BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12       1             1 1   1 1       1     1             1               1                 1         1   1             00
01 14   1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1         1         01
02 10       1 1                       1                 1     2           1     1   1                         1             02
03 13 1 1     1           1                   1   1                 1         1         1   1             1     2           03
04 10       1                             1                 2                         1 1 1               1   1     1       04
05 11   1         1     1     1     1                   1       1           1 1                     1     1                 05
06 11   1           2       1                     1       1                           1         1   1               1     1 06
07 14       1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1                   1 1               1   07
08 8                   1         1             1                       1                           1 2                   1 08
09 10                 1 1                 2             1                   1   2           1                       1       09
10 10                     1                         1 1         1           1         1         1   1   2                   10
11 8     2                                       1                                   1 1     1       2                     11
12 12                           2     1               1   1   1   1                 1 1 1                           1   1   12
13 10         1                       1     1               1                   1 1 1       1 1         1                   13
14 12 1                 1     1     1               1                   2   1         1 1         1               1         14
15 16           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2         1       1   15
16 11                                     1   1                       2         1 1 1   1 1                         1   1   16
17 10         1           1   1                     1                             1     1               1         2       1 17
18 8                                 1   1 1       1                     1               1                   1 1           18
19 11             1 1 1                                         1 1             1       1             1           1 1 1     19
20 7 1       1             1                       1                       1 1         1                                   20
21 11     2                         1       1                                         1 2               1     1       1   1 21
22 18                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1           1   1     1     22
23 8               1     1                             1 1           1       1                                 1   1       23
24 12             1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   1                         24
25 8                     1         1   1                                 1               1     1                       1 1 25
26 10         1         1     1         1     1 1   1         1       1                                     1               26
27 5     1     1     1                                                                         1   1                       27
28 7                                 1 1   1   1         1           1                             1                       28
29 12                   1         1                             1       1   1       1                 1 2   1     2         29
30 7 1           1       1       1                     1                                                           1     1 30
31 15           1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1                   31
32 9           1               1     1 1 2                                   1     1                                   1   32
33 10 1       1         1     1         1                 1         1                       1           1             1     33
34 6     1                           1                                       1   1             1                     1     34
35 9                       2     1                   1                                               1     1         2   1 35
36 14 1   1           1 1                   1           1         1 1                         1   1       1   2       1     36
37 5   1                               1                               1             1       1                             37
38 7             1 1                                       1         2                     1                 1             38
39 8       1                         1     1                   1         1                 1   1 1                         39
40 7                                         1         1           1 1   1         1                               1       40
41 6           2                             1                             1                                     1       1 41
42 10   1         1   2 1       1                               1       1       1                               1           42
43 13                       1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1           2     1       43
44 11   1   1 1           1                                 1         2       1           1 1                     1         44
45 10 1     1                   1 1 1       1                       1               1                           1     1     45
46 14     1                   1 1 1                               1     1   1       1     2         1                 2 1   46
47 9     1 1                     1         1     1                     1                         1           1           1 47
48 11 1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1                                           48
49 7                                           1 1                       1   1                           1   1   1         49
50 10     1 1   1                               1     1     1                   1   1             1         1               50
51 20   1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1         1   1       1   51
52 11           1                           1 1     1 1       1 1                                   1     2             1   52
53 12       1         1       1       1         1                       1   1             1   1     1           1         1 53
54 16     1       1         1           1   1   2 1               1           1             2     1     1       1 1         54
55 11   1     1 2         1         1                     1                               2 1         1                     55
56 14 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1                               1 1 1       56
57 8                                     2 1                     1                       1   2 1                           57
58 7                   2     1               1                         1                         1               1         58
59 14       1       1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 1               1 59
60 18 1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 1                 60
61 11               1   1 1               1     1               1   1                             1         1     1     1   61
62 8 1             2         1                             1   1             1                                           1 62
63 7                                 1   1                 1           1 1         1           1                           63
64 12 1 1       1                                   1           1     1   1 1         1           1                 1   1   64
65 8 1           1             1       1             1 1                       1               1                           65
66 12   1 1     1     1       2     1   1                                     1     1               1 1                     66
67 14         1       1                             1         2                 1       1 1     1         1   1   1   1 1   67
68 12       1               2 1                   1             1         1         1       1                   1     1 1   68
69 8       1       1                 1     1 1       1       1           1                                                 69
70 10           1   1   1 1 1                       1             1 1                                     1               1 70
71 15         1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                     1       1   1 1       71
72 15   1     1   1   1       1             1         1                     1         1     1           1 1   1       1 1   72
73 12     1   1                                             2 1           1 1       1   1     1             1             1 73
74 9                 1                           1 1     1               1     1               1     1           1         74
75 5   1             1       1                     1                                                 1                     75
76 6                             1               1       1       1                                                 1   1   76
77 8             1               1                     1                         1           1           2 1               77
78 9       1               1                                 1         1             1     1             1 1       1       78
79 10       1   1   1 1     1                           1 1         1             1                         1               79
80 15 2   1                 2       1   1               1   2     1                           1   1     1         1         80
81 14   1     1           1           2 1               1         1             1   1           2   1           1           81
82 7               1             1   1                   1                                         1                 1 1   82
83 6                 1     1                   1         1                 1                       1                       83
84 13 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         1             1           84
85 14         1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 1               1 85
86 9         1           1                       1     1 1                                         2 1                 1   86
87 11             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1                             1       87
88 10                                   1     1   1         1                       1 1           2         1         1     88
89 4             1                 1           1                                                         1                 89
90 13   1         1                 1   1 1         1   1     1                                   1 1               1     2 90
91 17 2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1             1 1             91
92 13   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1                         1       92
93 7       1         1   1                       1                         1           1           1                       93
94 13                       1               1 1       1             1       1 1 1           1               1   2     1     94
95 14         1               1   1     1       1     1                 1             2                     1 2 1     1     95
96 11                           1                 1   1         2   1     1                           1 1   2               96
97 11             2       1     2 1 1                 1         1   1                                       1               97
98 10     1                                           1         1     1       1   1             1 1 1                     1 98
99 11           1       1   1 1   1       1                         1         2               1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng