BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng
00 5                                               1                                               1   1 1     1           00
01 8     1           1   1         1                               2         1               1                             01
02 13 1         1   1             1       1             1   1     1             1   1           1     1       1             02
03 12         1                             1         1             1     1     1   1           1 1     1         1   1     03
04 10                                   1 1           1   1   1 1         1                               1     1   1       04
05 11   1                             1           1             1 1 2 1                   1       1                   1     05
06 9       1         1                                             1   1     1 1             1       1           1         06
07 6         1             1                 1 1               1                                       1                   07
08 10           1                 1   1                 1       1                     1     1   1               1       1   08
09 11               1 1 1                           1   1   1   1   1     1 1               1                               09
10 13       1             1   1               1 1   1                         1       1   1   1   1             1         1 10
11 10         1 1                 2   1             1             1     1   1       1                                       11
12 9                     1   1 2           1             1           1             1                                 1     12
13 10   2     1           1               1                 1                         1                 1               1 1 13
14 7                           1     1           1     1               1               1       1                           14
15 17   2 1       1               1         2       2   1         1   1   1 1     1 1                   1                   15
16 11 1           1       1   1 1       1             2                             1                             1       1 16
17 10     1           1                     1   1                 1   1     2                         1 1                   17
18 5                                   1           1                       1               1                   1           18
19 8                 1                                       1         1         1     1           1 1           1         19
20 18   1   1     1           1 1               1                     1   1 1               1     1     1   2 2   1     1   20
21 13                       1       1               2       1                           1   1     1 1     2       1       1 21
22 11               1           1     1   2       1                     1                           1       1         1 1   22
23 16     1     1             1   1 1             2 1     1 1   1                   1     1           1             1     1 23
24 12       1 1 1     1 1 1                                   1                     1 1       1               1         1   24
25 5                   1                                                           1     1           1           1         25
26 10                     1 1                         2           1   2     1                   1                       1   26
27 15     1 1         2                       1     1   1           1 1   1 1                 1           1 1 1             27
28 16   1           1               1       1         1             1 1 1 1       3       1 1                     1 1       28
29 12                   1           1       1 1 1               1                     1     1       2       1   1           29
30 8       1 1     1                   1                                               1     2             1               30
31 11         1   1     1       1 1         1 1         1                             1 1                         1         31
32 12 2 1       1                             1       1                       1         1     1                 1   1   1   32
33 10         1           1                         1     1                       1                   1 1         1   2     33
34 12           1   1   1           1                 2                           1           1             1 1   1   1     34
35 7   1   2                                           1 1       1                                     1                   35
36 9               1         1     2                         1               1     1         1   1                         36
37 14           1       1   1           1       1 1   1       1                 1           1     1   1 1   1               37
38 11     1         1           1         1 1       1           1                           1 1             1         1     38
39 13 1   1                       1     1       1         2             1       1 1   1               1   1                 39
40 5             1       1             1                                                           1               1       40
41 5 1         1                                                   1                       1             1                 41
42 14             1         1           2     1       1     2           1     1   1                   1       1           1 42
43 6     1           1     1                           1                                                           1   1   43
44 9 1             1   1         1 1                         1     1                                         1       1     44
45 10       1                         1           1         1     1 1                       1             1     1   1       45
46 12     1   1 1   1                     1 1   1                       1           1             1   1                 1   46
47 15 1       1                                           1     1     1         1             1     2     1     1   1 1   2 47
48 7       1   1                     1 2                         1         1                                               48
49 12           1         1         1 1         1         1     1     1   1     1                 1                     1   49
50 7                                                       1 1       1       1                 1   1   1                   50
51 7         1           1       1   1                                                         1           1 1             51
52 12                 1     1               1   1   1     1       1 1                               2     1 1               52
53 9                       1                 1             1       2             1   1       1                       1     53
54 9 1                             1                         1       2     1                   1       1   1               54
55 8                                   1                                     1   1     1 1           1   1   1             55
56 16                       1 1 1             1 2       1       1                         1 1   1           1     1 1 1 1   56
57 11                       1       1   2         1   1                             2 1               1     1               57
58 11   1             1       2                     1 2     1             1     1         1                                 58
59 14 2     1           1               1                     1   2         1       1     1 1           1             1     59
60 10   1   1       1                   1                     2                   1     1       1 1                         60
61 9 1                           1     1 1                               1       1       1 1                 1             61
62 9         1         1   1       1             1                                     1       1     1   1                 62
63 7                     1                                       1   1   2                                   1           1 63
64 11   2   1                         1           1         1 1           1       1                         1   1           64
65 10   1             2 1                                       1             1 1       1               1           1       65
66 7           1 1   1 1                                                         1                       1 1               66
67 15               1     1                   1   1             2       1   1         1 1 1 1   1   1                     1 67
68 13         1   2     1                                                   1           1 1           1         1 1 2     1 68
69 10                 1       2     2       1             1                                       1               1       1 69
70 9             1                   1   1       1                             1       1                         1   1 1   70
71 18         1               1     1 1     1   1       1               1   2     1           1     1   1 2     1 1         71
72 7           1             1           1                 1 1                             1     1                         72
73 13     1 1   1           1     1           1         2                       3                       1             1     73
74 10   1 1 1     1       1                   1               1   1     1                                       1           74
75 13 1     1     1           1 2 1         1     1       1       1                   1       1                             75
76 10 1 1   1 1         1         1                     1     1               1               1                             76
77 7               1           1     1   1                                   1                 1                 1         77
78 16     1           1         1               1       1 1                     1     2   1 1     1 1 1         1       1   78
79 9   1 1     1                           1 1 1       1       1                                                         1 79
80 10               1     1   1                           1         1           1     1                       1     2       80
81 10   1             1   1         1     1                 1                 1     1   1     1                             81
82 9         1                 1 1   1           1       1               1 1                                       1       82
83 13                         1           1     1 1     1                 1   1 1 1 1                         1       1   1 83
84 8           1       1                     1                     1   1           1           1             1             84
85 11                                                 1   1             1     1         1 1     2 2               1         85
86 9     1           1                                     1 1     1 1       1   1                             1           86
87 12     3   1             1 1               1 2                         1                                             2   87
88 14               1     1     2 1                                   1   1     2               1   1   1 1         1       88
89 11       1 1         2           1       1     1               1                   1           1             1           89
90 6             1 1                                                               1   1 1           1                     90
91 11               1   1         1       2   1     1         2                                               1           1 91
92 11             1               1   1               1         1 1     1                     1                 1       1 1 92
93 13             1 1       2                               1   1 1     1     1           3                         1       93
94 7 2                         1         1   1                                                 1             1             94
95 11 1                   1 1 1 1                 1                                   1 1                   1           1 1 95
96 11     1                           1     1       1   1               1     1       1 1                 1     1           96
97 15             1                     1 2 1 1   1         1                 1             1       1 1     1       1 1     97
98 18 1         1 1         1                       1     2 1         1     1         1           2 1   1 1           1 1   98
99 10             1         1         2               1         1       1 1                                   1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
Ngày
/
Tháng