BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11           1           1               1             1 1   1 1       1     1             1               1             00
01 14           1 1   1                 1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             1 01
02 12     1       1             1           1 1                       1                 1     2           1     1   1       02
03 11 1                           1   1 1     1           1                   1   1                 1         1         1   03
04 11   1         1     1       1           1                             1                 2                         1 1 1 04
05 11     1                   1         1         1     1     1     1                   1       1           1 1             05
06 9                     2             1           2       1                     1       1                           1     06
07 12         1                             1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1         07
08 9               1 1   1 1 1                         1         1             1                       1                   08
09 9                           1                     1 1                 2             1                   1   2           09
10 9                   2         1                       1                         1 1         1           1         1     10
11 7       1                     1       2                                       1                                   1 1   11
12 14   1                   2     1                             2     1               1   1   1   1                 1 1 1   12
13 9 1   1                                   1                       1     1               1                   1 1 1       13
14 15         1       1     1   2     1                 1     1     1               1                   2   1         1 1   14
15 16           2   1               1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1 15
16 11           1       1                                                 1   1                       2         1 1 1   1 1 16
17 10 1 1     1           1                   1           1   1                     1                             1     1   17
18 10             1   1 1           1                                 1   1 1       1                     1               1 18
19 11     1   1             1   1                 1 1 1                                         1 1             1       1   19
20 10 1   1       1                   1       1             1                       1                       1 1         1   20
21 8               1                     2                         1       1                                         1 2   21
22 16       1 1                     1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1         22
23 7                           1                   1     1                             1 1           1       1             23
24 12       1     1                               1           1 2   1         1       1     1         1           1         24
25 8     1           1         1                         1         1   1                                 1               1 25
26 12     1         1             1           1         1     1         1     1 1   1         1       1                     26
27 3                                     1     1     1                                                                     27
28 10     1     1                   2                                 1 1   1   1         1           1                     28
29 6                                                   1         1                             1       1   1       1       29
30 7       1                 1       1           1       1       1                     1                                   30
31 11                   1                       1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   31
32 10               1             1             1               1     1 1 2                                   1     1       32
33 10     1 2                         1       1         1     1         1                 1         1                       33
34 5                 1                   1                           1                                       1   1         34
35 5   1                                                   2     1                   1                                     35
36 10   1                     1       1   1           1 1                   1           1         1 1                       36
37 5                               1   1                               1                               1             1     37
38 8 1           1                 1             1 1                                       1         2                     38
39 9 1               1   1   1             1                         1     1                   1         1                 39
40 7       1                                                                 1         1           1 1   1         1       40
41 5                 1                         2                             1                             1               41
42 13             1   1 1 1             1         1   2 1       1                               1       1       1           42
43 12 1                 1       1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 1         43
44 13   1               1 2             1   1 1           1                                 1         2       1           1 44
45 14   1 1   1           2   1       1     1                   1 1 1       1                       1               1       45
46 11 1                                   1                   1 1 1                               1     1   1       1     2 46
47 9         1     1             1       1 1                     1         1     1                     1                   47
48 15           1       1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1           48
49 11   1 2       1 2             1                                             1 1                       1   1             49
50 11       1   1             1           1 1   1                               1     1     1                   1   1       50
51 19         1       1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1 51
52 7                                           1                           1 1     1 1       1 1                           52
53 12                     2 1 1             1         1       1       1         1                       1   1             1 53
54 13   1     1                   1       1       1         1           1   1   2 1               1           1             54
55 11   1     1                         1     1 2         1         1                     1                               2 55
56 16                         1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1           56
57 8 1     1           1                                                 2 1                     1                       1 57
58 6       1                                           2     1               1                         1                   58
59 12       1       1 1                     1       1                         1     1 1     1     1   1     1               59
60 20   1   1 1 1     1     1         1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1       60
61 9               1           1                   1   1 1               1     1               1   1                       61
62 11       1   2                   1 1             2         1                             1   1             1             62
63 9       1         1   1                                           1   1                 1           1 1         1       63
64 10               1                 1 1       1                                   1           1     1   1 1         1     64
65 10       1 1 1                     1           1             1       1             1 1                       1           65
66 15 1 1           1           1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1     1       66
67 11   1     1                     1         1       1                             1         2                 1       1 1 67
68 10       1                 1             1               2 1                   1             1         1         1       68
69 9                           1           1       1                 1     1 1       1       1           1                 69
70 12   1         1   1 1                       1   1   1 1 1                       1             1 1                       70
71 12         1                               1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1           71
72 12             1     1           1   1     1   1   1       1             1         1                     1         1     72
73 15   2 1   1             1   1         1   1                                             2 1           1 1       1   1   73
74 7   1                                             1                           1 1     1               1     1           74
75 5                               1   1             1       1                     1                                       75
76 9     1       1 1       1 1                                   1               1       1       1                         76
77 7     1                 2                     1               1                     1                         1         77
78 9 1   1     1     1                     1               1                                 1         1             1     78
79 13 1         1               1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             1         79
80 14               2 1               2   1                 2       1   1               1   2     1                         80
81 12                       2           1     1           1           2 1               1         1             1   1       81
82 6                   1     1                     1             1   1                   1                                 82
83 11 1   1 1   1     1     1                         1     1                   1         1                 1               83
84 20       1   1       1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1   84
85 13             1         1                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                 85
86 7 1       1                               1           1                       1     1 1                                 86
87 14   1               1       1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1     87
88 13 1                   1   2 2 1                                     1     1   1         1                       1 1     88
89 4                         1                   1                 1           1                                           89
90 8                                   1         1                 1   1 1         1   1     1                             90
91 17 1       1                   1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2 91
92 16               1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1 92
93 8           1                   1       1         1   1                       1                         1           1   93
94 11             1 1     1                                 1               1 1       1             1       1 1 1           94
95 14 2           2                 1         1               1   1     1       1     1                 1             2     95
96 9             1               1                             1                 1   1         2   1     1                 96
97 12     1   1                                   2       1     2 1 1                 1         1   1                       97
98 8             1   1                   1                                           1         1     1       1   1         98
99 12           1   1         1                 1       1   1 1   1       1                         1         2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng