BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
Ngày
/
Tháng
00 17 1 1         3           1                   1 1                 1         2       1   1   1 1                     2   00
01 14               1 1       2   1                                         1 1         1     1       1 1 1     1     1     01
02 19       1     1                 1   1 1   1     2           1         1   2       1 1       1     1         1       2   02
03 13                           2         1       1       1           1 1           2   1       1   1             1         03
04 14   1           2     2       1             1           1 1       1   1                       1   2                     04
05 15 1   1 1               2                   1           1               2     2           1         1   1         1     05
06 18         1   1       2 4                                   1   2   1             1           1   1 2               1   06
07 20 1       1       1     1           2     1   2 1 1                   1 1 2   1           2           1 1               07
08 20   1   1         1             1 1 1   1 1         1 1   1           1   1   1 1       1     1 1   1             1     08
09 15           1         2     1       1   1 1 1       1 1         1       1 1                 1       1                   09
10 20             1           1 1 1 1 1           1     1 1         1               2   1   1     1       1     2       1 1 10
11 16         1 1   1   1       1       1                 2                         1 1   1             2     1   1 1       11
12 11                   1 1                           1           1   1 1             1     1     1       1         1       12
13 13             1       1             2 1         1 1     1         1   1         1                                   1 1 13
14 8                   1               1         1 1                                   1 1   1                           1 14
15 12             1 1       1             1       1   1       1   1                   1                       1 2           15
16 15 1           1   1 2 1               1   1                                   1 1     1   1     1             1     1   16
17 19           1   1         1   1 2       1 1       1     1 1             1         1       1 1         1   1   2         17
18 17       1 2         1     2                 1       1   1     1 1 1                 2               1               1 1 18
19 16                                       1   1               1     1 3 2   1   2         1 2         1                   19
20 25   1 2   1       1 1 1   1 1       1   1 1     1 1   1 1           1     1   1 1       1   1         1       1   1     20
21 13 1         1     2             1         1 1 1   1 1       1               1             1                             21
22 11                                     1               1       1       2   1                   1 1       1       1 1     22
23 11 2       1         1   1           1             1 1 1                       1             1                           23
24 12   1       1     1               1     1 1                     2     1               1 1     1                         24
25 14 1 1         1           1       1               1         1               1 1 1               1     1   1     1       25
26 15 1         1   1             1             1 1     1         1 3           1         1 1                         1     26
27 9                       1   1             1         1     1 1 1                       1                       1         27
28 10                   1     1     1                             1   3                     1       1               1       28
29 11 1   1                                                 1 1 1                 1   1       1 1 1                 1       29
30 15   1                     1   1   1   1   1 1         1               1   1         1         1       1   2             30
31 17 1   2 1   1                     1           1 1   1     2                     1 1 1   2                       1       31
32 17           1   1   1 1   1 1     1       1 1                             1           1     2       1       1       1 1 32
33 12         1 1 1       3                     2   1 1               1               1                                     33
34 12     1     1                                                 2       1       2       1     1   1             1       1 34
35 24   1 2 1   2       1 1       1 1 1     3     1           1         1     1                       1   1 1   2     1     35
36 18                           1     2 1               1   1 1 1           2       1 1   1   2   1           1         1   36
37 9   1           1                     1             1 1     1   1                                           1   1       37
38 20         1 1     1           1       3                     1 1   1         1           1   2 1             1       3 1 38
39 22   1   1           1 1 1         1             1 1           1         1 1     2     1   1   1         2   1   2 1     39
40 13 1 1             1         1   1     1           1                 1       1       1             1         1 1         40
41 20   2 1         1         1     1   2 2   1 1 1 1         1             1           1           1 1       1             41
42 17 1     1 1               2             1       1               1   1         1 1     2         1           1 1   1     42
43 18 1               2       1     1 1   1   1         2 1 1 1       1         1       1       1       1                   43
44 17         1                 1 2 1 1     1   1               1 1 1       1           1         1   1           1       1 44
45 15   1       1   1 1           1                           1 1 1 2 1         1       1 1               1                 45
46 16 1         1                 1                           1       1 1   1   1         1   1       1 1 1         2   1   46
47 23   1     3   1 1 1   1       1         1               1   2                   1     1       2 3   1 1       1         47
48 13         1                   1 1   1                 1       1                 1         1     2       2         1     48
49 20                         1         1         2       1           1 1     1 1               1 1   2   3     1 1 1   1   49
50 16     1     1   1 1               1 1     1   1     1                             1 1   1     1     1       1         1 50
51 16       1           1                 1   1       1   1   1           1       1 1 1         2   1         1       1     51
52 20         1     1   1       1 2   1         1 1       1         1       1         1               2     2 1   1   1     52
53 18 1 1         1 1           1     1             1                         1   1 1       1 2     1       2     1 1       53
54 9     1                                             2           1             1       1           1       1           1 54
55 19       2   1 1                   1 1   1   1     1     1           2     1   1 1     2                     1       1   55
56 24         1   1   1   1           1       1               1 1 1   1     1       1 3           1   2   1 1   2         2 56
57 13                             1 1           1                       1             1 1   1   1     1   1 2     1         57
58 16     1   1   1 1           1                           1         2           1       1       1     1 1 1 1         1   58
59 16         1   1 1 1 1                 1 1   1       1   2             1               1           1               1 1   59
60 19         1       1 1 1     1       1 2   2           1             1   1             1 1 1 1       1                 1 60
61 15 1   1     1   1           1     2             1         1 1           1             1                       1 1   1   61
62 25                   1   1 1 1 1 1 1                     1 2 2         1 2     1         1 1 1   1         1           4 62
63 18 1     1       2     1 1   1                 1 1                           1 2 1 1           1     1   1         1     63
64 13     1             1 1   1 1   1         1 1                 1   1                     1     1               1         64
65 10 1           1                                         3                           1     1   1     1     1             65
66 17     1                       1           1 1   1           1   1     1   1 1     1     1               1 1     1 1   1 66
67 19     1 1       2                   1       1 1           1   1 1       1 1             1       1   1     1     1   2   67
68 20   1   1 1         1         1       1 1 1     1   1   1     1   2         1                   1       1   1         2 68
69 16   1       1   3                 1           1                       1 1                     1   1 1 1         1 1 1   69
70 17 1                             1     1   1                       1     1   1       1   1   2             1 1 1   2   1 70
71 8 2     1               1                                         1               1 1         1                         71
72 14             1       1     1       1   1       2     1     1             1     1     1       1   1                     72
73 13   1                 2 1       1   1             1 2       1                 1                         1             1 73
74 16       1   1     1       2 1   2                     1       1     1     1                           1         2     1 74
75 14   1       1 1         1                   1 1 1 1           1                     1     1         1     1       1     75
76 15     2 1           1 1     1   1       1         1                 1       1 1     1                   1       1       76
77 7       1     1                                 1         1 1   1                                       1               77
78 9                   1           1                         1   1     1             1   1     1       1                   78
79 25   1     1         1     1   1   1   1 2   1       2       1 1     1 2                     1     1 1 1   1 1 1   1     79
80 8       2                   1         1       2       1   1                                                             80
81 13           1 1         1   1 1 1           1                               1       1       1   2     1                 81
82 18           1       1     1   1     1 1         1 1   1 1   1 1 1     1     1                                 1   1 1   82
83 21   1 1       1                 1       2 1   2   1       1   1 3     1     1                   1 1       1       1     83
84 26 1   1 2     1   1     1 1             1     1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1     1       1         1                 84
85 15                 1     1                             1 1       1   1   1     1         2         2       2         1   85
86 25 1         1 1   2     3   1         1 1               1   2   1           1   1 2           1 1   1 1 1           1   86
87 19           1     1       2     1 1               1 2 1 1     1         1         2   1         1             1   1     87
88 20 1 1     1 1                     1   1     1               1             2 2   1           1         1   1 1 1 1 1     88
89 14   2                                 1     2           1             2     1     1       1     1   1             1     89
90 12   1   1           1       1       1         1 1 1                 1               1                         1 1       90
91 15         1         1       1 1                   1     1             1     1   1 1       1                 1   2     1 91
92 17 1                 1         1 1 1             1   1             1 1 1             1 1         1       2     1       1 92
93 20   1 1 1   1 1 1 1     1         1     1 1     1             1     1     1             1           1     1       1 1   93
94 20       1         1   2 1 1             1 1       3   1                               1   1               1 1   2 1   1 94
95 15     2           1           1     1   1 1               1     1               1               1 1   1   1   1         95
96 13 1     1 1   1 1             1                       1               1 1 1             2         1                     96
97 20       1 1             2       1       1   1 1 1 1               1     1 1   1     1     2           1 2               97
98 9     2                             2                               1       2                               1         1 98
99 15     1   1         1   1                       1 1 1   1 1       1     1               1                 1 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
Ngày
/
Tháng