BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6             1                         1         1     2                       1                                       00
01 13                     1 1           1                     1 1 1     1         1 1       1           1   1         1     01
02 11 1                     1 1     1               1                         2         1         1   1             1       02
03 13     1   1       1       2                 1         1 1           1     1 1   1           1                           03
04 6                           1 1     1       1                     1                                                   1 04
05 8       1   1                               1       2     1                           1                             1   05
06 14   1     1 1   1   1         1         1           1     1     1 1   1                   1         1                   06
07 11                         1       1 1         1       1 1             1   1       1         1             1             07
08 11 1               1         2             1     1       1       1                             1                 1   1   08
09 7                               1           1   1               1                                 1 1 1                 09
10 10                       1 1   1       1   1           1           1                       1             1   1           10
11 15     2     1 1                       1             1   1     1       1     1               1 1                 2   1   11
12 8                   1             1                       1           1                                 1   1 2         12
13 12   1       1         1       1                 1           2 1                       2     1           1               13
14 13                     1 1       1       1                   1             2   1 2 1                           1     1   14
15 15       1         1                 1   1     1 1     1           2           1       2 1       1               1       15
16 16     2                           1 1         1 1         1   1 1     1             1           1       1   1 1       1 16
17 6                   1                 1 1                             1                 1           1                   17
18 6                         1 1     1       1                                     1                                     1 18
19 8             1       1         1   1 1           1           1                                     1                   19
20 13         1   1       1       2                                       1   2           1   1     1           1 1         20
21 13           1           1     1 1         1       2 1               1   1       1                         1       1     21
22 16           1   1 1       1   1         1 1           1     2       2             1               1           1     1   22
23 13 1                           1     1       1   1         1   1               1         1     1             1   1 1     23
24 10           1     1 1                                                             1       1 1 1     1 1 1               24
25 14               1                   1 1 1     1             1   1       1 1 1 2 1                     1                 25
26 7       1   1                                   1 1                 1                                   1 1             26
27 9   1                           1       1                   1       1                   1 1         2                   27
28 10                 1 1           1   1                           1       1         1   1           1               1     28
29 10   1                           1 1         2               1 1               1                       1           1     29
30 8 1                 1                             2                                       1 1     1                   1 30
31 9           1         1     1                           1                                   1   1     1       1 1       31
32 7           1                 1               1                                     2 1       1                         32
33 10   1         1 1     1                       1   1     1         1                         1           1               33
34 14       2     1   1   1       1   1                     1                     2               1   1   1           1     34
35 9   1   1                                       1 1                   1           1   1   2                             35
36 10         1     1     1                   1       1                           1                   1         1     2     36
37 10       1     2           1                         1                       1                 1       1   1           1 37
38 17     1 1           1 1 1   1         1             1         1 1   1 1 1 1             1         1           1         38
39 16                         1 1 1   1   2 1       1     1               1   1   1     1   1                       1     1 39
40 10         1         1     1                                       2     1       1               1       1             1 40
41 8     1 1                                             1   1         1       1       1         1                         41
42 11 1           1   1 1 1                   1   1                                                 1         1           2 42
43 14     1           1     1         1 1   1 1   1             1               2           1           1     1             43
44 15         1             1       1   1 1     1   1       1     1     1               1             1   1         1 1     44
45 11             1       1                       1 1     1         1       2         1       1                         1   45
46 12       1   1   2             1         1     1                         1               1   1 1   1                     46
47 9                       2 1 1 1                               1               1     1       1                           47
48 13         1       1                   2                 1       1         1   1           1   1                     1 2 48
49 7                               1                           1 1                               1         1         1 1   49
50 5                         1 1                     1             1       1                                               50
51 13 1               1 1         1   1                   1   1                 1     1         1           1       1   1   51
52 10 1                             1 1 1               1       1       2                               1     1             52
53 6     1       1                             1       1 1                                                   1             53
54 7                     1                     1                 1 1         1         1                             1     54
55 11     1   1     2         1                 1 1     1                   1   1                                         1 55
56 9         1                           2   2 1                                                             1 1 1         56
57 13     1                 2           2                     2                 1     1                       1       1   2 57
58 10         3     1                     1                   1                           1             1       2           58
59 13     1     1                             1       1 1           1   1   1           2     1           1               1 59
60 10             1 1         1                   1                   1   1               1   1       1                   1 60
61 9     1           2 1               1                               1               1                           1     1 61
62 14   1     1         1           1         1   2   1 1                             1         1         1   1       1     62
63 6           1                                       2             1       1                             1               63
64 10   1             2             1         1         1                                 2   1                         1   64
65 14       1     1                           2               2       1   2     1         1             2 1                 65
66 12                           1             1 1         1   1                   1 2             1 1   1 1                 66
67 7         1   1 1           1                                           1                         1     1               67
68 7             1                                   2                                         1   2     1                 68
69 6                           1                                                                       1       2     2     69
70 6                                     1                       1 1       1                       1                   1   70
71 13   1                                       1   1     2       1     1     1       1         1               1     1 1   71
72 12     1         2             1       1         2       1         1             1             1             1           72
73 13 1 1   1   1         1         1                       1                       1       1 1   1           1     1       73
74 11                               1     1         1 2                   1               1 1 1     1       1               74
75 17           1 1     1 1       1     1 1 1               1       1                   1     1     1           1 2 1       75
76 12       2             1                 1 1     1                                   1 1   1 1         1         1       76
77 10         1           1     1                   1                       1       1 1               1           1     1   77
78 9                       1   1               1         1       1           1             1           1         1         78
79 12 2 1             1             1 1     1           1                 1               1 1     1                         79
80 9                                           1               1   1 1 1         1                   1     1   1           80
81 10         1             1         1                           1 1 1                   1             1   1         1     81
82 12 2                   1                 2 1           1           1                         1                 1 1   1   82
83 8           1           1         1                         1       2 1                                     1           83
84 13 1 1       1   1   2             1 1                       1               1 1               1       1                 84
85 5                           1     1                   1     1                 1                                         85
86 8                                       1                 1                 1 1   2     1           1                   86
87 11   1                     1       1           1             1                           3   1             1 1           87
88 10                 1 1                                 1 1         1                               1     1     2 1       88
89 15       1 1             2 1         1   1               1 1               1               1 1         2           1     89
90 10 1   1                 1                               1         1         3                   1 1                     90
91 10 1                 1           1             1                 1       1   1                     1   1         1       91
92 10     1       2 1             1               1         1                                       1               1   1   92
93 10 1     1                       1           1       1                           1               1 1       2             93
94 11       1                   1                     1         1         1   1     1 1 2                         1         94
95 12   1   1         1         1                         1                         1 1 1                   1 1 1 1         95
96 8     1   1 1             1       1                               1                     1                           1   96
97 16 1 1 1         1   1             1                 1     1   2       1 1       1 1             1                     1 97
98 12   2                     1 1               1                   1       2           1         1 1         1             98
99 11 1 1           1                             1           1                 1     1             1         1         2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng