BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8 1             1                 1             1                                 1 1 1                             1   00
01 8 1     1             1 1                                             1           1           1     1                   01
02 13     3         1                               1   2         1         1     1   1                       1         1   02
03 13                   1           1         2   1   1     2   1     1                               1 1       1           03
04 11           1                                 1           1                             1 1 1       1       1       2 1 04
05 15       1                 1   1               2           1           1       1   1       1     1   2             1   1 05
06 11   1 1 1                           1         2   1                                 1     1                 2           06
07 5       1             1       1                 1                                                                 1     07
08 8                             1 1                           2                                 1     1     1     1       08
09 12                   1       1         1       1   1 1 1       1     1                                   1     1       1 09
10 11     1   1       1       1     1                     1       1   1           1                   1           1         10
11 8           1                 1             1         1         1                     1 1             1                 11
12 7 1     1     1           1                                   1                                         1             1 12
13 8                               1 1                     2       1     1   1                                 1           13
14 13         1     1       1                   3                   1               1   1               1     1       1   1 14
15 11     1 1                 1     1           1                   1         1         1                   1     2         15
16 12     1     1 1 1           1         1             1               1                     1       1         1         1 16
17 10 1                                   2         1                                 1 1       1             1       1 1   17
18 5                                               1     1       1                                   1                   1 18
19 16       1     1   1           1 1                             1     1 2         1 1   1                   2 1 1         19
20 11 1 1         1 1     1             1           1       1     1                                     1   1               20
21 11             1             1   1       1   1                   2   1                 1   1           1                 21
22 10   1         1 1         1 1             1               1                         1       1 1                         22
23 7           1                                           1     1     1                   1     1     1                   23
24 10     1                           1                                     1   1   2     1       1           1           1 24
25 16             1     1                 1 1 2     1         1       2   1   1           1                       1   1 1   25
26 7 1   1                         1                     2                 1                                       1       26
27 12 1   1 1       1                   1   1   1                                                   1         1         2 1 27
28 9           1 1         2                   1                         1               1     1               1           28
29 10   1         1             1                     1                         1 1               2     1                 1 29
30 16                 1     1             1 1 1 2                               1   1     1       1   2         2 1         30
31 11 1 1                 1           1 1 1                                         1               1 1       1   1         31
32 14                   1               1                         1 1       1 1     1 1   1   1       1     1 1   1         32
33 10           1       1             1 2     1             1             1                                       1 1       33
34 7                 1         1                                           1               1                     1   1 1   34
35 13   1     1   1           1             1   1         1       1 1   1       1     1               1                     35
36 9   1     2                 1                                   1         1     1     1   1                             36
37 4                           1                               1                 1                           1             37
38 14   1         1         1           1   1       1     1         1               1                   1 1             1 2 38
39 14           1               1 1   1 1                           1 1     1               1         1     2       1 1     39
40 10 1   1               1                         1   1   1               1                         1     1         1     40
41 6   1                         1                       1 1         1                                   1                 41
42 8     1   1       1 1                                           1 1             1 1                                     42
43 7         1           1     1       1                               1       1         1                                 43
44 12 1   1     1             2         1                                   1           1       1                   1   1 1 44
45 11             1                 1       1         1                         1 1         1 1       1       1   1         45
46 9   2                 3       1   1                         1                             1                             46
47 10         1   1       1   1           1                       1         2                       1             1         47
48 10         2                 1     1       1             1               1                           1     1     1       48
49 10     1         1 1             1         1             1           1   1           1                       1           49
50 12           1                           1       1                         1 1       1 1   1 1     1               1 1   50
51 7               1   1           1                 1       2                   1                                         51
52 7                 1     1                 1         1   1     1               1                                         52
53 10   1                           1 1           1           1         1       1                     1 1 1                 53
54 7   1         1                       1                     1   1                             1                     1   54
55 10   1                       1       1               1                         1       2     1   1   1                   55
56 12             1   1     1                 1       1             1     2     1 1   1                               1     56
57 11 1                   1                   1       1 1 1         1           1 1 1         1                             57
58 12   1   1                     1       1         1                   1     1                     1   2         1   1     58
59 6           1                                   1                     1     1         1                         1       59
60 19 1       1         1                   1         1 1     1                     1 1 2     1     3       1       2 1     60
61 11                 1       1     1             1                     1     1       1         1 1                 1   1   61
62 9                 1             1       1           1 1           1       1             1                     1         62
63 11                                     1   1           1       2   1   1       1         1     1                   1     63
64 9     1   1       1                               1   1           1   2   1                                             64
65 11       2   1       1                               1       1     1         1       1           1           1           65
66 12                 1     1               1 1                   1       1           1         1   1           1   1     1 66
67 15       1                     1   1 1 1           1                     1 2       2 1     1           1 1               67
68 7 1                                 1   1 1         1               2                                                   68
69 10                 1     1     1   1               1                                                   2   1 1   1       69
70 10         1         1       1 1     1   1   1         1                 1                                       1       70
71 13             1     1 1                                 1   2     1     1       1   1           1 1 1                   71
72 8         1 1       1   1 1                     2                                                     1                 72
73 10               1   1         1   1 1         1     1               1                     1               1             73
74 12 1                                               1 1 1                       1 1       1     1   1   1       1     1   74
75 6       1                 1                 2 1                                                                   1     75
76 12                       1       1     1           1     1 2               1   2             1         1                 76
77 6       1       1   1                               1                 1                   1                             77
78 13                     1       1           1         1 1     2 1     1 1           1         1                         1 78
79 13   1     1 1       1   1 1                 1             1             1 1 1             1               1             79
80 7                         1       1       1                                           1     1   1               1       80
81 9   1   1       1               1           1             1     1 1                                   1                 81
82 10       1   1   1   1   1 1                       1 1       1                                                     1     82
83 12   1 1     1         1 1 1   1                                   1       1 1       1                   1               83
84 13             1                         1 1   1 2                         1 1 1     1                 1         1 1     84
85 13                       1   1                 2 1 1       2         1                   1         1   1     1           85
86 15               1 1   1               1                   1 1         1           1   1 1   1   2           1       1   86
87 8     1                           1           1       1         1                           1             1           1 87
88 12               1           1     1         1           1   1     1 1                       1 1               1 1       88
89 13 1     1         1     1   1           1           1       1 1           1                   1             1         1 89
90 12     1                             1       1 1   1       2                                   1 1     1 1   1           90
91 11                   1 1           1   1                       1         1           1       1   2                   1   91
92 11 1         1         1 1       2     1                           1             1       1               1               92
93 15 1             1                   1         1         1   1                 1         1   2     1   1   1   1   1     93
94 11       1       1                 1                   1 1                         1       1   1       1 1       1       94
95 11                 1                             1       1 1                     1     1               1 2       1   1   95
96 13         1 2       1 1                 1                               1   1           2           1   1         1     96
97 11         1   1             2 1         1     1             1     1           1         1                               97
98 16 1       1                   1       2 1         1         1   1 1       1 1           2     1         1               98
99 15               1 2       2   1   1                                 1       1   2   1     1   1                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
Ngày
/
Tháng