BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9     1 1               1                                   1               1       1     1 1                       1   00
01 9               1     1                       1             1       1             1 1               1         1         01
02 11                     1           1                 1                 1         1     1     1                 1 2     1 02
03 13     1       1   1         1     1                   1         1     1 1                 1   1                     2   03
04 12     2           1                   1     1   1 1               1           1                 1         1       1     04
05 10             1   1                             1 1                         1     1 1               1 1             1   05
06 19     1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                     06
07 12         1                           1         1             1 1                       2                 2       3     07
08 14 1 1 1                         1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1             08
09 16     1             2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1                     1     1 09
10 8                                             1           1           1             1   1 1   1 1                       10
11 10         1   1                 1 1     1                                         1                         2     1   1 11
12 11             1               1 2 1       1                           1           1                   1       1   1     12
13 7       1                   1 1                   1                                           1 1   1                   13
14 8                       1   1     1 1 1             1               1                                     1             14
15 18     1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1           15
16 10                                   1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1     16
17 10 1   1   1                     1             1   1           1                     1     1       1                     17
18 11   1   1             1       2                   1                     1   1 1                         1 1             18
19 17   1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                     19
20 19   1           1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2             20
21 6             1                       1                               1               1               1             1   21
22 8 1                       1           1   1                     2       1                               1               22
23 16   1   1       1       1                                 1   1           1         1 1           2 1 2     1       1   23
24 9   1             1                                   1                     1         1                   2 1       1   24
25 8                       1             1             1       1       1         1 1             1                         25
26 6         1                               1   1                             1             1             1               26
27 10             1       1     1       1                     1 1         1                                     2   1       27
28 10                   1 1 1   1       1                         1           1           1           1             1       28
29 8                     1         1                                 2         1                 1         1       1       29
30 8 1         1                         1 1             1           1           1   1                                     30
31 11               1 1                             1 1       1       1       2       1                     1   1           31
32 10   1     1       1 1                                   1       1     1     1               1                     1     32
33 5                             1 2                                                             1                       1 33
34 17         1             1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1       34
35 9                 1 1   1                                     1     1         1   1           1                       1 35
36 13                     2   1       1     1 1   2                       1               1   1               1   1         36
37 9         1 2                   1     1                   1             1         1               1                     37
38 17 1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         38
39 7   1                                       1           1                         1 1   1                 1             39
40 10           1             1   1     1                     1         1                           1   1 1 1               40
41 12           1                   1     1       2   1 1 1                                     1       1       1     1     41
42 11       1         1                 1     2             1                                       2     1         1   1   42
43 15                 1             1     1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1   43
44 11                                     1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1 44
45 9               1 1   1       1     1                 1     1                                             1   1         45
46 10   1 2 1           1 1             1                               1           1                             1         46
47 11             1         1                   1               1 2             1 1       1           1     1               47
48 12 1           1           1       2   1 1             2         1             1               1                         48
49 8                         2       1                   1 1     1                       1       1                         49
50 11             1             1     1     1     1                 1           1   1       2                             1 50
51 15   1                         1 1 1 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1     51
52 11       1                   1                           1         1                       1 1 1 1 1           2         52
53 18 1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 53
54 8         2     1                           2                         2             1                                   54
55 16 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1               1       1                 1   1     1 55
56 8         1         1             1   1             1                 1       1 1                                       56
57 5         1 1       1       1                               1                                                           57
58 14 1             1                       1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1 58
59 12 1   1   1   1                 1       1                                       1           1 2     2                   59
60 12     1 1                           1     1       1               1 1                 1   1           1       1       1 60
61 14               1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                   61
62 14 1 1             1               2                   1   1     1       1 1             1   1         1           1     62
63 11             1             1   1     1           2             1   1             1               1     1               63
64 10               1                                                 2       1 2 2                         2               64
65 13   1   1                 3 1               1       1     1 1                   1     1 1                               65
66 10   1 1                                     2                       1       1               1                       1 2 66
67 7           1                   1               1                   1                       1   1                     1 67
68 14         1   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1         68
69 14 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             1                 69
70 10       1         1     1                       1                 1   1   1   1                 1               1       70
71 8       1 1       1                       1             1                               1             1     1           71
72 16     1                 2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1         72
73 8           2                         1     1                             1                           1             1 1 73
74 7         1                               1 1                           2 1 1                                           74
75 4                     1                                                     1               1                   1       75
76 7                         1                 1     1   1               1                   1     1                       76
77 13           1             2                     1 1 1                       1 1               2 1     1         1       77
78 12 1                   1                 1         1         2 1                   1                                 3 1 78
79 8           1   1               1         1     1                                                       1 1   1         79
80 7               1             2             1       1           1                                                   1   80
81 16     1       1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                       81
82 5           1             1     1                                             1                                       1 82
83 6       1     1                                     1                           1 1         1                           83
84 9   1                 1                   1 1   1         1             1               1 1                             84
85 11               1                   1   1         1 1     3                                   1 1               1       85
86 14 1 1   1         1                                 1         1   1       1       1             1 1   1           1   1 86
87 12       1     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1                                             87
88 9         1         1   2                                                     1     1 1                     2           88
89 11   1                       1       1         1             2           1 1     1                       1   1           89
90 10           2                                         1           1                 1   1   1             1   1   1     90
91 6           1             1   1                     1                                           1                 1     91
92 10 1         1   1     1                 1               1           1               1                     1   1         92
93 7         1                         1           1                     1         1                 1   1                 93
94 7 1                 1         2                                                                   1             1   1   94
95 13                           1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1     1       1     95
96 7                       1             1                                 1                 1         1         1     1   96
97 6 2                                                                             1                   2         1         97
98 10   1                 1       1         1                     1       1         1               1     1         1       98
99 6     1                   1                   1                     1         1                         1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng