BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8                                     2           1   1                     2   1 1                                     00
01 14       1     1   1 2 1       1           1           1                     2             1                 2           01
02 13             2       1     3 2         1                 1                   1       1                       1         02
03 7           1                   1                       1               1                 1       1     1               03
04 8       1       1                                           1                             1           1 1   1         1 04
05 11   1   1       1         1   1 1           1       1     1             1                       1                       05
06 15     1     1       1         1   1         1 1     1               1               1                 2     1 1     1   06
07 6     1                           1 1                   1                                           1                 1 07
08 14       1   1 1                 2 1                           1           1           1     2 1             1   1       08
09 8                                 1                   1 1                 1     1   1 1         1                       09
10 11   1                   1         1         1               1         1         1         1     1   1             1     10
11 4       1                                                   1                         1       1                         11
12 11     1   1         1                   1               1     1             1       1           1               1   1   12
13 10         1       1         1                   2                             1         1     1     1   1               13
14 10 1         1       1               1     1 1                           1                     1             1         1 14
15 13 1             1 1 1                     1     1               1                         2                 2 1 1       15
16 6                   1               1       1                                             1 1         1                 16
17 7         1           1       1         1     1     1                                               1                   17
18 8           1                           1       1                             1 1     1         1                     1 18
19 12               1 1         1         1   1     1                   1 1           1         1       1               1   19
20 16 1     1   1     1         1   1                     1       2     1         2   1       1         1               1   20
21 10             1 2 1           1               1                                 1   1 1                 1               21
22 8       1                                               1         1               1   1 1             1               1 22
23 8       1             1       1 1               1   1                                       1                       1   23
24 11 1       1                     2 1                       1             1     1           1     1                 1     24
25 13     1     1         1 1                   1   1                                     1 1         1   2         1   1   25
26 12 1       2         1       1                         1     1 1       1 1   1                             1             26
27 12                   1   1                   1               1 1 1       2     1         1     1 1                       27
28 10             1     1                             1   1   1           1         1                         1 1   1       28
29 10     1             1                           1             1     1   1   1         1                         1 1     29
30 18 1   1 2     2             1                     1 1           1 1       2   2   1                     1     1         30
31 9   1                         1           1         1             1                     2   1                         1 31
32 14       1   1     1       1     1                 1 1   1                   1   1                 1 1 1         1       32
33 7                               1 1                                             1         1       2         1           33
34 10   1   1             1               1   1   1         1             2                                 1               34
35 10   1         1                   1           1                 2                 1           1   1   1                 35
36 4       1 1                                           1         1                                                       36
37 9   1                                 1           1 1         1   1                     1   1         1                 37
38 17   1 2                   2     1 1       1 1             2               1 1       1             1     1     1         38
39 10         1 1     1                     1         1                                         1 1           1       1 1   39
40 13                           1           1   1   2                         1   1 2                               2   2   40
41 10     1     1                     1     1 1                                                   1   1       1 1 1         41
42 13   1   1     2                   1                   1 1 1 1           1                       1           1 1         42
43 9 1                         1       1   1   1         1                         1   1                               1   43
44 4                         1                                             1                               1         1     44
45 9         2           1       1               1                     1           1           1               1           45
46 12 1                         1           1 1   1                 1 1 1     1       1               1                 1   46
47 8                         1                   1                                     1       1           2 1 1           47
48 7   1           1       1                             1     1                           1 1                             48
49 11 2             1   1     1           1             1           1                 1             1   1                   49
50 12                       1 2                       1   2   1       1                           2     1 1                 50
51 6                 1 1       1                                 1                               1                     1   51
52 13   1     2       1   1 1       2                           1   1           1           1             1                 52
53 15                       2 1     1       3   1   1         1   1       1                   1                     1 1     53
54 9                                                       1     1       1     1       1     1         1 1               1 54
55 10           1                       1     1         1   1   1                         2   1                       1     55
56 10   1               1   1                         1           1 1                 1                       1         1 1 56
57 16         1             1 1   1   1 2 1             1                         1         1     1         2       1     1 57
58 11 2   1           1           1     1                                   1       1             1       1 1               58
59 17                     1   1     1   1 1 1 1         2         1 1     1     1 2                       1       1         59
60 10       1       1       1               1                     1           1             1   1 1                   1     60
61 9         1 1             1   1                         1 1                   1                 1                 1     61
62 5               1   1 1                   1             1                                                               62
63 15             1 1     1     1     1 1           1             1   1   1     1               1   1 2                     63
64 10                 1                 1       1 1       1                 1 1       1                   1           1     64
65 7         1           2                                   1                     1               1         1             65
66 10                                   1               1     2         1             1   1                       1     1 1 66
67 19   1               1       1         1           2         2     1   1         1         1 1           1     2 1 2     67
68 13                 1       1   1       1       1   1         1         1             1         1           1       1 1   68
69 10                                         1   1 1                                   1   1 1 1 1     1           1       69
70 13     1                         1     1     1 1             2       1   1           1             1   1               1 70
71 9                               1     1       1       1     1       1                   1   1             1             71
72 13 1   1           1                       1     1     1         1     2         1   1             1                 1   72
73 20       1 1             1               1     1   3                   1     1       1 2 1           1   1     1 1   1 1 73
74 9   1                                     2   1   1                                         1             1 1     1     74
75 7     1                       1               1                           1             1       1         1             75
76 5   1                       1     1                                 1     1                                             76
77 11 1           1 1           1                 1 1                 1 1                           1   1         1         77
78 6 1                               1             1                   1   1                         1                     78
79 11 1         2       1 1     1       1                               1     1     1                   1                   79
80 12           1           2             1     1               1   1   1   1           1     1                       1     80
81 7                     1             1               1     1         1     1       1                                     81
82 12                         1       1   1           1                       2 1     1 1               1     1     1       82
83 18         1 1 1       1       1       1               1 1   1 1   1   1   1   1         2         1       1             83
84 10             1         1     1                         3   1                           1     1                   1     84
85 13               1                   1       1           1               1     1       1         1 2 1     1           1 85
86 7                             1                           1         1       1       1                         1       1 86
87 5                       1                           1                       1     1                               1     87
88 11     1   1             2                 1   1       1   1       1   1       1                                         88
89 15 2                       1       1                       1       2       1   1           1     1         1 1 1       1 89
90 7   1             1                                             1 1 1             1                       1             90
91 15     1       1   1   2   1     1   1                           1 1             1 1                     1       1   1   91
92 9                         1           1                               1               1       1 2             1   1     92
93 12           1   1                   1       1                 1           1                 1     1 1     1   1       1 93
94 12   2 1         1 1         1             1 1   1 1             1                   1                                   94
95 16     2       1     1                   1           1           1   1   2                                 1 2 1       2 95
96 8             1 1 1                                 1                       1     1                     1       1       96
97 10       2       1                     1     1     1               2                   1                         1       97
98 7               1                     1 1                 1                       1   1               1                 98
99 15   1       1                     1 1   1       1     1 1     1 1 1                 1       1       1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng