BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14 1 2       1           1                             2 1 1         1 1                   1     1                     1 00
01 19   1   1                 1 1   1 2 1 1 1   1   1   1                       1   1     1     1       1     1             01
02 18     2 1       1   1           1       1       1 1 1     1           1           1                 1           1 1   2 02
03 18                 1                             1   1   1   1 1   1   1         2                   1   2   2 1 1   1   03
04 15   1       1               1         1   1       1 1     2       1               1           2 1                     1 04
05 17 1                         1   1     1           1       1       1 2     2         1         1         2   1   1       05
06 11             1     1           1           1   1           2             1       1       1                   1         06
07 23 1         1       1   1   3 1     1       1         1   1   1   1 1   3 1             1         1                 1 1 07
08 18   1   1       1   1           1   1       1 1 1               1 1                   1     1         1       2 1   1   08
09 16       1   1 1             1             1 1           1           1 1 1               1 1           1 1       1     1 09
10 13                 1           1 1 1             1             2 1     1             1                 1           2     10
11 18   1 1   2       1         1                   1 1   1     1       1         2   1   1               1         1   1   11
12 18 1         1 1 1   1             1 2 1     1   1             1   2 1       1 1           1                             12
13 18   1 1     2     1           2           1   1     1                     1 1   1       1 1 1   1             1         13
14 11 1                 1           1       1           1                           2                     2         1   1   14
15 18         1       1 2     1           2   1             1                 1   1     1             2   1     2       1   15
16 16 1     1         1 1             1           1 1 1               1               1   1 1                 1       2 1   16
17 14 1   2                 1                     1               1           1 1 2             1 1           1       1     17
18 23       1     1 1     1   1 1 1 1   2   1         2 1   1                   1 1 1 1         1     1     1       1       18
19 20     1       1                 1 1   1       1   1       1         1     1         1 1 1   1   1     1     1 1   1 1   19
20 16           1     2     1               1 1     1                       1 1 1   1                     2   1     1 1     20
21 9                       1           1                           1   1                             1     2     1   1     21
22 18     1 1   1 1     1     2       1           1 1                 1     1     1       1 1                 1 1     1     22
23 12     1   1   1               1   1       1             1 1         1         1                                   1   1 23
24 24 2 1   2 1   1                     1 2   2                 3                           4       1   2 1           1     24
25 10             1                                       1 1     1         1   1           1                   1   1 1     25
26 17             1 1                 1   4       1   1   1       1   2           1           1     1               1       26
27 19       1       1             1           2 1   1           1   1           1     1     1 1 1 2   1   1         1       27
28 18             1             1         1       1     1   1         1       1       1   3         1 1       2         2   28
29 18                                 1     1         2           1 1         1         1 1       1 1 1 1   1   1 1     1 1 29
30 21 2                         1                   1 1 1 1   2 1   1 1 1               2         2     1         1 1 1     30
31 14         1 1     1     2 1         1               1   1             1 1                   1 1       1                 31
32 14 1                     1 1   1             1     1 1       1   1           1       1               1     1   1         32
33 13       1   1   1                 1 2               1   1                       1             1             1       1 1 33
34 14     1           1 1   1   1   1     1     1     1                   1     1                 1     1                 1 34
35 18                 2 1 1   2                                   1         2   1 1                 1 2 1       2   1       35
36 13         2   1 1             2   1     1     1     1   1                                         1       1             36
37 15                     1 2       2   1     1         1 1 1 1         1             1                           1       1 37
38 20 2       1   1 1       1     1     1         1   1                   1         2     1     1   1   2       1 1         38
39 12 1   1             1   1       1 1         1 1           2                     1                     1                 39
40 12   1 1   1                                 1   1       1                         2       1         1     2             40
41 18   1       1       1     1   1 1 1       2                   1 1       1           1 1     1                   1 2     41
42 19         2           1   2       1 1 1                   1   1 1 2     1   2     1                   1           1     42
43 22 1       1     1 1   1     2       1   1   1         1   1           2 2         1   1       1   1 1           1       43
44 11   1 1                       1                           2         2     1                   1     1               1   44
45 17   1   2               1           1           1           1 1 2             1   2       2                     2       45
46 20       1   1 1       1       1 1             1 1 1     1 1 1   1   1   1       1       1       2                     1 46
47 20     1           1 1 1       1   1   1     1       1 2       1       1 1   1         1         1   1         1       1 47
48 18 1 1 1       2     2   1                       2   1 1                     2   1                   1           1   1   48
49 16               1           1     1         1           1           1       2 1 1   1 1                 1   1       1 1 49
50 11                     1                   1         1   1         1   1       1 1                 2                 1   50
51 11               1     1 1       1             1 1           1               1       1         1                       1 51
52 14           1   1         1 1   1                   1   2             1           1             1           1 2         52
53 13       1                   1           1 2       1 1                     1         1         1   1       1           1 53
54 18         1 1     1     1           2           1                           2 1         1 2 1     1           1   1   1 54
55 16   2 1   1     1   1     1 1                 1                                         1   1   2 1     1     1         55
56 13   1           2   1 1                                   1   1 1 1           1 1                     1     1           56
57 11   1       1                           1 1   1     1     1         1                 1     1           1               57
58 13   1   1 1   1   1 1                         1     1   1               1           1     1     1                       58
59 15     1   1 1   1         1           2 1   1                                 1           2 1     1       1             59
60 24     1       1     1   1 2   1   1       1   1   1 1           1         2         1 1 1   1 1       1 1   1     1     60
61 16         1       1   2                   1     1           2 2 1   1     1           1                       1 1       61
62 12       2                 1                       1     1                 1   1 1     1               1 1 1             62
63 18       1             4     2           1       1   1         1 1   1                   1       1 1           2         63
64 15               1 1     1         1       1         2 1         2     1     1                           1   1     1     64
65 23     2     1         2   1   3         1 1 1         1     1           1 1               2     1 1           1 1     1 65
66 19 1       1     2           1                         1           1 2 1   2 1       1 1           1 2 1                 66
67 15         1 1                             1       2 1           1       1           1 1       1 1             1     1 1 67
68 13     1                     1         1 2       1                             1 1     1     1 1   1               1     68
69 18 1             1 3   1   1 1       1       1         2     1         1           1           1 1       1               69
70 15   1   1                   1 1 2       1   1     1     1 1             1 1   1             1                           70
71 19   1       2       1             1             1       1           1   1 1 1               2 1 1       1   1   1 1     71
72 14                   1         1   1           1             1   2   1     1       1               2 1 1                 72
73 7             1   1       1       1   1                                               1                           1     73
74 23     2       2 1                             2       1     1 3 1         1 1     2     2               1   1       1 1 74
75 17 1         1           1               1     1       1     1         1         1   1 1             1   1 1 1       1 1 75
76 25     1     1 1         1       2       1   1 2         1 1 1 1 1     1 1           1 1   1   1 1     1             2   76
77 12   3 1       1       1   1       1                         1                       1                   1       1       77
78 14           2 1     1   1                         1                             1 1 2               1   1 1       1     78
79 17             1           1                   3         1       1         1   1     2     2     1 1     1     1         79
80 14 1                 1       1           1             1                                 2 1 1   1         2   1     1   80
81 13       1                                       1       1 1 2 2         1               1               1 1 1           81
82 14               1 1       1     1                             1   2       1                 1     1   1         1   1 1 82
83 5                     1               1 1   1                                           1                               83
84 14           1     1 1 1         1         1       1               1           1           1     1   1           1     1 84
85 18 1 1   2               1     1     2                     1           1       1 1       1           1 1 1   2           85
86 20   1               1               1       2                 1   1     2     1 1 1   1 1 1   2   1       2             86
87 19 1             2       1 1   1           1 1                     1   1 1     1 2         1 1         1   1   1         87
88 13                         2       1                   1   1         2 2     1           1     1           1             88
89 14     1 1                               1   1   1           1         2       1 1 1 1                           1     1 89
90 20 2     1             1       1     1                 1 1     1   1   2     1 1   1 1     1 1             1 1           90
91 14 1 1   1       1       1             1 1 1       1 1 1                                                   1   1       1 91
92 19         3 1         1 1     1 1     1 1 1     1 1   2           1               1                             1     1 92
93 14     1   1                   1 1                       1 1 1   1   1     1           1     2 1                         93
94 13         1     1       1           2 1     1                                       1                 1     1 1   2     94
95 19   1     1   1       1           2         1               1   1   1           1 1       1 1         1   1         2 1 95
96 11                               1       2                               1         1     1           1 1     1       2   96
97 17 1     1         1   1     1   1 1   1 1   1     1   1           1   1                             1   2               97
98 11                     1       1       1 1 1   1       1         1                             1 1                 1     98
99 14         1   1   2         1       1                     1       1                 1     1 1       1   1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng