BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 6                       1               1       1     1 1                       1                                       00
01 11         1             1       1             1 1               1         1                           1 1   1   1       01
02 10               1                 1         1     1     1                 1 2     1                         1           02
03 10                 1         1     1 1                 1   1                     2                       1       1       03
04 10 1     1   1 1               1           1                 1         1       1                                     1   04
05 8           1 1                         1     1 1               1 1             1                                       05
06 14 1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                                                     1 1 06
07 13 1         1             1 1                       2                 2       3     1                             1     07
08 13   1     1 1     1                     1       1       1       1     1                         1     1   2             08
09 14       1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       2   1               09
10 12         1           1           1             1   1 1   1 1                       1                           1   1 1 10
11 10   1                                         1                         2     1   1 1           2             1         11
12 9     1                           1           1                   1       1   1               1   1       1             12
13 6             1                                           1 1   1                           1           1               13
14 7 1             1               1                                     1                 1   1           1               14
15 12                   2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                                             1 15
16 15               1       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2     2 1             16
17 10         1   1           1                     1     1       1                             1     1     1   1           17
18 9             1                     1   1 1                         1 1                   1 1                 1         18
19 15   1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                               1                 2       19
20 20 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         1 2       1         20
21 6 1                               1               1               1             1     1                                 21
22 8 1   1                     2       1                               1               1             1                     22
23 13                     1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1                               23
24 11                 1                     1         1                   2 1       1   1 1         1                     1 24
25 12 1             1       1       1         1 1             1                                             2         1 1 1 25
26 7     1   1                             1             1             1                         1   1                     26
27 13                     1 1         1                                     2   1             1 1   2         1 1   1       27
28 6                         1           1           1           1             1           1                               28
29 9                             2         1                 1         1       1                               2       1   29
30 8 1 1             1           1           1   1                                     1   1                               30
31 12           1 1       1       1       2       1                     1   1                     1   1   1                 31
32 12                   1       1     1     1               1                     1                 1 1 1 1             1 1 32
33 4                                                         1                       1     1                   1           33
34 15         3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                                           34
35 10                         1     1         1   1           1                       1   1       1                   2     35
36 13   1 1   2                       1               1   1               1   1               1   1       1 1               36
37 9 1                   1             1         1               1                       1             1               2   37
38 15   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1                           38
39 12       1           1                         1 1   1                 1                 1 2       1               1 1   39
40 13                     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           1 40
41 15 1       2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1       1 1 1                 41
42 14     2             1                                       2     1         1   1     1 2     1           1   1         42
43 16 1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1       43
44 13 1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     1                   44
45 9                 1     1                                             1   1               1         1   1   1 1         45
46 8                               1           1                             1             1       1         1 1 1         46
47 13       1               1 2             1 1       1           1     1               1 1           1           1         47
48 9 1 1             2         1             1               1                               1                           1 48
49 7                 1 1     1                       1       1                                           1     1           49
50 12   1     1                 1           1   1       2                             1     1     1           1 1           50
51 16         1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   1               1 2   1     51
52 13                   1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                   52
53 18   1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       1     1           1 53
54 8       2                         2             1                                                     1           1   1 54
55 10                         1   1               1       1                 1   1     1 1                       1   1       55
56 6 1             1                 1       1 1                                                                     1     56
57 5                       1                                                               1           1     1   1         57
58 14   1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1                     58
59 14   1                                       1           1 2     2                   1         2               1 1 1 1   59
60 11     1       1               1 1                 1   1           1       1       1                 1 1                 60
61 13   1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           1                 1       1 61
62 14                 1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   1 1     1         1 62
63 12 1           2             1   1             1               1     1                             1   2             1   63
64 16                             2       1 2 2                         2                       2   1     1   1   1     1   64
65 10       1       1     1 1                   1     1 1                                 1           1   1                 65
66 15       2                       1       1               1                       1 2             3       2 1       1     66
67 6           1                   1                       1   1                     1   1                                 67
68 13               1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1                 1       68
69 7       1   1 1     1     1                         1             1                                                     69
70 10           1                 1   1   1   1                 1               1       1                           2       70
71 8     1             1                               1             1     1               1 1                       1     71
72 16                   1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1               1   1       72
73 8 1     1                             1                           1             1 1   1                       1         73
74 13     1 1                           2 1 1                                                 1     1       1     1   2   1 74
75 6                                       1               1                   1       1               1           1       75
76 9       1     1   1               1                   1     1                         1   1           1                 76
77 10           1 1 1                       1 1               2 1     1         1                                           77
78 14   1         1         2 1                   1                                 3 1     1           1     1   1         78
79 8     1     1                                                       1 1   1                         1   1           1   79
80 9       1       1           1                                                   1             1 1             1   1   1 80
81 17     1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1                 2   1   81
82 3                                         1                                       1             1                       82
83 6               1                           1 1         1                                                 1       1     83
84 11     1 1   1         1             1               1 1                                           1   1 1           1   84
85 11   1         1 1     3                                   1 1               1           1     1                         85
86 12               1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1                 1         86
87 7   1         1   1 1           1     1                                                                   1             87
88 8                                         1     1 1                     2                 1   1                   1     88
89 13         1             2           1 1     1                       1   1           1               1             1 1 1 89
90 13                 1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1       1         1   90
91 6               1                                           1                 1         1         1               1     91
92 8   1               1           1               1                     1   1                 1                       1   92
93 7           1                     1         1                 1   1                 1                       1           93
94 7                                                             1             1   1   1 1                 1 1             94
95 12     1     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1                 1           95
96 10 1                                 1                 1         1         1     1     1   1       1             1       96
97 6                                           1                   2         1                     1                     1 97
98 7   1                     1       1         1               1     1         1                                           98
99 8         1                     1         1                         1                                       1   1     2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng