BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11         1     1   1   1               1 2                   1         1             1                             1   00
01 12   1 2       1       1           1       1     1 1                 1 1                             1                   01
02 9             1               1         1       1                 1   1                                   1       1   1 02
03 7   1                                                                 1         1     1       1             1       1   03
04 9 1   1       1               1 1   1                       1               1                             1             04
05 10               1           1                                           4                         1 1     1       1     05
06 13                 1     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1                 06
07 9                                 1   1     1                                   1   1 1             1   1       1       07
08 15             1     2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1                 08
09 12       1 1           1   1   1                 1       1 1           1       1         1                           1   09
10 15                 1   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1         1 1 1       10
11 15 1       1 1 1     1                           1     2                     1       1   1   1       1     1     1       11
12 8         1                   1 1   1   1                   1           1                         1                     12
13 10             1   1       1               1 1     2                   1   1       1                                     13
14 11     1     1                                       1         1   1             1               1 1   1   1     1       14
15 10       1             1       1   1         1                 2                             1           1     1         15
16 15     1     1 1       2     1           1   1               1   1   1             1                             2     1 16
17 7               1   1             1                                                   1                     2   1       17
18 9                           1     1 1         1                 1                       1         1     1       1       18
19 10             1                                           2                   2 1 1       1     1       1               19
20 9   1   1   1     1           1                                                   1               1               1 1   20
21 11                 1 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1                             21
22 12 1                     1                               3               1       1 1     1     1 1                   1   22
23 11               1               1             1                           1 1 1             1       2   1   1           23
24 10   1                                                   1   1       1         2 1                           1 1       1 24
25 9       1 2 1                 1                   1         1       1                                 1                 25
26 13     1 1     1 1                     2                       1         1 1                 1       1   1       1       26
27 12 1                   1 1 1 1 1                     1                           2 1           1                     1   27
28 11 1                   1 1                                           1               2                 1       1 2     1 28
29 6       1                     1   1 1                                       1                           1               29
30 10         1           1       1       1 1       1               1                       1     1               1         30
31 13     1       3   1 1                           1             1       1 1   1                   1             1         31
32 11 1 1 1 1   1         1                   1       1                                           1           1       1     32
33 8     1   1                                     1     1                     1               1           1   1           33
34 11       1     1   1     1   1   1                       1                                             1       1   1 1   34
35 9 2   1 1                 1         1         1                     1                                         1         35
36 9       1 1                           1   1   1     1         1           1                                           1 36
37 7               1                                         1       1   1                     1     1       1             37
38 9                                                       1   1   1   1         1             1   2         1             38
39 20                 1               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   1 1 3   1     39
40 7       1           1     1                       1             1                     1             1                   40
41 13               1         1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1                         1   41
42 10                 1       1     1                       2             1         1 1                   1               1 42
43 10           1   1 1                       1           2   1             1   1                 1                         43
44 5                     1                                     1               1             1                         1   44
45 10 1                                     1 1     1   1           1                     1             1         1     1   45
46 17         1               2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1       1       46
47 9     1   1 1                           1       1       1           1                       1   1                       47
48 7                                                 1   1           1       1     1           1                         1 48
49 7             1     1     1 1                     1                   1   1                                             49
50 4 1                               1 1                       1                                                           50
51 12                                 1 1     1                   2                       1 1 1     1     1         1 1     51
52 7   1                           1       1       1                                   1           1       1               52
53 13 2         1       1   1         1       1                 1 1     1                 1       1                       1 53
54 11       1               1       1           1             1             2                   1 1   1     1               54
55 15               1 1 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1               1   1   55
56 14   1                       1         3           1     1   1             1         1   1   1         1           1     56
57 8               1   1 1               1           1   1         1       1                                               57
58 10   1     2             1                         1                     1     1       1   1     1                       58
59 6           1                 1       1                           2           1                                         59
60 14           1         1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1     1         60
61 7   1               1                     1       1             1 1                           1                         61
62 12     1                                               1   1     1 1 1       2       1     1   1             1           62
63 13           2                                         1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1 63
64 10                           2                           2   1               1           1     1     1         1         64
65 15         1           1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1     65
66 6                               1       1                                                 1       1         1     1     66
67 9                 1     1         1     1                 1     1             1           1 1                           67
68 10             1                     1         1             1 1           1                       1     1 1   1         68
69 16   1                                   1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                   69
70 15     1         1     1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     1 1       1   70
71 11         1             1   1   1   1       1                         1           1       2                           1 71
72 12 1 1                     1 1           1     1                   1       2             1                 1 1           72
73 9       1               1     1 1 1           1   1           1           1                                             73
74 17       1 1       1   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     1     1 1     74
75 9                                           1       1 2                                 1                   1       2 1 75
76 14   1           1       1       1     1       1 1 1 1                             1             1                 2   1 76
77 7                               1                 1             1     1 1     1                                   1     77
78 12 1       1       1 1                 1                                     1                 1       1   1 3           78
79 15                               1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2             1   79
80 12   1 1         2                 1   1 1   1     1       1 1                                             1             80
81 6                 1         1                               1     1       1             1                               81
82 12         1 1                               1 2     1               1                   1   1     1         1 1         82
83 10   1       1       1   1 1       1                 1                               2                 1                 83
84 11 1               1                                           1   1 1       1       1             1     1         1   1 84
85 6                                 1       1                                       1 1                 1         1       85
86 15 1     1     1                     1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1               86
87 15   1 1 1       1               1         1 1     1     1                                       1   1   1 1 1   1       87
88 14                               2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1           1   1 88
89 9 1               1 1               1   1                 1     1   1                                   1               89
90 7   2                     2                                                 1     1                               1     90
91 9           1 1 1       1   1   1                                     1         1       1                               91
92 5     1                                         1   1                                                 1               1 92
93 10     1 1           1 1                             1   1 1         1               1           1                       93
94 9             1           1 1                   1   1       2   1                                   1                   94
95 16   1   1       1                   1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1           1 95
96 12     1           1       1   1               2                     1               1           1 1                 1 1 96
97 11           1         1     1                           1         1             1     2   1               1   1         97
98 12 1         1   1   1       1 1                     1                                   1       1                   2 1 98
99 5                                     1 1           1 1                                                           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng