BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 7       1 1     1   1                                             1                         1                 1         00
01 11     1   1                 1             2         1                   1         1         1 1     1                   01
02 12   1 1 1       1         1 1                     1                           1                     1     2         1   02
03 8                         1 1       1       1         1   1         1         1                                         03
04 9 1                       1     1 1                   1                         1                           2       1   04
05 12   1                                       1         1               1 1 1 1                   1 1 1       1       1   05
06 12                                         1                 1             1       1 2 2   1   2           1             06
07 19 1     1 1   2     1 1     1     1       1       1         1             1 1 1                 1     1           1 1   07
08 8                         1     1                 1           1 1             1 1                                     1 08
09 11 2 1       1                         1     1           1   1             1                                       1   1 09
10 7                           1   1           1                           1                 1 1 1                         10
11 9                   1                 1                             1 1                 2       1 1               1     11
12 7                         1       3                 1   1       1                                                       12
13 9           1 1             1     1   1   1                               1                       1               1     13
14 14     1 1               1               1             1   1     1 1     1 2               1 1           1               14
15 11                             1           1       1                 1         1   2       1     1   2                   15
16 14             1   1       1       1         1               1             1 1       1     1     1 1       2             16
17 13   1         1 1   1 3           1                   1                                       1 1     1 1               17
18 8                             1                 1               1 1 2                                       2           18
19 9                                     1                   1                     1 1           2         1         1   1 19
20 12                             1 1                   1   1 1     1 1             1   1       1       1 1                 20
21 14       1                 1         1 1 1   1         1     1     1 1               1         1       1 1               21
22 8       1                                 1     1         1       2           1     1                                   22
23 9 1     1             2   1 1             1                                 1                                       1   23
24 3                     1       1                         1                                                               24
25 10 1           1     1                   1                                             1 1   1   1                 1 1   25
26 15     1                                     1 1 1   3       1     1 1     1     1               1 1       1             26
27 7   2                   1                                           1                   1     1 1                       27
28 14                     1     1             1 2   1           1 1       1 1               1         1 1 1                 28
29 11               2       2                                             1     1     1   2 1       1                       29
30 8                         1                 1                                         1     1       1     1     1   1   30
31 12   1   1 1                                         1 1 1       2                   1     1             2               31
32 6           1                       1                               1     1             1               1               32
33 9                   1                   1     1           2   1                     1               2                   33
34 5   1                         1             1                                                             1 1           34
35 9   1                           2             1 1                           1         1               2                 35
36 11             1   1     1           1                 1 1   1                           1   1 1         1               36
37 12         1       1           1           1   3   1                   1                       1   1           1         37
38 11 1           1                   1     1             1 1     1         1                         1         1     1     38
39 14 1           1     1     1                 1     1 1 1         1 1               1         1   1             1         39
40 18 1 1       1           1 1                                     1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1   40
41 14             1     1                     1   1 1                   1           1 1     1   1 1     1           1     1 41
42 2           1                                                               1                                           42
43 3       1                             1         1                                                                       43
44 14           4     1     1     1                         1               1     2             1     1                 1   44
45 14                           2       1           2               1     2               1 1       1 1     1       1       45
46 17         1 1     1                     1           1         1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1     46
47 9     2   1                     1                   2         1 1 1                                                     47
48 13 1     1   1     1     1               1                 1         1   1         1         1           1   1           48
49 15 1                 3       1           1       3       1       1           1       1                 1               1 49
50 9     1       1                     1 1   2                                               1           1     1           50
51 14     1       1                                       1       2       1   1     1       2 1           1   1     1       51
52 13   1         1                           1           1       2 1   1 1   1               1     1                 1     52
53 16   1         1                             1 2     1   1 2           2   1       1               1         1       1   53
54 8                 1               1     1                 1 1 1             1                   1                       54
55 15 2     1       1 1           1     1   1   1 1                     1 1 1                                 1 1           55
56 19         1   1   1   1   1   1         1       1             1               1 1         1 1   1       1 1     1 2     56
57 11                 1     1               2               1   1               1           1 1 1               1           57
58 13               1         2   1             1     1 1     1                 1                               1 1   1 1   58
59 14             1 1 1   1 1 1                                       1 1           1 1 1               1         1 1       59
60 5                                 1                               1           1 1                                     1 60
61 6                     1         1 1                             1                     1                               1 61
62 6 1   1                           1                             1                 1                 1                   62
63 15 1   1 1           1           1   2 1 1                 1                 1             1 1               1 1         63
64 20               3 2       1           1   1 1 1 1     1           1           1 1   1           1       1       2       64
65 7       1       1 1                           1         1   1                           1                               65
66 5                                                   1               1       1                             1   1         66
67 11 1   1   1           1 1               1                                 1 1         1 1               1               67
68 10     1 1             1   1             1           1                 1                           1   2                 68
69 8   1 1   1             1           1 1                               1                   1                             69
70 12       1   1     1         1           1     1         1               1           1 1           1     1               70
71 6     1               1       1                                           1   1   1                                     71
72 13     1     1           1         1             1     1     1 1             1 1                       1       1     1   72
73 10       1 1                       1               1                       1             1 1   1   1                   1 73
74 13               1                 1   1       1           1               1           1     1                 1 1   1 2 74
75 13   1 1         1                   1             1     1 1       1                               2   1       1     1   75
76 10                           1   1                 1                               1 1 1   1                   1     1 1 76
77 14     1   1           1     1   1 1                     1             1     1         1 1           1 1 1               77
78 5                       1                           2                             1 1                                   78
79 7                                   1                                               1                           1 3 1   79
80 10         1         1       2   1     1       1                         1       1             1                         80
81 5 1         1                                     1               1     1                                               81
82 8                     1                                 1           1   2     1   1                                   1 82
83 10   1           1   1         1     2       1                                                 1           1   1         83
84 8                 1     1                         2                                 1 1     1       1                   84
85 9                                     1   1   1             1                                               2   1   1 1 85
86 14     1   1     1               2   1                       1       1 1                               1   1     2     1 86
87 15 1                     1     1 1             2 1       2         1             1                   1         1   1   1 87
88 11                 1     1   1 1           1           1   1             1             1                       1       1 88
89 8                                     1         1     1         2               1   1                           1       89
90 10             1 1     1       1                               1           1   1 1         1               1             90
91 7           2       1                                                                 1                 1     1 1       91
92 15                 1         1 2 1                 2   1       1         1     1                           1   1 1     1 92
93 10         1 1                                                 1                 1                         1     1 2 1 1 93
94 13   1         1     1     1   1 1   1 1 1                       1                               1 1     1               94
95 12   1     1             1             2     1     1         1           1     1             1             1             95
96 8       1 1     1   1                 1                     1       1       1                                           96
97 12       1   1                                   1   1       1 1       1       1 1             2         1               97
98 7                   1             1       1       1         1 1                 1                                       98
99 13   1     1           1         1   2             1   1   2             1                           1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng