BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8     1   1             1                                 1       1             1                 1   1                 00
01 10       2 1                               1                           1     1   1               1         1   1         01
02 14       1     1   1                       1     1         2     1     1             1       1         1       1     1   02
03 8   1   1 1 1                                               1                           1               1         1     03
04 16   1       1                                   1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1       04
05 19       1   1 1             1 1     1       1   1         1   2                   2   1   1           1 1         2     05
06 15     1     1   1         1 1   1                   1       1 1           1     1             1   1       1           1 06
07 15   2   1   1                         1 1     1     2     2                       1   1       1     1                   07
08 23     1   1               1   1 2       1 1     1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1       08
09 18             1       2 1       1             1   1   1 2   1           1       1           3       1                 1 09
10 14   1         1   1     1       1                 2 1     1       1                 1     1             2               10
11 20   1 1 1   1 1           1 2         1           1       1 1   1     1   3               1     1                   1   11
12 13     1   1           1   1         1                   1       1         1   1               1       2 1               12
13 17           1   1   1   1   1                   1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       1   13
14 21                     1 1         1 2     1 2         2 3   1 1   1 1 1       1                         1             1 14
15 16 1   1       1       1           1 1 1   1           1           1         1 1               1   1   1     1           15
16 22 4                 2         2         1   1           1 1                       1   1   2       3           2 1       16
17 14               1     2     1           1       1 1 2           1         1       1       1                         1   17
18 21   1   1   1       1     1   2     1 2               1     1   1     1 1                           2 1 1     2         18
19 15 1     1   1 1                             1 2   1                 1       1   1               1   1     1         1   19
20 13 1                                   1   1     1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1               20
21 10                                               1       1   1       1     1         1   1                 1     1   1   21
22 10   2   1   1     1                       1               1         1                                 1     1           22
23 13       1                       1               1           1               1   1   1               1       2 2 1       23
24 17           1   1 1           1 1       1     2           1   1   1       1         1   2       1         1             24
25 24     1   1       1 1         2 1   2 1   1   1 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2             25
26 16     1     1 1 2   1         1 1                       1         2   1                               1   1 2           26
27 14           1       1   1                               1   1   1           1   1   1 2     2 1                         27
28 12                 1                 1     1 1                           2 1         1               1 1 1             1 28
29 17       2         2       1 1 1 1                             1       1 3                             1     1 1     1   29
30 13                                         1       1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1   1 30
31 16   1           1 2 1 1     1                 1                     1       1           1         1     1       1     2 31
32 11 1                           2       2 1         1       1           1                   1       1                     32
33 19   1           1       1   1 1 1   1 2 3   1                       1 3                               1 1               33
34 17           1   1               2       1             1 1   1                     1       1     1   1 2       2       1 34
35 14                       1         1             1   1         1   1   2           1 1             1 1   1           1   35
36 16 1 1   1   1 1       1                 1   1             1     1   1           1             1 1               1   1   36
37 15   1   1     1     1   1                     1                 1   1   1         1     1         1       1   1     1   37
38 19         1   1 1   1 1             1   2 1 1   2 1             1                                 1     1       2     1 38
39 12 1             1 1                         1           1           1                 2       2                 1   1   39
40 19   2     1       1     1             1       1     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1               40
41 25             1   1       1 1     3     2 4     1   2 1   1 1               1     1     1         1       1           1 41
42 15 1 1 1         1             1                   1                       1   1       1       1         1   1 1   1   1 42
43 15     1             1 1       2       1 1               1     2         1       1   1 1                           1     43
44 18             1       2               1       1     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2           44
45 18 2               2         1         2               1   1       1         1 1 1       1 1   1             2           45
46 24 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1                 1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1             46
47 15   1                 1         2                               1   1 1   2     1       1           1 1             2   47
48 17     1   1                               1       1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1   1 48
49 14 1           1           1                   1 2     1     1 1             1               1                   2   1   49
50 9               1     1                   1       1       1       1                             1     1           1     50
51 11     1       1 1       1                         1     1         1     1             1               1             1   51
52 14 1     1   1           1         1   1 1     2             1     1       1 1   1                                       52
53 5   1                                           1   1                                           1                     1 53
54 12       1                               1             1           1 1         1     1 1     1 1 1                   1   54
55 12             2             2     1         1 1             1 1           1         1         1                         55
56 12     1   1       1       1         1                                       1 2                       1         1 1   1 56
57 14     1   1 1     1                   1     1         1   1             1 1           1               1         1   1   57
58 20         2             1         1 1         2 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1       58
59 14     1     1 1       2                       1 1   1       1       1               1   1       1               1       59
60 19     1                 2   1   1             1   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1       1 60
61 14     1 1     1     1             1                       1       1 1           1   1       1                 1   1   1 61
62 18 1       2       1     1     1       1           2   2       2     1 1       1   1     1                               62
63 20         1 1   1       2     1 1 1               2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     1   63
64 13                           1     1     1   1               1 1           1 1     1                 1               2 1 64
65 11       1             1           1       1         1       2 1                                         2     1         65
66 13             1 1   1     1                 1 1       1     1 1     1         1                             1     1     66
67 19 1 1 1           2   1       1       1             1                             1   1   2         2 1       1   2     67
68 10     1       1     1     2   1                                   1                         1             1   1         68
69 20           1   1       1 1 1   1     2       1 1         2                             1 1 1             1   1   2   1 69
70 11 1       2                     1                 1   1     1                 1         1   1                         1 70
71 14                   1         1       1   1           1 2           1 1       1       1                 2   1           71
72 13 1     1 1         1       1         1     1                                         1 1   1   1 1           1         72
73 13         1 1       1       1             1       1                             1 1   1 1   1             1           1 73
74 13     1       1     1       1                               1 1     1 1 1   1   1                                 1 1   74
75 14                     2     1 1 1   1       1       1   1     1               1                 1       1 1             75
76 20               1       1 1         1   1                       1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1     1 76
77 16       2                 1 1   1       1       1   1     1         1 1         2     1             1       1           77
78 13   1         1         1                 1   1 1                               2       1         1         1   1     1 78
79 23   2             1 1     2         1     1 3 1         1       2                   1       1     1   2   1 1     1     79
80 19           1         1 2       1 1 1         1   1 1   2       1     1               1   1   1       1           1     80
81 17     1       1     1           1       1 1 2         1                     1                 1 2 1 1               1 1 81
82 15 1   1 1 1                     1 2 1   1         1                     1               1     1                 1 1     82
83 10                 1       1   1             2       1           1             1             1       1                   83
84 28 1 2         1 2   1 1     1     1     1 1   1 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 1   84
85 15                       1                 1                     3       1 2 1                 1       1     1   2     1 85
86 17   1 1       1 1         1       2             1           1                 1   1 1 1 1       1             1   1     86
87 17     1 1       1 2       2   1             1 1       1               1 1   1       1     1                 1           87
88 23 1         1         1 1 2       1 1       1         1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1       88
89 20         1     1     1     1   1 1 1               1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1         89
90 18   1     1 2   1   1   1         1                         1         1                     1 1 2   1     1   1 1       90
91 20     1     1       1     1       1 2 1 1           1                 1         1 1                 1     1 2     2 1   91
92 19                     1             1   1                     1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2     92
93 15       1   1       1     1   1   1 1             1   1       1 2               1       1                         1     93
94 18   1     2         1   1         1       1     1             1   2   1             1 1                   1 2 1         94
95 20     1                               1       1 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     1   95
96 20     1 1           1             1   1   1 1                       1     1   1   1 1             2     2       1   1 2 96
97 15 1                 1       1                   1       1     1 1 2     1 2       1         1                         1 97
98 23 1     1         2         1 1     1   1   1         1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   1   98
99 17 2       2               1 1   1   1                           1 1         1       1   1 1 1                   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng