BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16     2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1           00
01 10       1       1           1       1     1               2                         1       1             1             01
02 21     1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1 02
03 14 1         1               1     1                 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1   03
04 17   1   1     1                           1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1 04
05 16           1   1     1         1             1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1 05
06 17   1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       06
07 19 1 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2 07
08 14   1 1             1 1           1         1             1     1       1 1       1 1                     1           1 08
09 15 2     1   1     1 1   1                           2         1       1                 2       1           1           09
10 13 1                     1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1                             10
11 14 1 1           1   1                     1           1           1 1       1   1 1           2   1                     11
12 12           1             1   1       1         1   1 1   2                           1           1   1                 12
13 19 1     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1         13
14 17   1             1           1 1       1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1     14
15 18     1     1             1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2     15
16 17               2 1   1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1 16
17 19   1   1     1     1 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     2                   17
18 15 1                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     18
19 15     1 1           1       1                       2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     19
20 28   1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   20
21 17       1                           1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 21
22 20   1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1 22
23 14   2         1     1         1       1     1 1       1             1       2       1                       1           23
24 19     1     1   1     1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   24
25 11     2 1 1                   1                                             1               1 1   1     1             1 25
26 15             1                 2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1 26
27 17 1           1             1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2     27
28 14                 1 1     1           1         1 1             1         1 2     1                     1     2         28
29 12 1               1   1                     1   1                         1         1     1         1 1         1 1     29
30 18 1 1     1                 1 1               1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   30
31 16   1     1   1 1                 1   1     1                 1         3 2       1       1                   1         31
32 14 1   1           1     1       1     1           1                     2                         1             2 1 1   32
33 17                   1                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1     33
34 23           1 1       2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1   34
35 16                   1     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1 35
36 17       1       1 1         1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                     36
37 11   1                             1         1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   37
38 13 2   1                           1                     1               1   2   1   1     1         1         1         38
39 18           1   1       2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1       39
40 19   1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1         40
41 14         1 1       1                               1         1           2       1       1 2 2               1         41
42 12                         1     1     2     1   1 1               1                     1           1             1   1 42
43 23 1                             2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1   43
44 14 1             2                 1 1   1 1       1                                         1   2           2         1 44
45 18                           2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1 45
46 18     1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1     46
47 13         1   1           1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1                     47
48 14 2             1 1 1                                     1           1 1             1     1         1           1 1 1 48
49 17             1   1         1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1   49
50 13       1 1     1     1     1           1   1               1     1             1   2         1                         50
51 21   2   1 1         1     1   1 1   1     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1 51
52 24   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1   52
53 15   1     1       2   1           1   1               1             1 1             1     1         1     1     1       53
54 16 1           1     2     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1                       1 54
55 9             2                   1     1                       1               1       1             1   1             55
56 17             1               1   1 1       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1     56
57 10     2   2                             1               1                       1   1             1         1           57
58 17     1   1     1 1 1                   1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1     58
59 22   1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 59
60 11 1       1                 1       1 1     1 1               1 1               1 1                                     60
61 14 1     1         1     1 1 2                 1       1         1                 1     1                       1   1   61
62 19               1           1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1         62
63 18         1         1 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1   63
64 21           2 2 1     1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1   64
65 19     1 1 1   1     1     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       65
66 14     1 1     1       1 1                 1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 66
67 11                       1 1           1   1 1                           2           1         1 1       1               67
68 19         1   1         1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1     68
69 11 1                             1 1     1           2         1               1   1             1   1                   69
70 10 1   1     1               1                                         1       1         1                       1     2 70
71 11     1 1   1 1                             1               1         1 1                 1           1   1             71
72 20     1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1         72
73 14                           1 1   1                 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1       73
74 18   1       1   1   1             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1               74
75 13 1 1   1   1 1                       2 1       1                     1 1 1                                   1         75
76 19 1         1 1               2     1     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1   76
77 11     1     1           1               1               1   1         1 2                         1       1             77
78 23           1       1 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         78
79 19                 2         1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     79
80 14 1                   1             1             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       80
81 18                   1 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 81
82 15         1       1   1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1                     1       1   82
83 17   1 1 1             1       3   1 1                         1 1               1             1 1             1   2     83
84 14     1 1   1   1         1   1 1                 2           1             1                         1 1   1           84
85 19   1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1 85
86 18           1 1         2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1     86
87 14   2             2     1       1                         1                       1       2       1 1 1   1             87
88 13   1 1   1   1                                 1 1                       1       1             1         2         1 1 88
89 19                       2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2         89
90 12               1     1       1       1 1     1       1               1         1     1 1                         1     90
91 16     1                     1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1       91
92 14           1               1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2             1               92
93 21       1   2         1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1     93
94 12       1           1             1           1                         1   1         1         2 1         1 1         94
95 8         1         1     1                                 1                   2               1       1               95
96 19         2     1             1   1   1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2 96
97 18 1     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1       97
98 7                               1                             1     1 1                   1 1                   1       98
99 16         1         1 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
Ngày
/
Tháng