BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13     1                 1             2 1   1   1             1   1               1 1                 1           1     00
01 12   1   1 1                         1   1                 2     1                 1     1         1                 1   01
02 17       1           1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1                 2             1 02
03 14     1 1         1 1             1 1   2                           1           1       1 1             1       1       03
04 8 1                           1   1 1             1                           1                 1 1                     04
05 13                         1     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1     1             05
06 9   1 2                       1               1     1             1                                         1         1 06
07 8       1       1 1   1                 1   1           1           1                                                   07
08 18     1 2               1   2     1         1           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   08
09 5   1           1         1                                                                                   1       1 09
10 12   1                             1                   1   1 1             1             2         1   1     2           10
11 14         1 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1                 1         1 11
12 9                     2                       1         1                             1       1     1       1       1   12
13 12 1     1                       1   1                                   1     1 1       2       2                     1 13
14 9           1               1                     1     1     1   1 1                                     1   1         14
15 11           1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1                               1       15
16 7                           1                                   1 1 1   1           1 1                                 16
17 17             1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1     17
18 15                 1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1     18
19 17               1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1       19
20 11     1             1 1       1         1     1                                   1   1         1             1     1   20
21 10           1 1     1             1                         1   1               1                           1     1 1   21
22 12     2 1     2   1                       1       1             2                             1                   1     22
23 10 1 1   1         1             1   1                       1 1                             1         1                 23
24 11             1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1                             24
25 7                           1         1                                 1           1 1   1     1                       25
26 6                   1                                 1                       1         2                       1       26
27 10                       1 1             2                       1       1         1                   1     1   1       27
28 12 1   1   1         1       1 1         1 2                                                         1     1           1 28
29 9   1                                     1     2 1           1                       1       1       1                 29
30 11   1     1                     1                                         1         1     1         1 1 1     1   1     30
31 11                           1     1                 1     1       2 1                           1   1               1 1 31
32 13                     1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1         1                 1   32
33 14 2                 1 1             1       1               1   1     1   1   1               1   1           1         33
34 9                   1 1           1       1                                             1         1         2       1   34
35 11                       1                         1 1                 2   1       1                 1     1     1     1 35
36 13   1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1                   1                 1               36
37 8                     1                                         1                         1         2         1 2       37
38 13       1   1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     1                       38
39 10                         1         1           1 1   1   1         1         1               1         1               39
40 7 1                                         1 1                 1 1                             2                       40
41 5 2                                     1                         2                                                     41
42 14 1             1 1       1                                 2               1               1 1 1 1 1         1     1   42
43 11           1 1           2 1                               1         1   1 1           1                       1       43
44 12 1 1     1 1                                 1   1           1   1           1     1             1       1             44
45 8                     1 1   1                                     1             1         1         1     1             45
46 17         1     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 1   1   1       1         46
47 8                   1             1 1           1     1               1                     1                       1   47
48 10 1             1 1   1 1                       1     1                             1     1                       1     48
49 6       1             1           1                     1                     1               1                         49
50 8                               1               1 1                 2                         1       1               1 50
51 11 1   2                                 1               1               1 1     1           1         1 1               51
52 10                                 1         1           1     1         1 1             1       1       1 1             52
53 8         1 2                 1   1                             1     1     1                                           53
54 13       1   1                   1 1           1       1 1   1               1             1   1       1             1   54
55 9   1       1 1       1                                                           1     1   1     1               1     55
56 8         1   1                                     1 1   1                 1                                   1   1   56
57 10             1                     2     1                               1   1     1                 1 1           1   57
58 16 1     2     1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1     58
59 13       1 1                 1       1         1     2                     1               1 1 1     1           1       59
60 9             1   1     1 1                     1                     1     1               1         1                 60
61 19   1       2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1     61
62 8         1                   1                       1       1           1     1                       1       1       62
63 5           1             1                             2                                                       1       63
64 8     1       1     1                         1       1 1               1                     1                         64
65 8           1           1       2                   1                                 1     1   1                       65
66 14     1               1                           1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2     66
67 11   1                   1       1           1                         1     1   1 1 1                   1         1     67
68 8   1                   1   1         1                           1   1                   1                         1   68
69 6                                     1 1     1               1                         1 1                             69
70 5             1                 1           1       1       1                                                           70
71 10                                         1             1 1                     1                     2     1 1       2 71
72 10                           1   1   1           1         1             1     1       2   1                             72
73 10 1 1 1           1 1           1                 1 1                                             1         1           73
74 8     1         1                                     1         1     1                     1               2           74
75 8               1                         1             1                     1 1   1           1                   1   75
76 9       1 1 1 1 1             1                                                                     1   1       1       76
77 12                 1         1 2   1   1       1               1     1                         1     1           1       77
78 11 1                   1       1   1               1                 1 1   2         1 1                                 78
79 12         2     2     1                         1         1                             1           1         1   1   1 79
80 9                               1                 1   1   1 1 1 1                           1                     1     80
81 11           1                                 1     1 1                   1   1     1     1     1 2                     81
82 8         1         1           1                                       1 1       1                 1         1         82
83 12     1         1 1               1 1     1   1                       2           1   1                               1 83
84 11             1                         1   1             1                 1   3 1                 1     1             84
85 15             1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                                 1 1         1 85
86 13   1       1                 1     1         1   1                   1     2       1               1     1       1     86
87 15 2                             1   1     1 1 1           1                           1       1         1       1   1 2 87
88 13               2 2         1   1     1     1         1                                     1   1         1       1     88
89 7     1       1                       1                 1       1               1                         1             89
90 4                                                               1         1       1                     1               90
91 12                       2             2   1     1                                 1 1 1   1   1                       1 91
92 14   1     1               1                       1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1 92
93 12       1             1   1         1     1   1           1   1               1             1     1       1             93
94 6                           1               1           1               1                                 2             94
95 11                 1         1 1       1   1   1       2           1     1                               1               95
96 15   1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1                 1         96
97 11                 1           1                             1 1 1     1           1   1               1           1 1   97
98 7   1                                             1   1           1 1                                         1     1   98
99 10         1                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng