BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12     2   1   1         1           1 1         1                 1     1                   1                 1         00
01 12                             2       1   2 1                           1     1       1   1   1 1                       01
02 11                       1         1                                     1 1 1 1               1           1   2     1   02
03 12       1                 1   1                 1       1                 1 1   1           1 1         1 1             03
04 5                           1             1                     1                       1                           1   04
05 10     1 1             1 1         1       1 1                         1                                         1     1 05
06 15 2         1     1 1         1 1 1         1 1         1                                 1 2                       1   06
07 9       1             1                 1                       1             1               1       1 1   1           07
08 11 1                                                           1       1     2               1 2               1   2     08
09 12               1                   1                       2 1 1         1   1     1     1           1         1       09
10 6                                                   1       1   1     1         1         1                             10
11 13             1                 1               1   1                 1 1       1               1 1     2 1         1   11
12 10             1           1 1 1                     1     1           1             1                       2           12
13 15 1 1             1       1   1           1   1           1             1 1         1 1 1     1                       1 13
14 8               1               1 1   1               1   1                                       1               1     14
15 11                 1                   1           1             1                     2           1 1 1     1       1   15
16 6           1         1                           1   1                               1                           1     16
17 8                                   1 1     1   1           1   1                                   1         1         17
18 9         1   1 1   1                                                                 2                 1       1 1     18
19 16   1 1           1                 1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1             19
20 14       1                   1           1   1   1 1   1             1     1   1             1             1 1       1   20
21 12           1 1 1       1 1     1             1               1     1                             1 1     1             21
22 13 1                               1 3                 1         1                           2 1     2   1               22
23 14 1                                                       1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1 23
24 9 1       1   1                                               1         1         1                 1 1 1               24
25 11                     1     1     1     1           1                 1           3 1                             1     25
26 10       1     1 1       1           1         1 1               1             1                           1             26
27 11               1   1       1 1                       1     2           1   1                                 1 1       27
28 8               1           1                                                           1   1   1         1       1 1   28
29 9                     1                 1     1                   1   1 1     1   1       1                             29
30 12                       1 1         1                 1 1               1     1   1   1   1     1                     1 30
31 17       1       1           1   2   1     1     2           1   2 1     2     1                                   1     31
32 12           1 1           1           1   1                                 2       1                       1 1 1 1     32
33 9   1                                 1                   1       1       1             2                 1 1           33
34 8   2   1       1               1 1                                                                       1 1           34
35 9                       1                   2       1 1                     1   1   1                         1         35
36 12                             1   1         1 1     1             1         1             1 1   1         1     1       36
37 11 1 2         1       1       1                         1 2               1                                 1           37
38 11                     2             1         1     1               1 1 1                     1   1           1         38
39 8       1     1   1                               1     1                 1       1                             1       39
40 12         1     1 1           1     1   1       1 1 1   1                             1 1                               40
41 10           1                             1   1     1 1       1     1               1   2                               41
42 10               1 2                           1                           1 1           1             1 1       1       42
43 11           1       1                                 1     1 1   1                               1 1           2 1     43
44 17     1 1 2 2           1 1   1     1           1   1                       1           1 1     1 1                     44
45 7               1     1                               1                           1                         1 1   1     45
46 14   3                           1                           1       1 1                         1     1   2     2     1 46
47 8                         1         1   1     1   1             1                     1                   1             47
48 15     1   1       1     1               2               1     1 1               1       1             1 1   1 1         48
49 9                         1     1 1               1   1     1     1                           1             1           49
50 11 1               1 1     1 1     1   1           1       1       1                                                   1 50
51 10           1             1                 1   1               1 1     1               1   2                           51
52 10         1 1     2   1 1     1           1               1                           1                                 52
53 12                       1   1                             2         1 2   1                     1 2                 1   53
54 8   1     1       1                                                               1 1         1   1                   1 54
55 8           1                 1           1       1                                       1       1 1       1           55
56 6       1                   1   1       1                                                       1   1                   56
57 11     1       1 1   1           1     1                 1 1             1   1                       1                   57
58 10                     1                     1                     1       1             1     2     1         1     1   58
59 11         1     1                                 1 1 1           1 1             1           1 1                 1     59
60 12       1         1         1                   1         1 1 2                                     1   1     1 1       60
61 15 1 1   1               1               1       1         1       1             2         1       2   1             1   61
62 9 1       1   1                   1     1       1       1                                       1                   1   62
63 8   1                           2                   1                 1 1                         1             1       63
64 11   1     1             1       1         1                 1 1                       1     1       1     1             64
65 13                     1 1 1             1       1   1   1                       1 1               1           1       2 65
66 14                           1 1 1       1     2 1   1       1 1   1     1                   1               1           66
67 9 1 1     1                   1             1     1                                       1                   1       1 67
68 9                   1   1                               1 1         1           1         1                   1   1     68
69 6           1                           1   1               1                   1 1                                     69
70 9             1     1   1   1       1                               2                               1                 1 70
71 4       1                 1                                   1           1                                             71
72 12       1 1                       1       1   1   1           1     2     1                                       1   1 72
73 16     1       1 1         1                 1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1 73
74 8                                                     1       1     1           1   1 1     1         1                 74
75 7       1           1 1                               1             1       1                         1                 75
76 19   1               2 1             1 2                 1       1     2             2         1 1 1 1 1             1   76
77 15         1         1     1 1 1   1 1     1                                   1     2                   1         1 2   77
78 6                                           1                   1               1       1                   1       1   78
79 16 1               2 1                     1                         1 1       2 2               2     2     1           79
80 11           1       1         1             1       1             2         2         1                               1 80
81 11                     1 1               1     1   1   1   1             1     1     1             1                     81
82 8     1       1                   2         1                                                   1         1           1 82
83 6                   1           1                                             1             1         1 1               83
84 8     1                                           1     1     1     1     1     1                   1                   84
85 12 3         1                 1                     1     1                           1             1 1     1   1       85
86 9       1                   2                                         1   1     1         1       1                 1   86
87 13     1 1       1   1   1       1         1         1       1             1             2                             1 87
88 17     1 1   1 1           1       1   1                       1 1               1 1                   2 2         1   1 88
89 6                   1 2                           1                                         1       1                   89
90 8             1   1                       1 1 1     1                               1 1                                 90
91 12   1     1                       1 1     1   1       1             1 1         1                             2         91
92 5         1                                                     1                         1     1               1       92
93 13     1     1                         2           1     2     1   1       1                   1             1   1       93
94 11 1         1   1           1     1   1         1                 1 1 1                                           1     94
95 11                   1                 1 1     1       1         1       1   1                           1         1 1   95
96 17 1       1   1 1     1   1 1                     1     1 1 1                     1       1   1 1         1     1       96
97 13   1 3     1     1       1           1   1                 1                       1                   1           1   97
98 6     1                               1 1               1                 1               1                             98
99 6     1                         1               1           1                                   1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng