BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11 1         1 1 1                           1               1                       1                     1     1   1 1 00
01 11           1   1         1   1         1         1     1                 1         1                     1 1           01
02 8             1 1                                         1     1 1                 1             1           1         02
03 12                           1   1   1 1   1   1                   1                           1         2   1     1     03
04 12       1 1           1 1       1     1                   1               1       1     1           1     1             04
05 14         1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2                           1 1           05
06 9         1 1   1       1                                                                     1 2             1 1       06
07 11         1 1           2         1     1       1   1   1                                       1 1                     07
08 6 1     1                                       2                     1   1                                             08
09 9   1                           1             2     2                       1                   2                       09
10 15                   1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1               2       1 10
11 10     1   1       1                         1         1         1                             2     1 1                 11
12 9   1           1               1             1                               1                     2   1           1   12
13 12             1 1               1     1         1 1     1   1         1           1                                 2   13
14 15 1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1                             1         14
15 17       2           1                                 2       1 1     2           1 1       1 1   1 1           1   1   15
16 11     1 1                     1                                   1       1               2         1   1           1 1 16
17 7                       1           1       1                               1 1                       1               1 17
18 9 1                             1   1 1     1                         1                               1       1 1       18
19 9 1       1         1 2             1                           1                           1                   1       19
20 12                                       1   1   1   1           2 1                     1       2 2                     20
21 15   1   1                   1         1   2                           1           1 1 1       1   1 1 1       1         21
22 10             1             1         1   1         1     1               1                         1   1 1             22
23 13       1   1                   1 1                         1       1   1 1   1             1     1   1 1               23
24 8           1     1   1   1       1                         1                               1             1             24
25 8             1         1 1                           1 1     1             1                       1                   25
26 12       1       1     1 1     1                                   2 1         1           1       1   1                 26
27 13     1 1           1           1 1     1     1               1               1           1     1 1               1     27
28 3                                                 1     1                   1                                           28
29 14   2   1 1                       1         1     2                       1 2                         1     1     1     29
30 9       1     1                                   2       1 1                 1     1               1                   30
31 11             1   1         1       1   2       1                   1         1           1                   1         31
32 9           1       1       1   1                       1                             1   1     1                   1   32
33 12                       1     2       1   1           1   1 2 1     1                           1                       33
34 9                   1         1           1                             1 1       2 1                   1               34
35 14               3   1                     1                                     1 1 1   1             1 1   1   1 1     35
36 9                 1       1 1 1         1                 1     1     1                       1                         36
37 9                                                           1   1   2     1     1                       1 1     1       37
38 13     1         1             1               1   1 1                   1 1           1             1   1       1     1 38
39 11             1                       1                     1       1   1       1   1 1         1       1             1 39
40 12                                       1                 1       1 1           1 1 1   1     1       2           1     40
41 8                 1                   1   1       1               1 1 1                       1                         41
42 6                 1                                 1                     1                                   1       2 42
43 18                     1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2         1         1 1 2   43
44 10                               1 1                 1             1   1     1       1           1               1   1   44
45 11         1     1 1         1     2 1 1     1                                         1         1                       45
46 17   1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1   2         1     1     46
47 12     1       1             1             1     1     1           1   1                 1           1           1     1 47
48 15 1                   1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1       1 1           1 1 48
49 12               1   1           2     1       1                                       1               1   1     1 2     49
50 7             1                       1                 1       1               1         1           1                 50
51 10           1             2                   1   2   2   1                                       1                     51
52 9                 1     1           1 1   1                                   3                             1           52
53 26 1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   1 1 1 3 1   1         1 53
54 14 1           1       1           1     1                     2                       1 1 1         1       2       1   54
55 16   2                     2       1                         1   1     1     1           1   1     1         1   1     2 55
56 13 1                               1     1 1       1     1                   1   1 1     1                   2 1         56
57 6         1 1       1                   1                                 1                                     1       57
58 14           1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1                           2         58
59 7                 1                             1           1 1 1       1                 1                             59
60 14   1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1           1             1             60
61 11   2     1   1           2             1                                       1   1   1               1               61
62 9                 1     1         1             1   1   1   1 1                 1                                       62
63 9                                     1         1         1   1               1   1       1 1                     1     63
64 13 1               1       1 1             1 1 1       2                 1       1                         1         1   64
65 14               1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1                   1     65
66 7   1         1               1                                           1                         1     2             66
67 15 1   3   2                           1   1                   1 1   1           1               1         1     1       67
68 8     1   1                         1                     1                                         1   1 1     1       68
69 5           1       1                                                     1                 1                     1     69
70 11       1           2                                   2               2   1   1   1                             1     70
71 11 2                   1 1 1 1     1                                   1     1                     1               1     71
72 7 1                       1                                             1   1   1     2                                 72
73 7     1     1     1                               1                     1   1           1                               73
74 9 2   1           1                                     1                               1         1 1           1       74
75 12     1 1           1 1     2                         1   1         2         1                                       1 75
76 6     1                 1     1                                                           1   1     1                   76
77 10           1         1                     1         1 1                 1   1       1       1                     1   77
78 10                 1     1     1       2   1   1     1                                       1           1               78
79 8       1               2     1                         1                               1   1                         1 79
80 9   1                               1                         1   1                       1 1   1         1       1     80
81 10       1 1                                   1         1       1 1     1             1           1         1           81
82 18               1 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   1       1 1 1           82
83 10 1                                 1                 1   1 1         1 2     1                                       1 83
84 5                   1                               1 1                       1 1                                       84
85 7                               1             1         1                       1   1                       1     1     85
86 13 1     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   1       1                         86
87 7             2                                   1       1 1               1   1                                       87
88 5               1             1     1             1                         1                                           88
89 4           1                       1       1                                                   1                       89
90 13     1   1                   1   2         1                         1             2     1 1         1             1   90
91 6           1             1   1 1           1                           1                                               91
92 9                       1     1                   1       1                       2   1   1                     1       92
93 12       1     1               1                             1   1   1           1     1   1                   2   1     93
94 12                     1                       2       1                           1                       1   3     2 1 94
95 11   1 2   1     1                               1                                       1     1             2         1 95
96 7   1               1         1         1                                                 1       1                 1   96
97 8   1               1                         1     1                       1         1                 1     1         97
98 13                         1 1       1       1 1     1 1       2           1             1                 1       1     98
99 13   2               1           1         1     1   1             1   1 1               2     1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng