BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng
00 7       1               1                                       1       1 1   1                   1                     00
01 13               1                       1 1       1   1 1                       1   1       1 1     2             1     01
02 8                 1                                 1       1     1       1           1             1       1           02
03 10               1                 1                   1   1   1     1 1           1                                   2 03
04 10       1                 1 1     1   1   1                 1     1             1         1                             04
05 11     1                 1       1       1 2           1               1 1                 1                   1         05
06 12       1     1       1   1 1       2             1     1                   1                     1 1                   06
07 19 1 1             1       1             1 1   1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1 07
08 8 1                 1       1                     1                                     1 2                       1     08
09 11   1       1                               1       1                   1     1     1 1 1       1         1             09
10 11         2 1       1     1         1         1 1                           2                                     1     10
11 10         1 1   1   1       1           1         1     1                               1                     1         11
12 5                 1               1                                                             1       1             1 12
13 12 1 1   1       1   1   1           1                           1             1     1             1             1       13
14 13             1       1       1               1   1   1 1     1           1             1     1       1     1           14
15 20       1     2               1   1 1                   1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1     15
16 13     1   1             1           1     1 1 1 1     1     1                                   1   1         1         16
17 12               1 1           2   1               1         1               1         1       1               1 1       17
18 8       1                       1     1     1                           1   2     1                                     18
19 8 1   1                                                   1   1                       1                         1 1   1 19
20 12                   1 1                 1   1 1               1       1         1   2                           1   1   20
21 7             1                         1     1                 1   1                         1 1                       21
22 12                       1 1         1   1                             1             1 1       1       1     1     1   1 22
23 12     1       1 1     1 1     1         1 1                                 1 1                   1                   1 23
24 16   1 1 1   1             1 1                 1 2       1   1     1         1                   1   1           1       24
25 14       1             1   1       1                       1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 25
26 12       1   1 1                           1     1         1           1           1                 1 1     1     1     26
27 7                                                                     1 1                 1 2   1       1               27
28 10                     1           1     1 1   1       1       1           1                             1         1     28
29 10           1                                       1 1                 2 1         1                         1 1     1 29
30 6         1           1               1     1                                                     1     1               30
31 6   1               1                                 1                   1                                 1   1       31
32 7     1             1                                     1       1       1                 1           1               32
33 12   1                   1                   2       1 1           1               1   1           1         2           33
34 6                 1       1             1                             1   1                                 1           34
35 13 1   1         1               1             2     1             1         1             1           1   1 1           35
36 10   1                               1   2           1       1                 1     1                   1   1           36
37 14 2 1   1           1             1                   1   1   1 1                 1   1 1                 1             37
38 9   1                   1                 1           1 1             1         1                         1         1   38
39 9                       1   1 1                                   1     1       1       1           1       1           39
40 3                         1                                   1                                                       1 40
41 7 1               2                                                       1               1                 1   1       41
42 7           1 1         1                       1         1   1                               1                         42
43 8           1     1                                         1   1     1         1     1                               1 43
44 13           1 1             1             1     2               1             1     2         1   1           1         44
45 9 1                   1                           1 1 1       1                             1           1     1         45
46 9               1                                   1     1                         1                   1 1   2     1   46
47 9                     1                 1   1             2                               1           1             2   47
48 14         1       1             1           1 1     1         1     1 1   1   1 1             1                       1 48
49 18   1             1   1       1       1         1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   49
50 12       1   1                 1                         2                 1               1 1       1           1 1   1 50
51 8                             2       1     1 1                       1 1 1                                             51
52 12     1   1     1   1             1     1   1       1             1                                 1 1       1         52
53 13   1   1     1       1           1                       1                   1         1               1 1   1 2       53
54 9               1                 1                   1       1       1 1       1         1               1             54
55 10 1           1     1           1         1                         1     1     2               1                       55
56 11               1         1       1       1           1       1     1             1 1   1                     1         56
57 9         1 1             1 2   1     1                                                                 1 1             57
58 15             1             1   2                   1           1               2       1     1     1   1 2     1       58
59 14     1       2     1           1 1                       1       1                 1       1   1               1     2 59
60 8               1                                           1                   1         2           1   1       1     60
61 11 1     1   1                                               1   1   1     1     1                 1 1     1             61
62 9 1   1 1   1       1               1       1                                           1                           1   62
63 8     1                         1     1           1 1                             1                         1       1   63
64 19 1 1                 1       2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2                             2                 1   64
65 5                                           1                       1 1                             1 1                 65
66 11         1   1     1             1 1             2         1         1       1                   1                     66
67 10   1 1                               1 1   1                       1                         1   1         1   1       67
68 16         1 1             1               1   1 1                       1 1       2           1 1     2     1     1     68
69 11 1       1       1   1   1         1   1                   1                     1                     1   1           69
70 13       1 1         1         1 1   1           1     1           1         1               1         1     1           70
71 10               1     1               1               1   1                   1   1         1     1     1               71
72 8         1         1 1     1     1                               1                 1                         1         72
73 13       1               1     1     1 1                     1       1       1                   2 1                 1 1 73
74 10   1     1 1 1                 1     1             1                                 1           1     1               74
75 12         1             1 1 1                               1   1   1                   1       1     1   1     1       75
76 7                                                       1         1             1       1     1     1   1               76
77 18             1           1 1       1 2     1     1     1   1           1       1 1     1   2               1       1   77
78 11 1       1                               1           1 1   1   1   1       1                   1         1             78
79 12               1                 1           1                               3   1             1 1     1           1 1 79
80 11                               2       1                           1           1   1 1 1 1           1           1     80
81 9                                         1     1 1 1                   1             1     1                     1 1   81
82 9   1                 1 1           1           2                                         1                       1 1   82
83 12   1                           1 1               1           2 2 1                           1   1               1     83
84 12   1         1               1                                   1     2     1             1             1     1 1 1   84
85 14       1           1                         1         1     1 2         1         1   1     2     1   1               85
86 14               1 1       1     1           1   1       1   1           1     1   1         1   1 1                     86
87 10     1     1           1     1               1                     1     1 1         1     1                           87
88 10           1     1                   1       1   1 1         1   1               1         1                           88
89 14 1     1                 1 2             1 1   1         1         1                         1       1       1     1   89
90 13           1   1 3   1     2                               2                       1       1                         1 90
91 9     2           1             1                                           1 1       1             1 1                 91
92 3                                                 1                 1       1                                           92
93 8               1                             1   1                   1       1           1     1     1                 93
94 7     1               1     1   1     1                       1                               1                         94
95 8 1               1 1   1                           2                                   1           1                   95
96 9 1   1   1             1             1 1                                                 2                       1     96
97 12         1     1       2           1                   1 1   1       1 1         1             1                       97
98 11                         1   2       1                         1   1           1           1 1           1   1         98
99 10   1 1             1               1     1 1     1             1                     2                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
Ngày
/
Tháng