BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 17 1             1           1 1     1       1     1               1 1 1         1 1     1           1     1 2           00
01 11       2           1             1 1     1       1               1     1         1             1                       01
02 12 1                   1   2   1                           1           1             1 1       1     2                   02
03 9           2   1                                             1       1             1     1     1             1         03
04 3                                         1                                                                   1       1 04
05 8                                       1 1   1     1       1                                 1               1   1     05
06 15 1 1       1             1   1                       2       1       1           1     1       1       1     1   1     06
07 9                 1                     2                 1                     1                 2           1       1 07
08 17       2       1                       2             2 2           1         1     2     1                   2       1 08
09 9             1                         1           1       1                 1   1             1 1                 1   09
10 11                   1                       1               1     1 1           1                     2 1 2             10
11 5 1                                                                 1         1     1       1                           11
12 14   1     1       1           1       1           1                         2     1                   1 1 1 1         1 12
13 14       2 1         1       1       1 1         1 1   1               1                   1       1           1         13
14 11                         1 1                   1                       1     1     1   1           1           1   1 1 14
15 10       1                                 2         1         1         1   1         1   1                 1           15
16 6                           1                   1           1 1         1 1                                             16
17 11                 1               1   1   1         1           1                 1       1     1           1     1     17
18 17 1   1               1           1 1     1 1 2   1           1 1   1 1     1     1                   1                 18
19 13   2                         1 1                 1       1   1   2         1                       2       1           19
20 7     1               1         2                   1                         1                                 1       20
21 15   1         1             1           1   1 1     1   1                     1     1       1 1   2                 1   21
22 11                           1   1 1       2 1   1                                                 2     1     1         22
23 11                 1         1 1     1 1 1                 1     1         1 1                         1                 23
24 9                 1   1 1   1     1                   1 1               1                                     1         24
25 16         1 2 1         1                         1 1               1   1     1 2       1     1       1     1           25
26 9                                 1                     1                                 1         1   1 1     1 1 1   26
27 8             1                     1       1               1 1                   1   1     1                           27
28 18   1       1   1         1                   1 2   1   1       1   2           1 1               2         1       1   28
29 7         2     1                                   1       1                   1     1                                 29
30 16 1 1     1     1             1     1     1               1       1       1                     1         1     2   1 1 30
31 11     1                   1         1     1 1                             1     1   1 1                 1         1     31
32 7       1                                   1                 1           1               1           1         1       32
33 7     1               1                             1             1               1         1 1                         33
34 9   1 1                 1                                                     1 1           1 1       1             1   34
35 9   1     1                           1 1                                     1 1   1       1                         1 35
36 8             1     2                   1                 1                         1       1   1                       36
37 9                         1                                         1         1             1   1 1               2   1 37
38 13       1       1   1                         1   1     1 1         1       1                         1         1 1 1   38
39 5       1                                       1           1               1                                     1     39
40 14       1                       1     1     1   1     1 1 1                 1 1     1           1 1 1                   40
41 12               1             1 1 1                       1 1   1   1 1                                 1 1     1       41
42 7         2               1                     1                       1         1                           1         42
43 16 1   2             1   2       1 1   1     1               1 1     1     1                             1   1           43
44 6 1                                                   1   1     1                   1                         1         44
45 10                 1         1 1               1         1                   1   1         1         1 1                 45
46 9       1                   1     1             1   1         1                       1         1                   1   46
47 7       1 1   1                 1   1                                                               1                 1 47
48 8 1   1       1   1 1                                       1           1                 1                             48
49 14           1         1   1   2             1 1     1     1               1     1         1   1           1             49
50 12             1     1     1     1     1           1                               1   1 2           1               1   50
51 8   1       1                             1                 1 1                 1                               1 1     51
52 7           1       2           1                                               1           1             1             52
53 12     1       1               2       1   1 1                           1 1           1                 1 1             53
54 13   1       1               1   1               2         2 1             1             1                 1       1     54
55 7           1     1                                             2       2                                 1             55
56 12     1       1     1   1   1     1 1       1 1               1       1                               1                 56
57 11   1 1                             1                                 1     2 1     1             1     1 1             57
58 14                                         1       1               4   1   1             1 1                 1   2   1   58
59 7 1                   1   1       1                               2   1                                                 59
60 10                       1     1       1           1   1 2   1                 1                 1                       60
61 11                   2   1 2         1     1                   1             1     1       1                             61
62 10     1     1                         1             1   1     1                           1     1           1       1   62
63 11 1                     1   1       1   1                       1                       1         1         2         1 63
64 7                     1                               1             1                         1           1 1       1   64
65 14 1               1   1   2                 1     1                     1   1     1         1         1   1           1 65
66 10         1     1         1                 1       1     1       1     1                   1                     1     66
67 11           1         1             1             1     1           1                 1       1 1 1           1         67
68 7                                     1       1             1   1           1         1       1                         68
69 10             1 1 2         1                   1       1               1         1             1                       69
70 7             1 1                     1       1       1         1     1                                                 70
71 13     1   2           1 1             1   1                       1 1   1 1         1   1                               71
72 10               2                 1                                                 1     1   2     1 1   1             72
73 10                                       1         1   1         1   1                           1       1         2 1   73
74 14 1         1         1                       1 1     1           1       1           1       1 1 1 1           1       74
75 8                 1     1                               1   1               1     1                   1         1       75
76 13       1   1   1       1         1     1   1           1                             1 1   1           1       1       76
77 15 1 1 2     1   1               1 1   1                     1                           1     1 1         1 1           77
78 9 1       1   1                       1     1                             1       1     1                             1 78
79 13             1     2   1                       1           1           1 1   1         1   1 1                       1 79
80 11                 1   1 1       2         1         1     1   1                             1 1                         80
81 16   1           1           1 2               1       1     1   1 1   1                             1     1   1   1 1   81
82 6     1                 1     1           1             1                 1                                             82
83 6                                     1                             1           1   1                 1     1           83
84 14                 1         1                   2               1         1           1     1 2         2             2 84
85 11 1         1 1                               2                       1 1       1     1   1 1                           85
86 18 1   1 1         1 1 1         1       1     1       1                     1 1       1             1   3         1     86
87 14             1       2     1   1   1         1         1 1           1                         1   1           1   1   87
88 11   1 1                               1 1     1 1 1           1                             1       1         1         88
89 10         1   1                                   2           2         1 1   1       1                                 89
90 8 1       1                         1   1                         1       1           1                 1               90
91 9                       2           1             1 1     1                               1                   1     1   91
92 13         1       1   1   1                           1             1 2                     1               1     1   2 92
93 8       1         1                     1                       1                   1                 1     1 1         93
94 12   1   2       1           1     2                 1 1         1               1                   1                   94
95 11         1             1       1 1     1                       1             1                   1   1         1   1   95
96 9   1                           1 1         1                         1                 1                       2 1     96
97 9               1                   1               1           1           1         1 2 1                             97
98 10   1       1 1           1                                                       1 1   1 1       1           1         98
99 10                 1 1 1       1                       1   1                   1 1                     1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng