BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6           1   1 1     1                           1                                                         1         00
01 9     1                                                 1               1             1   1   1   1     1         1     01
02 9       1     1       1                                                                 1       1 1 1       1       1   02
03 11       1 1     1         1   1     1                                 1 1                                   1 1   1     03
04 12                 1     1   1         1       1                 2             1 1   1                     2             04
05 11 1       1                   1     1   1               1                   1       1 1   1         1                   05
06 7     1       1           1               1           1   1                                                         1   06
07 5               1                                             1         1 1       1                                     07
08 12   1   1               1       1                                     1       1 1     1 1         1     1             1 08
09 7   1                                                   1 1 2                                                       1 1 09
10 14 1   1   1             1         1         1                                           2   1     1 2 1 1               10
11 8                                               1         1         2 1                 1             1         1       11
12 6                             1           1                 1                         1     1                         1 12
13 12               1               1 1 1 1   1   1 1                   1       1     1     1                               13
14 7       1                               1     1 1                               1   1           1                       14
15 12               1                                   2   1   2       1     1   1 1   1                       1           15
16 7                         1       1                 1 1           1       1         1                                   16
17 5             1 1                                       1                                   1                   1       17
18 8   1                   1                     1         1                               1 1                 1   1       18
19 9           1 1           1           2             1               1               1                 1                 19
20 15   1     1     1   2 2   1     1           1     1                     1 1                     1               1       20
21 17   1     1 1     2       1       1     1 1           1                         1   2       2     1                   1 21
22 14           1       1         1 1           1 1                     1   2               1             1         1 1 1   22
23 10 1           1             1     1 1       2               2         1                                                 23
24 15     1               1         1           1 1     2                   1 1   1 2         1     1             1         24
25 10 1           1           1             1   1       1       1           1                   1 1                         25
26 12       1                       1       2             1 2                                       1   1   1     1     1   26
27 13     1           1 1 1             1                       1                 1                 1 1             1 1 1 1 27
28 12 1 1                     1 1               1             1           2   1                         1 1               1 28
29 14   1       2       1   1           1                 1 1         1   1   1                 1             1           1 29
30 11     2             1                   1           1 1                       1 1                 1             1     1 30
31 9                         1             1 1   1 1                                     1       1 1 1                     31
32 8     1                 1   1   1                                         1           1                     1       1   32
33 15             1 1         1   2           1       1         1           1   1 1         1 1           1       1         33
34 14     1             1 1   1   1                     1   1       1 2           1 1               1                 1     34
35 9               1                   1         1   1       1                   1           1   1               1         35
36 10     1   1                                             1                 1   1   1           1         1 1 1           36
37 10   1     1   1 1   1                 2           1                   1                           1                     37
38 12   1 1             1         1       1                       1         1   1                     1 1     1           1 38
39 11             1   1                     1 1   1       1     1               1                   1 1         1           39
40 9           1               1       1             1     1         1   1           1                   1                 40
41 8   1             1                                       1     1   2                         1   1                     41
42 16             1       1           1                 1         1 1         1     2     1 1       1       1 1       1   1 42
43 8                           1   1       1     1               1                       1   1                     1       43
44 6                     1       1           2     1       1                                                               44
45 10   1             1     1   1         1     1   2                                               1     1                 45
46 9         1   1                 1                           1                       1 1           1 1               1   46
47 14     1     2     1     1   1 1   2 1                 1                           2                   1                 47
48 8                                   1   1                         1   1           1   1             1               1   48
49 9         1                     1           1       1     1                             1   2       1                   49
50 14       1   1   1                       1     1           1 1   1                         1 1             2   1 1       50
51 14       1           1 1                     1     1 1             1       1         1 2                       1 1 1     51
52 9           2     1 1                 1                                   1     1                         1 1           52
53 7     1                       1     1                                                 1         1   1         1         53
54 16       1       1   1               1                     2   1 2   1                     1     1       1 1       2     54
55 12 1           1   1   1                           1   2         1     1               1                           1 1   55
56 14 1 1   1           1     1 1 1 1       1   1                                       1           1             1   1     56
57 6             1     1               1                                     2       1                                     57
58 10 1                                   1                             1 1         1   2                 2           1     58
59 9 1 1           1             1                               1     1                   1     1     1                   59
60 8       1 1                         1                     1   1                               1   1       1             60
61 8 1 1                 1                   1               1                               1 1                         1 61
62 11       1     1   1                         1     1 1                           1                       1     1 1 1     62
63 9                     1           1   1       1       1                     2     1   1                                 63
64 11                   1   1                       1     1       1 1       1   1             1 1                       1   64
65 9               1           1                 1       1       1 1                               1   1       1           65
66 13                 1 1                       1   1               2 1 1 1   1   1                               1       1 66
67 12 1 1   1   1                     1 1     1     2             1   1                                   1                 67
68 11 1           1         1 1 2     1           1                       1     1                                       1   68
69 17         1               1       1   1           1       1     1       1   2     1           1           1         1 3 69
70 8                         1   1 1   1                     1                   1         1                 1             70
71 15     1     1   1 2     1 1             1 2       1       1         1                     2                             71
72 11   1     1                                   1                 1 1     1   1   1 1     1                     1         72
73 15               1             1           1       1   1   1   1 1 1         1         1     1         1     2           73
74 8                       1                       1       1     1             1           1     1   1                     74
75 7     1                                                             1   2   1         1                           1     75
76 11     1                                   1     1 2 1       1 1                                   1 1               1   76
77 12       1                 1                                 2     1         1   1   1         1             1 1 1       77
78 14 1 1     1 1 1         1       1   1   1             1 1                                   1           1 1             78
79 5                                 1             2                   1                                 1                 79
80 8                     1     2                 1         1                           1   1     1                         80
81 9     1                               1                                   1   1 1     1     1             1       1     81
82 7                           1           1       2                                         1   2                         82
83 13                     1       1   1   1     1       1         1   1               1       1   1   1     1               83
84 11       1             1                     1     1                       1   1   1 1                 1     1 1         84
85 14 1     2 2               1                                 1 1   3               1             1         1             85
86 9                       1                                         1             1 1         1               1 1 1   1   86
87 7                               2     1                           1                       1                         1 1 87
88 14       1   1   1 1         1             1             1                                   1         1 1   1 1 1     1 88
89 10         1             1             1     1   1                                   1     1     1           1   1       89
90 10 1           1                         1                           1 1       1             1 1         2               90
91 14                     1           1       1   1   1   1   1           1     1     1                 1 1 2               91
92 12     1                 1       1 1         1       1                                                 1 1 1     2 1     92
93 11 3                         1         1               2         1       1                 1                       1     93
94 13       1             1             1 1                 1 1   1         1     1               1     1   1             1 94
95 5                   1           1 1               1                   1                                                 95
96 9                 1     1                 1         1         1       1     1                             1     1       96
97 11   1       1 1     1       1 1               1             1                 1   1                     1               97
98 17         2 1   1 1           1 1                             1 1                 1                 2       2 1   1 1   98
99 17                     1           1     1         2                 2   1 1   1     1   2     1 1 1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng