BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13             1               1                 1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1 00
01 12                 1     1   1             1   1         1         1                   1   2                     1     1 01
02 8       1     2           1     1   1                         1                                                 1       02
03 9 1                 1         1         1   1             1     2                                           1           03
04 13           2                         1 1 1               1   1     1               1           1     2       1         04
05 10       1       1           1 1                     1     1                   1                           1 1         1 05
06 11 1       1                           1         1   1               1     1     1         1       1           1         06
07 12           1       1 1           1                   1 1               1         1       2     1     1                 07
08 8                       1                           1 2                   1           1   1                       1     08
09 10       1                   1   2           1                       1                   1         1                 1 1 09
10 14   1 1         1           1         1         1   1   2                         1     1         1 1         1         10
11 10 1                                   1 1     1       2                                 1   2 1                         11
12 13     1   1   1   1                 1 1 1                           1   1             1                   1 1         1 12
13 9           1                   1 1 1       1 1         1                             1               1                 13
14 13   1                   2   1         1 1         1               1               1                     1   1 1 1       14
15 13       2 1           1 1   1         1   1           2         1       1                       1                       15
16 14                     2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1                 16
17 13   1                             1     1               1         2       1   1 1                     1       1 1 1     17
18 9   1                     1               1                   1 1                                         1         1 2 18
19 10               1 1             1       1             1           1 1 1             1       1                           19
20 10   1                       1 1         1                                             2     1     1     1       1       20
21 8                                     1 2               1     1       1   1         1                                   21
22 15         1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                                         22
23 11       1 1           1       1                                 1   1         1         1               1   1 1         23
24 8     1     1         1           1           1   1                               1                         1           24
25 7                         1               1     1                       1 1                 1   1                       25
26 5   1         1       1                                     1                                                   1       26
27 9                                               1   1                         1 1   1       1                 1   1 1   27
28 8         1           1                             1                                   1         2   1       1         28
29 13               1       1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1                     29
30 6       1                                                           1     1         1   1                             1 30
31 12         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                                             1                 31
32 11                             1     1                                   1   2         1 1 1         2   1               32
33 11         1         1                       1           1             1     1 1         1       1           2           33
34 7                             1   1             1                     1         1 1     1                               34
35 12     1                                               1     1         2   1       1                 1 1           2   1 35
36 15       1         1 1                         1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1       36
37 7                       1             1       1                             2         1             1                   37
38 8           1         2                     1                 1                   1           1           1             38
39 7               1         1                 1   1 1                           1                   1                     39
40 9       1           1 1   1         1                               1       1             1             1               40
41 7                           1                                     1       1 1                             2     1       41
42 7               1       1       1                               1                   1       1       1                   42
43 21   1 1       1 1                 1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1       43
44 13           1         2       1           1 1                     1                         2   1       1 1 1           44
45 11                   1               1                           1     1       1             1 1 1         1     1 1     45
46 16                 1     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                                     46
47 10 1                     1                         1           1           1 1                   1   1 1             1   47
48 6 1 1 1               1         1                                                             1                         48
49 8 1                       1   1                           1   1   1                             1             1         49
50 10     1     1                   1   1             1         1                         1       1 1                     1 50
51 13         1       1               1   2   1   1   1         1   1       1               1     1                         51
52 15   1 1       1 1                                   1     2             1     1     1     1   1   1                 2   52
53 15                       1   1             1   1     1           1         1       1       3   1         1         1   1 53
54 12 1               1           1             2     1     1       1 1                         1     1                 1   54
55 9         1                               2 1         1                       1               1                     1 1 55
56 13         1   2   1     1 1     1                               1 1 1           1     1 1                               56
57 7                 1                       1   2 1                           1                         1                 57
58 8                       1                         1               1             1 1           1           1 1           58
59 12   1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1                             1               59
60 17             2     1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1     60
61 13               1   1                             1         1     1     1   3                 1   1 1     1             61
62 11           1   1             1                                           1     1       1   1           1       1 1   1 62
63 8           1           1 1         1           1                               1                   1     1             63
64 12   1           1     1   1 1         1           1                 1   1         1   1               1                 64
65 6     1 1                       1               1                                               1                 1     65
66 4                             1     1               1 1                                                                 66
67 18   1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1   67
68 12 1             1         1         1       1                   1     1 1   1       1         1                   1     68
69 7     1       1           1                                                             1     1 1     1                 69
70 7   1             1 1                                     1               1                               1       1     70
71 16 2 1             1     1       1                     1       1   1 1             1 1             1           1     1 1 71
72 12     1                     1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1         1       72
73 16           2 1           1 1       1   1     1             1             1       1             1   1         1   2     73
74 14 1 1     1               1     1               1     1           1           1     1     1   1   1       1             74
75 5   1                                                 1                     1                         1 1               75
76 10 1       1       1                                                 1   1       1     1                 1   2           76
77 10       1                         1           1           2 1                 1     1   1                       1       77
78 12             1         1             1     1             1 1       1           1         1 1             1   1         78
79 7       1 1         1             1                         1                                       1     1             79
80 13       1   2     1                           1   1     1         1                                 1         1     1 2 80
81 10       1         1             1   1           2   1           1           1               1                           81
82 4         1                                         1                 1 1                                               82
83 6         1                 1                       1                                                   1       1     1 83
84 11       1     1     1 1           1 1   1         1             1           1                   1                       84
85 14 1     1       1   2     1                             1 1               1   1 2                         1 1           85
86 11 1     1 1                                         2 1                 1         1       1   1 1                       86
87 10     1             1         1   1   1                             1               1 1         1               1       87
88 13 1         1                       1 1           2         1         1                             1       1 1 1 1     88
89 5                                                         1                     1   1             1                 1   89
90 10   1   1     1                                   1 1               1     2                       1               1     90
91 11           1             1       1     1 2   1             1 1                                       1         1       91
92 10 1 1     1                             1 1                         1           1   3                                   92
93 8 1                         1           1           1                           1     2   1                             93
94 12     1             1       1 1 1           1               1   2     1       1                                     1   94
95 11     1                 1             2                     1 2 1     1                             1       1           95
96 17 1   1         2   1     1                           1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1     96
97 10     1         1   1                                       1                               1 1   1     1       1   1   97
98 14     1         1     1       1   1             1 1 1                     1   2       1                             2   98
99 9                   1         2               1                         1                                   1 1     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng