BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
Ngày
/
Tháng
00 12           1               1     1       2                         1               1 1   1               1     2       00
01 6   1       1                       1                 1     1                                             1             01
02 13     1             1                 1   2       1           1     1   1 1                             1     1   1     02
03 8   1                       1                 1     1     1                                 1                   1   1   03
04 8                             1         1                   1     1       1   1                 1       1               04
05 12                         1 1       1               1     1       1     1 1                       1 1 1               1 05
06 14     1                             1   1                 1     1     1 1       1               1       1       1 3     06
07 7                                   1     1                           1     1       1     1       1                     07
08 18       1                     1     2 1 1   1           1   1                     1                     1 1 1 1 1 1 2   08
09 12     1 1 1             1                                           1     1       1           1   1           1     1 1 09
10 9                     1   1 1                                               1           1       1   2       1           10
11 13 1       1 1           1                   1             2                     1         1       1     1   1   1       11
12 9       1                           1           2             1                             2       1               1   12
13 10             1           1       1     1                           1         2         1                   1     1     13
14 10                                 1                 1                   1         1 1   1   1   1         1           1 14
15 9             1 1                                                 1           1               1     1     2 1           15
16 14           1                   2       1   1     2 1           1   1                 1   1     1                 1     16
17 9 1                       1   1               2             1                   1             1       1                 17
18 14 1               1 1 1 1     1 1     1         1                           1               2           1     1         18
19 8                     1                               1   1               1   1 1         1           1                 19
20 6 1               2           1   1                                     1                                               20
21 6       1                     1                               2                         1                         1     21
22 14 1 1 1     1     1         1                 1                   1 2     1 1           1               1               22
23 9                                               1     1   1 1       1 2                                   1           1 23
24 18         1   1     1               1 1 1     1         2         1       1         1 1     2 1           1     1       24
25 12           1                               1     1     1 1   1           1           2                         1 1 1   25
26 13     1                         1           1 1       3   1     1             1 1         2                             26
27 13 1 1 1 1       1                                   1           1 1               1     1 1       1           1         27
28 15       1 1       1 1             2         1     2 1 1               1 1                                     1       1 28
29 15       1 2 1       1   1     1                                 1       1     2           1 1     2                     29
30 17 1     1   1   1 1                   1 1   1   1         2                     1 1     1           1             1   1 30
31 8                   1             1                     1                         2         1               1         1 31
32 14     1         2                   2   1     1                   1   2                     1 1 1               1       32
33 9                                       1                           2             1     1     2           1   1         33
34 7   1           1                           1 1         1         1                 1                                   34
35 13         1   1           2         1           2         1     2           1       1                       1           35
36 5         1   1                         1                           1                           1                       36
37 8           1           1   1       1                                       1                 1       1         1       37
38 9       1                                     1                 1                         1       1       1         2 1 38
39 11                   1           1 1   1 2             2               1                         1                   1   39
40 12         1                 1                 2   1               1     1   1         1               1         2       40
41 9             1     2                               1             1 1     1   1             1                           41
42 12   1   1               1   1 1                       1         1                 1 1   1           1 1                 42
43 8 1                               1         1                     1                             1           2 1         43
44 13           1 2   2 1           1         1       1         1               1     1               1                     44
45 12         1               2               1         1         1 1 1   1       1                             1   1       45
46 11     1                                             1       2 1 1         1   1       1         1             1         46
47 7                     1               1     1         2                           1                           1         47
48 10     1                 1                 1 1       1 1                     1                               2 1         48
49 9         1   1 1 1           1         1   1                                       1   1                               49
50 11 1       1               2                                                             1     1   1     2   1       1   50
51 10 1 1       1       1                           1   2     1                         1     1                             51
52 12                         1   1         1       1 2 1           1   1           1                     1   1             52
53 10               1 1 1     1     1             1             1     1                                   1   1             53
54 11   2         1     1   1                             1     1           1               1               1           1   54
55 16   1 1     1             1   1 2 1       1 1   1         1                       1                       1         1 1 55
56 10   1                 2       1       1                               1       1     1         1               1         56
57 6               1         1     1                                 1                   2                                 57
58 16   1             2   1 1   1                   1             1         1   1                 1   1 1 1 1           1   58
59 8               1 1       1                                                       1 1   1     1   1                     59
60 9         1                           1         1     1 1     1       1               1                             1   60
61 7       1         1         1   1                                                     1                         1     1 61
62 17 1 1                                   1   1   1       2   1             1 3   1         1                       1 1 1 62
63 10                             1   1   1 1         1                 1     1     1       1             1                 63
64 12     1             1 1           2           1 1 1         1       1         1                     1                   64
65 4                                                       1                                     1   1     1               65
66 11       1         1             1       1 1       1             1                 1         1   1                   1   66
67 8                         1   1           1                               1                   1 1         1 1           67
68 11     1               1   1     1     1       1                                 1       1             2           1     68
69 14     1 3             1                   1               1   2   1         1 1     1                           1       69
70 11                                 1         1   1         1   1         2     1                       1               2 70
71 13         1   1             1 1 1     1                     1       1     1           2   1         1                   71
72 6                                         1                     1                   1   1           1       1           72
73 12           1 1       1       1   1       1             2 1   1                 1               1                       73
74 9               1       1                 1                                   1                   1     1   1     2     74
75 10   1                   1       1     1                               1 1       2                   1 1                 75
76 11     1           1 1             1                   1 1                           1 1   1                   1       1 76
77 14 1             1       1           2                     1           2   1 1               2   2                       77
78 12           1     1 1   1             1     1     1         1   1     1                         2                       78
79 10         1 1 1                     1                   2     1 1                         1                   1         79
80 6                               1                                       1             1 1             1         1       80
81 12   1       1   1           1         1     1                     1   1       1             1         2                 81
82 9           1 1                 1 1                 1       1       1                             1     1               82
83 12             1           1           1           1         2         1                   1   1     1       1         1 83
84 6           1   1                                   2   1                                                         1     84
85 5                     1     1                 1                                       1                               1 85
86 11 1   1       1               1           1                             1                 2   1   1     1               86
87 19     1 1 1         1   1   1     1           1   1 1         2   1     1           1       1     1   1       1         87
88 10 1     1       2     2                                 1               1         1                     1               88
89 11 1             1     1                         1                   1 1       1       1     1       1         1         89
90 14                   1   1           1                           1 1             1   1 1                 1 2   1 1   1   90
91 10                           1         1       1   1                             3                         1       1   1 91
92 12 2 1     1   1       1       1               1                             1                 1   1 1                   92
93 7   1                                               1 1                 1   1                       1           1       93
94 11       1 1                           1                         1         2     1 1           1         1     1         94
95 9               1 1   2             2                       1                       1           1                       95
96 10 1           1         2   1               1   2     1                                                           1     96
97 5                               1         1             1                                           1               1   97
98 12   1 1                     1             1       1           1           1       1 1                     1       1   1 98
99 10     1                 1   1           1                     1             1     1     1           1       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
Ngày
/
Tháng