BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11                 1 1   1                                                   1       1         1   1       1     1     2 00
01 14 1           2             1     1 1       1     1     1       1                                   1 1     1   1       01
02 11   1 1               1 2       1                                         1   1                 1 1     1               02
03 22       2       1       1 1 1   1 1         1 2 1             1       1         1         1         1   1   1       2 1 03
04 11 1 1                                             1       1 1 1 1                           1           1         1   1 04
05 10     1         1       1       1           1                       1               1                 1 1 1             05
06 11           1     1       1                                 1                         1   1 1   1     1 1     1         06
07 12           1               1   1 1         2   1               1           1               1                 1       1 07
08 11     1                     1           1   1           2 1                       1       2                         1   08
09 11     1     1       1         1       1     2                   1               1               1             1         09
10 14 1       1           1               2 2 1                         1           1 1     1                 1           1 10
11 9                   3       2                                                 1               1             1         1 11
12 8   1   1                                       1   1               1                           2                 1     12
13 9 1       1     1     1               1   1               1         1                         1                         13
14 13                   1     1 1 1                       1     1                         1     1       1 1   2         1   14
15 8   1                 1 1                             1         1         1                 1 1                         15
16 12 1         1 1                   1             1     1                   1                   2   1     1 1             16
17 13 1       2         1         2                     1                 1 1 1                     2                     1 17
18 18   1   1         1   1                   1 1     1     2               1           3             1 1 1       1     1   18
19 15   1     1     1                       1 1           1 1                   1   1   1 1       1   1       1       1     19
20 11   1   1                   1   1   1   1     2                   1                     1                             1 20
21 9         1                                                               1 1   2       1                       1   2   21
22 9 1 1     2                           1           1   1                         1                                     1 22
23 9   1   1         1               1         1 1     1             1   1                                                 23
24 7             2                   1             1   1             1                                         1           24
25 8                                             1                   1               1             1           1 1   1   1 25
26 9 1 2           1                           2 1 1                                 1                                     26
27 9                           1 1                         1             1                     1     1             2 1     27
28 15 1       1           2           1       1             1                 2 1               1 1 1               1   1   28
29 12               1 1   1     1     1     1     1   1   1                                                 1 1 1           29
30 6                                     1                       2   1                       1               1             30
31 12                         1                       1   1       1   1 1     1           1   2     1                 1     31
32 15   1     1 1 1                             1           1 1             1     1   1               3       1       1     32
33 8     1       1         1                                   1       2                         1             1           33
34 6       1 1                                                       1     1                     1                     1   34
35 14                 2               1 1                           2   1     1     1     1 1     1       1               1 35
36 8       1                       1   2         1                           1             1                         1     36
37 6           1 1       1                       1                                       1 1                               37
38 6       1                 1               1                 1                 1                                 1       38
39 7                                                                 1   1       1   1       1         1         1         39
40 9                         1         1   1                 1                         1 1     2                   1       40
41 9     1     1                     1               1       1           1         1       1                             1 41
42 13   1             1   1 1           2             1             1         1               1             2           1   42
43 10                         3           1 1 1                 1       1 1                       1                         43
44 11     1                               1         3   1         1                 1                 1           1     1   44
45 14           1   1   2 1 1   1 1 1               1                           1 1                   1             1       45
46 7                 1   1     1                         1                 1       1                   1                   46
47 9     2 1                         1       2         1 1                                                         1       47
48 13             1           1 1   1             1                   1 1                     1   1 1 1 1     1             48
49 12                     1             1   1     1   1   1   1             2         1 1                       1           49
50 5   1                                 1                         1                     1       1                         50
51 10   1       1                       1                             1         1           1 1   1                 1     1 51
52 13               1         1       1 1     1 1   1                                   1   1   1 1 1               1       52
53 11       1           1         1       1               1           1 1         1           1                       1   1 53
54 12               1                             2 1   1           1 1       1     1       1 1     1                       54
55 17       1     1           1 1   1 1 1   1         1   1 1 1                   1         1   1                   1 1     55
56 11                               1         1       1 2     1           1 1 1                             1         1     56
57 11             1           2                     1         2 1         2       1             1                           57
58 10           1   1             1       1           1     1         1                             1     1             1   58
59 10           1                       1                       2         1     1                       1       2   1       59
60 6                                   1                 1           2                                             1 1     60
61 6       1                     1                                               1       1           1     1               61
62 8               1                                           1   2     1                                 1 2             62
63 9           1   1                               1               1     1           1       1               1   1         63
64 11     1 1     1   2   1       1                   1           1       1     1                                           64
65 12               1     1 1       1             1       1             1   1 1       1   1 1                               65
66 6         1 1                     1             1                   1 1                                                 66
67 13         1     1         1 1   1       1 1     1           1   1               1     1               1                 67
68 12         1 1 1             1   1 1   1                 1         1                 1                       1     1     68
69 14 1       1     1             1         1         1     2               1 1     1   1   1           1                   69
70 6                       1                         1 1                   1           1                   1               70
71 15 1             1     1       1             1 2                     2   1 1                     1   1       1         1 71
72 9 1               1                       1                   1             1         2                       1 1       72
73 7           1                         1   1             1                                         2 1                   73
74 13 1   1             1               1                     1   1 1 1 1       1           1           1   1               74
75 12 1     1         1 1           1         1               2         1 1                 1             1                 75
76 10     1             1         2       1   1                                     1                       1 1   1         76
77 12             1         1               2           1       1   1   1   1                                   2 1         77
78 12   1     1   1                                 1           2 1         1     1   1                 1   1               78
79 12 1               2                                 1                         1   1           1           1 2 1   1     79
80 9                     1                 1               2 1                         1             1           1     1   80
81 7           1           1               1                     1   1                     1                           1   81
82 10                 1         1           1                   1         1           2 1                       1 1         82
83 11     1     1   1                           1                               1 1     1   1 1             1         1     83
84 13       1                     1                 1     1       1       1           1             1       1 1   1 1   1   84
85 9     1               1 1                                                             1       1   1 1 1           1     85
86 8       1           1         1                                           1         2       1         1                 86
87 6     2                   1                                                     1     2                                 87
88 14 1                     1           1 1           1         1 1 1       1     1         1   1                       1 1 88
89 10   1   1   1               1   1         1                                                 1       2               1   89
90 9               1               1     1           1   1       1             1             1           1                 90
91 7                 1       1       1                 2     1                   1                                         91
92 8                                       1   1                                   1           1   1     1       1   1     92
93 19   1         1   1     2                   1 1     1 1   1   1           1 2     1 1                 1     1         1 93
94 13 1   1   1                           2             1     1                 1               1   1 1   1   1             94
95 11                   1         1 1         1         1 1                     1 1   1         1                     1     95
96 9             1                 1 2                         1                 1                               2 1       96
97 18             1         1     1     1             1     1     1 1       2   1   1 1   1   1         2 1                 97
98 11     1   1         1               1               1         2         1             1               1             1   98
99 9 1                 2     1                                 1                 1   1       1           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
Ngày
/
Tháng