BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17     1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1                   1 1   1     00
01 14     1               2                         1       1             1                 1 2   1     2   1 1             01
02 16                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1                   1     02
03 14               1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1         1               03
04 21     1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1       2     1         04
05 18         1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1 05
06 20 1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1     06
07 16 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2             1                 07
08 9       1             1     1       1 1       1 1                     1           1                                     08
09 15               2         1       1                 2       1           1                       1       1 1 1 1     1 1 09
10 17       1   1         1 2   1 1             1   1     1                                                     1 2   2 1 1 10
11 12     1           1           1 1       1   1 1           2   1                                       1         1       11
12 14 1         1   1 1   2                           1           1   1                         1                     1 2 1 12
13 13                 1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1         1           1     13
14 15   1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1                     1     14
15 16 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                     1               1   15
16 17                   1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1   16
17 19           1           1       2             2   1     1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1 17
18 18       1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1               1       2   2       18
19 17               2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             19
20 21               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1     2   1             20
21 19 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1                 1             2   21
22 19   1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1               1       1   2 22
23 12 1     1 1       1             1       2       1                       1                   1   1               1       23
24 22           1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2   24
25 11                                       1               1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 25
26 21 1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1     26
27 23 1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1 27
28 15 1         1 1             1         1 2     1                     1     2         1                 1 1     1         28
29 13       1   1                         1         1     1         1 1         1 1           1   1     2                   29
30 17         1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1           1             30
31 12 1     1                 1         3 2       1       1                   1                             1               31
32 17 1           1                     2                         1             2 1 1   2     1   2           2         1   32
33 19       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2                       33
34 19       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1                 1               34
35 16   1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               1   1               1 35
36 15 2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1   1                   36
37 18       1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       37
38 12                   1               1   2   1   1     1         1         1               2                       1     38
39 21     2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1 39
40 11 1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1                                     1       40
41 14               1         1           2       1       1 2 2               1             1         1       1             41
42 13 2     1   1 1               1                     1           1             1   1             1   1           1       42
43 25     1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2         1 1 1         43
44 14   1 1       1                                         1   2           2         1   1   1   1                   1   1 44
45 17     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1         2               1     1     45
46 18   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1       46
47 12   1 1             1   1   1   1                     1       1                     1         1 1         1             47
48 13                     1           1 1             1     1         1           1 1 1         1         1     1       1   48
49 16         1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1 49
50 15   1   1               1     1             1   2         1                                             1   2 1 1 1   1 50
51 15     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1               1         1 1         51
52 16     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                       1   1     1     52
53 13 1               1             1 1             1     1         1     1     1       1                     1 1     1     53
54 17     1     1       1   1             2 1                 1                       1       2 2       2           1 1     54
55 13   1                       1               1       1             1   1                 1       1     2 1     1   1     55
56 18       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1         56
57 11   1               1                       1   1             1         1             1       1     1 1           1     57
58 22   1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1   58
59 19   2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   59
60 11 1     1 1               1 1               1 1                                     1             1       1     1       60
61 11         1       1         1                 1     1                       1   1           1       1 1               1 61
62 21         1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1   62
63 16       2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                             1         63
64 18             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2         1                 64
65 17   1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             1 1           1 1     65
66 14     1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1       1             1   66
67 17 1   1 1                           2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1             1           67
68 20   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1             1 1 1 1             68
69 12   1           2         1               1   1             1   1                     1                 1 2             69
70 9                                 1       1         1                       1     2         1           1     1         70
71 12       1               1         1 1                 1           1   1               1 1       1       1       1       71
72 17 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       1 1       1     1     72
73 12               2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                                   1       73
74 16     1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1         1           1       74
75 14 2 1       1                     1 1 1                                   1           1         1 1             1   1 1 75
76 15     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1                           1   1       76
77 18   1               1   1         1 2                         1       1                       3   1   1 1   1         3 77
78 29           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1 78
79 22     1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1 79
80 15             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         80
81 16     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 81
82 9                           1 1       1     1     1                     1       1   1                               1   82
83 13                         1 1               1             1 1             1   2       2         2 1                     83
84 12             2           1             1                         1 1   1             1   1       1     1             1 84
85 24 1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1 85
86 16           1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1         1             1     86
87 11                     1                       1       2       1 1 1   1                                   2         1   87
88 13           1 1                       1       1             1         2         1 1       1         1 1         1       88
89 19 2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2               1             1   1 1         89
90 16 1 1     1       1               1         1     1 1                         1             1     1 1   1         2   1 90
91 18   1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1           1           1 1     91
92 15   1         1   1                 2     1 1         2             1                 2 1         1                 1   92
93 22   2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1   93
94 15         1                         1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       1     1 1             94
95 6                       1                   2               1       1                                 1                 95
96 22 1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 96
97 14   1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1             1         1                   97
98 9                         1     1 1                   1 1                   1       1       1                   1       98
99 15   1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1               1       1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng