BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12 1 2 1                   1         1                                                     1   1     1       1 1     1   00
01 10   1               1                                           1     1 1         1 1               1     1   1         01
02 10     2         1               1         1                           1                                 1 1 1       1   02
03 10 1                   1           1 1       1   1             1 1             1               1                         03
04 5                             1                 1                 1             1                     1                 04
05 9       1 1                         1 1       1                       1                     1       1   1               05
06 11       1               1           1   1       1 1                     1       1       1       1   1                   06
07 15           1 1     1               1     1                   1   2             1               1     1     1 1   2     07
08 4                   1         1                                           1                       1                     08
09 15                   3             1         1                     1           1 1           1 1     1 2 1       1       09
10 12           2                 2   1             1         1   1         1           1         1   1                     10
11 5           1                     1             1                         2                                             11
12 14       2 1     1 1     1           1 1           1 2   1                       1                 1                     12
13 14       1 1           3   1                 1   1                                   1 1 1         1             1 1     13
14 8       1                             1                                         1 1       1     1         1 1           14
15 12           1 1         1   1               1 1             1     1         1       1   1     1                         15
16 14     1       1   1       1                 2 1 1       1             1 1           1                             1   1 16
17 10     1   1                                   1         1     1           1 1                           1         1 1   17
18 9                         2           1                       2       1     1         1             1                   18
19 4                               1   1                               1           1                                       19
20 10         1                   1     2               1                 1                 1   1 1 1                       20
21 7   1   1                                                 1                           1         1   1       1           21
22 10     1           1     1     1         1       1                         1 2                               1           22
23 11 1 1     1 1     1                 1           1                   1           1                     1     1           23
24 10     1                   1               1 2   1 1         1         1         1                                       24
25 12   1 1         1 1 1           1     1                             1 1                 1             1           1     25
26 10   1                 1       1     1                     1           1 2                           1     1             26
27 13     1                       1             1 1 1           1           1   1         1           1 1   2               27
28 9         1     1 1       1       1       1                                         3                                   28
29 14 1           1     1           1                   1       1   1       1             1   2       1                 2   29
30 10 1                     1     1   1     1         1 1                 1       1           1                             30
31 16                   1                         1     1           1   1     1   1   2     1 1 2           1   1 1         31
32 9   1 1 1           1                 1                 1                   1 1                                 1       32
33 9           1   1     1         1     1       1                               1   1 1                                   33
34 5     1     1                                                                               1 1         1               34
35 9             1                         1             2               1                     1   1 1     1               35
36 11   1             1       1                             1 2                             1     1 1                 1   1 36
37 10               1     1 2             1                       1 1   1                                         1       1 37
38 10       1       1 1                     1                 1   1                   1               1   1           1     38
39 17     1                         1 1 2             2 1 1         1 1 1         1       1             1 1           1     39
40 16       1     1   1     1             1 1             1     1               3           1         1   1 1       1       40
41 14   1           1                           1 1   1     1 1         1 1     1 1           1       1               1     41
42 10                         1 1                 1 1             1                   1 1         1   1             1       42
43 12   1       1           1 1           1 1     1             1 1 1                           1               1           43
44 11       1               1 1                 1                                               1       1           4     1 44
45 5                     1                             1             1                   1   1                             45
46 8       1                   1     1     1     1                                                               1 1     1 46
47 12           1         1   1 1   1                         1           1             1         1           2   1         47
48 14     1           1               1               1           1   1       1         1     2           1     1   1     1 48
49 12   1           1 1       1     2                     1 1     1     1 1                               1                 49
50 13 1     2           1       2                 1     1                                   1 1     1         1       1     50
51 13   1                       1     1         1         1 1       1         1   1       1 1                 1       1     51
52 14 1           1               2 1                         1   1         1     1 1       1     1         1         1     52
53 13 2                   1 1                 1           1     1             1     1       1           1   1         1     53
54 6                                                                     1 1             1       1     1                 1 54
55 11         1                     1       1                 1       1           1                       2     1       1 1 55
56 10           1 1 1   1           1                 1                                             1             1   1   1 56
57 10           1     1 1       1             1       1                               1           1 1                     1 57
58 9         1 1 1   1 1         1                         1 1                                                         1   58
59 13                       1 1       1 1   1         1             1       1     1           1                       1 1 1 59
60 8             1         1   2             1       1                                 1           1                       60
61 9     1       1   1   1       2                                           1     1     1                                 61
62 9     1 1     1 1                                                               1               1   1 1   1             62
63 15           1           1       1     2   1                   1             1           1   1     2   1   1 1           63
64 9                             1                                       1 1         1                                 3 2 64
65 16   2                               1   1 2 1   1         1       1 1         1 1                           1       1 1 65
66 7 1       1                                 2               1                   1                 1                     66
67 12 1           1       2                   1                     2   1   1                             1   1   1         67
68 11 1                                   1       1     1   1   1                   1       1         1       1 1           68
69 11                     1               1             1           1 1         1           1           1   1 1   1         69
70 12 1             1     1           1                 1     1               1         1       1               1   1     1 70
71 11   1 1   1                     1         1   1             1                         1     1       1     1             71
72 17                     1     1 1       1     1     1 1 1 1       1                 2   1     1   1         1     1       72
73 12           1   1           1   1 1                 1     1 1           1           1                       1 1         73
74 9                                                     1         1 1 1 1 1 1                   1                     1   74
75 7     1                           1                         1     1                                     1 1         1   75
76 13   1     1     1     1         1 1   1           1       1 1 1                   1         1                           76
77 14 2                           1               1 1   1 1                   1           1         2   1     1   1         77
78 12         1     1               1     1   1         1   1         1         1 2         1                               78
79 7                         1               1           1       1     1 1                       1                         79
80 13             1 1 1 1       1           1       1       1           1       1               2                 1         80
81 14       1 1 1       1       1             2           2                   1 1       1                 1         1       81
82 5 1                         1           1                                           1         1                         82
83 12 1                             1   1   1         1   1       1               1       2                 1           1   83
84 7                       1   1         1   1                       1                             1                     1 84
85 11                                               1 1   2   1                 1   1         1 1   1 1                     85
86 8                                       1                         2     2                                 1   1     1   86
87 10                         1                   1                 1   3     1             1 1           1                 87
88 14   1     1     1   1               1   1       1 1     2   1               1                 1                       1 88
89 6                 1     1                                       1         1   1           1                             89
90 9               1   1 1           1     1         1                               1                               1 1   90
91 14 1     1 1                         1   1 1               1 1                     1       1   1   1             2       91
92 10                 2     1         1                     1     1     1     1       1                                   1 92
93 10             2               1                         1   2   1                     1                       1 1       93
94 7                         1                                                   1     1   1       1       1         1     94
95 7                           1               1 1 1                                 1                     1     1         95
96 11         2   1                                       1   1       1 1                       1               1 1     1   96
97 12           1               1     1         1       1 1     1           1       1     1                     1   1       97
98 5                                                   1           1                     1   2                             98
99 15     1 1   1 1         1 1                   1         1                 1       2               1 1   1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng