BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 20     1     1 1               2   2   2       1   1       1   1     1                               2     1   1 1   1   00
01 19 1 1   1       1       1   1                   1                   1   1 1     1         1 1 2 1   1 1       1         01
02 13             2         1   1                       2     2       1 1             1                       1           1 02
03 11                                 1 1                           1           1     1 2 1       1                   1   1 03
04 18             1 1               1   1             1 1 1 1     2 1 1   1 2                   1           1       1       04
05 12               1                         1   1         1                 1         1 1 1           2           1   1   05
06 14         2 1                         1   3   1                             1       1     1       1           1       1 06
07 10     1                       1           1                   1       1     1 1   1         1                     1     07
08 11                         1       1       1             1             1 1   1 2                   1                   1 08
09 12 1                                 1             1   1 1           1         1         1     1 1                 2     09
10 14   1     1     1         2 1 2 2       1             1                       1                           1             10
11 16   1 2   1       1                 2           1           1   1           1                 1       1       1   1   1 11
12 16   1             2   1     1   1         1       2           1           1       1                       1 1       1 1 12
13 21       1         1   2       1 1 1     1             2   1 1                 1 1     1     1   1 1   1   1   1         13
14 23     1     2   1           1             1 1 3                       3 1   1   2 1   2           1 1           1       14
15 19     1         2         2 1           1     1   2         2     1     1 1       1             1 1 1                   15
16 18   1   1   1 2     1     1           1   1                           1     1     1     1     1         1   2         1 16
17 16   1                                       1       1 1         1 1     1     1       1   1           2     1     1 1 1 17
18 20 1   1   2         1   1 1   1         2   1 1     1 1               1             1     1       1 1                 1 18
19 20   1                           1       1     1 1       1 2         1                 1       2   2 1 1 1 1   1       1 19
20 15   1 1             1   1             1   1         1 1                     2   2                     1           1   1 20
21 13   1 1   1             1   1                               1       1     2                   1           2     1       21
22 14       1 1 1 1 1 1     1                                           1 1               1           1   1       1   1     22
23 12   1 1           2   1     1       1 1       1       1                 1 1                                             23
24 18   1 1   1                             1     1   2 1 2       1   1             1       1   1   1             1       1 24
25 13   1       1 1   2 1                 1 1                 1 1                     1                           1 1       25
26 16           2                       1       1   2 1         1     2 1 1   1 1                           1   1           26
27 18 1   1         1   1               1   1 1     1           1                     1 1 1         2               1 1 2   27
28 16         1         1       1 1     1             1 1                 1   2     1                   1 1 1           1 1 28
29 17                 2 1       2                 2   1 1   2 1 1 1                   1 1     1                             29
30 13     1   1   1                       1     1                                             1       1   1 1 2       1   1 30
31 13 1     1 1   1       1 1 1               1         1         1                                 1   1       1           31
32 17   2   1         1 1     1                         1         1   1 2         2   1     2                       1       32
33 18         1       1   1       1         1                 1     1 2 1           2     1   1     1 1     1     1         33
34 11     1               1               2     1 2       2                                                       1       1 34
35 15                     1       1   2               1     1 1       1                 1       1 1 2             1   1     35
36 16               1         1 1       1       1                   1   1 1       1 1 1       1       2           1       1 36
37 14             1           1     1   1   1 1   1                   1     1     1 1 1                     1 1             37
38 9 1       1             1         1                     1   1               1                 1           1             38
39 15     1 1               1   1         1   1 1       2     2       1     2   1                                           39
40 11       1           1 1 1   1   1       1           1           1                     1         1                       40
41 26 1 1 1       1       1 1   1 1 1     1     1 1     2       1 1   1 1     1     1         1 1       1         1   1 1   41
42 21 1           1           1 1   1 1     1 1         1   1       2         1   1   1           1 1       1 1     1   1   42
43 13 1       1               1 1   1       1 1       1                               2                   1 1   1           43
44 20         1           1 1 1       3         1     1 1   1   1   2   1             1   1   1         1               1   44
45 15     2 1           1 1         2                       1         2       1             1           2       1           45
46 20 2   1       1 2 1 1   1 1   2     1                               1     1         1   1     1             1         1 46
47 22   1       1                     1   1 1 1 1   1   1 1           1     1   1       3                     1   1 1 3     47
48 9 1   1       1     1                           1           1                 1                   1     1               48
49 15 1 1           1               1   1                                     1 1   1     1 1   1     1       1 1       1   49
50 24                         1 1 1   1 1       1   1   1     1   1 1 2   3       1 1 1               1 1       2       1   50
51 13                 1       1                             1       1                       1 3   1     2   1   1           51
52 22 2   1                                   1 1 1 1       1   1         1 1   1   1   1   1     1       1 1 2     2       52
53 16 1         2           1 1                                 1 1   1     1 1   2 1               1         1         1   53
54 17 1               1   1     1                     1 1   1           1 1       1 1         1 2                 1 2       54
55 25       1   1   1 1     1     1 1   2                 1 1   1 1 1       1   1 1         2 1   1   1   1 1         1     55
56 19       2 1               1     1         1 1   1             1       1               1 1   2         4               1 56
57 17           1   1 1     2   1                 1 1 1               1                             1     1 1 1 1   1     1 57
58 20   2   1             1 1     1   1           2 1         1                       1 1 1 2   1               1       2   58
59 11                                                 1   1                           1 1   1         1 1 1     2       1   59
60 14           1 2                                 2 1 1     1 1         1       1               1   1       1             60
61 13       1   2             1     1           1         1 1   1             1                     1             1     1   61
62 18   1       1         1           1 1   1                   1       1   2         1   1   1 1 1         2       1       62
63 16     1     1     1 2 1                                                       1       2   1 1     1   1   1     1     1 63
64 14   3       2 1               2     1                         1                                                 2 1   1 64
65 15 1                   1 1     1   1       1     1     2               1         1               1               1 2     65
66 12         1   1   1     1                       1         2     1     1                       1 1             1         66
67 21             1 1 1 1     1   2   1         2         1       1     1 1           1 1           1 1     1 1         1   67
68 16       1 1 1   1 1         1   1 1               1                 1                     1 1       1       1     1 1   68
69 10   1           1   1             1 2                         1                                   1             1 1     69
70 11               1     1             1         1 1           1   1 1                     1         1                   1 70
71 19   1           2   1                 2   1           1 1     1 1     1   1     1 1       1   1         1   1           71
72 13                         1                     1                 3         1       1   1               1 1   2   1     72
73 16               1   2     1           1           1           1 1           1 1       1         1     1     1 1     1   73
74 17 1   2 1     1 1   1           2     1                         1           1   1   1         1 1                     1 74
75 19       2                                   1 2 1       1   1       2     1           3   1   1               1 1 1     75
76 17 2     1       1 1   1 1 2     1 1         1               1           1   1         1     1                           76
77 16           1   1   2   1     1             1             2 1 1 1           1     1   1                         1       77
78 14             1 1                     2 1                     1       1         1   3       1         1       1         78
79 17             1       1 1       1   2   1       2       1 1 1                 1 1               1         1     1       79
80 21     1             1 1           1   1   1               1     1     1   1         3   1   1 1     1 1     1 1       1 80
81 17                   1       1       1 1 1 1 1       1                         1 1 1 1 1             2       1     1     81
82 15 1         1               1 2 1     1           1     2                 1                 1       1 1             1   82
83 17 1                   1         1 1     1   1 1   1 1       1   1       2               1 1         1                 1 83
84 11     1 1 1   1               1         1                     1 1     1   1                     1                       84
85 22 1     2           1 1 1   1   1   1 1 1     1           1 1 1       1     3 1                           1       1     85
86 14       1         1       1 1           1 2           1       1         1   1                             1 1 1         86
87 22         2           1 1   1               1                           1               2 2 1 1   1 1   2   1 2     1 1 87
88 17       1   1 1                   1   1     1         1   1     2 1                   1     1 2   1                 1   88
89 12         1   2             1               1   1   1           1   1                     1     1       1               89
90 10   1                 1           1         1         1                     1 1   1               1     1               90
91 22 1       1 1       1   1                   1     1   2 1 1   1 1   1   3       1         1           1           1   1 91
92 9 1   1               1 1               1               1           1                 1         1                       92
93 18       1       1                 1     1           1     1         2       1 2     1   1 1 1 1         1           1   93
94 14                 1           1       1 1         1 1         1   1     1 2       1                     1       1       94
95 15   1   1 1                     1     1               1   1               1     1       1   1         2 1   1           95
96 12           1     1   1             1   1       3                                       1   3                           96
97 15                             1     1     1                   1     1     1     1   1     1       1 1     1 1       2   97
98 16                                 1   1   1   1 1       2   1           1 1             1       1               2 1 1   98
99 14 1     1 2       1 1     1     1                 2     1 1                                     1           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
26
/
02
22
/
02
19
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng