BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10           1                               1 1     1                         1     1   1       1       1   1           00
01 13 1 1                                                 1         1       1           1     1     2   1 1     1         1 01
02 16   1 1         1 1       1 1       1   2     1     1 1   1               1                             1             1 02
03 19         1         1 1 1   1   1   1       1       1   1                 1 1 1   2     1 1                   1       1 03
04 6             1               1                     1   1                         1                     1               04
05 12                 1                             2 1   1 1     1     1 2 1                     1                         05
06 14         1   1             1 1           1 1     1       1     1           1       1 1                           1   1 06
07 8       1   1             1       1                           1                   1               1   1                 07
08 11     1           1             1     1         1               1   1         1               1 1             1         08
09 6                                               1       1                 1         1                 1     1           09
10 6             1 1                     1                                         1                 1             1       10
11 4 1                                                               1     1                                       1       11
12 11 1                       1   1               1                   1               2 1   1 1                     1       12
13 5   1                                   1                               1   1                       1                   13
14 13         1     1       1   1           1     1                   1     1     1 1           1         2                 14
15 8         1   2             2               2                                                                         1 15
16 9                                       1         1             1               1     1 1   1   1                   1   16
17 7 1                                                   1                           1 1 1                             1 1 17
18 7                   1                     1           2                                                   1     1   1   18
19 13         1 1         1                   1                 1 1 1             1         1     1     1   1 1             19
20 8                           1           1 1           1 2             1         1                                       20
21 11     1                       1                 1     1       1       1           1   1 1 1                 1           21
22 6         1 1                         1                 1                               1                   1           22
23 16         1           1           2   1               1               1 2 1   1       1 1         1     1       1       23
24 13                         1       1 2 1                 1                 1 1       1     1   1           1   1         24
25 13   2     1   1       1       1                               1       1                   1       2         1 1         25
26 10       1                 1           1                         1           1                 2     1     1           1 26
27 9                       1             2   1 1           1                     1 1             1                         27
28 7                                       1   1                       1 1             1                     2             28
29 5                 1               1               1                                       1                     1       29
30 9   1       1                           1         1     1   1                       1               1   1               30
31 11       1 2       1   1                 1                 1       1 1                           1                 1     31
32 14                                                       1 2       2   1   1 2                     1         2 2         32
33 12     1     1           1   1               1     1 1       1                                 1       1   1           1 33
34 10       1       1   1                               1     1 2                                 1 1           1           34
35 4                     1       1                                                                         1 1             35
36 12   1           1                             1 1             1 1   1 1                       1     1 1             1   36
37 13       1       1         1             1     1           1       2   1 1                   1   1     1                 37
38 11       1                                 1 1 1               1 1 1                   2 1             1                 38
39 10 1           1   1         1   1       1           1                                 1         1                   1   39
40 11       1             1 1                   1   1                       1                     1           1 1     1   1 40
41 10 1 1   1               1 1                                       2         1       1                       1           41
42 7   1                       1 1           1   1                                               1       1                 42
43 5     2               1                                       1                   1                                     43
44 15 1             1 1 1     2                   1         1 1 1         1   1                             1   1   1       44
45 15         1       1   1     1       1   1       1                       1 3 1       1   1 1                             45
46 7                       1           1           1       1                           2                   1               46
47 5   1     1             1                                           1               1                                   47
48 7                               1               1 1     1     1               1                 1                       48
49 11       1     1                 1   1                             1     1                 1 1 1               2         49
50 17       1       1 1   1                 1   1         1 1 1     1         1   1           1 1       1   1   1           50
51 7               1       1                             1     1                                   1 1       1             51
52 12               1     1                           1 1             1       1   1 1       1                     1 1 1     52
53 7   1                             1                               1       1             1                       1   1   53
54 8 1                           1               1     1                         1             1   1   1                   54
55 7                   1           1   2         1 1                                                       1               55
56 20 2           1 1           1 1           2     1   1 1           1               1   2 1                     1   2   1 56
57 13       1   1     1 1                         1   1                   1     1                             1     1 3     57
58 10 1   1     1     1   1       1                           1                 1     1                 1                   58
59 13             2           1               1     1                 1               1     1           1   1   1   1 1     59
60 12   1   2           1   1       1     1   1                                   1                             1     1 1   60
61 14                   1                       2         1 1   1           1           1 1   1 1                 1   1 1   61
62 14   1 1   1             1           1                           1   1 1 1       1           1         1       1     1   62
63 14   1       1 1 1             1     2                       1       1           1                   1 1         1     1 63
64 8                 1     1             1                   1                   1                       1       1     1   64
65 11                                       1                     1               1     1 1     1     1 1       1   1   1   65
66 6               1             2                               1                                       1               1 66
67 10         1       1             1                   1 1     1       1       1               1           1               67
68 6       1   1                                       1               1                       1 1                         68
69 17 1     1         1       2           2     1 1 1       1 1     1             1                   1     1       1       69
70 14 1     1                   1   1   1     1         1     1     1   1 1                       1                   1 1   70
71 14   1       2                   1 1             1 1         1   1   1           2                     1               1 71
72 12           1   1                         1       2         1 1         1                     1   1     1       1       72
73 16         1         1       1     3   1                 1   1 1     1     1               1           1 1     1         73
74 14     1 1         1     1       1       1       1             1       1     1   1       1               1 1             74
75 12             1 1           1                 1           2         1             1           1         1     1   1     75
76 13           1 1       2         1 1           1             1 1             1         1         1                 1     76
77 11     1             1       1               1     1       1 1   1           1                   1           1           77
78 18                   1     3             1       1   2     1             1 1     1     1   1       3         1           78
79 7     1               1                 1 1                                 1                                       1 1 79
80 11           1                 1   2   1       1 1                                               1   1 1   1             80
81 8   1               1           1                                       1       1 1   1                               1 81
82 17 1   1     1 2               1           1               1   1       1   1   1       2   1     1 1                     82
83 9 1 1                                             1           1     1     1               1 1                       1   83
84 10                                   2     1                     1     1         1 1       1               1   1         84
85 12                       1   1         1             1           1   1   1       1       1   1   1                   1   85
86 7           1                     1         1         1                             1       1         1                 86
87 8   1   1           1           1   1     1       1                                               1                     87
88 15     1         1 1 1                               1 1             1       1           1 1 1             1       1 2   88
89 13                     1 1         1     1                   1   1         1             1       1 1 1         1       1 89
90 12     1             2       1   1             1     1             1 1           1           1                 1         90
91 10                         2       1                   1                         1   1       1             1     1 1     91
92 13     1       1 1               1   1 1   1   1                 1                           1             1     1     1 92
93 13           1         1 1     1 1 1         1     1   1                                           1 2                 1 93
94 10 1   1       1 1   1   1             1                               1           1                 1                   94
95 8 1   1             1                       1     1         1                                       1           1       95
96 9         1                   2       1                     1 1               1   1           1                         96
97 7         1             1         1               1               1     1                 1                             97
98 10 1   1           1                 1                                       1 1 1     1                   1       1     98
99 8         1       1   1   1     1                                                 1               1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng