BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8           1                         1                     1                               2 1   1       1             00
01 3                         1                               1                                               1             01
02 12   2                             1 1 1     1           1               1             1           1     1     1         02
03 12             1                 1             1 1   1   1               1 1 1                       1             1 1   03
04 18       1           1   1   1   1       1         1 1         1   1     1 1           1             1 1   1   1     1   04
05 11       1   1       1                     1         1   1 1   1           1             1   1                           05
06 11   1               1         1                   1   1                           1       1   2 1                 1     06
07 12     1   2                       1       1 2                 1       1                               1             1 1 07
08 8           1         1             1                                           1         1 1                   1 1     08
09 10 1                                           1           1         1                 1 1       1           1   1     1 09
10 18 1                     1 1   1     1     1   1   1           2   1 1 1 1 1     1                       1 1             10
11 12             1         1   1           1   1   1           1           1             1             1     2             11
12 9                 1                           1 1     1                     2             1   1                     1   12
13 6                 1                 1 1               1                                       1                     1   13
14 12               1         1       1   1       2                     1 1 1               1         1     1               14
15 9                           1         1               1 1                     1         1               1 1         1   15
16 12   1   1       2 2                                   1             1   1         1         1         1                 16
17 8     1                   1                 1                         1   1     2                           1           17
18 11 1   1 1                                     1     1     1   1 2                           1                     1     18
19 7   1                                       1                     1                         1   1     1 1               19
20 16     1         1   1         1   1 1     1 2   1                           1   1 1 1                       1       1   20
21 15 1     1 1           1     1       1     1   1 1   1             2     1                             1     1           21
22 9     1               1       1 1         1       1               1                     1                       1       22
23 8 1 2       1                                       1     1                             1           1                   23
24 12         2 1 1                   1                         1   1           1               1         1     1   1       24
25 16     1 1   3             1       1     1                   1           1 2           1                       2       1 25
26 7                         1             1         1       1       1   1                                   1             26
27 13                   1   1           1                           1     1 1         1 1         3       1 1               27
28 10       1                     1   1                           1     1         1                   1     1     1   1     28
29 5           1     1                                   1     1 1                                                         29
30 12   2     1                   1     1           1   1     1     1               1         1                 1           30
31 19               2       3         1             1       1   1 1 1             1       1   1 1 1       1           1   1 31
32 17         1                 2       1     1     1   1 1 1         1         1 1     1         1           1           2 32
33 12 1                     1 1       1   1       1         1     1       1     1         1           1                     33
34 7         2                                                         1           2                 1             1       34
35 13 1 1           1             1                 1                             1   2 1               1               2 1 35
36 13 1                 1             1   1     1         1     1 1             1       1           1               1 1     36
37 6               1       1               1                                     1               1                 1       37
38 8 1             1                                 1 1             1               1 1 1                                 38
39 17             2   1     1       2   1   1       2       1                               1     2             2     1     39
40 13     1 2           1           1 1   1                             1                     1     1         1   1     1   40
41 8         1                       1               1 1                                             1             1 2     41
42 8   1         1                 1                   1                   1       1   1                               1   42
43 9           1     1   1       1               1                                           1 1   1               1       43
44 12       1   1           1 1         1     1             1             1   2                       1                   1 44
45 18             1   1 1 1             1       1 1                   1     1         1 1   2             2     1     1   1 45
46 13     1   1         1         2           1           1 1     1       1         1 1                   1                 46
47 14                 1           2   1             1           1       1 2 1       1               1             1 1       47
48 11     1                     1   1 1                         1       1 1     1       1   1                   1           48
49 12   1         1 2         1                 1                   1           1                       2         1       1 49
50 11 1         2 1   1             1       1                                             1           1       1       1     50
51 12   1           1                             1   1 2 1                     1           2 1                         1   51
52 10             1           1 1   2                         1                   2                     1           1       52
53 12         2         1         2                   1       1               1     1   2                                 1 53
54 8       1         1 1                                             1           2                     1 1                 54
55 9                                       2         1   1     1                       1       1         1               1 55
56 10               1         1                       1 1         1             1     1               1         1       1   56
57 12 1 1 1     1     1       1                               1   1 1                     1 1     1                         57
58 8                     1               1     1   1                   1                     1         1           1       58
59 13                     1     1               1 1 1   1 1               1 1   1         1             1           1       59
60 3                     1                                   1                     1                                       60
61 7 1       1                 1         1   1                                     1                         1             61
62 8             2           2     1         1                 1   1                                                       62
63 11       1                       1     1                 1 1                           1   1   1     1   1     1         63
64 12             1     1                 1   1     1       1       1 1               1               1 1   1               64
65 12     1             1   1   1   2                         1     1   1                           2             1         65
66 9                     1                     1           1     2   1           1   1                   1                 66
67 12             2       2                 1 1       1     1           1           1 1               1                     67
68 8                           2     1 1                       1   1           1                   1                       68
69 6                         1   1                               1                                 1               1 1     69
70 12       1             2                 1             2           1       1       1 1             1           1         70
71 13                                   1       1                       1         1 2   1 1 1       1           2     1     71
72 8                     1                       1     1     1     2 1                                         1           72
73 14                       1 1           2         1 1         1   1       1     1         2                             2 73
74 12     1                             1       1         1 1           1         1     1     1         1   1 1             74
75 8 1                   1 1                     1 1                                           1             1           1 75
76 9               1 1         1 2               1                                       1     1   1                       76
77 10   1       1     1     1               1                               1             1     1               1 1         77
78 11                     1                 1                                 2   1 1   1         1 1           1       1   78
79 11                 1 2           1       1     1             1                 1                     1 1               1 79
80 8 1                                   1           1                 1       1                 1     1   1               80
81 7     1   1                 1                       1               1       1       1                                   81
82 7             1   1     1               1                             1           1                     1               82
83 13 2     1       1                   1     1 1                                     1               1     1 1 1         1 83
84 15         2                                           1     1     1   1       1             3     1       1   1 1 1     84
85 14                                   1 1                   1 3   1     1           1               2       1   1     1   85
86 9 1         1   1               1                     1                                           1 1     1         1   86
87 8     1         1   1                 1   1                                                     1       1         1     87
88 6                                         1                     1                         1 1                 1   1     88
89 10       1                   1             2                               2             1 1           1         1       89
90 8     1 1 1                                     1             1             1           1 1                             90
91 10                           1                     1     1       1         1 1             1     1     1       1         91
92 9           1                     1     1                         1               1                     1     1 1   1   92
93 13       1         1     1         1   1     1           1               1             2                 1     1 1       93
94 10     1     1 1                   1               1   1   1           1   1                     1                       94
95 9   2                                             1                   1 1                 1     1     1     1           95
96 6                   2           1                                 1                   1                             1   96
97 15 1   1           1   2   2 1 1                         1                 1   1     1     1             1               97
98 11             1 1       1           1   2         1       1         1                     1                       1     98
99 11   1 1 1                                     1     1     1         1                         1     1   1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
Ngày
/
Tháng