BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11     1             1     1   1   1               1 2                   1         1             1                       00
01 13     1       1 2       1       1           1       1     1 1                 1 1                             1         01
02 7                       1               1         1       1                 1   1                                   1   02
03 8 1     1     1                                                                 1         1     1       1             1 03
04 10       1   1   1       1               1 1   1                       1               1                             1   04
05 9                         1           1                                           4                         1 1     1   05
06 15   2                       1     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1       06
07 8                                           1   1     1                                   1   1 1             1   1     07
08 16       1               1     2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1       08
09 11                 1 1           1   1   1                 1       1 1           1       1         1                     09
10 15     1   1                 1   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1         1 10
11 15 1         1       1 1 1     1                           1     2                     1       1   1   1       1     1   11
12 9     1             1                   1 1   1   1                   1           1                         1           12
13 12 1       1             1   1       1               1 1     2                   1   1       1                           13
14 12 1       1     1     1                                       1         1   1             1               1 1   1   1   14
15 9                 1             1       1   1         1                 2                             1           1     15
16 13 1             1     1 1       2     1           1   1               1   1   1             1                           16
17 7 1                       1   1             1                                                   1                     2 17
18 8                                     1     1 1         1                 1                       1         1     1     18
19 11 1                     1                                           2                   2 1 1       1     1       1     19
20 7             1   1   1     1           1                                                   1               1           20
21 11                           1 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1                   21
22 12         1 1                     1                               3               1       1 1     1     1 1             22
23 14     1 1 1               1               1             1                           1 1 1             1       2   1   1 23
24 9     1       1                                                   1   1       1         2 1                           1 24
25 10       1         1 2 1                 1                   1         1       1                                 1       25
26 13 1             1 1     1 1                     2                       1         1 1                 1       1   1     26
27 11           1                   1 1 1 1 1                     1                           2 1           1               27
28 7           1                   1 1                                           1               2                 1       28
29 6                 1                     1   1 1                                       1                           1     29
30 9                   1           1       1       1 1       1               1                       1     1               30
31 13         1     1       3   1 1                           1             1       1 1   1                   1             31
32 10           1 1 1 1   1         1                   1       1                                           1           1   32
33 8               1   1                                     1     1                     1               1           1   1 33
34 8                 1     1   1     1   1   1                       1                                             1       34
35 9   1       2   1 1                 1         1         1                     1                                         35
36 8                 1 1                           1   1   1     1         1           1                                   36
37 8 1                       1                                         1       1   1                     1     1       1   37
38 11 1 1                                                             1   1   1   1         1             1   2         1   38
39 17       1                   1               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   1 1 39
40 7                 1           1     1                       1             1                     1             1         40
41 12                         1         1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1                   41
42 10 1                         1       1     1                       2             1         1 1                   1       42
43 10                     1   1 1                       1           2   1             1   1                 1               43
44 5       1                       1                                     1               1             1                   44
45 9         1 1                                     1 1     1   1           1                     1             1         45
46 16                   1               2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1     46
47 10   1           1   1 1                           1       1       1           1                       1   1             47
48 8   1     1                                                 1   1           1       1     1           1                 48
49 9   1   1               1     1     1 1                     1                   1   1                                   49
50 7 2 1       1                               1 1                       1                                                 50
51 10                                           1 1     1                   2                       1 1 1     1     1       51
52 7             1                           1       1       1                                   1           1       1     52
53 14       1 1 2         1       1   1         1       1                 1 1     1                 1       1               53
54 11                 1               1       1           1             1             2                   1 1   1     1     54
55 16     2   1               1 1 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1             55
56 13             1                       1         3           1     1   1             1         1   1   1         1       56
57 10   1 1                   1   1 1               1           1   1         1       1                                     57
58 10             1     2             1                         1                     1     1       1   1     1             58
59 8       1 1           1                 1       1                           2           1                               59
60 14         1           1         1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1     60
61 8       1     1               1                     1       1             1 1                           1               61
62 15 1   2         1                                               1   1     1 1 1       2       1     1   1             1 62
63 13     1               2                                         1   1   1               1   2     1 1 1     1           63
64 10       1                             2                           2   1               1           1     1     1         64
65 13         1         1           1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1     65
66 6   1                                     1       1                                                 1       1         1 66
67 9                           1     1         1     1                 1     1             1           1 1                 67
68 9                       1                     1         1             1 1           1                       1     1 1   68
69 16             1                                   1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1         69
70 17   2   1       1         1     1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     1 1 70
71 10                   1             1   1   1   1       1                         1           1       2                   71
72 13         1 1 1                     1 1           1     1                   1       2             1                 1 1 72
73 9                 1               1     1 1 1           1   1           1           1                                   73
74 17 1   1           1 1       1   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     1   74
75 9 1   1   1                                           1       1 2                                 1                   1 75
76 12     1       1           1       1       1     1       1 1 1 1                             1             1             76
77 9   2   1                                 1                 1             1     1 1     1                               77
78 12           1       1       1 1                 1                                     1                 1       1   1 3 78
79 15   1                                     1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2       79
80 13       1     1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1                                             1   80
81 9 1 1 1                     1         1                               1     1       1             1                     81
82 11                   1 1                               1 2     1               1                   1   1     1         1 82
83 10             1       1       1   1 1       1                 1                               2                 1       83
84 10       1   1               1                                           1   1 1       1       1             1     1     84
85 5                                           1       1                                       1 1                 1       85
86 15           1     1     1                     1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1     86
87 16   1 1       1 1 1       1               1         1 1     1     1                                       1   1   1 1 1 87
88 14     1   1                               2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1       88
89 11   1   1   1               1 1               1   1                 1     1   1                                   1     89
90 7       1     2                     2                                                 1     1                           90
91 9                     1 1 1       1   1   1                                     1         1       1                     91
92 5         1     1                                         1   1                                                 1       92
93 11         1     1 1           1 1                             1   1 1         1               1           1             93
94 9                       1           1 1                   1   1       2   1                                   1         94
95 15             1   1       1                   1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1   95
96 10               1           1       1   1               2                     1               1           1 1           96
97 10                     1         1     1                           1         1             1     2   1               1   97
98 10 1         1         1   1   1       1 1                     1                                   1       1             98
99 4                                               1 1           1 1                                                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng