BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15   1                         1   1             1   1     2       1     1 1 1         1       1                   2     00
01 15       1   1         1           2       1       1     1       1                       1       1 1   1       1     1   01
02 17   1       1     1     1       1         1 1   1             1         1               1       1   1 1   1       1   1 02
03 15     1         1         1   1       1             1                     1       1 1     1             3   1 1         03
04 21 1   1 1 1   1         2     1   1             1         1     1   1     1 1   1           1               1 1 2       04
05 18   1 1         2       1       1 1 1   1     1     1 1       1       2                       1     1     1             05
06 18       1           1   1     1     1   1         1   1   1           1 1       1                       1 1 2   1     1 06
07 18 1                     2           1 1 2           1 1   1           1     2 2             1                 1     1   07
08 18 1           1                   1       1             3 1   2   1     1         2             1 1     2               08
09 20 1                 1 1 2 1             2   1             1   2     1 2                             1   1 1         1 1 09
10 21     2                         1   1         1     1       1               1   1   1 1 1 1     1 2     1   1 1 1 1     10
11 16                 1       1   1     2           2       1           1                 3   2     1             1         11
12 18   2 1                                   1     1     1 1       1 1           2 1     1     1         1   1 1   1       12
13 12   1     1       1                             1           1       1             2 2           1           1           13
14 12     1             1                           1 1         1     1     1             1 1                 1   1       1 14
15 13   1     1               1     1             1           1       1           1           1 1                 2   1     15
16 16           2 1         1         1 1     1                 1                 1           2   1 2   1 1                 16
17 18                 1   1       1       1   1       1 1       1 1       2 1 1     1     1         1 1           1         17
18 19 2 1 1     2                 1 1           1         1                 1   1 2                     1 1 2           1   18
19 20 1     1         1     1     1   2         1 1     1     1       1   1     1       1         1     1         1 1   1   19
20 17 1   1                 1       1                         1 2     1 2   1 1   2   1   1         1                       20
21 21       1     1   1         2 1     1   2       1   1       1 1       1 1               1             1   1         3   21
22 21   1     1                           1 1 1   1       1 1     2 1   1 1                 1         3 1   1       1 1     22
23 19 1       2 2 1           1     1   1           2           1           1       1 1                 1   1     1 1       23
24 16       1                     1   1 1       1 1         1       1       1 1           2 1   1   1                 1     24
25 12 1     2                 1   1       1           1     1             1                       1 1     1                 25
26 10   1   1 2                       1                       1       1   1                 1               1               26
27 12                     1           1         1         1 1       1         1     1 1             1     1         1       27
28 18 1 1 1             1   1             1   1 1 1           1       1 2                       1         1 1         1   1 28
29 17   1     1 1     1                   1 1   1         2         1 1               1               2             1 1 1   29
30 9       1       1   1                               1                 1   1 1                     1               1     30
31 17     1       1     2 2     1             1 1   1 1             1           1   1     1                 1           1   31
32 13                                     1       1     2 1                 1   1           1           1   1       1   2   32
33 14   1 1               1 1       1 1     1                 1 1       1 2           1                 1                   33
34 18 1 2       2       1       1 1       1                                     2 1     1     1     1   1       1     1     34
35 20 1   1           1   1   1     1           1 1   1 2 2 1       1           2             1                 1       1   35
36 15             1   1         1   1     1       2   2   1                         1             1 1           1   1       36
37 14       1   1     1       1         1     1     1     1           1       1 1   1                   1                 1 37
38 20     1       2     1 1   1 1         1         1 1   1         1     1   1     1       2                   2 1         38
39 11             1   1   1                       1 1       1                       1     1       1           1         1   39
40 9   1 1                 2                 1               1                 1                             1       1     40
41 16       1           1   1   1         1   1     2     1     1             1 1 1       1 1             1                 41
42 19     1   1 1   1   1   1                         1 1       1       1     1     1   1     3 1       1           1       42
43 15               1     1   1           2           1       1           2     1     1   1     1 1           1             43
44 17 1       2                           1 1 3         1   1                       1   1       1   1       1         1 1   44
45 13         2                     1         1 1                     1         1       1       2       1 1           1     45
46 13 1     1                       1         1             1     1   1 1   1                 1 2           1               46
47 14 1 1             2           1         1   1             1 2 1                       2                             1   47
48 15               1   1     1 1       1 2           1   1   1     1         1                   1   1         1           48
49 19             2   1       1 1                 1   1                   2   1   2 1 1       2   1           2             49
50 7   1           1                                 1 1 1                 1           1                                   50
51 17   1             1                 1 1     1         1         2   1     2       1     1                     1 2   1   51
52 13                         2     1 1   2                           2   1   1       1       1                   1         52
53 14                   1   2 1             1                   1   1         1           2       1   1                 1 1 53
54 12                 1       1 1           1     1   1                             1       1 1                 1 1     1   54
55 17                         2       1 1   1 1 1 1   1 1                     1         1         1     1     2 1           55
56 17   1         1 1   1             1           1     1     1     1 1   1                         1     1       1   1 1 1 56
57 14   1         1   1           1 1 1 1   1               1         1     1               1                     1   1     57
58 11     1       1               1     1                                               1                 2 1 1 1     1     58
59 16             1       1     1     1       1   1         1       1           2   2 1               1       2             59
60 14   1       1       1         1     2   1   1                   1             1       1 1       1     1                 60
61 17           1   1   1 1   2 1     1                 1         1                   2                 1 1             1 2 61
62 12                     1   1       1       1           1               1             1   1         1   1 1           1   62
63 17           1     1   1             1       1   1                             1     2   1 1 1             1   1 2 1     63
64 17 1               2 1 1         1             1 1             1           2       1   1       1             1         2 64
65 13     2     1                           1   1 1     1   1     1               1             1 2                         65
66 12         1     1                 1         1             1       1         1   1 1           1 1                 1     66
67 19 2 1       1   2             1                   1 2   1     1                 1         1 1     2       1     1       67
68 13       1   1                   1       1 1 2     1                         1     1     1 1   1                         68
69 15       1   1   2   1     1 2 1   1 1   1           1                                   1           1                   69
70 14                   1   1     1 1   1   1 1 1   1           1 1     1         1                         1               70
71 17     2   1                   1       1               1     1     1           1     1   1   2   1   1           1     1 71
72 16           1                                   2     1   1   2     1   1 2     1           1       1       1   1       72
73 7       1           1         1                                                               1       2               1 73
74 17               1 1           1 1 1                         1     1 2                   1 1 1                 1 2 2     74
75 18     1 1               1 1     2       1 1 2           1   1                 1       1     1       1         1   1     75
76 19 1   1 3 1   1     1                   1           1           1 1 1             1       1   1           1 1         1 76
77 14 1       1                 1                     1         1       1   1     1   1     1   1         1           1   1 77
78 16         1   1     1 1                                           2           1 1 1 2 1     1   1                   1 1 78
79 24   2   1 1     1     1           1     1         1             1   1     2             2 1     1 2       1     2     2 79
80 20   1           1           1     1 1     1               1 1   1   1   2       1   1         1   1 1     1 1         1 80
81 16 1               1 1                       1   1             1   1 1         1     1       1 1   1     1       1     1 81
82 16             1 1     1 1   2   1                       1         1 1         1                 1         1 1       1 1 82
83 15 1                         2   1             1   1       1   1       1     1             1 1   1 1 1                   83
84 15     1       1 1 1           1 1         1   1         1 1   1 1       1                 1       1                     84
85 17   1     1   2     1 2           1   1             1           1             1       2         1               1     1 85
86 12           1   1             1             2   1     1 1     1 1                                       1         1     86
87 17         1           1 1           1                 1   1     2   1     1         3 1               1       2         87
88 21 1           1       1     1 1     1 2       1         1   1 1       1       1 1 2                 1 1           1   1 88
89 19       2   1         2                 1     1 1 1   1     1           2           1             1   2         1     1 89
90 26 1     1   1 1                 1   1       1 1   1 1 1 2 2 1   1 2         1             1 1         1 1     1   1     90
91 19 1     1 2     2 1       1   1           1       1         1               1     1             1 1   2 1               91
92 19       1 1 1   2         1   1           1   1     1         1     1   1       1   2         1 1   1                   92
93 20               1     1 1 1 1     1   1                   1   1       1 1       1           1     1       1 3 1     1   93
94 20       1 2 1           1 1 1         1                     1       1   2           1   2     1     1   1 1         1   94
95 22 1   1     1     1   1 1           1         1 1               1             1 1             2     1   1 2 3         1 95
96 14     2       1   1 2       1   1     1           1                                       1                   2       1 96
97 13                   1       2   2   1           1       1   1 1             1                 1   1                     97
98 10             1   1         1           1               1           1     1       1                               1 1   98
99 9             1 1                             1   1   1                 1             1       1     1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng