BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10                     1 1                                 1     1     1             1     1 1                 1   1     00
01 4                       1                                   1                             1     1                       01
02 13     1   1   1         1                   1       1 1           1       1       1               1                 1 1 02
03 12   1               1                 1                   1 1   1           1                   1     1   1 1 1         03
04 11   1         1                       1       1               1           1               1       1         1 1       1 04
05 8       1                       1               2                         1                           1           1   1 05
06 11     1     1                             1     1       2   2             2       1                                     06
07 13       1     1     1 2             1       1                   1 1     1                     1 1                   1   07
08 7                 1                                           1   1 1                 1                 1   1           08
09 9   2   1   1       1     1                                                 1   1                         1             09
10 12             1 1 1   1 1       1           1               1       1       2                             1             10
11 8         1 1             1 1             1                                                 2       1                   11
12 15                           2 1         1   2       1   3   1 1 1                   1 1                                 12
13 8               1                 1                               1                     1 1           1         2       13
14 11               1             1   1         1                 1   1             1     1             1         1 1       14
15 15     1   1       1         1 1 1   1 1   1           1                 1     2                               1       1 15
16 13                                 1           2 1   1             1     1     1 1     1 1   1     1                     16
17 6                 1                                   1       1           1             1                   1           17
18 18 1   1 1       1 1                 1 1             1                   1     1         2 1       1   1 1   2           18
19 8                                             1     1     1     1     1                 1 1                     1       19
20 13     1   1 1 1         1 1               1 1         1                 1 1                       1 1                   20
21 8           1     1                   1                         1     1         1             1   1                     21
22 7                   1                     1 1                                               1           1 1       1     22
23 16                 1             1     1           1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1         1     23
24 11         1 1   2           1           1           1 1       1                                 1   1                   24
25 8                       1     1                             2   1                 1                     1     1         25
26 6                     1   1                                 1                                   1 1     1               26
27 12   1       1 1                         1     1     1               1             2                           1   1 1   27
28 20             1 1 1   1 1   1 1     1     1   1 1 1     1       1     2       1                               1 1 1     28
29 17   1   1         1 1                                           1     1     1   1     1   1         1   1 1 1     2 1   29
30 12             1                     1   1   2   1   1             1 1 1               1                     1           30
31 9           1                               1 1           1                         2       1   1             1         31
32 10         1     1               1   1             1   1       1                 1   1                           1       32
33 7                             1                                     1 1           1 1   1       1                       33
34 14     1   1 2         1 1             1             1       1 1   1                           1     1       1           34
35 14         1       1       1     1 1     1 1       1                   1     1               1   1       1       1       35
36 9     1       1   2               1   1                           1                                             1   1   36
37 10                   1         1                   1       1     1 1             1     1 1                   1           37
38 14                   1   1                 1       2   1 1         1 1   1     1           1             1         1     38
39 12 1     1             1             1             1 1         1   1       1     1       1             1                 39
40 12   1                 1 1     1                   1       1           1     1                       1     1   1 1       40
41 9   1   1   1                         1                                             2 1                 1       1       41
42 10                   2     1       1     1             1           1     1       1 1                                     42
43 14     1             2 1   1 1   1     1           1     1         1                         1             1           1 43
44 4             1         1           1                                                         1                         44
45 9                             1 1                         1           1     1   1                 1       1           1 45
46 6         1                 1                             1 1                                             1       1     46
47 9             1 1                             1                   1 1   1   1                                   1     1 47
48 12 2                   1 1     1           1             1 1           1                     2   1                       48
49 13 1       1     1                           1         1             1       1 2     1       1                   1     1 49
50 7 1         1             1     1                                                             1       1     1           50
51 12           1               1           1                                 1 1 1   1     1               1 1 1     1     51
52 5         1               1               1             1     1                                                         52
53 16 1 2       1 1     1   1         1 1       1             1               2                   1         1 1             53
54 6       2 1                                                                                           1           1 1   54
55 5                       1         1                                                   1                           1   1 55
56 7 1                                   1 1                     1             1     1           1                         56
57 7     1                   1 1     1                                               1     1     1                         57
58 18       2                 1 1 1 1     1   3                           1         1         1           1     1   1 1   1 58
59 13     2             1                                 2   1   2             1     1               1   1             1   59
60 9                   1             1   1                             1           1           1     1                 2   60
61 11       1                   1 1 1                                   1 1                   1   2 1           1           61
62 14   1               1 1     2     2     1               1       1                 1             1   1               1   62
63 15         1     1                             2 1     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1               63
64 14   1   1       2 1       2       1         1           1                 1             1               1     1         64
65 4                     1                                               1               1                             1   65
66 14 1   1     1 2                   1           1           1 1                                     2   2           1     66
67 8                             1     1   1 1                             1 1   1           1                             67
68 9   1                                         1 1   1                   1                             1   1       1   1 68
69 12   1             1   1             1                         1                     2   1           1   1 1         1   69
70 11 1   2                 1     1             1     1   1 1       1                                       1               70
71 10     1     1 1     1                   1           2       1         1 1                                               71
72 12                         1   1 1       1     1 1       1       1           1                       1             1 1   72
73 13                                   1   1   1 1         2       1               1 1       1 1 1             1           73
74 6 1                                                     1               1                       1         1   1         74
75 12 1   1 2     1                           1     1         1                         1       1     1             1       75
76 5           1                         2                                           1   1                                 76
77 8 1                 1                   1                               1         1     1     2                         77
78 8                             1                                     1             1 1           2     1             1   78
79 13 2             1                               1           1               1             1     1 1 1 1     1         1 79
80 8               1           1       1                                   1             1       1               1     1   80
81 10 1                                   1           2           1 1             1   1                             1   1   81
82 14   1                           2   1               1                         1 1   1 1         2       1     1 1       82
83 2                           1                     1                                                                     83
84 15       2 1     1     1 1   1     1     1           1                               1 1   1               1         1   84
85 11                   1     2     1   1                 1                       1               1     2     1             85
86 15   1   1                   1     1           1               1     1         1 1   1                 2       1 1     1 86
87 10                       1       1   1       1     1         1             1             1         1       1             87
88 9     1                   1           1                   1         1 1             1                   1       1       88
89 13                         1               3     1 2     1 1     1           1               1       1                   89
90 11 1       1   1                               1 1   1     1   2                                               1       1 90
91 13         1   1   1     1       1                     1           1 1     1       1         1   1     1                 91
92 11 1 1 1               1                       2                     1                             1 2               1   92
93 9         1                   1   1               1   1                 1   1                 1                       1 93
94 10                 1                     1                   1           1 1           1   1   1           1           1 94
95 11   1           1             1                 1   1       1     1       1   1       1           1                     95
96 11                                   1   2       1     1                       1 1                   1       1 1       1 96
97 13         1       2             1   1               1 1                 1 1             1 1                   1   1     97
98 11               1                               2         1 1       1 1     1             1         1                 1 98
99 12           1         2           1   1     1   1               1               1   1 1                     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng