BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6   1   1   1         1                                       1               1                                         00
01 13                 1         1                   1   1                 1         1   1   1           1     1       2   1 01
02 8                           1     1         1                   1                                   1       1   1     1 02
03 11       1     1                 1           1                       1       1               1       1       1   1 1     03
04 14   1     1       1                 1                               1       1   1         1 1     1   1   1           2 04
05 14                   1 1           1     1                                     1     2   1     2 1 1 1   1               05
06 17           1                       1 2         1 2             1                   2 2         2 1           2         06
07 8 1             1       1           1       1                 1             1                                     1     07
08 13   2 1       1                             1       1             1             1   1     2             1   1           08
09 12   1                 1       2           2               1       1 1           2                                 1     09
10 10                       1     1           1 1 1       1       1                             1               1         1 10
11 8                                   1             1                   1             2       1       1     1             11
12 11     1       1     1                         1         1         2         1   1             1           1             12
13 11                   2     1   1 1   1   1               1                           1     1               1             13
14 11                           1   1       1       1           1 1 1                             1   1               1   1 14
15 11             1 1             1   1                                     1   1     1       1   1     1                 1 15
16 9                 1         1     1         1                       1         2                       1           1     16
17 10       1                         1   1 1     1                             1     2             1   1                   17
18 10                   1       1                       1                 1   1       1                   1 1   1     1     18
19 13   1 1                 1 1   1                 2                     1 1                   1     1 1       1           19
20 11   1                   1             1     1           1 1                     1                       1 2     1       20
21 12         1                                   1         1   1           1 1         1 1   1 1   1               1       21
22 14 1       1         1   1 1     1                 1 1 1   2                           1     1           1               22
23 9   1                           1 1                         1     1                 1             1                 1 1 23
24 13 1     1             1     2                                 1   1 1 1             1               1 1             1   24
25 8       1                 1     1       1             1                       1                             1   1       25
26 12       1             1   1                         1       2                         1   1 2     1     1               26
27 7         1     1                         1 1 1                                         1           1                   27
28 9               1 1   1           1                                 1                             1   1           2     28
29 8                     1           1   1           1           2                         1                     1         29
30 11           1 1           1 1 1                   1 1 1                         1                   1     1             30
31 13 1                                   2         2     3                   1                               1     1 2     31
32 8         2                               1 1           1                 1       1               1                     32
33 18 1             1 1   1   1   1               1       1             2               1         1       2       1 1 1   1 33
34 8 1                                             1                 2               1   1 1                       1       34
35 16   1 1     1 2         1                   1       1         1   1   1                               1   1 1 1     1   35
36 9                   1 1     1                                         1 1 1                 1                       2   36
37 12           2                                         1               1 1       1 1     1 1     1                   1 1 37
38 8       1           1 1                       1                       1                       1         1             1 38
39 10         2   1     1                       1 1 1             1   1               1                                     39
40 11   1   1       1   1                                         1 1   1 1               1               1         1       40
41 5           2                                 1                                                           2             41
42 12 1 1 1               1     1     1               1             1     1         1                     1         1       42
43 12       1       1           2         1   1         1     1               1   3                                         43
44 16         1   1 2 2         1   1                   1       2       1         2         1       1                       44
45 11 1           1           1 1   1   2             1                                   1                 1   1           45
46 7     2         1       1                                                       1               1       1               46
47 9         1                   2           1                                 1         1                     1 1       1 47
48 8                     1   1           1                   1           1                 1         1             1       48
49 10 1                         1   1       1         1 1       1   1               1                     1                 49
50 12     1     1                 1           1 1         1     1           1   2             1                     1       50
51 8 1           1                     1     1   1                   1                                 1             1     51
52 9     1           1 1     1         1 1                   1     1                             1                         52
53 10 1 1         1                     1 1   1                             1       1     1             1                   53
54 15   1     1   1                       1   1   1         2 1               1   1         1     1       1 1               54
55 16   1                       1       1 1 1             1     1     1               1                     2 2     2   1   55
56 10 1     1                                         1     1           1   1               1                     1   1 1   56
57 11 1   1                 2         1 1     1               1 1             1                             1               57
58 10               1                       1 1                               1   1         1     1 2             1         58
59 11     1         1 1                 1                   1       2         1                   2                   1     59
60 13   1             1         1 1                             1           1     1     1       1   1 1     1             1 60
61 7             1   1                               1               1                   1             1               1   61
62 12     1       1 1                               1               1   1         1                 1 1                 2 1 62
63 11   1                   1 1                 1   1       1                 1       1           2   1                     63
64 4                   1                                   1       1 1                                                     64
65 11                 1     1                         1 1   1           2               1     2                 1           65
66 5                                           1 1     1                       1                               1           66
67 11                   1           1 1   1 2                     1     1     1             1             1                 67
68 11           1     1     1           1 1                         1         1                 1                 2     1   68
69 9                                 1         1   1                       1                 1 1 1     1 1                 69
70 12                   1   1           1           1   1     1 1 1             1         1               1             1   70
71 5                                                   2   1               2                                               71
72 16       1 1 1     1       2       1 1           1       1 1       1             2 1           1                         72
73 9       1       2     1                       1                     1       1     1                             1       73
74 7                               1 1       1                 1           1               2                               74
75 14     1               1                 1 1 1   1     1             1 1     1             1     1             1     1   75
76 10       1     1   1             1       2             1 1                     1         1                               76
77 14 1       1   1     1                   2         1       1 1 1                   1   1                   1     1       77
78 13 2 1       1                         1       1           1 1   2                     1           1         1           78
79 7       1 1                     1   1       1     1                                                                 1   79
80 9             1       1                           1             1               1         2                 1 1         80
81 10     2               1           1       1   1 1     1                   1                             1               81
82 12                 1                   1   1                           1           1 1     1             1   2 2         82
83 9     1                   1   1   1                                     1         1     1           1 1                 83
84 9 1     2                       1                                       1       1 1                     1     1         84
85 17     1         1             2           1 1 1   1   1   1               1           1         1     1   1   2         85
86 12           1         1       1 1 1                                 1     1                   1           1         1 2 86
87 15         1 1   1   1                             1     1                 1 1 1   2             1 1     1         1     87
88 11                       2       1             1     1     1             1   1           1       1 1                     88
89 9         1 1                   1       1                             1             1 1         1                     1 89
90 14           1       1   1             1 1     1         1     2   1   1       1           1 1                           90
91 14                         2                     1 1 2   1 2   1             1         1                         1     1 91
92 12 1 1     1               1 1                         1       2 1 1         1                     1                     92
93 13       2   2     1     1     1                                         1 1               1 2                   1       93
94 9     1                   1     1                                             1             1 1 1   1 1                 94
95 4               1                                                                   1             1                 1   95
96 8                       1         1                         2           1   1                               2           96
97 13         1       1 1 1             1           1     2         1     2                                           1 1   97
98 8                                       1                 1       1                   1     1       1     1   1         98
99 4                             1                                 1               1       1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng