BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16       1         1                   1     1 1               2   2   2       1   1       1   1     1                   00
01 16     1             2 1         1 1 1   1       1       1   1                   1                   1   1 1     1       01
02 17         1 1 1 1     1   1                   2         1   1                       2     2       1 1             1     02
03 12   1         1   1       1                                       1 1                           1           1     1 2 1 03
04 23       1 1   1 1   1 2     1                 1 1               1   1             1 1 1 1     2 1 1   1 2               04
05 10       1                     1 1               1                         1   1         1                 1         1 1 05
06 13 1 1                           1         2 1                         1   3   1                             1       1   06
07 15 4 1 1           1                   1                       1           1                   1       1     1 1   1     07
08 13     2   1                 1                             1       1       1             1             1 1   1 2         08
09 8 1                               1                                 1             1   1 1           1         1         09
10 18     1       1       1     1   1   1     1     1         2 1 2 2       1             1                       1         10
11 14             1             1 1     1 2   1       1                 2           1           1   1           1           11
12 16           1             1   2     1             2   1     1   1         1       2           1           1       1     12
13 17               1     1                 1         1   2       1 1 1     1             2   1 1                 1 1     1 13
14 24         1 1 1           1           1     2   1           1             1 1 3                       3 1   1   2 1   2 14
15 20 2       1           1               1         2         2 1           1     1   2         2     1     1 1       1     15
16 14     1       1                     1   1   1 2     1     1           1   1                           1     1     1     16
17 13 1     1     1 1                   1                                       1       1 1         1 1     1     1       1 17
18 23 1 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1   1 1   1         2   1 1     1 1               1             1   18
19 12     1                         1   1                           1       1     1 1       1 2         1                 1 19
20 14                 1         1       1 1             1   1             1   1         1 1                     2   2       20
21 16     1   1             1 1 1 1 1   1 1   1             1   1                               1       1     2             21
22 12         1 1                           1 1 1 1 1 1     1                                           1 1               1 22
23 16       1               1       2   1 1           2   1     1       1 1       1       1                 1 1             23
24 19 1                 2 1       2     1 1   1                             1     1   2 1 2       1   1             1       24
25 17   1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1                 1 1                 1 1                     1     25
26 16   1             1                         2                       1       1   2 1         1     2 1 1   1 1           26
27 16     2     1   1                 1   1         1   1               1   1 1     1           1                     1 1 1 27
28 16 1       2             1       1         1         1       1 1     1             1 1                 1   2     1       28
29 22 2 1   1 1               1                       2 1       2                 2   1 1   2 1 1 1                   1 1   29
30 11             3       1   1   1       1   1   1                       1     1                                           30
31 17       1     2 1       1   2     1     1 1   1       1 1 1               1         1         1                         31
32 15           1                       2   1         1 1     1                         1         1   1 2         2   1     32
33 17   1 1     1       1                     1       1   1       1         1                 1     1 2 1           2     1 33
34 16   1   1     1 1   1 1 1             1               1               2     1 2       2                                 34
35 11 1 1                                                 1       1   2               1     1 1       1                 1   35
36 16     1   1       1     1     1                 1         1 1       1       1                   1   1 1       1 1 1     36
37 14                   1         1               1           1     1   1   1 1   1                   1     1     1 1 1     37
38 12   1                     1 1 1 1 1       1             1         1                     1   1               1           38
39 19     1 2       1                     1 1               1   1         1   1 1       2     2       1     2   1           39
40 19   1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 1 1   1   1       1           1           1                     1 40
41 23 1 1       1                     1 1 1       1       1 1   1 1 1     1     1 1     2       1 1   1 1     1     1       41
42 18   1 1                     1     1           1           1 1   1 1     1 1         1   1       2         1   1   1     42
43 13               1     2           1       1               1 1   1       1 1       1                               2     43
44 19         1           1                   1           1 1 1       3         1     1 1   1   1   2   1             1   1 44
45 14 1     1   1                         2 1           1 1         2                       1         2       1             45
46 18         1       1               2   1       1 2 1 1   1 1   2     1                               1     1         1   46
47 20           1       1   1     1     1       1                     1   1 1 1 1   1   1 1           1     1   1       3   47
48 8       1                         1   1       1     1                           1           1                 1         48
49 15             1     2   1 1   1   1 1           1               1   1                                     1 1   1     1 49
50 23     1 1     1       1                                   1 1 1   1 1       1   1   1     1   1 1 2   3       1 1 1     50
51 7 1                 1   1                         1       1                             1       1                       51
52 20           1     1     1 1 1   1 2   1                                   1 1 1 1       1   1         1 1   1   1   1   52
53 18     1   1   1 1   1             1         2           1 1                                 1 1   1     1 1   2 1       53
54 15                       1     2 1 1               1   1     1                     1 1   1           1 1       1 1       54
55 17                                       1   1   1 1     1     1 1   2                 1 1   1 1 1       1   1 1         55
56 17           1   1 2   1 1               2 1               1     1         1 1   1             1       1               1 56
57 14   1   1   1         1                     1   1 1     2   1                 1 1 1               1                     57
58 17         1       1     1           2   1             1 1     1   1           2 1         1                       1 1 1 58
59 7               2         1                                                       1   1                           1 1   59
60 16   1 1           1     1   1               1 2                                 2 1 1     1 1         1       1         60
61 13                 1           1 1       1   2             1     1           1         1 1   1             1             61
62 16 1   1                         2   1       1         1           1 1   1                   1       1   2         1   1 62
63 15       1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 1                                                       1       2 63
64 14 1             1         1     1   3       2 1               2     1                         1                         64
65 18     1 2             1 1 1 1     1                   1 1     1   1       1     1     2               1         1       65
66 13   1           1     1   1               1   1   1     1                       1         2     1     1                 66
67 21       1               1   1 1 1             1 1 1 1     1   2   1         2         1       1     1 1           1 1   67
68 17         2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1         1   1 1               1                 1                   68
69 10       1           1         1     1           1   1             1 2                         1                         69
70 13   1         1     1     1   1                 1     1             1         1 1           1   1 1                     70
71 24   3   1 1 1   1     1         1   1           2   1                 2   1           1 1     1 1     1   1     1 1     71
72 16   1   1     1 1 2   1 1   1                             1                     1                 3         1       1   72
73 18       1   1 1   1 1       1   1               1   2     1           1           1           1 1           1 1       1 73
74 18 1   1     1             1       1   2 1     1 1   1           2     1                         1           1   1   1   74
75 15             1                         2                                   1 2 1       1   1       2     1           3 75
76 19 1                   1     1     2     1       1 1   1 1 2     1 1         1               1           1   1         1 76
77 18     1           1       1                 1   1   2   1     1             1             2 1 1 1           1     1   1 77
78 15     1           2       1                   1 1                     2 1                     1       1         1   3   78
79 17           1   1       1                     1       1 1       1   2   1       2       1 1 1                 1 1       79
80 20       1 1   1     1 1     1   1     1             1 1           1   1   1               1     1     1   1         3   80
81 16             1 1   1                               1       1       1 1 1 1 1       1                         1 1 1 1 1 81
82 14     1                   1   1   1         1               1 2 1     1           1     2                 1             82
83 18     1   1     1       1   1     1                   1         1 1     1   1 1   1 1       1   1       2               83
84 16   1       1       1 1   1     1     1 1 1   1               1         1                     1 1     1   1             84
85 22                 1           1   1     2           1 1 1   1   1   1 1 1     1           1 1 1       1     3 1         85
86 18 1 1             2         1 1 1       1         1       1 1           1 2           1       1         1   1           86
87 8           1                             2           1 1   1               1                           1               87
88 20 1       1     1   1     1 3           1   1 1                   1   1     1         1   1     2 1                   1 88
89 13 1                     1 2               1   2             1               1   1   1           1   1                   89
90 13   1       1   1     1       1     1                 1           1         1         1                     1 1   1     90
91 25     1       1     1   1     1 2 1       1 1       1   1                   1     1   2 1 1   1 1   1   3       1       91
92 10               1           1     1   1               1 1               1               1           1                 1 92
93 17     1 1       1   1       1           1       1                 1     1           1     1         2       1 2     1   93
94 16           2 1         1                         1           1       1 1         1 1         1   1     1 2       1     94
95 13       1 1           1   1         1   1 1                     1     1               1   1               1     1       95
96 12 1 1             1 1                       1     1   1             1   1       3                                       96
97 16 1 1     1       1 1   1       2                             1     1     1                   1     1     1     1   1   97
98 15     1   1 1           1     1                                   1   1   1   1 1       2   1           1 1             98
99 17         1   1   1 1   1         1     1 2       1 1     1     1                 2     1 1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
Ngày
/
Tháng