BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10 2     1       1         1             1                         1           1     1             1                     00
01 13 1     2 1         1                         1 1                       1 1                 1                   1   2   01
02 12         1   1     1     1             1       1     1               1 1                           2             1     02
03 7                       1                         1                       2               1                 2           03
04 11     1     1   1         1 1 1       2                                     2                         1                 04
05 11 1     1                             1                   1           1           1     2       1             1       1 05
06 11   1     1 1         1                       1             1       2       1                           1             1 06
07 7       1     1   1         1             1                                                               1 1           07
08 10                   1   1   1           1 1               1         1           1           1       1                   08
09 8 1         1   1     1       1     1         1                                         1                               09
10 6       1   1     1                             1                                               1           1           10
11 15   1 1             1           1   1     1     1           1   1 1       1     1     1                     1         1 11
12 14   1 1                     1       1 1   1 1 2             1               1                 1                     2   12
13 6                           1       2                                                 1   1   1                         13
14 7                             1                                         1 1                           2         1 1     14
15 10       1     1                                 1       1       1         1   1 1                             1   1     15
16 16                 1             1 1 1             2           1 1           1 1       1   1     1         1 1   1       16
17 16       1       1     1   1         1 1                                   1   1   1   1   2   1     1           1 1     17
18 15                         1 1   1               1     1     2     1     2         1 1   1   1   1                       18
19 8   1         1   1                     1             1               1             1     1                             19
20 9 1                   1     1                         1       1       1           1                           2         20
21 10         1     1   1                                   1   1             1                       1   1             2   21
22 7     1                           1     1                 1                         1                   1 1             22
23 10         1               1 1     1     1 1       1             1                     1           1                     23
24 4                                                                         1                             1       1   1   24
25 11 1           1       1   1       1                             1                           2             1 1     1     25
26 10                   1   1                   2     1         1 1             1                           1 1             26
27 14   1       1 1     1       1                                               1 1 1     1 1               1 1         1 1 27
28 16 1             1 1               1 1   1       1   1   1         1       1                 1 2     1           1       28
29 9                             1 1 1       1           1                       1   1             1             1         29
30 4     1 1   1                                                                                                   1       30
31 9   1                           1 1                                 1         1       1   1       1             1       31
32 16   1                 1 1   1           1             1 1     1 1                       2     1 1 1       1   1         32
33 10           1     1 1     1                                         1   1                           2         1       1 33
34 15 1                   1 1                 1       3       1   1             1                   1   1   1           1 1 34
35 8                         1   1           1             2         1               1                         1           35
36 10         1           1             1         1       1                                 1         1   1   1       1     36
37 11       1         1       1                     1                 1 2           1 2               1                     37
38 12       1   1                 1   1                 1                 1     1       1 1 1               1   1           38
39 15   2     1             1         1         1   1       1     1 1 1                   1 1     1 1                       39
40 8                                         1 1         1       1           1                       1       1         1   40
41 15     1       1   1             1 1 1 1 1     1             1 1     1                   1 1                           1 41
42 7                                             1     1         1         1         1           1                   1     42
43 14           1         2       1 1                       1     1                 2   1 1     1       1 1                 43
44 13     1     1     1     1           1                   1 1 1       1       1         1               1         1       44
45 8 1                                   1         1       1         1                   1       1                     1   45
46 8     1                     1                                             1 1               1 2     1                   46
47 7   1                                   1 1                                     1                       1     1   1     47
48 9                           1                                             1   1   1       1 1         1 1           1   48
49 8                     1                 1     1 1     1                             1       1                     1     49
50 15 1   1         1         1     1 1         1     1 1     1 2                                     1 1         1         50
51 7 1 1 2                 1                                                       1               1                       51
52 10 1   1 1         1                                     1                           1     1         1               1 1 52
53 10             1     1                           1     1       1     1 1                 1 1                     1       53
54 12               1           1 1             1         2               1       1           1   1                 1 1     54
55 12     1 1     1 1       1                     1 1             1           1   1 1                   1                   55
56 11               1           1           1 1       1     1     1 1       1     1                           1             56
57 10           1       1                 1   1                       1       1           1             1         1   1     57
58 22     1     2   1       1                     1     4           1   1   2                   1     1   1   1   1 1   1 1 58
59 19   2             1           1 1           2     1         2   1 1                               2 1     1 1   1   1   59
60 7   1                 1 1     1                   1                         1   1                                       60
61 8 1               1               1   1                                       1     1                     1     1       61
62 18     1 1     1     1               3     1 1 1     1   1         1         1                       1 1   1 1           62
63 7                   1               1                                       1           1   1     1     1               63
64 10 1                     1   1 1                                         1     1           1           1   1     1       64
65 8     1       1   1               1                                                                     1     2       1 65
66 12   1 1   1           1                     1                     1   2 1     1     1             1                     66
67 10                             1 1             1             1   1   1 1     1         2                                 67
68 11         1         1         1       1 1                 1     1               1         1           1     1           68
69 18       1   1           1       1     1       1     1 1       1 1 1     1   1   1         1             1 1       1     69
70 8               1     1     1       1                           1               1           1 1                         70
71 16                 2 1                             1 1                           1 2         1   1     1     1 1   1   2 71
72 11                     1 1         1                 1       1     1         1     1                     1         1   1 72
73 8   1                                             1     1 1         1 1                           1             1       73
74 17   1     1             1 1   1           1     1           1 1 1         1     1 1 3 1                                 74
75 9 1               1             1           1                   1                 1       1     1   1                   75
76 13   1                           1     1   1           1   1                 1 1     1       1     1     1           1   76
77 19       1       1         1 1     1     1 1 2   1       1             1       1       2 1         1     1             1 77
78 10           1 1                 1     1         1     1   1           1           1                                 1   78
79 8         1                                 1             2         1   1                       1           1           79
80 9         1   1                       1       1         1 1         1                                         1   1     80
81 6                 2                                       1             1     1                 1                       81
82 8                                 1   1       1     1                                         1 1   1       1           82
83 7 1                       1     1                 1                   1                       1                       1 83
84 14           1   1       1 2   1         1           1     1             1       1   1                   1         1     84
85 6               1                                 1           1   1 1                           1                       85
86 10         1   1                 1         1                       1   2       1         1                             1 86
87 6       1 1             1 1                   1                                                               1         87
88 11         1   1 1                 2                   1         1   1                   1   1   1                       88
89 7                             1                               1   1               1           1       1         1       89
90 9 1                 1                 1             1   1 1                                       1   1   1             90
91 10             1       1   1     1             1       1   1         1 1                               1                 91
92 8         2 1                 1                   1                                 1     1   1                         92
93 9             1 1   1 2                     1                 1                             1               1           93
94 15               1       1               1   1   1 1   1         1     1 1       1 1             2       1               94
95 12       1     1                         2                   1           1 1         1                         1   2   1 95
96 12                           1 1 1   1     1         1                                     1 1         1     1 1     1   96
97 9     1                                             2     1               1             1     1                 1     1 97
98 12         1 1       1                 1     1   1       1   1                       1   1             1 1               98
99 6                   1               1 1                           1                                       1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng