BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9                             1                                 1     1               1         1 2 1         1         00
01 6   1                           1                                             1           1   1     1                   01
02 8         1     1 1             1       1           1                                     1 1                           02
03 11   1 1     1                       1         1                     1         1   2   1       1                         03
04 10                   2   1                 2                     1                             1 2               1       04
05 7         1     1                     1 1                             1         1                               1       05
06 11 1     1 1                 1     1 1                     1                 1 1         1                   1           06
07 10   1     1                                 1       1         1       1   1   1       1                 1               07
08 7       1             1 1               1                                 1               1             1               08
09 11                                     1                 3               1                           1         1 1 1 2   09
10 9             1         1       1                     1       1             1                     1       1     1       10
11 12                               1 1       1 1 1                   1               1   1         1     1   1   1         11
12 8               1                                                           1 1     1     1                     1 1 1   12
13 15     1           1       1 1         1               1 1   1 1                           2 1   1         1         1   13
14 11                               1               1         1       1     1 1   1     1     1         1     1             14
15 12 1       1   1   1 1                       1           1     1           1                         1   1   1           15
16 15         1           1 1     1                 1   1       1           1       1         1 1       2   1       1       16
17 7     2 1       1                                                                 1 1       1                           17
18 8                 1 1 1   1     1   1                                                       1         1                 18
19 10       1         1   1 1   1       1         1                       1           1 1                                   19
20 12     3               1           1           1     1           2       1       1                 1                     20
21 5                         1     1                                               1             1             1           21
22 7 1                 1           1               1         1                                               1           1 22
23 9   1                                 1       1           1         1         1               1   1     1               23
24 7           1               1                 1                                               1           1   1 1       24
25 7           1 1     2                                               1                         1       1                 25
26 11                     1 1     2                       1         1               1     1         1 1   1                 26
27 12     1       1           1           1 1         1             1                   3                   2               27
28 10 1             2               1           1               1       1       1     1                   1                 28
29 6                                           1                               1 1       1                   1           1 29
30 12   1       1     1   2 1   1   1       1                         1           2                                         30
31 23             1           1   1 1 1       1   1 1 2 1 1             1       1         1 1       2   1   1 1         1 1 31
32 15           1       1     1   1 1       2   1         2     1                                     1 1             1 1   32
33 10         1                                           1     1   1             1         1         1     1 1 1           33
34 6                       1                           1     1           1         1                       1               34
35 10             1             1     1               1           1             1     1   1                 1   1           35
36 16   1       1           1         1   1             1   1   1     1 1     2             1 1           1   1             36
37 13         1                           1     1       1   1     1   2         1           1   1                     1 1   37
38 11 1                       1   1   1             1                     1                 1 1 1 1               1         38
39 12         1 1               1         1               1       1             1   1           2     1               1     39
40 19     1               1 1     1   1           1     1   1               1       1 1   1 1     2       1     1     1   1 40
41 10           1 1 1       1   1               1                 1     1         1                     1                   41
42 10   1   1   1                         1 1     1                 1 1               1                               1     42
43 7   1 2                   1                           1                                                 1     1         43
44 14                         1             1 1     2 1                   2     2 1   1                             1 1     44
45 11   1     1 1                         1         1 1         1             1                               1         1 1 45
46 6                       1                                                 1 1     1     1     1                         46
47 10                 1             1 1                 1 1       1   1                 1   1           1                   47
48 11         1       1               1               1                   1             1     1   1                     2 1 48
49 9                               1 1   1     1           1                   1       1 1     1                           49
50 16     1                 1   1 1       4           1                   2         2                     1           1   1 50
51 12       2                                 1       1   1     1     1   1 1                                   1   1 1     51
52 14               1 1         1       1       1                   2                             1 2           1     2   1 52
53 8 2       1 1       1                   1             1                                     1                           53
54 8     1       1         1 1             1                                                       1         1           1 54
55 9 1             1     1                                                 1             1             1   1     1 1       55
56 6 1                               1                       1                                       1   1       1         56
57 14   1   1           1               1     1   1                                 1   1   1   1               2 1       1 57
58 9             1   1         1       1               1             1 1                         1           1             58
59 12       2                   2           1   1         1         1 1               1 1                         1         59
60 11             1           1   1             1   1 1             1   1             1           1         1               60
61 11     1       1                         1           1     2       1 1                   1         1           1         61
62 7     1 1                 1 1                                     1                                 1                 1 62
63 10           1         1             1   1   1             1       1             1         1         1                   63
64 11               2   2                                             1 2       1 1 1                         1             64
65 10                 2                 1         1 1       1       1                         1         1       1           65
66 8         1   1           1         1                   1               1                         1               1     66
67 10       1             1           1                 1                     1                 1         2       1 1       67
68 8               1             1                               1           1       1       1   1                     1   68
69 9   1 1           2                                         1                       1 1                         1   1   69
70 14 1 1     2                   1         1 1                   1           1 1                     1             2     1 70
71 11         1   1   1   2   1               1                               1             2                 1             71
72 8               1 1       1           1           1 1                                                       2           72
73 10 1   1       1     1                     1                             1                                       2 1   1 73
74 10   1                                                                 2       1   1 1           1 1           1     1   74
75 9               1     1           1   1                   2           1               1             1                   75
76 18             1             1 1 1         1 1   3   1       1 2                     1             2         1         1 76
77 11             1   1                             1 1   1 1     2                   1 1                   1               77
78 14 1 1     1             2         1 2               1               1   1                   1 2                         78
79 17 1             1                         1 1 1             1                   2 1     1   1         2     2     1   1 79
80 14 1                       1   1     1       1 1 1 1 1 1             1         1         1                     1         80
81 7                                       2                 1 1     1                               1   1                 81
82 13                   1           1         1   1 1   1   1   2         1 1               1                     1         82
83 17   1   1     1         1 1     1     1                                   1     1   1     1           1 1         1 2 1 83
84 17   1   1   1 1                     1         1       1   4             1                   1   2               1   1   84
85 6         1                               1       1         1       1           1                                       85
86 12           1                                     1     1   1       1       2 1       1         1         2             86
87 7           1   1     1       1   1                     1                                       1                       87
88 13           1       1           1 1 1     2 1 1                           3                                         1   88
89 4                             1                                     1                 1         1                       89
90 9     1               2 1           1           1               1     1           1                                     90
91 13 1             1   1       1       1     1     1     1   1 1                 1             1           1               91
92 12   1                                       1     1     1               1               2 1             1 1 1 1         92
93 12   1                         1               1               2   1     1             1                       1 1 1   1 93
94 13           1   1 1 1                   1         1           1           1                 1   1   1       1 1         94
95 11                           2 1     1     1                       1     1       1     1           1                   1 95
96 9       1                                                       2   1 1 1 1               1           1                 96
97 9 1     1           1                                   2   1   1                                   1             1     97
98 9 2                               1           1       1   1                         1                 1             1   98
99 12       2   1             1                       1             1       2   1         1   1           1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng