BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7                       1 1 1       1 1                     1                                                       1   00
01 13           1                 1                 1 1   1       1               1   1 1   3                 1             01
02 8             1 1     1   1                           1           1         1                                   1       02
03 12                 1 2         1           1           1                   1           1         1         1 1 1         03
04 13                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1     1                       1       04
05 18       1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1                       1   1 1               1 05
06 7               1                       1                                       1           1                 1 2       06
07 11                 1       1 1 1               1     1     1                             1   1             2             07
08 14     2     1               1     1   1     1       1 1                       1           1   1 1     1                 08
09 8 1   2   1                                   1   1                     1                 1                             09
10 11 1     1                 1     1 1 2   1           1                                     1             1               10
11 10 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1                               1               11
12 9                     2                   1               1         1   1   1   1                                     1 12
13 9   1     2                                                   1               1       1   1                   1   1     13
14 16         1             1         1     1   1 1 2   1             1         1               1       1         2   1     14
15 12 1           1     1 1   1                                 1   1 1   1                   1     1     1                 15
16 8         1     1                               1                   1 1                   1           1           1     16
17 14                   2           1 1       1   1                         1 1     2     2                           2     17
18 4         1                                                               1     1                                     1 18
19 12     1                     1 1           1         1 1 1 1                     1           1           1     1         19
20 10             1   1           1     1           1     2 1                         1                             1       20
21 7     1   1 1                                       1             1                               1             1       21
22 11     1                                 1   1         1   1         1       1 1           1       1         1           22
23 7           1                       1       1   1                         2                         1                   23
24 13         1       1       1 1           1 1                           1                     2 1     1       2           24
25 5                           1         1                                         1         1     1                       25
26 11   2                             1     1                             1   1   1       1 1         1               1     26
27 12           1 1       1         1                       1 1           1     1           1           1     1         1   27
28 10             2   1                                       1 1                         1       1 1       1 1             28
29 9       1                                         1           1 1   1                   1   1 1 1                       29
30 11 1       1       1   1             1           1               1 1   1                   1                           1 30
31 13     1         1             1     1               1         1 1                       2                     1 2 1     31
32 5           1   1                             2                                       1                                 32
33 17 1               1 1 1                   1                 1 1             1                 1 2 1 1       1   1   1 1 33
34 12     1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1           1                                     34
35 5                                       1                                     1                     2   1               35
36 8     1     1       1   1                         1 1                 1                               1                 36
37 9       1             1 1       1   1                                                               1     1     1   1   37
38 17         1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1                                 2 1     1 38
39 11             1     1                 2   1   1   1       1               1   1                                       1 39
40 11                         1   1       1                                   1   1       1 1               1 1 1   1       40
41 17     1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1                         1       1 41
42 12 1             1           1                         1         1           1   1 2   1           1   1                 42
43 9             1           1                     1             1     1   1                       1 1 1                   43
44 10           1                             1   1                                     1   1   1   1   1           1   1   44
45 5 1               1         1                                                         1             1                   45
46 12   1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1           1           1                   46
47 15       1     1                     1     1     1         1       1         1   1   1         1   1       1 1         1 47
48 10   1       1         1         2                   1     1               1                                 2           48
49 10       2         1             1           1         1           1                           1         1   1           49
50 10       1                     1   1                       2     1             1               1                   1 1   50
51 12           1     1       1           1   1 1     1     1           1             1                           1     1   51
52 11   1             1                 1 1             1   1       1               1 1   1                 1               52
53 8   1   1               1                     2   1                                                     1         1     53
54 9   1                   1         1                 1                     1                 1         1               2 54
55 7       1             2                     1                                 1     1         1                         55
56 6                 1           1                 1           1 1                                                 1       56
57 10             1             1           1       1 1                                 1               2 1               1 57
58 10               1               1 1                           1   1 1   1             1           1                 1   58
59 10       1     2 1 1             1               2       1                                                             1 59
60 12   1                   1       1 1 1       1                           1     1   1   1           1                   1 60
61 15                             2 1 1 1     2 1 1                       2   1                 1   1     1                 61
62 7                                                       1         1   1   1         1             1               1     62
63 10     1                             1   1                 1 2       1       1             1                       1     63
64 12       1   1           1               1                         1       1     1   1       1 1       1       1         64
65 11   1               1     1                   1                 1     1               1           1 1               1 1 65
66 10         1             1 1     1           1                 1         2     1                         1               66
67 10     1 1                             1         1     1     1 1                 1                                   2   67
68 12           1                   1                   1 1 2 1     1   1 1             1           1                       68
69 11 2   1             1                       1       1       1                 1     1 1                   1             69
70 6                                 1 1       1         1     1               1                                           70
71 15   1                                             1             2 2           2     1   1       1       1 1         2   71
72 13 1             1     1     1                       1     1 1                             1   1 1       1 1   1         72
73 9             1                         1 1           1     1         2                   1   1                         73
74 11           1       1                   1               1     1           1 1           1         1       1       1     74
75 6         1                                                 1     1                 1   1                   1           75
76 14     1   1 1   1                       1 1       1                 2         1         2         1           1         76
77 11   1 1       1             1     1                                   1   1       1                         1     2     77
78 12         1               1 2 1       1                         1       1         1             1         1   1         78
79 11   1               1 1     1                             1     1     1 1       1 1 1                                   79
80 7                         1       2 1                                             1           1                   1     80
81 9                       1                                         1 1     1 1         1       1         1 1             81
82 15       1 1 2     1 2           1                                                   2       1         1   1     1   1   82
83 6 1 1                     1           1                                                                           1 1   83
84 8 1 1           1             2     1                                               1                     1             84
85 16                     1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1       1         1       1       1 85
86 8 1                               1   1   1                               1                 1 1   1                     86
87 14                         1 1                   1               1 1 1   2         2             1 1         2           87
88 15   1                                       1           2   1     1     1                 2   1         3       1   1   88
89 11                                     1           1     1 1               1                 1     1   1     1     1 1   89
90 8         1             1                         1                                   1       1   1   1               1 90
91 12 1                   1   1                       1   1                     2   1   1     1           1             1   91
92 11       1           1                   2             1   1 1                     1       1             1     1         92
93 9                             1   1 1   1         1                               1       1           2                 93
94 13 2           1 2                     2                   1 1                                       1     1       1   1 94
95 10 1       1         1           1     1                                 1     1           1 1     1                     95
96 10     1               1         1               1 1           1             1               1           1       1       96
97 14       1       1 1     1                   1                           1       1 1   1       1 1   1       2           97
98 10                         2   1       1   1       1     1                       1                           1 1         98
99 15   2   1 1 1 2         1     1               1               2                             1         1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng