BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11         1     1     1             1     1 1                 1   1               1                 1                 1 00
01 9           1                             1     1                         2 1                 1     1       1           01
02 14   1 1           1       1       1               1                 1 1     2         1                 1       1 1     02
03 14         1 1   1           1                   1     1   1 1 1           2                 1       1 1                 03
04 9             1           1               1       1         1 1       1           1   1                                 04
05 7                         1                           1           1   1   1                     1                     1 05
06 9       2   2             2       1                                       1                 1                           06
07 13               1 1     1                     1 1                   1       2             1       1 1     1   1         07
08 9             1   1 1                 1                 1   1                                   2                 1     08
09 7                           1   1                         1                             1         1       1     1       09
10 11           1       1       2                             1                   1   1     1   1               1     1     10
11 6                                           2       1                             1                         1       1   11
12 10   1   3   1 1 1                   1 1                                                                             1   12
13 11                 1                     1 1           1         2             1     2     1     1                       13
14 9             1   1             1     1             1         1 1       1                   1                           14
15 10     1                 1     2                               1       1   1             2         1                     15
16 13   1             1     1     1 1     1 1   1     1                       1                                   1 2       16
17 10     1       1           1             1                   1                                           1 1 1   2       17
18 13   1                   1     1         2 1       1   1 1   2           1               1                               18
19 16   1     1     1     1                 1 1                     1       1         1       1 1   1 1   1     1     1     19
20 8     1                 1 1                       1 1                         1       1                             1   20
21 9               1     1         1             1   1                           1   1       1                       1     21
22 11                                           1           1 1       1           1   2         1   1     1         1       22
23 17 1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1         1                     1     1               1 1       23
24 11   1 1       1                                 1   1                   2 1     1           1       1                   24
25 12           2   1                 1                     1     1         1                 1     1       1           1 1 25
26 8           1                                   1 1     1                                     1     1     1   1         26
27 11   1               1             2                           1   1 1                   1       1             1     1   27
28 13 1     1       1     2       1                               1 1 1         1         1                 1         1     28
29 17               1     1     1   1     1   1         1   1 1 1     2 1         1                       3                 29
30 11   1             1 1 1               1                     1             1 1               1 1     1                   30
31 10         1                         2       1   1             1         1                     1     1   1               31
32 9 1   1       1                 1   1                           1               1             1         1               32
33 10                   1 1           1 1   1       1                       1           1               1         1         33
34 10   1       1 1   1                           1     1       1               1             1             1               34
35 9 1                   1     1               1   1       1       1         1         1                                   35
36 11                 1                                             1   1         1 1     2 1                     1 1     1 36
37 14 1       1     1 1             1     1 1                   1                   2               1   1     1           1 37
38 15 2   1 1         1 1   1     1           1             1         1                           1 1           1       1   38
39 12 1 1         1   1       1     1       1             1                             1               1       1     1     39
40 10 1       1           1     1                       1     1   1 1           1                                   1       40
41 8                                   2 1                 1       1             1   1                         1           41
42 13     1           1     1       1 1                                     1   1     1   1 1           1   1 1             42
43 9 1     1         1                         1             1           1                     1   1         1             43
44 3                                             1                                   1                                   1 44
45 12         1           1     1   1                 1       1           1           1   2     1   1                       45
46 7         1 1                                             1       1           1           1           1                 46
47 13                 1 1   1   1                                   1     1     1   1 1     1 1           1   1             47
48 10       1 1           1                     2   1                               1   1       1           1               48
49 12     1             1       1 2     1       1                   1     1               1                 2               49
50 7                                             1       1     1                 1     1         1                   1     50
51 12                         1 1 1   1     1               1 1 1     1       1           1                     1           51
52 3       1     1                                                                                         1               52
53 7         1               2                   1         1 1                                         1                   53
54 12                                                     1           1 1       1     1       1               2 2 1   1     54
55 6                                     1                           1   1                 1         1             1       55
56 4             1             1     1           1                                                                         56
57 6                                 1     1     1                                               1           1           1 57
58 12                     1         1         1           1     1   1 1   1         2                               1     1 58
59 14     2   1   2             1     1               1   1             1   1           1         1               1         59
60 7                   1           1           1     1                 2                                   1               60
61 10                   1 1                   1   2 1           1                       1 1               1                 61
62 10       1       1                 1             1   1               1                   1               1 1           1 62
63 15     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1                       1   1             1             1     1 63
64 7       1                 1             1               1     1                           1                           1 64
65 6                     1               1                             1           1   1                     1             65
66 18         1 1                                     2   2           1     1   1 1 1                           2 1   1 2 1 66
67 9                       1 1   1           1                                 1 1               1           1         1   67
68 11   1                   1                             1   1       1   1     1   1             1       1         1       68
69 10             1                     2   1           1   1 1         1               1                     1             69
70 7 1   1 1       1                                       1                                         1           1         70
71 10   2       1         1 1                                                                     1       1     1     1   1 71
72 11       1       1           1                       1             1 1         1   1         1                   1   1   72
73 16       2       1               1 1       1 1 1             1             1         1   1 1       1             1   1   73
74 8       1               1                       1         1   1         1                 1                           1 74
75 8         1                         1       1     1             1                             1       1   1             75
76 8                                 1   1                                 1         2         1                     2     76
77 12                       1         1     1     2                                       1 1   1     1 2     1             77
78 10                   1             1 1           2     1             1           1     1                 1               78
79 11           1               1             1     1 1 1 1     1         1         1                 1                     79
80 10                       1             1       1               1     1   1       1           1   1           1           80
81 14 2           1 1             1   1                             1   1           1     1   1                   1   1   1 81
82 15   1                         1 1   1 1         2       1     1 1             2         1   1     1                     82
83 9 1                                                                     1 2                   1     1   1           2   83
84 13   1                               1 1   1               1         1         1       1 1   1     1         1       1   84
85 9     1                       1               1     2     1               1                   1         1               85
86 13             1     1         1 1   1                 2       1 1     1     1             1                       1     86
87 9 1         1             1             1         1       1                 1                     1                   1 87
88 15         1         1 1             1                   1       1                       1   1   1 1 1 1           1 2   88
89 12 2     1 1     1           1               1       1                         1                       1           1 1   89
90 9   1     1   2                                               1       1             1 1               1                 90
91 13     1           1 1     1       1         1   1     1                             2         1       1       1         91
92 10                   1                             1 2               1   2                         2           1         92
93 16 1   1                 1   1                 1                       1     1       1   1       1     1       2 1     2 93
94 14           1           1 1           1   1   1           1           1 1 1                     1   1     1   1         94
95 10   1       1     1       1   1       1           1                       1                     1                   1   95
96 13     1                       1 1                   1       1 1       1       1                 1     1     1 1   1     96
97 17   1 1                 1 1             1 1                   1   1             1 1   1   2       2     1   1           97
98 9         1 1       1 1     1             1         1                 1                       1                         98
99 9               1               1   1 1                     1                       1     2                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng