BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng
00 17                   1   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1         1     1   1         1     1       00
01 10 1       1                   1 2             1             1                 1       1 1                               01
02 6 1             1                                             1                   1   1                             1   02
03 13                         1     1           1                       1         2   1 1         1               1 1 1   1 03
04 8         1                                                   1   1   1 1           1             1       1             04
05 9     1                   1                         1         1             1           1         1     1   1           05
06 14     1     1       1                     1         3 1         1   1 1                       2       1                 06
07 14 1       1           2                       1   1       2 1                       1           1       1     1   1     07
08 7         1                           1                     1       1                             1       1       1     08
09 10                                           1   1   1 1         1 1             1 1 1                   1               09
10 9     1 1                 1       1       1                     1               1                       1             1 10
11 8           2   1                     1         1         1                                       1           1         11
12 6       1   1                                                 1     1                                       1   1       12
13 8               1                         1 1       1             1                   1             1   1               13
14 11 1       1                                             1       1           1             1     1 1   1   2             14
15 9                           1     1                 1         1 1     1       2       1                                 15
16 9 1                                               1       1 1     1 1                                       1     1   1 16
17 9     1           1       1   1                                   1       1       1           2                         17
18 14     1         2         1                           1   1         1   1             2         2     1             1   18
19 8                                                   1   1 2     1                           1               1   1       19
20 16                 1     1         1 1                       1         2   3 2           2   1   1                       20
21 9             1                         2                   1         1 1     1           1                       1     21
22 8                           1                   1                     1     1                 2   1         1           22
23 13   1                 1                   1   1 1   1                   1 1                   1       1     1   1   1   23
24 10     1 1                 1 1     1               1                                       1           1               2 24
25 8                             1   1                               1           1   1             1                 1   1 25
26 8                       1       1         2 1                                       1           1                   1   26
27 18 1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1                     1   1     1         1           1     1           27
28 9     1 1       1 2       1 1                                                                             1   1         28
29 16               1       1     1   1 1 1   1 1   1           2         1                     1             1 1         1 29
30 11     1       1 1   1 1             1                 1                           1 2               1                   30
31 4                                                       1   1                   1 1                                     31
32 14         1                             1     1 1     1   1     1   1               1       1   1   1 2                 32
33 5     1                     1 1                                 1                             1                         33
34 9             1                             1             1       1         1 1           1             1 1             34
35 8           1         1           1   1                   1     1                               1           1           35
36 12               1   1                       1         2                 1         1   1   1             1       1   1   36
37 13 1           1     1             2 1                 1 1             1 1   1   1                   1                   37
38 7                     1 1   1                       1                           1                   1                 1 38
39 13 1 1         1                             1           1 1       1     1 1               1               1   1     1   39
40 10   1     2         1 1       2                                                             2     1                     40
41 10 1         1     1   1             1     1       1   1                                 1     1                         41
42 8   1   1   1       1       1                   1             1         1                                               42
43 14   1     1   1   1           2                   1 1   1                         1       1                   1 1     1 43
44 12               1     1             1   1                     1     1 1 1 1         1   1           1                   44
45 14         1           1                     2   1   1   1       1   1 2     1                   1               1       45
46 9                           1         1                       1   1     1   1 1         1                             1 46
47 11                   1           1       1                 1   1                       1     2         1 1 1             47
48 11       1 1                               1             1   1           1                         2   1 2               48
49 11   1                     2         1                           1       1   2       1   1             1                 49
50 10   1   1             1             1         1                     1                       1           1     1     1   50
51 6           1                                 1     1             1         1                 1                         51
52 9                         1 1 1       1                 1   1       1                                             2     52
53 11                 1     1 1       1                           1 1             1   1                     1         1 1   53
54 11                   2         1         1               1                 1             1     1 1           2           54
55 9   1   1     1                                       1             1       1             1 1       1                   55
56 6       1                   1     1 1                                                         1               1         56
57 12   1   1 1     1   1             1           1           1               1                 1 1 1                       57
58 12             1             3                     1 1       1 1     1   1                                     1       1 58
59 7                   1               1                                                       1     2           2         59
60 16             1 1             1                 1 1       1                 1   1 1 2               3 1           1     60
61 9 1     2         1                     1         1 1 1                         1                                       61
62 12                   1       1 2   1   2   1             1       1         1           1                                 62
63 13   1 1     1 1   1     1               1 1     1     1       1             1                       1                   63
64 16         1 1 1   1     1         1 1 1 1                               1       1   1 1             1         1 1       64
65 10         1   1 1     2         1             1             1                                     1   1                 65
66 15   1       1   1 1                               1           2 1 1           1             1 1             1 1 1       66
67 15     1     1 1         1               1   1 1   1   1           1             1   1 1                       1 1       67
68 9   1   1             1     1       1 1     1                         1                                       1         68
69 11                                   1   1                           1           1   1   2     1   1             1     1 69
70 2                                                                                                         1         1   70
71 12   1 1           1     2             1           1                         1   1                           1   2       71
72 8       1                     1 1             1       1                           1                 1       1           72
73 12         1                             1     2                       1       1       1   1   1       1     1         1 73
74 8 1 1         1                 2                 1                       1                             1               74
75 14         1         1     1     1     1           1     1   1       1                   1           2     1     1       75
76 16 1   1   1             2     1       1 1           1   1         1 1   1       1               1         1             76
77 10   1               1           1   1             1       1                   1                 1         1         1   77
78 15           1 1                 1         1 2   1     2             1               1   1   1         1 1               78
79 9           1         1                 1 1         1   1         1                                     1 1             79
80 7       1         1   1                       1               1                 1                                 1     80
81 9                                 1             2 1               1     1         1                           1     1   81
82 12 1 1           1     1               1       1                                 1       1     1   1             1   1   82
83 7                     1               1                           1             1 1                 1     1             83
84 17           1                   2     1                 1       1         1       2 1     1             1   1     2 2   84
85 11         1   1 1               1         1                                                     1     1   1   1   1 1   85
86 11 2     1                 1 1                                 1                     1                             1 1 2 86
87 10       1   1     2     1                                   1     1       1                           1           1     87
88 13 2                         1             1 1 1 1                         1           1   2     1             1         88
89 12   1 1 1     1   1 1     1   1         1                                       1 1                   1                 89
90 8     1                     1 1           1     1                       1                   1                     1     90
91 18             1         1                 1   1 1   1     1       1       1   1       3   1       1     2       1       91
92 8                         1         1   1                           1     1   1           1     1                       92
93 9           1   1 1       1                     1           1 1               1       1                                 93
94 17 1                     1       1 1       1   1       1 1 1 1   1               1       2           1       1   1       94
95 12               1 1       1     1                 1     2 1 1                           1         2                     95
96 12                                 1               1           1         1         1       1 1     1 1       1       1 1 96
97 7     1                                                                   1   1             1             1       1 1   97
98 8   1                   1           1   1                             1     1           1                             1 98
99 9     1             1                       1                   2             1           2                           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng