BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7     1             1                             1 1         1       1                                   1             00
01 10               1           1       1       1                           1         1     1   1         1 1               01
02 6   2                   1       1                                                                                 1   1 02
03 6                           1                                   1                                   1 1             1 1 03
04 6 1                               1                     1   1               1                           1               04
05 20   3         1   1   1 1   1     1         2 1   1     2     1 1         1         1                     1             05
06 10                   1                     1   1                       1   1           1       1 1         1     1       06
07 9                     1   1                 1             1                 1     2     1                       1       07
08 6                 1       1                                             1                   1               1 1         08
09 13 1     2     1       1               1       1       1           1             1       1                       1   1   09
10 15   1                     1             1           1             1   1   1     1           1       1       1 3   1     10
11 9                     1           1 1                 1   1             1 1         1           1                       11
12 7                   1         1                       1                                   1   1           1   1         12
13 9             1                                         1         1         1           1 1                 1 1       1 13
14 10 1                           1   1                                 2             1 1     1     2                       14
15 6               1                     1     1     1                                 1                             1     15
16 10           1   1     1 1                                     1     1 2           1               1                     16
17 9                 1             1       1   1             1     1                                             1     2   17
18 10   1 1   1               1 1 1   1                   1             1         1                                         18
19 7                 1                                               2             1               1 1           1         19
20 14 1     1         1 1                         1   1     1                     1 1       1         1   1 1       1       20
21 14           1   1 1       1                   1       1     2     1                               1     2   2           21
22 6                                             1       2     1   1       1                                               22
23 7     1     1         1   1 1       1                                   1                                               23
24 11       1   1                               1 1     2     1   1                       1       1       1                 24
25 10     3               1         1                           1                     1         1   1                   1   25
26 14               2                 1     1     1   1   1       1     1   1                   1   1                     2 26
27 7                 1           1   1       1         1                                               1       1           27
28 11           1             1     1                       1     1               1   1 1       1                   1 1     28
29 13             1           1         1   1         1   1               1 1 1     1                       1     1       1 29
30 14   1       1                     1     1                     1   1         1 1             1 1 1 1       1         1   30
31 8         1   1               1                                         1                           1 1 1     1         31
32 6           1                               1                                   1             1     1                 1 32
33 7                                     1 1         1     1       1                 2                                     33
34 11             1     1     1                             1                           1     1 1         1     1     1 1   34
35 17     1 1   1 1   1             1       1           1       1                     1   1 1         1   1 2           1   35
36 8                       1               1                     1           1           1 1 1                           1 36
37 16 1             1           1     1   1   1     3 1           1 1               1     1                       2         37
38 8       1                     1 1                                             2 1                   1       1           38
39 16         1 1 1     1       1 1     1 2                   1 1     1           1           1         1           1       39
40 16         1             1     1   1             1   1         1     1     1     1 1     1       1 1   1           1     40
41 12                 1   1               1             2                               1 1 1 1 1     1         1           41
42 10     1       1         1       1             1 1                                 1                       1 1   1       42
43 15 1 1   1 2   1           1   1           1                 1   1           1                       1           1     1 43
44 8                         1   1 1   1                           1                       1                 1       1     44
45 11             1     1     1               1   1 1         1           1                         1             1 1       45
46 12 1   1 1 1             1               1         1 1                       1                 1 1 1                     46
47 8   1           1       1   1         1               1         1     1                                                 47
48 14                           1       1           1   1       1 1   1                   2         1     1     1   1     1 48
49 10 1 1                         1                 1               1       1             1 1     1 1                       49
50 10               1 1 1               1       1       1                       1             1         1   1               50
51 6               1                                 1               1   1     1       1                                   51
52 13           1               1 1   1     1 1 1   1                   1       1       1           1               1       52
53 11 1     1                         1                         1 1                     1             1       1   1 1     1 53
54 10                         1             1                   1   1                     1   1       1         1         2 54
55 12 1               1                               1   1   1             1       1 1     1     1       1     1           55
56 13                                   3     1 1                                 1     1       1 1   2   1           1     56
57 17         2   2                         1     1           1     1 1   3             1     2           1             1   57
58 17   1     1         2           1                         2 1             2 1 1 2       1         1                   1 58
59 10       1                                 1       1         1                 1         1               1 1     1     1 59
60 13 1       2             1   1         1     1             1       2 1   1                               1               60
61 8               1       2             1                             1 1       1                           1             61
62 16           1   1                       1 1               1   1     1   1 1         1   1   1 1 1         1       1     62
63 6                                         1             1                               1 1 1             1             63
64 8     1           1                 1                                                     1         2         1   1     64
65 14       1             1 1     1       1   1   1     1   1         1                   1       1       1         1       65
66 9                           1     1                           1           1               1         1   1   1         1 66
67 10   1           1                                             1       1                       2         1 2       1     67
68 10             1     1 1         1               1       1           1               1                 1             1   68
69 7       1   1         1     1             1       1                                                   1                 69
70 8         1   1   1   1           1             1   1                                                           1       70
71 5 1 1           1           2                                                                                           71
72 12     1     1     1                       1             2   2         1                           1 1             1     72
73 10 2         1         1   1             1         1       1     1                           1                           73
74 11                                 1             2             1     1   2 1               1               1   1         74
75 6       1                           2             1     1                                                         1     75
76 15                         1 1 1     1         1             1       1 1       1     1                       1   1 1 1 1 76
77 15   1                 1 1                                 2         1       1     2 1     2   1     1               1   77
78 17     1       1       1 2 1       1         2   1       1 1     1           1   1   1                               1   78
79 7   1             1                         1                                   1             1       1             1   79
80 13           3       1                         1 1         1                   1   1   2             1             1     80
81 8                               1   1                       1 1           1                     1       1     1         81
82 8     1                       1     1               1             1 1   1                       1                       82
83 8 1     1                       1         1           1   1                                 2                           83
84 9               1   1                 2             1                       1 1 1                         1             84
85 14         1             1             1 1 2 2                         1   2                           1 1           1   85
86 10     1             1 1   1                                   1     1     1                 1 1                     1   86
87 8     1       1             1       1               1             1         1 1                                         87
88 11 1 1   1 1                           1     1           1           1           1   1                           1       88
89 19                 1 1   1 1     2       1     2       1         1       1         1     1   1 1   1 1       1           89
90 8                               1                   1 1                     2 1                         1   1           90
91 11     1             1   1   1   1     1 1       1               1                       1           1                   91
92 20 1   1 1 1     1 2 1         1           2     1     2     1     1     1       1               1                   1   92
93 10           1                                 1   1                     1   1 1       1             1   1           1   93
94 15                   1 1           1   1         1 1     1           1                 3                   1       3     94
95 12 1       1     2             1         1               1                       1                 1   1       1 1       95
96 10       1                       2     1                         1     1                       1           1 1         1 96
97 8     1   1                       1           1   1   1                     1         1                                 97
98 7       1     1       1       1                       1         1                           1                           98
99 8   1                                                             1       2   1   1       1       1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
Ngày
/
Tháng