BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15   1     1                         2                   1   1     1   1   2               1         1 1       1       1 00
01 11                 1   1     1 1             1                 1                     1                 1 1   1     1     01
02 10       1 1                               1 1 2                           1   1                   1 1                   02
03 6                                         3                       1                                   1 1               03
04 11         1     2             1 2                     1               1 1                   1                     1     04
05 13         1   1                             1 1                       1 1     2 1   1                   2 1             05
06 11                       1   1     2     1 1         1 1         2                                                     1 06
07 15     2     1   1 1                   2 1 1     1 1   1     1                                 1                 1       07
08 13     1       1     1   1                   2     1       1 1 1     1           1                 1                     08
09 19         1         2     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         1   1       1 1             09
10 8                         1     1   1   1   1             1         1             1                                     10
11 3             1             1                                                                 1                         11
12 6                                                                                   1 1               1   1       2     12
13 12     1         1       1     1                                             2   2     1       1 1         1             13
14 7 1   1                                         1         1                       2                                   1 14
15 15   1               1     2   2                         1 1 1         1         1                     1 1     1     1   15
16 12   1     1                   2   1 1       1                                   1   1             1       1   1         16
17 12                 1 1 1 1                     1 1 1           1           1 1                       1 1                 17
18 5       1                                   1   1   1                     1                                             18
19 6         1                           1 1                     1                       1                             1   19
20 15 1 1   1   1   1     3               1         1         1                               1 1   1                 1     20
21 7           1                                       1             1           1     1                   1         1     21
22 9       1                   1       2 1 1           1   1                                                   1           22
23 14 1                   1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1                                   23
24 18                       2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1             1 1             1 1 24
25 12   1                                 2   1           2 1                           1   1         1 1         1         25
26 14 1     1                                       1                   1 2           1     1 1           1     1 1     2   26
27 7   1   1         1           1         1                                                   1                         1 27
28 10             1             2                               1             1             2                 1 1   1       28
29 6     1 1           1                 1                     1           1                                               29
30 14         2         1       1                 1 1       1               1           1     1 1     1     1     1         30
31 16       1 1 1 1                   1               1                 2     1   1 1     1         1 1             1   1   31
32 7           1       1     1                                           1                                     1   1   1   32
33 11             2   1       1       1                 1 1                 1             1   1                       1     33
34 7         1 1           1         1                           1             1         1                                 34
35 11             1     1       1             2                     1           1         1               1     1   1       35
36 8       1                                         1 2   1               1               1 1                             36
37 7                 1                           1               1               1 1                         1           1 37
38 5 1                     1           1             1                                           1                         38
39 11     1       1   1                                   1                   1       1       1 1                 1       2 39
40 16 1       1 1   1     1   1 1                                 1 1             1       1     1         1     1   2       40
41 6   1               1                   1                                             1         1             1         41
42 10           1                     1         1                         1           1 1       1 1           1   1         42
43 9             1                             1       1       1     1       1                 1 1             1           43
44 10 1                       1   1       1               1   1                                         1 1             1 1 44
45 12   1         1         1                       1   1   1   2             1             1                       1 1     45
46 5     1                         1     1                                                                     1       1   46
47 14 1   1                       1 1                     1   1     2 1   1       1           1           1           1     47
48 10               1 1                 1   1   1       1   1       1                 1                 1                   48
49 10                 1         1       1 1                   1                         1   1             2               1 49
50 13                               1               3               1             1   1       2       2     1             1 50
51 9           1         1     1       1     1                 1             1                   1               1         51
52 11       2                   1           1             2     1                     1               1 1     1             52
53 9     1 1       1             1       1 1                                   1         1                         1       53
54 14       1           1 1                           1   1       1     1   1               1     2     1               2   54
55 13     1   1   1                     1   1         1     1           1           1 1   1         1         1             55
56 9               1     1 1                             1             1                     1         1             1 1   56
57 10     1 1       1                                 1               1   1             1         1     1     1             57
58 7     1                   1               1       1                                         1           1   1           58
59 12 1               1   1   1     1 1 1                             1                         2       1       1           59
60 9     1                                                       1   1           1 1     1 1     1 1                       60
61 13   1     1           1         1                                       1       1   2 1     1     1               1   1 61
62 12 1 1     1 1     1                               1               1     1           1       1 1   1                     62
63 13                       1                   1         1         1     3                       1   1   1 1     1 1       63
64 7                     1 1                 1 1           1                                 1     1                       64
65 16                           1   1     1               1   1   1     2                 1   1     2   1     1       2     65
66 8       1               1                         1               1 1     1             1                             1 66
67 12 1     1       1 1       1                   1     1                             1     1     1   1   1                 67
68 8 1     1             1                                         1 1     1               1                       1       68
69 4           1                                 1         1                   1                                           69
70 11   1             1                     1       1   1         1     1   1 1     1                                   1   70
71 6   1       1 1                         1                         1                     1                               71
72 13   1                       2       1   1           1                           1 1           1     1         1 2       72
73 10   1       1                     2   1                 1 1   1                                         2               73
74 13                             2           1 1   1                         1                   1         1 2 1     1   1 74
75 13   1 1                         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1                                   75
76 7                     1         2                                 1   1                             1               1   76
77 12                 1                 1     1       1       1     1     1             1       1   1   1             1     77
78 14 1       2         1     1     1                           1 1         2                   1           1 1           1 78
79 13                 1 2 1 1                     2   1       1                   1     1                       2           79
80 10                     1       1 1           1 1 1               1         1       1           1                         80
81 12 2             1                             1   1     1 1 1               1   1             1   1                     81
82 7             1                                                             1         1   1     1 1               1     82
83 7   1         1 1                       1                         1                                         1         1 83
84 12         1   1           1 1   1 1                                 1     1                           1   1   1     1   84
85 10           1       1   1     1           1   1             1                                   1           1 1         85
86 10       1                 1               2                   1           1 3                         1                 86
87 9             1 1                       1               1 1     1                         1 1     1                     87
88 11 1   1         1                 1   1 1               1 1                               1                         2   88
89 5                                               1 1         1               1         1                                 89
90 14   1 1                           1           1     1   1 1                 1 2                   1     1     2         90
91 16             1 1 1   1   1 1               1         1       1     1       1           1 2 1                 1         91
92 10                                   1                       1           1     1       1 1       2         1           1 92
93 11   1       1     1 1           1 2                               1                             1       1   1           93
94 8                   1                                           1         1     1       1         1             1   1   94
95 14               1       1 2           1     1               1   1 1               1             1   1   1         1     95
96 7 1         1     1                         1   1                     1       1                                         96
97 14     1             1   1                         1 1           1     1 2     1     1               1       1   1       97
98 14 1         1                   1 1           1     1         1 1                 1             1               2 1   1 98
99 19           1   1             2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2                 1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
Ngày
/
Tháng