BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8           1     1           1                 1                   1               1                 1   1             00
01 12 1 1               1     1     1       2     1         1             1                   1                         1   01
02 18 1       1               1       1 1         1   1 3             1     1 1             2     1 1           1           02
03 13                 1     1 1   1             1     1         1     1     1   1             1     1                 1     03
04 11                 1 1           1     1   1                 1 1                 1                       1     1   1     04
05 11   1 1     1   1                     1         1                                       2                         1 2   05
06 15   2   1 1               1 1   1         1   1   1     1       1               1         1   1                         06
07 15 2     1   1             1       1             1   1 1     1                       2 1   1   1                         07
08 10                             1     1 1                   1     1             1 1                     1       1   1     08
09 10           1   1       1                     1   1                 1             1 1       1                         1 09
10 5   1 1                                       1         1             1                                                 10
11 11     1                                   1           1 1     1     1         2         2       1                       11
12 12 1                               1     1             1 1       2         2 1                         1           1     12
13 17   1 1   1           1       1 1 1               1       1       1           1       1               1 1 1   1     1   13
14 12     1                   1           1         1 1 1         1                       1               1     1   2       14
15 9             1             1               1     1   1   1           1                   1 1                           15
16 11     1               1 1     1   1               1                                                 1 1   1 1   1       16
17 14       1           1             1 1   1                       1     1         1         1   1         1   1   1     1 17
18 15       1                 1   1                       1       1           1 2 2       1 1           2         1         18
19 8                     1 1       1 1                         1 1                         1                         1     19
20 11             1     1 1   1         1                 1         1               1                             1   1   1 20
21 16   1       1                             1 1   1 1     1     1 2 4                             1       1               21
22 9     1                     1           1               2 1                                       1         1   1       22
23 10       1                   1   1                                           1       1 2               1             2   23
24 8 1                   1                 1           2         1   1                                         1           24
25 12 2 1     1       1               1 1                     1   1             1                                   1 1     25
26 8                               1         1       1 1       1           1                 1                     1       26
27 12         1             1   1                     1     1   1     1 1       1               1             1   1         27
28 10       1 1         1   1 1   1                         1                     1                       1               1 28
29 5                                     1               1     1 1                                             1           29
30 5                 1             1                                   1                         1   1                     30
31 10 1         1     1 1       1           1                       1                   1                       1       1   31
32 8       1     1   1     1                                               1           1                     1   1         32
33 12 1         1   1         1         1                         1                                 2       2   1       1   33
34 11     1       3 1   1                                       1     1                       1 1                     1     34
35 6                                     2     1                         1                     1           1               35
36 8                   1                                 1     2     1                 1     1                           1 36
37 10                   1   1 1                   1         1   1       1                             2               1     37
38 16     1 1                         1         1   2           1           1 2   1   1                 1   1   1         1 38
39 13   1       1             1   1         1               1                                 1 1 2   1 1                 1 39
40 6                   1       1     1       1                                         1                   1               40
41 11             1   1   1                         1 1                   1           2     1               1       1       41
42 8       1     1   1         1                     1             1                       1           1                   42
43 11 1   1 1   1                 1         1   1 1                                 1     2                                 43
44 9       1           2                                   1             1             1           2       1               44
45 15         1   1                                           2                 1 1           1 2 1   1 1     1 1     1     45
46 15   1   1             1 1 1   1             2                     1 1                   1         1         1   1 1     46
47 7                 1     1                                 1           1                                   1 1     1     47
48 12       1   1           1       1                             1         2         1 1         1 1 1                     48
49 8         1                                   1     1   1       1     1       1                 1                       49
50 13         1           1           1   1     1                       1             2     1     1   1       1         1   50
51 11                   1 1     1           1       1           1 1 2       1                         1                     51
52 11   1                 1             1               1 1     1   1                       1   2           1               52
53 7           1 1                     1                                         1       1               1 1               53
54 11   1         1       2             1       1             1                 1       1                             1   1 54
55 11               1                       1 2             1             1 1       1         1                           2 55
56 7           1               1                                             1           1   1           1   1             56
57 12     1           2   1           1               2   1         1             1                           1   1         57
58 16 1       1 2   2           1   1       1                 1   1             1     1           1           1         1   58
59 13         1 2 2       1   1                     1             1                   1 1                     1         1   59
60 5                 1                 1                               1       1                                         1 60
61 7 1           1         1   1 1                                                 1                                 1     61
62 13                   1         1           1   1               2         1         1       1         2       1         1 62
63 18         1     1       1 1   1         1       1         1               2 1     1               2       1     1   1 1 63
64 8   1                     1   1                 1           1             1                       1         1           64
65 13               1 1                 1           1                 1   1     1         1           2       1     1     1 65
66 11     1   1       1             2                                               1       1           1 1       1 1       66
67 8               1 1 1         1       1         1                           1                                       1   67
68 15   1                       1   2   1   1   1             1       2     1 1           1               1         1       68
69 9                 1                                                   1       1 3             1 1             1         69
70 13               1   1           1           1       1 1 1 1         2                 1                       1       1 70
71 9         1               1     1 1           1 1                       1               1                       1       71
72 11                       1     1               1     1       1       1   1                     1 1             1     1   72
73 8                                     1     1       2         1           1 1                         1                 73
74 10     2         1                     1       1                                       1       1     1               1 1 74
75 6                                         1       1 1             1             1               1                       75
76 10             1             1                           1 1           1       1   2           1               1         76
77 12   1                       1         1   1   1       1             1 1     1 1                     1 1                 77
78 13         1     1                 1     1 1           2                           1 1       1       1       1 1         78
79 9           1   2     1 1   1                       2                             1                                     79
80 9       1                                             1           1   1         1               1         1   1   1     80
81 16 1             1             1   2 2                               2       1             1             1 1 1   1   1   81
82 10           1   1                               1     1         1               1 1             1       1       1       82
83 10       1     1       1         1         1 1                                 1           1       1       1             83
84 8     1               1         1                                               1     1         1   1               1   84
85 11   1 1                 2                     1 1                       1       1     1 1                       1       85
86 11       1     1             1         1     1               1   1       1                       2                     1 86
87 16             1 1 1 1               2 2 1 1             1           1     1       1       1                   1         87
88 7 1       1                   1                           1 1       1                       1                           88
89 9         2                       1                       1       1     1                   1                   1     1 89
90 8                                                     1               1   1   1 1     1     2                           90
91 11       1                           1 1   1       1                     1 1         1   1                     1   1     91
92 10                   1             1                       1     1       1 1           1     1           1           1   92
93 7   1                                     1   1                           1         1                 1   1             93
94 10 1 1 1 1                 1         1     1         1 1                                     1                           94
95 10                                       1   1 1           1         1 1                 1         2 1                   95
96 5                                       1                             1       1               1     1                   96
97 9 1                                       1     1                                         1   1         1   1 1   1     97
98 6                       1                   2                                     1                   2                 98
99 20 1   1               1     1         2       2   1           1           1 1       2       1 1     2 1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng