BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14                     1     1       1   1                         2 1         1     2       2     1                   1 00
01 12                 1     1         1       1   1 1       1       1                     2       1       1                 01
02 12                   1       2 1         1               1         1               1       1         2               1   02
03 14         1               1   2                       1 1   1 1 1     2               1           1     1               03
04 7             1           1                   1                               1                       1       1 1       04
05 12   1         1                 1     1   1             1     1               1                               1 1 1 1   05
06 7                 1                 1           1           1           1                     1             1           06
07 12                             1       1     1   1     1       1               1 1     1         1       1   1           07
08 12 2                         1       1 1 1     1       1             1           1                           1         1 08
09 11     1   1     1   1       1             1         1     1   1                       1         1                       09
10 12                                     2     1           1       1             1 1         1       1 1 1               1 10
11 9               1 1           1   1         1 1                   2                           1                         11
12 10                 1     1   2       1                     1             1   1                     1       1             12
13 10             1       1                       1     1   1         1                     1               1   1         1 13
14 9   1               1         1               1   1                 1           1                         1   1         14
15 9     1         1 1           2                               1                 1   1 1                                 15
16 12         2                             1 1   1               1     1     1     1                       1         1 1   16
17 9 1                     1             1     1                                                             2 1   1     1 17
18 12 1 1 1   1 1                     1                         2 1         2                           1                   18
19 12     1                 1           1 1                 1           1     1           1 1     1 1             1         19
20 12                 1 1                         1       1       1 1                 1         1     1 1       1         1 20
21 7       1       1         1                               1     1             1                   1                     21
22 11 1           1   1               1           1       1 1 1                       1 1   1                               22
23 12 1   1                     1             1       1               1       2             2   1       1                   23
24 13     2     1         2 1   1   1     1                       1               1                       1 1               24
25 7                 1                       1 1                   1       1                       1           1           25
26 4                                                           1                 1                               1   1     26
27 8           1                                   1 1   1     1           1                     1                       1 27
28 9 1                       1 1   1                                               1         1         1   1       1       28
29 10                               2     1     1 1     1 1                                               1   1 1           29
30 9       1 1 1 1   1   1                           1           1                                                   1     30
31 7         2     1                                           1     1                           1                 1       31
32 5           1       1       1                                                                                 1     1   32
33 10   1 1 1   1     1                               1                       1 2                                 1         33
34 11           1     1         1       1       1                                           2 1   1           1         1   34
35 11                 1                 1         1 1                         1         2           1         1           2 35
36 9             1                     1       1         1       1         1               1               1     1         36
37 10                     1       1     1         1           1     1           1   1   1                                 1 37
38 15   1               1       1   1 1                             1       1     2   1   1   2           1       1         38
39 8             1         1                           1   1                 1                         1           1 1     39
40 13   1       1             1     1     1   1                 1       1                                     1     1 1   2 40
41 13       1           1           1   1           1       2   2                 1   1                   1           1     41
42 13                 1   1                     1                     1 2   1     1 1   1 1               1               1 42
43 6     1               1                                   1 1         1 1                                               43
44 9 1     1 1           1       1             1       1                             1                         1           44
45 11     1             1         1           1               1   2         1 1                     1     1                 45
46 12               1         1       1             1 1               1   1     1   1               1           2           46
47 9   2         1                 1                                   1                       1       1         1     1   47
48 10     1                                             1     1     2   1 1   2                   1                         48
49 16         1                 1       1           1     1 1           1             1 1 1   1   1       2 1     1         49
50 15 1 1   1       1                 1 1 1 1   1   1                                         1         1 1       1   1     50
51 9 1       1             1                   1               1           1           1       1 1                         51
52 11                                         2   1               1       2           1       1   1 1                   1   52
53 8                   1                 1                   2               1             1 1   1                         53
54 6                         1 1                               1                                 1     1       1           54
55 9           1                     1                       1 2                         1 1                         1 1   55
56 12 1       1           1   1                                                 1       1   1         3     1             1 56
57 9 1                   1                 1                                         1       1 2     1 1                   57
58 13           1         1       1         1             1                     1     2   1   1             1       1 1     58
59 10             1 1     1           1     1       1 1       1           1                                             1   59
60 9     1                                   1 1     1             1                               2           1     1     60
61 13 1   1   1           1                         1               1         1 1             1   1     1     1           1 61
62 19       1             1 1       1   3         1                   1   1     1 1   1   1     1   1       1         1 1   62
63 13               1       1 2                   1   1   1                         1   1     1               1     1   1   63
64 5                                     1   1                                 1                               1       1   64
65 11           1 1 1               1       2               1 1       1                     1               1               65
66 8       1     1                           1                                                 1   1 1 1 1                 66
67 11   1       1   1       1   1                         1     1                   1   1                   1       1       67
68 11       1                               1             1   1   1         1             1 2                         1 1   68
69 7 1       1                             2           1         1                   1                                     69
70 8                       1 2             1   1       2                                                               1   70
71 7                     1               1                   1                           1             1     1 1           71
72 8           1       1   1                               1         1                           1   1             1       72
73 12   1                             1       1   1                 1     1       1 1             1 1       1     1         73
74 9 1     1         1                   1         1                 1         1   1                 1                     74
75 18   1   1           1   1               3         1 2               1 2   1 2         1               1                 75
76 10   1                     1                               1 1       1 1   1               1     1                   1   76
77 14     1             1 1 1     1   1         1                   1 1             2 1         1   1                       77
78 13   1             1 1           1                 2   1   1         1           1                             1 2       78
79 7   1 1                                             1 1                                     1                     1 1   79
80 8           1                         1                         1   2     1                     1   1                   80
81 14                 1 1     1   1 1               2                       2     1   1         2                     1     81
82 3                             1 1                                                         1                             82
83 16   1   1                 1       1 1     1 1     1 1         1 1         1             1         1       1         1   83
84 15 1                 1       2   1 1 1               1         1   1     1           2                             1   1 84
85 6           1                 1   1               1 1                                       1                           85
86 11         1   1         1       1         1               1         1 1               1         1     1                 86
87 9             1     1                 1                 1               1               1         1     1   1           87
88 12   1   1     1 1                 1                   1     1               1 2                   1             1       88
89 16           1           1                               1           1     1 1     1     1   1       1 1   3   1 1       89
90 14 1   1 2     1   1       1       1 1   1   1                         1                               1   1             90
91 14 1       1     1       1       1           1   1 1                   1               1 1     1                 1     1 91
92 7           1                                 1                                                 1       1     1 1 1     92
93 15       1   1 2                                     1           1           1       1     1           1 1     1 1 1 1   93
94 7     1         1                                 1 1                       1                             1 1           94
95 8               1   1             1   1             1 1           1                 1                                   95
96 18   1 1   1     1   1     1   1                 2 1             1     1 1                     1   1     1 1 1           96
97 13       2 1     1     1   1   1                         1         1       1   1   1         1                           97
98 7                                             1 1 1                         1   1           1       1                   98
99 17             1 1 1     1       1 1       2           1 1             1           1 1     1       1           1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
Ngày
/
Tháng