BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13 1 1 1     1         1 1 1     1                 1                                       1               1       1   1 00
01 14               1 1       1         1 1       1                           1 1 1   1           1 1 1 1                   01
02 8             1       1   1               1 1       1 1                                             1                   02
03 13     1         1     1     1                   1 1           1             1                 1   1       1 1         1 03
04 15     2 2       1       2 1           1 1                                     1 1       1           1 1                 04
05 15     1     1                           1       1     1 1       1       1 1                 2 2       1               1 05
06 7   1                   1       1                     1                             1   1                   1           06
07 14     1     1                               2       1   1                             2   1 1           1             3 07
08 4               1   1                       1                         1                                                 08
09 5 1                                       1                                 1   1                           1           09
10 10             1         1 1                 1             1                   1 1       1         1                   1 10
11 11                   1             1 1                       1   1   1 2       1               1     1                   11
12 8                       1           1 1                 1     1 1                               1                 1     12
13 8       1           1 1                         1           1   1 1         1                                           13
14 8 1                       1         1   1                         1                       1     1             1         14
15 12               1   1 1       1               1                       1             1                 1 1 1     2       15
16 5                                                                                         1         1     1   1 1       16
17 13   2             1 1         1   1               1 1             1       1         1 1                             1   17
18 8                           1 1       1         1 1                                                 1         1   1     18
19 14 1 1 1                               1 1     1       1           1         1     1   1             1   1       1       19
20 13       2   1           1               1 1                 1                               2     1               1 2   20
21 11         1                   1           1   1             1       1   1         1       1     1       1               21
22 8                           1           1 1 1                   1         2                             1               22
23 14   1             1 1     1       1             1     1   2                     1                   1         1 1     1 23
24 9 1                                     1   1                         1           1   2     1                       1   24
25 12         1   2     1   1 1                     1   1                                     1                   1     2   25
26 14       1   1 1 1       1 1 1                       1       1       1 1         1                         2             26
27 9         1           1         1               1       1   1                 1                   1         1           27
28 14   1           1       1 1 1           1         1         1     1           1             1                   1 1 1   28
29 11                 2                                       1 2                   1           1   1 1   1               1 29
30 7     1                                                                       1     1 1       1 1         1             30
31 11 1         1       1               1 1         1     1       1       1                           1               1     31
32 8                                   2     1       1       1       1                 1                       1           32
33 12                 2 1     1             2   1   1         1               1                                 2           33
34 13 1         1 1                                 2 1           1       1       1         1             1 1 1             34
35 9       1 1 1   1           1                                 1       1                   1                           1 35
36 10                     1           1                     2 1   2           1                             1           1   36
37 9 1               2                               1             1     1     1 1                             1           37
38 10       1                     1   1           1                     1                       1   1     3                 38
39 9 1                     1     2                   1                 1           1                           1       1   39
40 8         1 1 1                   1                                               1       1   1   1                     40
41 9 1       1 1 1             1     1                                             1 1                                 1   41
42 11 1 1                       1         1   1               1           1             1   3                               42
43 19   1         1           1 1           1             2 1   1         1   1     1   1 1     1 1               1 1   1   43
44 9     1   1                         1                 1     1         1               1                     1   1       44
45 12                 1 1           1 1           1 1   1                   1 1           1     2                           45
46 8     1                   1 1               1               1     1                                 1       1           46
47 9 1             1 1                                   1                   1         1 1     1   1                       47
48 15                 1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1     1             1     1           1     48
49 7                                 1       1 1     1           1                   1                             1       49
50 12                                         1               1   1     1       1 1   1 1                     1 1   2       50
51 14 1           1 1               2         1                         1     1 1   1 1     1               1 1             51
52 11                           1                   1   1       1     1 1               1   1         1   1   1             52
53 5                                                 1 1             2                                               1     53
54 8       1                               1   1 1         1             1       1                       1                 54
55 8                                     1   1         1                     1                     1 1           1   1     55
56 14       2             1 1       1   1                 1 1                     1                     1         1   1 1 1 56
57 8   1   1 1               1     1                     1       1     1                                                   57
58 10 1   1                       1                     1     1       1 1                   1               1       1       58
59 7                       1             1                                           1       1   1   1             1       59
60 8     1       1 1                                                                               1     2       1     1   60
61 20   1       1         1   1         2 1 1 2                 1       1       1     1 2       1 1   1                 1   61
62 8   1       1                     1   1                   1 1             1                       1                     62
63 5           2   1                                                                             1     1                   63
64 15                 1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 1               1             1           64
65 15       1 1 1       1             1 1         1   1 1     2     1 1                       1                       1     65
66 14   1         2                               1                     2   1   1     1 1       2       1   1               66
67 14       1       1         1   1             1       1             1       1           1 1                 2   1     1   67
68 11         2                         2 2   1 1                     1       1             1                               68
69 11     1               1       1             1                           1     1                         1     1 2     1 69
70 13                     1   1     1   1 2 1                   1   1       2         2                                     70
71 11   1                       1 1 1           1     1               1             1           1   1 1                     71
72 7                             1                         1   1             1   1                       1   1             72
73 15 1     1 1   1 1 1               1       1       1   1   1                                   1   1         1 1         73
74 9       1         1 1       1                 1                                           1   1     1 1                 74
75 11 1                               1           1       1   1   1     1                 1 1       2                       75
76 9   1                       1         1                 1       1       1 1     2                                       76
77 14 1       1     1   1                 1   1 1   1       1           1                                 1     1 1       1 77
78 11   1                   1               1         1                                   2           1     1 1       1   1 78
79 8   1                   1                                                       1         1   1 1 1                 1   79
80 16                 1 1 1                       1   1   1         1   1 1       1 1         1         1     1   1   1     80
81 13                     1                 1       1 1               1                 1 1 1         1         1 1   2     81
82 8             1                                               1 1                       1           2 1           1     82
83 14         1                   2 1       1     1             1   1       1       1   1   1       1                     1 83
84 9               1               2   1               1                                     1             2     1         84
85 8                     1       1             1       1           2                                               1     1 85
86 9                         1       1 1         1         1     1       1         1                         1             86
87 13                   2       1     1             1                             1   1       1     1     1 1         1   1 87
88 9               1     1           2                 1         1         1                   1                   1       88
89 17                             1 1     1             2             1         1 1   1       3         1   2   2           89
90 8                           1 1 1                 1           1 1     1 1                                               90
91 9     3           1 1             1     1                                   1                                         1 91
92 17 1                   1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1       1                     1   1 1 1     92
93 13       1 1 2   1 1                                     1     1         1   1         1       1 1                       93
94 14     1 1 1   1                               1         2               2       1     1 2                           1   94
95 9     1                         1         1               1                         2         1         1     1         95
96 6         1   1     1                                               1     1                                         1   96
97 5   1         1       1             1                                       1                                           97
98 7         1 1           1                       1         1     1                                   1                   98
99 7                               1         1 1                           2         1           1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
Ngày
/
Tháng