BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                 2   1   1         1           1 1         1                 1     1                   1               00
01 13 1                                       2       1   2 1                           1     1       1   1   1 1           01
02 9       1                           1         1                                     1 1 1 1               1           1 02
03 13   1               1                 1   1                 1       1                 1 1   1           1 1         1 1 03
04 4                                       1             1                     1                       1                   04
05 8                 1 1             1 1         1       1 1                         1                                     05
06 14             2         1     1 1         1 1 1         1 1         1                                 1 2               06
07 9   1               1             1                 1                       1             1               1       1 1   07
08 11 2   1       1                                                           1       1     2               1 2             08
09 12     1                     1                   1                       2 1 1         1   1     1     1           1     09
10 7       1                                                       1       1   1     1         1         1                 10
11 14     1 1                 1                 1               1   1                 1 1       1               1 1     2 1 11
12 10 1     1                 1           1 1 1                     1     1           1             1                       12
13 16     1     1 1 1             1       1   1           1   1           1             1 1         1 1 1     1             13
14 8           1               1               1 1   1               1   1                                       1         14
15 9                             1                   1           1             1                     2           1 1 1     15
16 7       1   1           1         1                           1   1                               1                     16
17 9       1 1                                     1 1     1   1           1   1                                   1       17
18 9 1       1           1   1 1   1                                                                 2                 1   18
19 19 1         2   1 1           1                 1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1 19
20 13           1       1                   1           1   1   1 1   1             1     1   1             1             1 20
21 13         1             1 1 1       1 1     1             1               1     1                             1 1     1 21
22 15 1       1   1                               1 3                 1         1                           2 1     2   1   22
23 14 1           1                                                       1   1   1           2   1   2 1 1   1         1   23
24 10 1           1       1   1                                               1         1         1                 1 1 1   24
25 13   1 1   1                       1     1     1     1           1                 1           3 1                       25
26 13     1   1 1       1     1 1       1           1         1 1               1             1                           1 26
27 10 1                         1   1       1 1                       1     2           1   1                               27
28 6                           1           1                                                           1   1   1         1 28
29 12     2     1                     1                 1     1                   1   1 1     1   1       1                 29
30 13   1     1                         1 1         1                 1 1               1     1   1   1   1     1           30
31 17       1           1       1           1   2   1     1     2           1   2 1     2     1                             31
32 9     1                 1 1           1           1   1                                 2       1                       32
33 9         1     1                                 1                   1       1       1             2                 1 33
34 10   1     1 1   2   1       1               1 1                                                                       1 34
35 9           1                       1                   2       1 1                     1   1   1                       35
36 13   1     1                               1   1         1 1     1             1         1             1 1   1         1 36
37 11 1           1 2         1       1       1                         1 2               1                                 37
38 11 1                               2             1         1     1               1 1 1                     1   1         38
39 8 1                 1     1   1                               1     1                 1       1                         39
40 13       1             1     1 1           1     1   1       1 1 1   1                             1 1                   40
41 12   2                   1                             1   1     1 1       1     1               1   2                   41
42 10     1                     1 2                           1                           1 1           1             1 1   42
43 9   1                   1       1                                 1     1 1   1                               1 1       43
44 17                 1 1 2 2           1 1   1     1           1   1                       1           1 1     1 1         44
45 5       1                   1     1                               1                           1                         45
46 13   1 1         3                           1                           1       1 1                         1     1   2 46
47 9       1                             1         1   1     1   1             1                     1                   1 47
48 13                 1   1       1     1               2               1     1 1               1       1             1 1   48
49 9   1                                 1     1 1               1   1     1     1                           1             49
50 11   1         1               1 1     1 1     1   1           1       1       1                                         50
51 10                       1             1                 1   1               1 1     1               1   2               51
52 11           1         1 1     2   1 1     1           1               1                           1                     52
53 11                                   1   1                             2         1 2   1                     1 2         53
54 9         2     1     1       1                                                               1 1         1   1         54
55 8       1               1                 1           1       1                                       1       1 1       55
56 7       1           1                   1   1       1                                                       1   1       56
57 12     1           1       1 1   1           1     1                 1 1             1   1                       1       57
58 8                                 1                     1                     1       1             1     2     1       58
59 11       1             1     1                                 1 1 1           1 1             1           1 1           59
60 11   1               1         1         1                   1         1 1 2                                     1   1   60
61 14             1 1   1               1               1       1         1       1             2         1       2   1     61
62 9       1     1       1   1                   1     1       1       1                                       1           62
63 8       1       1                           2                   1                 1 1                         1         63
64 11               1     1             1       1         1                 1 1                       1     1       1     1 64
65 10                                 1 1 1             1       1   1   1                       1 1               1         65
66 13                                       1 1 1       1     2 1   1       1 1   1     1                   1               66
67 7             1 1     1                   1             1     1                                       1                 67
68 9   1   1                       1   1                               1 1         1           1         1                 68
69 8 1         1           1                           1   1               1                   1 1                         69
70 10     1 1                 1     1   1   1       1                               2                               1       70
71 7 1   1   1         1                 1                                   1           1                                 71
72 11           1       1 1                       1       1   1   1           1     2     1                                 72
73 15                 1       1 1         1                 1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1 73
74 12 1   1   2                                                       1       1     1           1   1 1     1         1     74
75 8           1       1           1 1                               1             1       1                         1     75
76 19   1           1               2 1             1 2                 1       1     2             2         1 1 1 1 1     76
77 13   1                 1         1     1 1 1   1 1     1                                   1     2                   1   77
78 4                                                       1                   1               1       1                   78
79 15             1               2 1                     1                         1 1       2 2               2     2     79
80 11         1             1       1         1             1       1             2         2         1                     80
81 11                                 1 1               1     1   1   1   1             1     1     1             1         81
82 7                 1       1                   2         1                                                   1         1 82
83 7     1                         1           1                                             1             1         1 1   83
84 9   1             1                                           1     1     1     1     1     1                   1       84
85 13 1   1     1 3         1                 1                     1     1                           1             1 1     85
86 8                   1                   2                                         1   1     1         1       1         86
87 13         1       1 1       1   1   1       1         1         1       1             1             2                   87
88 16           1     1 1   1 1           1       1   1                       1 1               1 1                   2 2   88
89 7   1                           1 2                           1                                         1       1       89
90 9     1                   1   1                       1 1 1     1                               1 1                     90
91 10               1     1                       1 1     1   1       1             1 1         1                           91
92 5           1         1                                                     1                         1     1           92
93 12           1     1     1                         2           1     2     1   1       1                   1             93
94 10             1         1   1           1     1   1         1                 1 1 1                                     94
95 10 1                             1                 1 1     1       1         1       1   1                           1   95
96 16             1       1   1 1     1   1 1                     1     1 1 1                     1       1   1 1         1 96
97 13         1     1 3     1     1       1           1   1                 1                       1                   1   97
98 6                 1                               1 1               1                 1               1                 98
99 6       1         1                         1               1           1                                   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng