BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng
00 13 1         1                 1     1                   1                 1             2 1   1   1             1   1   00
01 15 1   2 1                           1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1     01
02 16                                   1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1         02
03 14           1       1                 1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           1 03
04 7     1                     1                       1                           1   1 1             1                   04
05 11     1 1                         1                                         1     1       1               1 2   1     1 05
06 10       1 1         1                                 1 2                       1               1     1             1   06
07 11   1                       1             1               1       1 1   1                 1   1           1           1 07
08 14                         1       1     2               1 2               1   2     1         1           1   1         08
09 10                       2 1 1         1   1     1     1           1         1                                           09
10 10               1       1   1     1         1         1                             1                   1   1 1         10
11 14           1   1                 1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 1 11
12 8               1     1           1             1                       2                       1         1             12
13 11     1   1           1             1 1         1 1 1     1                       1   1                                 13
14 10 1               1   1                                       1               1                     1     1     1   1 1 14
15 13 1           1             1                     2           1 1 1     1       1       1 1                         1   15
16 7             1   1                               1                           1                                   1 1 1 16
17 13 1     1   1           1   1                                   1         1                 1 1   1 2 1                 17
18 10                                                 2                 1       1 1               1         2       1 1     18
19 17   1   1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1                 19
20 14   1   1   1 1   1             1     1   1             1             1 1       1         1     1                       20
21 9         1               1     1                             1 1     1             1                         1   1     21
22 12                 1         1                           2 1     2   1                       1       1             2     22
23 16                     1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1       23
24 9                         1         1         1                 1 1 1                 1       1 1                       24
25 9   1           1                 1           3 1                             1         1                               25
26 6         1 1               1             1                           1                                 1               26
27 10                 1     2           1   1                                 1 1             2                       1     27
28 9                                                   1   1   1         1       1 1         1 2                           28
29 13   1     1                   1   1 1     1   1       1                                     1     2 1           1       29
30 9                 1 1               1     1   1   1   1     1                     1                                     30
31 17     1     2           1   2 1     2     1                                   1     1                 1     1       2 1 31
32 14 1   1                                 2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 2 32
33 12 1                   1       1       1             2                 1 1             1       1               1   1     33
34 4                                                                     1 1           1       1                           34
35 10       2       1 1                     1   1   1                         1                         1 1                 35
36 16       1 1     1             1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1   36
37 6                   1 2               1                                 1                                         1     37
38 10         1     1               1 1 1                     1   1           1                 1         1                 38
39 11             1     1                 1       1                             1         1           1 1   1   1         1 39
40 11   1       1 1 1   1                             1 1                                         1 1                 1 1   40
41 12     1   1     1 1       1     1               1   2                                     1                         2   41
42 9         1                           1 1           1             1 1       1                                 2         42
43 10                 1     1 1   1                               1 1           2 1                               1         43
44 11           1   1                       1           1 1     1 1                                 1   1           1   1   44
45 6                 1                           1                         1 1   1                                     1   45
46 11                       1       1 1                         1     1   2     2     1                           1         46
47 10   1     1   1             1                     1                   1             1 1           1     1               47
48 13   2               1     1 1               1       1             1 1   1 1                       1     1               48
49 8             1   1     1     1                           1             1           1                     1             49
50 9 1           1       1       1                                                   1               1 1                 2 50
51 10       1   1               1 1     1               1   2                                 1               1             51
52 7     1               1                           1                                 1         1           1     1       52
53 12                     2         1 2   1                     1 2                 1   1                             1     53
54 10                                             1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1         54
55 6     1       1                                       1       1 1       1                                               55
56 6   1                                                       1   1                                     1 1   1           56
57 9 1                 1 1             1   1                       1                     2     1                           57
58 14       1                     1       1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1 58
59 13             1 1 1           1 1             1           1 1                 1       1         1     2                 59
60 10           1         1 1 2                                     1   1     1 1                     1                     60
61 16   1       1         1       1             2         1       2   1             1                 1   1     1   1     1 61
62 7   1       1       1                                       1                   1                       1       1       62
63 7               1                 1 1                         1             1                             2             63
64 10     1                 1 1                       1     1       1     1                         1       1 1             64
65 11   1       1   1   1                       1 1               1           1       2                   1                 65
66 15   1     2 1   1       1 1   1     1                   1               1                           1 1             1 1 66
67 6       1     1                                       1                   1       1           1                         67
68 9                   1 1         1           1         1                   1   1         1                           1   68
69 9   1   1               1                   1 1                                         1 1     1               1       69
70 7                               2                               1                 1           1       1       1         70
71 5                         1           1                                                     1             1 1           71
72 12     1   1   1           1     2     1                                       1   1   1           1         1           72
73 14       1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1                 73
74 10                 1       1     1           1   1 1     1         1                                     1         1     74
75 6                 1             1       1                         1                         1             1             75
76 14 2                 1       1     2             2         1 1 1 1 1             1                                       76
77 13     1                                   1     2                   1         1 2   1   1       1               1     1 77
78 9       1                   1               1       1                   1       1   1               1                 1 78
79 14     1                         1 1       2 2               2     2     1                         1         1           79
80 14       1       1             2         2         1                               1                 1   1   1 1 1 1     80
81 12   1     1   1   1   1             1     1     1             1                                 1     1 1               81
82 4       1                                                   1         1           1                                     82
83 8                                         1             1         1 1               1 1     1   1                       83
84 10             1     1     1     1     1     1                   1                         1   1             1           84
85 13               1     1                           1             1 1     1   1               1             1   2 1 1     85
86 9                                 1   1     1         1       1                 1     1         1   1                   86
87 12     1         1       1             1             2                             1   1     1 1 1           1           87
88 14 1                       1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1               88
89 6             1                                         1       1                       1                 1       1     89
90 7     1 1 1     1                               1 1                                                               1     90
91 12     1   1       1             1 1         1                             2             2   1     1                     91
92 7                           1                         1     1               1                       1 1         1       92
93 16 2           1     2     1   1       1                   1             1   1         1     1   1           1   1       93
94 8 1         1                 1 1 1                                           1               1           1             94
95 16 1 1     1       1         1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1   95
96 17             1     1 1 1                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1       96
97 9 1   1                 1                       1                   1           1                             1 1 1     97
98 9 1 1               1                 1               1                                             1   1           1 1 98
99 8           1           1                                   1                     1     1   1 1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng