BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
Ngày
/
Tháng
00 22     1   1 1     1     1     2         1         1     2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   2   00
01 11       1         1                   1     1             1       1           1       1     1               2           01
02 20 1 1       1     1         1                   1       1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   1   02
03 16     1             1   4           1             1 1         1               1     1                 1 1 1   1         03
04 13   1           1     1     1   1 1                   1   1     1                           1 1             1         1 04
05 16   1         1 1   1     1   1       1 1   1   1             1   1     1         1             1           1           05
06 17     1         1                 1                   1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   1   06
07 17       1                         1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2         07
08 12                                       2         2   1 1             1 1           1         1             1     1     08
09 14   1             2       1                         2     1   1     1 1   1                           2         1       09
10 15               1 1     1     1       1             1                     1 1                 1   1         1 2   1 1   10
11 14 1       1   1                     1         1 1   1 1           1   1                     1           1           1 1 11
12 17           1           1 2 1         1   1 1                 1             1   1       1         1   1 1   2           12
13 14             1             1                       1     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1           13
14 14     1 1 1         1                       1 1       1             1           1 1       1               1         2   14
15 14         2 1     1 1                         1   1     1     1             1         1 1       1                 1     15
16 17     1     1     1   1 1 1     1           1     1               2 1   1       1 1                       1       1     16
17 26 1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     1   1   1     1     1 1   3                     1           1       2 17
18 16             2                         1     1 1   1                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   18
19 12       1             1                 1     1         1 1           1       1                       2 1             1 19
20 32   1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 20
21 15 1 1           1   1     1         2             1       1                           1 1 1         1     1           1 21
22 18               1                   1       1   3     1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 1   22
23 17           1   1   1 1         1     1 1             2         1     1         1       1     1 1       1             1 23
24 19   1 1           1 1     1 2               1     2     1     1   1     1 1                       1       1 1       1   24
25 15 1     1   1   1         1 2       1     1   1         2 1 1                   1                                       25
26 14 1           1     1 1   1             1         1             1                 2     1     1                 1 1     26
27 22       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   1 1           1             1   1     1   1       1   1       1 1     27
28 15   1   1           1 1     2   1       1                           1 1     1           1         1 1             1     28
29 12   1 1     1 1   1                   1           1 1               1   1                     1   1                     29
30 15   1     1     1 1         1     1             2   1 1     1                 1 1               1 1                     30
31 11             1       1         1                     1     1   1 1                 1   1     1                 1       31
32 10                 1 1                   1           1   1           1     1       1     1           1                   32
33 11 1       1                     1     1   1                           1                       1 1 1                   2 33
34 15   1                 1         1     1         1             1 1       2   1         1       1     1 1     1           34
35 19     1 1   1               1     2 1     1 1   1                     1     1   1         1 1         1           1 2   35
36 21 2       1         1       1       1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2       1   1   1   1           36
37 13                       1     1         1   1 1   1   1                             1         1   1   1 1           1   37
38 9 1                   1           1 1               2   1                           1                     1             38
39 20       1                 1   2 2   1   1     1 1             1   1       2                 2 1 1     1   1             39
40 20 1 1                   1 1     2               1     1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1       1 40
41 14             1         1 1 1   1 1   2     1               1 1       1                               1         1       41
42 11   1         1                   1                                         1     1     2     1   1 1               1   42
43 13     1       1           1                       1 1                             2 1       1 1           1       1 1   43
44 16 2     1                     1 1         2     1   1             2                 1 1   1 1       1                   44
45 18               1 1   1                   1   1                               2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2       45
46 17   1     1               1               1             1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1       46
47 19     2           1 1               1 1       1   1         1   1           1     1   1   1 1             1   1   1   1 47
48 9                     1             1         1     2             1 1 1                                     1           48
49 12               1                   1     1                     1   1         1 2               1 1     1         1     49
50 13 1                     1                   2             1 1     1     1     1           1   1               1     1   50
51 17       1             1 1                 1           2   1 1         1     1   1 1   1     1           1             2 51
52 27       1 1               1 1   1 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1     52
53 19 1 1         2         1           1 2 1     1       1     1       2   1           1   1               1             1 53
54 16     1 1   1     1       1                         1           1     2     1 1   1         1     1       1   1         54
55 14 1             1   1   1   2       2           1               2                   1     1                       1     55
56 17           1   1   1           1   1       2   1               1               1   1 1       1             1     2 1   56
57 17 1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1         2   2                             1               1             57
58 16                       1     2 2 1   1           1     1   1     1 1 1                   1           1               1 58
59 21 1 1   2     1               1       2               1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1           59
60 15   1         1 1     1         1                 1 1       1                 1       1 1     1 1               1 1     60
61 18       1       1         2         1   1   1 1     1     1         1     1 1 2                 1       1         1     61
62 17 1           1   2               1   1 1   1                     1           1   1             1   1 1     1     1 1   62
63 18                   1     1 2 2                 1           1         1 1                     2 2       1       1     2 63
64 24     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1             2 2 1     1             1             1     1   1 1   1   64
65 15     1   1           1                     1           1 1 1   1     1     1       1     1               1   1       1 65
66 12       1         1 1             1                     1 1     1       1 1                 1   1                 1     66
67 12 1     1         1 1         1   1     1                                 1 1           1   1 1                         67
68 20           1   1     1       1   1   1   1 2               1   1         1           1   1 3     1           1     1   68
69 10   1     1                     1                   1                             1 1     1           2         1       69
70 9                   1 1 1 1       1                 1   1     1               1                                         70
71 10           1           1                     1 1       1 1   1 1                             1               1         71
72 21   1     1     1           1     1       1     2       1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1         72
73 10       1           1       1                                                 1 1   1                 2   1 1           73
74 17   1 1 1       1                   1         1       1       1   1   1             1       1   1   2 1             1   74
75 21 3   1 2 1   1                 1       3           1 1   1   1 1                       2 1       1                     75
76 17           1               1       1 1   1         1         1 1               2     1     1       1         1 2     1 76
77 12 1     1 1   1                     1         1         1     1           1               1               1   1         77
78 19               1 1   1 1 1   1       1         1             1       1 1   1     1   1           2   3                 78
79 15 1         1   1           1                     1                 2         1   1 1       1 2     1           1       79
80 15 1   1         1 1 1     1         1         2     1                   1             1             1     1         1   80
81 19   1   1 1 1 1           1     1         1                           1 1   1       1 3     1 1 1         1             81
82 16       1             1           1   1         2           1       1   1 1 1 1       2                           1 1   82
83 21   2 1     1 2       1             1         1   1   1 1 1             1       3   1 1                         1 1     83
84 16           1   1             1   1           1   1     1 1   1   1         1   1 1                 2           1       84
85 23     1     1 1 1       1 1   1             1 1       1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 85
86 17   1     1   1       1                                       1 1         2     1   1             1 1   3       1     1 86
87 10 1 1                                     1           2             2     1       1                         1           87
88 12     1       2 1         1           1               1 1   1   1                                 1 1                   88
89 17     1     1       1   1       1         2   1                           2   1 1       2     1 1 1                     89
90 9                       1                         1               1     1       1       1 1     1       1               90
91 17                     1       1   1 1   1 3             1                     1           1         1     1     1 1   2 91
92 16   1   1   1                           3 1 1 1               1               1 1   1     1         1   1               92
93 21     1           2           1 1 1   1   1     1         1   2         1 1   1           2 1 1             1 1         93
94 11         1         1   2         1       1 1             1           1             1           1                       94
95 10     1   1                   1         1 1 1               1         1     1                                 1         95
96 19                 1     1   2         1         1 1         2     1             1   1   1           1   2       1 1 1   96
97 20           1     1 1             2           1   1 1     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1   1 97
98 11         2 1   1             1 1       1         1                               1                             1     1 98
99 15     1   1       1     1     1   1                         1         1 2                 1       1     1     1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
Ngày
/
Tháng