BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15                   1 1       1                               1   1       1 1 1 1     1     1   1               2     1 00
01 9 1     1                                   1       1                   1 2             1             1                 01
02 9   1   1 1 1         1             1       1             1                                             1               02
03 6                                 1       1                         1     1           1                       1         03
04 9   1               1       1 1                     1                                                   1   1   1 1     04
05 11                   1 1   1       1   1   1     1                   1                         1         1             1 05
06 15         1 1                   1     1         1     1       1                     1         3 1         1   1 1       06
07 12                 1       1     1           1       1           2                       1   1       2 1                 07
08 10       2 1             1       1 1                 1                           1                     1       1         08
09 15   1 1 1   1   1             1       1 1 1                                           1   1   1 1         1 1           09
10 8                     1           1             1 1                 1       1       1                     1             10
11 8       1                           1                 2   1                     1         1         1                   11
12 11   1 1           1     1 1     1       1         1   1                                                 1     1         12
13 7               1               1                         1                         1 1       1             1           13
14 11       3       1             1 1           1       1                                             1       1           1 14
15 10   1       1                       1     1                           1     1                 1         1 1     1       15
16 10               1         2     1           1                                               1       1 1     1 1         16
17 10     2             1     1                     1           1       1   1                                   1       1   17
18 14 1     1         1   1 1             1         1         2         1                           1   1         1   1     18
19 6         1                                                                                   1   1 2     1             19
20 16           2               1       1                       1     1         1 1                       1         2   3 2 20
21 7                                       1               1                         2                   1         1 1     21
22 5                     1                                               1                   1                     1     1 22
23 12 1       1                         1 1       1                 1                   1   1 1   1                   1 1   23
24 7                         1                     1 1                 1 1     1               1                           24
25 6                       1     1         1                               1   1                               1           25
26 8     1                 1 1                                       1       1         2 1                                 26
27 15                                       1   1   1     1       1   1 1         1 1 1   1 1 1                     1   1   27
28 11 1   1     1 1                                 1 1       1 2       1 1                                                 28
29 16 2     1       1                                         1       1     1   1 1 1   1 1   1           2         1       29
30 15             1   1 1 1 1 1   1     1           1       1 1   1 1             1                 1                       30
31 6         1                   1     1     1                                                       1   1                 31
32 15             1   1           1   2     1 1         1                             1     1 1     1   1     1   1         32
33 8                       1   1       1     1     1                     1 1                                 1             33
34 7                       1         1                     1                             1             1       1         1 34
35 9     1           1         1                         1         1           1   1                   1     1             35
36 10   1         1             1           1                 1   1                       1         2                 1     36
37 12                                     1     1           1     1             2 1                 1 1             1 1   1 37
38 9 1   1     1           1     1                                 1 1   1                       1                         38
39 13         2             2                   1 1         1                             1           1 1       1     1 1   39
40 12   1       1 1   1     1                     1     2         1 1       2                                               40
41 13     1         2 1                       1 1         1     1   1             1     1       1   1                       41
42 12                 1 1       1       1         1   1   1       1       1                   1             1         1     42
43 10                     1                       1     1   1   1           2                   1 1   1                     43
44 13                 1 1   1             1                   1     1             1   1                     1     1 1 1 1   44
45 17           1     1             1 1       1         1           1                     2   1   1   1       1   1 2     1 45
46 11               1     1           1   1   1                           1         1                       1   1     1   1 46
47 10   1     1 1 1         1                                     1           1       1                 1   1               47
48 9     1                       1           1       1 1                               1             1   1           1     48
49 12             1                 1   1 1       1                     2         1                           1       1   2 49
50 10 1           1 1               1             1   1             1             1         1                     1         50
51 9 1 1                     1     1                     1                                 1     1             1         1 51
52 11       3                           1                               1 1 1       1                 1   1       1         52
53 7               1                                           1     1 1       1                           1 1             53
54 11 1 1           1     1     1                                 2         1         1               1                 1   54
55 8         1                             1     1   1     1                                       1             1       1 55
56 7         1                         1     1       1                   1     1 1                                         56
57 12                 1   1   1                   1   1 1     1   1             1           1           1               1   57
58 15     1         1           1       1   1               1             3                     1 1       1 1     1   1     58
59 4               1                     1                       1               1                                         59
60 12 1   1     2                   1                       1 1             1                 1 1       1                 1 60
61 13             1             2 1   1         1     2         1                     1         1 1 1                       61
62 14                   2                 1                       1       1 2   1   2   1             1       1         1   62
63 18 2       1                   1 1       1     1 1     1 1   1     1               1 1     1     1       1             1 63
64 15         1   2           1       1                 1 1 1   1     1         1 1 1 1                               1     64
65 12   1         1               1 1                   1   1 1     2         1             1             1                 65
66 10             1                               1       1   1 1                               1           2 1 1           66
67 14           1                       1     2     1     1 1         1               1   1 1   1   1           1           67
68 12                 1       1               2   1   1             1     1       1 1     1                         1       68
69 6   1 1                                   1                                   1   1                           1         69
70 4 1                   1           2                                                                                     70
71 16                 1 2 1   1     1   1 1       1 1           1     2             1           1                         1 71
72 10     2       1 1             1                   1                     1 1             1       1                       72
73 7             1     1                               1                             1     2                       1       73
74 8                           1               1 1         1                 2                 1                       1   74
75 13 1                 1   1         1                 1         1     1     1     1           1     1   1       1         75
76 16           1 1                         1   1   1   1             2     1       1 1           1   1         1 1   1     76
77 7                                       1     1               1           1   1             1       1                   77
78 16   1   1 1 1                 1     1                 1 1                 1         1 2   1     2             1         78
79 12         1 1 1               1       1               1         1                 1 1         1   1         1           79
80 8 2                   1                           1         1   1                       1               1               80
81 10       1             1     1           1                                   1             2 1               1     1     81
82 8               1                 1         1 1           1     1               1       1                               82
83 5   1               1                                           1               1                           1           83
84 12           1             1 1       1     1           1                   2     1                 1       1         1   84
85 9   1               1     1             1           1   1 1               1         1                                   85
86 11       1             1         2     1     2     1                 1 1                                 1               86
87 14         1       1   1   1 1 1                   1   1     2     1                                   1     1       1   87
88 9                   1                       2                         1             1 1 1 1                         1   88
89 14   2 1   1                       1           1 1 1     1   1 1     1   1         1                                     89
90 10                     1     2       1           1                     1 1           1     1                       1     90
91 14   1 1           1     1             1                 1         1                 1   1 1   1     1       1       1   91
92 12               1   2     1     1     1 1                           1         1   1                           1     1   92
93 13     1           1         1 1   1     1             1   1 1       1                     1           1 1               93
94 12               1                           1                     1       1 1       1   1       1 1 1 1   1             94
95 11       1       1                                         1 1       1     1                 1     2 1 1                 95
96 10                       2         1   1 2                                   1               1           1         1     96
97 4                 1         1                   1                                                                   1   97
98 10 1       1   1                       1       1                   1           1   1                             1     1 98
99 5                                               1             1                       1                   2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng