BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
Ngày
/
Tháng
00 7       1                                   1               1       1     1 1                       1                   00
01 8     1                       1             1       1             1 1               1         1                         01
02 11     1           1                 1                 1         1     1     1                 1 2     1                 02
03 11 1         1     1                   1         1     1 1                 1   1                     2                   03
04 10 1                   1     1   1 1               1           1                 1         1       1                     04
05 9 1                             1 1                         1     1 1               1 1             1                   05
06 14       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2                                     06
07 12                     1         1             1 1                       2                 2       3     1               07
08 12               1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1     1                         1   08
09 18   2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1                     1     1 1 1     1       09
10 9                             1           1           1             1   1 1   1 1                       1               10
11 11               1 1     1                                         1                         2     1   1 1           2   11
12 12             1 2 1       1                           1           1                   1       1   1               1   1 12
13 7           1 1                   1                                           1 1   1                           1       13
14 10       1   1     1 1 1             1               1                                     1                 1   1       14
15 14 1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1                 1                           15
16 13                   1               1       1   1     1           1       1 1 1                   1               1   2 16
17 9               1             1   1           1                     1     1       1                             1     1 17
18 11     1       2                   1                     1   1 1                         1 1                   1 1       18
19 17   2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1                               1     19
20 19           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 1 2                   2         20
21 6                     1                               1               1               1             1     1             21
22 9         1           1   1                     2       1                               1               1             1 22
23 14       1                                 1   1           1         1 1           2 1 2     1       1       1           23
24 11 1                                   1                     1         1                   2 1       1   1 1         1   24
25 8       1             1             1       1       1         1 1             1                                         25
26 7                         1   1                             1             1             1                         1   1 26
27 13     1     1       1                     1 1         1                                     2   1             1 1   2   27
28 11   1 1 1   1       1                         1           1           1           1             1           1           28
29 8     1         1                                 2         1                 1         1       1                       29
30 8                     1 1             1           1           1   1                                     1   1           30
31 12 1                             1 1       1       1       2       1                     1   1                     1   1 31
32 10 1 1                                   1       1     1     1               1                     1                 1 1 32
33 6             1 2                                                             1                       1     1           33
34 16       1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       1       1                       34
35 11 1 1   1                                     1     1         1   1           1                       1   1       1     35
36 15     2   1       1     1 1   2                       1               1   1               1   1               1   1     36
37 7               1     1                   1             1         1               1                       1             37
38 19   1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1                     1         1 1     1       38
39 10                           1           1                         1 1   1                 1                 1 2       1 39
40 13         1   1     1                     1         1                           1   1 1 1               1 1 1 1         40
41 14               1     1       2   1 1 1                                     1       1       1     1       1   1       1 41
42 14 1                 1     2             1                                       2     1         1   1     1 2     1     42
43 17 1             1     1               1             1                   1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1   43
44 12                     1                             1 1   1     1   1   1     1   1               1   1           1     44
45 9 1   1       1     1                 1     1                                             1   1               1         45
46 8   1 1             1                               1           1                             1             1       1   46
47 13       1                   1               1 2             1 1       1           1     1               1 1           1 47
48 11         1       2   1 1             2         1             1               1                               1         48
49 8         2       1                   1 1     1                       1       1                                         49
50 12           1     1     1     1                 1           1   1       2                             1     1     1     50
51 16             1 1 1 1         1                   1                   1             1     1 3   1 1         1   1       51
52 13           1                           1         1                       1 1 1 1 1           2           1     1 1     52
53 18   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           1         1   1 1 1     1 1       53
54 5                           2                         2             1                                                   54
55 12 1   1     1       1                         1   1               1       1                 1   1     1 1               55
56 7   1             1   1             1                 1       1 1                                                       56
57 4   1       1                               1                                                               1           57
58 14                       1                     1           2   1       1 1 1         1         1   1   1   1           1 58
59 11               1       1                                       1           1 2     2                   1         2     59
60 10                   1     1       1               1 1                 1   1           1       1       1                 60
61 14   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1                           1       61
62 13 1               2                   1   1     1       1 1             1   1         1           1                 1   62
63 11           1   1     1           2             1   1             1               1     1                             1 63
64 12                                                 2       1 2 2                         2                       2   1   64
65 13         3 1               1       1     1 1                   1     1 1                                 1           1 65
66 11                           2                       1       1               1                       1 2             3   66
67 7               1               1                   1                       1   1                     1   1             67
68 13                 1                 1   2     1 1 1             1 1                     2     1                   1     68
69 11 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             1                                 69
70 10 1     1                       1                 1   1   1   1                 1               1       1               70
71 8 1                       1             1                               1             1     1               1 1         71
72 16       2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1         1                 1       72
73 7                     1     1                             1                           1             1 1   1             73
74 8                         1 1                           2 1 1                                                 1     1   74
75 5     1                                                     1               1                   1       1               75
76 9         1                 1     1   1               1                   1     1                         1   1         76
77 12         2                     1 1 1                       1 1               2 1     1         1                       77
78 12     1                 1         1         2 1                   1                                 3 1     1           78
79 6               1         1     1                                                       1 1   1                         79
80 8             2             1       1           1                                                   1             1 1   80
81 15 1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2                                 1     81
82 5         1     1                                             1                                       1             1   82
83 4                                   1                           1 1         1                                           83
84 9     1                   1 1   1         1             1               1 1                                           1 84
85 12                   1   1         1 1     3                                   1 1               1           1     1     85
86 12 1                                 1         1   1       1       1             1 1   1           1   1         1       86
87 8   1       1           1         1   1 1           1     1                                                             87
88 10   1   2                                                     1     1 1                     2                 1   1     88
89 11           1       1         1             2           1 1     1                       1   1           1               89
90 11                                     1           1                 1   1   1             1   1   1         1   1     1 90
91 7         1   1                     1                                           1                 1         1         1 91
92 8     1                 1               1           1               1                     1   1                 1       92
93 7                   1           1                     1         1                 1   1                 1               93
94 8   1         2                                                                   1             1   1   1 1             94
95 14           1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1     1       1           1         95
96 10       1             1                                 1                 1         1         1     1     1   1       1 96
97 5                                                               1                   2         1                     1   97
98 9     1       1         1                     1       1         1               1     1         1                       98
99 5         1                   1                     1         1                         1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
Ngày
/
Tháng