BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/03/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11           1                       1 1             1 1                   1 1   1         1           1           1     00
01 16             1       1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1         01
02 12               1 1       1       1       1     1     1     1                   1             1             1       1   02
03 14                     1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1   1       1       1 03
04 19         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                               2         1 04
05 23   1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1   05
06 12                           1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                                       06
07 17       1       1         1         1         1 2     2             1                   1 1               1   1 1 1 1   07
08 11 1 1       1 1                     1           1                                       1       1             2 1       08
09 19                 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2     09
10 15         1   1     1                                                     1 2   2 1 1     1     2     1       1         10
11 11     1   1 1           2   1                                       1         1       1     1                 1         11
12 16               1           1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1   12
13 16   1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1       1   1   1         1 1   1       13
14 15   1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1                   1   14
15 14     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1             1                   1   15
16 23 1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1             2 2       16
17 16           2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1                     17
18 14   1                   1   1                     1               1       2   2       1 1 2           1                 18
19 17             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1       1       1     19
20 18       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1             2 1         1   20
21 15 1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1                               21
22 15             1         1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1                 1       22
23 8     2       1                       1                   1   1               1                         1               23
24 25 1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   24
25 15     1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   1                 25
26 22     2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1         26
27 23           1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1     27
28 14   1 2     1                     1     2         1                 1 1     1                       1 1   1             28
29 14   1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                                 1   1       1       29
30 18       3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1                     1   30
31 14 3 2       1       1                   1                             1                             1     1     1 1 1   31
32 22 2                         1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1   32
33 16 1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                                 1             1         33
34 18 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1         1     1     1     34
35 20   1             1       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2           1 1 2     1 2   35
36 16     1 1     1 1     1     1                               1 1   1                           1     3   2           1   36
37 19                               1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1   37
38 14 1   2   1   1     1         1         1               2                       1                             1 1 1     38
39 19       1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1       39
40 12               1   1       1   1   1   1                                     1               1 1     1       1     1   40
41 15   2       1       1 2 2               1             1         1       1                     2     1                   41
42 12                 1           1             1   1             1   1           1               1 1 1     1 1             42
43 26   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1       43
44 16                     1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1       44
45 13             1           1       1       1     1         2               1     1     1   1 1             1             45
46 14                   1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                           1     1   1   46
47 12                   1       1                     1         1 1         1                   1 1 1           1 2         47
48 11 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1                                     48
49 17                   1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2           1   1     49
50 12         1   2         1                                             1   2 1 1 1   1   1                               50
51 14           2         1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1         1         1 51
52 12   1                   2     1 1       1     1                       1   1     1           1               1           52
53 14             1     1         1     1     1       1                     1 1     1               1       1 1 1         1 53
54 19   2 1                 1                       1       2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 54
55 15         1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     55
56 16       1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1                       1   56
57 12         1   1             1         1             1       1     1 1           1                           1     1   1 57
58 24   1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2 58
59 18               1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1                   1     1     3 59
60 12         1 1                                     1             1       1     1               1           1 1   1 2     60
61 9           1     1                       1   1           1       1 1               1             1                     61
62 21 1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1       62
63 13     1 1   1     1         1         1       1                             1             1       1 1 1           1     63
64 18       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1                 2                 1   2         1 64
65 20   1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1 65
66 14               1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2                       66
67 17 2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1             1       67
68 13     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1                   68
69 15       1   1             1   1                     1                 1 2                   1     2     2     1       1 69
70 12       1         1                       1     2         1           1     1         1       1 1                   1   70
71 14 1                 1           1   1               1 1       1       1       1         1 1           2       1         71
72 14 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1       1 1 1         1                 72
73 13   1               1   1     1   1     1 1                                   1       1       1                 3       73
74 16       1       1   1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1             2     74
75 15 1 1                                   1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1               75
76 13         1     1                   1     3   1                           1   1         1             2               1 76
77 21 2                         1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1   77
78 26   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1 78
79 22     1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1 79
80 15 1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1                 1     80
81 18       1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1 81
82 13   1     1     1                     1       1   1                               1       1         2   1         1 1   82
83 13         1             1 1             1   2       2         2 1                                                   1 1 83
84 12     1                         1 1   1             1   1       1     1             1     2     1                       84
85 17     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1 85
86 14             1   1   1   1                 1       1   1         1             1                 2       1   1     1   86
87 20           1       2       1 1 1   1                                   2         1         1     1   1     1     2 2 2 87
88 15   1       1             1         2         1 1       1         1 1         1       1             1     1 1           88
89 20       1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   89
90 19         1     1 1                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1 90
91 15 1   1 1     1           2               1           1           1           1 1         1       1           1     1   91
92 15 2     1 1         2             1                 2 1         1                 1           1   1                   1 92
93 22         1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2       93
94 17 1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                             3                 94
95 9         2               1       1                                 1                 1       1         1             1 95
96 24                           2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2 96
97 12                 1       1   2           1             1         1                         1           1 1   1 1       97
98 12                   1 1                   1       1       1                   1               1         2       1 2     98
99 13         2   1   1     1         1           1               1       1     1                       2 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng