BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 3                                   1                         1                 1                                       00
01 14           2         1                   1         1         1 1     1                     1 1     1   1     1       1 01
02 12                   1                           1                     1     2         1               1     3   1 1     02
03 7     1       1         1   1         1         1                                           1                           03
04 8 1 1                   1                         1                           2       1           1                     04
05 15             1         1               1 1 1 1                   1 1 1       1       1   1 2       1                   05
06 15           1                 1             1       1 2 2   1   2           1                   1     1         1       06
07 13   1       1       1         1             1 1 1                 1     1           1 1   1     1                       07
08 12 1                 1           1 1             1 1                                     1       1         3           1 08
09 11       1     1           1   1             1                                       1   1     1 1     2                 09
10 8 1           1                           1                 1 1 1                                     1 1               10
11 8       1                             1 1                 2       1 1               1                                   11
12 6   3                 1   1       1                                                                                     12
13 9   1   1   1                               1                       1               1                           1     2 13
14 17         1             1   1     1 1     1 2               1 1           1                 1         3       1 1       14
15 13           1       1                 1         1   2       1     1   2                   1                     2       15
16 11   1         1               1             1 1       1     1     1 1       2                                           16
17 9   1                   1                                       1 1     1 1               1     1               1       17
18 9                 1               1 1 2                                       2                         1     1         18
19 11       1                   1                     1 1           2         1         1   1     1                   1     19
20 15 1                   1   1 1     1 1             1   1       1       1 1                     2           1 1           20
21 13     1 1 1   1         1     1     1 1               1         1       1 1                                   1         21
22 11           1     1         1       2           1     1                                   1     1     1               1 22
23 6           1                                 1                                       1   1         1                 1 23
24 3                         1                                                                       1     1               24
25 10         1                                             1 1   1   1                 1 1               1   1           1 25
26 15             1 1 1   3       1     1 1     1     1               1 1       1                                 1         26
27 11                                     1                   1     1 1                       1       2     1 1       1   1 27
28 13           1 2   1           1 1       1 1               1         1 1 1                                       1       28
29 12                                       1     1     1   2 1       1                         2       1         1     1   29
30 10             1                                         1     1       1     1     1   1             1   1   1           30
31 12                     1 1 1       2                   1     1             2                 1 1               1         31
32 9     1                               1     1             1               1                 2     1                 1   32
33 10         1     1           2   1                     1               2                                 1   1           33
34 8             1                                                             1 1                       1 1 1     2       34
35 9 2             1 1                           1         1               2                                         1     35
36 9     1                 1 1   1                           1   1 1         1                         1                   36
37 14           1   3   1                   1                       1   1           1                   1       3         1 37
38 12   1     1             1 1     1         1                         1         1     1               1         1     1   38
39 14             1     1 1 1         1 1               1         1   1             1                 1 1       1         1 39
40 19                                 1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1               1   2   1 1 1     40
41 13           1   1 1                   1           1 1     1   1 1     1           1     1                         1     41
42 4                                             1                                           1       1             1       42
43 7       1         1                                                                       2       1 1             1     43
44 10                         1               1     2             1     1                 1       1 1       1               44
45 14     1           2               1     2               1 1       1 1     1       1           1                     1   45
46 16         1           1         1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1       1     1                     46
47 9 1                   2         1 1 1                                                         2     1                   47
48 8         1                 1         1   1         1         1           1   1                                         48
49 11         1       3       1       1           1       1                 1               1           1                   49
50 9     1 1   2                                               1           1     1                   1     1               50
51 17                       1       2       1   1     1       2 1           1   1     1       1     1 1     1           1   51
52 13           1           1       2 1   1 1   1               1     1                 1         1                 1       52
53 15             1 2     1   1 2           2   1       1               1         1       1                   1             53
54 7   1     1                 1 1 1             1                   1                                                     54
55 11     1   1   1 1                     1 1 1                                 1 1                   1               1     55
56 19         1       1             1               1 1         1 1   1       1 1     1 2       1 2 1               1 1     56
57 17         2               1   1               1           1 1 1               1           1     1       3   1     2     57
58 10             1     1 1     1                 1                               1 1   1 1                               1 58
59 10                                   1 1           1 1 1               1         1 1       1               1             59
60 13   1                               1           1 1                                     1   3         1 1     1   1 1   60
61 8 1 1                             1                     1                               1               1     1     1   61
62 6   1                             1                 1                 1                   1                           1 62
63 12 1   2 1 1                 1                 1             1 1               1 1                                     1 63
64 17       1   1 1 1 1     1           1           1 1   1           1       1       2               1   1     1           64
65 5               1         1   1                           1                                         1                   65
66 5                     1               1       1                             1   1                                       66
67 7         1                                 1 1         1 1               1                         1                   67
68 7         1           1                 1                           1   2                                       1       68
69 7     1 1                               1                   1                                   2       1               69
70 10         1     1         1               1           1 1           1     1                       1                 1   70
71 6                                           1   1   1                                                       1     1 1   71
72 15   1             1     1     1 1             1 1                       1       1     1           1           1     3   72
73 10   1               1                       1             1 1   1   1                   1       1   1                   73
74 14   1   1       1           1               1           1     1                 1 1   1 2             1           1     74
75 12     1             1     1 1       1                               2   1       1     1         1             1         75
76 13 1                 1                               1 1 1   1                   1     1 1       1               1     2 76
77 13 1 1                     1             1     1         1 1           1 1 1                               1   1   1     77
78 7                     2                             1 1                                       1   1                   1 78
79 11     1                                               1                           1 3 1             1 1     2           79
80 9 1     1       1                         1       1             1                                         1       1 1   80
81 9                   1               1     1                                               1   1           1   1 1   1   81
82 8                         1           1   2     1   1                                   1           1                   82
83 10     2       1                                                 1           1   1         1 1                 1     1   83
84 10                   2                                 1 1     1       1                       1 1           1 1         84
85 10       1   1   1             1                                               2   1   1 1                             1 85
86 16 2   1                       1       1 1                               1   1     2     1 1       2       1         1   86
87 12 1             2 1       2         1             1                   1         1   1   1                               87
88 8           1           1   1             1             1                       1       1                           1   88
89 9       1         1     1         2               1   1                           1             1                       89
90 10                               1           1   1 1         1               1               2             1       1     90
91 6                                                       1                 1     1 1                   1             1   91
92 13 1                 2   1       1         1     1                           1   1 1     1     1           1             92
93 13                               1                 1                         1     1 2 1 1                 1 1 1   1   1 93
94 10 1   1 1 1                       1                               1 1     1                   1             1           94
95 10       2     1     1         1           1     1             1             1             1                             95
96 6       1                     1       1       1                                                       1 1               96
97 10                 1   1       1 1       1       1 1             2         1                                             97
98 9   1       1       1         1 1                 1                                             1   1           1       98
99 10 1   2             1   1   2             1                           1         1                                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng