BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8             1 1     2           1                                         1                   1                   1   00
01 9 2 1           1           1                                                       1                         1 1   1   01
02 10     1                       1 1                         1 1               1       2       1     1                     02
03 10   2                   1               1 1       1     1                 1         1       1                           03
04 18                             1 1   1 1     1     1       1   1       1   1         1     1   1 1 2             1 1     04
05 11           1       1       1                           1   1     1   1     1                     1 1         1         05
06 13                 1               1 1     2         1 1   1 1   1       2                                           1   06
07 14 1 1   1         1       1                     1   1     1                               1 1 1     1         1       1 07
08 14 1     1     2         1                             1                 2     1 1       1           1       1 1         08
09 9       1 1                 1           1   1           1           1                         1 1                       09
10 10     3             1                         1                           1     1                 1     1     1         10
11 5               1 1 1 1                                                                         1                       11
12 6       1 1                     1               1   1                                       1                           12
13 10     1       2                                 1         1   1 1                                   1     1 1           13
14 17             1         1 2   1             1 1         2               1       2   1         1             1     1   1 14
15 8         1           1   1         1               1       1   1                                       1               15
16 18         1         1       1   2         1   2     1     1     1     1 1 1   2 1                                     1 16
17 12               1         1   1     1   1 1         1                 1 1         1     1                       1       17
18 9                   1                               1   2               1           1   1               1             1 18
19 9                       3               1       1                                 2     1       1                       19
20 8                       1                                   1         2         1       1           1         1         20
21 10     1 1     1                     1     1 1         1           1   1                                   1             21
22 12       1 1     3                     1 1   1         1         1                                 1     1               22
23 8   1       1               1                           1         1                       1   1                     1   23
24 12   1 1     1 1                           1     1           1       1   1   1             1                   1         24
25 2                                                                                                         1       1     25
26 7                   1 1                                     1         1 1       1                               1       26
27 7               1                                         2   1 1   1     1                                             27
28 5   1                               1     2                                                               1             28
29 9   1                                       1               1 1 1       1             1   1           1                 29
30 13                         1 1   1       1         1       1 1   1             1   1   1                 1         1     30
31 7     1                                       1             1           1                           1 1               1 31
32 10 1       1                         1               1       1                         1       1             1   2       32
33 7       1                 1   1                         1   1 1           1                                             33
34 15   1 2     1       1       1           1     2           1   2                                   1   1     1           34
35 5                                                 1                     1 1       1                               1     35
36 10   1                   1           1                 1                     1           1 1           1   1   1         36
37 8                 1 1             1           1       1                               1                 1       1       37
38 15     1     1       1           1     1 1     1                         1   2   1 1   1   1             1               38
39 14                     1   2   1 1   1             2   1 2                             1                   1     1       39
40 10                         1           1     1   1 1     1                         2     1 1                             40
41 10 1                                   3               1   1                 1   1                     2                 41
42 11   1       1     1 1 1   1                   1       1   1         1                                     1             42
43 8             1                                               2   1   1       1                                   1   1 43
44 17       1                           1   1 1   1                         1 2           1 2     1         1     1 1   2   44
45 10   1                   1         1                           1     1     1         1                     2   1         45
46 9           1     1                         1   1                 1             1                       1   1 1         46
47 13     1   1                 1                     1     1         1 1         1     1 1     1 1   1                     47
48 17         1     1   1         1 1 1             1 1 1           1             1   1     2       1               2       48
49 9         1 1 1   1                                                   1               1         1       1       1       49
50 16 2 1     1 1   1     1 1       1           1 1                   1                       1 1                 1     1   50
51 7 1                                                   1     1       1       1             1     1                       51
52 12           1       1   1     1     1       2                                   1               1   1                 2 52
53 12 1   1                         1           1     1       1       2   1         1   1                               1   53
54 13       1   1     1               1 1       1                     1         2       1 1                     1       1   54
55 8   1                                       1     1                 1           1               1     1       1         55
56 7                     1 2     1                                         1       1                                     1 56
57 8                               1                 1   1               1                   1       1 1             1     57
58 6 1   1             1                       1                                                               1         1 58
59 4                 1                                       1                   2                                         59
60 5                     1                           1 1                                       2                           60
61 9 1           1                   1             1                                   1 1         1               1   1   61
62 10           1 1   1                     1                   1   1         1                     1           1         1 62
63 18 2                     1 1   1                             2   1     1                 1         1   1   3     1   1 1 63
64 9                                     1               1       2                   1             1     1 1         1     64
65 12       1     1           1                   1               1 1         1 1   1 1                   1           1     65
66 12                   1         1         1                 1     1   1                       1   2     1       1     1   66
67 12                   1 1   1                     1     1                   1     1     1           1 1 1       1         67
68 11 1                         1           1       1                 3                   1 1 1                         1   68
69 5           1                                       1                                     1     1     1                 69
70 10   1                               1   1       1       1       1                   1               2       1           70
71 8       1                                 1                                 1               2     1       1       1     71
72 11       1             1       1   1       1           2           1               1 1       1                           72
73 16                 1               2                 1       1   1           1 1     1             2 1   2   1   1       73
74 15                 1         1                     1           1     3                   1     2       2       1 2       74
75 16   1         1   1   1     1   1 1     1 1 1         1         1                           1                 1   1   1 75
76 16 2     2     1   1           1       1 1                         1 1         2   2   1                                 76
77 16         1   1   1     1     1                 1 2 1                 2       1                     1             2   1 77
78 12     1 1           1       1       1     1             1     1   1                     1 1                         1   78
79 8                           1                 1       1               1                                 1   2     1     79
80 8                 1                                       1 1           1     1   1                       1 1           80
81 8         2           1           1       1                         1                         1     1                   81
82 9         1     1     1               1 1                           1                 1           1         1           82
83 9           1       1         1   1           1                               1               1                 1   1   83
84 11       1                 1     1 1   1       1 1     1         1                         1   1                         84
85 11       1   1                                   1                           2               2 2           1         1   85
86 16                   1   1 1 1   1 1 1 1                       1     1 1                       1     1 1     1         1 86
87 10                     1         1     1 1           1   1                 1                               1 1         1 87
88 9   1           1         1   1                         1           1                           1     1   1             88
89 9           1 1 1           1         1     1                                                 1   1               1     89
90 12 1                     1               1         1               1 1         1   1 1 1 1                           1   90
91 7           1         1                   1   1 1                                                 1           1         91
92 15     1     1         1       1   1 1 1             1   1     1                     1           1   1   2               92
93 11     1       1   1                               1 1                     2       1   1     1             1             93
94 17       1               1 1 1   1   1       1   1   1                 1     1       1   1           1   1         1   1 94
95 6                             1   1 1                     1                 1             1                             95
96 14         2       1         1     1   1   1   1     1     1               1       1   1                           1     96
97 17     1   2     1           1   1     1   1                       1     1     1 1       1             1 1   1     1     97
98 12   1           3                     1                       1 1         1               1 2       1                   98
99 9               1                               1                             1 1         1   1   1                 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng