BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10                   1 1 1     1         1 1 1     1                 1                                       1           00
01 17       1 1       1               1 1       1         1 1       1                           1 1 1   1           1 1 1 1 01
02 9           1                   1       1   1               1 1       1 1                                             1 02
03 10                       1         1     1     1                   1 1           1             1                 1   1   03
04 17 1   1     1           2 2       1       2 1           1 1                                     1 1       1           1 04
05 13                       1     1                           1       1     1 1       1       1 1                 2 2       05
06 6                     1                   1       1                     1                             1   1             06
07 12   1 1                 1     1                               2       1   1                             2   1 1         07
08 8   1 1   1       1               1   1                       1                         1                               08
09 5             1     1                                       1                                 1   1                     09
10 10                 1             1         1 1                 1             1                   1 1       1         1   10
11 12                 1                   1             1 1                       1   1   1 2       1               1     1 11
12 8 1                                       1           1 1                 1     1 1                               1     12
13 9   1                     1           1 1                         1           1   1 1         1                         13
14 8             1     1                       1         1   1                         1                       1     1     14
15 9       1         1               1   1 1       1               1                       1             1                 15
16 5   2           1                                                                                           1         1 16
17 12                     2             1 1         1   1               1 1             1       1         1 1               17
18 8         1     1                             1 1       1         1 1                                                 1 18
19 13         1         1 1 1                               1 1     1       1           1         1     1   1             1 19
20 12         1 1             2   1           1               1 1                 1                               2     1   20
21 12       2                   1                   1           1   1             1       1   1         1       1     1     21
22 10       1     1   1                           1           1 1 1                   1         2                           22
23 14 1   1 1             1             1 1     1       1             1     1   2                     1                   1 23
24 9 1                 1                                     1   1                         1           1   2     1         24
25 10           1               1   2     1   1 1                     1   1                                     1           25
26 13   1                     1   1 1 1       1 1 1                       1       1       1 1         1                     26
27 9     1                     1           1         1               1       1   1                 1                   1   27
28 12     1               1           1       1 1 1           1         1         1     1           1             1         28
29 11 1       1                         2                                       1 2                   1           1   1 1   29
30 8 1           1         1                                                                       1     1 1       1 1     30
31 12 1             1   1         1       1               1 1         1     1       1       1                           1   31
32 8           1                                         2     1       1       1       1                 1                 32
33 16   1 1 2         2                 2 1     1             2   1   1         1               1                           33
34 12 1 1               1         1 1                                 2 1           1       1       1         1             34
35 10 1           1           1 1 1   1           1                                 1       1                   1           35
36 9     1                                 1           1                     2 1   2           1                           36
37 11 1   1           1 1               2                               1             1     1     1 1                       37
38 9         1     1         1                     1   1           1                     1                       1   1     38
39 8 1                 1                     1     2                   1                 1           1                     39
40 8                           1 1 1                   1                                               1       1   1   1   40
41 8                   1       1 1 1             1     1                                             1 1                   41
42 14 2             1   1 1                       1         1   1               1           1             1   3             42
43 17             1       1         1           1 1           1             2 1   1         1   1     1   1 1     1 1       43
44 7                       1   1                         1                 1     1         1               1               44
45 13                 1                 1 1           1 1           1 1   1                   1 1           1     2         45
46 9       1   1           1                   1 1               1               1     1                                 1 46
47 13   1   1 1   1     1             1 1                                   1                   1         1 1     1   1     47
48 16           1 2                     1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1     1             1     48
49 10 1   2         1                                   1       1 1     1           1                   1                   49
50 8                                                           1               1   1     1       1 1   1 1                 50
51 13     1             1           1 1               2         1                         1     1 1   1 1     1             51
52 10         1                                   1                   1   1       1     1 1               1   1         1   52
53 9       1 1 1   2                                                   1 1             2                                   53
54 7                         1                               1   1 1         1             1       1                       54
55 8               1 1                                     1   1         1                     1                     1 1   55
56 11     1                   2             1 1       1   1                 1 1                     1                     1 56
57 10             1 1     1   1 1               1     1                     1       1     1                                 57
58 9               1   1   1                       1                     1     1       1 1                   1             58
59 9 1 2                                     1             1                                           1       1   1   1   59
60 6           1   1       1       1 1                                                                               1     60
61 25 3           2   1   1       1         1   1         2 1 1 2                 1       1       1     1 2       1 1   1   61
62 9                 1   1       1                     1   1                   1 1             1                       1   62
63 5                             2   1                                                                             1     1 63
64 16         2                         1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 1               1       64
65 16           1 1           1 1 1       1             1 1         1   1 1     2     1 1                       1           65
66 15       1       1     1         2                               1                     2   1   1     1 1       2       1 66
67 12         1       1       1       1         1   1             1       1             1       1           1 1             67
68 14     1   1 1               2                         2 2   1 1                     1       1             1             68
69 7         1             1               1       1             1                           1     1                       69
70 14             1                         1   1     1   1 2 1                   1   1       2         2                   70
71 12               1     1                       1 1 1           1     1               1             1           1   1 1   71
72 7   1           1                               1                         1   1             1   1                       72
73 14             1     1     1 1   1 1 1               1       1       1   1   1                                   1   1   73
74 9     1                   1         1 1       1                 1                                           1   1     1 74
75 13       1   1       1                               1           1       1   1   1     1                 1 1       2     75
76 10   1                 1                       1         1                 1       1       1 1     2                     76
77 11   1               1       1     1   1                 1   1 1   1       1           1                                 77
78 9     1     1         1                   1               1         1                                   2           1   78
79 8             1       1                   1                                                       1         1   1 1 1   79
80 14           1                       1 1 1                       1   1   1         1   1 1       1 1         1         1 80
81 10           1                           1                 1       1 1               1                 1 1 1         1   81
82 6                               1                                               1 1                       1           2 82
83 14       1                   1                   2 1       1     1             1   1       1       1   1   1       1     83
84 9         1   1 1                 1               2   1               1                                     1           84
85 7           1                           1       1             1       1           2                                     85
86 10   1         1                             1       1 1         1         1     1       1         1                     86
87 10         1                           2       1     1             1                             1   1       1     1     87
88 10           1     1               1     1           2                 1         1         1                   1         88
89 17       1   1     2                             1 1     1             2             1         1 1   1       3         1 89
90 8                                             1 1 1                 1           1 1     1 1                             90
91 9   1                   3           1 1             1     1                                   1                         91
92 16       2 1         1                   1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1       1                 92
93 14   1                     1 1 2   1 1                                     1     1         1   1         1       1 1     93
94 16     1         2       1 1 1   1                               1         2               2       1     1 2             94
95 8   1                   1                         1         1               1                         2         1       95
96 7     1           1         1   1     1                                               1     1                           96
97 5                     1         1       1             1                                       1                         97
98 7                           1 1           1                       1         1     1                                   1 98
99 8       1                                         1         1 1                           2         1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng