BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11       2     1   1     1                       1 1 1       1 1                     1                                   00
01 12                                   1                 1                 1 1   1       1               1   1 1   3       01
02 8                       1             1 1     1   1                           1           1         1                   02
03 11         1     1     1                   1 2         1           1           1                   1           1         03
04 21 3   1 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1     1       04
05 16                 1 1           1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1                       05
06 6             1   1                     1                       1                                       1           1   06
07 10                   1                     1       1 1 1               1     1     1                             1   1   07
08 14         1 1                 2     1               1     1   1     1       1 1                       1           1   1 08
09 9             1           1   2   1                                   1   1                     1                 1     09
10 12 1             1         1     1                 1     1 1 2   1           1                                     1     10
11 12   1         1         1 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1                       11
12 9                 1                           2                   1               1         1   1   1   1               12
13 7                           1     2                                                   1               1       1   1     13
14 15 1       1         1             1             1         1     1   1 1 2   1             1         1               1   14
15 13       1     1     1     1           1     1 1   1                                 1   1 1   1                   1     15
16 11 1     1 1 1         1           1     1                               1                   1 1                   1     16
17 16               1     2 1                   2           1 1       1   1                         1 1     2     2         17
18 4     1                           1                                                               1     1               18
19 12             1         1     1                     1 1           1         1 1 1 1                     1           1   19
20 10 1                                   1   1           1     1           1     2 1                         1             20
21 5                             1   1 1                                       1             1                             21
22 9                             1                                 1   1         1   1         1       1 1           1     22
23 6                                   1                       1       1   1                         2                     23
24 12       1       1                 1       1       1 1           1 1                           1                     2 1 24
25 7     1 1         1                                 1         1                                         1         1     25
26 13     1 1 2                 2                             1     1                             1   1   1       1 1       26
27 10               1                   1 1       1         1                       1 1           1     1           1       27
28 9     1         1                     2   1                                       1 1                         1       1 28
29 11   1       1   1               1                                         1           1 1   1                   1   1 1 29
30 10                         1       1       1   1             1           1               1 1   1                   1     30
31 11                 1     1     1         1             1     1               1         1 1                       2       31
32 9   1     1 1       1               1   1                             2                                       1         32
33 9                         1               1 1 1                   1                 1 1             1                 1 33
34 14       1           1         1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1           1             34
35 3                       1                                       1                                     1                 35
36 9         1             1     1     1       1   1                         1 1                 1                         36
37 8       1   1         1         1             1 1       1   1                                                           37
38 13                                 1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1                   38
39 11   1                                 1     1                 2   1   1   1       1               1   1                 39
40 9     1           1                               1   1       1                                   1   1       1 1       40
41 17     1           1           1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1           41
42 12         1           1   1             1           1                         1         1           1   1 2   1         42
43 9     1           1   1               1           1                     1             1     1   1                       43
44 10         1 1 1 1                   1                             1   1                                     1   1   1   44
45 8 2                   2   1               1         1                                                         1         45
46 14 2             1           1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1           1       46
47 11                               1     1                     1     1     1         1       1         1   1   1         1 47
48 10         1         1       1       1         1         2                   1     1               1                     48
49 11 1 1                   1       2         1             1           1         1           1                           1 49
50 9                   1           1                     1   1                       2     1             1               1 50
51 13               1     1 1           1     1       1           1   1 1     1     1           1             1             51
52 11                 1         1             1                 1 1             1   1       1               1 1   1         52
53 11 1         2 1   1         1   1               1                     2   1                                             53
54 11         2   2         1   1                   1         1                 1                     1                 1   54
55 8             1                 1             2                     1                                 1     1         1 55
56 6                   1                     1           1                 1           1 1                                 56
57 10     2   1   1                       1             1           1       1 1                                 1           57
58 9       1                               1               1 1                           1   1 1   1             1         58
59 9                               1     2 1 1             1               2       1                                       59
60 11   1                       1                   1       1 1 1       1                           1     1   1   1         60
61 14                     1                               2 1 1 1     2 1 1                       2   1                 1   61
62 8 1     1   1                                                                   1         1   1   1         1           62
63 11     1   1                   1                             1   1                 1 2       1       1             1     63
64 10                               1   1           1               1                         1       1     1   1       1 1 64
65 8           1               1               1     1                   1                 1     1               1         65
66 17 1 3 1         1   1   1         1             1 1     1           1                 1         2     1                 66
67 9   1                         1 1                             1         1     1     1 1                 1               67
68 12                   1               1                   1                   1 1 2 1     1   1 1             1           68
69 12   1       1             2   1             1                       1       1       1                 1     1 1         69
70 7     1                                                   1 1       1         1     1               1                   70
71 12 1 1                       1                                             1             2 2           2     1   1       71
72 13     1 1     2           1             1     1     1                       1     1 1                             1   1 72
73 10                     1               1                         1 1           1     1         2                   1   1 73
74 8                                   1       1                   1               1     1           1 1           1       74
75 9     1       1     1 1           1                                                 1     1                 1   1       75
76 16         1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1                 2         1         2       76
77 9               1           1 1       1             1     1                                   1   1       1             77
78 10                       1         1               1 2 1       1                         1       1         1             78
79 12                 1         1               1 1     1                             1     1     1 1       1 1 1           79
80 10 1           1   1 1                             1       2 1                                             1           1 80
81 13   1       1   2   1 1                         1                                         1 1     1 1         1       1 81
82 15   1       2         1         1 1 2     1 2           1                                                   2       1   82
83 9           2     1 1   1 1 1                     1           1                                                         83
84 9   1   1                 1 1           1             2     1                                               1           84
85 17   2   1   1                                 1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1       1   85
86 7                         1                               1   1   1                               1                 1 1 86
87 14   1 1 1   1                                     1 1                   1               1 1 1   2         2             87
88 10                           1                                       1           2   1     1     1                 2   1 88
89 7               1                                             1           1     1 1               1                 1   89
90 6 1                               1             1                         1                                   1       1 90
91 11                       1 1                   1   1                       1   1                     2   1   1     1     91
92 11               1 1             1           1                   2             1   1 1                     1       1     92
93 9     1                 1                             1   1 1   1         1                               1       1     93
94 9                         2           1 2                     2                   1 1                                   94
95 11       1       1         1       1         1           1     1                                 1     1           1 1   95
96 11       1           1   1     1               1         1               1 1           1             1               1   96
97 13         1         1 1         1       1 1     1                   1                           1       1 1   1       1 97
98 13     1       1 1     2                           2   1       1   1       1     1                       1               98
99 13                           2   1 1 1 2         1     1               1               2                             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng