BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng
00 16     1                 2         1   1   1 1         3           1                   1 1                 1         2   00
01 10     1     1 1                                         1 1       2   1                                         1 1     01
02 17               1 1       1         1 1         1     1                 1   1 1   1     2           1         1   2     02
03 10             1   1                 1                               2         1       1       1           1 1           03
04 15       1   1   1 1                         1           2     2       1             1           1 1       1   1         04
05 13                               1 1       1   1 1               2                   1           1               2     2 05
06 17   1     1 1               1   1                 1   1       2 4                                   1   2   1           06
07 19 1                             1       1 1       1       1     1           2     1   2 1 1                   1 1 2   1 07
08 15           1                               1   1         1             1 1 1   1 1         1 1   1           1   1   1 08
09 19     1 1   1   1 1                   1             1         2     1       1   1 1 1       1 1         1       1 1     09
10 19               1 2 1     1 1 1 2                     1           1 1 1 1 1           1     1 1         1               10
11 18         1   1   1 2   1       1 1     2         1 1   1   1       1       1                 2                         11
12 11   1       1 1   1       1                                 1 1                           1           1   1 1           12
13 14         1             1     1 1                     1       1             2 1         1 1     1         1   1         13
14 9   1             1   1     1           1                   1               1         1 1                               14
15 12               1     2         1                     1 1       1             1       1   1       1   1                 15
16 13           1               1 2           1           1   1 2 1               1   1                                   1 16
17 17       2 1     1                 1                 1   1         1   1 2       1 1       1     1 1             1       17
18 18     1 1               1 1     1 1             1 2         1     2                 1       1   1     1 1 1             18
19 23   2     1   1   1   1   1 2   2                                               1   1               1     1 3 2   1   2 19
20 22 1 1                     1                 1 2   1       1 1 1   1 1       1   1 1     1 1   1 1           1     1   1 20
21 17                 1     1     1     2     1         1     2             1         1 1 1   1 1       1               1   21
22 14 1       1 1     1         1 1     1   1                                     1               1       1       2   1     22
23 14                   1       1   1   1     2       1         1   1           1             1 1 1                       1 23
24 16 2   1 1       1           1           1   1       1     1               1     1 1                     2     1         24
25 17   1 1 1     1       1         1     1 1 1 1         1           1       1               1         1               1 1 25
26 17     1       1             1         1 1 1         1   1             1             1 1     1         1 3           1   26
27 17       2       1             3   1 2   1                       1   1             1         1     1 1 1                 27
28 11         1 1   1     1                                     1     1     1                             1   3             28
29 10 1   1   1                       1       1   1                                                 1 1 1                 1 29
30 13                 1   1   1                 1                     1   1   1   1   1 1         1               1   1     30
31 16     2             1   1         1       1   2 1   1                     1           1 1   1     2                     31
32 15 1           1     1       1         1             1   1   1 1   1 1     1       1 1                             1     32
33 16           1 1 1       1       1                 1 1 1       3                     2   1 1               1             33
34 10       1                       1     1       1     1                                                 2       1       2 34
35 23     1   1     1         1           1     1 2 1   2       1 1       1 1 1     3     1           1         1     1     35
36 15 1 1 1               1       1                                     1     2 1               1   1 1 1           2       36
37 12   1     1     1         1   1             1           1                     1             1 1     1   1               37
38 13                   1       1                     1 1     1           1       3                     1 1   1         1   38
39 15 1   1         1                     1     1   1           1 1 1         1             1 1           1         1 1     39
40 14   1         1     1 1             1     1 1             1         1   1     1           1                 1       1   40
41 23     1     2       1             2   1     2 1         1         1     1   2 2   1 1 1 1         1             1       41
42 14       1 2   1                           1     1 1               2             1       1               1   1         1 42
43 21           1 1         1   1           2 1               2       1     1 1   1   1         2 1 1 1       1         1   43
44 17   1       1 1 1                       1         1                 1 2 1 1     1   1               1 1 1       1       44
45 20 1       1 2       2   1   1               1       1   1 1           1                           1 1 1 2 1         1   45
46 11     1           1     1                 1         1                 1                           1       1 1   1   1   46
47 18       1 1   1               1   1         1     3   1 1 1   1       1         1               1   2                   47
48 9 1 1   1                                         1                   1 1   1                 1       1                 48
49 17     1         1   1     1 1   1 1   1                           1         1         2       1           1 1     1 1   49
50 14     1     1 1               1         1     1     1   1 1               1 1     1   1     1                           50
51 14       1 1   1           1           1         1           1                 1   1       1   1   1           1       1 51
52 20 3 1     1           1           1     1         1     1   1       1 2   1         1 1       1         1       1       52
53 11           1                     1       1 1         1 1           1     1             1                         1   1 53
54 10       1           2             1   1       1                                             2           1             1 54
55 15                     1                         2   1 1                   1 1   1   1     1     1           2     1   1 55
56 15                           1       2   1         1   1   1   1           1       1               1 1 1   1     1       56
57 13     1       1       1 2 1 2         1                               1 1           1                       1           57
58 12   1                       1 1               1   1   1 1           1                           1         2           1 58
59 23   2   1   1 1       1   1 1 1     1 1           1   1 1 1 1                 1 1   1       1   2             1         59
60 21 1   1     1   1 2       1         1             1       1 1 1     1       1 2   2           1             1   1       60
61 16         1   2       1               1   1   1     1   1           1     2             1         1 1           1       61
62 20                   2 1           1                         1   1 1 1 1 1 1                     1 2 2         1 2     1 62
63 16           1                     1 1   1 1     1       2     1 1   1                 1 1                           1 2 63
64 13                 1   1   1                   1             1 1   1 1   1         1 1                 1   1             64
65 10     1 1         1             1       1 1           1                                         3                       65
66 17 1 2   1     1                 1     1       1                       1           1 1   1           1   1     1   1 1   66
67 19   1               2 1   1       2           1 1       2                   1       1 1           1   1 1       1 1     67
68 18     1 1           1                       1   1 1         1         1       1 1 1     1   1   1     1   2         1   68
69 16   1                 1 1       1 1 1   1   1       1   3                 1           1                       1 1       69
70 17               2 1 1 2     1 1 2         1                             1     1   1                       1     1   1   70
71 14                 1 1 2     2       3     2     1               1                                         1             71
72 18   2 1   1     1             1 1     1               1       1     1       1   1       2     1     1             1     72
73 14 1     1                     1             1                 2 1       1   1             1 2       1                 1 73
74 14                         1 1                   1   1     1       2 1   2                     1       1     1     1     74
75 11       1             1                     1       1 1         1                   1 1 1 1           1                 75
76 16   1 1   1                           1       2 1           1 1     1   1       1         1                 1       1 1 76
77 14 1         1     1     2 3                     1     1                                 1         1 1   1               77
78 12 1 1           1       2 1             1                   1           1                         1   1     1           78
79 24           1     1       1       2 1 1     1     1         1     1   1   1   1 2   1       2       1 1     1 2         79
80 13   1             1 2         1                 2                   1         1       2       1   1                     80
81 11                 1   1               1             1 1         1   1 1 1           1                               1   81
82 25       1   1   1 1     2 1         1   2           1       1     1   1     1 1         1 1   1 1   1 1 1     1     1   82
83 22       1               1     3             1 1       1                 1       2 1   2   1       1   1 3     1     1   83
84 28 1     1     1                     1 1   1   1 2     1   1     1 1             1     1     1 2 1 1   1     2 1 1 1 1 1 84
85 19 1   1   1   1 1       1 1 1 1       2                   1     1                             1 1       1   1   1     1 85
86 21             1 1       1         1 1     1         1 1   2     3   1         1 1               1   2   1           1   86
87 17           1                     1     2           1     1       2     1 1               1 2 1 1     1         1       87
88 15 1               1   1                   1 1     1 1                     1   1     1               1             2 2   88
89 15         2             1       1 1     1   2                                 1     2           1             2     1   89
90 17 1   1     1 1 1   2             1         1   1           1       1       1         1 1 1                 1           90
91 13       1                     1 1   1 1           1         1       1 1                   1     1             1     1   91
92 20 1     1 1     2         2 2   1         1                 1         1 1 1             1   1             1 1 1         92
93 19   1         1           1   1             1 1 1   1 1 1 1     1         1     1 1     1             1     1     1     93
94 18 1             1             1       1 2       1         1   2 1 1             1 1       3   1                         94
95 13         1         1   1           1         2           1           1     1   1 1               1     1               95
96 17     1 1 1 1 1       1           1       1     1 1   1 1             1                       1               1 1 1     96
97 18         1                     1   1   1       1 1             2       1       1   1 1 1 1               1     1 1   1 97
98 13 1               1   1 1           2         2                             2                               1       2   98
99 20 1 1 1   1         1   1     1 1     1       1   1         1   1                       1 1 1   1 1       1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
Ngày
/
Tháng