BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11   1     1             1                   1                         1             1     1           1     1 1     1   00
01 11           1         1                 1     1   1           1 1                               1     2       1         01
02 10             1                               1           1   1     1   1     1     1       1               1           02
03 12 1             1               1                       1 1         1 1                   1       1     1 1   1         03
04 15             1         2                 2       1                 1                 1         1 1 1     1 1   1   1   04
05 10           2   1   1   1                                                   1       1           1 1                   1 05
06 8 1                         1                         1         1 1       1                   1                 1       06
07 7                     1           1     1                                           2                           1 1     07
08 13   1 1                   3                 2 1       1     1     1           1                                   1     08
09 12 1     1                 1 1         1   1   2                   1                       1             1     1         09
10 20 1                       1     1 1     1       1 1             2 1 1           1         1   1     2     1     1 1 1   10
11 12                     1   1           1       1     2         1     1                   1       1       1       1       11
12 11                             2 1                 1                 1     1         1         1     1       1 1         12
13 10           1             1             1 1               1                           1 1       1         1           1 13
14 9       1   1                         2     1                     1     1       1                               1       14
15 9   1   1                 1           1                 1         1                   1                 1 1             15
16 16         1     1 1         1                               1       1       2   1 2               1 1 1               2 16
17 8     1           1 1 1       1             1       1                       1                                           17
18 12                                       1           1         1   1       1 1     1 1   1       1       1           1   18
19 13           1     1             1         1     1     1       1 1       1               1 1           2                 19
20 22 1   1             1       1 1 1   1           1   1 1 1             1 1     2         1 1 1   1     1     1       1   20
21 6         1   1                                               1                             1             1     1       21
22 10           1       1               1   1       1                         1             1           1       1       1   22
23 4                                   1                                         1           1                           1 23
24 11             1 1   1 1       1   1 1               1                     1 1               1                           24
25 13     1       1                 1   2           1   1               1                 1       1 1 1       1             25
26 14                   1     1 1           1 2           1       1     1   1     1               1         1     1         26
27 7                                           1               1           1 1                       1 1 1                 27
28 9 1     1       1 1                       1                 2                             1           1                 28
29 8     1       1           1                                         1       1         1         1                   1   29
30 9                   1 1           2                         1       1                               1   1           1   30
31 9                                               1             1 1       1         1   1     1           1         1     31
32 10                             1                   1   1       1     1           2   1   1                     1         32
33 14       1             1     1 1               1       1 1       1   1 1     1 1     1                             1     33
34 10   2       1         1     1                     1                                   1             1         1     1   34
35 8           1 1       1             1 1 1                                       1               1                       35
36 5                       1                 1           1                                     1                 1         36
37 8                                         1           3                                           2         1       1   37
38 3                                                             1 1               1                                       38
39 8                                     1             1   1   1       1           1                         1     1       39
40 14       1 1     1 1 1                   1   1       1     1                   1 1           1                   1 1     40
41 10     2       1   1       1 1               1         1                   1       1                                     41
42 10       1       1     1 1       1     1     1                                 1           1 1                           42
43 4                   1       1 1                                         1                                               43
44 13       1   1 1   1             1     2                                               2   1                 2         1 44
45 12 2       1 1 2                                         1     1       1       1 1                         1             45
46 8               1           1 1   1                                     1       1           1       1                   46
47 9 1                           1               1   2     1 1                                             1         1     47
48 6         1     2 1                                               1                                             1       48
49 10         1                 1         1       1     1         1   1   1     1                     1                     49
50 11                       1         2                   1           1   1           1   2                 1         1     50
51 8       1                         1     1               1         1       1       1         1                           51
52 14 1       1       1         1   1                   1 1                   1       1 1     1 1                   1   1   52
53 9 1                 1     1                   1             2                         1       1             1           53
54 11   1     1         1                     1   2 1                                 1           1                   1 1   54
55 10   1             1             1       1   1 1               1                       1     1             1             55
56 14 1         1       1                 1       2 2 1       1           1         1 1               1                     56
57 11                               1                       1 2     1     1             1         1     1     1   1         57
58 8                                                 1                 1                   2       1 1   1               1 58
59 2                                                                     1                                         1       59
60 13     2                 1                 1           1               1   1   1         1 1             2   1           60
61 10               1                     1       1                           1     1 1       1     1     1     1           61
62 11                               2   1 1   1         1           1     1                             1         1 1       62
63 10   1         1   1     2           1                           1             1   1                   1                 63
64 8             1         1         1       1         1           1           1                                   1       64
65 8                   1                   1                                   3             1                     1     1 65
66 8 2                           1           1 1   1                                   1                 1                 66
67 9     1           1       1   1 1               1         1                         1   1                               67
68 10 1   1         1                                 1               1 1                         2 1       1               68
69 16 1   1   1                       1 2         1 1   1   1         1         1                     3                   1 69
70 11         2 1             1                                 1   1                     1     1   1     1 1               70
71 10         1 1           1 1                         1           1 1                 1         1       1                 71
72 6                                 1     1         1                                     1                         1   1 72
73 7               1     1           1         1                 1                                         1             1 73
74 10                     1     1               2               1                               1       1       1 1 1       74
75 14       1               2     1                   1               1   1       1         1 1   1 1 1       1             75
76 8                 3                                             1     1       1     1 1                                 76
77 20     1   1 1 1             1                       1       1         1   1 1 1                           4 2     2 1   77
78 16       1       1     3           1       1             1       1                 2         2       1       1     1     78
79 8     1   1                 1                             1             1               1     1               1         79
80 21   3 1       1     2       1 1               1 1   1 1   1   1 1               1                   1     1         2   80
81 12   1 1 1             1                 1   1   1 1           1         1         1 1                                   81
82 10       2                   1           1                 1           2 1                                     2         82
83 16             1 1   1 1 1       1   1   1 1             1 1   1                 2             1         1               83
84 10   1   1               1       1               1       1               1 1                     1               1       84
85 10                                   2           1         1 1           2                                         1 1 1 85
86 6               1             1                 1                                         1   1                       1 86
87 14 1     1 2 1     1               1         2     1   1                 1 1                                           1 87
88 11           1     1 1                 2 1       1       1                                   1   1       1               88
89 10                             1     1                               1 1           2     1       1             1       1 89
90 15           1 1                       1 1 1             2   1     1                   1             1   1   1     2     90
91 13       1                           1 1                     2           1     1               1   2 1           1     1 91
92 18 1 1                   1 1                       1 1   1 1     1 1         1 1 1       2 2           1                 92
93 7     1       1 1                 1                                         1   1       1                               93
94 8   1                     1     1                 2           1                             1         1                 94
95 14         1       1   1           1                       1       1     1 1   1     2                       1 1   1     95
96 11   1                   1 1 1 1   1                         1               1     1           2                         96
97 7   2                               1                     2                                           1             1   97
98 13       1           1                                 1     1       1     2           1           1       1   1   1   1 98
99 12     1         1             1 1   1       1           1                 1           1             1               1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng