BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9     2 1               1                   1                 1                         1                   2           00
01 10                 1     1     1   1     1         1 1                             1 1                 1                 01
02 9       1     1                         1                 1               2 1                   1         1             02
03 13   2 1 2     1         1       1                     2           1     1                                           1   03
04 15 1   1   1   1 1     1                             1       1       1   1               1   1             2     1       04
05 7                               1       1           1     1                   1 1   1                                   05
06 6                           1     1 1 1                   1         1                                                   06
07 9     1     1                               1 1     1                 1                 1           1                 1 07
08 5   1                                                       1       1     1                 1                           08
09 13       2             2       1     1     1         2   1                   1 1           1                             09
10 9     1                         1 1               1         1 1                   1   1       1                         10
11 5     1                             1             1                           1                   1                     11
12 13 1         1     1               1           1               1     1 1         2         1     1             1         12
13 9       1   1           1   1     1                 1                 1         1     1                                 13
14 19   1           1             1       1   1   1                     2             2 2 1   1       1       1 1     1   1 14
15 12               1                     2               1   1     1     1   1 1 1   1                 1                   15
16 9                         1               1                         2   1 1         1   1               1               16
17 11     1     1               1       1               1             1           1 1           2                       1   17
18 8   1   1             1                             1   1                               1   1     1                     18
19 10 1                     1                       1     1     1         1 1     1                     1               1   19
20 10     1             1   1                 1               1 1               1           1             1               1 20
21 12   2     1               1         1                     2     1 1   1             1                           1       21
22 11     1     1             2   2                                           1     1     1               1 1               22
23 9               1     1                             1   1                   1                           1     2       1 23
24 13               1                     1     1       1       1       1   1           1           1 1 1         1       1 24
25 9 1   1                         1                                           1   1 1       1         1                 1 25
26 11         1           1                 1 1 1   2       1     1                                     1               1   26
27 13 1     1             1                                                   1     1 1   1       1         1 2   1   1     27
28 11   1                   1             1 1 1 1           1         1               1               1                 1   28
29 6                       1       1     1 1                 1                                       1                     29
30 16         1         1                   1 1       1           1 1           1   1 1       1 1             1     2     1 30
31 12 1     1   1       1   1 1     2 1                                                           1 1   1                   31
32 11 1                 1   2                 1                             1     1     1       1   1       1               32
33 7             1   1           1         1               1   1                                                   1       33
34 14   1     1   1         1 1 1 1       1               1                     1                     1   1 1 1             34
35 13     1             1                     2                       1                 1           1     1 1       1 2   1 35
36 6 1                                               1       1                   1           2                             36
37 13         1             1     1     1                   1     2                 1   1   1   1           1   1           37
38 7           1                                                     1 1             1       1           1     1           38
39 5                 1                         1                         1               1                   1             39
40 7         1                 1               1           1                                         1         2           40
41 14     1         1         1   1 1             1 1     1                   1         1 2 1     1                         41
42 13   1           1         1     1       1 1       1           1 1           1 1     1   1                               42
43 12         1   1       1       1   2 1 1                               1                       1     1     1             43
44 13   1           1   1         1           1                                 1   1   2             1     1     1       1 44
45 9               1 1   1                     1         1   1             1                     1               1         45
46 10       1   1     2                                                                               2 1     1   1   1     46
47 13             1           1             1         1     1             1 1     1           1           1       1     1 1 47
48 8                                   1       1 1                       2                           1   1   1             48
49 12         1                 1               1 1         1     1   1     1                     1       1 1         1     49
50 7                       1   2                                       1   1   1                     1                     50
51 7     1       2           1                 1           1                                                   1           51
52 7                 1   1                               1         1     1                                             2   52
53 18 1   1   1 1                   1 1               1 1         1 1 1 1                   1           1     1   1   1 1   53
54 9             1   1                       1                         1   1       1           1         1         1       54
55 10 1         1       1               1             1         1   1           1   1                                 1     55
56 14 1     1   1   1 1                                     1                 1   1           1   1 1     1   1       1     56
57 12                                   1       1                       1   1     1         1 1             1     2 1     1 57
58 14   1     1                 1                 1 1 1                           1 1 1         1           1 1     1   1   58
59 5                                     1       1 1                       1                         1                     59
60 16 1       1   1     1           1               1     2 1 1 1     1       1   1     1         1                         60
61 6             1   1                         1                                         1               1         1       61
62 11               1   1                 1         1 1   1     1             1 1     1             1                       62
63 8         1                   1 2     1                                                 1           1 1                 63
64 14             1     2 1         1             1     1 1     1 1 1             1             1               1           64
65 17           1   1           3     3             1           1                   1           1 1 1       1         1 1   65
66 5                                       1     1   1                                               1           1         66
67 14         1       1   1                             1           1                       1     1 1   1   1   1   1 1 1   67
68 13 1     1       1   1                   1 1     1 1                             1 1   1         1               1       68
69 8       1               1             1                       1       1                     1         1   1             69
70 15             1           1   1                   1     1             1 1   1         3 1           1               1 1 70
71 11     1   1                     1 1       1               1         1     1                   1             1     1     71
72 8           1     1 1                                       1           1               1                   1   1       72
73 12                           1     1     1       1 1   1               1                   3         1 1                 73
74 5                     1       1                                                     1         1                   1     74
75 9             1           1         1       1                           1                         1 1 1       1         75
76 15         1       1 1                         1         1     1         1   1             1                 1 1 1 2 1   76
77 12       1                 1 1     1 1   1     1           1       1       1                   1             1           77
78 6                                                               1             2         1 1                 1           78
79 14 1         1   1   1         1               1 1     1 1                 1       1           1         1             1 79
80 9   1               1                   1                 1 1     1         1     1             1                       80
81 3   1           1                                             1                                                         81
82 12             1           1     1     1   1       1 1       1             1         1 1         1                       82
83 19 1       1 1   1     1 1                   1             1     1 1 1                 1 1   1     1 1         1 1     1 83
84 11   1                 1           1         1                           1         1           1 1     1   1     1       84
85 10 1               1   1             2             1                 1                 1     1                       1   85
86 14             1           2                 1 1 1 1       1     1   1       1   1     1 1                               86
87 14                     1               1   1                       3   1   1       1         1     1     1         1   1 87
88 16   1 1       1         1 1       1             2               1     2     1       1       1                       1 1 88
89 14   1             1         1 1     1         1 1         1 1 1                                 1           1 1 1       89
90 11           1       1         1   1             2         1                       1           1       1       1         90
91 15       1                               1     1       1 1   1   1               1           1   1       1   1   1 1   1 91
92 11 1             1           2                 2     1           1 1                             1         1             92
93 12     1         1           1       1 1     1           1       1                         1   1             1     1     93
94 8                 1     1       1   1 1               1       1 1                                                       94
95 7 1                                     1           1         1           1                         1               1   95
96 9           1     1   1         1   1 1               1         1 1                                                     96
97 6       1                                             1       1           1           1                             1   97
98 8   1     1         1         1         1 1                       1                             1                       98
99 10       1   1             1                         1       1                 1           1         1   1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
Ngày
/
Tháng