BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10   1     1     1                     1             1             1               1         1 2                         00
01 13                               1     1 1             1 1   1 1           1   1         2                 1 1           01
02 13   1             1                                 1 1               1 1 1 1                     1       1 2   1       02
03 11         1             1 1                       1             1 1     1     1       1     1               1           03
04 9                 2         1     1         2                 1                                             1     1     04
05 10   1     1 1   1 1   1               1                                                     1                 1   1     05
06 10                   1               1     1       1               1         1                 1 1   1               1   06
07 8                             2                       1   1     1             1       1                       1         07
08 14   1     1       1           1     1   1             1   1         1               1     1             1 1           1 08
09 14   1 1         1                       1 1   1                 1 1     1 1                     1         1       1   1 09
10 5                     1                       1                                       1                         1     1 10
11 8                     1   1         1                               1                         1             1 1 1       11
12 8                 1                 1                     1         1       1     1   1                           1     12
13 7         1       1                   1                     1               1               1           1               13
14 11                     1     1           1         1                       1   1     1     1   1   1 1                   14
15 6 1       1           1                                         1                       1             1                 15
16 11   1       1           1           1                         1           1   1     1 1                 1           1   16
17 17 1         1     1   1       1         1         2                           2     1 1           1   2 1     1         17
18 7                         1     1   1                                       1     1             1                   1   18
19 6                                             1 1         1             1                                       1 1     19
20 12     2         1     1     1                             1   1   1     1 1         1             1                     20
21 6     1         1                                         1             1                               1           1   21
22 10     1 1         1       2   1                 1         1           1               1                                 22
23 19 1 1 1   1         1       1         1     2   1 1                   1     1 1                         3         1   1 23
24 8                 2               1                         2     2   1                                                 24
25 15 1 1                 1     1           1 1 1     1 1 1       1       1                 1                 1     1       25
26 7 1                       1                                         2             1     1           1                   26
27 5                         1               1                                             1                         2     27
28 11       1             1                 1 1         1           1       2                   1 1                 1       28
29 12         1 1 1     1             1           1         1                                             1 1 1 1       1   29
30 12 1   1       1                 1                   1                           2         1 1       1           1     1 30
31 11   1             1         1       1       1   1       1     1         1       1                             1         31
32 14   1     1   1 1     1   1   1       1           1           1 1                   1               1               1   32
33 7                   1                               1   1                                 3       1                     33
34 17                     1     1 1 2       1 1           1       1   1       1 1       1       1           1   1     1     34
35 15     1 2                   1       1   1 1 1           1   1                           1             1     1   2       35
36 14   1       1           1 1   1   1           1   1         1                         1       1         1     1   1     36
37 13         1     1               1 1             1       1   1 1   1                   1 1         1 1                   37
38 13     1                           1       1 1 1                               1           1 1   1         1 2         1 38
39 9   1         1     1             1         1                                   2                         1 1           39
40 14 1                         1       2   1       1                   1       1         1   1       1   2   1             40
41 10       1                 1         1           1   1     1     1     1     1                                 1         41
42 17           1 1         1                 1 1       1 2               1     2   1 1           1         1     2         42
43 10       1                     1 1           1             1           1   1             1       1     1                 43
44 6 1           1         1                       1                               1                 1                     44
45 9 1   1                   1   1                                     1 1           1         1             1             45
46 11         1   1     2       1   1                   1 1                   1                                 1       1   46
47 7                         1       1                       1     1               1   1     1                             47
48 11           1           1                     1     1     1   1                   1     1     1           1       1     48
49 5   1               1                                 1                       1                         1               49
50 17       1     1     1       1         1         1 1       1       1   1         1       1     2             1     1 1   50
51 12           1               1     1   1 1         1         1                 1     2         1 1                       51
52 11       1                   1     1       1 1               1                     2                   2               1 52
53 8     1   1             2             1                                 1       1                               1       53
54 10                                 1   1   1     1                   1             1       1   1 1             1         54
55 13                                           1           2         1   1           1                     1 1   1   1 1 2 55
56 11 1   1                     1 1     1                     1 1                         1                 1         1   1 56
57 11   1                   1                       1 1         1             1   1   1         1 1   1                     57
58 14       1   1           1     1                 1   1   1             1 1   1                       1     1         1 1 58
59 8         1                             1           1         1 1                                 1             1   1   59
60 10               1             1         1 1       1   1           1                       2         1                   60
61 7                               1     1         1       1                                 1         1 1                 61
62 11                     1                                       2 1 1     2     1           1     1         1             62
63 6       1                                     1 1                           1       1 1                                 63
64 6           1   1                                             1                     1   1             1                 64
65 13 1                 1     1   1       1     1         1   1     1         2           1                     1           65
66 16 1     1             1         1     2                     1     2       1                   1   1       1         2 1 66
67 11         1         1               1 2       1       2 1               1                                             1 67
68 6   1                 1         1 1       1                                                       1                     68
69 8 1   1           1                 1         1 1       1               1                                               69
70 11   2   1   1       1           1                         1               1     1               1             1         70
71 6                             1           1   1             1   1                           1                           71
72 6           1                     1                                                     1     1     1           1       72
73 6     1       2                                                   1                             1 1                     73
74 11     2 1 1         1           1         1           1 1                           1                 1                 74
75 13           1     1 1             1 1               1               2 1         1       1                     1       1 75
76 14 1           1             1   1       1         1 1   1     1               1   1         1       1         1         76
77 6               1                         1                     1                   2               1                   77
78 11           1             1                         1       1         1     1   1                   2           1     1 78
79 12                                 1           1                   1   1   1   1   1 2     1   1           1             79
80 10 1                 1   2           1                   1           1   1                   1   1                       80
81 13             1 1 2   1                               1         2   1 1     1                   1                   1   81
82 16       2     1             1       1 1 1   1             1             1 1     1       1   1             1 1           82
83 10                             1 1             1     1               1   1                           1 1     1   1       83
84 7       1       1 1               1     1     1                                       1                                 84
85 8                         2       1                   1                           1 1                   1         1     85
86 3 1                     1                                   1                                                           86
87 20             1         1 1       1   1     1   1                   1       1 1 1 1   2 1       1 1   1 1         1     87
88 12           1 1         2   1   1                             1     1       1             2                   1         88
89 16 1     2           1                         1   1   1                     1         1         3     1         1   1 1 89
90 15                     1                           1     1 1 1 1 1   1                       1 1 1 1   1 1       1       90
91 7     1     1           1                                 1         1                               1                 1 91
92 6                                             1             1                                       2           1     1 92
93 11   1       1           1     1           1         1                           1       1                 1   1 1       93
94 10         1   1 3 1         1                 1                                                   1   1                 94
95 10               1         1         1   1       1             1 1 1                   1     1                           95
96 16         2   1 1     1         1                 2                   1                     1   1 1               1 3   96
97 9 1           1     1                       1       1           1               1 1     1                               97
98 14                   1 1                   1             2   1       1 1   1       1         1                 2   1     98
99 16     1     1   1             1 1       1   1 1 1                         1   2 1         1       1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng