BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10     1                                       1             1     1     2         1                         3           00
01 7 1   1                                             1   1 1                 1                                 1         01
02 12     1 1   1         1   1       1     1                                               1   1     1         1       1   02
03 19 1                 1         1     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 2     1   1 03
04 11         1                 2 1               1                             1 1     1                 1   1           1 04
05 13     1   1                   1   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   1           05
06 16       2           2                                       1         1       3       1 2               1   1 1     1   06
07 7                                                   1                 1         1                   1     1     2       07
08 8                                               1 1   1               1   1                       1         1     1     08
09 9 1 1                           1           1     1                               1       1           1       1         09
10 16       1   1     1             1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1             10
11 9                                   1 1         2   1     1               1     1 1                                     11
12 17 1 1   1   1   1     1       1   1         1                       1             2                       1 2     1   1 12
13 11               1 1   1   1           1             1       1 1         1                 1         1                   13
14 11             1           1 1     1                                 1       1     1                 1 1       1     1   14
15 13     1 1   1         1             1   1                                       1   1         1   1     1 1           1 15
16 9   1       1   1 1         1   1       1                                   1                                     1     16
17 6                                 1                 1           1       1 1         1                                   17
18 11   1         1               1       1                       1                         1     1     2 2                 18
19 15         1 2           1     1 1               1       1     1 1                             1       1             2 1 19
20 10 1   1             1 1           1         1                         1       1       1           1                     20
21 9             2               1         1 2                           1   1                             1               21
22 12   1     1     1 3     1               1       1     1       1                                                       1 22
23 10 1       1                         1                         1 1 1     1 1                                     1   1   23
24 9   1                       1         1       1             1   1                 1 1               1                   24
25 7 1       1   1                                             1                 1                       1       1         25
26 9 1       1     1     1       1   1     1                 1                                                           1 26
27 10 1             1         1             1   1                                   1       1 1   1                       1 27
28 11                 1     1                   1             1                     1   1 1     1 1           1     1       28
29 10       1                                 1       1     1 2               1         1                     1       1     29
30 10 1   1             1             1                                 1         1                   1       1     1 1     30
31 8                         1   1               1     1                       2                   2                       31
32 10         1         1               1               1   1 1   1                   1         1         1                 32
33 13 1     1     1         1                       1         1         1         2                 1       1     1       1 33
34 9                                                     1   1 1             1     1 1       1     1 1                     34
35 11                   1   1 1 1   1             1       1               1   1       1                   1                 35
36 14     1           1   1   1 1                                 1 2 1           1             1               1   1 1     36
37 4               1                                                           1         1   1                             37
38 15         1 1 2     1   2         1                                   2         1         1   1     1         1         38
39 13                         1 1                     1       1     1       1       1     1         2 1       1         1   39
40 8               1                                   1   1         1       1 1               1       1                   40
41 11     1           1           1         1               1                           1                   2 1   1       1 41
42 15     1   1                 1         1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       1         1 42
43 8   1                           1               1 1 1   1                           1                             1     43
44 14           1   1                     1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1             44
45 7                   1 1                   1               1         1                   2                               45
46 16               1 1           1     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       1   2       46
47 9           1           1       1 1                   1 1                               1               1     1         47
48 9               1     1                 1               1             1           1 1           1   1                   48
49 15     1     2 1     1         1     1             1                     1 1       1           1 1   1               1   49
50 11           1       1     1         1                 1             1                   1             1     1       1 1 50
51 11 1           1   1                   1   1       1 1       1                     1   1                             1   51
52 7   1                               1       1           1                   1                   1                 1     52
53 5                               1                 1             1                   1 1                                 53
54 19         2     1           1 1 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1                         1 54
55 11 1 1                     1   1         1           1             1         1               1     1             1       55
56 18     3       1       1           1     1                   1   1     1             1     3     1             1 1   1   56
57 13           1 1                 1     1 2     1   1             1                   1   1                         1 1   57
58 9             1                       1               1         1 1           1                     1     1       1     58
59 16   1                   1                       2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 1   1       59
60 8               1     1     1                                       1   1           1 1                         1       60
61 14               1 1 1         2   1   1     1       1               1         1 1               1                 1     61
62 8                       2   1     1             1                                                       2 1             62
63 6   1                               1                 1                 1   1                                       1   63
64 14               1 1             1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1               64
65 13   1                       1             1 1         1         1   1 1 1           1           1   1               1   65
66 11 1 1                   1 1         1       1                                             1 1     1   1       1         66
67 10       1 1                               2 1               1     1                         1     1           1         67
68 11                 1 1     1           1         1           1   1       1               1   1                 1         68
69 9                       1             1         1                   2             1         1     1         1           69
70 9                     1           1           1             1 1     1       1             1             1               70
71 13           1             1           1         1   1 1 1                                               1         1 4   71
72 11     1                     1           1           2             1 1           1   1     1             1               72
73 11 1     1     1           1           1               1                   1         1 1     1                         1 73
74 11 1     1             1                     1     1           1   1     1     1 1               1                       74
75 10       1                   1                     1     1         1 1         2       1   1                             75
76 10     1               1   1   1       1       1             1       1                         1       1                 76
77 8                                   1                               1       2           1 1                   1       1 77
78 12   1       1           1       2     1   1     1                 1                   1         1       1               78
79 9         1               1                       1       3                           1                   1       1     79
80 10   1               1     1 1               1       1 1                                               1       1       1 80
81 8                                   1       1 1                       1 1               2   1                           81
82 5                     2         1                         1                               1                             82
83 7       1             1                     1           1   1                         1       1                         83
84 14   1   1   1 1   1                 2       1 1               1 1                 1                   1   1             84
85 12     1       1         1           1           1       1       1     1       1       1       1   1                     85
86 14 1     1 1       3             1 1 1             1   1   1       1                                           1         86
87 7             1         1       1                     1                                 1           1   1               87
88 6       1                                   1   1           1     1                         1                           88
89 12           1                 1           1       1               1   1               1     1 1     1           1 1     89
90 10   1 1 1 1         1   1                                     1                                         1     1 1       90
91 9         1   1                                     1 1       1                                   1     1     1   1     91
92 14       1       1               1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1             92
93 6 1                         1     1                                                             1   1             1     93
94 12                   1                         2   1         1   1 1       2           1       1       1                 94
95 9               1     1                   1           1     1       1   1           1           1                       95
96 6         1               1                                         1                               1           1     1 96
97 10                   1   1                     1               1             1                 1                 3 1     97
98 8                   1       1               1 1       1               1               1                     1           98
99 9   1           1               1         2           1   1                                   1                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng