BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14   1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1           00
01 12             2     1                 1     1         1                 1           1 2           1       1             01
02 10   1   1     1 1                     1   1                 2             1                                     1       02
03 9                       1           1       1 1             1       1                           1     1 1               03
04 9     1                           1                 1 1                       1           2       1               1     04
05 15           1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1               05
06 9 1     1             1                                         1         1     1                           2         1 06
07 5           1           1                                                                             1       1       1 07
08 12           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1                               1           08
09 4                                                                 1       1   1                           1             09
10 15         1   1 1             1             2         1   1     2           1       2   1     1                         10
11 9                       1       1   1         1                 1         1       1                         1     1     11
12 10 1         1                             1       1     1       1       1                 1           2                 12
13 15                           1     1 1       2       2                     1       1   1           1     1     1 2       13
14 10     1     1     1   1 1                                     1   1                                 2             1     14
15 9                     1     1       1                               1                                     1 1   2     1 15
16 9                   1 1 1   1           1 1                                           1 1                             1 16
17 17   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1     17
18 14         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1   1       1                       18
19 21 1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 19
20 11 1                                   1   1         1             1     1     1   1         1 1       1                 20
21 9               1   1               1                           1     1 1                         1 1               1   21
22 10     1             2                             1                   1     1         1 1         1         1           22
23 11               1 1                             1         1                   1     2       1 1           1 1           23
24 11 1                                 1 2     1 1                               1             1                 1 2       24
25 9                           1           1 1   1     1                           1               1 1                   1 25
26 9         1                       1         2                       1                     1               1     1     1 26
27 14                   1       1         1                   1     1   1                 1 2     1               1 1     2 27
28 6                                                       1     1           1                   1     1                 1 28
29 11   2 1           1                       1       1       1                         1       1       2                   29
30 11                             1         1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1         30
31 11       1     1       2 1                           1   1               1 1                                     1   1   31
32 13   1                 1 2       1           1         1                 1     1         1         1     1 1             32
33 13               1   1     1   1   1               1   1           1                       1             1 1   1   1     33
34 8                                           1         1         2       1           1 1                     1           34
35 13     1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         2                   1               35
36 10               1     1                   1                 1                 1 1               1             1   1 1   36
37 11                   1                         1         2         1 2                     1 1             1       1     37
38 10       1                 1     1 1     1 1   2     1                                       1                           38
39 10   1 1   1   1         1         1               1         1               1                         1                 39
40 13 1                 1 1                             2                         1           1   1 1   1       1         2 40
41 9                     2                                                         1 3               1 1               1   41
42 12               2               1               1 1 1 1 1         1     1   1                                       1   42
43 10               1         1   1 1           1                       1           1                   1     1         1   43
44 9 1   1           1   1           1     1             1       1                                                 1       44
45 7                     1             1         1         1     1                                     1   1               45
46 15               1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1       1         1               1 46
47 7   1     1               1                     1                       1         1                 1                   47
48 10   1     1                             1     1                       1                       1   1 1         1     1   48
49 9           1                     1               1                           1 2               2     1                 49
50 13   1 1                 2                         1       1               1               1 1     1   1         1 1     50
51 13           1               1 1     1           1         1 1               1   2                   1 1         1       51
52 11           1     1         1 1             1       1       1 1                     1           1     1                 52
53 8                   1     1     1                                                                           1 2   1 1   53
54 12 1       1 1   1               1             1   1       1             1   1                                     1 1   54
55 8                                     1     1   1     1               1             1           1     1                 55
56 9       1 1   1                 1                                   1   1                   1           1 1             56
57 8                             1   1     1                 1 1           1               1 1                             57
58 15   1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1                       1         2 1         1   58
59 12 1     2                     1               1 1 1     1           1                       1         1   1             59
60 14   1                     1     1               1         1                 1 1   2     1     1 1             1   1     60
61 19   1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   1     61
62 7         1       1           1     1                       1       1                                           1       62
63 5           2                                                       1                           1                   1   63
64 9 1       1 1               1                     1                         1           1                   1 1         64
65 8       1                                 1     1   1                       1             1                   1     1   65
66 14     1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2                             1             1     66
67 11                         1     1   1 1 1                   1         1             1       1       1               1   67
68 11                     1   1                   1                         1   1           1 1   1           2       1     68
69 7 1               1                         1 1                                                         1 2             69
70 5       1       1                                                                                       1       1     1 70
71 12           1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1                                     71
72 13   1         1             1     1       2   1                                 1 1   1           2           1         72
73 9     1 1                                             1         1                         1 1               2         1 73
74 9         1         1     1                     1               2                     1           1   1                 74
75 7           1                     1 1   1           1                   1                     1                         75
76 7                                                       1   1       1         1             1   1 1                     76
77 9 1               1     1                         1     1           1                                   1           1 1 77
78 12     1                 1 1   2         1 1                                 1             1   1   1     1               78
79 7   1         1                             1           1         1   1   1                                             79
80 12     1   1   1 1 1 1                           1                     1                         2               1   1   80
81 14 1     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1           1       1   1               81
82 9                           1 1       1                 1         1         2 1                                 1       82
83 10 1                       2           1   1                               1   1       1             1               1   83
84 12             1                 1   3 1                 1     1                         1 2     1                       84
85 13           1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 1       1                         85
86 13 1   1                   1     2       1               1     1       1         1     1                   1       1     86
87 10 1           1                           1       1         1       1   1 2                           1                 87
88 9         1                                     1   1         1       1               1       1             1         1 88
89 6           1       1               1                         1                     1 1                                 89
90 9                   1         1       1                     1                   1         1   1 1     1                 90
91 9   1                                 1 1 1   1   1                       1               1                       1     91
92 14     1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2                 1                     92
93 11 1           1   1               1             1     1       1                 1       1   1                       1   93
94 9           1               1                                 2                   1   1 1                     2         94
95 11 1       2           1     1                               1               1         2           1                 1   95
96 13     1     1     1             1               1                 1           1   1 1 1       1             1     1     96
97 14               1 1 1     1           1   1               1           1 1     1         2   1               1           97
98 10     1   1           1 1                                         1     1                       1 1   1               1 98
99 10       1                         1   1 1       1                                   1                   1   1 1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng