BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                                       1 1   1           1 1 1                           1         1                   00
01 8                 1   1         1                 2                                           1                   1   1 01
02 10   1 1                             1                     1   1       1     2                               1   1       02
03 10         1 1         1               1           1               1           1   1                   1     1           03
04 12     1   1     1       1         1   1                           1       1             1             1           1   1 04
05 11       1         1           1               1 1 1                   1       1 2                             1         05
06 13           2                 1     1   2 1 1 1                   1     1                           1             1     06
07 11           1             1   1                       1                 2         1       1       1   1           1     07
08 10 1     1           1                             1   1           1       1                     1             1   1     08
09 10   1                     1 1 1       1   1                                 1       1                 1             1   09
10 14   1 1 2                       1         1                                   1   1             1 1             2 1   1 10
11 8                         1     1             1       1                           1                         1   1     1 11
12 10             1                 3   1           1             1         1         1                   1                 12
13 16             1     1       1 1 2         1                 1         1 1   1   1     1     1     1           1         13
14 14 1   1           1     1           2     2 1       1       1                       1         1   1                     14
15 9     1   1 1                       2     1         1           1                       1                               15
16 11         1       1         1 1         1       1             1   1       1   1             1                           16
17 10           1           1   1                               1       1 1                 1 1           1     1           17
18 16             1   1   1 1 1       1   1 1   1             1 1 1       1   1         1         1                         18
19 10                   1         2       1 1     1                 1         1             2                               19
20 9       1                 1         1     1                 1             1       1   1                             1   20
21 8 1   1                                 1                 1       1     1                   1                         1 21
22 7   1 2 1                                                                               1 1             1               22
23 12     1                       1               1 1     1   1     1 1   1       1                         1 1             23
24 9               1   1       1                           1                       1                 2                 1 1 24
25 9   1             1             1       1         1       1           1         1               1                       25
26 8         1 1 1   1                                                                   1   2   1                         26
27 12           1   2 1 1                   1   1 1                                           1         1       1       1   27
28 10 1                       1       2                               1       1         1               1   1 1             28
29 8     1 1   1                                                   1       1   1               1             1             29
30 16             1       1           1       2 1     1 1               1         1   1 1 1       1 1 1                     30
31 10                         1               1       1       1       1               1 1     1               1       1     31
32 5   1                               1                               1                 1             1                   32
33 8                                     1   1     1 1           1         1       1                                     1 33
34 10             1       1       1                                 1   1   1     1   1                 1       1           34
35 12 2                                           1     1   1   1                 1 1             1     1 1   1             35
36 8               1     1       1         1               1     1                     1     1                             36
37 10   1 1                   1       1         1                               1     1             1           1     1     37
38 12         1   1             1     1       2           1           1                   1 1               1       1       38
39 6           1   1           1       1   1                                                 1                             39
40 9         1         1             1                             1             1 1         1 1     1                     40
41 11                   1       1                       1   1   1       2           1       1 1                         1   41
42 12                                     2                 1 1 1               2       1 2             1                 1 42
43 15       1 1     1                     2         1       1             1 1         1     1       1       2             1 43
44 10   1         1         1 1                             1                       1       1               1       1   1   44
45 9                         1   1     1 1                               1                     1         1       1     1   45
46 7 1     1           1           1                                       1                     1     1                   46
47 11                   1   1   1               1                       1       1       1               1     1 1 1         47
48 12             1       1   1           1 1       1                                       1       1       1 1   1 1       48
49 11   1 1       1   1   1     1                     1   1                               1               1   1             49
50 14         1           1 1                           1 1   1   1   1 1   1 1 1                     1 1                   50
51 8                             1             1           1                             1 1               1     1   1     51
52 9     1         1                 1         1       1       1             1     1                           1           52
53 9     1           1         1                                         1 1         1           1             1       1   53
54 15           1 1 1           1                       1     1       2       2                 1     1       1   1   1     54
55 8       1                           1                 1                   1               1     1 1   1                 55
56 18 1 1             2 1     1             1 1           1     1 1                       1   1   1 2 1                 1   56
57 18 3       1                 1     1 1           1   1           1           1   3   1       1     1     1               57
58 11               1                           1   1           1     1                   1 1       2 1     1               58
59 9         1     1   1 1                               1                 1   1       2                                   59
60 11     1                                       2 1   1     1                           1 2 1           1                 60
61 8   1                                 1         1             1       1   1                       1   1                 61
62 9                   1                             1     1                     1     1                       1 1 1 1     62
63 10             1           1       1                                     1     1             1           1 1   1   1     63
64 10           1         1         1                           1   2                                               1   1 2 64
65 7       1   2           1                                           1                       1                   1       65
66 9               1 1     1                         1           2                                         1 1     1       66
67 11           1           1     1 1         1                   1     1       1                       1             1   1 67
68 9       1     1     1                         1     1                             1               1 1         1         68
69 9 2     1           1 1                           1     1           1         1                                         69
70 11               1                       1 1             1         1                   1     1 1 1           2           70
71 13                       2 1       1   1       1     1             1                           1         2           1 1 71
72 11       1                                         2   1         1               1   1       1           1 1           1 72
73 16     2   2       1         1     1                     1       1   1       1     1         1 1 1                   1   73
74 14                 1 1           1   1 2     2       1     1               1 1         1       1                         74
75 5                               1       1   1                                 1                             1           75
76 18       1     1 1   1       1       1         1 1     1 1 1                                 1       1 1   1   1   2     76
77 11           1 1         2         1           1   1                           1               1               2         77
78 10   1         1             1   1               1                             1           1     1   2                   78
79 7 1                           1   1                           1               1                             1       1   79
80 13 2             1 1         1           1   1       1   1   1   1         1                                     1       80
81 11         1 1         1   1                     1     1     1   1 1                         1                 1         81
82 5   1                 1                                             1 1                   1                             82
83 15                       4           1               1   1 1         1         1   1                 1 1   1     1       83
84 8                     2                           1       1               1       1                         2           84
85 12         1                   1               1       1 2       1             1               1       1       1     1   85
86 6                                           1   1   1             1       1                     1                       86
87 6   1                           1                                   1                               1   1     1         87
88 21 1   1         1         1   1   1 1                 1               1         1   2   1       2     1   1     3     1 88
89 13       1 1     1 1                 1         1       1     2       1                                 1   1         1   89
90 11   2     1     1   1             1                           2       1             1                   1               90
91 7   1                     1                                     1     1           1           1                     1   91
92 12       1     1   1   1                       1           1 1               1           1         2       1             92
93 11                                                 1     1 1   1 1   1           2     1               1               1 93
94 12         1           1   1     1 1   1     1                   1     1               1                       1   1     94
95 11   1               1       1           1   1       1               1   1 1       1       1                             95
96 17                             1       1     1   1   1 2   1     1     1 1           1       1               1       1 2 96
97 11           1                                 1               1         1             1     1 2                 2   1   97
98 7                                       1                             1     2               1                     2     98
99 8 1     1     1                 1               2                                       1                 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng