BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
Ngày
/
Tháng
00 6       1       1       1       1                               1                                 1                     00
01 8                       1     1                 1               1               1             1   1 1                   01
02 13           1     1     2         1   1                 1       1             1         1       1             1 1       02
03 10                       1     1   2   1 1                               1 1                           1 1               03
04 13                 1   1 1   1       2 1   1                   1 1     1                                     1         1 04
05 15           1           2       1           1     1         2     1   1     1   1 1                 1     1             05
06 9                 1                 1                 1     1 1   1               1 1                           1       06
07 10                     1           1                   1 2     2                             1             1         1   07
08 10           1   1             1                           1       1       1                   1       1             1 1 08
09 11 1   1   1   1   1       1   1         1         1                       1                     1                       09
10 8                                       1           1                         2     1       1                   1   1   10
11 12   1         1               1     1         1     1 1           1             1       1         1       1             11
12 9     1               1                                                       1                       2   1 1   1     1 12
13 11         1         1                   1                       1                       2           1         1 1     2 13
14 10   1           1       1 1         1       1             1           1                                     1 1         14
15 13   1     1 1                     1       1             1     1 1                 1 1 1           1       1             15
16 10             1 1   1         1           1                                       1 2           1                     1 16
17 9     1 1                                       1     1 1               1       1                   1         1         17
18 12   1       1   2   1       1         1       2   1       1       1                                                     18
19 16         1     1           1           1                 1 1         1     2   1   1     1   1             2         1 19
20 7     1           1                     1             2       1             1                                           20
21 16         1         1     1             2   1       1 1       1         1           1           1 1   1           1   1 21
22 8                               1             1                   1           1             1         1 1       1       22
23 12                           1           1 1       1               1                   1       2         1       1 1 1   23
24 9                     1   1       1       1 1                                     1             1 1     1               24
25 14   1       2     1                       3                 2         1           1                     1       1     1 25
26 15       1     1     1           1   1 1 1 1       1                       1   1           1                   1     2   26
27 12                   1 1                 1     1     1                 1                 1   1 1           1     1 1     27
28 21           1               1       2     3   1   2             1 1         1 1 1 1   1   1 1           1     1         28
29 4   1       1                                                   1                         1                             29
30 15           1       1       1   1               1       2           1     1       1   1   1 1         1             1   30
31 10   1                                               1           1 1 1 1 1               1             2                 31
32 6                                               1 1   1                 1   1                 1                         32
33 12   1 1 1       1               2                       1       1       1     1     1                   1               33
34 9     1     1         1                           1                 1 1                       1   1 1                   34
35 10 1 2           1                                                   1     1     1       1                   1 1         35
36 10 1               1 1                     1                           2 1             1         1               1       36
37 6       1           1             1         1 1         1                                                               37
38 12                         1                   1         2           1 1   1           1       1 1     1   1             38
39 12 1         2                   1               2           1   1 2             1                 1                     39
40 7             1         1     1                                   1     1   1                   1                       40
41 9                                 1         1             1                         2 1 1 1                       1     41
42 10     1             1                 1 1                 2               1       1 2                                   42
43 14       2     1                         1           1       1       1       1             1         2   1     2         43
44 8 1   1                       3                   1                                         1         1                 44
45 14       1   1                 1 1                 1   1         1 1           1 2 1 1           1                       45
46 14         1           1 1             1                               2 1     1       1   1             2         2     46
47 12 1                   1                         1 1   1   1 1     1                           1 1   1             1     47
48 9 1                 1 1                   2                                                           1 1   1     1     48
49 10             2       1                                       1             1           1         1     1   1     1     49
50 13   1           1 1     1                           1                   1             2             1 1       1 1     1 50
51 8             1               1       1       1           1                     1 1                                 1   51
52 8         2                                     1             1 1   1                                       1       1   52
53 16     1                   3   1                             1 1   1                       1 1   1 1         1 1     2   53
54 5                                 1     1   1                                           1 1                             54
55 9                 1               1             1       1               2 1                                 1   1       55
56 16         1       1             1   1           1 2 1     1                 1         1     2       1       1     1     56
57 17       1     1         1   1 1       1               1   1   1 1             1   1     2     1                 1     1 57
58 9             1   1                                 1   1                     1                     2             1 1   58
59 15 1 1               2             1     1   2                     1   1   1               1     2 1                     59
60 10 1                       1     1     1         1             1                                 1       1   1       1   60
61 8               1           1                   1           1         1         1 1                       1             61
62 5               1     1                                       1                           1             1               62
63 10                 1                             1 1       1   1     1       1                       1     1         1   63
64 9         2           1               1                 1                   1                             1   1   1     64
65 9           1                                               1   1               1                 1   1   2   1         65
66 11   1     1                   1             1         1       1     1 1             1 1                         1       66
67 12                 1       1       1               2 1 1             1     1           1         1               1       67
68 9             1   1         1         1       1     1     1                             1                         1     68
69 8               1 1   1                     2                             1                 1           1               69
70 10     1         1                           1           1 1         1                         1 1               1     1 70
71 14 1                     1 1 1 1               2 1                   1   2   1     1 1                                   71
72 6       1     1                     1         1                                                       1 1               72
73 9       1 1           1   1 1   1   1           1                     1                                                 73
74 15 1   1 1       1         2       1         2       1               1               1 1                               2 74
75 10         1                       1                               1 1                 1 1                 1   1     1 1 75
76 10       1             1                     1   1 1                       1       1       1 1             1             76
77 17                 1         2 1               1     1 1           1 1           1                 2   1 1     1   2     77
78 8                   1     1       1 1         1                         1                             1   1             78
79 13                   1 1       1     1         1       1         1             2             1     1 1     1             79
80 8   1                   1   1     1         1                         1         1                   1                   80
81 5         1                                         1       1 1     1                                                   81
82 10 1   2 1                           1   2     1                     1                 1                                 82
83 10 1       1     1         1           2         1             1                 1             1                         83
84 11     1     1               1                       1           1         1 1             1   2       1                 84
85 10     1   1               1     1         1                               1               1 1   1   1                   85
86 11     1     1   2                                   1 1             1   1             1     1                 1         86
87 14     1                         1     2     1         1         1                         1   1             1 2   1   1 87
88 4                   1           1                                           1                                       1   88
89 8 1 1         1                 1   2   1                                                           1                   89
90 12 1               1     1       1               1   1                       1 1   1     1         1               1     90
91 11   1     1                                   1         1 2 1                   1   1     1               1             91
92 12 1     1     1                     1 1   1                   1         1       1 1     1   1                           92
93 9       2                                             1                     1         1 1     1   1                   1 93
94 12       1               1 1                               1                   2             1   1   1       2     1     94
95 11 1 1         1       1     2                       1                     1                 1     1         1           95
96 15     1     1                     1                     1 1 2             2 1       1     1               1 1       1   96
97 13 1           1   1   1           1 1                   1               1     1   1           1                 1   1   97
98 7                   1   1   1   1         1                 1                           1                               98
99 8   1         1     1                 1                     1                                           1       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
11
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
Ngày
/
Tháng