BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10 1     1                 1                 1         1               1       1       1       1       1                 00
01 12 1 1       1 1                     1     1         1 1             1                         1     1                 1 01
02 10                   1                               1   1         1               1     1     2         1   1           02
03 16       2     1   2       1         1   1                 1     1                             1     1   2   1 1         03
04 18 1     1             2                 1 1   1     1     1           1                 1   1 1   1       2 1   1       04
05 7                                         1                         1             1           2       1           1     05
06 11     1       1       1 1     1             1 1   1             1                       1                 1             06
07 5                                       1   2                                               1           1               07
08 9   1                     1   1 1   1       1                                     1   1             1                   08
09 18 1   1 1       1   1     1         1             1                 1 1 1   1   1   1   1       1   1         1         09
10 5               1 1 1 1                                                                                       1         10
11 10 1         1                                       1       1     1       1         1               1     1         1   11
12 10         1                       2   1       1       1   1           1     1               1                           12
13 13                     1   1   1               1       1 1   1 1 2               1         1                   1         13
14 12   1                           1                 2         1 1           1           1       1 1         1       1     14
15 8                   1                     1       1                       1     1 1                     1       1       15
16 11                           1               1 1                   2 1               1 1   1         1           1       16
17 10     1   1 1   1         2                     1                           1 1                                       1 17
18 13                                           1   1             1     1     1       1   2   1       1         1       2   18
19 11       1           1   1   1                     1 1   1                       1     1           1           1         19
20 13   1       2 1             1                   4                     1     1           1                     1         20
21 15         1       1   1 1           1           1         1   1       1         1         1     1             2   1     21
22 7     1                         1     1 1                     1                                       1             1   22
23 12     1                 1         1     1     1     1   2       1                                 1           1 1       23
24 9           1             1       1   1                                                     1   1       1       1 1     24
25 11     1                             1 1                         1         1       2     1                       3       25
26 16         1       1 1         1 1             1 1                   1         1     1     1           1   1 1 1 1       26
27 11             1     1                     1 1               2   1                         1 1                 1     1   27
28 13             1 1   1                 1       1                                   1               1       2     3   1   28
29 8       1 1           1         1               1     1                   1       1                                     29
30 10       1           1   1         1                         1                     1       1       1   1               1 30
31 9   1             1             1       1 1     1     1               1   1                                             31
32 8     1     1       1       1                 1     1         1                                                       1 32
33 12                                             1         1 2         1 1   1 1 1       1               2                 33
34 8   1   1 1                           1                         1           1     1         1                           34
35 7                           1                             1       1     1 2           1                                 35
36 7                                 1 1     1                             1               1 1                     1       36
37 12 1         1       1                 1         1   1     1                   1           1             1         1 1   37
38 10                   1 1                 1 1               2       2                             1                   1   38
39 11                     1   1                 1   1           1           1         2                   1               2 39
40 14 1   1   2     1       1         1 1     1       1   1                             1         1     1                   40
41 8       1 1         1                   1               1           1                                   1         1     41
42 12       1   1     1                 1     1           1     1       1       1             1                 1 1         42
43 13   1             1       1 1   1           2     1     1                     2     1                         1         43
44 8   1     1                                                 1           1   1                       3                   44
45 9                     1           1 1 1 1                                     1   1                 1 1                 45
46 11 1             1           2                 1       1           1             1           1 1             1           46
47 11       1     2                 1 1       1             1     1         1                   1                         1 47
48 5                                                                       1                 1 1                   2       48
49 9                     1   1         1       1                 1       1             2       1                           49
50 14   1     1 1   2               1 1         1               1     1       1           1 1     1                         50
51 10           1 1       1 1           1   1                                           1               1       1       1   51
52 7                       1   1         1 1                                       2                                     1 52
53 10     1           1           1                                 2           1                   3   1                   53
54 10 1                   1   1                               1 1 1       1                                 1     1   1     54
55 10               1 1       1 1               1                   1   1                   1               1             1 55
56 10                                                     1         1 2 1           1       1             1   1           1 56
57 10                                                       2 1 1                 1     1         1   1 1       1           57
58 8 1             1       2           1   1                                           1   1                               58
59 17 1             1 1 1 1         1   2                         1         1 1               2             1     1   2     59
60 8   1   1     1                                                         1                       1     1     1         1 60
61 7                 1                                   1       1 1                     1           1                   1 61
62 10     1   2                   1                             1       1 2               1     1                           62
63 7 1                                     1 1               1       1                     1                             1 63
64 7 1                                                               1 1           2           1               1           64
65 4     1                                           1 1                             1                                     65
66 15               1       1   1 1       1   1             1       2 1   1   1     1                   1             1     66
67 10       1                   1 1 1     1               1       1                         1       1       1               67
68 9   1                   1             1             1                               1   1         1         1       1   68
69 8                 1             1             1                                       1 1   1                     2     69
70 10       1       1               1   1               1       1   1           1         1                           1     70
71 15           1         2       1                           1   1 1       1                     1 1 1 1               2 1 71
72 10   1               1   2     1               1                               1     1                     1         1   72
73 14 1       1     1     1                             1                 1       1 1           1   1 1   1   1           1 73
74 18     1       1 1       1     1   1   1   1         1                   1   1 1       1         2       1         2     74
75 7                         1   1                     1         1 1               1                       1               75
76 13   1 1   1 1                   2     1           1                   1       1             1                     1   1 76
77 11   1     1                     1   1                 1 1                               1         2 1               1   77
78 9             1                   1         1 1                                           1     1       1 1         1   78
79 12     1 1                   1           1         1       1 1                             1 1       1     1         1   79
80 19 1 2     1       2 1   1     1       1           1           2     1     1                   1   1     1         1     80
81 7                       1   1 1   1         1         1                         1                                       81
82 13         1     1                     1 1 1                             1   2 1                           1   2     1   82
83 12                             1           1   1 1           1           1       1     1         1           2         1 83
84 5                           1                   1                           1     1               1                     84
85 8                                 1                 1   1                   1   1               1     1         1       85
86 16           1 1   1       1 1         1 1       1     1   1 1       1       1     1   2                                 86
87 12 1           1     1     1   1         1                   1               1                         1     2     1     87
88 8           1 1             1                   1         1           1                   1           1                 88
89 10     1         1                                 1                     1 1         1                 1   2   1         89
90 12 1                   1 1     1   1               1                   1 1               1     1       1               1 90
91 11     1                               1   1         1   1 1   1   1       1     1                                   1   91
92 8           1                                         1                 1     1     1                     1 1   1       92
93 13       1   1                     1             1 2 1   1           3         2                                         93
94 11             1     1             1 1         2       1 1                     1               1 1                       94
95 16   1 1       1           2 1                     1 1         1       1 1 1         1       1     2                     95
96 9               1 2                                     1         2         1     1                     1               96
97 14   1       1                 1           1 2 1   1                     1           1   1   1           1 1             97
98 10             1                 1 1             1     1                                   1   1   1   1         1       98
99 10 1   1 1                       1       1                         1       1         1     1                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
Ngày
/
Tháng