BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8             1                           2         1                 1 1                       1     1                 00
01 11 1       1     1   1 1               1 1     1                               1   1                                   1 01
02 14   1         1     1       1   1         1                 1                 1 2     1   1     1                   1   02
03 14       1                         1 1       1               1   1 2             1       1   1     1     1       1       03
04 6                           1 2         1                                               1 1                             04
05 13           1         1 1   1                       1 1   1                     1 2             1 1           1         05
06 7   1               1 1 1                                   1                                             1     1       06
07 10               1                                       1 1   1             2                           1 1 1 1         07
08 11 1                       1                       1   2 1     1                   1       1       1     1               08
09 9               1               1     1   1 1       1                                   1 1   1                         09
10 7       1   1                                 1                     1   1   1             1                             10
11 9       1               1 1     1       1       1     1                                               1             1   11
12 14 1               1 1 1       1     1           1 1 1       1                         1             2                 1 12
13 10           1           1           1             1           1           1   1     1                             1   1 13
14 9     1         1                 1         1 1         1             1               1                   1             14
15 7                     1                                           1   1     1                       1   1 1             15
16 5     1 1         1                                             1               1                                       16
17 4 1                   1   1                                                           1                                 17
18 9                     1                           1   1   1       1                       1   1       1 1               18
19 18   1 1 1     2           1   2   1 1         1                 1   1     1   1           1       2                     19
20 17         1         3             1 1   1   1           1       1               1     1   1   1 1 1               1     20
21 10             2             1       1             1   1   1     1                     1                   1             21
22 8       1                                                     1         1 1 1           1                       1   1   22
23 11 1       1         1 1       1                 1                 1   2               1       1                         23
24 6                           1               1                                         2             1                 1 24
25 15 1       1   1 1           1                     1       1               1   2 1   1         1 1           1           25
26 10           2       1               1   1     1                     1       1                 1               1         26
27 11     1 1             1                             1 1       1     2                         1         1   1           27
28 11               1   1                     1                     1     1 1         1 1           1                   1 1 28
29 14   1                   2     1                 1         1               1       1         1       2   1     1 1       29
30 13                 1               2   1     1               1 1 1         1                 1 1           1       1     30
31 10         1                 1               1   1 1     1         1                     1 1         1                   31
32 4                                                                         1     1     1                 1               32
33 8     1           1                               1       1         1                           1   1           1       33
34 12               1               2         1                               1   1 3     1                   2             34
35 15       1                   1                     1     1 1   1   2 1       1         1 1       1       1       1       35
36 14     1       1 1         1   1             1                 1 1   1               1           1   1       1       1   36
37 14   1                 1   1         2               1           1 1     1               1         2       1   1         37
38 14     1 1   3         1 1     1     1                   1               1                     1                     1 1 38
39 12                 2   1     1           1                 1     1         1                           1   1       1 1   39
40 10       1 1   1   1   1                 1   1                                                                   1 2     40
41 6                                                 1     1   1       1     1                                   1         41
42 9   1                 1                 1                         1 1                         1         1     1   1     42
43 7             1 1       1         2                                                     1               1               43
44 7 1                                   1     1       1                 1     1                                     1     44
45 3                   1                             1                                 1                                   45
46 10 1 1                     1     1                         1   1                                   1                   3 46
47 16       1 1   1   1     1                           1       1 1             1 1   1   1           1       1   1     1   47
48 11       1                         1 1           2   1       1                                       1 1 1   1           48
49 12                   1 1           1       1   1                                       1     1 1     2   1       1       49
50 11               1       1 1   1 1         1                     1             1                             1     1   1 50
51 8                       1             1         1     1                         1           1 1   1                     51
52 17                 1         1     1     1     1 1     1       1       1 1         1     1       1             1 1   1 1 52
53 9     1             1         2           1                             1                     1           1   1         53
54 15                     1       1                       1 2   1       1   1       1 1 1       1                 2 1       54
55 6                                     1               1                     1     1 1                 1                 55
56 14     2         1         1                       1       1     1     1   1       1             1       1         1 1   56
57 17 1 2         1         1       1               1       1   1                   1       1   1 1       2         1     1 57
58 8       1 1 1           1               1 1   1                                                                     1   58
59 15 1   2     1               1 1 1       1 1   1           1                 1 1                     1                 1 59
60 10         1                 1   1     1 1   1   1                                                     1             2   60
61 7                                           1           1                     1     1   1 1         1                   61
62 9     1                     1                       1                         2 1         1 1                   1       62
63 13 1                     1             1             1               1           1   1           2       1 1   1 1       63
64 15               1                       1     2 1           1   2 1           1             2     2           1         64
65 6     1                                             1   1     2                                                 1       65
66 7               1   1                           1                                 1       1 1                     1     66
67 13   1 1 1   1 1   1                 1 1         1     1                                     1   1           1           67
68 11                         2     3 1   1                       1                                   1         1   1       68
69 10 1 1     1   1   1                 2                                                       1               1   1       69
70 13   1           1       1         1 1 1     2 1     1           1 1                                 1                   70
71 12 1         1     1         1 1           2                             1   2                         1               1 71
72 9         2                                             1         1               1 1       1   1     1                 72
73 14                   1       1 1             1 1         1     1     1   1 1                           2   1 1           73
74 12         1 1   1 1   1         1       1                                                 1           1     1       1 1 74
75 11                       1         1             1 1       1   1       1               1       1       1   1             75
76 13       1                       1     2                     1             1           1 1 1 1 1       1           1     76
77 8         1                             1                   1       1               1         1         1   1           77
78 14 1           1 1                             1         1           1 1   1 1           1           1       1 2         78
79 13                   1                                 1 1     1   1 1         1   1 1           1       1   1       1   79
80 17       1     1           4     1                           1 1                     1     1 1         1 1 1 1         1 80
81 8           1   1                       1                               1           1 1           1                 1   81
82 9   1   1                 1               1   1             1   1             1                                   1     82
83 12 1         2     1         1             2       1   1           1                     1                 1             83
84 5   1                                                 1               1                                     1   1       84
85 6 1 1                           1                   1                   1                         1                     85
86 12 1       1           1 1               1       2 2                       1   1                                 1       86
87 13             1   1       1                     1                 1 2 2   1               1                       1 1   87
88 12                                         1       1       1           1 1 2 1     1 1                       1     1     88
89 14       1                 1 1     1                 1       1           1           1 1     1   1   1 1             1   89
90 19   2 2   1     1               1 1 1 1                   1 1   1       2               1     1               2         90
91 11           1     1 1       1                       1                       1           2 1 1   1                       91
92 12                                 1 1 3     1       1                               1               1       1     2     92
93 9 1       1                   1     1     1                                 1 1   1                                   1 93
94 8   1 1           1                           1   1   1   1       1                                                     94
95 10                 1     1         1     1                 1           2                 1         2                     95
96 7                                             1       1   1 1           1       1                                     1 96
97 7                   1                       1       1             1                 1                     1       1     97
98 10         1 1 1                       1     1           1       1     1           1       1                             98
99 6                             1               1       1                     1   1 1                                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
Ngày
/
Tháng