BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7               1                   1             1                       1     1     1                     1           00
01 13       1           1     1 1 2       1       1             2                                         1     1 1         01
02 12                 1   2                         1 1       1 2 1       1   1             1                               02
03 12 1           1       2         1                 1           1   1   1         1             1 1                       03
04 15       1           1 1 1         1             1     1 1     1                         2         1     1         2     04
05 16 1     1     1                 1     1   1 1       1       1             1     1 1   1 1   1               1           05
06 8         1         1                           1         1   1                           1               1     1       06
07 13       1     1   1 1               1 1 1   1     1     2                                           2                   07
08 11             1 2                       1                         1       1     1       1           1     1   1         08
09 13                               2     2   2                     1         1 1         1                       1 1   1   09
10 7               1         1     1     1                               1                     1                       1   10
11 9   1                                       1     1 1     1       1                         1   1         1             11
12 12   1 1     1               1       1     1   1             1 1 1                       1                 1             12
13 9       2             1           1     1         1                             1       1                   1           13
14 6     1           1     1                                                                   1     1           1         14
15 10     1       1   1       1     1       1                     1         1       1           1                           15
16 11 2     2 1                   1                                 1         1       1           1           1             16
17 16 1 2         1 1   1                 1 1   1 1                         1         1     1   1       1         1         17
18 12         1 1       1   1   1     2           1                 1                               1     1   1             18
19 9   1   1       1   1                         1   1               1                                                 1 1 19
20 11 1         1     1   1                     1 1                             2         1     1     1                     20
21 8       2             1 1                 1                       1         1         1                                 21
22 13                       1 1                         1     1     1 1         1 1         1       2   1                 1 22
23 13           1                       1             1                     1 1 1   1         1       1         1     2   1 23
24 10                             1         1   1 1   2   1                                 2               1               24
25 12       1             1   1 1                                       1   1 1                 1     1           1 1 1     25
26 6                                         1         1     2             1                       1                       26
27 5 1                                                           1       1                         1               1       27
28 14       1 1         1       1 1             2               1   2             1             1                 1 1       28
29 12       1       1         1               1                     1     1         1 1 1     1             1           1   29
30 12         1 1                 1           1     1     1         1 1     1   1       1                 1                 30
31 10                       1       1           1       1                     1             1         1       1       1   1 31
32 12   1                                     1                   1 1         1     1   1 1     1   1   1       1           32
33 5                                               2 1               1                       1                             33
34 12     1   1                         1 1           1                                         1     1 1 2       1 1       34
35 16           1 1   2                 1 1                             2       1 2                   1       1   1 1 1     35
36 14                 1                   1   1     1   1 1               1   1       1           1 1   1   1           1   36
37 9           1           1                     1                       1         1     1               1 1             1 37
38 11     1   1     1     1                               1             1       1                           1       1 1 1   38
39 9 1                                   1                               2   1         1     1             1         1     39
40 15           1 1   1       1   1         1                 2 1           1                         1       2   1       1 40
41 10     1     1       1               1             1       1                   1                 1         1           1 41
42 13             1 1     1     2               1           1           1             1 1         1                 1 1     42
43 12   1           1                         1     1         1   1     2         1                     1 1           1     43
44 10               1 1                     1                         2   1 1           1         1                       1 44
45 12 1       1   1                   1     2                 1       1     1   1                   1   1                   45
46 11           1   1             1     2                                           1   1     2       1   1                 46
47 11     1                     1   2             1               2   1   1                         1       1               47
48 7                                 1                     1     1     1             1           1                     1   48
49 8 1                   1   1                               1   1   1       1               1                             49
50 9                             1 1                   1                         1     1     1       1         1         1 50
51 13     1             1               1   2   1               1 1                   1               1     1   1 1         51
52 10   1 1                     1                       1   1                     1                   1     1       1 1     52
53 11                                 1     1   1 1 1                   1       1   1             2             1           53
54 11             1       1                         1       1   1         2                                 1   1   1     1 54
55 4                                           1 1       1                                                           1     55
56 9 1   1 1         1                                                     1   1                     1 1     1             56
57 10     1   1   1 1                               1         1     1         1                   1                       1 57
58 11             1         1         1         1   1   1                         1   1           1     1                 1 58
59 11 1                 2     1     1             1       1 1 1                     1                             1         59
60 10           1 1             1 1     1         1                                       1             1         1 1       60
61 4                     1                                                                               1     1         1 61
62 9   1 1           1             1                   2     1         1                       1                           62
63 9                                             1   1   3       1               1                                     1 1 63
64 14 1       1     1       1         2       2       1         1   1 1               1   1                                 64
65 14     2                 1   1                   1     1       1       1 1                 1     1   1       1     1     65
66 17     1 1                   1 1     1   1             2             2 1 1     1             1         1     2           66
67 12           1       2             1                         1         1         1         1               1 2       1   67
68 11   1     1     1                 1       1                         1     1                 1         1 1       1       68
69 6                                                                       1   1           1                 1         1 1 69
70 11 1           1           1                                 2             2   1   1       1           1                 70
71 13 1     1 1 1   1 1     1           1                               1 1                             1           1   1   71
72 9   1                         1       1       1       1       1   1               1                     1               72
73 5                         2                                                 1       2                                   73
74 11                       1             1               1         1           2 1 1         1           1         1       74
75 15   1 1           1     2     1 1       1     1     1                             1     1 1             1 1             75
76 9                 1       1   1           1                             1           1             1   1       1         76
77 6                           1   2                                   1                 1                         1       77
78 12     1             1 1           1 1       1   1 2     1                         1             1                       78
79 9             1         1           1 1             1       1   1                                       1           1   79
80 13               1 1 1       1           1           2           1       1                 1   2           1             80
81 10                           1         1 1     1 1                                   1 1 2   1                           81
82 12 1 1         1                           1                                   2     1             1       1 1 1   1     82
83 8         1 1             1 1         1                                                             1 1             1   83
84 17   1     1 1   1     1           1 1       1     1             1   1         1       1 1               1     1     1   84
85 11                 1       2     1             1 1                 2                             2       1               85
86 6       1                   1         1                             1   1                     1                         86
87 15   2                 1 2 1                     1           1                       1         1 1       1   1     1   1 87
88 12             1               1                 1       1         1   1           1 1         2   1   1                 88
89 12 1       1 1                     1         1         1   1             1     2           1                         1   89
90 5         1                                               1 1   1                           1                           90
91 12           1       1 1 1         1                   1 2 1                 1     1           1                         91
92 4                           1                       1           1                                                   1   92
93 10           1                 1 1                       2                 1       1           1     1           1       93
94 17 1   1   1               1   1     1 1                     1       1           1   1 3 1         1                 1   94
95 11                             1   1                 1 1 2                             1         1         1   1       1 95
96 12         1                     1         2             1     1                 2   1 1     1         1                 96
97 8                                   1       1       1   1               1           1     1                       1     97
98 6   1             1                     1                                                 1 1                   1       98
99 12   1               1             1                                         1     1   1             1 1       1   1 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng