BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13     1     1         1       2 1                 1   1 1           1             1 1                   1               00
01 8             1 1                     1                           2         1                   1   1                   01
02 9                       1                 1       1           1 1     1                           1       1         1   02
03 8         1                               1       1     1   1 1                         1                 1             03
04 10       1         1                   1 1         1               1 1         1                 1             1         04
05 15     1   1 1 1 1     1 1           1     1 1 1         1       1     1 1                                               05
06 12                       1       1 1     1                         2 1           1 1       1             1     1         06
07 11 1         2                                     2 1                   1     2       1                         1       07
08 12 1                                     1     1                 1           1   1       1     1   1   1 1       1       08
09 10 1   1                 1       1               1 1                 1                     1       1                 1   09
10 5                                 1             1         1   1                                   1                     10
11 9                 1                     1     1           1       1       1 1       1           1                       11
12 12   1   1   1         1                   1   2 1                         1       1             1       1               12
13 11         1             1   1   1                 1       1 1         1                   1         1                 1 13
14 10     1                     1     1     2                   1       1           1         1                   1         14
15 6                   1             2                     1       1         1                                             15
16 7   1                             1       1   1                 1         1   1                                         16
17 20           1   1   1 1   2 1           1 1     1   1       1               2   1 1     1 1         2                   17
18 14             1     1             1                 1 1                     1                 1 1     1   1 2 1       1 18
19 9 1                       1                       1 1   1             1           1       1                   1         19
20 9           1                           1     1         1                 1 1   1           1     1                     20
21 11 1   1               1                                             1         1 1                       1 2     1   1   21
22 14 1   1       1   1     1     1       1           1       1   1           1                   1                   1 1   22
23 11       1 1                                           2     1   1                       1   1     1         1     1     23
24 10   1       2       1               1                           1                   1         1               1 1       24
25 11                   1 1 1             1 2       1       1                           1   1               1               25
26 4                                                   1               1   1                         1                     26
27 8                                     2 1                                             1     1       1       1   1       27
28 14   1 2 1     1                     1             1   1             1 1     1                     1             1     1 28
29 10 1 1                                               1           1 1                             1 1   2           1     29
30 19       1   1     1   1                   1         1 1   1   2               1       1 1 1 1   1   1 1               1 30
31 7                                                           1                                           2   1 1       2 31
32 4                           1           1                     1                                       1                 32
33 13         1         1   1         1   1   1 1       1       1             1       1               1             1       33
34 11                             1                       1   1   1 1               1   1                     1 1     1   1 34
35 17 1               1           2 1           1         1   2 1             1         1   1   1 1   1       1             35
36 14     1 1         1         2                           1   2                         1     2     1     1           1   36
37 10 1               1 1       1               1   1                     1     1                 1         1               37
38 12 1 1     1         1     1           1   1                         1   1                         1       1     1       38
39 8             1       1                                           1     1         1     1     1           1             39
40 8                       1 1   1               1                     1           2               1                       40
41 10                         1   1                                           1 1   1     2       1         1     1         41
42 13           2 1           1             1   1   1       1   1             1                         2                 1 42
43 11               1         1         1       1                     1     1 1     1   1 2                                 43
44 5                                                               1                       1             1 1         1     44
45 15 1         1   1           1               1         1         2                 1     1   1     1   1     2           45
46 4                               1   1                       1                         1                                 46
47 12     1                 1         1           1     2         1               1     1         1         1   1           47
48 13       1     1     1         1 2 1                         1 1         1           1       1                 1         48
49 8               1                 1 1                           1                   1                         1 1 1     49
50 9                     1 1                                   1 1     1         1       1               1         1       50
51 7   1             1                                     1   1   1                                               1 1     51
52 10       1     1 1         1                                                       1           2     2               1   52
53 7   1                     1         1     1                   1                     1                               1   53
54 9                                               1       1 1       1             1 1   1       1               1         54
55 6         1               1   1     2       1                                                                           55
56 15         1     1     1             1 2   1   1   1     1 1           1                               1 1       1       56
57 7                 1   1         1     1       1           1                         1                                   57
58 11             1                 1             1               1   1             1     1         2 1                 1   58
59 12                         1       1   1     1     1                 1 2                     1             1     1 1     59
60 12   1         1             1 1   1                       1     1                           1   1             1   1 1   60
61 13       1   1             1               1 1       1     1         1     1   1     2               1                   61
62 17   1     2                               1 1         2 2           1                   1       1           1 1 1   1 1 62
63 12                     1     1                 2   1         1           1     1         1                           1 2 63
64 8   1                   1     1                                     1             1                       1 1       1   64
65 16 1 1               1   1   1             1 1   1                 1   1     1     1       1     1                     2 65
66 12                   1   1                     1 1   1     3             1     2     1                                   66
67 10 1           1                       1     2 1   1     1                                                     1       1 67
68 9     1                         1       1     1                                 1     1               1 1       1       68
69 7                                               1     1       1       1           1       2                             69
70 10       1         1 1         1                                 1 1                 1   1 1                 1           70
71 12       1     1                               1     2   1 1           1                   1 1       1   1               71
72 13 1       1                       1                 1         1         1                 1           1           1 3 1 72
73 9                                 1 1     1     1         1       1                           1   1               1     73
74 10               1       1         1                   1                                   1     1       1 1   1   1     74
75 6               1                               1     1                               1           1                 1   75
76 16     1 1                 1 1   1     1     1     1 1   1                       1 1             1         1       1   1 76
77 16     2     1       1   1 1 1           1             1     1 1                         1     1     1     1   1         77
78 6                           1   1                   1 1                       1                                 1       78
79 18   2             1 2 1       1 1 1         1     1                 1     1   1         1   1                       1 1 79
80 10 1     1         1   1 1                       1                 1         1   1                   1                   80
81 17   1             1   1     1   1       1                               2     1       2   2       1 1 1     1           81
82 12     1         2   1           2   2                           1         1                 1   1                       82
83 15   1 1 1 1     1   1 1   1                                             2           1       1   1   1       1           83
84 12 1     1     1   1       1 1       1                             1   1 1                                 1   1         84
85 10         1   1       2                                     1                     1       1           1   1       1     85
86 3         1                   1                       1                                                                 86
87 16           1   1             2       1 1                     1   1     1     2   1     1           1 1         1       87
88 14 1 1         1 1                         1                           1   2 1         1             1     1 1     1     88
89 6       1 1               1                     1   1                                                       1           89
90 7         1       1                 1                             1   2     1                                           90
91 12               1             1 1                     1                       1     1       1         2   1 1         1 91
92 5     1   1       1                 1           1                                                                       92
93 12                 2               1     1                           1 1     1     1     1     1 1             1         93
94 12           1                       1 2   1     1                   1   1       1 1         1                   1       94
95 4               1                                 1                                                     1         1     95
96 10 1   1 1 1                         1                                   1   2   1             1                         96
97 6   1         2             1                                             1                                         1   97
98 18       1   1   1   1                       1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 1                   2     98
99 9                       1   1         1   1 1                                             1   1       1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng