BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11   2       1       1                             1         1                     1 1     2           1                 00
01 17 1 1         1         1 1       1     1 1                   1   1 2 2 1           1           1                       01
02 9   1           1 1                     1     1               1           1                       1 1                   02
03 13     1   1         1 1                 1       1 1                     2                   1               1 1       1 03
04 10     1                   1               1                       1                               1 1   1 1     1     1 04
05 7     1                         1           1                 1                 1       1       1                       05
06 13   1           1                 1 1                 1         2   1                 1               1 1     2         06
07 9   1         1         1                                             1 1   1         1       1                     1   07
08 10         2 1                                         1           1   1     1     2         1                           08
09 14 2             1   1       1                     1 1   1     1             1 1                 1           1   1       09
10 10 2                                     1 1           1                   3             1                         1     10
11 10         1   2         1         1 1                                               1 1 1 1                             11
12 11     1   2                                   1       2             1       1 1                     1               1   12
13 13         1 1   2             2                 1 1         1             1       2                                 1   13
14 12                           1         1         1         1       1               1         1 2   1             1 1     14
15 9           1               1       1                 1   1                   1           1   1         1               15
16 15 1         1                   1   2             1       1                   1         1       1   2         1   2     16
17 12 1         1                     1         1       1         1                     1         1   1     1   1 1         17
18 9     1         1           2             1         2             1                     1                               18
19 12               1     1               1   1 1 1   1                                         3               1       1   19
20 9       1         1   1   1     1       1   1 1                                             1                           20
21 12         1                       1       1   2               1           1 1     1                     1     1 1       21
22 12                 1                       1 1   1                           1 1     3                     1 1   1       22
23 9     1                                             1 1 1 1   1         1       1               1                       23
24 14       1             1           1 1   1                       2   1   1 1     1 1                           1     1   24
25 8       2 1       1   1 2                                 1                                                             25
26 6               1                             1     1               1                   1 1                             26
27 7 1             2   1           1           1                                       1                                   27
28 9           1             1 1 1       1                                 1                               1     2         28
29 8                       1     1       2     1       1                   1                                       1       29
30 10   1 1                   1                   1 1                                             1 1   1       1         1 30
31 4                                       1   1                             1                                       1     31
32 12 1           1     1 1 1                           1         1 2     1       1                         1               32
33 6       2                                     1                             1                 1   1                     33
34 15 1                       1     1     1                 1   1           1 2     1       1       1           1     2     34
35 5     1   2                                       1                                                                   1 35
36 9         1             1 1                   1       1 1               1                   1           1               36
37 8       1   1                                           1         1                   1 1             1           1     37
38 16 1     1     1   2               1         1 1                     1     1     1       1           1     1 1     1     38
39 18             1 1       1     1 1 2               1 1         1                           1   2   1 1   1             2 39
40 12                   1         1       1           1   1             2                         1           1     1   1 1 40
41 9     1     1       1                                         1 1     1                                   3             41
42 14   1   1           1 1 1                 1                 1           1       1     1 1 1   1                   1     42
43 5                               1   1         1       1                           1                                     43
44 10   1           1         1   1                                     1       1                           1   1 1   1     44
45 10     1                 1                     1     1     1 1       1   1                   1         1                 45
46 12       1                     2   1           1   1   1           1             1     1                         1   1   46
47 12         1             1           1           2       1       1 1       1   1                 1                     1 47
48 12   1         1           1                                 1                 1     1   1         1 1 1             1 1 48
49 8       1                         1 1                       1                 1 1 1   1                                 49
50 17                     1           1               1     1       1 1   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1     50
51 7             1               1             1 1               1 1     1                                                 51
52 10                                               1         1 1                   1       1   1     1     1       2       52
53 12             2 1     1         1     1                   1           1   1                         1           1     1 53
54 16       1   2       1   1             1 1     1 1             1             1   1     1               1 1       1       54
55 15                       1   1     1 1 1     1   2 2           1     1   1                                       1     1 55
56 11             1 1                               1 1 1         1   1                       1 2     1                     56
57 8           1                     1     1   1             1       1                                 1                 1 57
58 10       1     1     1   1                             2               1   1             1                       1       58
59 9   2       1     1                       2                 1       1                 1                                 59
60 8             1                       1 1           1         1 1                         1                           1 60
61 9   1     1           1             1                       1         1           1                   1             1   61
62 7                 1             1           1                                   1 1   1                     1           62
63 17 1   1             1   1     1 1     1     1   1     1 1           1 2                     1 1   1                     63
64 3   1 1                                                                                                   1             64
65 7   1                       1             1                                 1     1           1                   1     65
66 9               1     1   1                     1         1       1                     1         1         1           66
67 8     1                                             1     1 1                           1 1   1                     1   67
68 7                 1                             1           1         1                         1           1       1   68
69 10     1 1     1   1             2 1     1 1                                     1                                       69
70 13         1               1   1                   1       1 2 1 1       1                               1   1       1   70
71 7             1           1     1                               1   1       1                                 1         71
72 13                 1       1 1           1 1   1         1           1       1             1       1   1       1         72
73 7                               1 1                   1         1                     1               2                 73
74 10 1         1               1       1 1             1           1                     1         1                     1 74
75 17     1           3 1                         1             1           1         1   1   1     1   1 1     1 1 1       75
76 16     1 1 1                 1   1         1                       1   2     2     1   1           1       1 1           76
77 12                     1               2                           1           1   1   1     1     1                 1 2 77
78 10         1 1                         1                             1     1 1           1       1       1     1         78
79 8                 1         2             1                 1   1                               1                 1     79
80 11                 1 2   1 1         2   1   1                     1                   1                                 80
81 8                                         1             1         1           2           1           1       1         81
82 8                           1   1       1                                     1     1     1               1 1           82
83 16                           2 2     1       1       1 1   2       1             1       1         1   1           1     83
84 14 1             1     1                 1       1       1 1                 1                 1     1 1   1       1 1   84
85 10                 1   1         1 1 1     1               1                 1   1                                   1   85
86 13   1               1 1                                   2                             1   1 1 1   1 1 1 1             86
87 9   1         1 1                       1               1                                 1         1     1 1           87
88 7                             1                     1         1         1           1         1   1                     88
89 11                 1     1               1         1     1                       1 1 1           1         1     1       89
90 8     1     1             1                                     1     1                     1               1         1 90
91 10   1 1     1                     1                         1                   1         1                   1   1 1   91
92 13               1     2       1                       1 1                 1     1         1       1   1 1 1             92
93 12 1         1       1         1           1 2                     1       1       1   1                               1 93
94 12                     1             1                 1 1                   1               1 1 1   1   1       1   1   94
95 12 1           1     1       1 1 1   1           1       1                                         1   1 1               95
96 13       1                 1                       1     1     1               2       1         1     1   1   1   1     96
97 13                                       1       1   1   1   1             1   2     1           1   1     1   1         97
98 12 2     1 1         1       1         1                                 1           3                     1             98
99 10       1                 2           1           1 1           1   1               1                               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng