1   2                             1     1           2                 1         1     1                 1   1         39
40 21   1             1 2             1 1       2   1     1     1               1       1   1 1 1 1   1       1       1   1 40
41 13   1 1   1         1                       1                 2     2   1     1               1 1                       41
42 10   1       1                     1 1       2           1       1                     1             1                   42
43 15         1             1   1         1         1     1       1           1 1                       1 1   1   1 1   1   43
44 15                         1 1       1           1   1       1         1   1 2 1         1 1       1           1         44
45 11             1   1     1 1     1     2                       1                         1                 1         1   45
46 11   1   1             1                 1             1 1         1             1 1               1     1               46
47 14             1       1         2       1     1 2 1   1 1                       1 1           1                         47
48 6           1                       1                                                         1       1           1 1   48
49 10 1               1     1   1           1 1                                               1 1                         2 49
50 14 1 1     1                   1 1             1 1           1   1 2                 1                         1   1     50
51 15           1   1     1       1   1   1   1             1 1           1         1 1           1       1         1       51
52 10                             1 1         1                   1     1             1         2 1                 1       52
53 9                       1 1         1                     2     1               1 1                       1             53
54 13             1     1   1   1           1                 1       1       1           1       1 1               1   1   54
55 13   1               1 1     1                       1   1             1   3 1       1                             1     55
56 14       1 1     1 1   1   1   1 1       1 1     1             1               1                             1           56
57 9 1                     1 1           1     1     1           1                     1               1                   57
58 10       2         1     1       1   1                   1         1               1 1                                   58
59 8                                                             1     1               1 1 2 1                       1     59
60 14   1 1     1     1           2       1                         1       2                     1   1   1           1     60
61 11 1     1         1                       1 1         1           1                                   1     1   2       61
62 7 1   1             1             1                             1               1                 1                     62
63 7                           1       1   1                                   1 1                   1         1           63
64 11     1 1             1   1         1   1       1 1 1   1                                           1                   64
65 9           1         1       1   1         1       1       1                                               1         1 65
66 9     1       1           1             1       1         2                   1                               1         66
67 11 1             1                 2           2                         1 1                     1   1           1       67
68 12 1         1                                         1         1   1                           1   1   1 1 1 1     1   68
69 13                           1             1 1     2 1 2                                   1       1       1       1   1 69
70 9                 1             1     1     1 1   1     1                                       1                   1   70
71 8   1             1 1           1                   1           1               1                                   1   71
72 6               1                                                         1 1               1           1             1 72
73 17       1           1         1                   1         1     1 2           1     1     1     1   1 1   2         1 73
74 13         1       1     1     1   1   2             1     3                       1                 1                   74
75 6               1                             1       1                                   1     1           1           75
76 13 1 1     1         1   1                 1                                   2   2           1       1             1   76
77 9                 1                       1 1         1               1                                   1 2       1   77
78 5               1                               1                             1           1   1                         78
79 9   1       1           1                                                   1 1                           1   1     2   79
80 6 1             1           1                                 1           1       1                                     80
81 8         1           1   1         1                             2     1                   1                           81
82 10       1           1     1                 1         1   1     1                     1                               2 82
83 9 1                                                       2                 1         2   1             1   1           83
84 7                               1                         1                     1   1 1   1                 1           84
85 11   1         1     1                                   1         1   1   1 1                   1               1   1   85
86 12   1   2       1               1 2   1               1     1                                   1       1               86
87 12     1                               1 1 1         1       1     1 1         1                               1   1 1   87
88 9     1   1                           1   1     1     1                 2             1                                 88
89 9           2                     1   1             1       1                     1                   1 1               89
90 8         2         1                       1           1               1           1               1                   90
91 14             1 2               1         1     1               1         1 1   1               1     1 1             1 91
92 13   1                 1 1 2   1         1 1       1   1 1                                                     1 1       92
93 10         1                         1         1                       3               1               1           1 1   93
94 8       1   1   1         1   1                               1       1 1                                               94
95 5                 1                           1                                           1           1 1               95
96 17       1 1                   1           1     1 2                   1 1   1     2         1           1       2     1 96
97 10         1                   1       1       1             1                 2 1       1               1               97
98 7     1     1                   1                             1                     1       1       1                   98
99 13   1     1         2                               1           1   2 1 1 1                 1                   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
Ngày
/
Tháng