BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8   1         1                             1                 1   1                                 1 1       1         00
01 10                               1     1       1     1               1                           1   1     1 1     1     01
02 7       1                 1                                                 1   1   1           1         1             02
03 10                 2               1 1 1           1       1                       1   1                       1         03
04 16             1           1     1       1 2             1       1     1         1     1 1     2                   1   1 04
05 7                   1       1             1     1                             1             1                       1   05
06 4   1                             1                 1                   1                                               06
07 16           1             1 1       2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     1   1   07
08 7       1                       1 1           1   1                     1   1                                           08
09 12     1                   1         1           1     1         1     1       1       1       1         1       1       09
10 16     1   1   1 2                                   2   1         1   1           1     1   1         1   1   1         10
11 11                   1 2                                 1       1     1   1       1     1       1                   1   11
12 2             1                                                                                         1               12
13 12   2     1     1 1         1           1         1                                 1     1   1                   1     13
14 12   1                   1           1         1 1   1               1     1                       1   1     1         1 14
15 18 1 1           1   1   3   1 1 1       1         1                                 2       1   1           1         1 15
16 7 1   1   1               1                                         1                                   1       1       16
17 8             1               1                         1       1 1       1     1                         1             17
18 9           1                                 1             1     2 1         1               1       1                 18
19 6                           1     1         1     1             1             1                                         19
20 9               1                 1                               1       2             1     1           1   1         20
21 12                             1     1 1 1           2                         2       1                     2   1       21
22 10 1   1               1     1                 1 1                                               1             1     1 1 22
23 12                   1       1                       1                       1 1         2 1 2 1           1             23
24 11         1     1             1                       1           1           3   1   1       1                         24
25 13                 1     1               1 1               1 1   1   1   1                 1                   1   1 1   25
26 15   1     1       1 1 1 1 1     1 1                 1                                                   1       1 1 1 1 26
27 11                 1     1     1               1                               1     1   1 1         1             1   1 27
28 9 1   1     1           1                 1         1         1             1                             1             28
29 12 1                     1 1   1   1 1                                             1 1       1   1                 1 1   29
30 13 1     1     1   1                 1         1   2             1     1     1             1       1                     30
31 12                 1               1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           1       31
32 15                               2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1     1     32
33 9       1                                         1 1               1 2                             1       1 1         33
34 10   2       1                     1                           1 1     1   1   1               1                         34
35 8                 1                       1     1     1 2       1                                               1       35
36 10                     1   2   1                   1           2           1 1                         1                 36
37 13           1   1           1       1     2                             1 1 1     1               1     1     1         37
38 15       1   1                   1           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1                 1 38
39 16 1       1       1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1         39
40 9             1                   1     1                           1 1           1       1 1         1                 40
41 13   1   1   1               2               1         1     3 1         1               1                               41
42 11                         1           1       1     1 1                 1               2           1 1 1               42
43 16     1 1       1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1       1                       43
44 12       1       1   1       1       1 1                     1       1           2               1                 1     44
45 6         1 1                 1                         1                         1                       1             45
46 6               1               1                 2                         1           1                               46
47 9 1   1                       1             1               1                 1                   1 1       1           47
48 9           1                             1                             1           1 1       1   1     1       1       48
49 6       1           1                                           1                       1       1               1       49
50 8       1     1         1                           1               1                 1           2                     50
51 15 1   1 1     2                 1       1   1         1               1 1       1           1                 1     1   51
52 10               1               2             1                     1                   1   1           1       1   1   52
53 16     1             1   1             1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1       1     53
54 9   1             1                   1                           1     1                 1       1   1               1 54
55 7                 1                     1                   1                             1           1     1         1 55
56 8                   1   1             1 1                     2         1                               1               56
57 7         1               1       1 1                   1                   1                         1                 57
58 5                                         2       1       1                                                 1           58
59 11 2   1 1   1         1                                                     2                     1 1       1           59
60 11         1   1                           1                                 1       1 1   2 2                   1       60
61 15                       1 2   1                 2     1   2           1             1 1                       1   1 1   61
62 13         1           1 1     1         2                 1     1       1                             2     1         1 62
63 8           1                                 2       2             1             1                               1     63
64 12       1           1   1     1                       1       1                     1 1 1           1 1   1             64
65 13 1   1         1         1 1               1     1       1                 1     1                           1 1     1 65
66 11     1       1               1                         1 1 1 1                     1         1     1           1       66
67 17         2       1 1                       1   1       1         1 2   2 1               1     1               1   1   67
68 13 1         1                                             1       1       2 1       1 1   1     2   1                   68
69 5                                   1 1               1                         1                   1                   69
70 15 1       1           1   1   2     1       1 1     1                         1 1               1       1             1 70
71 12                   1       1     1         1         1                             1 2   1             1     1   1     71
72 12         2   1                       1             1   1                                   1               1     2 2   72
73 13 2                     1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             1                             73
74 11       1   1   3                   1   1                                                               1 2 1           74
75 10                           1             1 1               1                             1 2 1             2           75
76 10           1 1     1                             1           1                 1             1           1         2   76
77 11   1 1                           1         1         1       1               1   1             1               1     1 77
78 10                 1                                       1       1       1     1 1           1       1   1   1         78
79 7   1     1   1             1                                   1     1                       1                         79
80 10     2       1       1   1   1 1                   1 1                         1                                       80
81 17 1 1       2                   1 1         1 2           1         1           1     1             1   1     1   1     81
82 17   1                           1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1             1 1 1 82
83 12       1         1       1 1       1   1               1       1                       1           1   2               83
84 11                   1 1                                 1           1     1   1   1       1 1       1                 1 84
85 12     1           1         1           1     1 1     1     1         2         1                       1               85
86 4               1             1             1                                       1                                   86
87 15         1   1       1 1 1                   1 3         1   1   1                             1         2             87
88 8   1     1         1                 1   1       1     1                                       1                       88
89 9     1                           1                   1       1                 1   1           1         1   1         89
90 7           1 1             1                   1   1                                                 1               1 90
91 7 1                                   1                       1                     1             2                   1 91
92 12   1               2                       1           1     1                 1 1               1                 2 1 92
93 9       1   1   1                                           2     1           1             1                   1       93
94 10               1       1                     1 1     1         1                                 1         1   1 1     94
95 12       1             2               1 1                 1     1       1       1 1           1     1                   95
96 6     1                                                                     1     1   1           2                     96
97 10                               1         1       1                     3 1               1           1     1           97
98 12   1   1         1   1               1   1                           2                 1               1     1 1       98
99 7                     1             1           1           1             2                                   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng