BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8                                               1 1     1                   1       1   1             1     1           00
01 12   1   1 1               1   1     1         1             1 1                                         1   1       1   01
02 11             1                                       1     1   1       1                           1 2 1   1     1     02
03 16       1                 2   1                     1 1     2       1   1   1       1       2                   1 1     03
04 6                   1         1                       1                   1             1                           1   04
05 10     1   1           1     1                             1                 1       2         1               1         05
06 8         1                         1         1         1 1                 1       1                             1     06
07 10                   1                           1         1                   1         3 1                 1         1 07
08 16   1         1         1     1   1               1                   1 1   1                 1   1     1 1     1 1   1 08
09 10         1     1           1   2           2     1 1                                                     1             09
10 8         1                             1                   1             1           2   1                     1       10
11 11           2         1                   1                 2                 1       1         1   1         1         11
12 9                   1                 1   1 1     1   1   1                                   1       1                 12
13 17                 1   1   1   2             1       1   1                                 1   2     2   2             2 13
14 14                   1               1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1                     14
15 6                                                         1                             1   1                     1 2   15
16 9     1           1 1                         1       1             1                         1     1         1         16
17 12           1                 1 1                     1 1 1 1       1           1                               1     2 17
18 11                               1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                                       18
19 10         1       1   1       1 1 1           1                           1     1     1                                 19
20 13 1 1   1                   1       2             1 1                                   1       1 1         1     1     20
21 11             1         1                   1 1       1                   1 1       1             1 1 1                 21
22 11 1             1           1     1           1     1                             1   1 1               1           1   22
23 16   1   1 1   1           1       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2                       23
24 8 1                     1       1                 1         1       1   1                             1                 24
25 6               1                   1                                                   1         1 1     1             25
26 10 2             1         2       1       1                                   2                       1                 26
27 10   1   1               1   1                 1               1                   1                   1           1 1   27
28 9                                 1         1 1   1                           1     1           1             1   1     28
29 8 1   1                 1                                       1                         1     1   1       1           29
30 9                 1       1 1             1 1                           1                         1 1             1     30
31 17 1       1   1 1       2         1 1 1               1     1             1   1 2 1                           1         31
32 11             1 1   1   1         1                     1     2     1           1           1                           32
33 7                               1               1 2               1                         1   1                       33
34 13                 1       1       1     1 1 1   1                         1                 1 2       1         1       34
35 13 1             1   1 1 1 1                         1             1 2                     1                 1       1   35
36 12     1     2 1                     1     2             1                           1             1     1   1           36
37 9 1       1         1   1   1     1   1                               1             1                                   37
38 7                                   2     2                                         1                       1     1     38
39 10     1                   1 1     1             1                                       1       1 1     1       1       39
40 9       1             1       1 1       1       1 1                       1                                         1   40
41 11     1             1                             1 1                 1               1   1 1     1       1     1       41
42 11             1                           1 1   1       1     1 1                         1             1 1         1   42
43 10       1           1                 2               1 1           1   1         1                                   1 43
44 12             1                         1                         1   1   1         1 1   1       1 1       1         1 44
45 8     1                                                 1     2               1   1               1       1             45
46 7                                       2     1                             1         1                 1         1     46
47 7 1                                                           1     1         1           1       1                 1   47
48 15     1 1                                   1     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1               48
49 9     2             1                     1     1                   1     1   2                                         49
50 9                   1       1 1                     1     1   1           1                 1             1             50
51 15 1                     1 1 1 1 1     1               1 2 1                       1   1                     1       1   51
52 14               1               1 1 1 1 1                       1           1   1                     1   1   1   1 1   52
53 9               1         1 1   1           1     1                                   1                   1 1           53
54 8           1               1                           1 1         1                 1     1   1                       54
55 7         1           1     1     1                       1                     1                               1       55
56 9                 1                 1     1     1           1                             1     1   1         1         56
57 15             1 1           1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1         1         1       57
58 13 1 1             1                     2           1   1         1 1       1                 1 1             1         58
59 8           1     2     1                   1     1                               1                               1     59
60 9             1   1 1       1         1                         1         1                           1   1             60
61 10                 1   1                   1     1     1     1                 1   1   1           1                     61
62 10     1                       1       1           1                           1           1   1 1                   1 1 62
63 9           1                                 1             1     1                         1           1       2     1 63
64 13       2       1                         1               1       1   1   1                 1       1 1       1   1     64
65 13   1       1 2       1       1     1         1               1       1         1                 1     1               65
66 12         1                             1           1 1   2     1               1 1     1                       1 1     66
67 10 1     1   1   1   1                         1 1                               1   1                           1       67
68 12 1   1             1 1                         1                 1     1                 1   1       1   2             68
69 8         1     1                     1 1                       1   1 1         1                                       69
70 13   1                 1     1           1                   1 1           1         1   1     2         1     1         70
71 14           1     1         1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1             1           71
72 14 2 1 1 1   1               1         1       1               1           1                         1     2             72
73 8                 1       1                                     1     1                     1                   2   1   73
74 11                               1           1             1 1     1       1       1           1   1         1 1         74
75 13   1 1             1 1 1           1       1   1 1                     1             1       1               1         75
76 15         1     1     1 1                 1             2                   1   2             1       1 1 1         1   76
77 8   2       1                           1           1           1                           1       1                   77
78 12   1     1 1     1                     1     1                                       1             1   1     1     1 1 78
79 8     2                                       1     1                         1   1     1                             1 79
80 15                       1 1     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1                           1   1   80
81 10   1 1     1                               1                                   1 1   1     1               2           81
82 9     1 1       1   1         1                                               1       1                         1     1 82
83 6                 1   2 1         1   1                                                                                 83
84 8 1               1                 1   1             1     1                                                 1       1 84
85 14             2 1                   1       1       1           1 1   1 1     1           1     1     1                 85
86 10   1                   1     1   1                                   1 1   1                   1   1                 1 86
87 8       1 1               1       1                         1     1   1             1                                   87
88 10       1                 1                   1         1     1       1 1   1                         1     1           88
89 14       1       1                               1 1   1 1       1     1                       1   2     1         1   1 89
90 8         1                         1                             1   1     1 1       1               1                 90
91 12 1     1             1                         1   1   1           1 1         1 1 1                       1           91
92 15           1         1             1                         1 1 1     1     1                   1 1     1   1 1   1 1 92
93 9   1         1                 1           2                     3                                           1         93
94 8   1         1   1                       1                                       1     1                 1           1 94
95 12   1           1             1 1               1             1     1             1         2   1                 1     95
96 8           1         1   1                               1     1           1             1     1                       96
97 16       1 1 1     1     1             1       1               1     1   1   1       1     1     1             1   1     97
98 8         1                   1                 1                       2                       1         1   1         98
99 10             1     1                     1                       1   1         2       1 1             1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng