BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9                       1           1 1             1 1                           1     1     1                   1     00
01 10               1   1     1   1             1           1               1                   1 1           1             01
02 9   1       1   1                       1   1 1                                         1 1 1                           02
03 12       1                               2   1           3       1           1                                     1 1 1 03
04 13     2       1   1           1                       1 1 1                           1         1 1       1           1 04
05 12             1 1 1                           1     2             1           1 1     1     1             1             05
06 3 1                                                                                         1           1               06
07 9       1 1                         1 1                           1                 1 1   1               1             07
08 11                       1                     1           2               1       1 1     1 1               2           08
09 15           2       1       1       1                 1       1   1       1   1 1     1                     1         2 09
10 20           1 2       1 1 1 1     1           1   1                     1           1   1     1     2   1     1 1     1 10
11 6         1 1                       1       1             1                                   1                         11
12 11               2 1             1                                   1 1           1       1 1     1         1           12
13 7   2   1                                           1                   1                   1           1               13
14 14             1                     1               2 1 1         1         1           1         1 1       1 1   1     14
15 14 1   2 1   1 1                                 1     1               1   1 1 1       1   1                             15
16 8                         1           1           1     1     1                                 1 1                 1   16
17 14   1             1             2         1         1         1             1       1       1   1               1   2   17
18 13       1   1     1   1                   1             1 1           1   1                         2 2                 18
19 9                       1   1                     1         1 1 1 1         1                                 1         19
20 13 1   1                       1               1     1               1         1 1 2               1 1   1               20
21 11 1             1           1                         1         1   1     2           1   1     1                       21
22 9                         1     1         1                       1         1         1                 1       1   1   22
23 10     1               1     1     1                                 1         1           1   1                 1     1 23
24 9                               1   1                   1   1 1               1                     1   1     1         24
25 6                                 1 1 1       1   1                                             1                       25
26 6 1 1   1                                           1               1 1                                                 26
27 11   1       1       1                     1 1   2                 1   1                                 1       1       27
28 18 1 1                 1   1         1         1               1   1 1     1         1   1       2     1   1 1 1         28
29 9     1 1 1                               1                 1   1                   1       1                         1 29
30 9 1 1                 1   1                       1       1         1                       1       1                   30
31 6     1             1         1               1                                       1   1                             31
32 4         1                     1         1                                                           1                 32
33 10   1                         1   1     1   1           1   1   1   1                       1                           33
34 16       2 1         1     1 1     2     1           1   1   1             2                   1             1           34
35 11   1       1     1     1   1       1                 1           1           1                           1       1     35
36 14 1   1 1       1                 1             2         1     2                       1         1 1         1         36
37 9   1           1               1         1                             1       1         1                         1 1 37
38 12 1       1   1     1     1 1   1                 1                   1       1           1                 1           38
39 9                                 1 1             1     1               1     1 1         1                       1     39
40 11             1     1     1               2 1                           1   1   1                 1             1       40
41 13                                     1       1       1   1 1 1 1 1       1   1         1     1                     1   41
42 10 1                           1         1 1         2   1                         1                       1 1           42
43 11 1 1 1                                 1             1   1 1     1                 1     1       1                     43
44 14 1 2   2           1                                 1             1         2   1           1 1               1       44
45 10             1                 1         1 1       1                       1     1                   1     1 1         45
46 15     1             1                   1       1 1               1 1       1     1 1         1     2     1           1 46
47 8                                   1       1 1       1       1                             1 1                 1       47
48 11                               1   1 1           1   1         1               1 2 1             1                     48
49 5             1                 1                                                   1 1               1                 49
50 9                                 1                     1     1                                   1 1 2           1 1   50
51 6             1                                                 1     1             1 1                               1 51
52 10                                 1 1     1                   1         1             1     1     1             1   1   52
53 13       1           1           1       1                   1         1 1 1     1               1         1   1   1     53
54 16             1             1         2     1     1     1     1   1   2 1       1   1 1   1                             54
55 11                         1     2               1         1   1       1 1 1                           1             1   55
56 8                     1     1 1 1             1       1                                                       1   1     56
57 9                 1               1                   1   1   1                 1       1     2                         57
58 10 1               1                                                     1 1 1             2 1           1         1     58
59 13                       2               1                 1 1           1 1       1 1         1         1       1 1     59
60 11                                   1 1 1         1                   1             1           1     1 1     2         60
61 11 1             1       1 1           1       2                           1             1           1           1       61
62 16             1   1 1 1 2                           1 1             1   1                 1               1     1 1 1 1 62
63 7 1         1 1 1                       1     1                                               1                         63
64 11     1                       1                           1               1   1 1   1             1 1 1     1           64
65 7           2         1                 1       1                                             1                       1 65
66 10   1         1               1                     1                         1       1               2           1 1   66
67 11       2 1 2         1                     1               1                         1                   1     1       67
68 11     1   1       1   1               1   1           1         1                                           1       2   68
69 9         1             1 1   2             1 1                   1                                         1           69
70 11         1   1                   1         1   1   1               1                       2           2               70
71 6         1           1                                   1 1         1                                     1           71
72 10     1   2       1     1                         1 1                       1                               1     1     72
73 11           1                     1     1 2                                     1   1           1         1   1       1 73
74 13                 1   1   1           1         2         1                   1 1               2             1   1     74
75 5             1               1                   1             1         1                                             75
76 9   1 1 1                                                                         1   1         1       1     1   1     76
77 11                                               1         1 1     1   1     1                 1   1     1     1   1     77
78 9                 1   1 2 1                   1 1     1         1                                                       78
79 14                                 2 1 1     1 1           1   1     1     1   1 1       1 1                             79
80 12                 2 1     1 1   1       1               1                   1           1                 1 1           80
81 9                       1         1                               1 1             1     1                     1       2 81
82 9                                   1           1       1     1     1             1             1         1     1       82
83 7 2   1               1                                                     1         1     1                           83
84 5                           1         1             1                                           1               1       84
85 12   1     1                             1 1                 1   1           1   1       1         2 1                   85
86 14     1         2               1           1   1               1 1 1 1                 1             1   1 1           86
87 9               1       1                       2 1                                 1             1 1   1               87
88 14 1           1 1 1           1             1                     1         1     1   1             1       1       1 1 88
89 17       1   1   2     3 1 1   1             1               1       1   1   1   1                             1         89
90 13               1         1 1 1         1         1           1       1 1     1         1               1       1       90
91 7         1           1                   1             1     1                             1         1                 91
92 12   1       1       1     1       1   2               1                 1                 1                         2   92
93 13           1   1                     1   1       1         1           1       1 1                 1     1     2       93
94 17     1 1                   1     1 1       1 1 1         1     1             1   1     1         1   1   1         1   94
95 9                           1 1         1                   2 1                         1                 1           1 95
96 5         1                   1                                       1     1                                 1         96
97 17         1         1       1   1                 2         1   1   1 1         1             1 1     1 1         1   1 97
98 12         1       1 1       1 1     1                                               1 1       1 1     1           1     98
99 12                 1 3   1   1         1                         1       1               1         1     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng