BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11         1   1               1             1   1     1     1               1       1           1 1                     00
01 10 1           1                           1                   1                       1       1 1   1             1 1   01
02 8   1                                   1           1 1       1 1                                 1 1                   02
03 11       1   1 1           1     2       1                   1         1     1           1                               03
04 17     1 1 1       1       1     1           1 1           1     1   1       1     1         1 1         1 1             04
05 16   1   1     2 1         1 1               1                         1 1                 2 1         1             1 1 05
06 15                           1       1           1                       1     1 1       1 1     2 1 2 1           1     06
07 9                 1               1     1                 1       1           1 1           1           1               07
08 15 1           1         1                 1 1       1 1       1 2             1                 1     2       1         08
09 11                 1     1   1         2     1 1                           1           1     1                         1 09
10 13               1 1             1       1 1               1       1     1 1 1 1                   1       1             10
11 6             1                       1 1             1                                     2                           11
12 8   1         1                                       1             1 1               1       1   1                     12
13 14     1         1     2   2                             1   1 1     1             1         1           1   1           13
14 13     1           1     1                         2   1 1         1               2                               1   2 14
15 12         2           2 1                                   1       1   1         1 1             1               1     15
16 15           1     1     1     2 1                       2 1               2 1       1                         1   1     16
17 8                           1           1         1       1   1     1                       1                         1 17
18 8                   1       1     1                         1     1                           1             1         1 18
19 11     1   1             1       1 1                   1 1       1   1             1                 1                   19
20 6   1                   1                                   1                       1                   1             1 20
21 10     1                           2     1 1             1     1                         1                     1 1       21
22 8                           1     1 1                         1                   1               1     1             1 22
23 12             1     2           1               1     1 1       1 1                   1       1 1                       23
24 4                     1                                   1                         1                           1       24
25 16 1   1   1               1   1 1     1     1               1         3                             1   1     1       1 25
26 15 1     1 1     1                 1       1   2     1   1               1 1               1                   1     1   26
27 5           1 1                               1                               1                   1                     27
28 16       1 1 1   1 1 1                       1                     1 1         1 1             2   1           1       1 28
29 5 1     1           1             1                                                                               1     29
30 12       1     1           1       1                     1 2 1 1                                     2           1       30
31 9 1           1               1   1                       1         1             1                           1     1   31
32 15               1                 1         1 1               1     1     1 2     1 1   1         1     1           1   32
33 8       1   1       1         1       1                     1             1                       1                     33
34 18 1             1 1                 1 1   1   1     1 2         1   1       1           1   1     1   1         1       34
35 8 1     1             1       1             1                               1                     1 1                   35
36 9   1                                     1 2 1   1                 1     1   1                                         36
37 16     1 1   1                     1 1       1             1 1 1               1       2     1   2             1         37
38 11   1       1               1 1     1     1   1       1                   1                       1       1             38
39 9             1                                 1   2                       1         1                 1     1 1       39
40 10                 1                 1                     1         1   1           1 1       1                 1   1   40
41 13 1     1                 1 1           1       1                         1                   1 1     1   1       1   1 41
42 10       1               1                                                   1   1 1     1 1             1       2       42
43 10     1         1       1           1   1     1                 1                   1           2                       43
44 12   1   1         1     2               1       1           1       1                 1                 1 1             44
45 9 1             1       1                     1         1                     1   1       1   1                         45
46 14           1               1                   1   1     2   1   1                       2 1   1           1 1         46
47 11       1 1         1       1                   2           1           1                 1 1   1                       47
48 11     1                                       1   1 1   1     1                           1           1     1 1   1     48
49 6     1 1         1                                                         1       1         1                         49
50 10 1                           1 1 1         1     1                                 1       1       2                   50
51 16   2               1   1             2     1     1 1           1 1                     1         1     1     1       1 51
52 8                                               1       1               1             1     1     1     1   1           52
53 10 1         1         1                                             1       1   1 1     1     1                     1   53
54 9         3   1         1                                         1     1                   1             1             54
55 14                 1   2         1         1                   1       2     1   1       1     1 1                     1 55
56 15           1               1 1           1 1   1                 1 1 1 1             1 1 1           1     1           56
57 10               1         1               1         2                     1   1     1                   1             1 57
58 7               1     1               1   1       1             1 1                                                     58
59 12                             1     1   1                       2   1 1                     1       1     2   1         59
60 8             1               1         1   1     2     1                                                   1           60
61 8         1       1 1                 1   1                     1                                     1   1             61
62 11                     1 1   1   2                         1                         1                       2 1     1   62
63 15                   1     1   1                 1     1     1     1     1 1     1     1       1           1     1 1     63
64 13           1 1     1 1     1       1 1               1           1                   1 1           1           1       64
65 13     1       1     1     1         1                 1 1     1                   1                   1   1   1 1       65
66 8 1                 1             1               1       1                   1           1     1                       66
67 5   1                 1   1             1                                                                   1           67
68 6                       1                 1     1           1                                               1     1     68
69 10               1                               1   1   1                       1   1 1 1                 1 1           69
70 12 1 2                 1                   1         1         1       1   1                                   1 1 1     70
71 9                         1   1     1   1   1                                   1 1       1             1               71
72 18         1 1       2                   1       1 1   1               2 1       1     2             1 1 1   1           72
73 7         1       1             1             1 1                                                   1 1                 73
74 10   1       2     1   1   1 1                                             1       1                   1                 74
75 7                         1                 1 1               1   1 1           1                                       75
76 11                                   1 1         1         1     1           1                 1       1   1     1     1 76
77 8       1         1                                 1           1     1         1                           1       1   77
78 7     1         1                             1                 1             1         1                       1       78
79 7     1                     1                     1             1       1         1                       1             79
80 10               1         1                   1     2               1       1                       1           1 1     80
81 10           1           1                           1   1   1         1 1                 1       1                 1   81
82 11 1       1     1         1       2 1     1           1                                 1 1                             82
83 13 1                     1     1 1     1                   1               1     1 1                   1     1     1   1 83
84 14     1 1                     1           1     1 2     1             1       1           1   1       1 1               84
85 6                                     1                                 1                       1             1     2   85
86 15     1   1               1         1 1           1 1                   1       1   3 1                   1           1 86
87 6                 1                           1                           1   2               1                         87
88 12                               1 1 1   1         1             1           1           1     1         1 1 1           88
89 8                   1           1     1                           1                             1 1       1       1     89
90 8   1             1   2                                                       1                       1     1     1     90
91 13   2                               1   1             1           1       1 1   1   1     1           1         1       91
92 9     1     1                         1 1               1   1           1           1                               1   92
93 14   1     1   1     1       1                     1               1                     1           1   1       1   2 1 93
94 13                     1     1     1 1         1             1         1       1 1       1   1                     1 1   94
95 10   1                         1                           1 1             1   1 1                           1 1   1     95
96 11     1 1   1                   1     1   1                   1                         1 1         1               1   96
97 7               1   1       1                         1               1           1   1                                 97
98 12 1   1     1   2               1   1                                   1       1           1                     1 1   98
99 7 1                           1                               1   1                             1         1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng