BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12   1 1     1                         1     1   1       1       1   1           1       1                       1       00
01 14             1         1       1           1     1     2   1 1     1         1     1             1               1     01
02 10     1     1 1   1               1                             1             1   1   1                           1     02
03 19   1       1   1                 1 1 1   2     1 1                   1       1             1     1   2         2 1     03
04 7           1   1                         1                     1                   1   1                 1             04
05 14       2 1   1 1     1     1 2 1                     1                             1                               1 1 05
06 12 1 1     1       1     1           1       1 1                           1   1                 1               1       06
07 9                     1                   1               1   1                       1   1         1             1 1   07
08 10       1               1   1         1               1 1             1         1                         1 1           08
09 7       1       1                 1         1                 1     1                                   1               09
10 4                                       1                 1             1                                 1             10
11 4                         1     1                                       1           1                                   11
12 13     1                   1               2 1   1 1                     1           1           1 1     1             1 12
13 5                               1   1                       1                             1                           1 13
14 11     1                   1     1     1 1           1         2                           1   1           1             14
15 7   2                                                                         1             2 1                   1     15
16 10         1             1               1     1 1   1   1                   1                 1           1             16
17 10             1                           1 1 1                             1 1 1                     1               2 17
18 10 1           2                                                   1     1   1               1 1         1           1   18
19 15 1                 1 1 1             1         1     1     1   1 1                         1       1             2   1 19
20 11 1           1 2             1         1                                       1       1     1           1 1           20
21 10       1     1       1       1           1   1 1 1                 1               1                                   21
22 11               1                               1                   1                         1 1 2     1 1       1   1 22
23 13             1               1 2 1   1       1 1         1     1       1         1                 1                   23
24 13               1                 1 1       1     1   1           1   1         1         1     1           1 1         24
25 13                     1       1                   1       2         1 1         1 1     1     1   1             1       25
26 11                       1           1                 2     1     1           1   1         1               1   1       26
27 8 1 1           1                     1 1             1                                 1           1                   27
28 8   1                       1 1             1                     2               1                   1                 28
29 9         1                                       1                     1       1   1 1             1             1 1   29
30 8         1     1   1                       1               1   1                                   1 1                 30
31 10                 1       1 1                           1                 1           1   1 1 1           1             31
32 17               1 2       2   1   1 2                     1         2 2                       1 1               1       32
33 10   1     1 1       1                                 1       1   1           1                 1             1         33
34 8           1     1 2                                 1 1           1                                           1       34
35 4                                                               1 1                                   1             1   35
36 16     1 1             1 1   1 1                       1     1 1             1       1 1     1     1 1       1           36
37 13     1           1       2   1 1                   1   1     1                 1       2                           1   37
38 11 1 1 1               1 1 1                   2 1             1                                               1         38
39 9           1                                 1         1                   1               1     1   1     1         1 39
40 12   1   1                       1                     1           1 1     1   1           1 1     1                 1   40
41 12                         2         1       1                       1           1   1   1 1           1         1 1     41
42 7 1   1                                               1       1                   1   1         1                       42
43 3                     1                   1                                             1                               43
44 12     1         1 1 1         1   1                             1   1   1             1     1 1                         44
45 13       1                       1 3 1       1   1 1                                 1                     1       1   1 45
46 8       1       1                           2                   1                 1             1           1           46
47 3                           1               1                                         1                                 47
48 12       1 1     1     1               1                 1                             2 1 1   1           1             48
49 13                         1     1                 1 1 1               2           1     1           1           1   2   49
50 20   1         1 1 1     1         1   1           1 1       1   1   1               1               1 2 1       1 1   1 50
51 9             1     1                                   1 1       1               1                 1           1 1     51
52 11         1 1             1       1   1 1       1                     1 1 1                           1                 52
53 9                         1       1             1                       1   1   1         2       1                     53
54 9     1     1                         1             1   1   1                   1           1                       1   54
55 5     1 1                                                       1                                             2         55
56 19 2     1   1 1           1               1   2 1                     1   2   1       1 1 1       1               1     56
57 13     1   1                   1     1                             1     1 3     1     1                       1 1       57
58 7                 1                 1     1                 1                                 1           2             58
59 12 1     1                 1               1     1           1   1   1   1 1           1                         1       59
60 9 1                                   1                             1     1 1                   1             1       2 60
61 15   2         1 1   1           1           1 1   1 1                 1   1 1                     1           1         61
62 15                       1   1 1 1       1           1         1       1     1         1               2   1   1     1   62
63 10                   1       1           1                   1 1         1     1             1             1   1         63
64 10                 1                   1                       1       1     1     1 1   1     1         1               64
65 13                     1               1     1 1     1     1 1       1   1   1               1 1                 1       65
66 7                     1                                       1               1         1           2 1                 66
67 12           1 1     1       1       1               1           1                               1       3           1   67
68 7           1               1                       1 1                           1                     1   1           68
69 13   1 1 1       1 1     1             1                   1     1       1           1                   1   1           69
70 11 1         1     1     1   1 1                       1                   1 1                               1   1       70
71 12       1 1         1   1   1           2                     1               1   1   1                           1     71
72 13 1       2         1 1         1                     1   1     1       1                             1 1         1     72
73 15               1   1 1     1     1               1           1 1     1                   3       1     1     1         73
74 10       1             1       1     1   1       1               1 1               1   1                                 74
75 13     1           2         1             1           1         1     1   1               1         2         1         75
76 10     1             1 1             1         1         1                 1                   1         1   1           76
77 14   1     1       1 1   1           1                   1           1                     2     1         1   1       1 77
78 16       1   2     1             1 1     1     1   1       3         1                                 1         1   1   78
79 5 1                                 1                                       1 1               1                         79
80 9     1 1                                               1   1 1   1                           2 1                       80
81 8                               1       1 1   1                               1     1   1                   1           81
82 16 1               1   1       1   1   1       2   1     1 1                     1 2 1           1                       82
83 9         1           1     1     1               1 1                       1   1 1                                     83
84 11 1                     1     1         1 1       1               1   1           1                           2         84
85 12           1           1   1   1       1       1   1   1                   1   1                                   1 1 85
86 9   1         1                             1       1         1                 1               1         1         1   86
87 10 1       1                                               1                             1         1     2   2       1   87
88 17           1 1             1       1           1 1 1             1       1 2       1     1 1               1     1 1   88
89 13                   1   1         1             1       1 1 1         1       1                 2   1             1     89
90 10     1     1             1 1           1           1                 1                 1                 1           1 90
91 11             1                         1   1       1             1     1 1           1     1           2               91
92 14 1   1                 1                           1             1     1     1             1   1 1   2   1     1       92
93 10   1     1   1                                           1 2                 1   1     1           1                   93
94 5                             1           1                 1                                               1         1 94
95 10   1     1         1                                       1           1       1     1             1       1 1         95
96 8                   1 1               1   1           1                             1                       1 1         96
97 6         1               1     1                 1                                         1     1                     97
98 10                                   1 1 1     1                   1       1     1               1                   1 1 98
99 9                                         1               1                 1       1             2 1         1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
Ngày
/
Tháng