BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1             2       1 1     1       1             1                       1       1                           00
01 12                           1         1 1           1 1     1 1         1         1                     1       1     1 01
02 12                     1     1   1       1 1 1       2   2                                       1     1                 02
03 7       1     1   1                     1   1                     1                   1                                 03
04 7                                   1       1       1                               1     1   1               1         04
05 12                       1 1                         1     3               1           1     1           2           1   05
06 12               1 1   2 1 1           1     1           1       1                         1                         1   06
07 8 1                           1 1           1     1                         1                 1                 1       07
08 13             1     1             1             1     1           1   2     1         1 3                               08
09 9           1                                                       1 1     1   1 1                         2   1       09
10 9           2   1     1       1   1                               1                 1                       1           10
11 14 1     1               1     1 1                                   1   2         1           1 1         2           1 11
12 5                 1                   1 1                                       1                             1         12
13 13     1     1           1           1           1 1   1       1 1             2         1                           1   13
14 9         1             1 1                           1         1         1     2                 1                     14
15 14         1             1                   1       1 1   1 1   1   1   1 1   1                                 1     1 15
16 12 1 2       1             1 1 1               1       1                                 1   1             1             16
17 8   1 1   1                                           1       1   1                                       1   1         17
18 10 1 1         1                   1                 1         1                                       1 1   1     1     18
19 13                     1     1   1           1                     2   2                 1               1     1   2     19
20 10                         1     1   1                             1                 1     2           1     2           20
21 12   1               1                         1         1     1 1         1         1     1           1   1       1     21
22 12 1               1                       1           1   1 1 2                 1           1     1                   1 22
23 5   1                                                                           1     1 1             1                 23
24 12                           1           1 1       1 1                         1   1 1         1       1     1 1         24
25 8                     2     1         1             1   1                     1                       1                 25
26 9       1     1                     1       1                                                   1   2 1           1     26
27 13                 1           1   1 1             1   1   1 2       1                     1         1                 1 27
28 10           1       1                   1                                     1     1     2           1   1           1 28
29 11     1 2                     1               1         2 1           1         1           1                           29
30 12     1   1     1         1       1     1 1           1           1               1       1       1                     30
31 11     2 1     2         1           1             1 1                                               1         1         31
32 5   1                                                                   1               1     1                 1       32
33 14         1                 1   1             1 2                                     2           1 1 1   1       1 1   33
34 11                       1                         1     1           1       1       3         1   1 1                   34
35 12           2   1   1             1   1   1                   1       1     1         1             1                   35
36 11         1                   2   1                 1 1                 1     1                       1       1 1       36
37 8     1     1             1                 1       1                   1   1                           1               37
38 12   1                             1         1   1   1   1 1         1               1               1           1   1   38
39 12           1       1           1         1     1         1     1   1                 2 1     1                         39
40 9 1                 1                 1       1     1 1             1 1                     1                           40
41 11         2 1 1 1                             1       1       1                                         1   1   1       41
42 8   1   1         1                                                               2       1       1             1       42
43 5                 1             1                         1                                                   1   1     43
44 10   1                   1 1       1   1       1 1                                           1           1         1     44
45 10                     1                                         1   1 1       1     1 1                     2 1         45
46 7     1                   1                   1                   1         1                             1         1   46
47 6                                         1   1                             1           1                         2     47
48 12 1     1               1 1   1 1 1     1                         1       1           2                                 48
49 11     1       1 2         1         1     2 1           1                                               1               49
50 5         1                     1 1                                                                       1   1         50
51 7                                             1                     1         1     1     1                   1 1       51
52 16       1             1           1   1   1   1     1     1     1           1       1         1             1     1 1 1 52
53 6                 1         1 1             1                                                   1 1                     53
54 11 1   1 1 1                 1   1         1                                       1   1   1     1                       54
55 13     1         1                                       1   1       1       1               1     1 1   1   1         2 55
56 11 1     1               1                         1     1                     1       1           2           1 1       56
57 16         1     2         1   1     1 1     1     1         2                   1               1   1     2             57
58 13 1         1                                               1   2 1     1 1   1             1     1     1             1 58
59 7                     1     1   1     1                                     1                     1     1               59
60 12         1         1       2       1           1 1   1     1           1 1 1                                           60
61 11   1       1                           1     1   1     1     1                 1                 1   1             1   61
62 13             1             1   1               1         1   1         1             1     1       2               2   62
63 10           1 1     1         1               1             1                                   1       1     2         63
64 9 1             1       1                                       1     2         2     1                                 64
65 14 1                 1       1 1           1 1           1                                   1 1   1       1     1   1 1 65
66 11     1 1     1     1                           1                         1 1   1                       1         1   1 66
67 7             1           1       1       1                                       1             1     1                 67
68 11   1                     1   1       1                   1     1 1   1   1                           1 1               68
69 10                 1   1 1 1                     1               1                 1     1             2                 69
70 12     1             1         1               1       1                                 2 1     1         1   1       1 70
71 9   1     2 1                                         1                 1   1   1       1                               71
72 12     1                                     1               1     1 1               1       1 1 1           1       2   72
73 13                 1         1   1 1   1       1 1         1     1       1 1 1                   1                       73
74 13       1                           1     1     1       1   1     1             1 2     1     1                   1     74
75 14           1     1                 1             1     1             3   1             1       1 1 1                 1 75
76 14             1     1                           1 1 1         1           1   2 1 1 1               2                   76
77 8                                                   1   1   1 1   1       1         1           1                       77
78 13                         1       1 2     1       1         1 1     1                                         2     1 1 78
79 7             1       1 1                 1                             1 1                                         1   79
80 11 1   1       1     1                   1           1           1   1         1   1           1                         80
81 7                             1                               1               1       1     1             1     1       81
82 8 1     1           1               1                               2   1                   1                           82
83 13   1     1   1                 1     1 1 1               1 1         1         1           1                         1 83
84 10       1 1     2                       1 1                                               1   1           1       1     84
85 11   2                                       1   1 1             1       1                   1         1     1       1   85
86 14     1 1           1 1         1     1                       1 1     1                       2 2                 1     86
87 8   1   1                                         1                           1   1       1       1     1               87
88 11               1 1 1     1             1         2                         1       1           1     1                 88
89 17             1 1 1   1           2             1           1     2 1                 1       2                 1 1 1   89
90 17 1       1           1 1   1   1 1             2                         1               1 1     1         1 1 1 1     90
91 12   1         1 1 1           1               1           1                 1                       1   1 1           1 91
92 8     1           1 1   1               1                 1                                     1 1                     92
93 12 1               1 1                       2                           1 1     1       1           1   1       1       93
94 6 1                       1                   1                         1 1             1                               94
95 12         1 1           1           1                   1 1                     1         2               1 1   1       95
96 9                 1         1           1                     2               1               1                 1     1 96
97 10 1         1     1     1   1       1   1             1         1                 1                                     97
98 15                                   2 3 1                           1     1 1 1   1             1   1       1       1   98
99 14               2     1                 1         1   1           1   1 1         1         1             1 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng