BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7                 1                 1                 1       1                   1     2                               00
01 8                     1                                     1     1               1 1       1 1 1                       01
02 16       1                       1           1   1   1 1   1   1 1       1 1 2             1                   1 1       02
03 8             1 1                       1 1               1                           1     1                     1     03
04 8 2                       1       1                                                               1             1     2 04
05 9                 1     1                       1         1     1   1 1                 1 1                             05
06 9 1   1       1 1             1                             3                                     1                     06
07 13       1           1     1   1                     1     1       1 1           1             1   1   1 1               07
08 9       1           1             1     1 1             1   1           1                                   1           08
09 10 1           1           1             1   1                     1                   1   1               2             09
10 7           1             1   1         1                                             1                       1     1   10
11 7 1                                                         1         1 1                 1             1           1   11
12 11     1         1   1     1                   1 1       1                 1                             2   1           12
13 14     1 1   1           1             1             1 1           1     1     1                 1   1   1         1     13
14 9             1       1 1                           1   1             1       1                 1     1                 14
15 13     1   1           1     1   1   1               1                     1 2                             1 1 1         15
16 10               1           1     1     1     1                   1     1                       1         1     1       16
17 12             1             1       2             1                       1     1         1       1       1 1         1 17
18 13         2           1           1     1   1 1         1                     1 1     1               1             1   18
19 9   1     1                                                     1   1       1   1                     1         1   1   19
20 11 2                                                             1     1   1 1               1   1             1   2     20
21 10 1               1       1     1 1               1     1                           1     1               1             21
22 10       1                     1   1             1     1   1       2 1           1                                       22
23 13     1   2               1   1                                           1   1 1     1       1   1     1 1             23
24 7                 1   1         1             1               1               1                     1                   24
25 11     1   1             1                   1                 1               1     1 1       1                   1 1   25
26 6                                             1     1       1                     1                         1         1 26
27 13           1     1               1               1   2         2 1   1                     1         1   1             27
28 11   1     1 1                         2                         1       2 1                 1     1                     28
29 10   1   3                         1                                   1     1   2                         1             29
30 8 1             2       1                           1 1                             1                                 1 30
31 9         1 1     1                       1             1                       1         1                 1       1   31
32 11                           1   1   1       1     1     1                                 1         1   1   1   1       32
33 15           1           1         2               1     1 1           1 1     1   1 1   1             1             1   33
34 15 1           1                         1         1           1     1                   1     4   1 1         1 1       34
35 9       1             1                             1           1         1           2       1 1                       35
36 10                   1             1   1       1 1             1   1                                   2           1     36
37 9                   1         2                 1     1                                             1   1     1 1       37
38 7       1 1                 1             2               1         1                                                   38
39 11 1       1                 1 1     1 1         1     1 1       1       1                                               39
40 9             1     1               1 1       1                                       1                     1 1 1       40
41 14 1   1 1         1 1 1                           1       1   2               1                     1             1 1   41
42 10     1           1                               1 1 1   1               1                         1             1 1   42
43 13                   1           1                           1         1     2 2   3   1                   1             43
44 11                                         1         1         1         1           1   1   1 1         2           1   44
45 9                               1                           1 1 1         1     1     1         1     1                 45
46 13 1 1 2     1   2             1                   1             1   1       1                                   1       46
47 10 1         1       1 1   1                                         1               2                             1   1 47
48 8             1               1                     1                 1                 1     1           1       1     48
49 10         1     1         1                 2           1 1     1     1                                             1   49
50 14           1   1             1               1 1       1   1     1           1 1   1           1       1       1       50
51 13     1         2     1       2       1           1 1 1                           1       1             1               51
52 8                           1   1                 1                   1             1   1 1   1                         52
53 7             1                             1               1 1           1               1               1             53
54 17     2     1       1   1           1     1 1             1       2                         1 1   1 1           1     1 54
55 8                                                 1               1     2 1     1         1                 1           55
56 14             1 1   1 1     1     1   1                 1   2 1     1                                           1 1     56
57 9   3                         1       1           1                 1                                   1             1 57
58 16 1 1   1                   1               1       1     1   2               1     1   1     1         1   1       1   58
59 10     1                   1 1       1     1                                               1     1 1 1 1                 59
60 9   1           1         1                                       1   1         1               1     1     1           60
61 8             1         1       1     2                     1       1                 1                                 61
62 11     1     1 1       2 1                   1                                               1     1 1                 1 62
63 9   1       1                 1         1           1     1                               1   1                     1   63
64 16           2 1 1       1 1     1 1         1                         1     1     1             1   1               2   64
65 12                                       1                 1       1 1 1         1           1         1           1   3 65
66 10                       1                 2   1           1     1                 1                         1 2         66
67 7               1     1                       1   1                         1               1     1                     67
68 11   1       1 1   1     1   1           1   1         1                                   1                       1     68
69 7   1   1                                 1         1                   1                       1     1                 69
70 10       1       1 1       1 2                       1               1     1                     1                       70
71 10                               1   2   1               1                   1 1 1                       1       1       71
72 9                                         2       1   1     1 1             1 2                                         72
73 12                   1               1       1 2             1   1         1           1 1         2                     73
74 8             1       1     1                                         1                 1                 1 1         1 74
75 15       1           1   1         1             1 1   1         1           1       1   1           1             1   2 75
76 10   1             2   1                       1 1           1     1               1                           1         76
77 10                   1                   1                 1             1   1     1   1 1       1 1                     77
78 15       1               2     1           1     1                   1       1                 1     2 1 1 1   1         78
79 12       1               1 1         1         1     1               1       1   1               1 1   1                 79
80 14 1                 1           1     1                 1             1 1 1       1 1 1               1         1     1 80
81 11   1 2     1     1       1                   1 1                 1               1             1                       81
82 9       1             1                                                       1     2   1     1           1 1           82
83 12         2             1 1                     1         1               1                 2       1   1   1           83
84 7         1   1                                           1                         1       1             1       1     84
85 11         1 1                     1       1 1                                               2     2     1     1         85
86 6               1                     1           1 1                                                     1           1 86
87 7   1                                                 1       1       1           1                   1             1   87
88 14                           1   1     1     2         2                         1   1                 1   1   2 1       88
89 11 1                 1   1   1   1   1   1         1         1                                       1       1           89
90 18           1 1   2                 1 2 1     1         1       1         2   1         1                     1   1   1 90
91 8                                   1       1                 1     1           1 1 1       1                           91
92 15     1   1           1       1                                   1 2                   2       1   1       2 1 1       92
93 13         1         1         1     1 1 1 1                     1       1         1   1 1 1                             93
94 10             1             1   1         1             2                             1                       2 1       94
95 7                           1   1 1     1                                                           1             2     95
96 8                                 1   1 1       3                                         1     1                       96
97 10 1 2                 1                   1                             1         1         1                       2   97
98 12   1             1       1     1 1 1   1             1 1     1               1       1                                 98
99 17                 2 1     1     1             2 2               1     1 1                 1 1 1   1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng