BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10     1       1         1                                             1     1       1   1                         2 1   00
01 9                                   1                             1     1         1       1   1 1       1       1       01
02 12             1 1     2             1                               1       2 1         1               1         1     02
03 16   1       1 2                               1           1               1   2                       1 1   1 1 1     2 03
04 7                                 2 1 1                       1           1                   1                         04
05 8                           1                       1         1                 1     1   1             1     1         05
06 6       1                     1                                   1                 1           1           1           06
07 9         2                             1                                     1       1     1   1     1       1         07
08 13 1                 1 1                   1       2                         1       1 1 1     1       1             1   08
09 14           1             1   1             1   1     1   1     1   1       1             1         1     1   1         09
10 9     1                 1     1         1                                             2     1           1       1       10
11 12         1         1                 1   1                     1 1           1   1         1 1                   2     11
12 10   1           1     1         1                                 1     1   2       1                     1             12
13 14       1                   2   2 1       1     1             1       1                       1     1   1         1     13
14 9         1 1             1                         1               1         1               1   1                 1   14
15 11 1     1       1 1 1                                 1         1 1           2                               1         15
16 15     1       1     1     1   1   1 1     1               2                             1 1   1               1     1   16
17 7       1   1                 1                   1                     1             1     1                           17
18 14             1       2   1                     1 1 1 1   1 1                     1                         2 1         18
19 11         1                           1 2       1     1                 1           1 1                 1           1   19
20 15       1   1   1   1             1 2   1     1                   1 1                         1       1       1 1       20
21 18   1 2 1     1 1 1 1   1               2     1 1       1       1         1                               1     1       21
22 14       1 1                       1   2     1     1           1   1               1           1       1 1 1             22
23 11     1             1         1       1       1   1   1                     1             1       1               1     23
24 13   1                         1             1         2     1         2 1   1   1     1                       1         24
25 7   1       1   1                                                 1                       1 1                   1       25
26 6         1   1   1     1                   1                                                               1           26
27 9       1             1                     1   1           1                                   1 1   1     1           27
28 11     1       1       1   1         1 1     1     1                       1 1   1                                       28
29 7                                                                               2     1     1 1     1 1                 29
30 14   1     2                             1 1     1       1 1 1 1   1   1                           1           1         30
31 9           1             1 1                 1           2     1                                           1     1     31
32 10 2   1         1       1   1                 1             1       1       1                                           32
33 13       2         1     1           1 1   1         1 1 1   1     1                               1                     33
34 8 1           1                     1                       1     1         1       1       1                           34
35 6       1               1                                         1                 1         1 1                       35
36 12 1 1         1           1 1   1 1                           1                     1       1         1       1         36
37 10               1 1   1         1                                     1       1     1         1           1     1       37
38 10               1 1   1                   1         1               1       1   1 1                             1       38
39 7 1         2                                                 1         1                           1   1               39
40 14           1           1                 2 1   1   1       1             1     1     1   1                 1       1   40
41 17     1 1   1     1       1       1     1 1             1           1           1   1           1       2   2           41
42 9     1     1                               1                     1   1                     1                     1 2   42
43 10 1                       1         1 1   1           1               1                                   1 1         1 43
44 11     1 1             1               1           1     1 1           1       1             1       1                   44
45 10                       1       1   1                 1             1         1           1               1   2         45
46 12         1 1         1       1             1                   1         1       1             1 1               1   1 46
47 6                 1                                 2         1                 1                                   1   47
48 11     1       1                 1               1     1                                             1     1     2   1 1 48
49 10   1                     1   1                           1                 1       1           1     1 1           1   49
50 15 1                         1     1     1     1   1 1   1       1                 1 1 1 1   1   1                       50
51 8   1           1   1                             1       1             1                   1               1           51
52 10             2             1   1                                                         2   1               1       2 52
53 7                   1                   1   1                       1                 1                   2             53
54 8             1   1     1     1             1                             1 1                               1           54
55 10                 1           1     1   1   1               1                     1                       1 2           55
56 6   1                 1                           1       1           1   1                                             56
57 6       1       1                 1               1                   1                 1                               57
58 10               1 1                   1 1       1           1         1       1         1             1                 58
59 15     1             2           1             2               1 1     1           1     1       1 1       1           1 59
60 7     1                       1                       1                                   1 1     1             1       60
61 8                           1                   1 1   1   1           1                         1               1       61
62 14       1                         1     2               1             1 1       1   3         1                   1   1 62
63 11                           1   1             1 1               1       1 2                   1   1   1                 63
64 9 2                 1     1   1         1     1                                       1   1                             64
65 14         1           1 2                     1             1 1 1               1       2               1 1       1     65
66 12                   3     1   1       2       1 1       1     1                           1                             66
67 11     1                     1     1       1         1       1   1       1   1                         1     1           67
68 7   1                             1                     1                               1             1   1   1         68
69 8 1                   1                           1       1                             2           1         1         69
70 12 1                           1         1 2                             1 2             1   1       2                   70
71 6   1                       1                 1                       1               1                   1             71
72 12               1   1   1 1 1         1       1             1       1   1                               1         1     72
73 13       1         2             1         1 2       1                             1       1   1                 1     1 73
74 8         1   1                                   1     1         1                   1         1                 1     74
75 18                   1 1 1                 1 1       1   1           1   1               3         1 2               1 2 75
76 12         1     1         1 1       1         1     1                     1                               1 1       1 1 76
77 10                         1                           1             1 1 1     1   1         1                   1 1     77
78 12                               1         1     1   1             1 1           1                 2   1   1         1   78
79 9         1 1             1         1       1       1 1                                             1 1                 79
80 11       1         1 1     1       1             1           1                         1                         1   2   80
81 10                             1   1     1                         1 1     1   1 1               2                       81
82 6                           1     1 1           1                             1 1                                       82
83 16 1                         1 1       1       1     1   1                 1       1 1     1 1     1 1         1 1       83
84 13 1       2                                       1                 1       2   1 1 1               1         1   1     84
85 9             2 2                                           1                 1   1               1 1                   85
86 16 1 2 1 1               1 1                     1         1   1         1       1         1               1         1 1 86
87 6                               1             1               1     1                 1                 1               87
88 9 1                                 1               1   1     1 1                 1                   1     1           88
89 9   1           1       1             1     1               1           1                               1           1   89
90 15 1         1     1                               1   1 2     1   1       1       1 1   1   1                         1 90
91 12               1               1 1               1       1     1       1       1           1   1 1                   1 91
92 5                       1       1         1                 1                                 1                         92
93 10                     1     1   1     1                 1   1 2                                     1           1       93
94 9   1 2   1                   1                       1         1                                 1 1                   94
95 12   1     1       1     1             1                         1   1             1   1             1 1           1     95
96 13                 1                                 1 1   1     1   1     1   1                 2 1             1     1 96
97 13           2         1         1                       2 1     1     1   1   1                         1         1     97
98 10   1       1               1   1   2       1                                                 1 1 1                     98
99 14                 1               1             1             1 1 1     1       1 1       2           1 1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
Ngày
/
Tháng