BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10             1     1     1                   1               1   1                         1                   1   2   00
01 9   1                   1 1           1                                           1 1 1 1                         1     01
02 10                   1 1 1                           1 1           1     1               2                             1 02
03 10       1                                     1 1 1         1                       1               1   1 1           1 03
04 11                 1         1 1       1           1                                 1         2 1 1         1           04
05 11         1 1     1     1             1               1                                         1   2 1               1 05
06 6                       1           1                 1           1                           1       1                 06
07 15               1 1   1               1             2   1             1                   1       1     2   1     1   1 07
08 11     1       1 1     1 1               2                   1     1 1         1                                         08
09 17     1   1 1     1                     1         2 1               1     1       1 1 1       1 1     1       1         09
10 16   1           1   1     1     2   1     1 1     1       1   1     1                 1 1 1                             10
11 8                         1                             1   1         1       1 1             1                   1     11
12 12 1           1       1 1     1         1           1                                             1 2     1         1   12
13 5   1                   1           1                           1                                       1               13
14 14       1           1         1 1       1 1   1     1                   1   1     1     1     1           1             14
15 10 1   1 1 1       1   1                                     1                                       1 1     1           15
16 10                           1 1                 1   1     1   1 1                 1   1                         1       16
17 14       1       1       1   1               1   2               1               1         1       1   1   1         1   17
18 15 1   1                         2 2                             1       1       1   1   1 1         1       1         1 18
19 8       1                                 1               1   1 1     1                             1         1         19
20 12         1 1 2               1 1   1                       1                 1             1 1                   1     20
21 7     2           1   1     1                                                 1                               1         21
22 13       1         1                 1       1   1             1     1 1       1 1 1             1                     1 22
23 11         1           1   1                 1     1     1 1         1   1             1     1                           23
24 8         1                     1   1     1                   1       1 1       1                                       24
25 5                           1                           1                     1     1                         1         25
26 10 1                                                 1     1                 1   3   1   1                         1     26
27 14 1                                 1       1       1   1 1         1                     1 1 2           1     1   1   27
28 17     1         1   1       2     1   1 1 1         1     2 1     1                       1   1             1           28
29 10               1       1                         1   1     1       1                   1       1 1             1       29
30 4                       1       1                                           1                             1             30
31 9                 1   1                                                               1     1 2               1   1   1 31
32 10                                 1                 1 1           1       1 1       1                   1         2     32
33 6                       1                               1                         1     2                             1 33
34 10     2                   1             1                   1       1         1       1         1       1               34
35 10         1                           1       1             1             1 1 1             1 1         1               35
36 11                   1         1 1         1             1   1   2                         2       1                     36
37 11   1       1         1                         1 1   1               1                               2     1     1     37
38 10 1       1           1                 1                                                 2             1 1           2 38
39 11   1     1 1         1                       1                                 1 2                             2   1   39
40 11   1   1   1                 1             1             1       1   1                               1 2               40
41 9     1   1         1     1                     1       1       1 1                           1                         41
42 8             1                       1 1                         1     1                                 1 1 1         42
43 8               1     1       1                       1   1           1                                 1           1   43
44 13         2   1           1 1               1         1   1   1                           1                   2     1   44
45 6       1     1                   1     1 1                               1                                             45
46 17       1     1 1         1     2     1           1               1   1   1               2         1       1     1   1 46
47 8                       1 1                 1                                     2     1           1                 1 47
48 10           1 2 1             1                     1                             1   1     1       1                   48
49 5               1 1               1                                                   1     1                           49
50 13                             1 1 2           1 1       1       2         1 1   1                                   1   50
51 8 1             1 1                               1               2                   1                     1           51
52 12   1             1     1     1             1   1             1         1       1                 1   1     1           52
53 16 1 1 1     1               1         1   1   1             1         1   2   2           1           1                 53
54 15 2 1       1   1 1   1                                       1 1   1             1                   2     1 1         54
55 10 1 1 1                           1             1             1     1               1                         1     1   55
56 12                                         1   1                         1   1 2   1 1                           1 2 1   56
57 15           1       1     2                           1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1   57
58 13   1 1 1             2 1           1         1                   1   1   1                 1     1                     58
59 13   1 1       1 1         1         1       1 1                                   1             1 1             1   1   59
60 16 1             1           1     1 1     2                               1             2       1 3         1 1         60
61 12     1             1           1           1                             1       1           1 1   1 2         1       61
62 13   1                 1               1     1 1 1 1           1       1 1   1       1             1                     62
63 9                         1                           1                   1           1     1           1 1   1     1   63
64 15     1   1 1   1             1 1 1     1                   2 1             1           1 1     1                       64
65 7                         1                       1     1                           1       1   1   1                   65
66 14         1       1               2           1 1     1       1     1 1     1   1             1     1                   66
67 12                 1                   1     1                 1 1   1       1     1   1 1                   1         1 67
68 13                                       1       2   1   2 1             1 1     1             1               1 1       68
69 7                                       1                             1   1           1                 2       1       69
70 13                       2           2                   2       2   1         1           1       1       1             70
71 6 1                                     1                               1   1               1   1                       71
72 12       1                               1     1                   1         1     1   1     1   1 1       1         1   72
73 13           1   1           1         1   1       1           1       1         1     1                   1           2 73
74 12         1 1               2             1   1       1     1           1 1         1                             1     74
75 6     1                                                           1       1         1           1             1         75
76 11             1   1         1       1     1   1     1                           1       1               1     1         76
77 10 1     1                 1   1     1     1   1                   1                           1       1                 77
78 10                                                         1         2   1   1 1       1   1     1         1             78
79 10     1   1 1       1 1                                   1 1                                   1     1     1           79
80 9       1           1                 1 1                         1             1                             1 2       80
81 9             1     1                     1       2         1             1         1                               1   81
82 11             1             1         1     1       1                         1 1   1           1           1         1 82
83 7       1         1     1                             1   1 1                                           1               83
84 10                           1               1       1 3 2       1                 1                                     84
85 18       1   1       1         2 1                         1             2   1   1           2           2       1     2 85
86 12 1                 1             1   1 1               1 1 1             1                                 1 1     1   86
87 4               1             1 1   1                                                                                   87
88 16       1     1   1             1       1       1 1                 1         1             1   1   1       2   1 1     88
89 8   1   1   1                             1           1 1                                         1 1                   89
90 11 1 1     1         1               1       1                               1       1                     3             90
91 8                       1         1                 1         1 1                   1                           1 1     91
92 10   1                 1                         2                       1                   1       1           1 2     92
93 11   1       1 1                 1     1     2                       1 1       1                           1             93
94 10         1   1     1         1   1   1         1             1       1                           1                     94
95 8                   1                 1           1                   1                 1             1   1   1         95
96 6 1     1                                 1                                 1                       1           1       96
97 11 1         1             1 1     1 1         1   1 1               1   1                                               97
98 11               1 1       1 1     1           1       1   1       1                   1 1                               98
99 8   1               1         1     1                         1 1                                     1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng