BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 18       1   1   1 1                     2               2         1   1 1 1     1           1     1 2       1           00
01 17       1     1       1 1 1     1     1       1   1   1               1   1     1       1     1     1   1               01
02 21     1 1       1     1         1       2       1     2       1         1 1     1 2                   2 1       1   1   02
03 13   2   1       1   1             1                         1   2   1               1     1                       1     03
04 8                 1   2                                       1         2                           1       1           04
05 16 2           1         1   1         1         1     2       1 1 1 1     1       1               1                     05
06 16     1           1   1 2               1   1   1     1                 1     1       1     1 1               1     1   06
07 14 1           2           1 1                       1     2   1     1                       1     1         1       1   07
08 17 1 1       1     1 1   1             1     1       1       1             1         1           1   1   1       1   1   08
09 12               1       1                         1 1         1   1     1       1     1                 1   1 1         09
10 22   2   1   1     1       1     2       1 1 1 1                   1   1       1 2           1 2 1                 1     10
11 21   1 1   1             2     1   1 1           2       1     1 1         1     1       1           1 1   2       1     11
12 17     1     1     1       1         1         1         1 1 1   1 1     1                         1         1 1 1   1   12
13 18   1                                   1 1                 3                   1       2   1 2 1   1 1     2     1     13
14 17       1 1   1                           1                 1 1   1         1 1 1 1     1   1 1 1 1                 1   14
15 18     1                       1 2                 1   1               1     1       4   1 1               1       1 2   15
16 18 1 1     1   1     1             1     1   1         1   1                 1           1 1   1   1     1         1 1   16
17 19     1       1 1         1   1   2             1                 2 1       1   1   1     1   1   1   2                 17
18 16       2               1               1 1       1 1             1   1           1   1         1       1     1 1     1 18
19 13 2         1 2         1                         1     1                     1       1         1     1       1         19
20 17 1 1       1   1         1       1   1                   1         1       1 1     1     1   1             1     2     20
21 8             1                             1     1   1     1             1 1         1                                 21
22 18                 1 1       1       1 1         1 1   1   1     1           1           1   1         1 1   1 1     1   22
23 14 1             1                               1     1 1 1 1 1                         3             1   1   1         23
24 22         1 1     1                               1 1   1           2   1 1       1 1 1   1     1 2 1   2 1   1         24
25 11 1 1               1     1   1     1               1           1                         1   1               1         25
26 17         1 1                         1       1   1     1             3 2 1                 2 1               1 1       26
27 9         1                       1           1 2                                   1           1       1       1       27
28 8           1       1               1                         1       1 1   1                                 1         28
29 11 1   1       1 1 1                 1           1                 1         1     1             1                       29
30 16       1         1       1   2                         1     1 1 1               1 1 1 1     1   2                     30
31 17   1 1 1   2                       1       1 1           1     1                 1 1 1 1                 1 1     1     31
32 16         1     2       1       1       1 1 1       2                         1     1     1 1   1 1                     32
33 8     1                                             1 1                         2                       1   1   1       33
34 13 2       1     1   1             1       1     1 1 1                                                 1           1 1   34
35 14                     1   1 1   2     1     1                                 1 1             1                   2 1 1 35
36 20   1 1   1   2   1           1         1     1     1       2     1     1 1     1                         2   1 1       36
37 11                               1   1               1             1   2       1       1   1   1                       1 37
38 27           1   2 1             1       3 1         1 1 1       1   2           2 1   1   1   2   2       1   1 1       38
39 20   2     1   1   1         2   1   2 1           1     2 1         1                     1       1   1             1   39
40 17       1             1         1 1             1 1   1   1 1     1   1               1 1   1       1 1   1             40
41 15       1           1 1       1               1 1             1 1     1     1   1         1         1       1       1   41
42 20 1 1     2         1           1 1   1     1     1         1 2     1 2       1                           2           1 42
43 16       1       1       1                         2 1     1   1               1   1             1 1       1     1 1   1 43
44 15       1         1   1           1       1 1     2   1                             2     1     1   1 1                 44
45 11       1 1               1                                     1           1 1       1 1           1   2               45
46 20         1   1       1 1 1         2   1       1       1     1 1         1   1           1     1       1   1 1       1 46
47 17   1     1       2 3   1 1       1                                         2           1             1           1 1 1 47
48 19   1         1     2       2         1                       2     1 1   1                       1 1 1       2     2   48
49 20               1 1   2   3     1 1 1   1                       3 1       1 1             2                     1       49
50 21     1 1   1     1     1       1         1             1 1   1 1           2   1 1 1 1       1 2                     1 50
51 16 1 1 1         2   1         1       1       1     1     1             1     1   1                             1     1 51
52 15     1               2     2 1   1   1             1                 1       1   1         1               1   1       52
53 17 1 1       1 2     1       2     1 1               1     1     1         2   1                         1               53
54 16 1       1           1       1           1 1 1             2     1           1 1 1                       1 1     1     54
55 21 1 1     2                     1       1     2         1             1       2   1 2               2 1   1     1   1   55
56 26   1 3           1   2   1 1   2         2         1   1           1 1   1 1     1   1             1           2   1 1 56
57 19     1 1   1   1     1   1 2     1         1             1 1     2             1   1       1       1       1           57
58 21 1       1       1     1 1 1 1         1     1           2     1 1                       1   1     1   1 1   1   1 1   58
59 13         1           1               1 1                   1         2               1         1     1   1 1   1       59
60 14         1 1 1 1       1                 1   1 1     1                   1                     1     1       1     1   60
61 17         1                       1 1   1         1   2     1                 1     1       1 1 1         1       1   2 61
62 19 1         1 1 1   1         1           4                     1   1 1 1     1 1             1         2               62
63 16 2 1 1           1     1   1         1       2                                   1                     1             4 63
64 9           1     1               1         1                       1   1         1                             1 1     64
65 21       1     1   1     1     1               1 1 1   1 1   1 1         1   1 1 1                     2     1         2 65
66 16     1     1               1 1     1 1   1 1           1       1                 1   1           1       1     2       66
67 14           1       1   1     1     1   2                           1   1 1           1 1                 1 1           67
68 14                   1       1   1         2   2     1   1         1 2     1                           1                 68
69 19                 1   1 1 1         1 1 1                                       1     1 1 1     2 1             1 3   1 69
70 23       1   1   2             1 1 1   2   1 1             2 1   1   1 1   2   1       1             1   1               70
71 15     1 1         1                                 1 1 1     1   1     1       1         1         1       2       1   71
72 12   1     1       1   1                       1               1       1   1 1         1         1                   1   72
73 10 1                         1             1 1   1                 2                     1                     1   1     73
74 16                         1         2     1                         2     1   1         1   1   1     2       2 1       74
75 15       1     1         1     1       1     2   1           1               1   1   1     1       1         1           75
76 14 1     1                   1       1           1         1 1 1   1       1           1               1     1 1         76
77 12                           1               1         1       1     1       1                       3 1       1       1 77
78 13     1   1     1       1                         1   2           1                       1                 2 1     1   78
79 14               1     1 1 1   1 1 1   1     1       2     1 1                                                 1         79
80 7                                               1     1   1                 1                   1 1                 1   80
81 10       1       1   2     1                 1   1         1       1                                     1               81
82 16                                 1   1 1   1 1   1 1   1               3         1   1     1                   1 1     82
83 13                   1 1       1       1     1   1 1     1     1 1               1           1                         1 83
84 17 1     1       1         1                 1             2 1           1   1           1 1 1               1     1 1 1 84
85 17 1         2         2       2         1           1   1                           1     1 1     1 1   2               85
86 20   1 2           1 1   1 1 1           1   1     1             1 1   1     1 1       1     1       1               1   86
87 17     2   1         1             1   1     1             1 1       1       1   1             1 1 1             2       87
88 14   1           1         1   1 1 1 1 1           1   1                 1         1     2                               88
89 14     1       1     1   1             1         1           1               1         1 1   1 1       1 1               89
90 18       1                         1 1         1         1     1             1 1   1 1 1     1 1 1 2     1             1 90
91 19   1 1       1                 1   2     1           1             1 1 1         2     1 1       1 1   1       1       91
92 24       1 1         1       2     1       1   2         1 1 1 1         2 1       1 1 1                   3 1         1 92
93 15           1           1     1       1 1   1         1         1             1   1     1   1   1     1   1             93
94 17         1   1               1 1   2 1   1   1         1           1 1                 1 2               1     1       94
95 18   1               1 1   1   1   1           1 1 1                       1         1       2 1     1     1   1       1 95
96 17           2         1                       1 1 1     1     1 2   1   1 1   1     1     1   1                         96
97 16 1     1     2           1 2                   1   2                                 1     1     1     1         1   1 97
98 7                               1         1                         1               1         1 1                     1 98
99 11           1                 1 1 1               1 1                                       1             1   1   2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng