BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10 1                 1       1       1                   1 1     1   1             1                                 1   00
01 9   2       1                   1                     1           2 1                               1                   01
02 21     1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         1     1   1                       1     1         2   02
03 14 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   1 1 1                                               1 03
04 15     1 2   1     1 1                 1     1           1     1       1                                   1 1       2   04
05 12     1                           1       1                       1   1 1             1 1     1       1   1         1   05
06 14                       1 1     1     1       1           1     1     1   1         1 1   1                   1       1 06
07 19       1 1   1       2         1           1           1     2   1   1                         1 1     1     2     2   07
08 16                         1           1       1                 1   1               1   1 2       1 1     1 1 1     2   08
09 18     1                   1   1   1 1     1             1               1       2 1       1             1   1   1 2   1 09
10 25 3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1         1   1     1       1                 2 1     1   10
11 18   1 1         1   1                 1           1           1 1 1   1 1           1 2         1           1       1 1 11
12 12           1                       1     1     1   2           1   1           1   1         1                   1     12
13 15 1           1         1 1             1     1       1 1             1   1   1   1   1                   1   1         13
14 19 1                   2               1             1                           1 1         1 2     1 2         2 3   1 14
15 13           1               1 1     1                       1   1       1       1           1 1 1   1           1       15
16 25     3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4                 2         2         1   1           1 1   16
17 16                   1 2                   1 1   1 1                       1     2     1           1       1 1 2         17
18 19   1       1             1   1   1     1 1                   1   1   1       1     1   2     1 2               1     1 18
19 17             2   2                     1 1         1   1 1 1     1   1 1                             1 2   1           19
20 10 1             1   1             1       1                 1                                   1   1     1   1         20
21 13       1 1     1     1 2     1 1       1         1                                                       1       1   1 21
22 11                 2         1         1                       2   1   1     1                       1               1   22
23 16 1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       1                       1               1           1 23
24 13       1   1     1                           1                       1   1 1           1 1       1     2           1   24
25 19         1         2   1                     1 1               1   1       1 1         2 1   2 1   1   1 1             25
26 16           1       1 1               1 2         1             1     1 1 2   1         1 1                       1     26
27 11 1 1   1 1                     1                 1                   1       1   1                               1   1 27
28 12         1 2     1                         2   1     1                     1                 1     1 1                 28
29 16   1           1                 1 1       1   1 1   1           2         2       1 1 1 1                             29
30 8         1   2     1                                                                               1       1 1     1   30
31 21 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1           1 2 1 1     1                 1               31
32 17   2 1       1     1   1 1                           1   1 1                           2       2 1         1       1   32
33 22 1 2   1 1                           1   2           1       1           1       1   1 1 1   1 2 3   1                 33
34 14             1         1         1         1 1           1           1   1               2       1             1 1   1 34
35 15     1           2 1 1   2 1           1     1   1                               1         1             1   1         35
36 18     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   1   1 1       1                 1   1             1   36
37 20   1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   1     1     1   1                     1               37
38 16                                           1 1       1             1   1 1   1 1             1   2 1 1   2 1           38
39 18   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1             1 1                         1           1     39
40 18                       1 1   1 1 1 1 1         1       1     2     1       1     1             1       1     1 1       40
41 32               1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                       1   1       1 1     3     2 4     1   2 1   1 1 41
42 16   1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1         1             1                   1           42
43 17   1   2     1       1   2 1     1                             1             1 1       2       1 1               1     43
44 17       1 1     1 1     1               1 1   1           1             1       2               1       1     1 1     1 44
45 18           1         1 1 1 1   2     1     1               2               2         1         2               1   1   45
46 29 2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1                 1 1 1   46
47 11           1                     2     1 1 1   1             1                 1         2                             47
48 14     1 1       1   1   1   1                         2 1       1   1                               1       1 1         48
49 15 1     1       1                           1   1     1   1 1           1           1                   1 2     1     1 49
50 13         1   1           1 1 2 2                                         1     1                   1       1       1   50
51 11                       1           1       1     1     1       1       1 1       1                         1     1     51
52 15     1     1     1         1                       1       1     1   1           1         1   1 1     2             1 52
53 11       1                     1             1 1   2     2     1                                           1   1         53
54 13     1   1     1     1 1   1           2     1   1               1                               1             1       54
55 12                 1     1               1           1                   2             2     1         1 1             1 55
56 8                             1                 1         1     1   1       1       1         1                         56
57 16     1 1   1             1   1             2     1             1   1 1     1                   1     1         1   1   57
58 14             1 1   1                             1 1               2             1         1 1         2 1           1 58
59 20         1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1     1 1       2                       1 1   1       1 59
60 16               1               2     1       1 1 1   1         1                 2   1   1             1   1 1         60
61 14     1       1           1     1         1     1         2     1 1     1     1             1                       1   61
62 17               1 1   1         1   1                     1 1       2       1     1     1       1           2   2       62
63 20 1           1     1 1       1       1 1             1             1 1   1       2     1 1 1               2     1   1 63
64 8               1                         1         1                                 1     1     1   1               1 64
65 14       1                 1   1           1         1   1 1       1             1           1       1         1       2 65
66 19 2             1     1     1               1 3 1       1               1 1   1     1                 1 1       1     1 66
67 19                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1           2   1       1       1             1         67
68 14           2         1   1                     1   1 2         1       1     1     2   1                               68
69 17   1               1               2                   1             1   1       1 1 1   1     2       1 1         2   69
70 15 1   1 1   1 1 1       1     1                             1       2                     1                 1   1     1 70
71 12 1       1     1                     1           1                           1         1       1   1           1 2     71
72 18       1 3       1 1             2             2 1         1     1 1         1       1         1     1                 72
73 11       1 1         1                   1                 1         1 1       1       1             1       1           73
74 12 1       1               1     1 1             1       1       1       1     1       1                               1 74
75 19             1   1     2     1 2   1               2                           2     1 1 1   1       1       1   1     75
76 14   1     2             1   1   1   1 1           1                       1       1 1         1   1                     76
77 18 1 1 1         1       1       1 1         1         1           2                 1 1   1       1       1   1     1   77
78 13             1               1   2       1         2         1         1         1                 1   1 1             78
79 26 1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2             1 1     2         1     1 3 1         1     79
80 23     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2             1         1 2       1 1 1         1   1 1   2     80
81 21       1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1       1     1           1       1 1 2         1       81
82 20   1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 1 1                     1 2 1   1         1           82
83 15       1           1       1       1 1 1 1     1   1                       1       1   1             2       1         83
84 26           1             1   2               2   1 1 1     1 2         1 2   1 1     1     1     1 1   1 1     2     1 84
85 6             1   1                 2                                             1                 1                   85
86 16                 1     1                     1   1 2   1     1 1       1 1         1       2             1           1 86
87 18   1 2   1                 1               1   1               1 1       1 2       2   1             1 1       1       87
88 22 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1         1         1 1 2       1 1       1         1 2     88
89 18   1       1       1   1   2   1   1             1                 1     1     1     1   1 1 1               1 1       89
90 18   2       1           1     1     1 1           1     1     1     1 2   1   1   1         1                         1 90
91 15                                       2 2     1               1     1       1     1       1 2 1 1           1         91
92 9                 1   1           1 1             1   1                         1             1   1                     92
93 15 1   1       1               1   1 1                             1   1       1     1   1   1 1             1   1       93
94 13         1       1             1       1           1         1     2         1   1         1       1     1             94
95 13           1 1                   1               1   1         1                               1       1 1 2     2     95
96 16 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 1           1             1   1   1 1                 96
97 8 1         1         1                                     1                 1       1                   1       1     97
98 18         1     1   1     1   1       1 1               1   1     1         2         1 1     1   1   1         1       98
99 14       2 1                 1     1       1                 2       2               1 1   1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
Ngày
/
Tháng