BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11   1 1   1 1       1     1             1               1                 1         1   1                               00
01 14     1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1                   1   2   01
02 8               1                 1     2           1     1   1                         1                               02
03 10   1                   1   1                 1         1         1   1             1     2                             03
04 10                   1                 2                         1 1 1               1   1     1               1         04
05 10 1     1     1                   1       1           1 1                     1     1                   1               05
06 10     1                     1       1                           1         1   1               1     1     1         1   06
07 14             1 2   1                 1       1 1           1                   1 1               1         1       2   07
08 10 1         1             1                       1                           1 2                   1           1   1   08
09 10 1                 2             1                   1   2           1                       1                   1     09
10 12   1                         1 1         1           1         1         1   1   2                         1     1     10
11 9                           1                                   1 1     1       2                                 1   2 11
12 13         2     1               1   1   1   1                 1 1 1                           1   1             1       12
13 10               1     1               1                   1 1 1       1 1         1                             1       13
14 12 1     1     1               1                   2   1         1 1         1               1               1           14
15 15 1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1       1                     15
16 14                   1   1                       2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1     16
17 11   1   1                     1                             1     1               1         2       1   1 1             17
18 8               1   1 1       1                     1               1                   1 1                             18
19 10                                         1 1             1       1             1           1 1 1             1       1 19
20 8     1                       1                       1 1         1                                             2     1 20
21 10             1       1                                         1 2               1     1       1   1         1         21
22 18         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1               22
23 9   1                             1 1           1       1                                 1   1         1         1     23
24 12       1 2   1         1       1     1         1           1           1   1                               1           24
25 9   1         1   1                                 1               1     1                       1 1                 1 25
26 9 1     1         1     1 1   1         1       1                                     1                                 26
27 6                                                                         1   1                         1 1   1       1 27
28 8               1 1   1   1         1           1                             1                                   1     28
29 14 1         1                             1       1   1       1                 1 2   1     2                 1   1     29
30 7   1       1                     1                                                           1     1         1   1     30
31 13           1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                                     31
32 13         1     1 1 2                                   1     1                                   1   2         1 1 1   32
33 11 1     1         1                 1         1                       1           1             1     1 1         1     33
34 8               1                                       1   1             1                     1         1 1     1     34
35 10     2     1                   1                                               1     1         2   1       1           35
36 14 1                   1           1         1 1                         1   1       1   2       1         1 1       1   36
37 7                 1                               1             1       1                             2         1       37
38 6                                     1         2                     1                 1                   1           38
39 8               1     1                   1         1                 1   1 1                           1               39
40 9                       1         1           1 1   1         1                               1       1             1   40
41 5                       1                             1                                     1       1 1                 41
42 8 1       1                               1       1       1                               1                   1       1 42
43 16     1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1               1   1   1 43
44 10   1                                 1         2       1           1 1                     1                         2 44
45 10         1 1 1       1                       1               1                           1     1       1             1 45
46 19       1 1 1                               1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2           46
47 8           1         1     1                     1                         1           1           1 1                 47
48 10   2       1       1   1   1 1 1               1         1                                                             48
49 7                         1 1                       1   1                           1   1   1                           49
50 8                         1     1     1                   1   1             1         1                         1       50
51 16 1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1       1               1     51
52 13                     1 1     1 1       1 1                                   1     2             1     1     1     1   52
53 14       1       1         1                       1   1             1   1     1           1         1       1       3   53
54 15     1           1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1                         1 54
55 8   1         1                     1                               2 1         1                       1               55
56 15       1               1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1           1     1 1     56
57 9                   2 1                     1                       1   2 1                           1                 57
58 9 2     1               1                         1                         1               1             1 1           58
59 12                       1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1                   59
60 17         1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 60
61 13 1 1               1     1               1   1                             1         1     1     1   3                 61
62 8       1                             1   1             1                                           1     1       1   1 62
63 8               1   1                 1           1 1         1           1                               1             63
64 11                             1           1     1   1 1         1           1                 1   1         1   1       64
65 6         1       1             1 1                       1               1                                             65
66 8       2     1   1                                     1     1               1 1                                       66
67 16                             1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1 67
68 13     2 1                   1             1         1         1       1                   1     1 1   1       1         68
69 7               1     1 1       1       1           1                                                             1     69
70 8 1 1 1                       1             1 1                                     1               1                   70
71 15                 1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1             1 1         71
72 11       1             1         1                     1         1     1           1 1   1       1 1                     72
73 11                                     2 1           1 1       1   1     1             1             1       1           73
74 11                           1 1     1               1     1               1     1           1           1     1     1   74
75 4       1                     1                                                 1                     1                 75
76 8           1               1       1       1                                                 1   1       1     1       76
77 10           1                     1                         1           1           2 1                 1     1   1     77
78 11     1                                 1         1             1     1             1 1       1           1         1 1 78
79 6     1                           1 1         1             1                         1                                 79
80 12     2       1   1               1   2     1                           1   1     1         1                           80
81 14   1           2 1               1         1             1   1           2   1           1           1               1 81
82 6           1   1                   1                                         1                 1 1                     82
83 5     1                   1         1                 1                       1                                         83
84 10                                 1     1     1 1           1 1   1         1             1           1                 84
85 16 1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 1               1   1 2             85
86 10   1                       1     1 1                                         2 1                 1         1       1   86
87 11           1     1   1         1             1         1   1   1                             1               1 1       87
88 10                 1     1   1         1                       1 1           2         1         1                       88
89 5             1           1                                                         1                     1   1         89
90 11             1   1 1         1   1     1                                   1 1               1     2                   90
91 14 1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1                               91
92 13             1   1       1 1 1     1                             1 1                         1           1   3         92
93 9   1                       1                         1           1           1                           1     2   1   93
94 14     1               1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     1       1               94
95 13       1   1     1       1     1                 1             2                     1 2 1     1                       95
96 13         1                 1   1         2   1     1                           1 1   2                 1           1   96
97 10   1     2 1 1                 1         1   1                                       1                               1 97
98 12                               1         1     1       1   1             1 1 1                     1   2       1       98
99 10 1   1 1   1       1                         1         2               1                         1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng