BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11         1       1                 1                   1   1             1                       1   1     2     1     00
01 23               1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1     1 1 1 1         1       1   2 1   01
02 24 1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     1 1   1   1                 1 1   02
03 11         1                 1                     1         1                       1   1     1 1   1     1   1         03
04 20         1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1         2           1   1             04
05 16 1     1                         1         1       1         1           1     1 1 1 1     1   1             1 1   1   05
06 17   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1               1       1 1   1   1 1             1   06
07 18       1       1       1                 1     2 1     1   1     2                 1                 1       2 1 1   1 07
08 13     1       1 1                 1                   1                       1   1             1   2           1 1   1 08
09 12     1       1                     1   1         1       1       1 1                     1     1           1   1       09
10 19   1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2               1 1   1               10
11 21       1     2                             1 1 1 1         2     1         1   1   1             2 1     2     1   1 1 11
12 18     1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   1           1 2 1           1     1         12
13 15 1       2 1       1   1               1             1       1 1                                       1 1 1   1 1     13
14 20 1               1     1   2 1 2 1       1                           1     1     1     1   1   1 1             1 1   1 14
15 20 1     1     1 1       1         2                     2 1           1             1 1   1       1     1 1 1     1 1   15
16 24 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1   1   1 1   1 1           1         16
17 21   1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1                     1   1   1         17
18 11   1                             1       1   1   1   1                       1 1           1           1     1         18
19 10 1           1           1 1                                       1 1                       1         1           1 1 19
20 13       1     1   1 1   1                                   1           1   1             1     1           2       1   20
21 14         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1       1       1                                 21
22 17   1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1                         1 1 1       22
23 27         1 1         1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 2   1 1   1 3 1 1     1         1 1 23
24 15 1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1             1   2 1                   1             24
25 15 1     1           2                   2               1       1       1 1                           2 1     1     1   25
26 24     1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1         1 3 1     1         1 1   1       26
27 10   2               1       1                 1               1                     1 1               1 1               27
28 15           1         1         1     1               1   1 1               1       1 1           1       2 1       1   28
29 17         1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1   1             1   1 1           1         29
30 14                                   1           2   1 1   1 1       1     1 1   1               1 1                 1   30
31 25           1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2           2           1   1     1   1   1 1         31
32 15   1   1       1                                   2       2 1   1         1       1 1 1               1             1 32
33 16     2     1     2     1             1 1         1 1           1             1           1         1     1       1     33
34 20   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1           1 1             1     1                 3 34
35 18 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   1           1 1   1           1   1 1   1 1 35
36 16                 1 1   1   1       1       1       1       1                   1     2 1     1       1         1     1 36
37 18   1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 1     2     1       1             1 37
38 16     1       1   1 1         1         1             2 1       1 1                                   1 1   1 1 1       38
39 17           2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1                   1                   1 1     39
40 10             1 1 1                           1       1   1 2                 1               1                         40
41 15 1   1   1                                           1 1                 1         1 1       1       2         1   2 1 41
42 9     1       1                   1                           1 1       1         1   1             1                   42
43 10   1                                         1       1       1             1               1 1       3                 43
44 17   1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1                                 1       44
45 13   1                   1         1 1 1     1                   1           1         2 1           1               1   45
46 15           1       1 1       1         2     1             1 1     1       1   1             1             1         1 46
47 19     2     1     1         1         2   1             1   2         1     1     1 1   1       1 1 1                   47
48 17   1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1     1   2       1                           48
49 18         1 1           1   1   1 1       1                     1   1         1 1     1         1   1   1   1   1     1 49
50 11     1                 1     1               1   1                     2                     1 1   1       1           50
51 16         1   1           1       1 1 1           1               1 2 1       1   1         1     1     1               51
52 14     1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1             1               1     1   1         52
53 17               1     1     1         2   1     1 1     1         1     1               1 1 1   1     1           1     53
54 17 1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2                     1           1       2     54
55 12         1         1       1 1 1     1     1                         1                   1         1           2       55
56 14   1   2       1               1           1 1       1               1 1     1 1   1                             1     56
57 19 1   1 1     1   2             1 1             2   2                         1   1   1   1               1   1     1   57
58 9       1     1                   1 1                                                   1       1       1         1   1 58
59 13 1       1                             1 1 1               1 1   1   1         1             1         2               59
60 15   1 1       1     1     1                                   1       1   1     1           1     3                 1 1 60
61 16 1 1                     1   3         1     1       1 1 1                   1               2                     1 1 61
62 13                   2       1                   1   1   1                 1   1 1 1                           1 1   1   62
63 13   1       1   1 1     1             1                           1         1     1               2 1             1     63
64 18 1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     1           2   1   1     1 1           1   64
65 12 1             1 1                               1 1             1 1               1             1     1       1     1 65
66 19       1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1   1 1               1   1 1         66
67 19 2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1                 1   1                 2 1     1       67
68 25   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 1   2   1 1 1   1         2         68
69 21   2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1             1         1 1   1           1 2 69
70 16 1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1       1                       2 1 1         70
71 8           1                                             1     1             1   1       1             1             1 71
72 19 1       1           1 1         1       2 1   3                         1 1 1       1                     1 1 1     1 72
73 16     1     1 1           1           1           1               1       2       1 2       2               1     1     73
74 9                   1     1                               1               1           1           1     1         1 1   74
75 7   1                           1           1                     1       1   1               1                         75
76 10             1           1                         1       1 1     1                         1           1   1   1     76
77 19                         2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   1       1                 1   2     77
78 14   1             1         1     1 1         1         1       1                   1         1 1   2       1           78
79 16           2     1     1 1       1         1                       1         2             2     1   1     1   1       79
80 21     1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1                 1                 1 1 80
81 10     1               2         1                         1         1   1   1       1     1                             81
82 10             1   1             2               1                     1               1           1       1 1           82
83 24 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1       3 1             1 1           83
84 21         1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2         1       1 1   2     1             1     84
85 14   1   1                         1       1             1 2 1   1   2         1                   1       1             85
86 16             1       4 1       1             1                       1   1     1           2 1 1               1       86
87 16 1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1                                     1       87
88 9           2   1           1         1 1         1                 1                                 1                 88
89 16 1                           2   1           1     1               1               1   1       1   1 2 1         1   1 89
90 13       1 1       1             1                           1               1   1     1       1   1   1       1   1     90
91 20               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1           2         1   1         1 91
92 26 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2         1               1     1           2     92
93 13 1                       1   1                               1         1   1   1 1   1           1   1     1       1   93
94 15 1                 1 1         2           1         1     1           2     1         2             1   1             94
95 13     1     1               1 2     1       1                         1 1   1                       2     1             95
96 11       1                 2                 1   1         1   1             1     1           1                 1       96
97 19       1     1 1     2           1       3           1   2             1 1   1         1   1         1     1           97
98 16       1                     1     1     1         2   1       1     1   1           1   1 1       1       1       1   98
99 14   1           1           1   1             1     1         1     1         1   1                       1   1 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
Ngày
/
Tháng