BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11           1                 1   1                                 1 1       1           1   1 1   1     1             00
01 10     1       1     1               1                           1   1     1 1     1                   1                 01
02 10                                           1   1   1           1         1               1     1     1         2       02
03 11 1 1 1           1       1                       1   1                       1             1                 1       1 03
04 17       1 2             1       1     1         1     1 1     2                   1   1               1   1       1   1 04
05 6         1     1                             1             1                       1               1                   05
06 4 1                 1                   1                                                                 1             06
07 14   2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     1   1           1                       07
08 11 1           1   1                     1   1                                             1         1 1     1     1   1 08
09 14   1           1     1         1     1       1       1       1         1       1       1 1               1     1       09
10 15                   2   1         1   1           1     1   1         1   1   1                 1   1     1           1 10
11 11                       1       1     1   1       1     1       1                   1   1                           1 1 11
12 5                                                                       1               1               2       1       12
13 10       1         1                                 1     1   1                   1       1                       2 1   13
14 16   1         1 1   1               1     1                       1   1     1         1   1               1 2 1     1   14
15 10       1         1                                 2       1   1           1         1     1       1                   15
16 7                                   1                                   1       1               1     1 1   1           16
17 6                       1       1 1       1     1                         1                                             17
18 12             1             1     2 1         1               1       1                               1 1     2         18
19 7 1         1     1             1             1                                         1                         1     19
20 9 1                               1       2             1     1           1   1                               1         20
21 13   1 1 1           2                         2       1                     2   1         1               1             21
22 7             1 1                                               1             1     1 1                           1     22
23 12                   1                       1 1         2 1 2 1           1                   1     1                   23
24 11                     1           1           3   1   1       1                                       1     1         1 24
25 16       1 1               1 1   1   1   1                 1                   1   1 1   1           1 1             2   25
26 11 1                 1                                                   1       1 1 1 1     2   1   1                   26
27 12             1                               1     1   1 1         1             1   1       1   1               1   1 27
28 10         1         1         1             1                             1                 2           1           1 1 28
29 10 1 1                                             1 1       1   1                 1 1         1                       1 29
30 11   1         1   2             1     1     1             1       1                         1               1           30
31 11 1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           1                                       31
32 17       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1     1         1     1         1 1         32
33 9                 1 1               1 2                             1       1 1                   1                     33
34 8 1                           1 1     1   1   1               1                                       1                 34
35 10         1     1     1 2       1                                               1             1           1     1       35
36 9                 1           2           1 1                         1                           1 1         1         36
37 12   1     2                             1 1 1     1               1     1     1               1                 1       37
38 13           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1                 1           1                     38
39 14 1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1                               1     1   39
40 12 1     1                           1 1           1       1 1         1                         1 2         1           40
41 10           1         1     3 1         1               1                                     1     1                   41
42 13     1       1     1 1                 1               2           1 1 1                                     1   1 1   42
43 15     1                 1 1       1       1           1 1       1                       1   1 1             2 2         43
44 13   1 1                     1       1           2               1                 1               1 1   1       1 1     44
45 6                       1                         1                       1               1           1               1 45
46 5                 2                         1           1                                 1                             46
47 8           1               1                 1                   1 1       1                 1                 1       47
48 12         1                             1           1 1       1   1     1       1             1         1       2       48
49 11                               1                       1       1               1         1         1   1   2     1 1   49
50 8                   1               1                 1           2                           1 1                     1 50
51 10       1   1         1               1 1       1           1                 1     1             1                     51
52 9             1                     1                   1   1           1       1   1     1     1                       52
53 13     1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1       1                                     53
54 8     1                           1     1                 1       1   1               1                   1             54
55 9       1                   1                             1           1     1         1           1   1   1             55
56 8     1 1                     2         1                               1                                         1   1 56
57 7 1 1                   1                   1                         1                   1                   1         57
58 7         2       1       1                                                 1             1                           1 58
59 8                                           2                     1 1       1                   1             1   1     59
60 15         1                                 1       1 1   2 2                   1           1           1       1     3 60
61 11               2     1   2           1             1 1                       1   1 1                                   61
62 12       2                 1     1       1                             2     1         1                   1     1 1     62
63 12             2       2             1             1                               1             1     2     1 1         63
64 15                     1       1                     1 1 1           1 1   1             2   1       1 1   2             64
65 10           1     1       1                 1     1                           1 1     1     1                       1   65
66 9                       1 1 1 1                     1         1     1           1                                   1   66
67 17           1   1       1         1 2   2 1               1     1               1   1         1 1                   1 1 67
68 15                         1       1       2 1       1 1   1     2   1                               1   1       2       68
69 8   1 1               1                         1                   1                         1                   1 1   69
70 12   1       1 1     1                         1 1               1       1             1     1 1                   1     70
71 12 1         1         1                             1 2   1             1     1   1             1       1               71
72 14     1             1   1                                   1               1     2 2   1       2 1       1             72
73 11       1 1 1   1           1     1         1             1                             1   1           1               73
74 7   1   1                                                               1 2 1                     1                     74
75 9         1 1               1                             1 2 1             2                                           75
76 10                 1           1                 1             1           1         2               1 1 1               76
77 13 1         1         1       1               1   1             1               1     1 1   1 1                 1       77
78 11                         1       1       1     1 1           1       1   1   1                                 1 1     78
79 6                               1     1                       1                               1 1                 1     79
80 9                   1 1                         1                                         1     1 1     1       1   1   80
81 15 1         1 2           1         1           1     1             1   1     1   1               1   1 1               81
82 15 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1             1 1 1                                 82
83 11   1   1               1       1                       1           1   2               1 1 1                           83
84 12                       1           1     1   1   1       1 1       1                 1 1                   1 1         84
85 13       1     1 1     1     1         2         1                       1                           1       1       2   85
86 3           1                                       1                                         1                         86
87 13             1 3         1   1   1                             1         2               1                   1     1   87
88 7     1   1       1     1                                       1                                       1 1             88
89 9 1                   1       1                 1   1           1         1   1                         1               89
90 6               1   1                                                 1               1           1                 1   90
91 8     1                       1                     1             2                   1       1     1                   91
92 12           1           1     1                 1 1               1                 2 1 1                     1   1     92
93 8                           2     1           1             1                   1       1   1                           93
94 14             1 1     1         1                                 1         1   1 1     1   1         1 1 1   1         94
95 11     1 1                 1     1       1       1 1           1     1                     1     1                       95
96 10                                           1     1   1           2                               2       2     1       96
97 12         1       1                     3 1               1           1     1             1                 2           97
98 10     1   1                           2                 1               1     1 1       1                   1           98
99 11   1           1           1             2                                   1         1         1 1 1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng