BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                     1     1                                   1                                       2   1         1 00
01 9     1     1         1       1                 2 1                                     1                       1       01
02 15             1                           1       1     1   2 1     1 1             1       1 1 1 1               1     02
03 9           1       1 1   1   1   1                                           1   1                   1                 03
04 12   1     1   1                     1                 1         1             1     2   1         1 1                   04
05 20   1       1         1         2     1     1     1 1       2 1   1           1   1   1                 1     1 1 1     05
06 11   1 1               1 1                 1       1                 2                           1               1 1     06
07 14     1           1     1 1   1         1                             2         1       1 1             1 1         1   07
08 7                     1 1                           1                       1               1       1   1               08
09 9                             1 1           2                             1             1       2 1                     09
10 11   1 1       2                                     1                   1           1     1     1     1   1             10
11 13             1 1 1                     1           1           1       1   1             1           1 1     1       1 11
12 8                       1               1     1         1             1                   1               1   1         12
13 11       1 2   1           1 1           1                 2         1         1                                         13
14 8   1     1       1 1           1           1                     1                                                   1 14
15 6 1           1                         1                                 1                     1                 1     15
16 14 1 1   1               1   1       1               1 1                     1     1       1           2               1 16
17 19           1                 1   2 1     1 1 1 1 1       1         1 1   1               1 1 1             1       1   17
18 11 1   1 1             1           1 1         1                       1 1                 1         1                   18
19 14           1                   1 1     1         1     1 1               1       1           1   1 1         2         19
20 6             1                                         2                   1   1           1                           20
21 12     1   1                                   1 1   1     1   1                     1         1           2     1       21
22 6                       1                             1                       2       1       1                         22
23 13     1   1             1 1   1                             1           1             2       1                 2 1     23
24 8                 1                     1             1               1   1           1                 1             1 24
25 12       1                   1       1                 1   1   1 1   1                       2         1     1           25
26 20               1     1   1           1 1   1                 2 1 1         1     1 1       1   2     1     1   1   1   26
27 12                 1     1         1       1                             1     1         1     1   1   2     1           27
28 13 2               1                 1         1 1 1         1     1 1 1     1     1                                     28
29 9                 1                         1             2 1           1         1                   1             1   29
30 10                   2 1         1 1     1                       1   1                   1       1                       30
31 7                   1   1           1                           1                   1 1                 1               31
32 11 1               1           1         1 2             1   1     1                           1             1           32
33 9         1                     1   2             1   1             1       1             1                             33
34 11         1   1 1           1   2   1 1         1       1                                   1                           34
35 10 1                 1     1                             1     1                               1   1     1 1           1 35
36 9               1                                   1 1           1             1     1           1           1   1     36
37 6   1               1     1                               1     1                                             1         37
38 6                     1       1                     1                       1 1                               1         38
39 16             1       1   1 1             1 1 1     3 1                       1         1 1       1                   1 39
40 13                       1         1 2             1 1       1                 1                     1   1 1   1       1 40
41 17           1                 1       1         1             1 1                     3     1   1   1     1 2   1 1     41
42 11 1             1                 1                           1 1             1         1       1           1     1   1 42
43 8                               1   1   1 1       1                                 1       1                 1         43
44 11     1     1                   1     1                             1       1 1     1 1         1   1                   44
45 9 1       1         1   1                       1               1       1     1                   1                     45
46 7     1 1                 1               1                         2                                               1   46
47 17       1           1 1             1         1 1     1   1       1   1         1           1   1           1 1     1 1 47
48 9                                       1         1 1   1         1             2     1             1                   48
49 14 2       1             1         1                       1       1         1       1               1   1       1   1 1 49
50 9       1       1 1     1   1                     1         1                     1             1                       50
51 10       1           1   1 1     1           1 1 1                                                 1         1           51
52 10 1   1                       1 1         1                 1     1   1       1                                       1 52
53 11           1   1 1         1             1   1                                     2       1 1                       1 53
54 6         1                         1                       1               1                                 1   1     54
55 12           1       1       1             1 1             1         1 1 1   1                 1     1                   55
56 16                 1         1 1 1     3   1           1   1           1         2       1               1           1   56
57 14       1         1               2   1   1 1         1       1     1                   1                       1   2   57
58 14     2           1       1       1         1       1       1   1             1         1   1             1         1   58
59 8   1     1                               1                               1                   1           1         2   59
60 13     2               1         1             1 1 1                           1   1     1   1     2                     60
61 9   1         1 1             1         2 1           1                                                 1               61
62 11               1   2       1 1       1         1           1 1         1               1                               62
63 11               1                                                     1     1     2       2 1     1   1       1         63
64 12       1 2 1                         1       1                   1                             1     1   1   1   1     64
65 10     1 1   1                                   1         1             1                           1 1     1   1       65
66 15                 1   1     1             1             1               1 1     2 1     2               2   1           66
67 15 1           1 1 1                     1         1   1 1     1     1 1                   1   1           1     1       67
68 10               1         2                             1     1   1       1               2                           1 68
69 13             2 1           1       1                 1 1   1     1 1   1                                   1   1       69
70 8       1   1     1     1                             1                 1     1                                   1     70
71 11   1                             1   1                       1             1 1 1       2   2                           71
72 10         1       1             1       1                               1   1     1               1         1       1   72
73 8                                                       1 1   1           1       1                 1   1 1             73
74 14 1 1                         1               1   1                       3         1 1       1     1             1 1   74
75 6           1                                                                                     1         1   1 1   1 75
76 9                       1         1                 1             1   1             1         1                   1 1   76
77 14                   1                 1     3   1 1             1         1       1     1       1             1       1 77
78 9 1 1     1 1         1                                                 1       1         1               1             78
79 11                                             1   1   1         1     1         1 1 1                   1 1       1     79
80 9 1     1                                     1     1               1 1 1   1                                 1         80
81 8                                         1 1       1   2       2         1                                             81
82 12   1   1       1 1       1 1   1     1                     1     1         1       1                                   82
83 9   2   1                       1 1 1                                               1 1                           1     83
84 11     1         1     1               1                           1                   1                   1     3 1     84
85 10           1       1 1                         1     2           1             1             1               1         85
86 7               1   1         1                             1                                             2           1 86
87 7   1           1             1                           1           1             1 1                                 87
88 6   1 1 1                     1   1                                             1                                       88
89 9           1               2               1 1                                 1                 1 1 1                 89
90 13             1           1 1         1         2             1             1             1         2       1 1         90
91 7           1       1                   1           1         1                   1             1                       91
92 6                       1 1                                               1               1     1                 1     92
93 12             1                                         1 1       1 1             1   1   1         1 3                 93
94 9       1   1 1           1             1     1 1           1             1                                             94
95 7 2                                               1             1                     1           1             1       95
96 8         1                           1                       1           1     1           1                       1 1 96
97 12     1 1           1 1 1     1     1         1                         1 1                         1 1                 97
98 5   1         1 1                                                       1                                   1           98
99 16         1               1 1     1   1     1 1         1 1     1               1             2   1     1           1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng