BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9                                       1   1         2     1               2           1         1                     00
01 15     1     1       2         1   2 1             1                     1   1       1     1           1   1             01
02 15 1                                     1 1               1       1     1           2 1   1         1   3             1 02
03 9         1         2     1 1                                 1     1           1                               1       03
04 12 1               1           2 1                         1   1             1   1             1           1       1     04
05 12       1             1     1     1                   1       1     1         1       1               1       1   1     05
06 9 1           1               1               1                     1           1       1         1     1               06
07 16             1   1         1                     1             1 1         1 1     1 2         1     1 1     2         07
08 16 1       1       2       1 1                 1                       1 2           1   1   2           1       1       08
09 11         1 1                     1   1     1         1         1                                       1       1   1 1 09
10 13   1         1       1         2                   1 2   1                               2     1 1                     10
11 6                   1       1                         1 1             1                           1                     11
12 7                     1                                         1                   1           2                   2   12
13 9                                             1     1       1 1                   1       1           1           1 1   13
14 12           1   1   1 1   2             1                 1 1                                               1 1     1   14
15 9                                   1         1                       2       2                             1     1   1 15
16 9             1                   1   1                       1     1     1     1               1                 1     16
17 6     1                   1                         1         1 1       1                                               17
18 14         1 1 1 1                 1 1             1 1                     1       1   1             1     1 1           18
19 4                                                                                 1     1                   1     1     19
20 10                 2         1       1   1                                 1                 3 1                         20
21 22       1       1           1 1   1 1 1   1 2                       1       1       1   1 2 1   1     1         1 2     21
22 13                                   1       1     1             1         1     1 1           2 1 1     1         1     22
23 8     1                 1         1   1                     1                               2         1                 23
24 12 1                 2 1   1         1           2             1           1                       1         1           24
25 11   1 1       3                                 1 1                           1       1 1               1               25
26 7 1       1                                             1         1 1   1                                 1             26
27 7         1                   1       1   1                   1                 1                               1       27
28 12           1                 1       2                 1                     1                             2   1   2 1 28
29 8               1 2   1             1         1 1 1                                                                     29
30 9                     1         1                   1         1         1   1         1   1                       1     30
31 10           1   1           1       1 1                 1   1                 1                       1               1 31
32 8       2     2                           1     1     1             1                                                   32
33 13   1     1 1                           1     1           1   1                   1 1 1       2           1             33
34 11 1 1 1                     2             2                                   1   1 1             1                     34
35 10                       1       1 1   1             1                 1         1                 2       1             35
36 11         1     1     1         1         1                 1               1                   1 1           1 1       36
37 13             1         2       1         1     1                       1   1           1 1   1             1       1   37
38 9               1   1                         1       1         1       1               1           2                   38
39 17 1 1       1                       1             1     1       2       1                 1 1 1 1   2 1     1           39
40 7                   1     1             1             1                                   2         1                   40
41 10 1 1                   1                 1   1     1             1     1                     1                 1       41
42 7         1                           1                                           1 1 1                   1       1     42
43 14                 2         1                                   3 1         1   1           2       1         1       1 43
44 14       1 1   1                 2     1         1       2 1       1                                   2   1             44
45 15     1             1   1       1               1   3     1               1 1       1 1                     1 1         45
46 11                     1   1             2     2                                                     1     1       1   2 46
47 8 1                         1         1 1 1                                 1           1 1                             47
48 13       1           1                     1 1 1                   1   1 1     1   1     1       1             1         48
49 9     1               1                                               1       1         1   1 1     1           1       49
50 9     2     1   1     1 1             1                             1                                       1           50
51 12     1                 2   1       2   1                       1 1       1     1                 1                     51
52 11                                           1     1 2 1     1     1         1                     1       1           1 52
53 9                     1                     2   1             1                             1 1           1     1       53
54 8   1     1                   1                               1 1                       1                     1 1       54
55 7 1 1                         1         1       1         1         1                                                   55
56 14       1   1 1   1           1 1                     1         2 1       1             1             1             1   56
57 13       1                       1   1 1 1   1                           1 1       2             1   1     1             57
58 11         1   1     1             1     1 1       1                                             1 1   1               1 58
59 15       1 1               1 1       1             2     1             1       1   1     1   1       1           1       59
60 8     1           1               1         1   1         1 1                 1                                         60
61 6             1         1                                           1               1                       1       1   61
62 13   1             1       1                       1         1           1       2 1   1                 1           1 1 62
63 12             1   1         1             1 1   1   1   1                         1                   1           1   1 63
64 12                           1           1 1         1                 1     1   3                         1   2         64
65 9     1                       1               1 1 1                               1   1                       1   1     65
66 7   1       1                       1     1                         1 1                             1                   66
67 4                                                     1             1                                         1     1   67
68 8   1   1   1             1         1             1                                         1                         1 68
69 16 1     1       1     1   1   1         1   1   1             1       1   1             1 1         1   1               69
70 12               1 1                                     2 1 1         1           1           1           1 1         1 70
71 13     1         1   1       1   1 1     1                   1 1                 1             1 1           1           71
72 5               1     1           1             1                                                                     1 72
73 10               1       1       1       1                         1     1       1 1   1         1                       73
74 11     1                 2                     1       1     1             1     1 1         1         1                 74
75 13     1   1     1                 1       1 1           1 1 1           1       1                       1   1           75
76 15 1 1               1   1 1   1 1   1       1             1   1 1 1 1                                           1       76
77 13 1 1   1   1           1                 1             1             1                 1 1             2           1   77
78 11 1         1 1                       1     1   2               1             1                 2                       78
79 9                         1       1                 1       1     1                       1     1         1       1     79
80 9                           1         1         1   1                                             1     1   1       1 1 80
81 11       1           1   1                             1   1   1     1         1       1                   1         1   81
82 9   1       1                     2                                 1                       1 2                       1 82
83 7   1     1           1                       1           1                           1                         1       83
84 12           1   1             1 1 1                         1         1           1 1           1             2         84
85 12   1                         1                       1   1         1   1           1         1       2   1     1       85
86 7     1   1                           1                   1       1       1                                   1         86
87 10                               1             1         2   1         1   1 1                                   1 1     87
88 12       1 1           1                 1             1   2             1 1   1         1   1                           88
89 12   1 1           1       1   1                       1           1         1                       2   1     1         89
90 12                   1               1         1   1     1         1           1               1   1 1         1       1 90
91 10 1         1     1                                     1             1     1         1                   1     1   1   91
92 11       1                 1                 1               1   1 1 1         1     1 1   1                             92
93 9     1               2                   1                         1 1   2                                         1   93
94 10   1           1   1     1                       1                         1                 1       1           1 1   94
95 9 1             1                             1   1         1                       1   1         1 1                   95
96 8       2   1             1                                       1           1     1                           1       96
97 15 1       1   1 1       2     1               1         1     1       1   1               1             1   1           97
98 11                 1           1 1     1     1     1           1           1                           1     1     1     98
99 8       1                                           2                               1 1           2     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng