BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 19       1 1                 1         1       1   1 2               1   2               3 1     1 1     1 1             00
01 15   1     1           1       1 1     1         1       1                   1       1     1     1 1           1   1     01
02 27 1 2   1     1   1   1     1             3         1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1         1 1       1 02
03 18       2     1 1   1 1                 1     1   1 1       1     1   1       2                         1 1 1           03
04 7       1                                   1                 1           1                 1 1         1               04
05 22       1         1   2               1 2 1     1       2 1       1         1 1 1   1   1     1       1       1       1 05
06 17   1       1 1 1   1           1 1 1   1 1 1                 1 1   1   1             1         1                       06
07 10                             1   1 2 1               1                                 1       1                 2     07
08 14     1       1     1     1       1             1         1     1   1           1         1   1   1                   1 08
09 20 1 1         1   1             1 1 1       1       1   1   1 1 1 1   1             1       1 1       1             1   09
10 16             1   1 1 2               2 1         1   1   2                       1       1         1   1               10
11 13   1 1                             1 1                 1     1                     1 1 1 1       1             1     1 11
12 18 1       1     1   2 1     1     2     1       2               2   1           1                           1       1   12
13 12     1 1   1     1                                     1     1         1                     2 1   1           1       13
14 15         1 1 1 2 1 1   1                         1             1 1     1     1 1                                     1 14
15 17 1 1         1 1 3 1 1 1   1 1   1 1                                                         1             1         1 15
16 13                 1         1               2               1 1 1     1             1       1       1 1         1       16
17 7 1                       1   1                                           1       2                           1         17
18 15         1           1         2             1           1             1       1 1                 2       1 1 1   1   18
19 18       1   1           1           3         1   1     1 1 1             1           1 1           1 1   1   1         19
20 20           1             1 1       2         1   1             1 1 1       2 1   1             1   2           1 1 1   20
21 14               2 1               1   1   1 2                     1   2               1               1   1             21
22 17 2     2         1   1       2       1                           1     2 1     1 1                     1             1 22
23 15     1   1   1         1             1 1       1               1         1           1           1     1 2     1       23
24 16 1 1 1   2 1   2 1               1     1 1                 1                                             1       1 1   24
25 19   1   3   1               1 1                 1     1   1   1     1 1   1             1         1 1     1   1         25
26 11 1             1     1                 1 1       1                                       1             1   1         2 26
27 10                         1   1       1                         1   1   1   1               1 1         1               27
28 16     2   1   1 1 1                     1   2           1 2               1 1                   1           1           28
29 12                                         1 1               1   1                     1   1 1 1   1 1   1   1           29
30 20     2   1         1     1 1 2 1 1                                         1       1 3 1     1               1       2 30
31 13   1     1   1     1       1                                 1           1                   1         1 1 1 2         31
32 15 1       1             1 2   1                                     1               1         1   2 1   1     1     1   32
33 12                     1 1                                                   1   2 3         1 2     1                   33
34 19       1 1 1   1       2                               1   2       1               1     1 1     2   1           2   1 34
35 16     1       1 1 1             1 1 1 1           1         1         1             1     1 1           1 1             35
36 13     1             1                 1 1   1   1                       1                 1         1 1       1   1 1   36
37 21   1   1     1 1               2 1               1       2     1 3 2           2 1   1   1                             37
38 12       1             1                 1   1                   1 1   1             1     1     2               1       38
39 13   2                       1 3                       1         1               1             1 2 1                     39
40 21 2         1           1 2 1             2 1             1   1   1       2 1 1               1       1     1     1     40
41 10       1                 1 1 1             1                   1                         1   1                 1 1     41
42 22           2               1   1     1         1 1     2 3   1                       2       1   1         3       1 1 42
43 17         1     1         2                   1                 1   1       1 1   1     1     1 1         1       1 1 1 43
44 17 1   1 1           2             1                         1 1         1 1 1       1 1                   1         2 1 44
45 21 2   1   1   1       1         1         1           1     1             2 1       1 1 1   1       1     1 1   1       45
46 21     1   1 1 1       1   2   1 1       1 1 1     1   2       1 1       1             1                         1     1 46
47 15           1           1           1   1     1 2     1     1     1           1                         1     1 1     1 47
48 14       1       1         2   1 1       1     1             1       1 1                   1               2             48
49 13                               1   1   1         2                   1           1     1     1       2 2               49
50 15 1         1     1   1   1     1       1     1 1   1         1     1   1                                           1 1 50
51 20     2         1         1 1   1 1           1                           1   1   1 1   1     2       1 1       3       51
52 18     1   1           1     1                 1 1       1     2       1     1   1                     1 1     1 1 1   1 52
53 9             1         1           1                                       1 1     1             1 1               1   53
54 16                     1     1       1 1       1                 1                 1 1       2 1   1 1 1   1   1         54
55 8         1                     1                     1               1         1     1           1                 1   55
56 11                   1       1               2     1               1 1         2     1                               1   56
57 14                       1 1   1                           1     1   2 2                 1     1       1 1       1       57
58 18   1   1     1     1             1       1         1     1 1 1             1   1       1   1   1     1         1 1     58
59 19         1   2             1   1       1             1 2 1     1 1   1                 1           1 1   1     1   1   59
60 23           1     1     1 1             1           1           2 1     2   1     1     1   1   1   2     1 1 1   1 1   60
61 12     1 1         1 1               1       1   2                         1             1             1             1   61
62 20                   1   1     1       1       1 1     1           1       1   1 1         1 2       3   1     1 1       62
63 16             1       1 1 1   1               1   1 1       1           1             1     1     1     1     1     1   63
64 11 1                         1   1                     1     1 1       1                   1         1       1   1       64
65 17 1   1             1       1 1       1               1             1         4         1 1     2           1           65
66 13                     1                                   1   1                     1       1 1 1 1   1 1 1   1   1     66
67 12                                   1               1 2   1       1         1   1                     1   1       1   1 67
68 27           1       1 1 1     1             2 2 2 1   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1                           1 68
69 10 1                                                   1     1 1     1   1 1     1                     1     1           69
70 20   1   1 3       1   1 1           1     1             1   1       1 2         1               1   1         1 1       70
71 17 1 1 1           1         1 1 2   1                   1 1   2           1       1   1                   1             71
72 14 1   1         1 1                         1       1           1       1     1     1             1 1             1 1   72
73 12                   1   1                   1       2 1   1         1     1           1               2                 73
74 11             1   1             1               1   1             1   1         1 1                         1     1     74
75 14 1   2 1           1         1         1 1   1             1 1   1                             2                       75
76 13   1               1   1 1       1   1       1         1     1 1     1       1                                   1     76
77 17   2           1   1             1             1 1 2     1                 1       2           1     1   1           1 77
78 20     1     1           1 1 1     2       1 1     1         1 1   1     1 1       1           1 2           1           78
79 10     1       2                     1     1       1   1                   1           1             1                   79
80 16 2         2                   1 1   1         1       1   1                           1         2     1 1 1           80
81 14 1 2         1   1         1   1 1           1       2   1                 1                                   1       81
82 18     1                       1           1 1     1         1         1   3 1   2         1       1   1         1   1   82
83 13           1       1                     1       1 1               1 2             1 1                       1     1 1 83
84 22   2     1             1           1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1           1         1   1         1     1 1   1     84
85 20       1   1       1         1   1   1 1     1   1 1   1               1   1 1 1   1     1       1             1     1 85
86 20           1   1     1 1           1 1   1   1             2     1             1 1       2 1     1         1   1 1     86
87 15         1 1     1 1 1 1             1         1 1     1         1 1               1       1       1                   87
88 15 1         1             2 1       1 1 1           1                 1         1 1 1                             1 1   88
89 15                     1 1       2 1   1   1     1                   1   1             1 1       1         1       1     89
90 16               2 1               1     1     1     1   1             1   1 1       1   1                   1     1   1 90
91 20   1         2 1       1   2     1     2 1     1   2         1                 1                 1   1 1         1     91
92 19     1                                   1 1 1   1         1 1   2       1   1   3       2             2         1     92
93 18   2                                     1   1   1 2 1 1       1 1         1         1   1             1 2 1           93
94 20         2 1         1           2       1   1       2 1               1 1   1 1 1   2                         2       94
95 13 1     1     1         1                           2 1                 1     1             2 1                     1   95
96 16               1         1           1 1     1 1                             1 1 1         2   1         1   1   1 1   96
97 15   1                       1       1           1       1 1 1       1             1   1 1 1             1     2         97
98 23       1   2   2 1             1   1 1           1 1 1   1                 2               2     1         2 2       1 98
99 20       1 1       1 1   1 1   1     1       2                           2   1       2     1           1             2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng