BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng
00 19 1       1       3                 1 1   1   1     1         1 1                   1       1 1       2       1       1 00
01 22   1 1   2     1       2         1 1     1         2   1 1       1           1 1         2       1       1         1   01
02 13                   1 1               1   1                               2             1   2 1         1 2             02
03 15           1       1             1                     1 1       1       2 1 1 1     1                     1   1   1   03
04 17           1 1   1 1   1     2           1     1           1         1     1 1 1                 1     1           1   04
05 15         1                                       2   1 1         2 1 1     1           1   1   1             2         05
06 15         1             1   1 1       1 1   1 1     1   2             1                             1 1     1           06
07 15 1           1     1         1           1   1 1 1   1             1   1         2     1           1                   07
08 22   1       1     1 1 1     1       1     2 1 1       1       1     1             2         1 1 1 1           1   1     08
09 4                                       1                             1       1                 1                       09
10 20   1   1 1   1   1 1   2     1 1     1 1         2 1       1       1   1     1             1                           10
11 12   1                         1 2       1   1   1   1       1                                                 1   2     11
12 21 1     1 1         1   2             1                 1     1   2     1   1 1         1         3                 2 1 12
13 15               1     1   1 1   1 1 2 1               1           1 1     1   1             1                           13
14 10   1                         1     1 1                             1     1               1                 1 1     1   14
15 10           1                           1               1 1                 1   1 1                       1       2     15
16 17         1         2   1 1         1   1         1 1                   1   2       1     1   1             1       1   16
17 14             1           1 1                       1 1 1       1                 1   1         1             1 1 2     17
18 20     1                               1 1 1   1 2 1 1 1   1       1   1 1   1 1 2     1           1                     18
19 14         1     1   1     1 1               1         1 1 1   1             1         1 1               1               19
20 15 1 1       1       1     1                             1             1   1 1 1         1         1             1 1   1 20
21 16                 1       1     1             1     1               1               1     1     1 1 1 1 1     2       1 21
22 11           1           1   1             1     1                 1       1               1     1   1       1           22
23 12       2 1       1           1                   1       1   1 1                     1                         1     1 23
24 12       1     2                                   1                     1 1       1   1             1         1 1     1 24
25 19       1       1     1     1 1   1     1 1                 1     1               1 1   1 1 2 2                   1     25
26 11                           1     1   1               1 1             1   2           1                   1       1     26
27 15 1             1 1       1           2       1               1 1               1   1         1         1       2       27
28 20     2 1     1   1                 3     1 1                 1     1   1           2     2   1   2                     28
29 14 2     1     1 2 1   1     1           1       1             1       1                                           1     29
30 14     2       1 1 1       1               1               3           1                         1     1 1               30
31 15 1 1   1       1                 1               1 2           1 1           1 1               1               1   1   31
32 23     1 1           1 1 1                         2         1 1     2   1 1 1           2 1 1         1           2 2   32
33 23       1 1 2   1                 1     1             2 1   3 1           1       1   1   1         1     2           2 33
34 15   1                 1         1       1           1       1           1     2     1 1                 2     1   1     34
35 17 2             1   2   1 1       1       1   1     1                   2                           1 1   2             35
36 13             1     1       1 1                 1 2                                 1             1 1 1     1         1 36
37 12     1         1               1         1             1     1                     1             1   1     1   1   1   37
38 19 1 1             1             1       2   1             2       1               1   2       1 1 1   1 1           1   38
39 18   1 1         1                 2   2 1                 1 1 1             1         1   1     2 1             1       39
40 17   1     1     1     1 2 1 1             1       1 1             1     2                 2           1                 40
41 14 1   1   1                                 1       1 1 1 1                                   3 1                 1 1   41
42 12         1                 1       2 1               2         1                       1                   2   1       42
43 15     1 2         1                   2       1 1   1       1 1                               1     1 1               1 43
44 13       1             1         1 2     2     1                 1               1               1     1   1             44
45 16           2     1           2 1     1               3                     1     1 1 1             1     1             45
46 20     1   1 1   1         1     1 1         1       1   1         2 3 1           1         1         1               1 46
47 14       1 1               1         1         1 3                 1   1                 1 1             1       1       47
48 18         1   1 1           1       2   1           1       1 1 1 1 1               1         1     1           1     1 48
49 22   1   1     1 2 1   1         1             1             1         2 1 1 1       1     1   1             2         2 49
50 15   1 1   1   1           2   1             1   1 1     1                 1       1                 1     1             50
51 19     1           1 1       1   1 1         2                 1   1 2             1     1 1       1   1             1 1 51
52 14 1 1       1                                                           1 2             1   1   1   1           1   2 1 52
53 17   1         1             1 1 1 1               1             1 1     1       1     1 1   1                   1 1 1   53
54 23 1       1 2           1 1 1 1       1       1       1 1 1 1     1   1       1       1 1     1     1     1         1   54
55 11 1                   1     1             1 1         1                           1 1     1         1                 1 55
56 11 1               1             1 1 1                   1   1                       1         1   1   1                 56
57 19               1         1     1     1 1   2         1       1 1       1   2     1     1       1         1 1       1   57
58 21   1             1 1             1     2       1   1           1       1 1     1 1 2   1 1 1     1       1   1         58
59 15       1   1             1       1 2         1           1     1 1               1   1     1         1 1               59
60 13               1 2 1           1           1         1               1         1           1             1 1       1   60
61 16                 1   1   1                     1         1 1   1   2             2                     1   1 1 1     1 61
62 15   1         1                     1 1       1   2     2     2               1     1   1   1                           62
63 17                     1   1           1     1         1 1 1         1   1 1         1       1       2       1 1   1     63
64 28   1 1 2   1 1     2   2     1 1   1           1 1 1 1                   1 1   1       1     1 2   2       1     1     64
65 15           1                     1 1       1   1     1 1                     2 1   1 1   1     1 1                     65
66 18               1       1   1 1           1       2     1   1 1 1         1   1           1             3   1           66
67 19 1   1                 1       1           1   1             1   1 1 1       1 1 1   2     1 1           1       1     67
68 18   1                 1 1     1 1           1 1         1         2                   1               1     2 1   1 1 1 68
69 8                   1                                 1     1 1     1   1   1                             1             69
70 16   1     1 1   1     2                       1 1   1       1   1                         1     1         1     1 1     70
71 23 1     1 1                   1     1 1       1     1                     1 1   1 1     1 2   1       1 3     1 2       71
72 16     1 1     1 1                     2         1   1           1   1 2             1                 1 1         1     72
73 18   1             1   1                   1           1 1   1   1 1 1       1   1   1         1     2         1       1 73
74 19           2 1 1   1                         1   1 1 1   1     1 1 1   2       1                 1     1 1             74
75 20 1 1 1                           1       1   2 2             1 1     1   1 1         1         1     1 1       1     1 75
76 20 1   2 1     1               3           1 1                 1 1           2 1   1       1               1 1       1   76
77 25   1   1     1 1       1 1 1   1   1     1     2           1   2                 1 1   1   1   1   1 1 1     2         77
78 14 2       1                     1 1 1       1           1     1                     1       1         1   2             78
79 18 1         1               1           1     1           1           1 2 1             1 1     1     1       1 2 1     79
80 14           1               1           1         1       1 1   1     1       1                               3     1 1 80
81 16         1       1     1   1 1         1                   1       1               1 1 1         1 2       1       1   81
82 7         1           1                                     1                                 1   1 1       1           82
83 9 1         1         1   1                         1         1                 1                     1           1     83
84 9   1               1 1                         1         1 1                   1             1   1                     84
85 11   1   1     1 1   1 1   1               1                                                   1             1 1         85
86 13             2         1     2     1     1       1                       2   1                     1               1   86
87 13       1   1 1                 1       1                     1       2       1               1           1   1       1 87
88 15   1 4         1               1     1 1 1               1                     1                 1     1             1 88
89 16             1               1 2           1             2           1 1   1         1         1       2   1       1   89
90 16                   2 1           3                 1 1           1         1                 1   1         1   2 1     90
91 17     2           1     1               1   1 2             1   2     1       1 1       1                 1       1     91
92 18       1 1 1     1     1   2 1 1 1         1                   1   1         1       1 1               1             1 92
93 13 1 1                     4         1           1                                 1 1       1             1     1       93
94 18                   1 1 1           1         1   2                 1 1 1     1 2     1   1 1                       1 1 94
95 19 1   1 1   1               1     1     1 1 2 1           1               1 1         1           2   1               1 95
96 14 1               1   2 1 1                   1           1                 1   2 1             1   1                   96
97 13         1                               1 1                         1 1     1 1       1   2 1           1       1     97
98 19           1 1             1     1   1         1       1 1   1 1             1   1 1       1   2     1     1 1         98
99 17         1   1       2     1         1   1                 1                         1 1   1   1       1   1 1 2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
Ngày
/
Tháng