BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 18 3 1   1                                   1 2             1                       1 1       1 2 2     1       1       00
01 16     1 1                       1 1   1     1     1               1       2   1                   1     2 1         1   01
02 12           1   1               1         1               1   1     1         1                 1         1   1     1   02
03 13   2                                   1     2 1   1       1   1         1     1         1     1                       03
04 15 1                 1   1   1 1                   1           1       1           1 1 1         1     1     1   1       04
05 10       1                         1           1               3   1                       1       1     1               05
06 12 1   1   1         1               1                       1       1               1               1     1 1         1 06
07 9 1                                   1   1     1             1             1                           1     1   1     07
08 8         1         1               1                                     1   1   1       1                         1   08
09 8                                     1     1           1                                 1       1         1   1     1 09
10 15             1   2         2           1 1       1   1   1 1       1                                   1   1     1     10
11 6                           1                       1 1                                             1 1             1   11
12 12     1                   1     1   1           1     1     1                           1 2         1 1                 12
13 10             1                                           2           1 1   1 1     1 1 1                               13
14 15       1   2         1 1       1               2   1   1   1                 1           1 1   1                       14
15 10   1   1       1   1                       1                   1 1                   1                 1     1         15
16 11 1           2                           1   1         2                         1       1 1                     1     16
17 9             1       1   1                               1           1 1                               1       1     1 17
18 8             1   1                 1               1 2 1         1                                                     18
19 13               1     1         1       1               1           1     1       1 1 1             1         1   1     19
20 11     1   1         1           1   1             1                   1 1           1             1                   1 20
21 11       1     1   2       1           1 1                   1                                             1     1   1   21
22 10             1 1     1           2 1   1             1                                   1           1                 22
23 13   1     2             1         1             1         1 1         1           1 2                     1             23
24 5   1       1                                 1     1               1                                                   24
25 10   1       1           1                     1         1                   1 1                   1           1       1 25
26 12           1 1 1           1         1 1                   1     1     2                 1                         1   26
27 9                             2                             1           1         1                 1       1 1     1   27
28 10                                 1                               1 2             1         1   1 1             1 1     28
29 3                                               1         1   1                                                         29
30 11   1       1   1         1                                 1   1     1     1                         1 1   1           30
31 9         1   2   1     1             1     1                                 1                     1                   31
32 13       1 1         1 1               1       1 1     1           1               1       1         1                 1 32
33 9                                       1                       1                 2       1   1             1     1 1   33
34 10     1   2                                   1                       1 1 1         1             1                   1 34
35 5           1       1                 1     1 1                                                                         35
36 7           1                 1                                               1     1 1                   1           1 36
37 14     1         1 1       1 1 1                                         1       1 1       1 1   1       1         1     37
38 9                 1           1   1       1               1           1               1                 1   1           38
39 12                     1 1   2   1     1             1           1         1                         2     1             39
40 7                 2 1   1                     1               1       1                                                 40
41 20   1     1   2         2   2     1         1       2         1         2     1 1                     1       1   1     41
42 5           1 1                   1             1                 1                                                     42
43 10     1               1                   1 1     1                                     1     1             1         2 43
44 13     1         1                   1     1     1     2                   1         1   1             1     1     1     44
45 8     1     1             1                                         2         1 1                 1                     45
46 10                         1             1                 1     3               1 1         1         1                 46
47 13                     2 1       1     2       1 1                   1       1     1           1     1                   47
48 8                 1     1         1 1                 1                 1               1 1                             48
49 3                               1                         1                                                           1 49
50 12                         1             1       1       1   1 1       1 1           1             1   1         1       50
51 13                             1                     1       1     1 1       1 1       1     1     1 1 2                 51
52 15         1           1           1           1 1 1 1 1             1           1     1           1   1 1         1     52
53 6                             1                                 1     1         1                             1     1   53
54 8           1                       1       1                     1 1                   1     1                 1       54
55 13             1       1             1     1   1 1 1                               1             1     1 1     1 1       55
56 7 1                                               1 1   1       1                               1               1       56
57 6                       1                     1                             1         1                     1       1   57
58 14 1                               1               1     1       1       1 1     2             1       1     2   1       58
59 16           2   1   1               1 1   2               1               1     1 1         1       2             1     59
60 9                     1             1   1         1                                   1 1       1   1                 1 60
61 14       1           1   1   1             2           1 2     1       1                       1   1               1     61
62 18     1       1   1     2   1           1   1         1               1     4                         1 1     1     1   62
63 9         1 1   1           1             1         1           1                     1                             1   63
64 12     3                   1   1           1     1         1       1       1           1           1                     64
65 17 1   1         2                                 1   1     1 1       1 1               1     2 1     1       1   1     65
66 9 1                               1     1                           1   1                           1 1   1           1 66
67 11                 1           1         1   1     1 1             1           1               2 1                       67
68 10 1           1 1     1     1                     1 1   1                                                 1         1   68
69 11       1 1           1         1                 1     1       1 1                       1             1   1           69
70 8     1   1     1     1                                                                 1     1                 1     1 70
71 12   1               1     1         1   2                                       1   1       1                     2 1   71
72 12     1     1             1       1       1   1         1   1             1                 1   1                     1 72
73 10   1                               1       2                 1               1 1       1     1     1                   73
74 9 1 1     1                                               1           1 1                   1       1     1             74
75 10                                 1                       1       1 1       1 1       1       1   1               1     75
76 7                   1           1                 2             1                   1               1                   76
77 13   1     1                 1 1       1                     1     1 1             1 1       1           1       1       77
78 12       2                 1           1   2       1         1 1                               1             1 1         78
79 9       1   1                               1       1 1     1                           1   1             1             79
80 7                     1   1 1                   1                                         1               1   1         80
81 16   1                         1 1         1     1   1 1       2           1     1   1       2                     2     81
82 10     1                   2     1                               1 1       1       1     2                               82
83 11       1         1 1   1     1                                         1       1       1   2     1                     83
84 12                             1       1 1   1             1                 2 1 1           1               1   1       84
85 6       1                   1         2                                             1                           1       85
86 9               2   1             1                           1     1                   1                 1   1         86
87 9 2                         1 1 1                                         1                     1       1 1             87
88 17 1                 1     2                         1 1 2 1           1 1           1         2           1   1 1       88
89 2                     1                                                       1                                         89
90 13 1     1         1             1       1                       2 1 1           1           1     1                 1   90
91 6   1             1                                                       1               1                   1       1 91
92 9                         1   1     1       1           1                   1                             2 1           92
93 13       1     1                 1       1                 1           1         1     1                       1 1   1 2 93
94 12   1     1     1             1                   1                       2 1   1       1       1               1       94
95 15 1     2         1 1         1                               1             1 1       1 1       2       1     1         95
96 9               1   1   1                   1       1     1       1           1   1                                     96
97 13   1       1           1       1 2   1     1                   1           1         1 1             1                 97
98 14                 1 1 1             2         1 1     1               1                   1   1           1 1       1   98
99 7   1 1   1                     1   1                                                 1                             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng