BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8                             1         1       1         1   1         1                                   1     1     00
01 12         1                                 1 1                 1   1   1 1 1 1     1                 1             1   01
02 9               1       1                         1     1             1   1               1                       1 1   02
03 10                                     1                   1   1       1                 1         1         1 1   1   1 03
04 10       1             1           1     1                             1                         1       1 1   1   1     04
05 11                                                                 1           1 2         1 1     2   1   1   1         05
06 7                       1                         1           1 1     1       1                             1           06
07 8                             1 1                                   1       1     2 1                     1             07
08 13     1 1 1 1               1                       1       1       1 1 1               1     1       1                 08
09 11           1       1   1 1   1           1                           1               1       1 1     1                 09
10 12                           1 1 1       1             1       1     2         1             1       1         1         10
11 11     1   1         1   1         1             1               1         2 1                             1             11
12 10         1                                   1 1     1   1 1             1                             1   1         1 12
13 8           1             1     1   1                   1                               1         1                 1   13
14 9                               1 1         1                         1                   1 1   1   1   1               14
15 12                               1   1 1 1 1                                   1   1         1 1 1 1 1                   15
16 16 1   1                   2         1   1                   1 1     1   1             1         2     1             2   16
17 12     1 1     1       1                     1       1   1             1         1   1           1       1               17
18 6       1         2         1       1                               1                                                   18
19 10 1     1 1               1 1                         1     1               1                       1         1         19
20 9           1   1                                           1     1                   1                 1   1 1 1       20
21 16 1 1   1   1   2       1             1             1               1           1 1 1       1     1             1       21
22 10 1                                   1           1                 1   1         1 1       2             1             22
23 12         1       1   1 1 1   1   1                 1                         1     2             1                     23
24 11     1 1           1       1         1 1 1                 1                     1     1     1                         24
25 8                   1             1                   1   1                         1                           2     1 25
26 13             1     1     1               1         1 1 1     2             1     1             1             1         26
27 14                       1       2                   1     1   1               1   1         1 2   1           1   1     27
28 10             1         1             2 1                               1               1 1             1 1             28
29 6                                         1                     1 1             1             1     1                   29
30 9           1   1     1               1     1       1           1               1         1                             30
31 11 1             1 1               1         1     1                     2   1                 1                       1 31
32 7           1                         1                               1               1   1               1         1   32
33 7 1               1           1                                       1                       1           1           1 33
34 11   1     1               1     1                     1   1       1                                   1   1     1     1 34
35 14 1   1     1       1             1       1     1 1   1   1             1   1 1 1                                       35
36 15                         1             1       1       1 1       1             1     1     1 1         1   1 1   1   1 36
37 11   1     1         1               1             1       1 1                                 1 1         1     1       37
38 3   1       1                                         1                                                                 38
39 10   1 1                                               1 1       1               1             1     1     1           1 39
40 12             1                 1     1                   1   1 1         1 1   1             2       1                 40
41 10                                 1                         1     1           1 1   1       1       1             1 1   41
42 11 2       1           1           1                   1             1   1       1                       1       1       42
43 4       1                                                     1   1                       1                             43
44 16   1   1 1       1   1 1     2       1                   1         1     1       1 1 1             1                   44
45 14   1             1 2             1 1 2       1     1                             1                     1           1 1 45
46 12             1       1             1     1 2             1 1                                     1 1           1     1 46
47 12   1           2                             1       1                           1   1               1 2 1 1           47
48 4     1                       1               1                                             1                           48
49 10 1 1       1             1                 1       2                             1     1                     1         49
50 10       1                       1                       1 1                     1   1 1       1           1 1           50
51 10   1                         1     1 1                   2           2       1                               1         51
52 14 1 1                   2               1               2         1         1   1     1 1                       2       52
53 11           1     1     1       1       1     1                               1             1   1                 2     53
54 11                     1                 1               2               1 1     2   1       1                       1   54
55 20           1 3 1   1     1 1 1   1 2                 1       1 1             1   1       1     1                     1 55
56 11             1             1           1       1   2                         1       1 1         1           1         56
57 10                         1       1     2           1   1       1 1                                 1         1         57
58 14     1     1     1   1                                 1   1 1 1     1 2       1   1                             1     58
59 14           1     1 1 2               1         1     2 1                               1             1 1             1 59
60 8     1                     1 1                   1                       1         1         1                     1   60
61 14 2     1       1     1       1 2               1           1     1   1                             1                 1 61
62 13     1 1 1                           1           1   1             1     1                     2           2   1       62
63 12   1     1                   1                 1 1             2 1 1                             1           1 1       63
64 14             1 1 1 1       1   1   1         1             1                                 1       2 2               64
65 10         1 1             1                   1 1 1                       1               1 1                         1 65
66 5   1                   1 1                                                             1   1                           66
67 18                 1   1 1               1     1         1   2   1           1             2   1 1   1           1 1 1   67
68 12                             1                   2             1     1 2   1 1   1                           1   1     68
69 4                                                   1 1                                               1             1   69
70 13 1 1                                       2     1       1                   1             1   1   2     1 1           70
71 10   1     1     1                   1       1             1                           1             1   1   1           71
72 11                     1     1   1   1             1 1             1       2     1                             1         72
73 5                           1               1                               1                             1       1     73
74 10   1   1   1 1                         1 1       1           1   1                       1                             74
75 8 1                       2                 2   1                                                 1             1       75
76 10             1     1               1           1                   1     1         1             1   1         1       76
77 9       1             1                     1   1             1     1     1           1                 1               77
78 10 1   1                     2       1     1                                       1       1                 1     1     78
79 9             1             1         1       2             1                 1                   1                   1 79
80 8     1 1         1 1                     1       1                                   1               1                 80
81 8     1                   1   1   1                                                   1 1                   1     1     81
82 15             1 1   1       1             1                 1         1                 2 1       1 2       1       1   82
83 11         1             1           1           2                           1 1     1 1               1             1   83
84 10   1           1   1                         1               1                   2                         1   1   1   84
85 6                                                         1                       1     1   1   1 1                     85
86 13 1   1     1     1     1                   2 1       1                     1           1       1     1                 86
87 17               1 1 1                     2   1     2   1               1   1         1   1           1   1   1 1       87
88 11 1             1         1               1   1 1           1 1                     1           1     1                 88
89 10                           1   1 1             1 1             1                   1   1                 1     1       89
90 14     1         1             1     1   1                   1   1   1 1       1                     1       1     2     90
91 12     1 1                         2           1                   1                     1 1 1     1                 1 1 91
92 6       1   1                                                     2                                                   2 92
93 14   1     1   1     1 1 1                 1           1 1       1       1   1                                     1 1   93
94 9     1       1   1         1                     1 1         1                         1                   1           94
95 7                 1                       1                       1                   1   1             1           1   95
96 9       1                   1             1 1 2                   1                   1                 1               96
97 8         1     1       1     1 1 1                                   1   1                                             97
98 15         1           1           1 1 1                       1 1   1     2 2                     1       1   1         98
99 12             2   1   1         1       1 1     1       1           1   1                 1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng