BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11 1 1       1 1                     1     1 1                             1       1 1               1                   00
01 8   2     1                 1                     1     1                                   1     1                     01
02 10   1             1       1     1 1 1                     1                 1                     1           1         02
03 13                   1           1           1 1 1   1           1 1               1       1   1         1     1         03
04 10   1     1                   1         1                       1   1             2           1                   1     04
05 6           1   1                                         1     1                         1   1                         05
06 15   1       1           1             1     1 1                                   1 1   1 1 1       1         1   1 1   06
07 8             1           1           1         1                         2           1                           1     07
08 13     1   1                       1   1   1               1   1               1 1 1                         1   1   1   08
09 12     1                                           1   1             1             1             2 1   2   1   1         09
10 5     1 1   1                                                       1       1                                           10
11 11                 1   1       1           1             1     1                       1   1                 1 1     1   11
12 12                         1         1   1             1         1         1               1               1 2 1       1 12
13 8     1     1                               1                       1     1         1                   1 1             13
14 17 1   1                 1   1 2         1     1                     1   1 1 1                       1   1     1 1 1     14
15 19       1     1   1   1 1 1     1         1 1       1           1       1         1 1 1   1   1     1   1               15
16 8           1                 1                 1 1         1 1         1                                       1       16
17 12   1         1                         1   1         1       1         2     1   1   1                     1           17
18 10                 1   1                             2                     1     1   1             1       2             18
19 14 1     1 1 1                   1 2                         1                   1               2   1   1           1   19
20 14       1 1           1   1 1                                 1       1         1           1           1       2 1   1 20
21 5     1           1           1                                                           1                       1     21
22 17 3           2           1 1       1   2   1 1                             1 1                       1           1   1 22
23 10         1                                     2 1                   1     1   1   1       1       1                   23
24 14             2 1 1 1     1     1             1       1           1   1   1     1             1                         24
25 13       1   1       1 2 1         2     1     1                 1                                   1             1     25
26 12     1     1     1           1 1                 1     1       1 1     1             1                               1 26
27 9       1       1                   1   1                     1                           1       1     1       1       27
28 17   1           1     1         1         1             3 1   1     1   1                       1 1 1   1       1       28
29 7                 1                       1         1         1         1                         1         1           29
30 11         2     1                         1         1 1           1           1         1                         1 1   30
31 5 1                                                                   2                     1 1                         31
32 15       2     1       1         1   1     1         1 2               1         1     1       1 1                       32
33 5                                           1             1                                               1 2           33
34 10   1   1         1                     1     2               2                       1             1                   34
35 10     1       2                         1 1                 1               1                 1 1   1                   35
36 12   1 1                     1                   1     1           1                               2   1       1     1 1 36
37 15                 1   1           1                   2     1 1 1     1     1         1 2                   1     1     37
38 15           1           1         1 1               1           1       1     1                 1     1 1       1   1 2 38
39 6   1     1                                         1       1 1                 1                                       39
40 11                 1       1 1 1           1   1                   1                     1             1   1     1       40
41 11     1         1   2     1             1                     1       1                 1                   1     1     41
42 11                   1 1                   1       2                   1             1         1                 1     2 42
43 10                     1           1   1                     1   1       1 1                   1             1     1     43
44 7                   2                                   1       1 2                                               1     44
45 8 1               1                                                 1                       1 1   1       1     1       45
46 16                 1     2   1         1 1             1             2           1 2 1           1 1             1       46
47 10                                     1     2     1   1         2 1                       1         1                   47
48 15       1           1         1           1               2           1   1   1           1           1       2   1 1   48
49 7 1     1                                                 1         1                                 2       1         49
50 15         1     2                   1         2   1 1             1         2             1             1     1     1   50
51 13     2         1               1     1         1 2                             1                         1 1 1 1       51
52 9               1                             1     1     1           1   2         1                   1               52
53 15               1                         1   1       1   1   2               1     1       1   2   1               1 1 53
54 11 1     1     1     1                           1 1     1                 1           2     1                           54
55 15     2         1   1         1                                             1 1 1 1 1     1   1   1     1       1       55
56 7                     1                               1     1                         1         1             1   1     56
57 11 1                       1         1                               1 1 1   1         1 1       1       1               57
58 14             1 2         1     1             1             2     1   2       1             1                       1   58
59 11                     1           1 1                           1     1       1   1   1   1                 1       1   59
60 13   1       1 1             1 1             1       2         1                   1 1                           1     1 60
61 13   1       1       1   1             1                 1         1                         1   1 1       1         1 1 61
62 11           1               1   1                       1   1     1           1 1             1               2         62
63 8         1             1   1     1                                                       1             1   1     1     63
64 8 1 2                                     1     1                       2                   1                           64
65 12       1       1       1 1         1                   1                       1   1                 3 1               65
66 8     1 1                     1     1           1 1                             1 1                                     66
67 9                         1               1   1 1   1 1                 1               1                   1           67
68 12                       1   1 1   1         1   2   1           1                     1   1                   1         68
69 16       1           1   1     1       1         1 1         1               1 1         1   1 1 1         1   1         69
70 8                             1         1     1           1           1             1         1     1                   70
71 10     1 1       1         1                 1           1                           1 1       1                       1 71
72 9                           1         1       2   1                       1       1                 2                   72
73 11                 1       1     1       1         1         2     1                     2                         1     73
74 5   1                             1                       1                           1                               1 74
75 6           1                   1           1           1 1                                       1                     75
76 6 1                 1           1     2                                                               1                 76
77 13 2         1           1           1 1           1     1   1   1                       1             2                 77
78 10   1         1               1   1                         1           1   1 1                   1                 1   78
79 13         1               1               1                 1   2 1 2                   1   1               1         1 79
80 7       1                   1                     1                       1                 1             2             80
81 14 1 1   1     1                                         1 1 1           1   2     1       1   1                       1 81
82 8     1             1                       1                             1 1           1             1     1           82
83 10           1               1   1 1             2       2                           1     1                             83
84 7 1                   1       1                                     1           1                 1                   1 84
85 11             1   1   1 1       1 2   1                                                     1                   1   1   85
86 11         1           1     1               1       1               1   1     1 1   1         1                         86
87 14               1   1           1     1             1   1         1                 1     1 2   1       1           1   87
88 10         3                         1                 1                     1         1         1   2                   88
89 5                     1                             1                           1                       1       1       89
90 8                       1       1   1   1                                 2             2                               90
91 7                                   1           1     2                                 1             1   1             91
92 15           1     1                 1       1   1           1     1 1 2       1         1   1     1                 1   92
93 7     1   1               1           1 1                                             1                         1       93
94 7                 1                     1 1                                   1                 1         2             94
95 11         1 1                       1 1 1                     1             1                           1 1 1         1 95
96 11               1   1   2 1 2                             1       1                                 1             1     96
97 9             1     1 1 1         1   1     1                                 2                                         97
98 9                 1                                       2   1     1           1                 1       1         1   98
99 9 1                         1 1           1               1         1   1         1                   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
Ngày
/
Tháng