BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 21     1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1     1                           2   1   1         1     00
01 8       1                       1 2   1           1   1                         1                                       01
02 8                                   2           1 1                     1 1           1                           1     02
03 7                                                             1   1       1   1   1               1                 1   03
04 8   2                   1       1             1         2                                                             1 04
05 10               1                 1     1           1                   2                       1 1             1 1     05
06 16 1                 1           1               1 2 1       1   1       2                   2         1     1 1         06
07 12     1                           1                 1 1 1         1 2       1     1               1             1       07
08 11                             1     1                       1           1 2   1 2   1       1                           08
09 10   1         1         1                     1 1       1                 1 1       1                     1             09
10 3     1                                 1                                             1                                 10
11 5                                                               2                   1 1                 1               11
12 16       1   2   1 1 1           1             1   1   1 1                       1     1                 1           1 1 12
13 14                         1   1 1   1 2           1   1                             1     1 1 1             1       1   13
14 8                         1               1   1           1           2                   1               1             14
15 5             1     1                                                       1 1                             1           15
16 17   1   1           1           1           1 1       1 1 2 1       1   1             1   1           1         1       16
17 10           1                 2                             1 2 1 1                   1 1                               17
18 14 1           1 1 1                       1   1                 1   1           1       1           1   1 1   1         18
19 14             1                 1         2 1                 1         1   1   1         2   1 1           1           19
20 8 1                           1                                     1         2           1       1                   1 20
21 16 1   1           1     1 1 1                   1           1 2                         1             1 1 1       1 1   21
22 16   1       1 2   1 1 1         2 1     1                             1       1 1       1   1                           22
23 7   1       1           1   1                                               1   1           1                           23
24 8                       1                   1   1   1                           1           1       1   1               24
25 13                 1     1 1         1                             1       3       1 1   1                       1     1 25
26 16             1       1   1   1                     1       1 1         2           1   1 1       1     1 1       1     26
27 8     1 1                                           1               1           1                         1   1       1 27
28 6                             1               2                       1                                   1           1 28
29 13                               1     1             1       1   2 1   1     1       2     1                     1       29
30 11               1       1               1               1             2 1         1     1                         1 1   30
31 10       2 1 1               2                                                         1           1       1           1 31
32 5                                                                       1           1                 1 1           1   32
33 13   1 2 2 1 1       1         1                                     1         1         1     1                         33
34 14   1       2 1     1       1         1                                           1     1 1   2   1       1             34
35 11         1 1 1   1                 1   1                   1 1   1                       1                       1     35
36 11 2 1             1 1 1         1             1                   1               1     1                               36
37 12                     1                         1     1   1     2               1           1 2         1       1       37
38 15           2   1           1     1 1   1         1     1         2           1 1                               2       38
39 11       1                     1                   1       1     1     1       1 1                 1     1   1           39
40 9                     1             1         1             1                 1       1             1     1 1           40
41 16             1     2 1                       2         1   2     1 1     1   1   2                   1                 41
42 12                           1   1   1         1           1     1         1   1     1                     1 2           42
43 10                                           1 1 1                 1 1       1 1   1                   1       1         43
44 13                     1     1         1         1 1                                             1 1 2 2           1 1   44
45 6         1                   1       1                                               1                   1     1       45
46 10         2   1                                     1     1                       1 1         3                         46
47 7         1                         1   1                   1   1                     1                             1   47
48 12   1 1             1       1                   1 1   1             1                           1   1       1     1     48
49 10       1 1       1       1             2         1                       1       1                                 1   49
50 10                                         1               1   1         1         1         1               1 1     1 1 50
51 7     1             1     1               1                                 1                         1             1   51
52 13 1   1         1               1       1             1                                   1         1 1     2   1 1     52
53 8       1                                 1 1       1     1               1                                       1   1 53
54 15             2   1 1 1     1     1               1                         2           2     1     1       1           54
55 7     1                 1                     1           1   1                       1               1                 55
56 11             1       1 1                     1     1               1   1 1           1           1                   1 56
57 9             1               1   1   1                                             1           1       1 1   1         57
58 10                       1           2   1           1   1     1       1   1                                     1       58
59 10               1 1                 1             1         1 1             1         1             1     1             59
60 11   1     1       1         1             1         1                         1   1               1         1         1 60
61 16     1 1     1 2       2 1   1                       1           1   1                     1 1   1               1     61
62 7               1         1                             1                             1     1       1   1               62
63 6                 1         1         1   1                                           1       1                         63
64 10 1             1             1             1   1                           2                 1     1             1     64
65 11                   1     1               1 1               2       1 1                                         1 1 1   65
66 6   1                                     1 1             1               1                                           1 66
67 14         2       1     1     1     1 1           1 1     1 1                               1 1     1                   67
68 11 2                     1   1               1             1                   1   1   1                       1   1     68
69 8 1           1           1             1       1                               1         1           1                 69
70 11                                   1         1       1               1 1           1 1                 1     1   1   1 70
71 14   1               1       1     1 1   1                     1               2 1   1   1         1                 1   71
72 15     1           2               1       2     1   1   1     1 1           1             1       1 1                   72
73 9   1   1                           1                           1   1                           1       1 1         1   73
74 16 1 1 1   1           1         1       1 1                       2 1         1 1   1   2                               74
75 10   1     1       1           1   1   1                                                   1       1           1 1       75
76 13 1                                       2 1     1     1   1   1                 1           1               2 1       76
77 9     1 1                 1             1                                         1                 1         1     1 1 77
78 7       1                 2                                         1     2 1                                           78
79 11     1   1     1     1           1   1                           1                         1               2 1         79
80 12                     3                     1 1     1         1   2                     1             1       1         80
81 7   1             1     1           1       1                                                                   1 1     81
82 8 1                       1                 1   1         2                                     1       1               82
83 7               1                     2           1                   1             1                         1         83
84 6       1   1                         1                               1           1             1                       84
85 16           1       1         1             1   1     1 1 1     1               1   1     1 3         1                 85
86 9         1                 1   1 1                               1     1                         1                   2 86
87 13       1             1     1     2               1 1                                   1       1 1       1   1   1     87
88 14   1       1                         1     2       1     1                 1             1     1 1   1 1           1   88
89 8               1                       1   1     1                               1                           1 2       89
90 8                                 1         1         1     1         1             1                   1   1           90
91 8                   1                 1 1             2       1                               1     1                   91
92 13 1         1       1 1 2       1               2     1             1                     1         1                   92
93 11 1   1     1                                   1   1 2                   1               1     1     1                 93
94 11               1     1   2 1   1                                   1                       1         1   1           1 94
95 8                       1     2                 1     1         1               1                             1         95
96 13           1               1     1                                   1 1   1               1       1   1 1     1   1 1 96
97 14 1       1               1                             1     1             1           1     1 3     1     1       1   97
98 6 1   1 1             1                                                 1                       1                       98
99 9         1   1                         1               1       1     2               1         1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng