BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12                                   1                           1         3 2   1   1     1     1                 1     00
01 18     2   1         1     1   1   1       1                   1 1       1     1           1 1 1         1     1       1 01
02 9           1                     1   1                     1                   1   1       1             1 1           02
03 8           1       1     1     1                         1   1                 1                     1                 03
04 14 2               1 1       1 1   1                     1   1                         1   1                 1   1   1   04
05 14     2   1         1 2         1 1             1     1                               1   1         1           1       05
06 11           1   1           1         1       3                             1       1 1                           1     06
07 12       1   1     1   1 1   1                                   1                 2       1           2                 07
08 14       2       1           1                 1             1         1           1 1         1 1           1 1     1   08
09 16                         1         1                     1       2       1   1           1     1 1       1 3 1 1       09
10 6             1     1                     1                                 1       1             1                     10
11 13     1 1 1       1                     1       2     1 1         1               1             1 1                     11
12 9           1 1             1                     1               2 1                         1       1                 12
13 12                   1                       1           1               1   1 1     1       1     2           1       1 13
14 9           1       1           1                         1     1                       1                     1 1 1     14
15 5                       1                         2                           1                         1               15
16 6             1             1                         1         1           1                                       1   16
17 10           1 1   1     1           1                                 1     1                 1                   1 1   17
18 15   1 1       1                       2                   1 1   1       1       1   1         2   1           1         18
19 9                                 1   1   1                       1                       1         1       1 1 1       19
20 15         1   2             1 1     1           1           1       1           2 1                 1 1   1             20
21 11     1 1   1 1                       1 1               1 1                 1       1                 1                 21
22 8                         1       1       1                               1 1           1 1     1                       22
23 10           1                       1         1                   1           1       1               1 1 1 1           23
24 5                             1         1                                               1                 1     1       24
25 12             1               1                                         2         1     2     1         1 1 1       1   25
26 10                           1                               1   1     4         1       1                         1     26
27 18           1   1 1       1     1 1 1         1 1                   2     1 1     1 1                       1 1     1   27
28 13 2                                     1 1 1                 1   1                   1         1       1 1 1 1         28
29 4             1       1                                     1                             1                             29
30 9         1       1         1                                 1 1 1       1       1                 1                   30
31 7             1             1               1                 1     1     1             1                               31
32 3                           1                                                       1                           1       32
33 15 2 1       1         1     1 1   2 1               1                                                 1 1   1 1         33
34 15 1       1           2                     1 1     2       1 1           1                         1   2   1           34
35 10 1   1                             1       1           1           1                         1 1             1   1     35
36 11     1       1         2   1               1         1     1       1                         1                   1     36
37 7               1                   1       1   1                 1                                   1               1 37
38 13     1     1         1           1 1 1             1   1                 1                     1 1       1           1 38
39 12         1           1     1       1     1                 1   1 1           1   1     1                       1       39
40 11       1 1     1         1                     1     1           1                 1 2                 1               40
41 10         1             1               1               1           1 1                       1 1   1         1         41
42 9                             1             1     1                     1         1         1 2                   1     42
43 8   1         1                                     1       1       1                 1       1                   1     43
44 9               1     1                           1               1   1               1     1               1         1 44
45 6                                       1                       1     1       1                       1         1       45
46 9 1             1 1     1                                               1       1 1     1                         1     46
47 8                     1   1                                         1             1       1 1   1         1             47
48 11         1         1           2                     1   1             1               1   1             1         1   48
49 10   1     1         2                             1     1                                   1       1 1             1   49
50 13   1 1 1                     1             1             1               1 1           1 1             1         1 1   50
51 9 1                           2 1                   1 1             1 1                                               1 51
52 13       1       1                   2     1         1               1 1 1         1                   1   1         1   52
53 7                     1                       1               1             1 1           1         1                   53
54 14 1 2   1         1         1         1 1             1             1       1             1   1 1                       54
55 7               1 1       1   1       1                   1                                           1                 55
56 11     1   1     1     1         1             1           2 1                                                       1 1 56
57 7       1                                       1       2                     1 1             1                         57
58 10   1   1                                   1         1   1                 1                     1     1     1       1 58
59 9   1                           1     1 1               1                                   1     1               2     59
60 11   1 2 1                 1           1           1         1         1     1                                       1   60
61 5   1                   1                     1                                                                     1 1 61
62 9             1                   1                         1         1         1     1             1           2       62
63 9               1                                 1       1   1               1   1   1         1                     1 63
64 11               2   1               1   1   1       1           1   1           1     1                                 64
65 8   1                   1               1         1     1               1                       1         1             65
66 6       1                 1   1                   1   1                                 1                               66
67 14 2       1         1                         1   1             1   1       1       2             1     1     1         67
68 8         1 1                         1         1       1                       1       1                             1 68
69 8               1         1       1     1 1               1                   1                 1                       69
70 11 1     1   1       1 1           1                                                 1               2     1     1       70
71 16                       1     1 1       1       1     1   1 1             2     1       2   1     1         1           71
72 11             1 1       2         1     1   1   2         1                   1                                         72
73 13 1   1               1   1     1             1 1 2                           1         1         1       1             73
74 11   1 1 1                             1   1                   1                       1   1       1             1   1   74
75 11                 1                         1       2 2       1 1         1                                 1       1   75
76 8 1               2     1                             1                                       1   1       1             76
77 12         1   1                           1             1     1           1         1     1 1           1 1     1       77
78 16                     1   1     1 1       1   1 1   1                 1         2 1   1       1               1 1       78
79 10   1   1         1                             1 1               1                         1     1   1               1 79
80 11                                     1 1 1         2     1     1     1                             2 1                 80
81 14               1               1   1             1 1     1   1   1 1             1       1 1   2                       81
82 11           1     2                 1       1             1     1       1                                 1     1 1     82
83 13   1   1                     4 1     1 1                     1         1                   1                 1         83
84 10                 1 1                 1                 2       1         1             1       1       1               84
85 13                 1 1         1           1         1             1             1 1                 1   1         2   1 85
86 7           1       1           2                       1         1 1                                                   86
87 18                               1 1     1 1     2     2       1 1       1     2   1 1               1       1 1         87
88 7                     1   1       1       1                                   1 1                                   1   88
89 18           1 1         1 1 1       1 1       1 1                             1             1   1 1   1 1     1 1     1 89
90 10   1   1 1               1                       1               1 1                 1     1                       1   90
91 10     1   1       1     1   1         1       1   1         1                                         1                 91
92 12 1           1         1 1                           1               2 1             1   1 1                         1 92
93 17   1     1         1   1   1   1                           2 1               1       1           2 1   1           1 1 93
94 13   1 1         2   1     1               3         1                       1           1             1                 94
95 11                                             1     2   1     1 1       1           2 1                   1             95
96 13 1                   1             1       1 1   1   1       1       1 1 1                                       1   1 96
97 8           1                           1                     1           1                 1       1   1   1           97
98 11                                 1         3 1                         2                 1   1     1             1     98
99 6                       1               1                                   1   1                               1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng