BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11       1 1     1   1 1 1     1 1                             1                       1                               1 00
01 6     1       1             1                           1                   1 1                                         01
02 10                                                                   1         1 1         1 1       1 1       1   2     02
03 11       1                             1                                   1         1         1 1 1   1   1   1       1 03
04 8           1                     1 1                       1         1 1               1               1               04
05 8   1     1                       1         2       1     1                                 1                           05
06 12     1     1             1           1                   1 1                       1   1             1 1           1 1 06
07 11     1           1 1                             1                 1   1 1       1   1             1       1           07
08 12         1   1               1       1 1 1   1   1                             1           1             1     1       08
09 6   1     1     1 1                                                 1 1                                                 09
10 6                                               1 1                 1                   1 1                     1       10
11 8   1   1               1                                     1   1     1 1 1                                           11
12 8 1 1                                                       1     1     1   1                       1   1               12
13 14   2 1         1           1               1   3     2                   1   1                                   1     13
14 10             1 1 1                                 2                               1     1       1   1           1     14
15 16       1   1       1     1 1           1 1               1 1                       1   2             2               2 15
16 13     1     1                   1     1             1   2 1       2 1 1                                           1     16
17 5                   1           1   1             1                         1                                           17
18 4       1                                                             1                       1                     1   18
19 10 1 1                   1       2     1                                             1 1         1                   1   19
20 13 1             1     1       1             1   1   1   1 1       1                                   1           1 1   20
21 8                         2             1           1           1   1           1                       1               21
22 6                 1           1                                           1         1 1                         1       22
23 10                                       1           1           1   1   1           1           1           2   1       23
24 13     1     2                       1   1 1 1         1                                             1       1 2 1       24
25 13 1 1         1   1     1 1                               1                   2     1   1       1       1               25
26 8   1                                     1     1 1           1                   1                 1           1       26
27 9           1                                           1       1       1                         1             2   1 1 27
28 9       1     1     1 1             1     1 1                                                                     1   1 28
29 6                             1   1           1   1                                         1               1           29
30 9       1 1                 1                     1 1                   1     1       1                           1     30
31 9                             1   1 1                                             1 2       1   1                 1     31
32 8             1       1     1                 1   1   1       1           1                                             32
33 10                     1               1         1               1         1     1     1           1   1               1 33
34 10               2         1       1   1                             1     1       1       1   1                         34
35 12 2       1     1         1   1     1                               2     1                     1       1               35
36 6         1                     1                                   1   1     1           1                             36
37 9           1         1         1           1               1                     1       1         1             1     37
38 11             1   1               1   1 1                       1       2         1                                 1 1 38
39 14     1         1           1   1         1     1 1             1           1           1   1         1   1       1     39
40 11 1       1         1             1                 1 1             1             1             1 1                   1 40
41 12                     1                       1     2                   1 2 1 1   1               1 1                   41
42 9       1 1                 1     1 1                                         1                       1 1           1   42
43 9 1   1                 1           2               1                           2               1                       43
44 12                         1             2           1       1         1     1             1 1 1     2                   44
45 12           1             1               1                   1       2             1       1   1     1       1   1     45
46 10                                   1   1 1 1           1   1   1       1                         1           1         46
47 4                                                                     1       1     1             1                     47
48 6   1                                       1 1     1       1                                             1             48
49 10                       1             1     2                     1   1           1     1                 1   1         49
50 13   2                 1                   1   1               1     1             1       1 1   1                 1   1 50
51 14     2           1   1     1 2             1   1 1     1             1                   1       1                     51
52 11     1   1   1 1   1               1         1       1 1                                 1     1                       52
53 9 1     1         2           1                   1           1               1                             1           53
54 10       1       2             1                   1         1   1       1   1                           1               54
55 12             1     1         1   1     1     1                 1       1                     1           1   2         55
56 16   1       1                   1 1       1     1           1       1       2           1 1           1 1           2   56
57 10                       1 1 1   1 1                                     1         1   1     1 1                         57
58 16 1       1         1 1                   1     1     1     1     1       1 1   1     1     1   1       1               58
59 11 1 1   1                             1                 1     1           1             2           1               1   59
60 17     1     1   1           1           1                   1 2   1           1   2           1   1       1     1   1   60
61 6             1                         1       1                                             1                       2 61
62 13   1             1 1 1     1                 1           1     1             1 1   1             1           1         62
63 12     1         1 1                     1                 1                   1       1 1 1             1     2         63
64 11 1       1               1 2                                 1 1     1                     1     1             1       64
65 5                                               1             1   1       1                                       1     65
66 8       1         1     1                             1           1                       1             2               66
67 19 1         1         2 2   1     1     1     1 1 1 1     1           1   1         1       1             1             67
68 10     1                         1   1 1                 1     1   1   1           1   1                                 68
69 14                   1         1     1                   1     1         1   1     1         1       2           2     1 69
70 15 1       1       1 1     2           1                       1     1       1     1                   1   1   1     1   70
71 8                               1         1           1                       1       2                   1 1           71
72 6                 1                         1             1                           1   1                         1   72
73 19     1                       1 1 1     1 1 1 1 1 1   1                 1           1         1       1     3   1       73
74 14         1 1       1   1     1               1       1 1                       1 1         1     1       1       1     74
75 15             1   2     1   1 1 2 2   2                                                 1 1           1                 75
76 15           1 2 1             1               1       1             1 1               1 1       2         1 1           76
77 11       1                             2                   2       2             1             1       1               1 77
78 9                                         1 1           1       1                             1     3             1     78
79 18     1   2 1   1         2 1     1       1           1   1 1   1               1               1                 1 1   79
80 17   1 1 1             1 2             1       1   1 1 2                               1                 1   2   1       80
81 9 1       1                             1             1         1 1           1               1           1             81
82 14 1             1           1       1   1 1                       1         1   1     1 2               1           1   82
83 4                               1                                   1       1 1                                         83
84 11       1     2     1                 1       1                       1   1                                   2     1   84
85 10               1     1 1       1 1                 1   1                                         1   1         1       85
86 11           1 1   1     1 1         1         1                       1               1                     1         1 86
87 18         1             1       1             1 1 2     1 1   2   1           1   1           1           1   1     1   87
88 12       1     1     1     1 1       1                 1     1                   1         1 1 1                         88
89 8                     2                 1                       1                               1 1         1     1     89
90 9           1       1                                       1             1     1             2       1   1             90
91 6                       1                 1     1                                                   2       1           91
92 13   1   1           1 1                           1 1                           1       1 1               1   1 1   1   92
93 23 1   1                       1     1       1         1 2 1 2 1 3         1           1         1 1     1 1 1         1 93
94 13           1                             1   1           1       1     1   1   1       1 1   1   1             1       94
95 6   1                                       1                               1   1             1                       1 95
96 5                                           1                                       1                   2       1       96
97 5 1                       1                                                         1             1         1           97
98 10             1                     1                   1 1 1       1       1   1           1                 1         98
99 14       1         1 1             1             1         1       1   2             1       1   1   1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
Ngày
/
Tháng