BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9     1 1 1       1 1                     1                                                       1         1   1       00
01 13           1                 1 1   1       1               1   1 1   3                 1                           1   01
02 6   1   1                           1           1         1                                   1                         02
03 11 2         1           1           1                   1           1         1         1 1 1                           03
04 15     1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1     1                       1       1 1     1         04
05 18     1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1                       1   1 1               1 1                 05
06 8                     1                                       1           1                 1 2                 1   1   06
07 14       1 1 1               1     1     1                             1   1             2               1 1     1   1   07
08 12         1     1   1     1       1 1                       1           1   1 1     1                 1                 08
09 4                           1   1                     1                 1                                               09
10 10       1     1 1 2   1           1                                     1             1                           1     10
11 9     1                   1                 1 1   1   1                               1                   1   1         11
12 14   2                   1               1         1   1   1   1                                     1     1   1 2 1     12
13 7                                           1               1       1   1                   1   1                   1   13
14 15     1         1     1   1 1 2   1             1         1               1       1         2   1                       14
15 15 1 1   1                                 1   1 1   1                   1     1     1                   1   1 1   1 1   15
16 7                             1                   1 1                   1           1           1                     1 16
17 14 2           1 1       1   1                         1 1     2     2                           2                       17
18 3                                                       1     1                                     1                   18
19 14         1 1           1         1 1 1 1                     1           1           1     1         1               2 19
20 11           1     1           1     2 1                         1                             1       1             1 1 20
21 7                                 1             1                               1             1             1   1   1   21
22 11                     1   1         1   1         1       1 1           1       1         1                         1   22
23 6                 1       1   1                         2                         1                                     23
24 14       1 1           1 1                           1                     2 1     1       2             1 1           1 24
25 7         1         1                                         1         1     1                                   2     25
26 12               1     1                             1   1   1       1 1         1               1           1 1 1       26
27 12   1         1                       1 1           1     1           1           1     1         1     1   1           27
28 8                                       1 1                         1       1 1       1 1                 1             28
29 11                               1           1 1   1                   1   1 1 1                       1 1       1       29
30 8   1             1           1               1 1   1                   1                           1                   30
31 14           1     1               1         1 1                       2                     1 2 1     1 1   1           31
32 6                           2                                       1                                     2         1   32
33 16 1 1                   1                 1 1             1                 1 2 1 1       1   1   1 1                 1 33
34 13 1                 1 1     2             1   1     1           1                                       1 1 1     1     34
35 10                     1                                     1                     2   1               3     2           35
36 6 1   1                         1 1                 1                               1                                   36
37 11   1 1       1   1                                                               1     1     1   1     1 1     1       37
38 18   1     1   1             1     3 1 1           1       1                                 2 1     1         1   1   1 38
39 10 1                 2   1   1   1       1               1   1                                       1                   39
40 11       1   1       1                                   1   1       1 1               1 1 1   1                         40
41 14   1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1                         1       1                 1 41
42 10         1                         1         1           1   1 2   1           1   1                                   42
43 8       1                     1             1     1   1                       1 1 1                                     43
44 11                       1   1                                     1   1   1   1   1           1   1   1   1             44
45 5         1                                                         1             1                               1   1 45
46 11 1   1               1 1       1                 1       1           1           1                               1   1 46
47 13                 1     1     1         1       1         1   1   1         1   1       1 1         1                   47
48 11   1         2                   1     1               1                                 2           2   1             48
49 8             1           1         1           1                           1         1   1                     1       49
50 11           1   1                       2     1             1               1                   1 1       1         1   50
51 13       1           1   1 1     1     1           1             1                           1     1           1   2     51
52 10                 1 1             1   1       1               1 1   1                 1               1                 52
53 7     1                     2   1                                                     1         1           1           53
54 8     1         1                 1                     1                 1         1               2                   54
55 7   2                     1                                 1     1         1                                     1     55
56 8           1                 1           1 1                                                 1               1 1 1     56
57 10         1           1       1 1                                 1               2 1               1             1     57
58 9             1 1                           1   1 1   1             1           1                 1                     58
59 8             1               2       1                                                             1 1       1       1 59
60 14     1       1 1 1       1                           1     1   1   1           1                   1         1 1     1 60
61 15           2 1 1 1     2 1 1                       2   1                 1   1     1                                   61
62 9                                     1         1   1   1         1             1               1       1   1           62
63 12                 1   1                 1 2       1       1             1                       1       1           1 1 63
64 11     1               1                         1       1     1   1       1 1       1       1           1               64
65 14 1     1                   1                 1     1               1           1 1               1 1   1     1 1     1 65
66 9     1 1     1           1                 1         2     1                         1                                 66
67 9                   1         1     1     1 1                 1                                   2       1             67
68 11             1                   1 1 2 1     1   1 1             1           1                                         68
69 11 1                       1       1       1                 1     1 1                   1               1       1   1   69
70 6               1 1       1         1     1               1                                                             70
71 16                               1             2 2           2     1   1       1       1 1         2         2           71
72 11   1     1                       1     1 1                             1   1 1       1 1   1                           72
73 9                     1 1           1     1         2                   1   1                                         1 73
74 12 1                   1               1     1           1 1           1         1       1       1           1         1 74
75 6                                         1     1                 1   1                   1                       1     75
76 13                     1 1       1                 2         1         2         1           1           1 1   1         76
77 8         1     1                                   1   1       1                         1     2                       77
78 13       1 2 1       1                         1       1         1             1         1   1                   1   1   78
79 11 1 1     1                             1     1     1 1       1 1 1                                       1             79
80 10       1       2 1                                             1           1                   1     1   1         1   80
81 10     1                                         1 1     1 1         1       1         1 1                     1         81
82 12 2           1                                                   2       1         1   1     1   1   1             1   82
83 5       1           1                                                                           1 1               1     83
84 9           2     1                                               1                     1               1   1 1       1 84
85 17   1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1       1         1       1       1               1   85
86 13               1   1   1                               1                 1 1   1                         1 1 1 1 1 1   86
87 15       1 1                   1               1 1 1   2         2             1 1         2           1                 87
88 15                         1           2   1     1     1                 2   1         3       1   1           1         88
89 11                   1           1     1 1               1                 1     1   1     1     1 1                     89
90 9     1                         1                                   1       1   1   1               1   1     1         90
91 13   1   1                       1   1                     2   1   1     1           1             1       1 1           91
92 11 1                   2             1   1 1                     1       1             1     1                   1       92
93 11           1   1 1   1         1                               1       1           2                           1   1   93
94 10                   2                   1 1                                       1     1       1   1   1   1           94
95 10 1           1     1                                 1     1           1 1     1                             1   1     95
96 10   1         1               1 1           1             1               1           1       1                       1 96
97 11     1                   1                           1       1 1   1       1 1   1       2                             97
98 10       2   1       1   1       1     1                       1                           1 1                           98
99 8     1     1               1               2                             1         1         1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng