BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6     2           1                                         1                   1                   1                   00
01 7           1                                                       1                         1 1   1     1       1     01
02 9             1 1                         1 1               1       2       1     1                                     02
03 9       1               1 1       1     1                 1         1       1                             1             03
04 21             1 1   1 1     1     1       1   1       1   1         1     1   1 1 2             1 1           1   2     04
05 10   1       1                           1   1     1   1     1                     1 1         1                         05
06 15 1               1 1     2         1 1   1 1   1       2                                           1             1 1   06
07 14 1       1                     1   1     1                               1 1 1     1         1       1     1 1 1       07
08 11       1                             1                 2     1 1       1           1       1 1                   1     08
09 8           1           1   1           1           1                         1 1                       1               09
10 9   1                         1                           1     1                 1     1     1                 1     1 10
11 4 1 1 1                                                                         1                                       11
12 6               1               1   1                                       1                             1           1 12
13 10                               1         1   1 1                                   1     1 1                 1       2 13
14 16       1 2   1             1 1         2               1       2   1         1             1     1   1                 14
15 7     1   1         1               1       1   1                                       1                               15
16 17   1       1   2         1   2     1     1     1     1 1 1   2 1                                     1                 16
17 14         1   1     1   1 1         1                 1 1         1     1                       1       1   1     1     17
18 10   1                               1   2               1           1   1               1             1       1         18
19 9       3               1       1                                 2     1       1                                       19
20 8       1                                   1         2         1       1           1         1                         20
21 8                   1     1 1         1           1   1                                   1                     1       21
22 9                     1 1   1         1         1                                 1     1               1       1       22
23 8           1                           1         1                       1   1                     1         1   1     23
24 8                         1     1           1       1   1   1             1                   1                         24
25 4                                                                                         1       1     1           1   25
26 10   1 1                                     1         1 1       1                               1               2     1 26
27 8                                         2   1 1   1     1                                             1 1             27
28 6                   1     2                                                               1               1           1 28
29 8                           1               1 1 1       1             1   1           1                                 29
30 13         1 1   1       1         1       1 1   1             1   1   1                 1         1                     30
31 6                             1             1           1                           1 1               1                 31
32 9                   1               1       1                         1       1             1   2                     1 32
33 8         1   1                         1   1 1           1                                             1     1         33
34 13   1       1           1     2           1   2                                   1   1     1               1       1   34
35 5                                 1                     1 1       1                               1                     35
36 10       1           1                 1                     1           1 1           1   1   1                       1 36
37 9 1 1             1           1       1                               1                 1       1       1               37
38 16   1           1     1 1     1                         1   2   1 1   1   1             1               1   1       1   38
39 16     1   2   1 1   1             2   1 2                             1                   1     1       1   1           39
40 11         1           1     1   1 1     1                         2     1 1                               1             40
41 11                     3               1   1                 1   1                     2                       1       1 41
42 11 1 1 1   1                   1       1   1         1                                     1                     1     1 42
43 7                                             2   1   1       1                                   1   1                 43
44 16                   1   1 1   1                         1 2           1 2     1         1     1 1   2                   44
45 11       1         1                           1     1     1         1                     2   1               1   1     45
46 11 1                         1   1                 1             1                       1   1 1           1     1 1     46
47 12           1                     1     1         1 1         1     1 1     1 1   1                         1           47
48 15   1         1 1 1             1 1 1           1             1   1     2       1               2                       48
49 6 1                                                   1               1         1       1       1                       49
50 12     1 1       1           1 1                   1                       1 1                 1     1       1       1   50
51 7                                     1     1       1       1             1     1                                     1 51
52 13   1   1     1     1       2                                   1               1   1                 2   1         1   52
53 11               1           1     1       1       2   1         1   1                               1             1     53
54 14 1               1 1       1                     1         2       1 1                     1       1     2         1   54
55 11                           1     1                 1           1               1     1       1         1   1   1 1     55
56 8     1 2     1                                         1       1                                     1 1               56
57 8               1                 1   1               1                   1       1 1             1                     57
58 4   1                       1                                                               1         1                 58
59 6 1                                       1                   2                                           1         1   59
60 5     1                           1 1                                       2                                           60
61 7                 1             1                                   1 1         1               1   1                   61
62 9 1                     1                   1   1         1                     1           1         1     1           62
63 16       1 1   1                             2   1     1                 1         1   1   3     1   1 1                 63
64 11                     1               1       2                   1             1     1 1         1           1     1   64
65 10         1                   1               1 1         1 1   1 1                   1           1                     65
66 12   1         1         1                 1     1   1                       1   2     1       1     1                   66
67 17   1 1   1                     1     1                   1     1     1           1 1 1       1               1 2 1   1 67
68 13           1           1       1                 3                   1 1 1                         1     1   1     1   68
69 9                                   1                                     1     1     1                 2   1   1 1     69
70 13                   1   1       1       1       1                   1               2       1               1 1     1 1 70
71 7                         1                                 1               2     1       1       1                     71
72 10     1       1   1       1           2           1               1 1       1                                           72
73 19 1               2                 1       1   1           1 1     1             2 1   2   1   1         1 1       1   73
74 17 1         1                     1           1     3                   1     2       2       1 2               1 1     74
75 15 1   1     1   1 1     1 1 1         1         1                           1                 1   1   1 1               75
76 18 1           1       1 1                         1 1         2   2   1                                   1 1 1 1 1 1 1 76
77 17 1     1     1                 1 2 1                 2       1                     1             2   1   1 1 1         77
78 12   1       1       1     1             1     1   1                     1 1                         1   1 1             78
79 11           1                 1       1               1                                 1   2     1       1     2       79
80 11 1                                       1 1           1     1   1                       1 1               3           80
81 8     1           1       1                         1                         1     1                             1 1   81
82 7     1               1 1                           1                 1           1         1                           82
83 8   1         1   1           1                               1               1                 1   1                   83
84 13         1     1 1   1       1 1     1         1                         1   1                                 1   2   84
85 10                               1                           2               2 2           1         1               1   85
86 16   1   1 1 1   1 1 1 1                       1     1 1                       1     1 1     1         1                 86
87 12     1         1     1 1           1   1                 1                               1 1         1 1             1 87
88 8         1   1                         1           1                           1     1   1                           1 88
89 8           1         1     1                                                 1   1               1     1         1     89
90 12       1               1         1               1 1         1   1 1 1 1                           1                 1 90
91 7     1                   1   1 1                                                 1           1                   1     91
92 15     1       1   1 1 1             1   1     1                     1           1   1   2                   1 1         92
93 11 1                               1 1                     2       1   1     1             1             1           1   93
94 17       1 1 1   1   1       1   1   1                 1     1       1   1           1   1         1   1   1             94
95 6             1   1 1                     1                 1             1                                             95
96 14 1         1     1   1   1   1     1     1               1       1   1                           1           1 1       96
97 14           1   1     1   1                       1     1     1 1       1             1 1   1     1                   1 97
98 9                     1                       1 1         1               1 2       1                         1         98
99 9                               1                             1 1         1   1   1                 1 1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng