BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11         1 1     1           1     1 2                                             1         1                 1     1 00
01 8 1         1             1                                   2 1                           1                   1       01
02 9             1 1       1     2                       1                           1                 1       1           02
03 8             1     1     1             1                     1                                   1 1   1               03
04 6                                       1       1     1 1                 1                             1               04
05 11                       1               1   1       1     1             1             1 1   1         1         1       05
06 10           1     1       1       1     1   1         1         1                   1                             1     06
07 9         1                 2           1       1             1   1                       1 1                           07
08 16       1     2     1                   2       1                 1 1   2                             1 1 1     1 1     08
09 11       1   1             1 1                 1           1     1         1         1     1                       1     09
10 12         1                     2 1 2               1               1                                 3           1     10
11 6       1     1       1                                     1                                     1                 1   11
12 13     2     1                   1 1 1 1         1           1 1               1                     1               1   12
13 12                   1       1           1                                         1           1   1 1 1       1     1 2 13
14 14 1     1     1   1           1           1   1 1       1             1       1   2                               1     14
15 9 1   1         1   1                 1                                       1   1             1           1           15
16 5 1 1                                                                         1             1                   1       16
17 9           1       1     1           1     1                         1     1             1                     1       17
18 10     1     1                   1                               1           1         1       1     1         1       1 18
19 11     1                       2       1                     1         1             1     1           1 1     1         19
20 7       1                                 1               1   1                                         1     1 1       20
21 11       1     1       1 1   2                 1       1                               1     1       1                   21
22 10                           2     1     1           1 1     1   1           1                                         1 22
23 6   1 1                         1                                       1               1                   1           23
24 8 1                                     1                               2     1                     1 1     1           24
25 12 1     1 2       1     1       1     1                                   1                 1     1                 1   25
26 18                   1         1   1 1     1 1 1   1         1   1 1 3                     1 1     1         1           26
27 5           1   1     1                                                         1     1                                 27
28 10         1 1               2         1       1                     1         1 1                         1             28
29 5         1     1                                       2                 1                                             29
30 13   1                     1         1     2   1 1 1                     1                             1     1       2   30
31 12   1     1   1 1                 1         1       1       1     1                     1                     1   1     31
32 12   1               1           1         1           1     1     1   1   1                               1   1 1       32
33 6           1         1 1                                                           1         1   1                     33
34 11       1 1           1 1       1             1                 1             1       1                   1 1           34
35 12       1 1   1       1                         1     1                 1                         1 1       1   1     1 35
36 10             1       1   1                               1   1         1             1   1       1               1     36
37 10       1             1   1 1               2   1           1           1               1                               37
38 14     1                         1         1 1 1     1           1               1 1     1 1               1 1     1     38
39 15     1                                     1       2 1 1                         1   1 2     1 1   1   1         1     39
40 9     1 1     1           1 1 1                           1         1                     1                             40
41 13                                 1 1     1             2   1         1         1   2                       1   1   1   41
42 10 1         1                           1           1   1 1       1 1                       1               1           42
43 9   1                             1   1                     1 1       1                         1 1           1         43
44 8             1                         1                 1                   1   1           2               1         44
45 12     1   1         1         1 1                 1               1     1       1   1 1             1                   45
46 7               1         1                   1                       1   1                           1             1   46
47 5                             1                 1                     1         1                               1       47
48 7 1                 1                                     1             1 1         1                     1             48
49 14   1     1         1   1           1                     2     1             1           1   1         3               49
50 14           1   1 2           1               1                     2 1         1               1   1 1             1   50
51 14         1                               1 1         1 1   1             1   1 1       1 1         1 1               1 51
52 9         1           1             1                         1       2       1           1     1                       52
53 12 1 1           1                 1 1                                                 1     1 1 1   1       1       1   53
54 13   1             1                 1       1         1     2             1         1     1       1     1             1 54
55 12 2                                 1             2 1   1                   2     1                       1 1           55
56 7                               1                               1           2   1     1       1                         56
57 14     2 1     1             1     1 1               1                 1         1       2               1           1   57
58 11   1             1 1                 1   2   1         1                           1     1               1             58
59 3                                                                       1                   1 1                         59
60 8       1                 1                         1       1     1                           1 1         1             60
61 12     1     1       1                                       1   1 1       1 1               1     1   1       1         61
62 9                   1     1           1       1       1                           1             1 1             1       62
63 14                 1         1         2         1               1           1           1 1       1   1           1   2 63
64 7                       1           1 1       1         1           1                           1                       64
65 15 1   1     1         1         1   1           1 1             1                   1 1     2         1             1   65
66 6 1                   1                     1                   1                 1   1                                 66
67 13               1       1 1 1           1         1 1     1     1                 1                 1   1           1   67
68 17     1         1       1                             1     1       1     2 3 1             1 1   2       1             68
69 8 1         1             1                                                             1       1         1   1   1     69
70 13                                                 1   1   2             1   1 2       1 1                     1     1 1 70
71 5 1 1         1   1                                                                             1                       71
72 14             1     1   2     1 1   1                 1     1 1       1     1         1                         1       72
73 16                         1       1         2 1   1     1 1         1       1   1   1         3                   1     73
74 19   1           1       1 1 1 1           1       1               1 2     1       1 2           1   1   1       1       74
75 11     1     1                   1         1         1                     1                     1         1     1 1   1 75
76 16               1 1   1           1       1       1 1 1       1       1               1 1               2     1 1       76
77 10                 1     1 1         1 1                       1               1       1   1 1                           77
78 12   1       1     1                             1                 1 2   1       1                     1           1   1 78
79 17 1 1   1         1   1 1                       1 1           1   1     1   1     1                 1       1 1   1     79
80 5                     1 1                         1                       1                                         1   80
81 11                             1     1   1   1 1   1     1       1                               1       1           1   81
82 6   1                                                                                 1         1 1 1           1       82
83 12         1   1                 1     1                                 1       1       1     1       1 1   1 1         83
84 13   1           1     1 2         2             2                                         1       1       1           1 84
85 11 1       1     1   1 1                               1   1                   1           1 1                     1     85
86 14     1 1       1             1   3         1       1             2 1         1   1                                     86
87 8                         1   1           1   1   1                                             1         1   1         87
88 10                     1       1         1               1 1   1             1                             2   1         88
89 9 1 1   1       1                                   1     1       1   1                 1                               89
90 9   1           1                 1                           1           1     1       1             1               1 90
91 8                   1                   1     1               1       1                                 1   1     1     91
92 12                     1               1     1   2 1 1 1         2                   1                                 1 92
93 11             1                 1     1 1         1               1       1     1 1                           1     1   93
94 7         1                   1                         1         1         1   1         1                             94
95 11       1                   1   1         1   1                   1   1           1                 1     1           1 95
96 10                 1                       2 1     1                   1 1 1             1                   1           96
97 13     1         1 2 1                                 1 1 1                   1 2           1                       1   97
98 16           1 1   1 1       1           1           1   1   1 2                     1           1 1         1 1         98
99 14       1 1                     1               1                                 1 1 1     1 1 1         1     1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng