BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17           1           1                 1     1 1         1     1   1 1     1     1     2         1         1     2   00
01 20               1 1   1   1 3 1   1 1       1   1   1 2             1         1                   1     1             1 01
02 14                   1 2                     1 1     1         1 1       1     1         1                   1       1 1 02
03 19         1 1         1                 2       1   1 3           1             1   4           1             1 1       03
04 19 1       1     2     1     1     1     1   1           2       1           1     1     1   1 1                   1   1 04
05 16 1         1     1                     1       1         1     1         1 1   1     1   1       1 1   1   1           05
06 8         1   1   1             1                                 1         1                 1                   1     06
07 19         2 1     1   1           1   1   1     1 1     2           1                         1       1   1 1   1 1     07
08 13     1     1     1           1   1   1 1                                                           2         2   1 1   08
09 14     1         1               1           1 1       1     1   1             2       1                         2     1 09
10 14             1 1   1     1             1   1       1     1                 1 1     1     1       1             1       10
11 20 1   1   1     1 1     1     1     1 1 1 1 1                 1       1   1                     1         1 1   1 1     11
12 21 1     2     1 1     2     1 1     1   1 1         1                   1           1 2 1         1   1 1               12
13 15   1 1                   1   1   2   2     2             1               1             1                       1     1 13
14 18         1 1 1 1                   1 1   1   2 1       1         1 1 1         1                       1 1       1     14
15 16         1       1   1       1         1         1     1   1         2 1     1 1                         1   1     1   15
16 15             2                     1         1       1 1         1     1     1   1 1 1     1           1     1         16
17 20 1               1                           1       1       1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     1   1   1 17
18 13   1   1   1   1 1                                   1 1                 2                         1     1 1   1       18
19 19     2 1       1 1 1     1         1       1 2         2           1             1                 1     1         1 1 19
20 28   2 1 1 1       1 1               2   1 1   2         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1         1     20
21 15 1                     1     1 1 1               1           1 1           1   1     1         2             1       1 21
22 13       1         1       1   1                                             1                   1       1   3     1 1 1 22
23 22 2           2           1 2 1           1   1 1 1   1                 1   1   1 1         1     1 1             2     23
24 19     1               1     1         1 1       1 1 1           1 1           1 1     1 2               1     2     1   24
25 20             1                 1 1         1       1 1   1   1     1   1   1         1 2       1     1   1         2 1 25
26 14                     1 2             3     1                 1           1     1 1   1             1         1         26
27 26           2 1       1 1   2 1               1       1   2 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   1 1       27
28 11   1     1                   1                                 1   1           1 1     2   1       1                   28
29 13       1       1 1   1 1                                       1 1     1 1   1                   1           1 1       29
30 18           1             1     1   1                     4     1     1     1 1         1     1             2   1 1     30
31 13       1       1             1       1 1 1     1     2                   1       1         1                     1     31
32 12     1 1                           2       2 1                               1 1                   1           1   1   32
33 11   1 1                 1                           1     2   1       1                     1     1   1                 33
34 13 1           1 1   1               1     1           1   1     1                 1         1     1         1           34
35 18             1       2 1   1   1       1     1                   1 1   1               1     2 1     1 1   1           35
36 19   1       1                 2       1         2   1         2       1         1       1       1 1   1 1     1       1 36
37 14     1 1 2                   1 1                           1                       1     1         1   1 1   1   1     37
38 19 2     1     1 1       1 1   1 1 1       1             1     1                   1           1 1               2   1   38
39 20     1             1     1 1         1       1   1 1 1     1       1                 1   2 2   1   1     1 1           39
40 18                 1       1 1   1               1 1       1 1 1 1                   1 1     2               1     1 1 1 40
41 18 2 1 1         1         1       1                         2             1         1 1 1   1 1   2     1               41
42 13         1                     3   1     2         2     1     1         1                   1                         42
43 14         1   1                 1   1   2         1 1   1         1       1           1                       1 1       43
44 17     1 1 1   1       1 1                     1             1 2     1                     1 1         2     1   1       44
45 11 1           1   2                       1                 1               1 1   1                   1   1             45
46 9         1   1                     1                 1         1     1               1               1             1   46
47 22           3 1     2       1 1     1 2   1               1 1     2           1 1               1 1       1   1         47
48 12     1         1         1 1                     1     1   1                     1             1         1     2       48
49 13   1     1         2   2 1         1                 1     1               1                   1     1                 49
50 10     1 1               1             1 1                     1                     1                   2             1 50
51 16 1   1   1           1           1       1   1     2               1             1 1                 1           2   1 51
52 18 1                   1                       1   1                 1 1               1 1   1 1 2 1           1   1   3 52
53 16                         1               1               1 2 1 1         2         1           1 2 1     1       1     53
54 17                 1 3     1       2         1   1   1 1           1 1   1     1       1                         1       54
55 14                         1               1   1 1     1       1             1   1   1   2       2           1           55
56 15   1     1     1                 1   1         1       1               1   1   1           1   1       2   1           56
57 19         1       1           1   1     1               1     1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1         2   57
58 21 1         1   1   1   1   1         1 1   1       1       2                       1     2 2 1   1           1     1   58
59 19     1   1   1     1     1   1               1   1   1   1   1 1   2     1               1       2               1     59
60 18 1     1         1   1 1 1 1             1           2     1   1         1 1     1         1                 1 1       60
61 17           1     1       1     1           1       1       1       1       1         2         1   1   1 1     1     1 61
62 17       1   1           2   1     2                 1   1     1           1   2               1   1 1   1               62
63 11   1 1             1     1                                                     1     1 2 2                 1           63
64 18       1 1             1               1 1                 1     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1           64
65 10 1   1                                   1 1                     1   1           1                     1           1 1 65
66 10                                           1   1   1 1             1         1 1             1                     1 1 66
67 10         1                     1                 1           1     1         1 1         1   1     1                   67
68 16                 1       1 1         1 2                   1           1   1     1       1   1   1   1 2               68
69 13   1         1 1     1     1       1   1     1     1           1     1                     1                   1       69
70 14   1   1   1 1                               1       1     1                   1 1 1 1       1                 1   1   70
71 11   1   1 1                         1             1                     1           1                     1 1       1 1 71
72 15     2       1     1         1           1                     1     1     1           1     1       1     2       1   72
73 9                   1   1 1 1                               2       1           1       1                               73
74 23   1     1 2       2 1 2 1     1     1           1     1 2     1 1 1       1                   1         1       1     74
75 32 1 2       2       1 1 1   1   2         1 1 1 1 2           3   1 2 1   1                 1       3           1 1   1 75
76 19     1         2   1 1     1 2     1   1       1 1 1                   1               1       1 1   1         1       76
77 16             1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1 1   1                     1         1         1   77
78 13                               1 1 1             1         1               1 1   1 1 1   1       1         1           78
79 8 1                       1               1                   1         1   1           1                     1         79
80 17   1       1       1           1           1     2           1   1         1 1 1     1         1         2     1       80
81 15       1   1     1     1           1 1       1                 1   1 1 1 1           1     1         1                 81
82 12 1     1       2   1       1                                       1             1           1   1         2           82
83 21 1 1   1         1           1           1     2               2 1     1 2       1             1         1   1   1 1 1 83
84 21   1     1   2       1 1       1   1 1 1 1             1 1             1   1             1   1           1   1     1 1 84
85 16 1   1                           1   2             1             1     1 1 1       1 1   1             1 1       1     85
86 12               1   1               1   1   1   1     1 1       1     1   1       1                                     86
87 14   1           1             1 1           1 1   2     1     1 1                                     1           2     87
88 13               1 1                                 1   1 1       1       2 1         1           1               1 1   88
89 24 1 1   1     1     1   2         1 2 1 1           1   1 2       1     1       1   1       1         2   1             89
90 12   1       2             1     1 1         1     1     2                           1                         1         90
91 16       1         1   1             1       2   1                                 1       1   1 1   1 3             1   91
92 16 1     1 1         1         1 1         1                     1   1   1                           3 1 1 1             92
93 18   3   1                     1 1     1   1                       1           2           1 1 1   1   1     1         1 93
94 20       1   1 1   1   1     1 1 2 1           1   1                   1         1   2         1       1 1             1 94
95 12                                       1   1   2   1     1       1   1                   1         1 1 1               95
96 14     1               1   1       1           1 2                             1     1   2         1         1 1         96
97 17 1 1 2                   1       2                   1                 1     1 1             2           1   1 1     1 97
98 11                                 1   1                 1             2 1   1             1 1       1         1         98
99 12       1                   1                   1 1     1 1       1   1       1     1     1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
Ngày
/
Tháng