BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6                               1             1                             1 1         1       1                       00
01 10 1           1                           1           1       1       1                           1         1     1   1 01
02 8           1   1 1 1         2                   1       1                                                             02
03 5           2     1                                   1                                   1                             03
04 7                     1 1   1                               1                     1   1               1                 04
05 21   1                   1     3         1   1   1 1   1     1         2 1   1     2     1 1         1         1         05
06 9         1           1   1                   1                     1   1                       1   1           1       06
07 9                   1                           1   1                 1             1                 1     2     1     07
08 5                       1                   1       1                                             1                   1 08
09 13             1       1     1     2     1       1               1       1       1           1             1       1     09
10 12 1                 1 1       1                     1             1           1             1   1   1     1           1 10
11 10       1 1                                     1           1 1                 1   1             1 1         1         11
12 6       1   1                                 1         1                       1                                   1   12
13 10 1 1               1     1             1                                         1         1         1           1 1   13
14 13 1   1         1       1 1 1                           1   1                                 2             1 1     1   14
15 7               1     1                   1                     1     1     1                                 1         15
16 11     1               1               1   1     1 1                                     1     1 2           1           16
17 8     1       1                             1             1       1   1             1     1                             17
18 11         1                   1 1   1               1 1 1   1                   1             1         1               18
19 5   1                                       1                                               2             1             19
20 12           1   1           1     1         1 1                         1   1     1                     1 1       1     20
21 9                                     1   1 1       1                   1       1     2     1                           21
22 8                       2                                               1       2     1   1       1                     22
23 11       2   1         1         1     1         1   1 1       1                                   1                     23
24 9                                 1   1                               1 1     2     1   1                       1       24
25 10             1       1         3               1         1                           1                     1         1 25
26 13   1           1                         2                 1     1     1   1   1       1     1   1                   1 26
27 5                                           1           1   1       1         1                                         27
28 10                 1                   1             1     1                       1     1               1   1 1       1 28
29 13   1 1   1                             1           1         1   1         1   1               1 1 1     1             29
30 12               1 1   1       1       1                     1     1                     1   1         1 1             1 30
31 8     1     1 1   1                 1   1               1                                         1                     31
32 7 1   1                 1 1           1                               1                                   1             32
33 10           1     2                                             1 1         1     1       1                 2           33
34 12 1   2         1 1                     1     1     1                             1                           1     1 1 34
35 16     1     1         1 1       1 1   1 1   1             1       1           1       1                     1   1 1     35
36 10       1   1         1                           1               1                     1           1           1 1 1   36
37 17           2           1   1             1           1     1   1   1     3 1           1 1               1     1       37
38 10           1   1   2             1                     1 1                                             2 1             38
39 15               1                   1 1 1     1       1 1     1 2                   1 1     1           1           1   39
40 15     1   1           1             1             1     1   1             1   1         1     1     1     1 1     1     40
41 11                   1                       1   1               1             2                               1 1 1 1 1 41
42 8                     1         1       1         1       1             1 1                                 1           42
43 15   1       1           1   1 1   1 2   1           1   1           1                 1   1           1                 43
44 7                         1                         1   1 1   1                           1                       1     44
45 11   1     1               1             1     1     1               1   1 1         1           1                       45
46 14       1         1 1   1 1 1   1 1 1             1               1         1 1                       1                 46
47 10               1         1   1           1       1   1         1               1         1     1                       47
48 11               2                                     1       1           1   1       1 1   1                   2       48
49 10       1         1         1 1                         1                 1               1       1             1 1     49
50 13 1     1   1     1 1                     1 1 1               1       1       1                       1             1   50
51 7 1                                       1                                 1               1   1     1       1         51
52 15 1     2   1                         1               1 1   1     1 1 1   1                   1       1       1         52
53 8   2                       1     1                         1                         1 1                     1         53
54 12 1     1     1 1       2                           1             1                   1   1                     1   1   54
55 12         1     1       1   1               1                               1   1   1             1       1 1     1     55
56 8                                                             3     1 1                                 1     1       1 56
57 16         1                         2   2                         1     1           1     1 1   3             1     2   57
58 18   2       1                 1     1         2           1                         2 1             2 1 1 2       1     58
59 7     1                           1                                 1       1         1                 1         1     59
60 16               1 1 1     1 1       2             1   1         1     1             1       2 1   1                     60
61 9   1                   1                 1       2             1                             1 1       1               61
62 13             1                       1   1                       1 1               1   1     1   1 1         1   1   1 62
63 6 1                                                                 1             1                               1 1 1 63
64 5     1                         1           1                 1                                                     1   64
65 13 1     1                         1             1 1     1       1   1   1     1   1         1                   1       65
66 8   1                 1   1                           1     1                           1           1               1   66
67 5 1                           1           1                                             1       1                       67
68 10         1       1                     1     1 1         1               1       1           1               1         68
69 8         1           1           1   1         1     1             1       1                                           69
70 7                                   1   1   1   1           1             1   1                                         70
71 6         1                 1 1           1           2                                                                 71
72 13 1   1   1           1         1     1     1                       1             2   2         1                       72
73 12         1               1 2         1         1   1             1         1       1     1                           1 73
74 12   1             1   1                                     1             2             1     1   2 1               1   74
75 6       1                         1                           2             1     1                                     75
76 15             1           4                         1 1 1     1         1             1       1 1       1     1         76
77 16     1       2     1         1                 1 1                                 2         1       1     2 1     2   77
78 20     1           2 1           1       1       1 2 1       1         2   1       1 1     1           1   1   1         78
79 6 1           1               1             1                         1                                   1             79
80 14         1   1   1                   3       1                         1 1         1                   1   1   2       80
81 5                                                         1   1                       1 1           1                   81
82 8                 1             1                       1     1               1             1 1   1                     82
83 8                           1     1                       1         1           1   1                                 2 83
84 9         1                               1   1                 2             1                       1 1 1             84
85 12   1                               1             1             1 1 2 2                         1   2                   85
86 9       1                       1             1 1   1                                   1     1     1                 1 86
87 15     1 1     2 1   2           1       1             1       1               1             1         1 1               87
88 14 1           1 1   1       1 1   1 1                           1     1           1           1           1   1         88
89 18     1   1         1                       1 1   1 1     2       1     2       1         1       1         1     1   1 89
90 11 1 1         1           2                               1                   1 1                     2 1               90
91 14         2   1 1               1             1   1   1   1     1 1       1               1                       1     91
92 18                           1   1 1 1     1 2 1         1           2     1     2     1     1     1       1             92
93 9   1                   1             1                                 1   1                     1   1 1       1       93
94 14       2           1                         1 1           1   1         1 1     1           1                 3       94
95 10 1                     1   1       1     2             1         1               1                       1             95
96 10       1     1     1   1         1                       2     1                         1     1                       96
97 10   1       1                   1   1                       1           1   1   1                     1         1       97
98 8                     1           1     1       1       1                       1         1                           1 98
99 9     1                   1   1                                                             1       2   1   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng