BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8 1                             1         1                     1 1     2           1                                   00
01 14     1 1       1     1 1                   1   1 2 2 1           1           1                                         01
02 8                     1     1               1           1                       1 1                         1 1         02
03 12 1 1                 1       1 1                     2                   1               1 1       1     1             03
04 11       1               1                       1                               1 1   1 1     1     1       1   1       04
05 9             1           1                 1                 1       1       1                           1   1     1   05
06 16               1 1                 1         2   1                 1               1 1     2         1 1   1 1   1     06
07 9     1                                             1 1   1         1       1                     1   1     1           07
08 8                                   1           1   1     1     2         1                             1               08
09 13 1       1                     1 1   1     1             1 1                 1           1   1           1           1 09
10 8                     1 1           1                   3             1                         1                       10
11 7     1         1 1                                               1 1 1 1                                               11
12 9                           1       2             1       1 1                     1               1   1                 12
13 12           2                 1 1         1             1       2                                 1         1   1 1     13
14 14         1         1         1         1       1               1         1 2   1             1 1         2             14
15 11         1       1                 1   1                   1           1   1         1               1       1   1     15
16 16             1   2             1       1                   1         1       1   2         1   2     1     1     1     16
17 11               1         1       1         1                     1         1   1     1   1 1         1                 17
18 10         2             1         2             1                     1                               1   2             18
19 11   1               1   1 1 1   1                                         3               1       1                     19
20 8   1   1     1       1   1 1                                             1                                   1         20
21 13               1       1   2               1           1 1     1                     1     1 1         1           1   21
22 13                       1 1   1                           1 1     3                     1 1   1         1         1     22
23 10                                 1 1 1 1   1         1       1               1                           1         1   23
24 15   1           1 1   1                       2   1   1 1     1 1                           1     1           1       1 24
25 4   1 2                                 1                                                                               25
26 6                           1     1               1                   1 1                                     1         26
27 9 1           1           1                                       1                                         2   1 1   1 27
28 8       1 1 1       1                                 1                               1     2                           28
29 11     1     1       2     1       1                   1                                       1               1 1 1     29
30 11       1                   1 1                                             1 1   1       1         1       1 1   1     30
31 5                     1   1                             1                                       1             1         31
32 12 1 1 1                           1         1 2     1       1                         1               1       1         32
33 7                           1                             1                 1   1                         1   1 1       33
34 17       1     1     1                 1   1           1 2     1       1       1           1     2           1   2       34
35 2                               1                                                                   1                   35
36 9     1 1                   1       1 1               1                   1           1                 1               36
37 7                                     1         1                   1 1             1           1       1               37
38 11               1         1 1                     1     1     1       1           1     1 1     1                       38
39 19     1     1 1 2               1 1         1                           1   2   1 1   1             2   1 2             39
40 13 1         1       1           1   1             2                         1           1     1   1 1     1             40
41 9 1                                         1 1     1                                   3               1   1           41
42 15 1 1 1                 1                 1           1       1     1 1 1   1                   1       1   1         1 42
43 8             1   1         1       1                           1                                               2   1   43
44 8       1   1                                     1       1                           1   1 1   1                       44
45 11     1                     1     1     1 1       1   1                   1         1                           1     1 45
46 12           2   1           1   1   1           1             1     1                         1   1                 1   46
47 14     1           1           2       1       1 1       1   1                 1                     1     1         1 1 47
48 12       1                                 1                 1     1   1         1 1 1             1 1 1           1     48
49 7               1 1                       1                 1 1 1   1                                                   49
50 18   1           1               1     1       1 1   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1                   1   50
51 9           1             1 1               1 1     1                                                   1     1       1 51
52 10                             1         1 1                   1       1   1     1     1       2                         52
53 12   1         1     1                   1           1   1                         1           1     1       1       2   53
54 14 1   1             1 1     1 1             1             1   1     1               1 1       1                     1   54
55 16     1   1     1 1 1     1   2 2           1     1   1                                       1     1                 1 55
56 9                             1 1 1         1   1                       1 2     1                                       56
57 8               1     1   1             1       1                                 1                 1   1               57
58 8 1   1                             2               1   1             1                       1                         58
59 6                       2                 1       1                 1                                       1           59
60 8                   1 1           1         1 1                         1                           1 1                 60
61 7   1             1                       1         1           1                   1             1                     61
62 8             1           1                                   1 1   1                     1                   1   1     62
63 18 1   1     1 1     1     1   1     1 1           1 2                     1 1   1                             2   1     63
64 4                                                                                       1               1       2       64
65 8         1             1                                 1     1           1                   1               1 1     65
66 11   1   1                     1         1       1                     1         1         1                 1     1   1 66
67 8                                 1     1 1                           1 1   1                     1     1               67
68 9                             1           1         1                         1           1       1                 3   68
69 7             2 1     1 1                                     1                                       1                 69
70 14       1   1                   1       1 2 1 1       1                               1   1       1       1       1     70
71 6       1     1                               1   1       1                                 1                           71
72 15       1 1           1 1   1         1           1       1             1       1   1       1           2           1   72
73 10             1 1                   1         1                     1               2                 1       1   1     73
74 12         1       1 1             1           1                     1         1                     1           1     3 74
75 15 1                         1             1           1         1   1   1     1   1 1     1 1 1         1         1     75
76 15         1   1         1                       1   2     2     1   1           1       1 1                         1 1 76
77 13   1               2                           1           1   1   1     1     1                 1 2 1                 77
78 11                   1                             1     1 1           1       1       1     1             1     1   1   78
79 8         2             1                 1   1                               1                 1       1               79
80 12 2   1 1         2   1   1                     1                   1                                       1 1         80
81 9                       1             1         1           2           1           1       1                         1 81
82 9         1   1       1                                     1     1     1               1 1                           1 82
83 16         2 2     1       1       1 1   2       1             1       1         1   1           1                       83
84 14   1                 1       1       1 1                 1                 1     1 1   1       1 1     1         1     84
85 9   1         1 1 1     1               1                 1   1                                   1                     85
86 14 1 1                                   2                             1   1 1 1   1 1 1 1                       1     1 86
87 8                     1               1                                 1         1     1 1           1   1             87
88 9           1                     1         1         1           1         1   1                         1           1 88
89 10     1               1         1     1                       1 1 1           1         1     1                         89
90 8       1                                     1     1                     1               1         1               1 1 90
91 7               1                         1                   1         1                   1   1 1                     91
92 15   2       1                       1 1                 1     1         1       1   1 1 1             1   1     1       92
93 11 1         1           1 2                     1       1       1   1                               1 1                 93
94 13   1             1                 1 1                   1               1 1 1   1   1       1   1   1                 94
95 11 1       1 1 1   1           1       1                                         1   1 1                     1           95
96 14       1                       1     1     1               2       1         1     1   1   1   1     1     1           96
97 14                     1       1   1   1   1             1   2     1           1   1     1   1                       1   97
98 10 1       1         1                                 1           3                     1                       1 1     98
99 9       2           1           1 1           1   1               1                               1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng