BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                 1             1     1     2         1                         3                                       00
01 7                       1   1 1                 1                                 1               1         1           01
02 9     1     1                                               1   1     1         1       1             1 1               02
03 20 1     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   1       1             1   1   03
04 12 1               1                             1 1     1                 1   1           1     1 1 1       1           04
05 12 1   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   1                     1                 05
06 13                               1         1       3       1 2               1   1 1     1                           1   06
07 11                       1                 1         1                   1     1     2           2         1     1       07
08 9                   1 1   1               1   1                       1         1     1                           1     08
09 9   1           1     1                               1       1           1       1                   1   1             09
10 19   1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1             1   1             1 1 2     10
11 12       1 1         2   1     1               1     1 1                                                       1     1 1 11
12 13 1   1         1                       1             2                       1 2     1   1 1 1                         12
13 11         1             1       1 1         1                 1         1                         1 1     1 1           13
14 11     1                                 1       1     1                 1 1       1     1       1         1       1     14
15 10       1   1                                       1   1         1   1     1 1           1           1                 15
16 7   1       1                                   1                                     1       1                     1 1 16
17 11     1                 1           1       1 1         1                                         1 1   1 1       1     17
18 12 1       1                       1                         1     1     2 2                   1 1             1         18
19 15 1 1               1       1     1 1                             1       1             2 1   1   1 1         1         19
20 9     1         1                         1       1       1           1                     1     1     1               20
21 9 1         1 2                           1   1                             1                 1             1           21
22 7           1       1     1       1                                                       1           1             1   22
23 11       1                         1 1 1     1 1                                     1   1                     2     1   23
24 9         1       1             1   1                 1 1               1                         1 1                   24
25 6                               1                 1                       1       1                 1       1           25
26 6 1   1     1                 1                                                           1 1                           26
27 14           1   1                                   1       1 1   1                       1           1       2 2 1   1 27
28 11               1             1                     1   1 1     1 1           1     1               1           1       28
29 16             1       1     1 2               1         1                     1       1     1       1 1 1 1   1   1     29
30 9     1                                 1         1                   1       1     1 1                     1     1     30
31 8 1               1     1                       2                   2                             1                     31
32 9       1               1   1 1   1                   1         1         1                                     1       32
33 12                   1         1         1         2                 1       1     1       1 1       2                   33
34 12                         1   1 1             1     1 1       1     1 1                             1         1     1   34
35 9   1             1       1               1   1       1                   1                   1               1         35
36 10                                 1 2 1           1             1               1   1 1                             1   36
37 3                                               1         1   1                                                         37
38 12     1                                   2         1         1   1     1         1           1 1       1   1           38
39 15                     1       1     1       1       1     1         2 1       1         1     1   1       1     1       39
40 7                       1   1         1       1 1               1       1                                               40
41 10 1         1               1                           1                   2 1   1       1                     1       41
42 14         1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       1         1   1           1             42
43 11   1               1 1 1   1                           1                             1       1 1     1               1 43
44 15         1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1               1     1   1               44
45 9             1               1         1                   2                                     1     1 1 1           45
46 17 1     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       1   2       1 1                   1     46
47 9   1 1                   1 1                               1               1     1         1               1           47
48 9           1               1             1           1 1           1   1                         1               1     48
49 12 1     1             1                     1 1       1           1 1   1               1   1           1               49
50 9       1                 1             1                   1             1     1       1 1                 1           50
51 8         1   1       1 1       1                     1   1                             1                               51
52 7       1       1           1                   1                   1                 1                               1 52
53 7   1                 1             1                   1 1                                                           2 53
54 15 1 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1                         1                             54
55 12 1         1           1             1         1               1     1             1           1 1   1     1           55
56 15     1     1                   1   1     1             1     3     1             1 1   1               2               56
57 14   1     1 2     1   1             1                   1   1                         1 1   1 1           1             57
58 8         1               1         1 1           1                     1     1       1                                 58
59 19                   2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1           1           2   1 1     59
60 8                                       1   1           1 1                         1                 2       1         60
61 15 2   1   1     1       1               1         1 1               1                 1                   1   2     1   61
62 7     1             1                                                       2 1                         1     1         62
63 7       1                 1                 1   1                                       1       1           1           63
64 13   1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1                                   1       64
65 12             1 1         1         1   1 1 1           1           1   1               1                           1   65
66 9       1       1                                             1 1     1   1       1         1           1               66
67 9             2 1               1     1                         1     1           1                               1     67
68 10         1         1           1   1       1               1   1                 1           1         1               68
69 10         1         1                   2             1         1     1         1                     1               1 69
70 11     1           1             1 1     1       1             1             1                   1         1       1     70
71 14         1         1   1 1 1                                               1         1 4       1         1         1   71
72 14           1           2             1 1           1   1     1             1                 1     1       1   2       72
73 9         1               1                   1         1 1     1                         1 1                   1       73
74 9               1     1           1   1     1     1 1               1                                     1             74
75 12                     1     1         1 1         2       1   1                               1     1               2   75
76 10 1       1       1             1       1                         1       1                     1         1           1 76
77 11       1                               1       2           1 1                   1       1 1               1 1         77
78 17   2     1   1     1                 1                   1         1       1                   1 1 2   1 1           2 78
79 13                     1       3                           1                   1       1         1   1 1           2   1 79
80 9               1       1 1                                               1       1       1             1     1       1 80
81 10       1       1 1                       1 1               2   1                           1 1                         81
82 3   1                         1                               1                                                         82
83 7               1           1   1                         1       1                             1                   1   83
84 11       2       1 1               1 1                 1                   1   1                       1     1           84
85 12       1           1       1       1     1       1       1       1   1                             1 1           1     85
86 12   1 1 1             1   1   1       1                                           1         1             1       1 1   86
87 10   1                     1                                 1           1   1               1   1               2   1   87
88 7               1   1           1     1                         1                                     1               1 88
89 13 1           1       1               1   1               1     1 1     1           1 1                               2 89
90 6                                 1                                         1     1 1                   2               90
91 11                       1 1       1                                   1     1     1   1               1 1       2       91
92 13   1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1                   1                     92
93 6     1                                                             1   1             1       1                     1   93
94 14                 2   1         1   1 1       2           1       1       1                 1         1               1 94
95 9             1           1     1       1   1           1           1                             1         1           95
96 5                                       1                               1           1     1       1                     96
97 9                 1               1             1                 1                 3 1                           1     97
98 9               1 1       1               1               1                     1                         1   1       1 98
99 10   1         2           1   1                                   1                       1 1     1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
Ngày
/
Tháng