BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15     1 1   1     1 1   1         1           3 1                       1               1             2                 00
01 16 1       1 1 1               1       1                 1       1   1               1         1         1 1       1   2 01
02 12       1       1               1   1   1 1       1     1     1               1 1                   1                   02
03 19           1   2 1     1     1   1       2         1       1                           1   2         2       1       2 03
04 11 1             1     1 1   1                         1     2       1                     1                 1           04
05 12 1                   1 1   1   1             1                                       1           1 1     1   1   1     05
06 14     2 1           1           1       1     1               1     1             1         2                 1     1   06
07 15 1     1                   1     1   1   1 1   1             2                           1   1     2             1     07
08 13   1           1 1 1                   2       2 1       1 1                                     1             1       08
09 14     1               1   1     1         1                       2         1           1                   1   3     1 09
10 15 1 1     1               1     1           1     1       1           1 1                 1           1 1   1 1         10
11 16           1                 1     1     1 1         1   1       1     1   1       3 1                       1     1   11
12 17         1     1               2                     1           2 1           1   1         1   1     2     1   1 1   12
13 20       1         1     1   1     1 1 1 2         1   1   1           1     1 1 1             1 1   2                   13
14 21         1         1               1     2 1       1     1       2 1 1 2           1     1     1       1         2 1   14
15 13                     1     2     1                     1   1   1         1                 1 1             1   2       15
16 9                     1     1                   2             1 1                                 1 1   1               16
17 8                                                                   1 1 1               1   1   2     1                 17
18 13             1 1                     1   1               1     1     1         1             1   1   1   1           1 18
19 16       1                           1       1     1 1   1                     1       1   1       1 1       1 2   1   1 19
20 21   1   1     1             1         2         2   1 1 1 1           1   1     1   1 1     2     1         1           20
21 17             1 1   1               1           1           1             2 1 2         1         1     1 1 1       1   21
22 17   2       1     1 1   1   1       1                     1   1             1     1               1             1 1 1 1 22
23 17             1   1 1                   3         1         1 1       1 1   1 1     1   1         1                   1 23
24 13   1 1     1 1                         1           2   3           1                           1       1               24
25 22   1 2   1   1     1   1           1 1 1     1       1             1   1           2 1         1 1       1 1       1   25
26 18       1             1 1         2   2           1   2   2   1           1             1           2               1   26
27 12       1                               1 1       1         1       2           1               1     1             2   27
28 15               1         2   2   1       1 1     1             2           1   1             1           1             28
29 14             1         2               2         1                   1                   1   1 1   1   1   1       1   29
30 12     1   1     1 2                       1       1 1                         1 1                             1   1     30
31 15                   1         1             1     1     1 1 1               1 1   1 1             2     1     1         31
32 18 1         2 1 1           2                       1         2 1 1           1   1       1   1     1     1             32
33 13                       1 1     1     1     1 1 1   1     1           1 1                     1   1                     33
34 14     1   1 1 1         1                           1 1               1   1     1 1   1       1           1             34
35 14       1                 1         1           1         1   2   1 1 1   1         1                         1     1   35
36 19             1   1 1 1   1                   1 1                     1 1       1           1     1 1 1   1 3         1 36
37 21 1     1     1 1   1 1 1           1       1 2       1                   2               1   1 1 1   2         1       37
38 17     1                         2   1 1     1 1 1     1       1   1                 2         2                   2     38
39 13             1                     1 1     1 1     1     1 2       1     1   1     1                                   39
40 17       1     1 1         1   2     1       1           1     1               1 1     2         1               1   1   40
41 12 1       1 1         1                       1           1       1 1             1     1       1                 1     41
42 21     1         1         2   2 1   3     1   1 1   1   1   1 1 1   1     1                   1                         42
43 12                   1 1               1         1                 1     1   1             1         1         1 1     1 43
44 22     2 1 1 1         1           1                     1 1     2     1   1                 1   1   1       1 1 2 1   1 44
45 15   1     1 1   1               1         1                 1             1 1     1         1           1       1   1 1 45
46 20 1                   2 1           1       1     2 1             1               1     1     1 1 2   1       1   1 1   46
47 20 1                         2           1     1 1     1               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1         1       47
48 15     1         1       1                     1   1   2             1   1                 1   1 1 1           1   1     48
49 21   1   1 1   1         1           1 1 1 1   1               1         1   1   1       1   1             1   1 2     1 49
50 10   1             1       1 1     1                   1           1                                       1     1     1 50
51 18 1   1             1 1 1 1                     1         1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1               51
52 19   3 1               1   1   1 1 1   1       1     1     1 1     1   1             1                             1 1   52
53 14   1     1         1     1             1         1 1   1           1         1   2   1                               1 53
54 17                     1 1       1   1             2     1       2 1           1     1 1           2   1         1       54
55 9 1       1                 1                                             1       1       2       1 1                   55
56 18 1       1 2       1     1           1             1       1     1 1 1       1               1         2   1         1 56
57 9                 1   1       1 1         1             1           1                                 1         1       57
58 11         1 1                 1   1                     1 1         1                     1     1   1   1               58
59 23       1 1     1           1   2         2             3     1 1       1 1           1   1       1   3     1     1     59
60 18 2     1 1     1 1         1     1 1             1   1 1     1       1                   1     1         2             60
61 27   1     1 1   1     1 1 1 2     1 1                     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1               2       61
62 20 1     3 1       2 1                   1       1         1     1               2     3                 1       2       62
63 18       1     2     1     1 1   1     1 1           1                 2         1   1 1                 2   1           63
64 12               1 1                       1     1       1               1 1   1 1           1               1 1         64
65 20     1 1     2   1           2             1   1         2       1   1     1   1 2       1 1               1           65
66 15   1                           1     1         1 1   1 1           1             1 1   1 1   1         1         1     66
67 18 1 1   1   1 1             1               1 2       1                   2     1 1   1   1               1   1         67
68 13 1   2   1                           1           1                           1     1           1       2     1     1   68
69 13   1       1       2 1 1                 1               1                                     1         1 1     1 1   69
70 11                                 1 1           2     1 1 1 1   1                 1                   1                 70
71 13         1 1     1                         1   1   1         1   2     1       1   1                     1             71
72 15 1 1 1 1     1                           1 1   1     1                         1 1 1                 1   1   1         72
73 19 1       1           1 1 1 1                               2             1     1 2             2   1   2   2           73
74 9     1       1 1                                                 1   1   1     1           1                         1 74
75 19   1       1   1                           2 1     1         1     1     1 1 2         1   1 1   1     1             1 75
76 13 1       1     1 1           1         1                 1 1 1         1                   1                 1     1   76
77 16         1     1 2   1             1                           2       1     1           1 1         1 1   1       1   77
78 15                 1       1   2         1           1 1                 1   1 1 1               1     1       1     1   78
79 25                   1   2   1   1 1   2 1   1             1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1     2       1   79
80 8                     1   1     1                             1 1                 1     1                   1           80
81 19   1       1     1     1 1                           1       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   1           1 81
82 21 1   1     1   1   1             1     1     1     2   2       1     1     1       1       1 1           2       1     82
83 15       1                   1   1 1               1               1                 1   2                   1       2 3 83
84 20 1         1       1 1 1             1   1                     1       1   1     1   2   1 2       1             1 1 1 84
85 16                   1             2         1 2     1   1         1         3           1   1 1                     1   85
86 16   1                     1   1   1         1 1                 1     1 1         1     1   1       1 1   1           1 86
87 12 1       1               1           1                         1           1 1       1 2           1                 1 87
88 18                 1       1   1             1       1 1     4         1       1   1   2   1               1       1     88
89 20 1 1     1     1             2   1   1 1 1 2     1 1             2           1           2               1             89
90 25 1 1 1 2     1   1         1 1 1 1     1     1       1     1 1     1   1   1           3 1                   1     1   90
91 17   1         1 1     1       2   1   1         1                     1     1 1                 1   1 1   1       1     91
92 13     2                             2             2 1           2                                 1   1   1     1       92
93 21     1     1       2   1 3     2     1       1 1     1             1     1 1       1   1                 1   1         93
94 14 1           1   1         1             2       1                       1     1         2       1           1   1     94
95 15   1 1           1 2 1           1     1             1 1                 1   1             1                 1   1     95
96 11       1   1         1       1   1 1                                           1               1           1   1 1     96
97 12           1                   1       1           1       1             1 1     1     1               1       2       97
98 15   1     1 1     1   1 1   1     1   1                                 3     1   1                 1                   98
99 22             2               1 1   1     2 2     1   1         1 1 1   1                       1   1   1 1   1   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng