BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 25 2               1   2               3 1     1 1     1 1               1     1         2       1 1 2       1   1 1   1 00
01 13     1                   1       1     1     1 1           1   1               1                 1   1         1 1     01
02 23 1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1         1 1       1           1       1         2     1     1     1   02
03 12 1       1     1   1       2                         1 1 1               1                     1                 1     03
04 14           1           1                 1 1         1               4     1     1     1                       1 1     04
05 18     2 1       1         1 1 1   1   1     1       1       1       1   1 1           1           1               1     05
06 15           1 1   1   1             1         1                       1 2   1                   1   1 1 1   1           06
07 12   1                                 1       1                 2           1   1           1     1     1         1   1 07
08 14       1     1   1           1         1   1   1                   1   1   1 1               2                       1 08
09 21 1   1   1 1 1 1   1             1       1 1       1             1             1         1 1 1 1 1     2   1           09
10 15   1   2                       1       1         1   1                 1 1             1 1                 2         2 10
11 17     1     1                     1 1 1 1       1             1     1       2       1   1     1   1 1               1   11
12 10             2   1           1                           1       1           1                 1     1     1           12
13 17     1     1         1                     2 1   1           1         1 2 1   1         1 1                 1 1       13
14 14             1 1     1     1 1                                     1   1   1   1     2         1 1               1     14
15 16                                           1             1         1     1     1       1 1 1       1 1 1 2 1 1     1   15
16 10         1 1 1     1             1       1       1 1         1               1                                         16
17 9                       1       2                           1                 1 1   1       1             1             17
18 14       1             1       1 1                 2       1 1 1   1                   1   1   1       1                 18
19 15     1 1 1             1           1 1           1 1   1   1               1 1 1 1           1                         19
20 16             1 1 1       2 1   1             1   2           1 1 1         1                   1             1         20
21 13               1   2               1               1   1                 1       1 1       1     1 1                 1 21
22 14               1     2 1     1 1                     1             1   1         1       1 1     1             1       22
23 14             1         1           1           1     1 2     1                 1             1       1   1 1     1     23
24 15         1                                             1       1 1     1       1       1 2 1       1 2   1       1     24
25 21   1   1   1     1 1   1             1         1 1     1   1         1     1 1     1       1       1         2 1     1 25
26 13                                       1             1   1         2   1     1 1     2   1         1   1               26
27 11             1   1   1   1               1 1         1                       1                     1   1       1       27
28 13     1 2               1 1                   1           1             1                       1       2   1   1       28
29 17         1   1                     1   1 1 1   1 1   1   1                   1 1   1               2             1 1   29
30 21                         1       1 3 1     1               1       2       1 1   1         1   1   1 1 1 1 1         1 30
31 18           1           1                   1         1 1 1 2                     2   1 1   1   1           2   2       31
32 17                 1               1         1   2 1   1     1     1       2     1           1     1         1 1 1       32
33 14                         1   2 3         1 2     1                                 1   1                             2 33
34 20     1   2       1               1     1 1     2   1           2   1       1         1 1     1           1     2       34
35 13         1         1             1     1 1           1 1                 1         1 1     1   1     1                 35
36 14                     1                 1         1 1       1   1 1                 1 1           1 1 1               2 36
37 18       2     1 3 2           2 1   1   1                               2                         1               1 1   37
38 14             1 1   1             1     1     2               1       2               1   2               1             38
39 17   1         1               1             1 2 1                     1 1   1       1       1     1 2   1         1     39
40 16       1   1   1       2 1 1               1       1     1     1         1 1         1                   1           1 40
41 10             1                         1   1                 1 1         1       1             1           1       1   41
42 21     2 3   1                       2       1   1         3       1 1           1 1 1         1           1       1     42
43 22             1   1       1 1   1     1     1 1         1       1 1 1             1 2 1   1   1               1     2 1 43
44 21         1 1         1 1 1       1 1                   1         2 1 1 1       1 3     1     1               2         44
45 18   1     1             2 1       1 1 1   1       1     1 1   1       1               1               1         1 1     45
46 14   2       1 1       1             1                         1     1           1 2 1 1                   1             46
47 12   1     1     1           1                         1     1 1     1     2   1                   1                     47
48 19         1       1 1                   1               2                 1           1 3 1   2 1   1   3               48
49 18                   1           1     1     1       2 2                       2   1         1 1               1 3   1   49
50 17 1         1     1   1                                           1 1 1       1     1           1 1 1     2 1       2   50
51 19                       1   1   1 1   1     2       1 1       3         1 1 1 1   1   1                           1     51
52 25     1     2       1     1   1                     1 1     1 1 1   1   1 1   2 2       1     1 1 1       1         1 1 52
53 12                         1 1     1             1 1               1         2   1     1   1                           1 53
54 20             1                 1 1       2 1   1 1 1   1   1             1       1     1   1   1   1         2       1 54
55 14   1               1         1     1           1                 1           1 1         2 1   1         1   1         55
56 13               1 1         2     1                               1   1                     2 1       2         1       56
57 20       1     1   2 2                 1     1       1 1       1         1 1           1     1     1   1   1 1       1   57
58 18 1     1 1 1             1   1       1   1   1     1         1 1             1           2             1 1     1       58
59 23   1 2 1     1 1   1                 1           1 1   1     1   1         1   1   2       1   1     1 1 1 1           59
60 21 1           2 1     2   1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   1                             1                 1 60
61 10                       1             1             1             1   1                   1 1         1   1         1   61
62 19   1           1       1   1 1         1 2       3   1     1 1                                         1 1 1 1       1 62
63 14 1       1           1             1     1     1     1     1     1     1   1         1                         1   1   63
64 13   1     1 1       1                   1         1       1   1                       1 1               1     2         64
65 19   1             1         4         1 1     2           1           1   1     1   1         1       1     1 1         65
66 23       1   1                     1       1 1 1 1   1 1 1   1   1                   1 1 2 1                   2 1 2   1 66
67 16 1 2   1       1         1   1                     1   1       1   1                 1 1   1       1               1   67
68 22   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1                           1   1     1           2       1     1   1           68
69 12   1     1 1     1   1 1     1                     1     1                         1         1                   1     69
70 16     1   1       1 2         1               1   1         1 1         1       1     1       1   1 1                   70
71 12     1 1   2           1       1   1                   1                         1           1 1               1       71
72 14 1           1       1     1     1             1 1             1 1             1                     1 1           2   72
73 21 2 1   1         1     1           1               2                 1     1 1       1 3 2           2             1   73
74 10 1             1   1         1 1                         1     1               1       1       1                       74
75 13         1 1   1                             2                         1     1   1         1     1       1   1   1     75
76 10     1     1 1     1       1                                   1             1           1             1   1           76
77 17 2     1                 1       2           1     1   1           1 2       1             1   1       1             1 77
78 16         1 1   1     1 1       1           1 2           1           1           1             1     1           1   1 78
79 9   1                   1           1             1                             1   1             1     1       1       79
80 15     1   1                           1         2     1 1 1                   2             1   1           1   1   1   80
81 14   2   1                 1                                   1             1                 1 1         2 1 2   1     81
82 17         1         1   3 1   2         1       1   1         1   1   1 1                                   1     1     82
83 15 1               1 2             1 1                       1     1 1             1       1     1     1         1   1   83
84 19       1 1   1 1           1         1   1         1     1 1   1     1   1         2               1 1   1         1   84
85 15 1   1               1   1 1 1   1     1       1             1     1   1             1                             1 1 85
86 21         2     1             1 1       2 1     1         1   1 1         1 1       1         2         1     1     1 1 86
87 11     1         1 1               1       1       1                       2                         1       2           87
88 15 1                 1         1 1 1                             1 1       1       1                 1         1   3   1 88
89 12                 1   1             1 1       1         1       1                             1 1 1 1 1                 89
90 19 1   1             1   1 1       1   1                   1     1   1 1   1       1           1       1   1     1 1 1   90
91 15 2         1                 1                 1   1 1         1     1           1 1       1 1         1   1           91
92 18         1 1   2       1   1   3       2             2         1                     1       1   1 1                   92
93 22 2 1 1       1 1         1         1   1             1 2 1                 1       1   1 1       1       1   1 1   1   93
94 16   2 1               1 1   1 1 1   2                         2       1 1 1                                   1         94
95 11 2 1                 1     1             2 1                     1                                     1           1   95
96 17                           1 1 1         2   1         1   1   1 1   1     2     1             1     1   1             96
97 12     1 1 1       1             1   1 1 1             1     2                                                     1     97
98 18 1 1   1                 2               2     1         2 2       1       1       2             1                   1 98
99 15                     2   1       2     1           1             2 1 1 1         1     1                             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng