BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10         1 1     1   1 1 1     1 1                             1                       1                               00
01 6       1       1             1                           1                   1 1                                       01
02 10                                                                     1         1 1         1 1       1 1       1   2   02
03 10         1                             1                                   1         1         1 1 1   1   1   1       03
04 8             1                     1 1                       1         1 1               1               1             04
05 8     1     1                       1         2       1     1                                 1                         05
06 11       1     1             1           1                   1 1                       1   1             1 1           1 06
07 12 1     1           1 1                             1                 1   1 1       1   1             1       1         07
08 13 1         1   1               1       1 1 1   1   1                             1           1             1     1     08
09 6     1     1     1 1                                                 1 1                                               09
10 6                                                 1 1                 1                   1 1                     1     10
11 9 1   1   1               1                                     1   1     1 1 1                                         11
12 8   1 1                                                       1     1     1   1                       1   1             12
13 14     2 1         1           1               1   3     2                   1   1                                   1   13
14 10               1 1 1                                 2                               1     1       1   1           1   14
15 14         1   1       1     1 1           1 1               1 1                       1   2             2               15
16 13       1     1                   1     1             1   2 1       2 1 1                                           1   16
17 5                     1           1   1             1                         1                                         17
18 4         1                                                             1                       1                     1 18
19 10   1 1                   1       2     1                                             1 1         1                   1 19
20 13   1             1     1       1             1   1   1   1 1       1                                   1           1 1 20
21 8                           2             1           1           1   1           1                       1             21
22 7 1                 1           1                                           1         1 1                         1     22
23 10                                         1           1           1   1   1           1           1           2   1     23
24 13       1     2                       1   1 1 1         1                                             1       1 2 1     24
25 13   1 1         1   1     1 1                               1                   2     1   1       1       1             25
26 8     1                                     1     1 1           1                   1                 1           1     26
27 8             1                                           1       1       1                         1             2   1 27
28 9 1       1     1     1 1             1     1 1                                                                     1   28
29 6                               1   1           1   1                                         1               1         29
30 9         1 1                 1                     1 1                   1     1       1                           1   30
31 10 1                             1   1 1                                             1 2       1   1                 1   31
32 8               1       1     1                 1   1   1       1           1                                           32
33 9                       1               1         1               1         1     1     1           1   1               33
34 12 2               2         1       1   1                             1     1       1       1   1                       34
35 12   2       1     1         1   1     1                               2     1                     1       1             35
36 6           1                     1                                   1   1     1           1                           36
37 9             1         1         1           1               1                     1       1         1             1   37
38 10               1   1               1   1 1                       1       2         1                                 1 38
39 14       1         1           1   1         1     1 1             1           1           1   1         1   1       1   39
40 11 1 1       1         1             1                 1 1             1             1             1 1                   40
41 12                       1                       1     2                   1 2 1 1   1               1 1                 41
42 10 1       1 1                 1     1 1                                         1                       1 1           1 42
43 9   1   1                 1           2               1                           2               1                     43
44 12                           1             2           1       1         1     1             1 1 1     2                 44
45 12             1             1               1                   1       2             1       1   1     1       1   1   45
46 10                                     1   1 1 1           1   1   1       1                         1           1       46
47 4                                                                       1       1     1             1                   47
48 7 1   1                                       1 1     1       1                                             1           48
49 10                         1             1     2                     1   1           1     1                 1   1       49
50 12     2                 1                   1   1               1     1             1       1 1   1                 1   50
51 14       2           1   1     1 2             1   1 1     1             1                   1       1                   51
52 11       1   1   1 1   1               1         1       1 1                                 1     1                     52
53 9   1     1         2           1                   1           1               1                             1         53
54 10         1       2             1                   1         1   1       1   1                           1             54
55 12               1     1         1   1     1     1                 1       1                     1           1   2       55
56 17 1   1       1                   1 1       1     1           1       1       2           1 1           1 1           2 56
57 10                         1 1 1   1 1                                     1         1   1     1 1                       57
58 16   1       1         1 1                   1     1     1     1     1       1 1   1     1     1   1       1             58
59 11   1 1   1                             1                 1     1           1             2           1               1 59
60 17       1     1   1           1           1                   1 2   1           1   2           1   1       1     1   1 60
61 4               1                         1       1                                             1                       61
62 13     1             1 1 1     1                 1           1     1             1 1   1             1           1       62
63 12       1         1 1                     1                 1                   1       1 1 1             1     2       63
64 13 2 1       1               1 2                                 1 1     1                     1     1             1     64
65 5                                                 1             1   1       1                                       1   65
66 8         1         1     1                             1           1                       1             2             66
67 19   1         1         2 2   1     1     1     1 1 1 1     1           1   1         1       1             1           67
68 10       1                         1   1 1                 1     1   1   1           1   1                               68
69 13                     1         1     1                   1     1         1   1     1         1       2           2     69
70 15   1       1       1 1     2           1                       1     1       1     1                   1   1   1     1 70
71 8                                 1         1           1                       1       2                   1 1         71
72 6                   1                         1             1                           1   1                         1 72
73 19       1                       1 1 1     1 1 1 1 1 1   1                 1           1         1       1     3   1     73
74 14           1 1       1   1     1               1       1 1                       1 1         1     1       1       1   74
75 15               1   2     1   1 1 2 2   2                                                 1 1           1               75
76 15             1 2 1             1               1       1             1 1               1 1       2         1 1         76
77 10         1                             2                   2       2             1             1       1               77
78 9                                           1 1           1       1                             1     3             1   78
79 18       1   2 1   1         2 1     1       1           1   1 1   1               1               1                 1 1 79
80 17     1 1 1             1 2             1       1   1 1 2                               1                 1   2   1     80
81 9   1       1                             1             1         1 1           1               1           1           81
82 14   1             1           1       1   1 1                       1         1   1     1 2               1           1 82
83 4                                 1                                   1       1 1                                       83
84 12 1       1     2     1                 1       1                       1   1                                   2     1 84
85 10                 1     1 1       1 1                 1   1                                         1   1         1     85
86 11 1           1 1   1     1 1         1         1                       1               1                     1         86
87 19 1         1             1       1             1 1 2     1 1   2   1           1   1           1           1   1     1 87
88 12         1     1     1     1 1       1                 1     1                   1         1 1 1                       88
89 8                       2                 1                       1                               1 1         1     1   89
90 9             1       1                                       1             1     1             2       1   1           90
91 7 1                       1                 1     1                                                   2       1         91
92 13     1   1           1 1                           1 1                           1       1 1               1   1 1   1 92
93 22   1   1                       1     1       1         1 2 1 2 1 3         1           1         1 1     1 1 1         93
94 13             1                             1   1           1       1     1   1   1       1 1   1   1             1     94
95 5     1                                       1                               1   1             1                       95
96 5                                             1                                       1                   2       1     96
97 5   1                       1                                                         1             1         1         97
98 10               1                     1                   1 1 1       1       1   1           1                 1       98
99 14         1         1 1             1             1         1       1   2             1       1   1   1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
Ngày
/
Tháng