BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/10/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9     1     2       1               1           1 1       1                                         1                   00
01 7     1                             1                   1       1         1                       1         1           01
02 12   1     1   1         1 1                     1     1 1 1                           1     1                 1         02
03 14           1   1     1               1         1   1         1                   1     1 1   1             2 1         03
04 7   1                                                                   1         1   1             1       1     1     04
05 12 1               1         1           1           1         1         1             1     1         1             1 1 05
06 15   1       1 3         1     1           1               2   1       1           1                         1     1     06
07 13                               2   1                   1     1     1       1                       1 2   1 1   1       07
08 20   1 1 1 1 1 1 2         1             1   2 1     1 2             1         1           1                     1       08
09 13         1     1 1       1 1 1 1         1                   1             1           1           1 1                 09
10 13       1           1     1   2                       1           1           1               1 1 1 1           1       10
11 14   1   1   1         1   1 1     1 1           1 1                     1               1 1                     1       11
12 14               1       2               1       1                       1         2               1     1     1 1     2 12
13 18       1     1               2                   1   2 1     1           2           1     1     1   1 1     1 1       13
14 11     1           1                     1                               1               1   1   1     1   1   1     1   14
15 10     2 1                                 1                 1                   1               1     1           1 1   15
16 10             1       1                 2           2             1         1 1                                   1     16
17 8 1                               1   1   1   1 1   1                             1                                     17
18 12   1     1                 1         1                   1 1                 1                       2     1   1   1   18
19 13 1                                                 1   1 1                     1     2       1   1     1 1 1       1   19
20 7                   1           1   1         1                                       1                           1 1   20
21 12             1               1                           1 1                 2 1           2 1     1                 1 21
22 12   1                           1               1       1             1 1       1   1       1 1     1   1               22
23 9     1           1             1         1                 1                                   1 2                 1   23
24 13     1     1         1           1       1     1                                       1     1   2           1 1 1     24
25 13           1 1 1   1                 1             1             1       1       1   1 1   1                         1 25
26 9                                       1                     1 1 2           1                 1   1   1               26
27 10         1             1       1                         1           1 1         1             1             1       1 27
28 10         1       1 1       1               1         1             1   2   1                                           28
29 7                       1             1                       1 1     1   1     1                                       29
30 12             1   1             1         1   1         2   1     1                 1           1                     1 30
31 9       1         1     1   1   1           1     1       1         1                                                   31
32 7           1             1                           1                       2 1     1                                 32
33 10     1   1                             1                 1   1 1               1       1 1             1               33
34 8                       1     1                                                         1     1 1   1     1       1     34
35 8       1           1   1                                         1       1         1           1         1             35
36 11                   1 1             1 1           1                 1 1   1             1   1                   1       36
37 15 1         1         1     1   1         1 1   1       1       1               1 1         1           1             1 37
38 14     1         2 1   1                           1 1       1 1           1 2                               1 1         38
39 12               1       1       1 1     1                   1       2       1                   1             1     1   39
40 13 1         2           1                   1                       3         1   1     1       1             1         40
41 7                         1     1     1                     1               1             1                   1         41
42 12 1                     1         1     1   1 1                   1           1         1             1 1       1       42
43 13       2 1                     1         1     1     1         1 2                               1       1       1     43
44 6                     1   1                               1                     1       1                           1   44
45 6       1   1                   1                       1                       1     1                                 45
46 10         1                   1     1       1     1                                         1   1   1       1     1     46
47 10         1             1         1 1                     1     1                   1       1                 1     1   47
48 7       2 1           1                 1   1                                                     1                     48
49 8                                       1 1 1                             1     1             1   1 1                   49
50 11   2   1       1               1 1   1                               1   1                                 1   1       50
51 13                     1   1 1 1           1                         2             2 1           1   1 1                 51
52 10 1   1               1                 1           1           1     1                 1               1           1   52
53 11 1   1             1 2                 1                   1           1           1 1                 1               53
54 7   1           1   1             1                     1             1                                         1       54
55 8     1         1 1             1                         1       1             1                       1               55
56 10         1                                   1 1           1   1         1                           1 1 2             56
57 14                               1   1         2               1   1   1             1     1 1   1         1 1       1   57
58 6 1 1           1                             1                               1                           1             58
59 9                                             1 1   2                       1                   1               1   1 1 59
60 14               1       1   1         1             1             1     1   1 1       1   1               2 1           60
61 8           1     1                         1                                   1         1                 1 1       1 61
62 17             1 1 1 1             1 2 1                 1                     1         1 1   1   1   1         1     1 62
63 6 1                                 1             1         1         1                                 1               63
64 7                       1   2         1                     1                         1                         1       64
65 11   1                   1 1   1             1 2                               1                               1   1   1 65
66 14               1         1   1       1 1   1 1   1   1 1                   1     1 1     1                             66
67 14     1 1               1                             1     1 1 1   1 2       1     1 1                         1       67
68 10 2           1                   1         1       1   1       1                                 1               1     68
69 9           1                             1     1             1               1           1   1       1     1           69
70 15 1               2   1       1   1   1               1   1     1 1   1             1     1           1                 70
71 9                           1     1                   1                         1               1 1 1   1             1 71
72 6       1                   1                     1                   1   1       1                                     72
73 6                                             1       1     1   1     1                                       1         73
74 12   1   1     2     1                                               1     1             1     1 1     1           1     74
75 13 1                       2         1         1             1         1             1     2         1       1     1     75
76 14         1       1                           1 1       1         1     1   2                 1       2       1     1   76
77 10                   1 1 1     2                   1       1         1 1     1                                           77
78 9                                     2           1     2           1                                             1   2 78
79 8         1                           1             1 1     1             1               1 1                           79
80 8 1         1             1               1         1               1           1                             1         80
81 11 2                 1       1           1 1           1                         2         1             1               81
82 8   1                                         1   1           1 1 1         1                             1             82
83 9       1         1       1       1 1                 1       1                           1       1                     83
84 8             1       1       1             1   1           1             1       1                                     84
85 12                 1       1               2 1     2           1         1               1     1           1             85
86 10   1                                       1             2     1                   2 1   1                         1   86
87 10 1       1         3                             1               1                 1       1                         1 87
88 8   1               1           1   1                               1   1 1                 1                           88
89 13         1           1                     1       1 1 1                                     1     3   1 1 1           89
90 14   1 2   1 1   1         1       1                 1                               1 1         1             1   1     90
91 9     1       1   1                                                     1     1         1     1                 2       91
92 9                                     1   1     1 1                         2     1 1                       1           92
93 16           1       1     1       3     1                 1               1       1   1           1     1 1       1   1 93
94 8   1     1                                     1                     1 1 1                             1             1 94
95 11                           1 1     1                                   2       1           1     1               2 1   95
96 10             1       1       1               1               1 1                 1     1     1                     1   96
97 6               1           1           1                         1         1                             1             97
98 11     1       1   1         1     1   1         1                                   1       1 1           1             98
99 15       1                   1       2     1       1         1 1 2                   1 1       1     1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng