BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 16     1           1     1 1                   1         1                   1     1 1               2   2   2       1   00
01 20 2     1     1           2 1 1             1             2 1         1 1 1   1       1       1   1                   1 01
02 16           1       1     2     1     1         1 1 1 1     1   1                   2         1   1                     02
03 11 1   1       1       1               1   1         1   1       1                                       1 1             03
04 15           2         1                       1 1   1 1   1 2     1                 1 1               1   1             04
05 13     1     2 1     1             1 1         1                     1 1               1                         1   1   05
06 14                         1       2     1 1                           1         2 1                         1   3   1   06
07 15         1   1 1 1 1                   4 1 1           1                   1                       1           1       07
08 11             2 1               1           2   1                 1                             1       1       1       08
09 12     1     3   1 2                 1 1 1                               1                                 1             09
10 19     1       1                       1     1       1       1     1   1   1     1     1         2 1 2 2       1         10
11 13             1                     1               1             1 1     1 2   1       1                 2           1 11
12 18     1 1     1     1     1 2                     1             1   2     1             2   1     1   1         1       12
13 13         1 1   1                                     1     1                 1         1   2       1 1 1     1         13
14 18                   1         2       1         1 1 1           1           1     2   1           1             1 1 3   14
15 14                   1               1   2       1           1               1         2         2 1           1     1   15
16 17             2 2         1 1               1       1                     1   1   1 2     1     1           1   1       16
17 9 1                         1 1         1     1     1 1                   1                                       1     17
18 23     1                     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1   1 1   1         2   1 1   18
19 12 1       1       1           1     1       1                         1   1                           1       1     1 1 19
20 16       2 1         1   2       1   1                   1         1       1 1             1   1             1   1       20
21 12                                           1   1             1 1 1 1 1   1 1   1             1   1                     21
22 14               1               1 2 1           1 1                           1 1 1 1 1 1     1                         22
23 15       1                             1       1               1       2   1 1           2   1     1       1 1       1   23
24 20       1 2     1 1 1   1 1       1     1                 2 1       2     1 1   1                             1     1   24
25 20 1   1                   1 2         1   1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1                 1 1         25
26 12   1         1           1         1     1             1                         2                       1       1   2 26
27 21         2   1   1           2       3     2     1   1                 1   1         1   1               1   1 1     1 27
28 15   1 1   1             1           1   1       2             1       1         1         1       1 1     1             28
29 19   1   1       1         1 1         1 2 1   1 1               1                       2 1       2                 2   29
30 12                   1                               3       1   1   1       1   1   1                       1     1     30
31 22   1     1     1 1 1       1 1               1     2 1       1   2     1     1 1   1       1 1 1               1       31
32 14 1 1         1     1         1     2             1                       2   1         1 1     1                       32
33 11             1               1           1 1     1       1                     1       1   1       1         1         33
34 19     1     1     1             2         1   1     1 1   1 1 1             1               1               2     1 2   34
35 14       1 1 2     1 2             1     1 1                                                 1       1   2               35
36 16   3   2           1                       1   1       1     1     1                 1         1 1       1       1     36
37 13                   1     1 1 1                           1         1               1           1     1   1   1 1   1   37
38 15             1 1 1       1     1 1       1                     1 1 1 1 1       1             1         1               38
39 13   1           1                           1 2       1                     1 1               1   1         1   1 1     39
40 21     1       1     1         1 1         1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 1 1   1   1       1         40
41 17   1                             1     1 1       1                     1 1 1       1       1 1   1 1 1     1     1 1   41
42 15 1     1 1               1               1 1                     1     1           1           1 1   1 1     1 1       42
43 17 1   2   1     1                 2                   1     2           1       1               1 1   1       1 1       43
44 19 1   1         1           1 1 2 1   1         1           1                   1           1 1 1       3         1     44
45 12         1             1               1     1   1                         2 1           1 1         2                 45
46 19         1     1   1             1             1       1               2   1       1 2 1 1   1 1   2     1             46
47 17           1 2         1 1                       1       1   1     1     1       1                     1   1 1 1 1   1 47
48 7                       1                     1                         1   1       1     1                           1 48
49 18 2           1   1       1         1 1             1     2   1 1   1   1 1           1               1   1             49
50 13                                   1 1     1 1     1       1                                   1 1 1   1 1       1   1 50
51 10 1         1         1 1         1     1                 1   1                         1       1                       51
52 15           1               1                     1     1     1 1 1   1 2   1                                   1 1 1 1 52
53 16       1 1 1         1 1     1             1   1   1 1   1             1         2           1 1                       53
54 18     1     2         1 1 1       1 1 2                       1     2 1 1               1   1     1                     54
55 13   1   1         1     1                                                     1   1   1 1     1     1 1   2             55
56 19                   1       1   1   1 1           1   1 2   1 1               2 1               1     1         1 1   1 56
57 18           1     1   1 1   1 1           1   1   1         1                     1   1 1     2   1                 1 1 57
58 20         1   1       2       1     1 1         1       1     1           2   1             1 1     1   1           2 1 58
59 9         1     1     3             1                 2         1                                                       59
60 18         1 1   1 2     1           2     1 1           1     1   1               1 2                                 2 60
61 11 1                     1                               1           1 1       1   2             1     1           1     61
62 14   1   1 1     1                       1   1                         2   1       1         1           1 1   1         62
63 18 1 1 1           1         1   1             1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 1                           63
64 19       1   2         1 1             1 1             1         1     1   3       2 1               2     1             64
65 19             1   1   1   1   1             1 2             1 1 1 1     1                   1 1     1   1       1     1 65
66 10                       1                 1           1     1   1               1   1   1     1                       1 66
67 22 1             1       2 1     2             1               1   1 1 1             1 1 1 1     1   2   1         2     67
68 19   1                       1   1     1         2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1         1   1 1               68
69 19 2     2     1       1 1   2   1             1           1         1     1           1   1             1 2             69
70 11                   1                     1         1     1     1   1                 1     1             1         1 1 70
71 21     2       1         1           1     3   1 1 1   1     1         1   1           2   1                 2   1       71
72 15     1                       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1                             1                     1 72
73 17               3               1   1         1   1 1   1 1       1   1               1   2     1           1           73
74 18 1 1             2                     1   1     1             1       1   2 1     1 1   1           2     1           74
75 11 1 1   1                     1                     1                         2                                   1 2 1 75
76 22     2               1 1   1         2 1                   1     1     2     1       1 1   1 1 2     1 1         1     76
77 14   1       1       1       1               1           1       1                 1   1   2   1     1             1     77
78 13   1   1             1             1       1           2       1                   1 1                     2 1         78
79 15       1       1     1                           1   1       1                     1       1 1       1   2   1       2 79
80 15                 1               1           1 1   1     1 1     1   1     1             1 1           1   1   1       80
81 16 1 1                 1   1       1 1               1 1   1                               1       1       1 1 1 1 1     81
82 16   2   1         1 1       1               1                   1   1   1         1               1 2 1     1           82
83 19                   1 1   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1                   1         1 1     1   1 1   83
84 15                         2       1       1       1       1 1   1     1     1 1 1   1               1         1         84
85 20       1         1   1     1     1 1                   1           1   1     2           1 1 1   1   1   1 1 1     1   85
86 25 2       1   1     1     1 1   3     1 1 1             2         1 1 1       1         1       1 1           1 2       86
87 19 1   1     1     2 2 2 2         1               1                             2           1 1   1               1     87
88 22   1     1 1           1   1 1 2       1       1     1   1     1 3           1   1 1                   1   1     1     88
89 18   1 1 1   1       1   2       1       1                     1 2               1   2             1               1   1 89
90 16   1     2           1         1 1   1   1       1   1     1       1     1                 1           1         1     90
91 17 1           1     1         1             1       1     1   1     1 2 1       1 1       1   1                   1     91
92 10 1                   1           1                   1           1     1   1               1 1               1         92
93 14         1 1   2             1             1 1       1   1       1           1       1                 1     1         93
94 12     3                       1                   2 1         1                         1           1       1 1         94
95 15       1             1   1 1       1 1       1 1           1   1         1   1 1                     1     1           95
96 20 1 1     1           2   1     1   1   1 1             1 1                       1     1   1             1   1       3 96
97 18       1 1   1 1               1 2     1 1     1       1 1   1       2                             1     1     1       97
98 17       2       1 2           1   1         1   1 1           1     1                                   1   1   1   1 1 98
99 18   2 1                       1 1               1   1   1 1   1         1     1 2       1 1     1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng