BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12                     1                     1     1   1 1   1       1                           1       1       1   1 1 00
01 13           1         1                     1 1           1         2         1       1       1 1     1         1       01
02 12 1 1                 1             1           1               1       2 1                           2   1             02
03 11   1                           1         2   1     1                         1               1             1   1   1   03
04 12           1       1     1           1     1                   1   1       1                           1 1   1       1 04
05 7 1         1 1 2                           1 1                                                                         05
06 9                               1 2             1 1                   1                           1   1             1   06
07 4                                 1 1                                               1                         1         07
08 7       1   1                                                   1           1 1                     1 1                 08
09 10             1                   2                           1 1   1                   1 1           2                 09
10 17   1 1         1           1   1               2       1                     1   1 1     1 1     1   2 1               10
11 8 1                             2     1 1                         1                                     1         1     11
12 11               1                     2   1           1   1                               1 1   1           1     1     12
13 6       1           1                                 2             1                                             1     13
14 6   1         1   1                             1                                                             1       1 14
15 13 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1           1                                         1           15
16 13   1       1               2         1   1           1 1                     1   1     1               1   1           16
17 14             1 1                       1               1   1     1   1 1   1                     1       1 1   1     1 17
18 10       1                               1       1 1         1               1     1 1 1           1                     18
19 15 1                           1                   1         1 1     1   1 2         1 1         1     1 1       1       19
20 15 2 1                     1       2 2                         1   1               1       1         2                 1 20
21 15       1           1 1 1       1   1 1 1       1                               2         1 1   1                     1 21
22 6           1                         1   1 1                         1     1                                           22
23 17     1   1 1   1             1     1   1 1               1     1 1 2     1                     1         1           1 23
24 14                             1             1               1   2       1         1   1   1   2       1     1 1         24
25 8             1                       1                                         1         1         1 1 1         1     25
26 12   2 1         1           1       1   1                                           1           1     1           1 1   26
27 7               1           1     1 1               1                         1             1                           27
28 7             1                                                         1       1       1         1             2       28
29 10           1 2                         1     1     1                       1               1       1         1         29
30 9               1     1               1                         1             1   1                     1     1     1   30
31 9     1         1           1                   1                     1       1         1                 1         1   31
32 9                       1   1     1                   1                         1             1           1   2         32
33 4     1                           1                                               2                                     33
34 9         1 1       2 1                   1                 1 1           1                                             34
35 14                 1 1 1   1             1 1   1   1 1       1 1     1                                       1     1     35
36 6 1     1                       1                                 1                           1               1         36
37 15 1   2     1     1                       1 1     1         1 1     1   1                     1   1         1           37
38 11         1 1           1             1   1       1     1       1     1                   1                 1           38
39 13     1   1       1   1 1         1       1             1                       1     1   1   1           1             39
40 19   1 1           1 1 1   1     1       2           1             1 1 2 1           1 1               1             1   40
41 8   1 1 1                       1                                       1       1 1                                 1   41
42 10           1                                   1       2     1         1     1 1                 1                 1   42
43 16 1       1         1         2         1         1 1 2                     1   1 2       1   1                         43
44 15   1   1     1       1           1               1   1       1       2           1   1 1               1       1       44
45 6                       1         1                                       1                             1 1         1   45
46 10       1                     1 1   2         1     1     2       1                                                     46
47 14   1   1                 1           1           1     1       1     1   1 1                         2   1       1     47
48 15 1   1 1   1                   1       1 1           1 1     1         1                 1   1           1 1           48
49 12                       1               1   1     1 2             1         1       1       1           1 1             49
50 9 1               1         1           1                 1       1             2             1                         50
51 7                                   1                                                     1     1 1       1 1         1 51
52 9               3                             1           2 1                 1               1                         52
53 20   1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 1                                 1               1   1       53
54 10                       1 1 1         1       2       1         1         1                 1                           54
55 21 1     1     1           1   1     1         1   1     2     1   1     1         1     1         1 1   1         1   2 55
56 12             1   1 1     1                   2 1             1             1       2               1                   56
57 7           1                                     1                 1       1 1                                   2     57
58 7         1         1                           2                                               1   1                 1 58
59 4 1       1                 1                                                                                   1       59
60 11   1             1           1             1               1                 1   1                             1   1 2 60
61 6                 1   1   1               1                                 1                                     1     61
62 10                 1                                         1   1         1           1     1 2               1       1 62
63 12               1   1       1 1                     1     1       1       1 1         1 1   1                           63
64 10         1       1                         1         1                 1       1       1     1     1         1         64
65 13   1 1   1           1 3       1                   1                   1 1                         1               1   65
66 14           1                         1     2               2                 1         1       2                 2 2   66
67 13 1   1           1               1         1     1               2             1       1     1             1       1   67
68 9                                     1   1 1     1                     1       1     1           1                 1   68
69 8           1                 1                     1                           1     1 1         1 1                   69
70 10         2   1   1   1                             1         1                       1           1       1             70
71 7       1     1                     1               1     1                               1             1               71
72 13         1   1   1     2                                   1 1 1         2                 1       1     1             72
73 10         1   1           1                                           1                     1     1 1         1 1 1     73
74 7                         1         1 1           1             1                                               1     1 74
75 6     2         1                                       1 1                         1                                   75
76 9                           1   1     1                     1   1 1         1                       1 1                 76
77 11           1   1       1       1                     1               1 1                   1   1       1         1     77
78 6                             1           1               1                           1 1                       1       78
79 11                         1   1                         1         1         1 1           1         1   1 2             79
80 12   1                       1 1   1         1       1                   1         1 1   1   1                         1 80
81 12 1 1     1             1           1         1           1     1     1                   1                       2     81
82 17 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1               1     1             1 1   1 1                             82
83 12       1 2     1                                       1     1 1   1     1   1                     1         1         83
84 11               1 1                                       1                   1     1 1       1 1     1       1       1 84
85 13                 1   1                       1     1     1   1     1 1         1       2       1                 1     85
86 10                   1   1       1                         1         1     1             1               1     1     1   86
87 12             1   1                                                       1   1       2           1 1       2 1       1 87
88 8             1                                             1         1     1     1       1       1         1           88
89 5                                 1                       1                 1       1                         1         89
90 12       1             2     1 1         1             1       1       1                     1     1     1               90
91 7         1                                                                     1   3       1   1                       91
92 9                   2   1   1                     1             1       1             1       1                         92
93 12 1   1           1     1   1                   2   1                 1   1                                 1       1   93
94 15                   1                       1   3     2 1   1     1   1             1           1           1   1       94
95 8                         1     1             2         1   1                 1                     1                   95
96 4                           1       1                 1                           1                                     96
97 12             1         1                 1     1                   1       1         1   1     1 2       1             97
98 12           1             1                 1       1         1   1       1                 1   1       1       2       98
99 12   1   1 1               2     1                                               1       1   1             1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng