BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9       1   1   1                     1     1           1                               1   1                       1   00
01 7   1                                   1     1           1                                   1   1                   1 01
02 8 1                                     1                     2         1   1                                   1 1     02
03 14   1       1 1                     1         1         1 1         1   1 1     1       1             1         1       03
04 15                           1     1   1     2       1       1   2                 1             1 1       1     1 1     04
05 11 1               1             1               1           1   1               1               2       1           1   05
06 14         1 1           1           1     1     1           1 1                   1                 1   2     1   1     06
07 18 1                   1           1 1     1       1         1 1   1   2 1         1           1 1     1 1   1           07
08 8   1 1       1 1             1                       2             1                                                   08
09 9         1         1 1               1 1           1       1               1                                 1         09
10 16     1       1                 1   1     1 1         1                   3     1   2       1             1     1       10
11 3   1                       1                                                                               1           11
12 12           1         1                               1     1   1         1   1               1 1             1     1 1 12
13 8     1         1     1             1         1         1                             1                               1 13
14 18     1 1       1           1         1 2   1         1     1     3       1   1     1     1           1                 14
15 12       2                                 1       2     1 1     1 1 1         1                             1           15
16 10                 1 1                 1 1                       1     1     1                 1             1   1       16
17 7   1           1                                             2 1                     1                 1               17
18 10         1                 1           1           1                                         1   1           2   1 1   18
19 8 1       1                       1                                       1                 2                       2   19
20 16               1           1     1         1           2 1     1                       1 3         1       1     1   1 20
21 12     1         1   1     1                   1       1   1                       1   1                   1   1 1       21
22 11         1                               1                             1     1               2   1   1       1   1   1 22
23 16         1               1   1     1           1 1 1     1 1       1           1                 1       1 2 1         23
24 11   2     1   2       1   1             1                                               1                 1 1           24
25 14                           1 1               1         1         1 1   1                     1 1 1         2         2 25
26 8       1     1                         2                                               1 1         1       1           26
27 15   2           1       1 1               1 1         1               3             1     1 1   1                       27
28 12 1             1 1   1       1               1           1           1           1         1 1               1         28
29 9     1                         1       1                                           1         1 1     2           1     29
30 7                       1 1               1     1     1       1                                           1             30
31 8   1   1                                             1   1 1                       1             1     1               31
32 2           1       1                                                                                                   32
33 12       1         1     1       1                             1 1         1   1                   1           1   1   1 33
34 13 1 1                   1 1         1         2       2   1                             1 1                   1         34
35 8                                 1   1         1                               1 1 1           1             1         35
36 11     1                         1                               1 1       1 2       1                   1     1       1 36
37 11           1       1               1   1           1           1 1   1                     1                   1 1     37
38 12               1 2 1   1       1                   1                     1       1 1                     1           1 38
39 6             1               1               1                   1       1               1                             39
40 8                                         1       1     1           1               1 1                         1     1 40
41 12         1                   1     1   1   1     1         1               1 1 1     1         1                       41
42 9       1                                   1 2           1                           1             1               2   42
43 12     2   2         2   1                                     1                       1           1           1   1     43
44 8                       1           1                   1                 1 1           1 1               1             44
45 15 1     1         1 1         1   2   1   1                             1       1 1 1                         1     1   45
46 11 1               1 1         1           1     1     1                 1     1                         1 1             46
47 6             1 1           1       1                                           1 1                                     47
48 8         1                   1                 1             1 1                         1     1       1               48
49 7           1 1                             1                       2                     1                         1   49
50 18 1                   1       1                 2 1           2       2 1     1   1   1         1       1   2           50
51 15 1       1             1     2               1               1   1       1 1 1   1 1   1         1                     51
52 14   1                     1           1                 1 2 1           2         1         1       1             2     52
53 9     1                                                         1     1                 1     2       1       1   1     53
54 11 1     1                                     1       1 1             1         1 1               1   1         1       54
55 9           1     1                 1                 2 2                                   1                   1       55
56 6           1         1     1             1               1                   1                                         56
57 11 1   1     1               1               1                       1               1   1   2                         1 57
58 21         1         1     1 1 1       1     1     1 1 1 2                     1             1     3 1           2     1 58
59 14 1     1               1 1 1 1           1     1               1     1               1                 2   1           59
60 11   1     1                 1     1   1 1           1             1         1                             2             60
61 8     1     1             1           1   1                           1                                 1           1   61
62 12                   1 1         1 3           1   1 1           1   1                                               1   62
63 8         1         1           1 1                             1 1   1                                   1             63
64 8           1             1                   1           1         1     1       1                                   1 64
65 12       1                 1                             1 1         1         1 1     1   1 1             1     1       65
66 8 1         1           1         1       1                                             1           2                   66
67 11 1             1     1               1                     2 1                 1         1         1               1   67
68 6                         1                                             1                     1     2   1               68
69 16   1           1               2               1     1 1               1   1 1 1       1         1   1   1         1   69
70 11         1         1 2               1         1       1         1                                 1 1             1   70
71 9 1                   1             1             1                       1 1   1                   1           1       71
72 7               1         1             1                             1                   1       1   1                 72
73 10 1             1 1     1   1 1                                         1                   1               2           73
74 10                 1     1             1             1     2                     1             2                   1     74
75 10             1                   1           1 1 1                             1 1   1               1             1   75
76 15   1 1       1         1             1       1     2                   1   1         1 1             2   1             76
77 7     1       2     1             1                                         1                       1                   77
78 12             1                     2 1   1       2               1                     1           1 2                 78
79 6               1 1                         1                                   1     1                         1       79
80 10 1               1         1 1   1                           1         1         1                     1 1             80
81 8                               3           1                         1                   1                       2     81
82 15             1                 1     1         1 1           1       1 1             1   2     1   1   2               82
83 10     1   1 1 1     1                     1       1               1           1         1                               83
84 11           1             1 1                       1       1           1     2         1             1 1               84
85 8           1         1         2 1               1                                                       1         1   85
86 13       1 1               2             2   1       2                     2         1                                 1 86
87 9     1                                 1       1             1               2               1                 1     1 87
88 9                       1   1                   1   2       1       1                                       1       1   88
89 13       1   1         1     1                               1               2   1     2         2   1                   89
90 15       3             1 1     1             2               1     2         1                   1   1             1     90
91 16   1           1 2               1   1           1   1     1   1       1             1 1       1                     2 91
92 11                 1   1 1   1                                   1           1       1   1   1     1   1                 92
93 6             1               1                 1                                     1     1                     1     93
94 4   1               1                                                               1         1                         94
95 6       1                                   1       1               1       1   1                                       95
96 7     1           1                       1                   1   1 1                                     1             96
97 14   1       1 1     1     1     2   1     1                         1     1         1             1           1         97
98 12               1 1     1           1         1   1                 1                       1 1 1           1 1         98
99 13     1               1             1           1         1         1             2 1     1 1                   2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng