BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15     1     1 1 1         1       1                   2       1 1           2 1           1           1                 00
01 18   1                       1       1 1   1       1     1                 1                   1 1   1   1 3 1   1 1     01
02 14 1         1               1       1   1 1   1       1   1               2                       1 2                   02
03 14             1       1 1     1             3   1 1                                     1 1         1                 2 03
04 22   1   1     1 1   1           1               1 1 2       1       1 2         1       1     2     1     1     1     1 04
05 15 1       2                       1     1     1             2   1   1   1       1         1     1                     1 05
06 20         1 1       1                       1 1 2   1     1   1 1 1 1   2 1             1   1   1             1         06
07 21         1     2 2             1                 1     1   1   1   1   1     2         2 1     1   1           1   1   07
08 19 2   1     1         2             1 1     2                           1   1       1     1     1           1   1   1 1 08
09 17 2     1 2                             1   1 1         1 1       1   1     1 1     1         1               1         09
10 20               1   1   1 1 1 1     1 2     1   1 1 1 1               1                     1 1   1     1             1 10
11 22       1                 3   2     1             1               1           3 1   1   1     1 1     1     1     1 1 1 11
12 27   1 1           2 1     1     1         1   1 1   1         1 1     1     2   1     2     1 1     2     1 1     1   1 12
13 18       1             2 2           1           1                 1     2         1 1                   1   1   2   2   13
14 14     1     1             1 1                 1   1       1         1                   1 1 1 1                   1 1   14
15 15     1           1           1 1                 2   1       1     2                   1       1   1       1         1 15
16 11                 1           2   1 2   1 1                                                 2                     1     16
17 14 1       2 1 1     1     1         1 1           1                   1     1   1               1                       17
18 15           1   1 2                     1 1 2           1     1                   1   1   1   1 1                       18
19 19     1   1     1       1         1     1         1 1   1         1       1         2 1       1 1 1     1         1     19
20 23     1 2   1 1   2   1   1         1                         1 2                 2 1 1 1       1 1               2   1 20
21 17 1       1 1               1             1   1         3         1   1   1     1                     1     1 1 1       21
22 20 2 1   1 1                 1         3 1   1       1 1         1   1   1             1         1       1   1           22
23 19           1       1 1                 1   1     1 1         1   1   1 1       2           2           1 2 1           23
24 15   1       1 1           2 1   1   1                 1                 1           1               1     1         1 1 24
25 12         1                       1 1     1                               1 2 2             1                 1 1       25
26 12     1   1                 1               1               1             1                         1 2             3   26
27 15   1         1     1 1             1     1         1                                     2 1       1 1   2 1           27
28 12     1 2                       1         1 1         1   1             1         1     1                   1           28
29 14   1 1               1               2             1 1 1               1             1       1 1   1 1                 29
30 11         1   1 1                     1               1                 1     1           1             1     1   1     30
31 14   1           1   1     1                 1           1         1 1   1             1       1             1       1 1 31
32 13           1   1           1           1   1       1   2               1           1 1                           2     32
33 11       1 2           1                 1                   1               2     1 1                 1                 33
34 16               2 1     1     1     1   1       1     1           1     1       1           1 1   1               1     34
35 15   1           2             1                 1       1         1   1                     1       2 1   1   1       1 35
36 12                   1             1 1           1   1               1   1         1       1                 2       1   36
37 16     1       1 1   1                   1                 1   1   2           1     1 1 2                   1 1         37
38 21   1     1   1     1       2                   2 1         1     1             2     1     1 1       1 1   1 1 1       38
39 12                   1     1       1           1         1   1               1       1             1     1 1         1   39
40 8               1                             1       1             1                           1       1 1   1         40
41 17             1 1 1       1 1             1                       2   1   1     2 1 1         1         1       1       41
42 18       1     1     1   1     3 1       1           1         1     1 1                 1                     3   1     42
43 16         2     1     1   1     1 1           1                 2                       1   1                 1   1   2 43
44 16                   1   1       1   1       1         1 1       1   1         1     1 1 1   1       1 1                 44
45 13     1         1       1       2       1 1           1                   1     1           1   2                       45
46 13 1   1 1   1                 1 2           1                     1         1           1   1                     1     46
47 17 1                       2                             1     1 1                         3 1     2       1 1     1 2   47
48 10   1         1                   1   1         1                   1               1         1         1 1             48
49 27         2   1   2 1 1       2   1           2               1   1 1 1     1 2   1     1         2   2 1         1     49
50 10           1           1                                         1   1       1     1 1               1             1 1 50
51 18   2   1     2       1     1                     1 2   1   1     1             1   1   1           1           1       51
52 12     2   1   1       1       1                   1             2           1   1                   1                   52
53 12   1         1           2       1   1                 1 1 2         1                                 1               53
54 15                   1       1 1                 1 1     1         1     1                       1 3     1       2       54
55 9             1         1         1     1     2 1                   1                                   1               55
56 19   1 1   1                         1     1       1   1 1 1   2       1 1   1     1     1     1                 1   1   56
57 13     1     1               1                     1   1               1   1   1         1       1           1   1     1 57
58 18                       1                 2 1 1 1     1       1 1           1   1         1   1   1   1   1         1 1 58
59 18   1           2   2 1               1       2             1             1 1       1   1   1     1     1   1           59
60 17   1             1       1 1       1     1                   1 1 1       1     1     1         1   1 1 1 1             60
61 13 1                   2                 1 1             1 2         1                     1     1       1     1         61
62 17         1             1   1         1   1 1           1     1 1         1           1   1           2   1     2       62
63 18                 1     2   1 1 1             1   1 2 1     1     1         1     1 1             1     1               63
64 14 1           2       1   1       1             1         2               1           1 1             1               1 64
65 10 1               1             1 2                           1   1   1         1   1                                   65
66 10     1         1   1 1           1 1                 1     2 1                                                         66
67 11 1                 1         1 1     2       1     1               1                   1                     1         67
68 16               1     1     1 1   1                               1 1 1     1 1                 1       1 1         1 2 68
69 12                           1           1                               2 1       1         1 1     1     1       1   1 69
70 12 1     1         1                         1                     1   3           1   1   1 1                           70
71 14     1           1     1   1   2   1   1           1     1                       1   1 1                         1     71
72 16 2     1   1 2     1           1       1       1   1                               2       1     1         1           72
73 11                                 1       2               1     1       1     1                   1   1 1 1             73
74 24     1 2                   1 1 1                 1 2 2       1                   1     1 2       2 1 2 1     1     1   74
75 18                 1       1     1       1         1   1                     1   1 2       2       1 1 1   1   2         75
76 23   1 1 1             1       1   1           1 1         1 1           1 1 1       1         2   1 1     1 2     1   1 76
77 22       1   1     1   1     1   1         1           1   1 1 1 1     2 1 1 1               1 1 1         1     1       77
78 22     2           1 1 1 2 1     1   1                   1 1   2       1   2   2                               1 1 1     78
79 19   1   1     2             2 1     1 2       1     2     2 1                 1 1                       1               79
80 19   1   1   2       1   1         1   1 1     1 1         1 1     1         1     1       1       1           1         80
81 19 1   1 1         1     1       1 1   1     1       1     1 1   1                     1   1     1     1           1 1   81
82 17     1 1         1                 1         1 1       1 1   1 2               1     1       2   1       1             82
83 17 1       1     1             1 1   1 1 1                   1   1   1     1     1 1   1         1           1           83
84 18 1 1       1                 1       1                     1             2       1     1   2       1 1       1   1 1 1 84
85 15   1             1       2         1               1     1   1         1     1 1   1                           1   2   85
86 10 1 1                                       1         1         1           1                 1   1               1   1 86
87 16   2   1     1         3 1               1       2           1                   1           1             1 1         87
88 13 1       1       1 1 2                 1 1           1   1                   1               1 1                       88
89 24           2           1             1   2         1     1       1 1 1 1       1 1   1     1     1   2         1 2 1 1 89
90 18   1 2         1             1 1         1 1     1   1     1         1           1       2             1     1 1       90
91 16               1     1             1 1   2 1               1   2   1         1       1         1   1             1     91
92 16 1     1   1       1   2         1 1   1                             1         1     1 1         1         1 1         92
93 21 1       1 1       1           1     1       1 3 1     1   1       1             3   1                     1 1     1   93
94 25       1   2           1   2     1     1   1 1         1     1 1   2                 1   1 1   1   1     1 1 2 1       94
95 15   1             1 1             2     1   1 2 3         1         1                                                 1 95
96 13                             1                   2       1   1         1 1 2       1               1   1       1       96
97 14 1             1                 1   1                     1             1   1 1 1 2                   1       2       97
98 9       1     1       1                               1 1   1             1                                     1   1   98
99 10           1             1       1     1                           1     1   2       1                   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
Ngày
/
Tháng