BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
Ngày
/
Tháng
00 12                   1   2     1 1                 1               1 1       1             1               1 1           00
01 13             1                 1     1               1 1             1       1 1         1 1 1     1 1                 01
02 11                           1         1           1 1         1 1 2       1           1                             1   02
03 13     1 1   2       1                                 2             1     1         1 1                   2             03
04 12                               1       1   1               1         1   1         1             1           1 1     2 04
05 5           1                                     1         1         1 1                                               05
06 9                         1   1         1             1     1                 1           1     1                 1     06
07 5                   1                               1           1                             1           1             07
08 9                   1                       1                           1   1   1     3         1                       08
09 9         2 1   1                 1             1                                               1 1   1                 09
10 11     1                 2                   1   1         1         1               1   1 1     1                       10
11 8   1 1     1     1     1                                   1                                             1     1       11
12 10 1       1     2                                           1 1     1         1             1     1                     12
13 8                               1               1             1 1             2                                     2   13
14 15             2               1     1     1                         1       1       2   3       1 1 1                   14
15 15     1 1   1   1         1                     1                 1     1             1           1     1 1       1   2 15
16 10                 1   1     1                           1         1           1 1   1             1   1                 16
17 7                               1 1                 1                       1             1           1             1   17
18 9                             1   1             1             1                 1                   2     1   1         18
19 14             1             1   1 1 1       1 1   1   1     1               1         1         1       1               19
20 15     1 1         1 2 1   1 1       1                   1       1               1           1                     1   1 20
21 9     1                   1               1           1     1             1             1   1                     1     21
22 10     1     1             2 1 1                                   1             1         1                 1           22
23 8                                                   1                           1 1                 2         1 1     1 23
24 15         1   1       2     1 1 1     1               1     1                   1     2       1 1                       24
25 6                       1                   1     1                     1                     2                         25
26 13   1         1               1       1 1   1   1                   1                     1                 1 1   1 1   26
27 16     1   1               1           1         2 1               1     1   1   1   1       1                 1 1   1   27
28 11   2       1                                                                   1 1   1 1   1               1     1 1   28
29 12 1 1     1                 1         1               1                     1 1     1           1   1                 1 29
30 9     1               1                             1                             1           2         1         1 1   30
31 10           1   1                     1           1                                             2         2   1       1 31
32 11                 1 1     1   1     1   1 1 1   1                                               1           1           32
33 15 1     1       2           1                 2                       1 1           1 1               1 1 1         1   33
34 13             1                     1   1     1     1   1     1   1 1                         1 1     1         1       34
35 7 1   1                               1                       1                               1               1     1   35
36 12           1                                                 1           1       1 1                     2   2 1 1   1 36
37 12   2       1                                               1     1   1   1       1   1                 1     1     1   37
38 9       1     1     1   1           2                                           1                 1               1     38
39 7       1                         1       1       1   1   1                                       1                     39
40 12     1                   1                   1           1           1   2   1     1       1       1 1                 40
41 6 1                         1                       1           1                     1                         1       41
42 13         1     1     2                     1                     1 1   1 1           1                   1     1 1     42
43 15 1 1             1     2                             1 2       1       1           1                       1     1 1 1 43
44 12         1     2                 1   1   1 1     2                                                               1 2   44
45 9       2                         1       2                       2   1 1                                               45
46 9                           1     1             1   1         2                   1     1                             1 46
47 9 1             1     1 1   1                               1                   1         1           1                 47
48 12         1       1                     3                 1     1 1   1           2                 1                   48
49 9     1               2 1       1         1           1                         1   1                                   49
50 9           1                   1             1           1               1 1     1                 1   1               50
51 10 1                         1       1                           1       1   1             1 1     1     1               51
52 11           1             1           1                     1           1   1 1     1                       2   1       52
53 8                 1 1     1   1 1                             1 2                                                       53
54 12     2         1                         1 1       1   1     1                         2       1         1             54
55 9   1                           1   1     1     1             1   1         1                           1               55
56 12   1       1       1   1   1         1           1     1 1                     1                     1   1             56
57 9 1       1         1 1             1         1     1 1                                 1                               57
58 11         1           1                   1                   1 1   1   1               1 1             1         1     58
59 10     1         1 1   1                                                           1 1           1 1   1     1           59
60 9 1           1   2 1                   1 1                   1           1                                             60
61 6                   1           1           1                                     1                 1             1     61
62 13     1     1             2             1                 1       1 1               2   1 1                     1       62
63 13       1   1                         1       2   1       1                 1           1   1       2             1     63
64 16   1   1       1               1                     1   1             1   1             1 1         2 1   1   1     1 64
65 11 1       2                   1                     1 1   1 1         1                   1         1                   65
66 13           1           1               2                 1             1     1   1       1       1 1           1   1   66
67 11       2         1 1 1           1       1             1           1     1         1                                   67
68 13     1         1 1   1                 1       1               1   1                         2               1 1     1 68
69 17             1   1   1 1   1                 2   1                                     1 1     1 2     1   1 1 1       69
70 10           1   1                   1 1 1         1                           1   1     1             1                 70
71 9   1     1             1     1               1             1   1                             1               1         71
72 12 1           1         1         1   1                               1   1   1               2                 1     1 72
73 8       1                         1               2         1               1                         1 1               73
74 8                           2             1     1   1                                               1   1       1       74
75 11             1             1   2               1                         1 1   1             1           1   1         75
76 10         1   1   1                 1 1               1       1                                           1         1 1 76
77 10   1           1                     1   1   1                       1 1         1     1   1                           77
78 15 1                     1       1   1         2           1     2         1           1   1       1           1 1       78
79 10       2                               1               1 1           1           1         1     1         1           79
80 9                                       1 1     1   1   1                     2             1         1                 80
81 8             1         1   1                           1             1           1         1                 1         81
82 13                             2   1         1       1   2 2         1       1     1                         1           82
83 14                   1         1 1 1 2                       1         1         1     1                 1         2   1 83
84 8                             1   1           1                 1   1                     1       1   1                 84
85 8   1                                     1 1     1 1         1 1                                                   1   85
86 7     1                                       1                                         1   1           1   1         1 86
87 10             1               1 1     1 1   1                                 1         1     1       1                 87
88 6                             1                             1     1           1                                 1 1     88
89 11 1                               1   1         1     1             1         1             1       1   1 1             89
90 7                 1 1     1                   1             1                                       1       1           90
91 10         1           1           1 1             1     1   1     1   1                           1                     91
92 8                         2                 1             1       1   1           1                                 1   92
93 14 2 2         1               1                           1   1       1       1       1   1                 1 1         93
94 10       1     1                             1       1           1   2   1   1                                         1 94
95 8                   1                           1       1 1                                   1   1     1   1           95
96 14   1     1     1 1       1         1     1             1           1 1   2                 1               1           96
97 18             1     1             1 1   1   1       1 1 1     1         1 1 1   2     1               1 1               97
98 12 2     2 1       2                         1                                               1 1 2                       98
99 10   1                 1   1       1             1   1 1                 1                       1             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
Ngày
/
Tháng