BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11         1     1   1       1                                               1   1   1           1 1               2     00
01 11                 1       1 1 1                       2       1             1 1       1                   1             01
02 8           1             1               1                 1           1               1   1   1                       02
03 9                   1       1             1         1       1         1         1             1           1             03
04 7               1                 1         1                     1                                 1             1   1 04
05 7                               1 2                     1                         1                 2                   05
06 9 1       1             1             1     1                     1     1         1                       1             06
07 10                   1           1   1 1     1           1               1                   1   1       1               07
08 10 1           1                       1             1                                   1 1 1   1               2       08
09 7                   1     1     1 1                     1                                   1 1                         09
10 8             2       1             1           1 1                         1             1                             10
11 13           1   1 1       1                   1           1 1     2                     1                   2 1         11
12 12     1   1                 1 1                   1         1       1   1     1                     1           1   1   12
13 11 2   1     1     2             1       1                                     1           1                           1 13
14 13   1                 1 1                         1 1                               1   1 1   1   1 1     1 1           14
15 9                               1                                 1       2 1                 1                   2 1   15
16 7   1   1                               1                       1               1                         1         1   16
17 10 1                                               1   1     1   1       1       1               1 1 1                   17
18 11     1       1 1                     1     1 1                 1       1       1                         1         1   18
19 10           1           1       1     1   1                 1           1       1         1           1                 19
20 12           1       1           1                 1   1               1           2         1           1     1 1       20
21 10         1         1     1   1   1                 1     1     1                               1       1               21
22 11                   1   1     1                         1       1   1           1             1   1         1     1     22
23 11       1     1                   1         1             1   1   1           1   1   1                               1 23
24 10       1 1           2           1       1               1                       1 1 1                                 24
25 11 1     1       1           1     1 1           1                                       1                   1 1 1       25
26 20     2         1 1               1     1 1 1     1                       1 3     1 2     1 1                 1     1   26
27 15             1       1 1           1     1   1           1   1           1   1             1     1     1       1   1   27
28 9   1                   1                 1                                       1   1   2   1 1                       28
29 11   1                             1 1             1     1         1 1               1           1 1               1     29
30 16                       1 1         1         1   1 2   1     1               1 1 1       1         1 1   1             30
31 11   1           1                     1   1       2         1 1           1                 2                           31
32 14       1     1         1   1           1     1 1   1 1   1               1 1                             1   1         32
33 13                   1                       1 1   2 1             1   1     1     2                 1 1                 33
34 10                 1   1             1           1     1         1                     1       1                       2 34
35 12         1       1   1                 1               1   3   1     1                                       1       1 35
36 11         1     1           1   1           1       1 1   1                 1                         1             1   36
37 7 1   1               1   1     1   1     1                                                                             37
38 13 1               1           1   1             1                 1   1             1           1     1 1   1 1         38
39 12 1     1     1   2           1                               1                         1 1   1           1 1           39
40 7       1   1   1   1                                                               1               1         1         40
41 9 1     1                   1 1       1     1                                                         1         1     1 41
42 12 1       1   1 1       1   1 1                               1     1           1               1     1                 42
43 11   1         1 1 1           1   1               1               1         2                     1                     43
44 9             1                             1           1       2                                     1 1       1     1 44
45 10 1   1 1   1                                   1   1         1           1                 1                       1   45
46 11           1               2                     1                   1 1                       1     1 1   1 1         46
47 9                                   1       1       1 2       1       1                       1       1                 47
48 12 1     1 1   1       1     1                 1             1               1 1                                     1 1 48
49 6     1 1                                                                 2                             2               49
50 9               1         1       1           1                                 1       1 1       1       1             50
51 6                                 1             2                                                 1         1   1       51
52 8                   1       1                     1       1           1       1 1                     1                 52
53 6   1 1 1                                 1                         1     1                                             53
54 10                   1 1                   1                         1                     1 1               1   1     2 54
55 5               1       1                     1               1 1                                                       55
56 7                   1     1   1           1                                                   1           1     1       56
57 10   1 1   1             1 1   1                                           1               1         1       1           57
58 2                                               1                             1                                         58
59 13               1             1 1       1             1         1 1               1   1   2           1             1   59
60 11           1 1       1                     1   1       1           1       1                     2               1     60
61 21   1             1 2         1     1   1       2       1       1 1 2 1       1 1   1   1                 2             61
62 16 1       1           1 1       1         1 1   1             1     1                 1 1                   1 2     1   62
63 9           1                         1               1     1               1   1                 1         1     1     63
64 14           1   1   1           1                     1           2   1 1             1             1       2 1         64
65 13       1                               1                 1             2 1           1 1 1         1 1       1 1       65
66 11     1                         1   1 1                       1 1         2                             2         1     66
67 12             1           1     1       1 1           1                             1           1     1 1   1     1     67
68 14           1           1 1 1   1 1       1                                   1   2     1       1                   2   68
69 8   1                                   1   1         1         1                             1 1                     1 69
70 10                 1                           1         1 1           2         1                         1 1 1         70
71 10     1     1               1         1                               1 1     1 1           1                         1 71
72 9         1   1           1             1                             1   1                 1       1   1               72
73 5                         1   1                                   1                     1               1               73
74 13                 1       1   1 1     1                               1   1 1       1 2       1   1                     74
75 18   1       1   1                   2                     1           1   1 1       1   1       1 1 1   1 1     1 1     75
76 10         1       1       1                         1       1     1     1     1                 1         1             76
77 17 1     1         1   1               1   1   1     1   1 1 1 1       1                       1   1   1               1 77
78 7   1                 1                             1                   1     1               1               1         78
79 12     1           1 2   1     1       1     1         1   1         1   1                                               79
80 14     1 1 1                   1   1     2   1           1   1     1 1                           1                     1 80
81 12   1     1           1         1             2           2                   1                                     1 2 81
82 14   1 1               1       1   1                           1                       1     1 1       1       1 1   2   82
83 7                                   1 1             1         1                         1   1                   1       83
84 9 1 1                                   1               1     1 1           1         2                                 84
85 10         1 1   1     1                 1                       1                   1 1 1           1                   85
86 17       1 1       1   1               1   1     2       2   1   1             1     1 1                 1           1   86
87 7           1 1                             1               1           1     2                                         87
88 16                                           1   1         1 1 1                   1 1     1 1 1   2   2         1 1     88
89 12                                                     2 1 1           1   1         1 1                       1 2 1     89
90 11 1   1       1                   1           2                     2                   1   1 1                         90
91 9           1               1                       2   1                           1               2             1     91
92 5                       1                 1                         2             1                                     92
93 17   1           1         1     1   2 1 1     1 1     1       1                   1 1   1         1     1               93
94 6                         1         1   1                                                                 1       1 1   94
95 10     1 2   1               1                 1   1                 1                   1                             1 95
96 12     1       1             1                             1             1       1         1   1 1       1     1   1     96
97 13 1       1             2           1 1         1                   1   1       1           1             1 1           97
98 7                       1                     1     1           1 1                   1             1                   98
99 10   2               1                 1 1         2                             1 1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng