BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13       1 1   1 1                                   1             1     1   1   1               1 2                   1 00
01 14       1       1 1   1                             1       1 2       1       1           1       1     1 1             01
02 13     1   2         2           1   1       2                         1               1         1       1               02
03 6       1   1         1                         1     1     1                                                           03
04 12     1     1                         1   1           1   1   1       1               1 1   1                       1   04
05 3                                       1                               1           1                                   05
06 12                 1             1     1           2                       1     1       1     1       1   1       1     06
07 4   1                                                                                     1   1     1                   07
08 13   1               1           2             1       1               1     2   1     1               1         1       08
09 13   1 1       1           1       1                             1 1           1   1   1                 1       1 1     09
10 15 1   1             1         1     1     1 1       1   1                 1   1   1 1               1             1     10
11 11 1                             1               1         1       1 1 1     1                           1     2         11
12 11                 1         1       1       1       1             1                   1 1   1   1                   1   12
13 18     1   2         1     1 1 1           1   1 1       1             1   1       1               1 1     2             13
14 8                 1                 1           1       1     1     1                                       1         1 14
15 7                                                               1             1       1   1         1                 2 15
16 13     1       1                         1       1             1     1 1       2     1           1   1               1   16
17 7           2                               1   1                       1   1             1                             17
18 7       1             1 1                                                           1     1 1         1                 18
19 8     1   1                       1 1           1                     1                                           2     19
20 8 1                                 1 1                     1   1   1     1           1                                 20
21 9                     1                   1                               1 1   1         1           1             1 1 21
22 11 1 1   1   1                             1             1 1                     1                               3       22
23 10       1                     1   1     1           1 1 1               1               1             1                 23
24 9       1   1       1 1         1                   1       1                                                   1   1   24
25 11                 1   1     1                         1         1 2 1                 1                   1         1   25
26 11           1 1                   1             1             1 1     1 1                     2                       1 26
27 11                     1   1 1           1                 1                   1 1 1 1 1                     1           27
28 11 1       1             3 1 1 1                           1                   1 1                                       28
29 10     2   1     1             1         1                       1                     1   1 1                           29
30 8                                   1         1                   1           1       1       1 1       1               30
31 14                 1               1   1 1 1             1     1       3   1 1                           1             1 31
32 13   1               1 1 1                 1               1 1 1 1   1         1                   1       1             32
33 9     1     1     1                     1     1               1   1                                     1     1         33
34 15   1           1 1         1 2         1   1                   1     1   1     1   1   1                       1       34
35 14                   1 1 1   1         1     1     1       2   1 1                 1         1         1                 35
36 14 2   2                           2   1                         1 1                           1   1   1     1         1 36
37 9   1   1 1             1 1                   1 1                       1                                         1     37
38 7   1           1           1                   1 1                                                             1   1   38
39 18 1         1 1         1 1 1                         1                   1               2 1   2 2 1 1       1         39
40 8               1               1     1   1                     1           1     1                       1             40
41 12       1   1     1         1               1                           1         1             1 1 1         2         41
42 13       2           1     1         1 1       1 1                         1       1     1                       2       42
43 10                       1             1   1                         1   1 1                       1           2   1     43
44 7   1       1   1                         1           1                       1                                     1   44
45 12   1   1 1             1   1     1                     1 1                                     1 1     1   1           45
46 12 1     1 1                           2                           1               2           1   1 1             1     46
47 11   1         1     1   1                         1           1   1 1                           1       1       1       47
48 8     1   1     1         1                       1     1                                                 1   1         48
49 13               1     1 1     1 1           1     1   1               1     1     1 1                     1             49
50 9                                 1 1           2 1       1                               1 1                       1   50
51 9             1               1     1       1                                             1 1     1                   2 51
52 10 1       1   1             2                 1             1                           1       1       1               52
53 16 1         1             2             1             1 1 2         1       1   1         1       1                 1 1 53
54 9           1                 1       1   1                     1               1       1           1             1     54
55 13                                 1                 2   1               1 1 1               1         1     1 1   1   1 55
56 14       1       1                       1 1   2             1                       1         3           1     1   1   56
57 14                 1       1 1         1     2     1 1                   1   1 1               1           1   1         57
58 14 1         1     1   1       1   1   1 1     1             1     2             1                         1             58
59 7                       1 1                           1 1           1                 1       1                         59
60 10                       1                               1           1         1   1 1 1     1               1     1     60
61 7             1               1                       1     1               1                     1       1             61
62 11   1   1 1                           1   1     1   2         1                                               1   1     62
63 10                     1   1       1       1         1               2                                         1   1   1 63
64 8                   1                   1             1                             2                           2   1   64
65 6 1                                 1                   1         1           1                         1               65
66 6         1 1     1                               1                                     1       1                       66
67 8                             1   1 1                                     1     1         1     1                 1     67
68 9             1             1 1     1                                 1                     1         1             1 1 68
69 15 1           1 1 1   1         2       1                   1                                   1     1       2 1     1 69
70 13   1           1     1                 1         2   1       1         1     1       1     1 1                         70
71 11         1                     1     1 1     1                   1             1   1   1   1       1                   71
72 9                         1             1               1 1 1                     1 1           1     1                 72
73 17 1 1 1     1 1 1   1 1         1                               1               1     1 1 1           1   1           1 73
74 14               1 1             1               1   1           1 1       1   1 1     1             1   1         1     74
75 9                     1           1             1   1   1                                           1       1 2         75
76 11                                 1                 1       1           1       1       1     1       1 1 1 1           76
77 9                               1   1       1 1   2   1                                 1                 1             77
78 7   1         1                                           1       1       1 1                 1                         78
79 8                               1                 1                                     1   1       1   2   1           79
80 14             1                 1                     1     1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1   80
81 9                       2                   1   1 1 1                     1         1                               1   81
82 10   1             1                 2                             1 1                               1 2     1           82
83 12                     1         1     1   1   1             1       1       1   1 1       1                 1           83
84 8       1   1                         1       1       1   1               1                                           1 84
85 5                         1       1       1                                               1       1                     85
86 15 1       1       1 2         1     1   1                 1     1     1                     1 1             1         1 86
87 17   1           1       1   1 1   1               1 1       1 1 1       1               1         1 1     1     1       87
88 11           1 2                                     1   1                               2 1 1     1                 1   88
89 10                             1             1     1   1   1               1 1               1   1                 1     89
90 11       1 1       1           1           1 1         1     2                     2                                     90
91 8 1                   1                                             1 1 1       1   1   1                               91
92 14   1 1             2     3                 2 1         1     1                                         1   1           92
93 14     1             1       1   1 1           1         1     1 1           1 1                             1   1 1     93
94 11             2   1 1                                                 1           1 1                   1   1       2   94
95 8                                                           1   1       1                   1       2   1   1           95
96 11 1   1 1                   1           1                     1           1       1   1               2                 96
97 11     1         2       1           1     1   1                     1         1     1                           1       97
98 9               1                               1         1         1   1   1       1 1                     1           98
99 5                                             1                                               1 1           1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng