BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 22         1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       1                 1     00
01 17           1       3     1       1 1   1 1         2     1                                   1   1   1     1   1       01
02 22 1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   02
03 6     1                           1                     1           1                   1                 1             03
04 14     1   1         2       1                   1             1   1                     1 1         1     1     1 1     04
05 13               1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1                         1       05
06 19 1           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1 06
07 12 1       1               1 1 1                             1   1     1 1             1       1       1                 07
08 11                           1 1           1       1                   2     1       1       1 1                 1       08
09 21     1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1 09
10 19 1 1   1     2   2           1           1         1     1                       1     1 1         1       1 1     2   10
11 17   1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2                           11
12 18 1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1   1     1               12
13 15 1     1   1         1   1                 1                         1 1       1       2 1       1   1               1 13
14 20           1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       14
15 22     2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2       15
16 16                         1       1   1           1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 16
17 22   1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1 17
18 15         1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1                             1       18
19 15     3                 1 1   1               1 1       1           1 1         1           1           1 1             19
20 18     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   1 1   1                 20
21 15 1   2       1               1         1       2               1   1         2         1       1                     1 21
22 15 1             1       2       1               1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   22
23 18   1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1         1     1           2 23
24 18             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 24
25 16 1   1               1             1           1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2 25
26 18         1       1   1           1   2               1   3         1               1               2   1 1     1   1   26
27 16               1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2               1       1             27
28 18 1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1   28
29 14                           1   1     1 1             1               1     1           1     2 1 1             1 1     29
30 9   1   1               1   1     1         1                           1 1                                       1     30
31 22                             1   1   1   2   1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2         31
32 13     1           1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1                         32
33 18   1 2   1       1       2             1                   1                 1     2     1     2     1             1 1 33
34 18     1   1               1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1 34
35 16               1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1       1               1   35
36 20 1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1     36
37 13   1 1 1 1     1       1       1               1                         1       1   1         1       1               37
38 19       1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1 38
39 20 1   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   39
40 15   1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1               1 1 1                       40
41 15       1     1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                               41
42 20               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1                   1       42
43 9   1           1       1                         1     2   1         1           1                                     43
44 14     1     1     1     1                   1     1         2       1             1                   1       2   1     44
45 11 1           1 1   1                                                     1   1   1                   1         1 1 1   45
46 13         1         1             1 1   1       1                   1                     1       1 1       1         2 46
47 16         1         1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   47
48 21   1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2 48
49 19           1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       49
50 14     1       1     1   1           1         1   2             1       1   1       1                 1     1           50
51 15 1 1   1         1       1 2 1                             1                           1   1           1       1 1 1   51
52 13           1     1           1       1           1 1             1   1             1   1     1                 1   1   52
53 12             1                           1   1     1         1     1   1                     1     1     1         2   53
54 18       2 1         1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1             1   3           54
55 14       1           1 1     1               1               1 1             1           1         1       1 1 1     1   55
56 10                     1                             1   1 1               1       1   2       1               1         56
57 19   1     1     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1       57
58 16   1     2 1               1   2       1   1                           1 2           1     1                   1 1     58
59 14   1   2   1       1         1           1   1   1               1   1         1       1                             1 59
60 8                                                 1   1       1                   1 1       1     1     1               60
61 13   1       1           1                           1   1                   1   1 1                     1   3         1 61
62 12                     1           1 1       2                 1   2   1                           2       1             62
63 24 1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1   63
64 14   1                                 1   1                 1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 64
65 9                 1                               1 1   1 1                 1   1             1 1                       65
66 14                 2             1   1 1             1         1         1             1         1     1 1           1 1 66
67 17 1   1       1 1       1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 1                 1     67
68 23             1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1     68
69 17             1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     69
70 20       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1 70
71 16 1 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2             1                             71
72 15           1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       72
73 21   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1   73
74 10                       1   1           1       1   1       1   1     1                           1     1               74
75 15             1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1                           1         75
76 14 1 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1               1           1               76
77 16               1                 1 1               1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1 77
78 8   1                                         1         1                         1             1         1     1 1     78
79 13 1         1   1     1                         1       2                                 2     1     1 1       1       79
80 19       1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 80
81 12       1   1       1             1     1                         1       1 1       1               2         1         81
82 17 1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   1             2         82
83 23     1 1   1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1 83
84 20 1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1   84
85 11                     1 1             1             1   1       1       1     1   1   1                         1       85
86 22   1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1               1       4 1       1         86
87 13 1                           1       1 1                       1               1 1 1       1 1             2 1         87
88 19                         3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1 88
89 13   1         1         2     1     1 1               1                 1       1                           2   1       89
90 13 1       1                     1           1       1         1   1       1   1       1 1       1             1         90
91 15         2         1           1         1     1                         1   1               2   1 1   1 1 1           91
92 23 1                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1     92
93 16       2 1 2 1   1         1       1   1                               2     1 1                       1   1           93
94 16 1     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1                 1 1         2         94
95 14     1                   1 1 1 1   1       1                       1               1     1               1 2     1     95
96 12     1       1         1     1     1         1 2   1                                 1                 2               96
97 18 1 1   1     1                           1   1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       97
98 11 1 1           1 1                   1     1         1                       1       1                     1     1     98
99 19       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng