BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14             1     1   1               1   1   1             1       1       1       1     1   1         1           1 00
01 9 1                           1                   1   2                               1 1     1       1                 01
02 14         1     1           1     1   1       1             1         1               1     1 1       1 1         1     02
03 6                           1               1   1                             1 1                 1                     03
04 9             1 1   1 1                         1                   1   1   1                                   1       04
05 9       1             1                             1     1         1   1               1               1           1   05
06 10 1         1                             1 1       1     1           1           1                       1 1           06
07 8 1   1           1                   1                           1 1     1   1                                         07
08 4                                       1             1                                               1 1               08
09 13           1       1 1   1     1       1       1           1   1 1                                   1 1 1             09
10 9       1             1 2         1     1                                 1                       1               1     10
11 11     1             1             1   1       1       1 2                 1                                   1 1       11
12 6                       1             1         1             1                                     1     1             12
13 14     1     1 1         1         1   1                   1   1     1     1 1       1             1                 1   13
14 8 1       1   1   1                                           1                         1 1               1             14
15 8         1     1     1     1     1                                                                 1             1 1   15
16 9         1               1         1         1   1                         1                 1     1   1               16
17 11             2                               1     1           1 1       1                   1   1           1       1 17
18 9                                         1               1 1       1           2 1   1   1                             18
19 10 1               1     1             1                   1   1         1                           1   1   1           19
20 11         1 1                           1                       1 2                         1         1     1     1   1 20
21 9                   1                   1               1       1             1         1   1 1           1             21
22 9                                     1             1 1                     2   1                           1       1 1 22
23 11                 1                 1             1 1     1     1   1               2                   1     1         23
24 16           1         4   1 1       1   1   1           1       1                     1   1 1       1                   24
25 6                                 1       1   1                       1 1                   1                           25
26 6                 1               1                       1                                   1 1     1                 26
27 11       1               1     1   2 1                           1                                   2                 2 27
28 9 1         1 1           1                         2                                                     1         2   28
29 11   1               1       1   1   1                                         3                           1 1         1 29
30 11   1   1 1       1   1                               1                 1               1 1               1       1     30
31 11     1       1         1 1                     1       1         1         1       1       1                   1       31
32 8             1                 1                           1 1                 1                       1     2         32
33 11                     1   2                 1                 1                         1   1         1           1   2 33
34 15     1       1                         1   1   1 1     1             2     1 1   2                   1       1         34
35 6   1               1                                                 1           1         1                     1     35
36 8                                                       1     1   2   1                     1 1 1                       36
37 13 1 1     1                       1               1                   2     2             1   1 1         1             37
38 10     1     2                                               1 1     1                   2                     2         38
39 12       1 1                                   1     1             1   1   1 1           1   1 1 1                       39
40 11         2             1                 1   2               1       1     1                               2           40
41 16               2 1 1     1         1   1                     1   1   1                       1 1   1 1       1 1       41
42 12           1 1 1                 1 1                                   1           2   1   1       1         1         42
43 7       1         1   1         1                                   1           1     1                                 43
44 11   1                       2       1                 1   2       1       1           1                       1         44
45 9 1               1 1                                                   1       2                 1     1           1   45
46 13         1             1         1     1   1 1 2 1         1                   1     1                 1               46
47 11               1       1       1   1         1                 2   1 1       1       1                                 47
48 13   1         1                     1       1 1 2       1         1                 1   1   1                 1         48
49 11     1   1     1         1               1 1             1       1                       1 1                       1   49
50 18 1       1   1   1     1     1                   1   1 1 1 1 1   1             1                   1 1 1           1   50
51 17 1   1                     2           1     1     2   1                       1 2       1           1 2           1   51
52 8                     1             1     1                 1                                 2 1               1       52
53 8         1             1             1                     1         1   1     1   1                                   53
54 8     1   1     1             1                               1     1                 1         1                       54
55 17   1   1                   1 1           1             1           1 1 1             1   1       1   2   1 2           55
56 12             1   1                                         3   2                           1     1     1       1 1     56
57 13   1 1     1               1   1     2       1                               1   1       1       1               1     57
58 8     1                 1   1       1                         1                       1           1   1                 58
59 8               1                     1 1   1                       1       1                       1     1             59
60 10       1       1                                 1 2   1               1                             1     1       1   60
61 16   2   1   1 1     1                   1 1 1 1       1         1   1                 1                   1     1       61
62 11       2   1                     1   1   1                   1                   1             1       1       1       62
63 10   1                       1 1                   1                 1           1               1 2 1                   63
64 11           1                   1     1         1             1                   1   1   1                   1 1 1     64
65 16 2             2     1         1   1             1         1       2             1 1           2         1             65
66 19 1           1           1       1 1     2                               1     1         1   1 1 1   1       1 1   2 1 66
67 11     1                     1   1                 2             1   1       1   1       1               1               67
68 9         1     1   1   1                         1           1                                             1   1     1 68
69 10                     1                                   1 1   2         1 1     1       1         1                   69
70 12                   3           1         1     1     1                                     1             1   1       2 70
71 6                               1                     1   1                                   1               1   1     71
72 15                         2   1   1     1 1 1               1                 1         1 1       1 1           1 1     72
73 13       1         1           1                       1 1                           2 1       1       1     1   1 1     73
74 8         1     1         1     1                               1       1         1               1                     74
75 17           1                 2       2   1 1 1         1       2                             1   1           1 1   1 1 75
76 9     1 1                     1               1                         1 2             1                   1           76
77 10           1     1                         1         1   1 1           1                 1       1                 1   77
78 8                                       1 1 1                           1 2         1                             1     78
79 11   1       1                               1                         1 1           2                 1   1 1     1     79
80 11                         3 2                   1   1                   1 1       1           1                         80
81 8     1         1               1                   1                   1 1               1       1                     81
82 9                 1                   1         1 1   1   1                               1 1     1                     82
83 12         1                   1                 2   1     2       1           1               1                     1 1 83
84 7   1       1                     1                     1               1   1   1                                       84
85 11               1       2   1   1   1   1       1                             3                                         85
86 9 1 1   1                 1                                             1                 1     2                     1 86
87 17 2                 1     1   2 1 1     1         1   1                       1     2   1       1           1           87
88 14             1       1           1   1   1 1         1     1     1           1       1     1       1               1   88
89 8                 1           1               1         1                                 1     1           1     1     89
90 4             1       1                                                                                   1       1     90
91 5       1                     1                             1                     1 1                                   91
92 5       1       1                                 1 1                 1                                                 92
93 15   1       1     1 1           1   1 1   1 1         1                   1   1   1     1                         1     93
94 9                             1               1     1             1             1       1                   2   1       94
95 15 1               1         1   1   1   1         1 1   1           1             1 1           1               1   1   95
96 12 1   2           1 1 1 1                         1     1                 1 1           1                               96
97 12   1   1           1         1     1     1               1   1   1                                 1     1     1       97
98 8   1 1 1                                                                   1   1     1                               2 98
99 13   1 1                         1                     1                     1     1   1             2   2     1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
Ngày
/
Tháng