BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10       2   1         1       1   1         1                             1                 1   1                       00
01 7               1             1                               1     1       1     1               1                     01
02 10 1               1       1 1 1       1                 1                                                 1   1   1     02
03 10     1                                         2               1 1 1           1       1                       1   1   03
04 14 1 1                                       1           1     1       1 2             1       1     1         1     1 1 04
05 10       1     1 1 1         1                     1       1             1     1                             1           05
06 7               1 1     1         1                             1                 1                   1                 06
07 16       1 1         1     1               1             1 1       2 1               1 1 1       1             1 1       07
08 10   1   1                 1           1                       1 1           1   1                     1   1             08
09 10 1                                 1                   1         1           1     1         1     1       1       1   09
10 14     1   1                         1   1   1 2                                   2   1         1   1           1     1 10
11 13     1 1     1       1                           1 2                                 1       1     1   1       1     1 11
12 4         1   1         1                   1                                                                           12
13 10                         1       2     1     1 1         1           1         1                                 1     13
14 9                     1           1                   1           1         1 1   1               1     1               14
15 17                 1     1   1   1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                                 2     15
16 8     2               1         1   1   1               1                                         1                     16
17 9           1       1                       1               1                         1       1 1       1     1         17
18 8   1                                     1                                 1             1     2 1         1           18
19 10 1 1         2                                           1     1         1     1             1             1           19
20 8                       2                     1                 1                               1       2             1 20
21 13         2     1             1                             1     1 1 1           2                         2       1   21
22 6                               1   1               1     1                 1 1                                         22
23 10               2 1                               1       1                       1                       1 1         2 23
24 13       1             1       1         1     1             1                       1           1           3   1   1   24
25 12     1     1             1                     1     1               1 1               1 1   1   1   1                 25
26 14     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                                     26
27 12 1   2     1           1                       1     1     1               1                               1     1   1 27
28 8                               1   1     1           1                 1         1         1             1             28
29 13     1             1   1 1   1 1                     1 1   1   1 1                                             1 1     29
30 11                               1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1             30
31 10       1                                       1               1 1 1     1                     1 1 1           1       31
32 12           1                                                 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1             32
33 6                                     1                                         1 1               1 2                   33
34 12                         1   2   2       1                     1                           1 1     1   1   1           34
35 11 1     1 1           1                         1                       1     1     1 2       1                         35
36 12 1           1   1                                 1   2   1                   1           2           1 1             36
37 11             1                           1   1           1       1     2                             1 1 1     1       37
38 12             1                       1   1                   1           1   1         1 1           1   1       1 1   38
39 16 1                   1         1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                     39
40 12   1   1 1   1       1 1                   1                   1     1                           1 1           1       40
41 22   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               2               1         1     3 1         1               1 41
42 12           1     1   1     1                           1           1       1     1 1                 1               2 42
43 16             1                     1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1 43
44 12   1                         1       1       1   1       1       1 1                     1       1           2         44
45 8 1                       1 1           1 1                 1                         1                         1       45
46 8                   1       1                 1               1                 2                         1           1 46
47 12           1 1     1 1   1 1   1   1                       1             1               1                 1           47
48 6   1                                     1                             1                             1           1 1   48
49 9   1   1       1   1 1               1           1                                           1                       1 49
50 9                       1 2           1     1         1                           1               1                 1   50
51 15 1         1           1       1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       1         51
52 7                     1                       1               2             1                     1                   1 52
53 11                     1             1             1   1             1 1                   1 1 1         1             1 53
54 7             1   1               1             1                   1                           1     1                 54
55 4   1                                           1                     1                   1                             55
56 10       1           1       1                     1   1             1 1                     2         1                 56
57 10               1   2         1         1               1       1 1                   1                   1             57
58 6         1         1                                                   2       1       1                               58
59 13         1         2     1 1   2   1 1   1         1                                                     2             59
60 9 2                           1         1   1                           1                                 1       1 1   60
61 13       1                                             1 2   1                 2     1   2           1             1 1   61
62 9                                       1           1 1     1         2                 1     1       1                 62
63 11 1   1       1           1               1                                 2       2             1             1       63
64 14     1   1   1   1     1             1           1   1     1                       1       1                     1 1 1 64
65 15   1 1     1   1       1       1   1         1         1 1               1     1       1                 1     1       65
66 11       2   1                       1       1               1                         1 1 1 1                     1     66
67 18         1     1         1 1 1         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1               67
68 11                     1     1   1         1                                             1       1       2 1       1 1   68
69 6           1   1                                                 1 1               1                         1         69
70 15                 1         2   1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 1         70
71 10                             2                   1       1     1         1         1                             1 2   71
72 9 1         1       1                   2   1                       1             1   1                                 72
73 18   1   1 1               1 1 1 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             73
74 10   1             1 1                 1   1   3                   1   1                                                 74
75 9 1         1   1 1   1                                   1             1 1               1                             75
76 8                 1 1                     1 1     1                             1           1                 1         76
77 10             1       1           1 1                           1         1         1       1               1   1       77
78 8         1                 1                   1                                       1       1       1     1 1       78
79 9       1 1       1               1     1   1             1                                   1     1                   79
80 11             1                     2       1       1   1   1 1                   1 1                         1         80
81 13                               1 1       2                   1 1         1 2           1         1           1     1   81
82 12                                 1                           1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   82
83 11                 1           1       1         1       1 1       1   1               1       1                       1 83
84 14         1     3 1     2                         1 1                                 1           1     1   1   1       84
85 12             1                     1           1         1           1     1 1     1     1         2         1         85
86 8         2           1     1                 1             1             1                                       1     86
87 14                       2               1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1                       87
88 9                           1 1   1     1         1                 1   1       1     1                                 88
89 9 1 1 1                             1                           1                   1       1                 1   1     89
90 11   2       1 1           2               1 1             1                   1   1                                     90
91 4                               1                                   1                       1                     1     91
92 9                 1               1               2                       1           1     1                 1 1       92
93 12   1 3                 1             1   1   1                                           2     1           1           93
94 6                                             1       1                     1 1     1         1                         94
95 12 1             1                     1             2               1 1                 1     1       1       1 1       95
96 7                   1 1     1       1                                                                     1     1   1   96
97 9   1 1                                                       1         1       1                     3 1               97
98 10           1                     1   1         1   1               1   1                           2                 1 98
99 9 1     1           1                               1             1           1           1             2               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
Ngày
/
Tháng