BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12               1   2       1           1           1                   3           2                           1       00
01 7                 1               2     1   1                               1             1                             01
02 8                     1   1         1                         1 1     1                         1                 1     02
03 13   1   1 1           1         1   1       1     1             1     1                   1   1 1                       03
04 15 1         1             1 1   1               1             1 1 1     2                 1                     1 1   1 04
05 12   2 1               1       1               1                   1   1   1   1                     1                 1 05
06 9     1                   1         1   1     1     1                           1       1     1                         06
07 17 1     2   1     1   1           2                 1 1 1   1         1             1   1   1     1                     07
08 11                           1             1 1       2                       1 1                         2   1         1 08
09 7     1       1         1       1     1                                   1     1                                       09
10 12                         1                     1   1   1   1   1                         1       1       2 1 1         10
11 11                 1       1 1         1   1           1   1           1         1   1                         1         11
12 16 1 2     1         1                       1                   1 1 1 1                 2           1 1 1 1             12
13 14       1                         1 1 1 1       1         1     2       1                 1 1                 1     1   13
14 12         1                       1 1 1           1     2             1             1       1 1 1                       14
15 16   1 1     1             1                     1   1   1   1       1 1         1 1           1   1       1           1 15
16 10               1                               1       1 1   1               1   1             1       1             1 16
17 12 1   1   1         1                         1           2                           1     1 2   1                     17
18 18   1       1         1 1           1   1             1   1       1           1         1   2 1       1     1 1       1 18
19 8   1         1             1                 1         1 1                             1             1                 19
20 13                 1                 1     1         1     1 1                         1     2     1 1 1         1       20
21 12             1                 2       1     1 1           1     1                 2       1     1                     21
22 10                     1 1         1                 1     1                         1           1 1   1   1             22
23 14                       1 1 1     1                 1         1     1     2     1               1 1   1       1         23
24 13                       1   1           1     1   1           1   1     1     1         1 1               1           1 24
25 5             1                                                             1     1                 1 1                 25
26 9                 1                                     1     1 1     1       1 1                             1       1 26
27 10         1     1   1       1                           1           1                     2           1         1       27
28 9           1                         1       1 1                       1         1   1               1         1       28
29 10 1             1             2                 1       1                           1       1       1         1         29
30 13         1             1 1                 1 1             1 1 1                 1     1       1       1             1 30
31 11             1   1   1 1               1                   1       1         1                     2       1           31
32 17       1         2     1 1                   2   1       3           1   1     1 1               1       1             32
33 5                     1       1                                   1                                   1             1   33
34 10       1                   1                           1   1               1               1 1         1     1       1 34
35 11       1                 1           1     1                 1         1   1     1   1                   1 1           35
36 11 1                               1               1                       1     1 1   1       1 1     1           1     36
37 12     2     1     1         1         1                       1   1                     1             1 1           1   37
38 11       1 1           2                   1                               1   1         1               1         1   1 38
39 14               2   1       1   1       1 1   1             1 1   1 1                                           1   1   39
40 11     1 2                 1                                               1       1         1     1             2 1     40
41 6                       1             1             1                       1                             1 1           41
42 7         1 1 1                         1                 1                           1                           1     42
43 8       1           1       1 1   1                                                     1 1                         1   43
44 11             2     1                                   1     1     1 1     1                               1   1 1     44
45 10                               1 1 1 2         1   1 1                                           1           1         45
46 10   1       1     1   1           1                                   2   1                           1             1   46
47 8   1                 1 1                       1             2 1 1                                                     47
48 10   1                         1                       1                           1   1 1 1             2             1 48
49 7                               2     1             1 1                       1                     1                   49
50 8                   1               1               1               2                 1         2                       50
51 11           1           2   1           2         1   2               1     1                                           51
52 10 1   1     1                 1                         1                       1     2     1                       1   52
53 15     1                     1 1       1   1 1                   1       1   1   1       1     2         1       1       53
54 8     2     1 1                                                           1                             2       1       54
55 8             1     1                                 1             1           1               1   1         1         55
56 17               1 2 1             1         1 1   2           1                       1   1 1     2         1         1 56
57 18 1               1 1             1   1 1   1           1 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1             57
58 9 1                               1           1 1                     1     1   1         1   1                         58
59 4 1             1   1                   1                                                                               59
60 10 3         1 1                           1     1                           1                                       1 1 60
61 10   1 2         1             1                         1           1         1   2                                     61
62 9 1                           1 1   1             2                       1           1                           1     62
63 17       1 1   1     1     1         1     1       1     1         1             1             1     1       2     1 1   63
64 7                                   1                           2                       1       1 1 1                   64
65 9   1                     1   1             1                     1   1           1   1                           1     65
66 8   1                               1                     1       1   1       1                 1               1       66
67 9           1         1         1         1 1         1     1                                           1             1 67
68 11             1 1               1     1       2                     1   1                             1     1       1   68
69 11       2       1             1     1                       1                                   2     1       2         69
70 11 1       1                     1       1 1 1   1 1                                 1       1             1             70
71 8                               1                     1         1   1                 1                     1 1   1     71
72 9 1       1         1                                     1                   1     2     1                       1     72
73 5         1           2                                                                                         1 1     73
74 6                 1                       1     1 1                               1 1                                   74
75 9             1                               1                 1                   1 1       1           1     1   1   75
76 9       1     1                       1           1 1       1             1 1                                 1         76
77 16     1                   1       1 1       1       1       1   1 1 1           1       1 1               1   1 1       77
78 13         1               1       1   1 1         1 1               1                 1 1           1   1           1   78
79 13     1     1                   1           1 1   1   2             1   1                             1         1 1     79
80 12             1 2       1           1   1                     1                 1                   1   1   1       1   80
81 5                   1                 1                         1       1       1                                       81
82 9           1         1                   2                       1         1     1       1             1               82
83 9       1                     1                                                               1 1   1       1   1   2   83
84 13                       1 1   1 1           1   1           1             2       1     1                         2     84
85 16       2       1     2   1   1           2                             2   1 1               1         1   1           85
86 12           1 1     1                     1 1     1       1   1     1                           1 1         1           86
87 9                         1 1             1                               1 1                   1   1             1 1   87
88 19   1       2   1 1           1   1 1           1             1   1     1   1   1       1         1 1     1 1           88
89 7 1 1                                                                 1                                   1   1       2 89
90 15         3             1   1               1         1 1               1 1                 1         1   1 1         1 90
91 10               1 1             1               1       1           1         1     2                 1                 91
92 12   1           1 2     2   1               1                               1     1               1       1             92
93 9         1                                       1   1     2                             1   1     1           1       93
94 6 1                                                       1                                       1       1   1     1   94
95 13     1   1   1               1                             2     2           3     1 1                                 95
96 6   1           1             1               1 1   1                                                                   96
97 7                           1           1             2       1                 1           1                           97
98 12                       1       1   1 1   1                             1 1 1         1   1                   1   1     98
99 5     1             1                                 1                             1                               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng