BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng
00 17       2 1           1           1                 1     1 1         1     1   1 1     1     1     2         1         00
01 20     1                   1 1   1   1 3 1   1 1       1   1   1 2             1         1                   1     1     01
02 14     2                       1 2                     1 1     1         1 1       1     1         1                   1 02
03 17                   1 1         1                 2       1   1 3           1             1   4           1             03
04 19 2         1       1     2     1     1     1     1   1           2       1           1     1     1   1 1               04
05 17   1       1         1     1                     1       1         1     1         1 1   1     1   1       1 1   1   1 05
06 10   2 1             1   1   1             1                                 1         1                 1               06
07 20   1     2         2 1     1   1           1   1   1     1 1     2           1                         1       1   1 1 07
08 11   1   1       1     1     1           1   1   1 1                                                           2         08
09 14 1     1 1     1         1               1           1 1       1     1   1             2       1                       09
10 14 1                     1 1   1     1             1   1       1     1                 1 1     1     1       1           10
11 21         3 1   1   1     1 1     1     1     1 1 1 1 1                 1       1   1                     1         1 1 11
12 24 1     2   1     2     1 1     2     1 1     1   1 1         1                   1           1 2 1         1   1 1     12
13 15   2         1 1                   1   1   2   2     2             1               1             1                     13
14 17                   1 1 1 1                   1 1   1   2 1       1         1 1 1         1                       1 1   14
15 14                   1       1   1       1         1         1     1   1         2 1     1 1                         1   15
16 14                       2                     1         1       1 1         1     1     1   1 1 1     1           1     16
17 19 1     1   1               1                           1       1       1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     17
18 12             1   1   1   1 1                                   1 1                 2                         1     1 1 18
19 18     1         2 1       1 1 1     1         1       1 2         2           1             1                 1     1   19
20 27             2 1 1 1       1 1               2   1 1   2         1 1     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1     20
21 15 1   1     1                     1     1 1 1               1           1 1           1   1     1         2             21
22 11   1             1         1       1   1                                             1                   1       1   3 22
23 22 1 1       2           2           1 2 1           1   1 1 1   1                 1   1   1 1         1     1 1         23
24 17   1           1               1     1         1 1       1 1 1           1 1           1 1     1 2               1     24
25 22     1 2 2             1                 1 1         1       1 1   1   1     1   1   1         1 2       1     1   1   25
26 14     1                         1 2             3     1                 1           1     1 1   1             1         26
27 24                     2 1       1 1   2 1               1       1   2 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   27
28 12   1         1     1                   1                                 1   1           1 1     2   1       1         28
29 12   1             1       1 1   1 1                                       1 1     1 1   1                   1           29
30 18   1     1           1             1     1   1                     4     1     1     1 1         1     1             2 30
31 13   1             1       1             1       1 1 1     1     2                   1       1         1                 31
32 11   1           1 1                           2       2 1                               1 1                   1         32
33 13       2     1 1                 1                           1     2   1       1                     1     1   1       33
34 14   1       1           1 1   1               1     1           1   1     1                 1         1     1         1 34
35 19 1                     1       2 1   1   1       1     1                   1 1   1               1     2 1     1 1   1 35
36 18   1         1       1                 2       1         2   1         2       1         1       1       1 1   1 1     36
37 13         1     1 1 2                   1 1                           1                       1     1         1   1 1   37
38 16           2     1     1 1       1 1   1 1 1       1             1     1                   1           1 1             38
39 21       1       1             1     1 1         1       1   1 1 1     1       1                 1   2 2   1   1     1 1 39
40 15                           1       1 1   1               1 1       1 1 1 1                   1 1     2               1 40
41 20 1   1     2 1 1         1         1       1                         2             1         1 1 1   1 1   2     1     41
42 14 1                 1                     3   1     2         2     1     1         1                   1               42
43 12                   1   1                 1   1   2         1 1   1         1       1           1                       43
44 17         1     1 1 1   1       1 1                     1             1 2     1                     1 1         2     1 44
45 12     1     1           1   2                       1                 1               1 1   1                   1   1   45
46 9       1           1   1                     1                 1         1     1               1               1       46
47 21                     3 1     2       1 1     1 2   1               1 1     2           1 1               1 1       1   47
48 10               1         1         1 1                     1     1   1                     1             1         1   48
49 17 1     1 2   1     1         2   2 1         1                 1     1               1                   1     1       49
50 11 1       1     1 1               1             1 1                     1                     1                   2     50
51 13           1   1   1           1           1       1   1     2               1             1 1                 1       51
52 14       1   1                   1                       1   1                 1 1               1 1   1 1 2 1           52
53 16 1                                 1               1               1 2 1 1         2         1           1 2 1     1   53
54 17   1                       1 3     1       2         1   1   1 1           1 1   1     1       1                       54
55 14                                   1               1   1 1     1       1             1   1   1   2       2           1 55
56 18 1 1   1     1     1     1                 1   1         1       1               1   1   1           1   1       2   1 56
57 20 1   1   1         1       1           1   1     1               1     1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1   57
58 20       1   1         1   1   1   1   1         1 1   1       1       2                       1     2 2 1   1           58
59 20     1 1       1   1   1     1     1   1               1   1   1   1   1 1   2     1               1       2           59
60 17     1     1     1         1   1 1 1 1             1           2     1   1         1 1     1         1                 60
61 15                     1     1       1     1           1       1       1       1       1         2         1   1   1 1   61
62 18     1           1   1           2   1     2                 1   1     1           1   2               1   1 1   1     62
63 12       1     1 1             1     1                                                     1     1 2 2                 1 63
64 19     1           1 1             1               1 1                 1     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1 64
65 9 1         1   1                                   1 1                     1   1           1                     1     65
66 8                                                     1   1   1 1             1         1 1             1               66
67 10                   1                     1                 1           1     1         1 1         1   1     1         67
68 19 1     1 1                 1       1 1         1 2                   1           1   1     1       1   1   1   1 2     68
69 15   2 1       1         1 1     1     1       1   1     1     1           1     1                     1                 69
70 15 3           1   1   1 1                               1       1     1                   1 1 1 1       1               70
71 9             1   1 1                         1             1                     1           1                     1 1 71
72 14               2       1     1         1           1                     1     1     1           1     1       1     2 72
73 11   1     1                   1   1 1 1                               2       1           1       1                     73
74 22             1     1 2       2 1 2 1     1     1           1     1 2     1 1 1       1                   1         1   74
75 30       1   1 2       2       1 1 1   1   2         1 1 1 1 2           3   1 2 1   1                 1       3         75
76 21   1 1 1       1         2   1 1     1 2     1   1       1 1 1                   1               1       1 1   1       76
77 20 2 1 1 1               1 1 1         1     1         1     1 1       1 1     1 1   1                     1         1   77
78 18 1   2   2                               1 1 1             1         1               1 1   1 1 1   1       1         1 78
79 8         1 1                       1               1                   1         1   1           1                     79
80 17       1     1       1       1           1           1     2           1   1         1 1 1     1         1         2   80
81 15                 1   1     1     1           1 1       1                 1   1 1 1 1           1     1         1       81
82 12           1     1       2   1       1                                       1             1           1   1         2 82
83 18     1     1 1   1         1           1           1     2               2 1     1 2       1             1         1   83
84 20     2       1     1   2       1 1       1   1 1 1 1             1 1             1   1             1   1           1   84
85 17   1     1 1   1                           1   2             1             1     1 1 1       1 1   1             1 1   85
86 13       1                 1   1               1   1   1   1     1 1       1     1   1       1                           86
87 12             1           1             1 1           1 1   2     1     1 1                                     1       87
88 12         1               1 1                                 1   1 1       1       2 1         1           1           88
89 26 1 1       1 1   1     1     1   2         1 2 1 1           1   1 2       1     1       1   1       1         2   1   89
90 12 1           1       2             1     1 1         1     1     2                           1                         90
91 16         1       1         1   1             1       2   1                                 1       1   1 1   1 3       91
92 17 1         1     1 1         1         1 1         1                     1   1   1                           3 1 1 1   92
93 17             3   1                     1 1     1   1                       1           2           1 1 1   1   1     1 93
94 19                 1   1 1   1   1     1 1 2 1           1   1                   1         1   2         1       1 1     94
95 12                                                 1   1   2   1     1       1   1                   1         1 1 1     95
96 17   1 1 2       1               1   1       1           1 2                             1     1   2         1         1 96
97 16     1   1 1 1 2                   1       2                   1                 1     1 1             2           1   97
98 11     1                                     1   1                 1             2 1   1             1 1       1         98
99 15     1   2       1                   1                   1 1     1 1       1   1       1     1     1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
Ngày
/
Tháng