BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9         1                         1               2       1                 1         1                     1 1       00
01 13 1   2           1     1       1     1             1                 1                                 1       2     1 01
02 12   1     1               1   1                 1     1         1                   1 1                 1 1     1       02
03 7                       1         1 1         1                               1   1                     1               03
04 7                                           1                 1   1   2                                         1     1 04
05 13       1     2     1         1     1                     1             1             2           1     2               05
06 16       1 1   1                   1         1 1 1 1           1     1               1 1             1   1 1     1       06
07 7             1             1                 1       1               1         2                                       07
08 9           1                                     1     1       1           1       1                     1       1   1 08
09 11               1 1   1       1           1 1       1     1                                       1         1     1     09
10 9           1     1                             1           1                     1     1             1           1 1   10
11 11       1           1         1           1                         1               1 1     2           1 1             11
12 8     2           1                 1       1                           1 1                         1                   12
13 8           1               1         1                         1                           1         1 1         1     13
14 17 1 1           2     1     1         1   1                             1         1     1   1     2   1       1   1     14
15 14   1             1       2           1 1       1     1   1 1                       1   1 1                         1   15
16 6 1                   1       1                                                           1       1   1                 16
17 12 1 1           1                     1   1               1 1       1 1     1                     1             1       17
18 8               1                           1 1                                   1         1   1 1     1               18
19 14             1     1 1   1       1     1 1             1         1             1               1             1     1 1 19
20 9                     1 1 1               1                                 1 1 1                                   1 1 20
21 12     2   1               1               1             1     1 1   1     1       1                               1     21
22 11                             1                 1         2                         1 1         1 1           3         22
23 7           1         1     1         1                     1     1                                                   1 23
24 9 1   1         1                       1           1         1       1             1     1                             24
25 11   1       1 1                       1       2           1 1 1                           1                         1   25
26 6           1 1                                                             1     1               1               1     26
27 13     1 1   1         1               1                           1 1   1 2 1     1                                 1   27
28 10 1             1               1   2         1                               1           1     1               1       28
29 7                       1                                       1   1           1             1         2               29
30 14 1         1         1       1     1 1           1                             1     1     1     1         1         2 30
31 18 1                     1   1       1             1 1   2   1             2     1     1 1     1   2           1         31
32 13                         1                   1       1 1     1   1 1     1 1                 1 1                   2   32
33 9       1 1       1                           1 1     1             1                       1               1           33
34 11     1 1   1                                                     1       1       2         1             1     1   1   34
35 4                                 1       1           1                                                           1     35
36 12   1     1               1           1 1               2               1                 1   1                 1 1     36
37 4                                                         1     1 1     1                                               37
38 11             1     1 1 1                   1         1                     1     1             3                       38
39 14                               1 1         1           1 2     1 1       1   1                       2         1     1 39
40 10     1         1 1 1     1                 1     1                         1     1             1                       40
41 8       1                                                 1 2         1             1         1                   1     41
42 11   1                   1               1       1             1     1                 1       1     1       2           42
43 7           1                   1           1 1   1                           1                   1                     43
44 12 1                 1     1       1     1     1       1       1 1                     1   1     1                       44
45 8     1                                     2       1   1 1                                                 1 1         45
46 6                                   1           1           1                         1     1 1                         46
47 8   1                   1                             1     1             1         1               2                   47
48 13     1         1           1   1 1               2             1 1         1           1                 1         1   48
49 13   1     1         1   1 1 2 1       1                                           1                     1     1     1   49
50 15                       1 2 1 1 1         1     1               2   1 1           2                                   1 50
51 10               1             1                           1                   1 2         1                 1     2     51
52 10     1 1   1                 1                   1                       1   2           1         1                   52
53 10 1                           1                       1       1   1   1       1   1         1 1                         53
54 12 1 1           1 1             1       1         1                               1     1             1       1     1   54
55 8                               1           1     1                                                 1       2     2     55
56 7         1         1                                             1         1     1                   1   1             56
57 11   1                                                     1 1                       1   2 2 1               1 1         57
58 13 1   1 1 1       1 1                     1         1               2 1                             1     1             58
59 9 1   1                                 1     1         1   1           1                     1       1                 59
60 5                             1                               1                                             2   1       60
61 9 1               1               1                             1 1                           1       2         1       61
62 8         1   1   1                                     1                   1               1         1   1             62
63 12         1           1           2 1                         1 1                             2         1 1           1 63
64 13 1                         1 1                     1   1     1   1     1             1                 1     1 2       64
65 12       1     2                 1         2                         1     1   1     1       1                       1   65
66 11                       1           1       2 1   1                                     1           1     1       1 1   66
67 11         2             1   1             2         1                 2                       1       1                 67
68 7             1 1         1               1         2                                     1                             68
69 15   1         1   1             1     2               1   1 1   1     1               1 1         1                 1   69
70 7         1                       1     1           1                   1     2                                         70
71 15   1   2     1             1                                       1           2     1   1       1 1 1           1 1   71
72 9   1   1     1       1         1                                         1   1           1         1                   72
73 14 1       1                 1   1       2                               1         1 1   2   1 1     1                   73
74 9                         1 1 1                 1         1                             1 1     1               1       74
75 6                     1           1             1               1   1           1                                       75
76 18     1       1 1     1         1         1                   1 1       2   1             2         2   1   1 1         76
77 15       1           1             1                     1             1 2       1     1 1       2         1   2         77
78 9     1                   1         2       1     1                       1 1                                   1       78
79 16           3     1           1     2 1 2               1   1                 1     1                       1         1 79
80 14   1               2         1     1   1 1             1         1                 1   1       1         1         1   80
81 19           1 1 1     1     1                 1 1 1     1         1   1 1 1   1         1                 1   1 1   1   81
82 19         2   1 2   1 1 1                       1 1   1   2       1   1                             1 1   1       1     82
83 7       1                   1               1   1           1                       1           1                       83
84 11   1       1     1     1             1             1       1 1                             1 1               1         84
85 12         1       1 1       1           1     1 1   1             1   1     1                   1                       85
86 17       1   1           1                 1 1     1 1 1     1 2 1               1             1             2         1 86
87 8                       1       3               1                     1                     1               1           87
88 17                       1 1         1       1   2     1             1     1 1                       1 1 1 1           3 88
89 13 1               1 2                   1               1           1   1 1   1               1       1   1             89
90 3                                       1                                       1             1                         90
91 9                                 1   1           1   1                 1   2         1                 1               91
92 7                             1         1     1                         1       1   1 1                                 92
93 10           1                   1                     2                                   1 1         1     1     1   1 93
94 8               1   1                                 1             1           1   1   1           1                   94
95 10   2   1         1   1     1     1               1                                               1                   1 95
96 14     1           1       1     1     2       1                 1 1           1             1   1       1 1             96
97 8 1     1           1                                         1                     1 1           1 1                   97
98 5                                 1           1     1         1                 1                                       98
99 13               1     2 1         2 1               1                     1 1                   1 1           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng