BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10     2       1 1     1       1             1                       1       1                                       1   00
01 14           1         1 1           1 1     1 1         1         1                     1       1     1     1       1   01
02 13     1     1   1       1 1 1       2   2                                       1     1                 1               02
03 5 1                     1   1                     1                   1                                                 03
04 7                   1       1       1                               1     1   1               1                         04
05 13       1 1                         1     3               1           1     1           2           1         1         05
06 14 1   2 1 1           1     1           1       1                         1                         1       2       1   06
07 9             1 1           1     1                         1                 1                 1           1     1     07
08 14   1             1             1     1           1   2     1         1 3                                     1     1   08
09 8                                                   1 1     1   1 1                         2   1                       09
10 7     1       1   1                               1                 1                       1                 1         10
11 13       1     1 1                                   1   2         1           1 1         2           1               1 11
12 6 1                   1 1                                       1                             1               1         12
13 14       1           1           1 1   1       1 1             2         1                           1   1         1 1   13
14 8       1 1                           1         1         1     2                 1                                     14
15 15       1                   1       1 1   1 1   1   1   1 1   1                                 1     1       1       1 15
16 10         1 1 1               1       1                                 1   1             1                   2         16
17 9                                     1       1   1                                       1   1               1   2   1 17
18 8                 1                 1         1                                       1 1   1     1         1           18
19 14     1     1   1           1                     2   2                 1               1     1   2     1               19
20 11         1     1   1                             1                 1     2           1     2                       1   20
21 12   1                         1         1     1 1         1         1     1           1   1       1               1     21
22 13 1                       1           1   1 1 2                 1           1     1                   1   1     1       22
23 5                                                               1     1 1             1                             1   23
24 14           1           1 1       1 1                         1   1 1         1       1     1 1                   1 1   24
25 9     2     1         1             1   1                     1                       1                   1             25
26 8                   1       1                                                   1   2 1           1     1               26
27 13 1           1   1 1             1   1   1 2       1                     1         1                 1                 27
28 11   1                   1                                     1     1     2           1   1           1   1 1           28
29 9             1               1         2 1           1         1           1                                 1         29
30 12         1       1     1 1           1           1               1       1       1                       2           1 30
31 6       1           1             1 1                                               1         1                         31
32 4                                                       1               1     1                 1                       32
33 16           1   1             1 2                                     2           1 1 1   1       1 1       1 1   1     33
34 14       1                         1     1           1       1       3         1   1 1                   2             1 34
35 9   1             1   1   1                   1       1     1         1             1                                   35
36 10             2   1                 1 1                 1     1                       1       1 1                       36
37 8         1                 1       1                   1   1                           1                       1     1 37
38 11                 1         1   1   1   1 1         1               1               1           1   1                   38
39 13   1           1         1     1         1     1   1                 2 1     1                               1       1 39
40 10   1                 1       1     1 1             1 1                     1                           1             1 40
41 8                             1       1       1                                         1   1   1       1 1             41
42 8 1                                                               2       1       1             1         2             42
43 5 1             1                         1                                                   1   1                     43
44 9       1 1       1   1       1 1                                           1           1         1                     44
45 14     1                                         1   1 1       1     1 1                     2 1         1   1 1 1       45
46 7         1                   1                   1         1                             1         1         1         46
47 7                         1   1                             1           1                         2                 1   47
48 10       1 1   1 1 1     1                         1       1           2                                                 48
49 9         1         1     2 1           1                                               1               1   1           49
50 5               1 1                                                                       1   1                     1   50
51 9                             1                     1         1     1     1                   1 1             1   1     51
52 15     1           1   1   1   1     1     1     1           1       1         1             1     1 1 1                 52
53 12 1         1 1             1                                                   1 1                     1 1 1   2 1     53
54 7           1   1         1                                       1   1   1     1                                       54
55 12                                       1   1       1       1               1     1 1   1   1         2           1     55
56 10       1                         1     1                     1       1           2           1 1           1           56
57 14         1   1     1 1     1     1         2                   1               1   1     2                       1     57
58 16                                           1   2 1     1 1   1             1     1     1             1 1   1 1 1   1   58
59 9     1     1   1     1                                     1                     1     1                 1           1 59
60 14   1       2       1           1 1   1     1           1 1 1                                           1   1   1       60
61 10                       1     1   1     1     1                 1                 1   1             1                 1 61
62 14           1   1               1         1   1         1             1     1       2               2               1 1 62
63 8   1         1               1             1                                   1       1     2                         63
64 7       1                                       1     2         2     1                                                 64
65 15   1       1 1           1 1           1                                   1 1   1       1     1   1 1   1 1           65
66 9   1                           1                         1 1   1                       1         1   1           1     66
67 7         1       1       1                                       1             1     1                 1               67
68 10         1   1       1                   1     1 1   1   1                           1 1                               68
69 12 1   1 1 1                     1               1                 1     1             2                               2 69
70 12   1         1               1       1                                 2 1     1         1   1       1           1     70
71 8                                     1                 1   1   1       1                                 1       1 1   71
72 13                           1               1     1 1               1       1 1 1           1       2     1     1       72
73 13 1         1   1 1   1       1 1         1     1       1 1 1                   1                                       73
74 15                   1     1     1       1   1     1             1 2     1     1                   1     1   1   1       74
75 15 1                 1             1     1             3   1             1       1 1 1                 1         1 1     75
76 16   1                           1 1 1         1           1   2 1 1 1               2                   1 1           1 76
77 9                                   1   1   1 1   1       1         1           1                               1       77
78 13         1       1 2     1       1         1 1     1                                         2     1 1                 78
79 7     1 1                 1                             1 1                                         1       1           79
80 9   1                   1           1           1   1         1   1           1                               1         80
81 9             1                               1               1       1     1             1     1               1     1 81
82 8   1               1                               2   1                   1                             1     1       82
83 11               1     1 1 1               1 1         1         1           1                         1             1   83
84 9                       1 1                                               1   1           1       1     1 1   1         84
85 11                           1   1 1             1       1                   1         1     1       1   1     1         85
86 12   1 1         1     1                       1 1     1                       2 2                 1                     86
87 7                                 1                           1   1       1       1     1                           1   87
88 10 1 1     1             1         2                         1       1           1     1                                 88
89 18 1   1           2             1           1     2 1                 1       2                 1 1 1     2     1       89
90 17     1 1   1   1 1             2                         1               1 1     1         1 1 1 1         1   1       90
91 9 1           1               1           1                 1                       1   1 1           1                 91
92 10 1 1   1               1                 1                                     1 1                               2 1   92
93 12 1 1                       2                           1 1     1       1           1   1       1                 1     93
94 6         1                   1                         1 1             1                                             1 94
95 13       1           1                   1 1                     1         2               1 1   1           1   1     1 95
96 9 1         1           1                     2               1               1                 1     1                 96
97 11 1     1   1       1   1             1         1                 1                                             2   1   97
98 17                   2 3 1                           1     1 1 1   1             1   1       1       1               1 1 98
99 12     1                 1         1   1           1   1 1         1         1             1 1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
Ngày
/
Tháng