BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng
00 4             1 1                   1                                                                             1     00
01 11       1                   1   1                       1             1     1             1       1 1     1   1         01
02 9 1                           1       1         1                   1                       1     1           1 1       02
03 7                   1                 1                           1                     1       1     1 1               03
04 8         1                 1             1                   1 1     1 1                                     1         04
05 7 1 1                                                         1     1                           1           1 1         05
06 17           1 1       1             1     1                 1 1 1 2     1   2                       1     1   1 1       06
07 8   1     2       1                         1             1                           1   1                             07
08 17       1   1       1     1   1   1 1       1                           1 2       1   1     1       1         1     1   08
09 15                     1       1                 1     1                   1     1       1     1   1   1 1 1       1 1 1 09
10 6                             1                           1   1                 1       2                               10
11 11     1 1       1           1                       1                                     1 1   1       1       1 1     11
12 11     1       1             1       1                 3               1         1                         1           1 12
13 13 1                   1         1                 1                       1 1       1   1       2         1   1 1       13
14 6           1         1                   1           1                 1                 1                             14
15 9     1                                                 1         1 1   1                   1     1             1     1 15
16 13     1   1                                                 2       1 1         1 1             2               1 1 1   16
17 16       2   1 1     1 1         2                   1     1     1     1         1                   2       1           17
18 17       1                 1 1     1   1 2 1       1   1             1   2 1   1                 1     1                 18
19 12 1           1       1                   1         1               1 1                     1     1     2             1 19
20 12     1 1   1           1     1                             1 1           1           1                 1     1       1 20
21 11         1 1                       1 2     1   1         1                       1 1                               1   21
22 11     1                   1                   1 1       1   1           2     1                                 1   1   22
23 11                   1   1     1         1     1             1               1       1 2                   1             23
24 8               1         1               1 1             1     1                 1       1                             24
25 10               1   1               1                 1 1       2     1                           1               1     25
26 9   1                         1                           1                       2           1             1       2   26
27 12                 1     1       1       1   1         1                   1         1 1           1                 1 1 27
28 12 1     1                     1             1     1     1         1             1         1       1       1           1 28
29 12                           1 1   2           1           1     1           2                             1         1 1 29
30 16         1       1 1 1 1   1   1 1               1 1     1                   1     1   2                 1             30
31 10                                   2   1 1       2                 1     1                                 1         1 31
32 7                                 1                               1           1     2         1       1                 32
33 9     1       1               1             1             1       1             1   1             1                     33
34 10           1   1                     1 1     1   1   1                                             1     1       1     34
35 13     1         1   1   1 1   1       1                       1   1 1             1         1                         1 35
36 10                 1     2     1     1           1           1     1                   1                 1               36
37 6 1     1                 1         1                                 1                                     1           37
38 10   1                         1       1     1                     1         1 1 1               1   1                   38
39 8   1         1     1     1           1               1       1                                           1             39
40 10           2               1                                     1               1           2         1     1 1       40
41 14     1 1   1     2       1         1     1             1           1     1             1   1         1                 41
42 8     1                         2                 1         1         1         1         1                             42
43 16   1 1     1   1 2                                 1   1   1       2           1                 1     2       1       43
44 7                   1             1 1         1                                             1                 2         44
45 10             1     1   1     1   1     2           1                             1                                   1 45
46 9                 1                                   1       1 2             2                 1         1             46
47 12         1     1         1         1   1           1     1             1       1     1     1       1                   47
48 12   1           1       1                 1                 2     1           2 1             1         1               48
49 6               1                         1 1 1       1                                       1                         49
50 10         1       1               1         1           1               2 2                                   1         50
51 14                                           1 1                   1   1 2                 1 1 1 1 1 1             1 1   51
52 14             1           2     2               1             1           1         1     2   1     1 1                 52
53 5               1                               1           1                                         2                 53
54 10           1 1   1       1               1               1         1         1                       1       1         54
55 8                                                   1       1                           2 1       1         1   1       55
56 8 1                               1 1       1       2       1                         1                                 56
57 10               1                                     2               1   1 1     2                         1   1       57
58 6           1     1         2 1                 1                                                                       58
59 17 2                     1             1     1 1     1   1       1       1   2       1   1   1 1   1                     59
60 13                       1   1             1   1 1       1       1                     1       2     1         1   1     60
61 10     1   1     2               1                                 1                                       1           3 61
62 17                   1       1           1 1 1   1 1 1     1             1             1 1   1     1 1 1         1       62
63 12   1     1         1                           1 2 1       1   1                                           1   1 1     63
64 7             1                       1 1       1       1                         1                       1             64
65 15 1     1     1       1     1                     2     1       1         1                         2 1         1     1 65
66 14   1     2     1                                                     2                     1 1 1       1 1 2   1       66
67 7                                         1       1           1     1         1                 1           1           67
68 10           1     1               1 1       1                                                     1 1   1     1     1   68
69 9 1           1       2                                           1       1                   1                 1     1 69
70 12               1   1 1                 1           1         1       1                   1     1 1         1       1   70
71 11 1                   1 1       1   1                   1                   1       1     1             1 1             71
72 16   1                 1           1           1 3 1       2       1           1 1   1   1 1                             72
73 7                         1   1               1                   1                   1               1     1           73
74 16                     1     1       1 1   1   1     2                       1       1     1           1     2 1   1     74
75 9                 1           1                 1           1 1 1               1           1                     1     75
76 13           1 1             1         1       1   1   1             1             1 1 1                         1     1 76
77 12                   1     1     1     1   1                                 1 1       1       1       1           2     77
78 9         1                                 1           1           1         1             1 2         1               78
79 11     1   1         1   1                       1 1     1           1               1                 1             1   79
80 7       1   1                   1                                         1   1         1               1               80
81 18   2     1       2   2       1 1 1     1             1                       2     1     1     1     1                 81
82 8     1                 1   1                                   1       1                   1       1                 1 82
83 14   2           1       1   1   1       1                     2                 1     1     1             2             83
84 10 1 1                                 1   1         1           1                 1                   1           2     84
85 9             1       1           1   1       1       1                     1     1             1                       85
86 4                                                                 1   1     1                                       1   86
87 10   1     2   1     1           1 1         1                                                   1           1           87
88 14 1   2 1         1             1     1 1     1                     1           1                       1       1 1     88
89 5                                       1                     1                   1                     1     1         89
90 5 2     1                                                                           1                 1                 90
91 19         1     1       1         2   1 1         1     1 1   2     1   1       1       1                     1     2   91
92 8                                                     1   1     1                         1   1   2               1     92
93 13 1     1     1     1     1 1             1         1         1 1     1     1                   1                       93
94 13   1       1 1         1                   1           1 1           1           1   1             1       1       1   94
95 6                                   1         1             1                 1                     1               1   95
96 9   1   2   1             1                                                 1       1                       1     1     96
97 7     1                                         1                         1           2 1 1                             97
98 13 1   1 1         1 1   1 1                   2                           1     1 1         1                           98
99 10                     1   1       1     1               1 1 1         1                 2                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
Ngày
/
Tháng