BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9   1                   1             1   1       1       1                                     1         1       1     00
01 8                     1       1   2     1                                   1                                 1 1       01
02 5                                 2                                               1       1                         1   02
03 5     1             1                               2                                                   1               03
04 12   1                 1   1               1     1             2   1       1             1           1     1             04
05 5                 1     1     2           1                                                                             05
06 3                                               1                                         1                         1   06
07 8           1     1   1       1   1                       1                                     1 1                     07
08 10                           1     1         1         1                 1 1 1 1               1                       1 08
09 10         1           1                                     1 1               1       1   1 1   1           1           09
10 14 1       2     1 1     1       1                               2 1                           1 1 1       1             10
11 12   1                           1       1       1         1       1     1   1         1   1         1             1     11
12 9 2                         1             1     1 1                         1                                   1 1     12
13 5                                           1                                 1             1     1   1                 13
14 11       1         1 1               1 1           1     1         1                               1 1         1         14
15 12 1     2               1                 1               1       1                               1   1 1 1 1           15
16 9                         1     1                 1                 1   1                   2         1   1             16
17 10 1     1                           1                       1           1 1     1       1                     1       1 17
18 8                                       1                 1     1         1         2         1       1                 18
19 10     1   1           1                     1   1                   1     1 1               1 1                         19
20 11                                   1 1       1       1 1 1   2   1           1   1                                     20
21 11           1         1                                             1 1   1   1   2       1             1             1 21
22 8   1   1                         1                         1 1     1                                   1           1   22
23 12           1 1                     1                   1                   1       1   1 1 1   1   1                 1 23
24 13         1     1                           1 1   1         1           1 1           1       1         1 1 1           24
25 11                   1       1     1       1   1         3       1                     1             1                   25
26 14       1             2   1             2   2             1                     1     1     1               1         1 26
27 11                   1     1       1           1     1     1 1                             1       2                   1 27
28 15     1 1       1           1 1               1 1   1     1 1                   1         1             2 1             28
29 6                 1         1       1   1                       1                                           1           29
30 16       1       1 3               2         1         1         1             1   1     1               1     1       1 30
31 8                             1                   1                 1             1 1               1         1     1   31
32 6   1                         1           1                     1             1                         1               32
33 11 1       1   1           1         1                   1         2 1               1           1                       33
34 7               1                   1                         1       1     1               1     1                     34
35 16 1 1                     2     1           1           1 1         1   1     1       1             1       1     1 1   35
36 9 1       1   1     1                     1 1                                               1             1       1     36
37 15 1 1                   1 1           1 1 1           1         1 1   1     1         1               1             1   37
38 11     3       1       1     1       1 1       1                       1       1                                         38
39 3                                         1                           1 1                                               39
40 11 1           1         1 1 1   1       1                   1                   1                 1     1               40
41 9       1       1                   1     1     1 1           1   1                                 1                   41
42 10                           1     1               1           1   1 2       1           1           1                   42
43 7       1         1 1                 1             1       1             1                                             43
44 18   1       1           1     1           2       1           1 1     1   1 1       1   1 1     2       1               44
45 18 2       1         1   1       1   1 1                               1             1 2             1 1 2       1     1 45
46 11       1                     1                       1 1         1             1       1             1     1 2         46
47 6                                                       2             1           2                             1       47
48 9   1               1       1         1                 1     1         1                       1               1       48
49 12         1       1                                   1     2       1 1       1             1                 1       2 49
50 9   1       1 1           1     1                   1             1       1                       1                     50
51 4                                                                     1                         1     1 1               51
52 9                     1     1               1         1             1 1                   2               1             52
53 14 4         1       1     1                         1                         1     1     1       1       1     1       53
54 8           1 1 2                           1                   1                       1                 1             54
55 17               1               1   1                         1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 2                 55
56 9                         1                       1             1               1             1           1       1   2 56
57 14             2   1     1 1 1         1     1               1                               1       1     2           1 57
58 7 1                                 1                           1       1     1     1   1                               58
59 15     1       1 1       1     1       1     1 1                               1     1 1 2               1         1     59
60 10       1       1 1           1 1       1                               1                     1 1                   1   60
61 16       1     1         1   1 1     1                       1       2     1       1     1       1 2               1     61
62 11     1             1         1 1         1                   1         1 1 1                           1           1   62
63 10     1   1     1                                                 2   1     1                   1                 1 1   63
64 11                   1         1     1                                           1 1 1 1       1   1   1         1       64
65 12           2                           1       1     1       1             1 1             1                   1 1 1   65
66 5               1             1                                       1                   1 1                           66
67 13   1                   1       1   1         1     2   1                           1   1 1               1     1       67
68 10   1 1           1           1   1           1                   1                             1                   2   68
69 2           1                                                                                                         1 69
70 15     1             1       1   1 1         1     1   1       1 1   1 1                                       2     1   70
71 12         1                 1         2       1   1         1         1     1     1                   1       1         71
72 13   1       1 1   1                 1         1           1                             1     1   1   1             1 1 72
73 5             1   1       1                                                                   1               1         73
74 12   1           1                       1               1       1     1   1   1 1                         1 1       1   74
75 12     1       1   1     1                   1 1                     1                       2                 2   1     75
76 12       1     1     1         1 1       1     1 1                               1     1               1           1     76
77 14     1               1 1         2           1 1     1   1     1         1             1                     1   1     77
78 10                 1   1         1                       1           1   1                     2       1     1           78
79 12           1           1               1         1   2       1                 1             1         1       2       79
80 15       1                       1     1 2 1   2       1                 1 1         1 1                     1       1   80
81 15       1     1     1   1 1     1       1 1               1 1 1         1                   1   1   1                   81
82 12     2 1 1 1                                       1   1                       1 1   1       1             1           82
83 14 1         1       1 1                         2         2   1             1             1           1           2     83
84 13   2 1       1                     1 1             2   1             1           1   1                         1       84
85 7         1 1 1                 1         1   1                 1                                                       85
86 15                   1       1           1   1       1     1     1   1   1     1     1     1                   2 1       86
87 10                                                 1       1                       1 1 1                     2   1     2 87
88 12                     1       1       1 1   1   1                   1             1         1               1   1 1     88
89 10                                     1         1     1   1       1                           1   1 1             1 1   89
90 11         1 1   1     1                           2                     1         1             1     1   1             90
91 10               1         1                     2     1                 1 1                         2           1       91
92 9     1   1           1   1 1                       1 1                   1   1                                         92
93 14   1   1                         1           1   1 1       1         1     1   1     1 1 1                 1           93
94 13         1         1   1             1     1       1 1                 1       1   1         1                     1 1 94
95 7           1   1       1                       1     1                             1                       1           95
96 11           1     1                   1             1             1       1                   1             1 1 2       96
97 14   1                 1   1 1   1 1               1         1               1     1       1     1 1 1                   97
98 13         1     1   1 1             1               1   1   1               1           1           1 1 1               98
99 14     1   1                 1             1     1           1                   2   1   1         1       1 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng