BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 6                                           1               1                                       1       1 1   1     00
01 8                                   1               1                       1 1       1   1 1                       1   01
02 7         1                 1                         1                                 1       1     1       1         02
03 12           1 1             1       1               1                 1                   1   1   1     1 1           1 03
04 11             1         1                   1                 1 1     1   1   1                 1     1             1   04
05 13 1 1     1         1                     1                 1       1       1 2           1               1 1           05
06 12     1               1                     1     1       1   1 1       2             1     1                   1       06
07 17 2         1     1         1       1 1 1             1       1             1 1   1 1   1   1         1                 07
08 6 1                           1       1                 1       1                     1                                 08
09 12         1 1   1         1     1   1   1       1                               1       1                   1     1     09
10 19     2 1   2     1     1 1         1         2 1       1     1         1         1 1                           2       10
11 9             1                               1 1   1   1       1           1         1     1                           11
12 6           1   1               1   1                 1               1                                                 12
13 13                         1     1 1 1 1 1   1       1   1   1           1                           1             1     13
14 10       1                                         1       1       1               1   1   1 1     1           1         14
15 15       1   1                               1     2               1   1 1                   1 2     1     1     1     1 15
16 13     1           1         1             1   1             1           1     1 1 1 1     1     1                       16
17 10                         1         1               1 1           2   1               1         1               1       17
18 10     1                           1         1                       1     1     1                           1   2     1 18
19 11 1   1 1       1     1 1     1       1   1                                                   1   1                     19
20 13         1 1   1 2                                     1 1                 1   1 1               1       1         1   20
21 9 1       1               1       1               1                         1     1                 1   1               21
22 8   1       1           1                                   1 1         1   1                             1             22
23 13       1   2                             1       1 1     1 1     1         1 1                                 1 1     23
24 17     1       1             1     1     1 1 1   1             1 1                 1 2       1   1     1         1       24
25 10                       1                   1             1   1       1                       1               1 1 1   1 25
26 9 1                                         1   1 1                           1     1         1           1           1 26
27 3                   1                                                                                     1 1           27
28 8                                                         1           1     1 1   1       1       1           1         28
29 6                                               1                                       1 1                 2 1         29
30 7 1     1       1                             1           1               1     1                                       30
31 8     1         1             1 1       1               1                                 1                   1         31
32 8   1     1                 1             1             1                                     1       1       1         32
33 14   2   1   1           1 1             1                   1                   2       1 1           1               1 33
34 6               1                                     1       1             1                             1   1         34
35 9                                     1   1         1               1             2     1             1         1       35
36 10               1       1           1   1                               1   2           1       1                 1     36
37 13                 1 1                 2 1   1           1             1                   1   1   1 1                 1 37
38 12   1         1       1       2         1                   1                 1           1 1             1         1   38
39 12   2 1       1   1       1                                 1   1 1                                   1     1       1   39
40 8         1   1 1   1       1 1                               1                                   1                     40
41 8 2 2                                 1               2                                                       1         41
42 9   1   1 1                                     1 1         1                       1         1   1                     42
43 10     1           1       1 1                   1     1                                         1   1     1         1   43
44 13         2   2                 1               1 1             1             1     2               1             1     44
45 12   1         1 1       1       1 1   1                   1                           1 1 1       1                     45
46 6         1               1     1                   1                                   1     1                         46
47 8                   1             1 1                     1                 1   1             2                         47
48 13                     1                       1       1             1           1 1     1         1     1 1   1   1 1   48
49 18     1 1       1     1   1 1           1             1   1       1       1         1       1 1       1   1 1   1       49
50 13     1 1     1       1   1     2           1   1                 1                         2                 1         50
51 14   1 1                       1 1 2                               2       1     1 1                       1 1 1         51
52 9                                         1   1     1   1             1     1   1       1             1                 52
53 11                         1   1     2   1   1     1       1           1                       1                   1     53
54 7                                                   1                 1                   1       1       1 1       1   54
55 11 1                             1     1           1     1           1         1                         1     1     2   55
56 11                   1   1         1                 1         1       1       1           1       1     1             1 56
57 11         1             1   1     1           1 1             1 2   1     1                                             57
58 11                 1   1       1                   1             1   2                   1           1               2   58
59 10       1                     1           1       2     1           1 1                       1       1                 59
60 7                       1   1   1 1                 1                                           1                   1   60
61 9 1                                   1     1   1                                               1   1   1     1     1   61
62 10     1           1 1                 1   1 1   1       1               1       1                                       62
63 11 1         1   1     1         1         1                         1     1           1 1                             1 63
64 19       1           1           1     1 1                 1       2   1 1 1         1 1   1 1       1 1 2               64
65 6   1             1       1                                                     1                       1 1             65
66 13 1             1 1                           1   1     1             1 1             2         1         1       1     66
67 10               1       1 1       1     1 1                               1 1   1                       1               67
68 12                   1 1                       1 1             1               1   1 1                       1 1       2 68
69 15     1   1       1   1 1     1       1       1       1   1   1         1   1                   1                     1 69
70 17 1     1     1       1 1   2               1 1         1         1 1   1           1     1           1         1       70
71 12       1   1   1     1       1                     1     1               1               1   1                   1   1 71
72 11                       1   1 1   1 1         1         1 1     1     1                               1                 72
73 9                 1                         1               1     1     1 1                     1       1       1       73
74 9             2                         1     1 1 1                 1     1             1                               74
75 10                     1       1 1             1             1 1 1                               1   1   1               75
76 7     1     2         1                                                                     1         1             1   76
77 16                   1 1     1                     1           1 1       1 2     1     1     1   1           1       1 1 77
78 13         1             1     1 1     1       1                               1           1 1   1   1   1       1       78
79 9       1         1                                 1                 1           1                               3   1 79
80 8                     1   1 1                                       2       1                           1           1   80
81 8         1 1     1                                                           1     1 1 1                   1           81
82 9               1       1           1   1                 1 1           1           2                                   82
83 15   1     1     1   1 1           1     1                           1 1               1           2 2 1                 83
84 9       1 1                             1         1               1                                   1     2     1     84
85 11             1     1         1             1           1                         1         1     1 2         1         85
86 14     1               1             1               1 1       1     1           1   1       1   1           1     1   1 86
87 13 1                             1 1 2     1     1           1     1               1                     1     1 1       87
88 12                         2   1                 1     1                   1       1   1 1         1   1               1 88
89 13               1   1             1   1     1                 1 2             1 1   1         1         1               89
90 12   1                             1             1   1 3   1     2                               2                       90
91 9   1               1     1               2           1             1                                           1 1     91
92 6                 2               1                                                   1                 1       1       92
93 12 1 1   1     1     1         1 1                   1                             1   1                   1       1     93
94 8       1           1                     1               1     1   1     1                       1                     94
95 7                           1         1               1 1   1                           2                               95
96 9           1 1                     1 1   1   1             1             1 1                                           96
97 15 1                 1   1   1                 1     1       2           1                   1 1   1       1 1         1 97
98 10     1   1   1                                               1   2       1                         1   1           1   98
99 9                   1                   1 1             1               1     1 1     1             1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng