BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10   1   1                     1   1                     1     1                   1       1   1                       1 00
01 9     1     1                 1                     1     2     1                         1                   1         01
02 11           1                         1         1 1     1     1   1 1   1         1           1                         02
03 11       1       1       2     1                                 1   1           1             1         1           1   03
04 13                           1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1         1         04
05 10           1     1                                           1 1                               1 2     1     1     1   05
06 6                                 1                         1         2             1                           1       06
07 10               1   1               1 1                     1               1     1           1               1     1   07
08 11 1       1           1             1 1   1       1                                               1                 1 2 08
09 7 1               1     1 1       1                   1                   1                                             09
10 16       1 3 1                             1               2 1   1     1       2     1   1                             1 10
11 9         1   1     1             1               1     1 1                             1                 1             11
12 13             1       1                 2 1             1       1 1         1                 1           1 1     1     12
13 12     1                           1     2 1         2         1     1                         1               2         13
14 16 1 1                   1     1     1     1   2       1           2           1   1               1   1     1           14
15 11                         1         1                             1               2 1 1           1   1     1       1   15
16 20 1 1                                 1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       1 2     2 1       16
17 18 1   1       1   1     1       1   1                       1     1       1     1             1   1     1 2         1 1 17
18 13   1       2   1                 1       1                     1           1       1 1     1                   1 1     18
19 11   1             1 1                 1                 1   1                             1       1       1   1       1 19
20 13               1             1       2   1 1     1   1         1                       1           1   1         1     20
21 7                                             1   1             1         1           1                       2         21
22 7               1             1     1                         1                   1   1             1                   22
23 14 1           1   2   1     1   1           1     1           1   1 1                           1                 1     23
24 7                       1 1               1   1             1             1       1                                     24
25 5                   1         1                                       1             1                         1         25
26 8       1     1 1   1 1                 1                                             1               1                 26
27 10           1                 2       1       1         1             1               1 1               1               27
28 10 1   1           1 1     1                                 1           1                       1             1 1       28
29 13   1     1 1 1                             1               1       1       1           1 1       1           1       1 29
30 11   1             1   1     1               1                                 1 1                 1   1         1 1     30
31 12 1         1 1             1       1               1                     1   1     1     1   1       1                 31
32 13     2 1 1 1         1                                             1     1       1 1     1 1             1             32
33 11                     1           1 1           1             1     1   2             1 1         1                     33
34 9               1                       1   1         1         1         1                       1         1   1       34
35 7               1               1         1                       1                             1                 1 1   35
36 5               1                                     1         1           1                       1                   36
37 13   1       1         2                     1   2         1           1 1 1 1                                     1     37
38 13                   1       1   1               1               1     1       2   1 1                       1   1     1 38
39 8                   1               1     1   1                                   1     1   1           1               39
40 12           1     1                             1     2                             2   1     1     1             1 1   40
41 13             1           1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1       1     1     41
42 8                                         1                 1 1   1                         1       1               1 1 42
43 10             1               1                     1   1           1 1         1                     1   1           1 43
44 11           1 1       1         1                     1     1     2                 1   1                             1 44
45 8                                 1           1             1                 1                       1 1       1   1   45
46 14         1   1                 1 1   1                         1       1 1     2     1         1                 1   1 46
47 8 1             1   1 1                                                       1           2                 1           47
48 6                                                     1 2     1                 1                 1                     48
49 11 1           1             2 1                   1       1           1                       1 1       1               49
50 9   1   1                                 1   1     1             1         1     1                   1                 50
51 7       1           1 1                     1                         1                 1                   1           51
52 9                 2   2   2                   1                                                           1 1           52
53 9   1       1   1                         1     1 1                     1                 2                             53
54 17         2         1       1           2             2   1       1   4           1             1                   1   54
55 11       2       1               1 1                     1                 1   1         1   2                           55
56 15                           1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1       1   1 1         56
57 17         1   1 1 1 1       1           1   1   1           2         1                             1       1   1   1 1 57
58 10                   1     1     1       1     1         1                     1                       2             1   58
59 9               1         1   1 1                                         1             1       1   1   1               59
60 12         1   1   1               1 1       1 1         1 1                                 1                     1 1   60
61 9               1                               1                           1 1 1     1       1       2                 61
62 9 1 1                     1                                         1                 1   1     1         1 1           62
63 11     1               1 2     1                   1 1 1       1               1                     1                   63
64 11     1                                       1 1                       2                 1       1   1 1       1     1 64
65 12   1               1     2   1                           1         1             1   1         1           2           65
66 9   1 1 1                               1                 1                                 1       1       1 1         66
67 12     1                 1       1 1   1           1           1                 1   2           1                 1     67
68 16     1   1               2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1         1     1     1 68
69 9                   1                 1 1           1                         1       1   1 2                           69
70 13                       1       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1           1           1   70
71 15                   1             1           1 1 1       1           1     1       1             1     1     1 1 1   1 71
72 6                                   1       1   1                 1         1                             1             72
73 9               1         1     1                                   1     1     2     1 1                               73
74 12 1           1         1   1 2           2             1                               2       1                       74
75 7       1               1                               1     1                             1             1 1           75
76 9               1     1 1                 1     1     1     1     1                                 1                   76
77 11     1                         1 1             1       1   1 2         1       1   1                                   77
78 9   1                 1     1   1     1     1                       1   1                                   1           78
79 9                               1       1                       1 1 1       2                       1               1   79
80 3         1                                                                                 1                         1 80
81 11       1   1     1                           1   1       1         1           1     1       1       1                 81
82 14       1     1                   1   1       1     1   1 1                           1       1 1       1 1         1   82
83 20 1               1     1       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 1         1 1     83
84 9             1 1                                                       1 1                   1           1     1 1   1 84
85 9 1                                 1             1           1         1               1 1     1     1                 85
86 13       1             1   1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1         1         86
87 17 1                         1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1       2             87
88 9     1                       1               1                             1 1 1                 1 1               1   88
89 10       1   1               1       1   1         1               1                                     1       1 1     89
90 7 1       1                         1                       1                     1   1                         1       90
91 6     1                 1   1   1                     1                                                           1     91
92 8                   1       1         1             1               1                           1 1   1                 92
93 9   1 1 1 1                                 1       1   1                                 1                       1     93
94 14     1 1   1     1     1               1         1 1                   1   1                       1   1   1   1       94
95 7   1     1             1                   2                             1             1                               95
96 10 1                       1   1   1   1         1 1                   1                 1                       1       96
97 6   1 1 1                                                 1                                 1       1                   97
98 14 1 1 1     1 1         1 1 1             1         1                                       1 1   1       1             98
99 9         1       2 1                               1 1                       1           1               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng