BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7     1                 1                 1               1                   1             1                       1   00
01 10     1             1 1           1           2           1         1               1                               1   01
02 12   1     1           1     1 1       1     1                                       1   1                       1 1 1   02
03 13             1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1               1             1       03
04 17 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 2           1                 04
05 7                                       1                       1 1 1         1     1                         1         05
06 8             1         1                                                         1 1 1         1         1       1     06
07 12 1             1 1 1     3     1                 1                     1           1         1                         07
08 12           1 1                     2         1             1   1               1   2           1 1                     08
09 14       1   1     1     2               1         1 1     1       2                     1                       1   1   09
10 9   1 1                         1   1                             1     1   1     1                 1                   10
11 9     2                               2         1             1             1             1               1             11
12 13               1           1         1   1               1 1 2                     1   1   1   1           1           12
13 6               1                           1 1       1                                           1                   1 13
14 10   1                   1                                 1                 2   1 1     1           1                 1 14
15 13   1 1         1       1               1       1                 1                   1 1   1 1 1     1                 15
16 16 1                       1   1           1   1         2 1         1 2         1 1               1           1 1       16
17 11       1           1     2   1     1 1                   1         1           1                             1         17
18 11             1                   1               1   1             2       1       1               1     1       1     18
19 14 1 1                   1     1           1       1           1       1     1           1   2       1             1     19
20 14       1       1   1 1         1     1             1 1         1       1                   1         1       1     1   20
21 10 1     1                     1         1                         1                 1           1       1         1 1   21
22 8           1           1                 1                   1             2                               1 1         22
23 13                       1         3 1     1                     1   1   1 1           1                 1       1       23
24 14 1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1       1                           24
25 9         2       1               1                 1                         1             1                 1     1   25
26 6     1                               1   1       1                                                 1                 1 26
27 12 1 1                             1                   1 1 1       1   1   1                               1       2     27
28 11   1     1   1     1 1   1   1                         1                 1                       1         1           28
29 9                         1           1   1   1 1       1               1               1             1                 29
30 15       1                               1     1 1               1   2 1 1     1         1         1         1 1       1 30
31 11 1           1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1                               31
32 14     1           2 1           1     1     1 1     1           1             1         1   1                 1         32
33 10                   1 1           1     1       1           1   1                           1                     1   1 33
34 8           1         1 1                                       1                     1   1                           2 34
35 15               2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1           1   1         1       1 35
36 10           1 1             1                                         1   1   1               2                   1 1   36
37 5           1       1         1                                                                     1               1   37
38 3                                                       1                   1             1                             38
39 10       2     1           1                       1                       1                         2   1 1             39
40 10     1   1     1           1   1     1               2   1                                               1             40
41 11           1 2     1                           1           1         1         2                 1 1                   41
42 9               1               1                                 1   1 1                           1 1 1       1       42
43 6           1               1                           1                               1           1                 1 43
44 13                 1           2   1 1           2       1             1                               1 1 1 1           44
45 11 2     1     1   1               1 1       1           1                 1                   1                         45
46 9 1                   1         1                 1             1     1                           1     1   1           46
47 11         1 1               1                     1                     1       1 1       1 1   1                   1   47
48 10       1                                         1         1   1         1             1     1 1             1       1 48
49 12         1       1                                             1   1   2             1   1     2         1       1     49
50 11     1       1                           1       2   1   1                       1                   2         1       50
51 7               1     1                           1     1                     1                       1           1     51
52 10           1         1         2           1         1 1                       1           1 1                         52
53 15                 1     1                             3     1 2                   1     1 3       1               1     53
54 11 1                                 1   2       1                               1           1       1   2         1     54
55 6 1               1                   1   1                           1       1                                         55
56 15       1       1             1           1               1     1           1         1         1   1     1 1   1 1   1 56
57 9                               1 1 1 1 1   1                 1           1                       1                     57
58 9           1                     1 1       1     1                             1 1                       1           1 58
59 12           1           1     1                     1   1   2       1           1         1           1         1       59
60 14                                 1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1     1             1           60
61 14     1             1     1     2                   1     1                           1   1 1     1         2 1         61
62 5                                                             1 1                   1                     1   1         62
63 8   1     1                                   1     2       1                                                       1 1 63
64 9   1               2       1               2                     1                   1             1                   64
65 11         1         1                         1           1         1   1                 1           1 1     1       1 65
66 9 1                                   1               1                               1 1   2   1                 1     66
67 6                           1       1                   1                             1                       1 1       67
68 10                   1         1         1 1 1                   1                                 1     1   1 1         68
69 10           1 1                           1   1                   1       2           1                 1       1       69
70 8         1           1                 1         1                                           1 1       1   1           70
71 12       2     1                 1       1     1             1 1       1   1           1                     1           71
72 9       1             1                                 1   1 2         1       1       1                               72
73 7                 2         1               1               1             1                       1                     73
74 14   1 1             2             1   1             1 1         2                 1                           1 2       74
75 8     1           1                                                         1                   1 1     1 1 1           75
76 11                       1                 1                   1   1         1   1   1     1                     2     1 76
77 13       1 1           1     1           1   1                     1           2 1       1           1       1           77
78 8       1       1                                   1 1                     1     2                   1                 78
79 10 1               1             1       1               1         1           1                   1               1   1 79
80 11   1                               1         1 1                       2   1       1         1     1           1       80
81 12                         1                                       1     1   1     2 1 1         1 2     1               81
82 14   1                   1     1       1         1     1     1           1   1             1             2           2   82
83 14   1 1 1         1               1   1               1             1         2               1       1   1         1   83
84 14     1   1 1 1             1 2               1   1                                 1       1   2         1             84
85 10     1   1     1                   1           1       1             1                       1                 1 1     85
86 10     1         1     1           1             1                     1                       1           1         2   86
87 8   1         1       1         1               1     1               1       1                                         87
88 14         1   1           1 2 2     1                               1   1 1   1               1           1             88
89 10 1         1             1 1   1         1   2               1                 1                                       89
90 9                                                         1         1             1   2   1   1 1     1                 90
91 11 1       1           1                                   1               1   1           1           1 1     1   1     91
92 11   1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1                                   1             92
93 14   1     1 1             1 1                   1       1   1             1           1       1       2               1 93
94 9                   1                   1   1     1               1       1           1                   1     1       94
95 12 1     1                 1                         1     1           1     1 1               1             1 1     1   95
96 7               1           1                       1         2 1     1                                                 96
97 12   1               1   1                     1     1   1         1 1                     1 1           1           1   97
98 13             1         1   1     1   1 1                     1                       1           1 1 1     2           98
99 13   1             1                     1 1 1       1     1   1 1                 2           1                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng