BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11     1   1                                 1   1   2 1       1 1 1                                     1               00
01 9   1         1                   1   2                     1     1                                 1           1       01
02 4         1                                                 1       1                     1                             02
03 11     1     2                                           1                 1       1 2         1       1           1     03
04 14     1   1     1               1           1     2       1             1         1                   2   1   1         04
05 10     1                   1                           1 1         1     1       2       1           1                   05
06 9               1     1     1         1       1           1                       1                 1   1               06
07 15 1 1               1         1       2     1     1                   1             1         1     1   1   1 1         07
08 11 2                   1           1   1                       1                 1       1       1     2                 08
09 7               1                   1         1                 1 1                       1 1                           09
10 12   2                         1     1         1 1         1                 1   1     1                     1     1     10
11 12 2                                 1   2 1                                 1 1         1 1                   1     1   11
12 9               1   1             1                   1 1         1       1       1                         1           12
13 8   1                             1               1                   1   1     1     1   1                             13
14 12             1               1                     1   1 1 1         1   1                   2         1   1           14
15 14 2         1       1                       1                         1   1   3 1     1                           2     15
16 10               1   1         2     1           1 1                   1   1           1                                 16
17 18   1         2       1   1 1                     1       1 1 1                       1       1 1 1           2 1     1 17
18 10         1 1                                         1         1 2           1   1                             1   1   18
19 12 1           1 1 1             1       1                               1   1 1     1         1             1           19
20 10                                 2     1     1     1       1                         1             1         1   1     20
21 10   1     1       1   1         1                                   2                     1         1                 1 21
22 11       1   1     1       1                                           3           1           1     1               1   22
23 14           1   1         1         1               1   1 1         2                 1   1           1           1   1 23
24 7                             1                         1             1               1         1       1   1           24
25 11                   1 1                 1   1                         1     1                     1 2   1   1           25
26 8       1                                                   1                 1 1               1         1     1 1     26
27 9                         1 1   1       1                 1   1 1                       1                   1           27
28 8                                   1         2   1       1                     1                 1             1       28
29 15 1 2   1     2                 1   1         1                                 1     2           2       1             29
30 10               1     1         1   1                             1               2     2           1                   30
31 8 1 1                                             1                 1                         1         1 1   1         31
32 15                   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1                         1       32
33 13   1             1     1 1         1       1           2               1   1                 1           1           1 33
34 8                 1         1 1     1                               1                           1   1             1     34
35 13 1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1                 1                           35
36 16     1   2       1         1 1       1         1       1   1             1                 1 1 1         1         1   36
37 7                       2         1             1                       1         1       1                             37
38 5         1                   1           1           1                                               1                 38
39 9                         1                   1                     1             2               1     1       1   1   39
40 8               1       1             1             1                       1 1                 1     1                 40
41 11             1       1 1                             2     1         1                     1               1   2       41
42 14           1                   1       1       1                   1     1           1 1     1   1 2       1     1     42
43 18         2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1                                       1   43
44 11             1                         2   1       1 1 1                       1 1   1 1                               44
45 18           1     1       1             1 1 1         1     1 1             1         1   1 1 1         1     1   1   1 45
46 15                 2 1   2 1 1 2                                     1 1                               1 1 1 1           46
47 12         1           1 1                   1   1 1             1                   1     1 1     1                 1   47
48 3                                         1                                 1                                         1 48
49 7     1   1   1                             1             1               1         1                                   49
50 10       1                         1       1 1                     1 2       1 1     1                                   50
51 13       1   1       1               1     1                         2               1                 1   1   2     1   51
52 13     2             1     1     1     1   1   1                 2     1           1                                   1 52
53 19           1         1       1       3   1         1         1   1     1               1   1   1     1         2   1 1 53
54 12   1       1 1                         1     1                 1       2   1                     3                     54
55 11 1                       1               1                     1 1           1             1   1 1           1       1 55
56 10           1 1 1           1     1 1                                       1                     1               2     56
57 4                       1                         1                                         1       1                   57
58 10             1             1 1           1           1 1                           1               1   1   1           58
59 8   1 1               1                             1                                   1               1 1           1 59
60 12   1 1                           1     1 1         1     1   1                           1 2     1                     60
61 11       1     1     1   3                 1   1 1     1                           1                                     61
62 14                     1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1         1               1     1       62
63 7                           1                   1     1             1           1             1 1                       63
64 8               1   1         1   1               1                                       1       1           1         64
65 10                                           1                 1                 2 1 1   1     1               1 1       65
66 10 1                                                                     2     1   1     1   1     1         1     1     66
67 13     1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1                   1       1                           67
68 13           1     1 1   1       1         1                   1         1       1     1               1             1 1 68
69 11                                   1     1 1     1                       1       1             2           1       1 1 69
70 7     1               1                               1       1         1             1                 1               70
71 13 1       1   1 1             1 1             1           1     1 1                       1   1   1                     71
72 11   1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1                                             1 72
73 12       1             1       1             1   1         1   2               1                           1 1   1       73
74 14 1           1           1     1     1   1   1       1                             1   2   1         1   1             74
75 9 1                     1                         1 1                       1                 1     1           1     1 75
76 10               1   1       1     1                 1   2           1                   1                         1     76
77 9     2 1                 1     1   1                       1                   1                                     1 77
78 13     1 1       1           1         1 1             1   1                 1         1     1   1                   1   78
79 9       1                                       1     1                   1     1 1         1                   1   1   79
80 13   1         1                                 1         1     1 2           2     1         1             1       1   80
81 6           1           1               1                                     1                       1       1         81
82 5                 1 1                                                       1                                 1     1   82
83 8                                                   1       1     1                       1 1   1         1   1         83
84 7           1           1                   1                             1         1           1       1               84
85 12   1 1               1   1 2                         1 1                             1           1   1             1   85
86 12 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1                   1       1   1           86
87 8               1               1 1         1               1                             1               1     1       87
88 9       1         1                             1       1 1 1 1                           1           1                 88
89 9     1                     1   1             1                 1       1 1         1                                 1 89
90 11               1     2                       1               1             1 2             1   1                   1   90
91 5       1 1                                       1         1         1                                                 91
92 12               1           1   3                                                   1   2           1         1 1     1 92
93 8                           1     2   1                                                       1       1 1 1             93
94 10       1   2     1       1                                     1                         1             1 1 1           94
95 12       1 2 1     1                             1       1               1           1                     1       2     95
96 12 1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1                                                 96
97 13       1                               1 1   1     1       1   1                   1   1       1   1         1   1     97
98 11                     1   2       1                             2     2                                 1         1 1   98
99 11                   1                                   1 1     1 1     1 1               1           1   1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng