BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9           1 1         1       1                                   1                 1           1     1     1         00
01 12     1                           1         1     1   1         1 1                     1                   1   2     1 01
02 7                                                                           1   1   1       1       2   1               02
03 9                         1                                   1 1             1 1                         1 1 1   1     03
04 12                 1   1               1                           1                 1       1 1       1       1   1   2 04
05 16     2 1   1     2     1 1         1         1                     1               1         1 1   1                 1 05
06 10   1   1                       1   1           1       1 1         1     1                     1                       06
07 11     1             1                 1     2     1                       1             1   1       1                 1 07
08 6                                 1                   1               1 1                               1 1             08
09 8       1       1           1             1       1                       1   1                   1                     09
10 18 1           1             1   1   1     1           1       1       1 3   1               1   1     1     1         1 10
11 12               1   1             1 1         1           1                                         2   1 1 1   1       11
12 8               1                                   1   1           1   1                 2         1                   12
13 11                 1         1         1           1 1                 1 1       1 1   1                   1             13
14 12                             2             1 1     1     2                         1     1   1             1     1     14
15 7     1     1                                 1                             1                     1     1 1             15
16 11                       1     1 2           1               1                           1 1     1           1       1   16
17 10 1   1             1     1                                             1     2   1         1               1           17
18 8               1             1         1                                                                   1 1     3   18
19 8                           2             1               1 1           1         1                                 1   19
20 11       1   1     1                     1 1       1         1   1 1       1       1                                     20
21 14       1       1     2     1                               1     2   2           1                 1 1 1               21
22 11       1       2     1   1       1                                                     2 1               1       1     22
23 3                                 1                                                       1     1                       23
24 11     1 1     2     1   1                       1       1       1                   1           1                       24
25 5                     1                     1         1   1                   1                                         25
26 13 1     1   1   1       1     1   1                   1   1                     2       1                     1         26
27 10   1         1                                               1       1             1   1             1         1 1 1   27
28 12                 1     1               1   1 1       1                   1 1         1           1   1               1 28
29 14 1         1   1               1 1 1     1                       1     1       1   1   1     1         1               29
30 14 1                     1   1         1 1             1 1 1 1       1         1     1   1             1                 30
31 7                                 1                           1 1 1     1                     1               1         31
32 8     1                                   1             1     1                 1                   1     2             32
33 11 1         1     1       1                 2                                     1   1   1         1           1       33
34 10                 1                           1     1 1         1     1     1 1         1                   1           34
35 13 1           1       1                     1   1 1         1   1 2           1         1                       1       35
36 11 1                     1           1           1 1 1                           1                             2   1   1 36
37 13   1     3 1           1 1               1     1                       2           1                 1                 37
38 5                                       2 1                   1       1                                                 38
39 12                   1 1     1           1           1         1           1           1   1                 1   1   1   39
40 15         1   1         1     1     1     1 1     1       1 1   1           1                 1 1                 1     40
41 14             2                               1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1   1 1   41
42 10       1 1                                 1                       1 1   1       1 1                 1               1 42
43 10   1                 1   1           1                       1           1     1         1 1                 1         43
44 6                         1                       1                 1       1       1                     1             44
45 12   1   1 1         1           1                         1             1 1             1   1               1   1       45
46 10 1         1 1                       1                 1 1 1                             1 1                   1       46
47 7               1         1     1                                                     1 1                       1 1     47
48 16         1   1       1 1   1                   2         1     1     1   1     1 1     1   1         1                 48
49 8         1               1       1             1 1     1 1                                             1               49
50 9     1       1                       1             1         1   1                         1                   1 1     50
51 9           1               1   1     1       1                                       1                 1     1 1       51
52 15 1 1 1   1                   1       1       1           1               1       1       1           1 2           1   52
53 13                     1 1                     1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         1       53
54 15 1                   1   1                     1   1       1         1         2 1 2     1               1         1   54
55 10           1   1   1             1       1 1     1     1       1     1                                                 55
56 12   1 1                                 1     1       1 1   2   1           1       1         1                         56
57 15 1     1           1     1 1   3             1     2           1             1                     1   1               57
58 15                   2 1             2 1 1 2       1         1                   1     1         1 1                     58
59 11   1       1         1                 1         1               1 1     1     1                   1               1   59
60 12     1             1       2 1   1                               1                   1 1         1               1   1 60
61 8                             1 1       1                           1                 2             1             1     61
62 17 1 1               1   1     1   1 1         1   1   1 1 1         1       1                     1         1       1   62
63 12   1             1                               1 1 1             1             1 1         1         1 1 1           63
64 7                                                   1         2         1   1             1                         1   64
65 11   1   1     1   1         1                   1       1       1         1           1   1                             65
66 8                       1           1               1         1   1   1         1     1                                 66
67 9                       1       1                       2         1 2       1                             1             67
68 10         1       1           1               1                 1             1         1   1   1             1         68
69 9   1       1                                                   1                   1     1   1   1               2     69
70 12         1   1                                                           1       2         1 2 1     1 1           1   70
71 2                                                                                                 1   1                 71
72 14   1             2   2         1                           1 1             1       1 1             2         1         72
73 8 1         1       1     1                           1                           1             1                     1 73
74 15         2             1     1   2 1               1               1   1                     1   1   1 1 1             74
75 7           1     1                                                         1         1       1   1 1                   75
76 12       1             1       1 1       1     1                       1   1 1 1 1                     1                 76
77 14                   2         1       1     2 1     2   1     1               1                                 1 1     77
78 16     2   1       1 1     1           1   1   1                               1       1 1   1     1   1           1     78
79 7     1                                   1             1       1             1           1               1             79
80 9       1 1         1                   1   1   2             1             1                                           80
81 7                     1 1           1                     1       1     1                               1               81
82 8             1             1 1   1                       1                                 1                 1     1   82
83 7   1           1   1                                 2                                                       1       1 83
84 8             1                       1 1 1                         1               1                         1 1       84
85 14 1 2 2                         1   2                           1 1           1                 1     1         1       85
86 7                       1     1     1                 1 1                     1                     1                   86
87 5             1             1         1 1                                                                             1 87
88 11     1           1           1           1   1                           1                 1             1 2   1       88
89 18 1     2       1         1       1         1     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1   1     89
90 10             1 1                     2 1                         1   1                     1   1                     1 90
91 10 1       1               1                       1           1                           1   1         1   1         1 91
92 15   2     1     2     1     1     1       1               1                   1   1             1                   1 1 92
93 14       1   1                     1   1 1       1             1   1           1             1 1   1     1           1   93
94 17         1 1     1           1                 3                   1       3         1 1   1     1       2             94
95 11 1               1                       1                 1   1       1 1       1             1 1         1           95
96 8                         1     1                       1           1 1         1                   1         1         96
97 11       1   1   1                     1         1                                         1   1 1         1     1   1   97
98 5               1         1                           1                                       1                   1     98
99 12                           1       2   1   1       1       1                         1         1 1                   2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng