BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11 1                                 1 2 1             1               1       1         1                     1 1       00
01 14               3   1       2       1               1     1       1                             1   1 1           1     01
02 14             1         1                                 1     1 1 1   1 1                 1       3       1   1       02
03 17           1 1       1 1         1       1       1       1 1 1           1           1 1         1       1     1 1     03
04 14           2           1     2       1                 1       1       1           1   1 1 1             1             04
05 15     1           1           1   1             1   1   1   2                         1     1   1   1 1             1   05
06 24 1 1     2 1   1     1 1   1 1 1           1       1 1 1         1             2 1           1         1 2     1       06
07 18           1   1 2           2 1           1       1         1 1 1 1             1   1           1   1     1           07
08 13   1         1 1                         1   1                         2       1                 1 1       1 1   1     08
09 14 1 1 1                 1       1 1 1   1                 1                   1     1                           1 1   1 09
10 15           1       1     1       1 1 1   1   1       1       3       1           1     1                               10
11 23   2   1   1     1     1                         2   1 1   2 1     1 1     1   1               1   1 2 1             1 11
12 15     1   2   1                   1     1     1 1 1       1         2   1                               1       1       12
13 12                               1     1     1                 1 2 1   1   1               1               1       1     13
14 16       1   1   1               1                   2 1                 1   2         1   1 1     1         2           14
15 12                                   1 1       1   1                                       1       2   2 1       1     1 15
16 21     1           1   1 1         1         1   1     1   2 1         1   1   2               1   1 1   1             2 16
17 17 1   1         1     1 1 1       1           1     1           1 1 1   1 1       1                     1             1 17
18 14   2                 1                 1             1 1           1     1 1       1           1         1         2   18
19 16       1 1         1     2   2               2     1             1           1   1                           2     1   19
20 12                     2     1             1     1                               1 1           1           1 2   1       20
21 17   1           1   1       1   1               1                         1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 21
22 15     1                 1         1     1 2 1   1                           1 1         1                       2     2 22
23 16         1   1   1 1 1           1                   1 1             1       1           1   1     1   1 1           1 23
24 15                   1           1   1   1         1     1                   1 1             1       1 1 1   1   1     1 24
25 18 1           1                   2   1 1 1 1     1   1           1         2                 1     1 1 1           1   25
26 20 1       1   1       1       1 1 1   2   1           1   1     1   1     2                     1   1     1         1   26
27 9         1               1       1     1   1     1                                 1                   1   1           27
28 16             2   1   1 1       1                     1       1     1 1                   1       1   1           1 1 1 28
29 20   1                     1       1     1 1     1   1 1         1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           29
30 14   1     1   1         2 1 1 1               1   1                   1                       1                     2   30
31 12     1   1       1         1 1     1       1   1                               1 1 1           1                       31
32 14   1   1         1                                           1             1 1   1     2         1     1     1   1 1   32
33 23 1   1           1 1       2           2   1             1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           33
34 12     1           1           1       1     1                               1         1 2 1 1         1                 34
35 14   1                             1   1 1         1   2           1 1       1     1         1   1   1                   35
36 20             1     2 1   2 1   1           2           1   2 1               1   1   1             1   1         1     36
37 16   1       1             1           1   3     1     1     1               1   2           1 1 1                       37
38 13 1       1   1 2           2   1             1   1                                             1             1   1     38
39 15   1       1 1 1     2           1   1                 1               1       1   1 1   1                         1   39
40 15       1   1   1             2                       1 1 1     2 1                 2 1             1                   40
41 18   1                 3 1     1             2             1   2             1     1         1         1     1     1   1 41
42 20           1       2     1 1           2 1     1   1   1 1           1 1         2 1     1             1           1   42
43 20   1 1   1   1     1       1         1         1 1               1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 43
44 15         1     1   2       1       1 1 1                           1         1 2   1 1                         1       44
45 18 1     2   1 1   1 1         2               1                 1       1                     1 1 1         1 1       1 45
46 10 1     1           1             1     1   1     1             1               1 1                                     46
47 18 1         2   1           1   1                                 1                 1 1       3         2         2 2   47
48 17                             1     1           1       1 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1 48
49 21     1 1   1       1   1 1           1     1     1 1                 1       1             1 1   1   3     2     1     49
50 11               1         1       1 1     1             1 1                                     1           1 1   1     50
51 13                 2               1 2             1 2           1                   1   1               1     1         51
52 19   2   1 1 2 3   1         1           1                   1         1               1   1           1         1     1 52
53 12   1             1       1       1                   1   1               1                       1   1       3         53
54 19   1                       1   1   1                 1     1 1   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1       54
55 19     3     1                       1 3       1     1       1     1                   3   1               1     1     1 55
56 14     1 2       1       1 2 1     1                                                       1     1   1             1   1 56
57 22     1 1   1   1 2           1       2       2                           1     1 1     2   1     1   1             2 1 57
58 18 1   1                 1 1                 1 1       1           1 1     1       1 2     1   2         1   1           58
59 16   1   1 1   2 1 1               1             2         1   1 1                       1 1                   1         59
60 6                     1 1                                                   1 1                           1 1           60
61 20 1       2 1         1   1         2   2 1   1         1     2   1                                   1   1   2         61
62 11                     1     1 1 1       1                                 1   1       1 1                   2           62
63 22   1               1                     1 1 1 1   1       2   1 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1   63
64 18     1     1             1     2   1 1             2     1 1 1     1   1     1     1         1                       1 64
65 12                           1       1     1     1 1 1         1   1 1           1                         1   1         65
66 13                   1       1                     1   1 1               1   1 1     1       1     1         1   1       66
67 20 1 1   2     1         1   1     1               1           1     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1   67
68 19                     1   1             1   1 1         1   1   1               2           1   2   1   1   1 1 1   1   68
69 18 1 1 1                             1       1     1                 1 1             1 1     3 1 1     1   1         1   69
70 10               1 1         1   1           1 1           1 1       1                                   1               70
71 20       1       1         1   1     1     2         1     1       1   2 1   2             2   1         1             1 71
72 17       2                                 1 1     1   1 1         2   1     1 1           1         1 2       1         72
73 14     1       1     1 1                     1 1           2   2 1                           1       1   1               73
74 14 1       1     1   1   1           1           1 1                                   1         1       1 1         1 1 74
75 11             1 1         1           1                   1             1       1                     1 1     1     1   75
76 17 1                         1           1     1       1 2 1         1       1         1   1 1 1                 2     1 76
77 11             1         1                       1       1               2   1   1               1         1           1 77
78 19       1         1   1   1     1               1                     1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1     78
79 16           1           1 1         1 1       1     1   2 1   1           2     2                             1         79
80 11 1       1             1       1       1 1 1                                 1     1             1 1                   80
81 17                       1         1                 1 1         2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   81
82 17   1   1       1 2   1 1           1             1                         2             1     1   1 1 1 1             82
83 13     1   1   1 1       1       1 1         1                   1   1               1               1     1             83
84 18 1       1 1           1                     1   1         1   1       1 2       1 1         1               3   1     84
85 11     1   1                             1     1 2                 1   1           1               1                   1 85
86 10 3                 1                                       1           1           1       1     1 1                   86
87 21 1 1   1       1   1         1   1             1       2 1     1 1   2       2             1       1   1 1             87
88 19 1       1     1   1 1       1     1   1 1     1 1   1             1     3             1         1               1     88
89 9   1                 1   1 1       1         1                             1                   2                       89
90 19 1       2                   1   1   1           1 2           1   1   1         1     1                       1 2 1 1 90
91 16     3               1         1             1         1 1         1   1         1     1     1                 1 2     91
92 19       1         2 2     1   1       1               1   1   1         1   1     1   1             2     1 1           92
93 20 1     2   1             1             1 3     1 1     1   1     1             1 1     1       1 1               1     93
94 14     1                     1       1         1             3             1   1       1 1     1           1         1   94
95 15             1                 2           1   1             1 1 1   1         1 1         1             1 1       1   95
96 13                     1         1             1     1       2       2       1 1           1       1       1             96
97 20 1                 1   1     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1           1     1         1 1           1         97
98 24     1     2     1             2         2     1     1       1       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       98
99 18       2 2   1   1           1                 1   1 1 1     1                   1 1     1                 1   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
Ngày
/
Tháng