BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12               2         1                     1           1               1             1 1   1 1       1     1       00
01 13     1       1   1                             1 1   1                 1 1       1         1       1     1   1         01
02 7 1                                       1       1             1           1 1                       1                 02
03 10                 1                 1 1                           1   1 1     1           1                   1   1     03
04 12                 1 1   1     2     1   1         1     1       1           1                             1             04
05 9                 1     1                 1                   1         1         1     1     1     1                   05
06 9                 1     1                                 2             1           2       1                     1     06
07 9                             1               1                             1 1     1               1 2   1             07
08 11     1             1         1                     1 1   1 1 1                         1         1             1       08
09 7           1     1                                             1                     1 1                 2             09
10 6                                                       2         1                       1                         1 1 10
11 11         1   1   2     1           1       1                     1       2                                       1     11
12 11                     1       1     1   1                   2     1                             2     1               1 12
13 9     2           1   1               1   1                                   1                       1     1           13
14 11         1                                   1       1     1   2     1                 1     1     1               1   14
15 13           1 1       1 1 1                     2   1               1           1       1       1   1                   15
16 9             1 2   1             1             1       1                                                 1   1         16
17 14             1     1 1 2       1     1 1     1           1                   1           1   1                     1   17
18 14                 1 1       1 1 1   1             1   1 1           1                                 1   1 1       1   18
19 12 1             1 1     1           1     1   1             1   1                 1 1 1                                 19
20 10             1             1     1   1   1       1                   1       1             1                       1   20
21 6                             1                     1                     2                         1       1           21
22 9     1                           1         1 1                     1                 1         1 1   1                 22
23 5     1       1                                                 1                   1     1                             23
24 10       1                                   1     1                               1           1 2   1         1       1 24
25 9     1     1                     1       1           1         1                         1         1   1               25
26 13         1   1                   1       1         1             1           1         1     1         1     1 1   1   26
27 10 1   1 1 2 1       1                                                     1     1     1                                 27
28 8                                         1     1                   2                                 1 1   1   1       28
29 5   1                       2                                                           1         1                     29
30 9           1                 1   1         1                 1       1           1       1       1                     30
31 10               1   1 1         2                       1                       1   1             1             1       31
32 13   1     1 1   1   1                               1             1             1               1     1 1 2             32
33 11             2           1               1 2                         1       1         1     1         1               33
34 9             1 1 1       2 1                         1                   1                           1                 34
35 10 1     1   1         1           1     1                                                   2     1                   1 35
36 9           1             1             1                     1       1   1           1 1                   1           36
37 7     1                 1         1 1                               1   1                               1               37
38 10   1     1 1 1                   1   1           1                 1             1 1                                   38
39 12     1   1 2                   1     1               1   1   1             1                         1     1           39
40 5 1                             2           1                                                                 1         40
41 6 1                       1                           1                         2                             1         41
42 12       1 1                                       1   1 1 1             1         1   2 1       1                       42
43 12 1             1     1               1                 1       1 1                         1               1   1   1 1 43
44 10                           1       1   1               1 2             1   1 1           1                             44
45 18   1     1         1       1 1   1     1 1   1           2   1       1     1                   1 1 1       1           45
46 8         1             1     1       1                                   1                   1 1 1                     46
47 9                               1             1     1             1       1 1                     1         1     1     47
48 15                       1       1               1       1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1 48
49 11               1               1       1 2       1 2             1                                             1 1     49
50 10             1           1                 1   1             1           1 1   1                               1     1 50
51 17   1           1       1     1               1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1         51
52 6                           1                                                   1                           1 1     1 1 52
53 9                                                         2 1 1             1         1       1       1         1       53
54 11                                       1     1                   1       1       1         1           1   1   2 1     54
55 10 1               1                     1     1                         1     1 2         1         1                   55
56 11 1                   1                                       1   2 2 1 1                     1               1         56
57 10 2                     1         1   1     1           1                                                 2 1           57
58 6     1                                     1                                           2     1               1         58
59 11               1         1         1       1       1 1                     1       1                         1     1 1 59
60 17 1 1                     1   1         1   1 1 1     1     1         1 1         1             1       1       2       60
61 14   1   2 1 1               1 1                     1           1                   1   1 1               1     1       61
62 12     1   1     1     1                     1   2                   1 1             2         1                         62
63 8     1     1       1                       1         1   1                                           1   1             63
64 9         1         1           1 1                 1                 1 1       1                                   1   64
65 9                           1               1 1 1                     1           1             1       1             1 65
66 19       1   1 1   1         2         1 1           1           1 1     1 1     1     1       2     1   1               66
67 6                                       1     1                     1         1       1                             1   67
68 8       1                                   1                 1             1               2 1                   1     68
69 9               1         1                                     1           1       1                 1     1 1       1 69
70 13   1   1   1                           1         1   1 1                       1   1   1 1 1                       1   70
71 13 1 1                     1   1               1                               1 1                       1   1 1   2 1   71
72 15   3         1   1                               1     1           1   1     1   1   1       1             1         1 72
73 8                                       2 1   1             1   1         1   1                                         73
74 6 1                               1     1                                             1                           1 1   74
75 12         2             1   1   1   2                               1   1             1       1                     1   75
76 11     2   1               1               1       1 1       1 1                                   1               1     76
77 6 1                                       1                 2                     1               1                     77
78 11     1               2     1       1 1   1     1     1                     1               1                           78
79 12       1             1         1     1         1               1 1         1   1   1 1     1                           79
80 18 1 1   1             1 1         2 1               2 1               2   1                 2       1   1               80
81 12   1   1                       1   1                       2           1     1           1           2 1               81
82 7                             1     1                   1     1                     1             1   1                 82
83 13   1           1           2         1   1 1   1     1     1                         1     1                   1       83
84 18             1 1     1   1   1             1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 84
85 10     1         1                                 1         1                 1         1 1         1       1     1     85
86 10   1         1     1     1       1   1       1                               1           1                       1     86
87 15               1     1     1 1   1     1               1       1   1             1 1             1     1   1         1 87
88 15   1   3         1                   1                   1   2 2 1                                     1     1   1     88
89 10           1 1   1 1     1         1                         1                   1                 1           1       89
90 7 1                                                                     1         1                 1   1 1         1   90
91 15   1   1               1       1     1       1                   1   2             1   1       1   1     1   1         91
92 16                 1   1     1                       1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1   92
93 11 1   1             1 1 1                       1                   1       1         1   1                       1     93
94 11       1           1 1       1                   1 1     1                                 1               1 1       1 94
95 15         1 1                   1   1 2           2                 1         1               1   1     1       1     1 95
96 8                         2     1                 1               1                             1                 1   1 96
97 12       1           1                     1   1                                   2       1     2 1 1                 1 97
98 8                   2   1         1               1   1                   1                                           1 98
99 12           1                   1   1           1   1         1                 1       1   1 1   1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng