BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10         1                 1           1     1     1               1                             1   1 1             1 00
01 12     1 1                     1                   1   2     1   1       1             1                   1       1     01
02 14                 1   1   1       1       2   1                     1     1 2   1               1           1           02
03 14   1 1             1 1                         1 1 1   1       1   1           1                 1           1   1     03
04 16       1                 1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1   1   1   1   1         04
05 9         1               1         1 1   1                 1                                       1       2           05
06 8         1     1                     1                           1       1               1         1     1             06
07 9               1             1   1       1                 1     1               1     1     1                         07
08 8           1 1                               1 1                   1   1                             1           1     08
09 14               1   1                   1                     1 2         1   1 1           1 1 1   1           1       09
10 15   1       1 3   1               1   1     1     1         1           1     1   1                               1     10
11 8                                         2   1 1 1   1                                               1 1               11
12 13         1   1                 2         1                         1           1 1       1       1             1   1 1 12
13 8           1 1       1 1   1                   1                     1                                     1           13
14 7                         1     1   1             1     1                                   1             1             14
15 8                 1                     1     1 1                                         1   1               1     1   15
16 12 1                           1 1     1           1       1           1       1             1     2   1                 16
17 12             1     2   1         1               1                             2       1             1 1       1       17
18 11                                                 1 1     3             1       2   1       1       1                   18
19 11 1           1         1                                 1             1       1 1   1     1               1     1     19
20 12 1   1 1       1       1                                       1   1   1     1       1         1   1                   20
21 17 1     2   2           1                 1 1 1               1         1             1   1 1         1 1       1       21
22 7                             2 1               1       1               1                       1                       22
23 10                               1     1                       1 1                         1   1       2       1 1       23
24 8     1                   1           1                       1         1           1 1                     1           24
25 1                   1                                                                                                   25
26 14                     2       1                     1             1   1   1 1 1     1     1                 1       2   26
27 21   1       1             1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 1   2   2       1     27
28 8               1 1         1           1   1               1                       1                             1     28
29 16       1     1       1   1   1     1         1               1   1             1               1   2   2         1     29
30 10 1       1         1     1   1             1                 1           1                                     1     1 30
31 8   1 1 1     1                     1               1         1                                                       1 31
32 10   1                 1                   1     2               1             1                     1 1     1           32
33 8                       1   1   1         1           1           1           1                   1                     33
34 9     1     1     1 1         1                   1           1     1                   1                               34
35 11 1   1 2           1         1                       1                                 1                 1       1 1   35
36 8                     1                             2   1   1                           1     1           1             36
37 10             2           1                 1                         1 1     1 1   1                         1         37
38 4   1       1                                                   1                               1                       38
39 10   1           1           1   1                 1   1   1                                             1 1 1           39
40 11 1   1           1                 1 1                 1                 1       2             1               1       40
41 12 1         1                         1     1       1   1 1                                 1             1   1   1 1   41
42 12         1 1   1       1 1                 1               1 1 1       1           1                       1           42
43 11   1           1     1         1 1                 1                       1     1                           1   1 1   43
44 6         1       1       1                     1                               1                   1                   44
45 14             1 1             1   1               1   1       1     1   2             1     1   1               1       45
46 6 1                             1 1                   1               1                                             1   46
47 8                           1 1                       1 1                           1             1         1 1         47
48 13     1     1   1     1 1     1   1         1                       1       1         1       1                 1       48
49 8                                             1                   1                     1 1             1     1 1     1 49
50 9   1   1                         1                   1 1                                   1 1       1           1     50
51 10                           1                 1     1 1       1   2         1           1                           1   51
52 13               1       1       1           1 2           1     1 1                             1   1 1         1       52
53 13 1       1   1 1     1 1           1   1   1         1                               1                       1     1   53
54 14 1         1         2 1 2     1               1         1         1     1       1                                 1   54
55 11     1     1                                                     1       2 1               1       1     1       1   1 55
56 9 2   1           1       1         1                                     1 1                                         1 56
57 10     1             1                     1   1                     1 1           1 1       1         1                 57
58 9 1                   1     1         1 1                                   1                 2   1                     58
59 9       1 1     1     1                   1               1                         1   1                             1 59
60 10       1                   1 1         1               1   1       1       1         1           1                     60
61 12         1                 2             1             1                 1 1 1               1       1     1       1   61
62 16         1       1                     1         1       1           2     1         2         2             1   1 2   62
63 11         1             1 1         1         1 1 1                                       1 1             1           1 63
64 12   2         1   1             1                         1                   1     1     1       1   1       1         64
65 12     1         1           1   1                               1             1         2       2             1     1   65
66 10   1   1   1         1     1                                   1 1               1   1                             1   66
67 10       1 2       1                             1                                     2     1   1                   1   67
68 7     1             1         1   1   1             1                                                             1     68
69 13     1                   1     1   1   1               2       1             1     1     1             1     1         69
70 16               1       2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1                           70
71 8                                       1   1                               1       1   1           1   1 1             71
72 14 1 1             1       1 1             2         1                 1         1         1       1         1   1       72
73 7                       1             1                     1   1   1                             1     1               73
74 14         1   1                     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1                             1       74
75 8                 1         1       1   1 1                                   1     1               1                   75
76 12           1   1 1 1 1                     1                                                 1     1   1       2     1 76
77 10   1               1                                 1 1           1                     1     1 1         1     1     77
78 11                   1       1 1   1     1   1           1                 1                 1           1   1           78
79 10     1             1           1               1               1   1 2 1           1                                   79
80 6   1             1                                           1       1 1                                     1         80
81 9       1     1                               1                       2   1     1             1             1           81
82 12                                 1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2               1       82
83 7                                                   1       1               1     1     1 1                   1         83
84 16         1               1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2         1                   84
85 9     1 1           1                 1     1         1       1                                           2             85
86 8                   1                     1                       1       1 1     1           1     1                   86
87 3                                                           1                             1         1                   87
88 11               1                 1             1 2   1                         1           1 1               1       1 88
89 12 1 1       1           1               1         1 1   1                 1                               1     1     1 89
90 9       1   1                     1   1                     1             1           1                 1     1         90
91 9   1                           1   1         1   1         1     1                                             1     1 91
92 10                   1   1             1                   1 1                 1       1           1       1       1     92
93 13   1   1           1             1 1   1     1           1       1   1     1                             1 1           93
94 12         1       3         1 1   1     1       2                                                       1             1 94
95 19 1   1       1 1       1             1 1         1           1     1 1         1   1         1         2   1     1   1 95
96 13         1 1         1                   1         1             1               1 1     1   1   2   1                 96
97 14                               1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1             1   1             1 97
98 7                                   1                   1                         1     2                             2 98
99 11 1                         1         1 1                   2   1             1             1 1                     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
Ngày
/
Tháng