BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng
00 5   1       1     1                                                                     1               1               00
01 7           1             1           2     1                                   1               1                       01
02 10     1   1 1               1 1   1     1             1                 1                         1                     02
03 6                                                       1 1             1       1               1                 1     03
04 10                           1     1       1               1         1                   1                 1 1     1   1 04
05 10               1       1       1             1 1     1         1                     1                 1       1       05
06 12   1                               1     1       1               1                     1     1       1   1 1       2   06
07 12         1                                 1 2         1     1         1       1 1 1             1       1             07
08 10       1     1               1       1   1   1                           1       1                 1       1           08
09 10 1   1                                               1 1   1         1     1   1   1       1                           09
10 18     1                     1 1                   2 1   2     1     1 1         1         2 1       1     1         1   10
11 11 2               1   1           1                       1                               1 1   1   1       1           11
12 16   2       1   1 1 1       1 1       1   1             1   1               1   1                 1               1     12
13 15               1     1     1               1                         1     1 1 1 1 1   1       1   1   1           1   13
14 10         1 2               1   1     1             1                                         1       1       1         14
15 9 1                                                 1   1                               1     2               1   1 1   15
16 12                       1 1         1     1 1     1           1         1             1   1             1           1   16
17 9               1     1                                               1         1               1 1           2   1     17
18 8                 2     1                         1                           1         1                       1     1 18
19 13     1         1                     1 1     1   1 1       1     1 1     1       1   1                                 19
20 12 1                 1   1 1     1                     1 1   1 2                                     1 1                 20
21 7                             1 1             1       1               1       1               1                         21
22 8       1                     1                 1       1           1                                   1 1         1   22
23 13                 1 1                 1     1       1   2                             1       1 1     1 1     1         23
24 16     1         1 1   1 1   1                     1       1             1     1     1 1 1   1             1 1           24
25 13         1   1 1   1     1             1 1 1                       1                   1             1   1       1     25
26 5           1                                 1                                         1   1 1                         26
27 4   1               1     1                                     1                                                       27
28 6       1   1 1                     1                                                                 1           1     28
29 5           1 1           1   1                                                             1                           29
30 9   1         1             1                 1     1       1                             1           1               1 30
31 9     1   1             1                         1         1             1 1       1               1                   31
32 10   1   1                         1 2           1     1                 1             1             1                   32
33 14         1   2 1             1     1           2   1   1           1 1             1                   1               33
34 8         1       1               2     1                   1                                     1       1             34
35 9             1             2 1     1                                             1   1         1               1       35
36 9                       2     1           1                 1       1           1   1                               1   36
37 11                           1   1 1                           1 1                 2 1   1           1             1     37
38 9     1                       1                 1         1       1       2         1                   1               38
39 13             1           1           1   1     2 1       1   1       1                                 1   1 1         39
40 12 1   2       1 1                                     1   1 1   1       1 1                               1             40
41 9   1 1                                       2 2                                 1               2                     41
42 10       1       1 1             1               1   1 1                                     1 1         1               42
43 13       1       1   1   1 1         2             1           1       1 1                   1     1                     43
44 12       2               1   1                         2   2                 1               1 1             1           44
45 14           1     2     1   1             1     1         1 1       1       1 1   1                   1                 45
46 7               1               1   1                 1               1     1                   1                       46
47 11   1 1 1 1   1   1     1                                       1             1 1                     1                 47
48 10 1       1       1 1           1   1                             1                       1       1             1       48
49 19           1 1 1           1 1     2   1         1 1       1     1   1 1           1             1   1       1       1 49
50 13                           1 1             1     1 1     1       1   1     2           1   1                 1         50
51 18       1     2                 1     3 2       1 1                       1 1 2                               2       1 51
52 9       1             1               1 1                                             1   1     1   1             1     52
53 16     1         1   1       1 1       1   1                           1   1     2   1   1     1       1           1     53
54 7 1               1 1 1       1                                                                 1                 1     54
55 10           2           1               1     1                             1     1           1     1           1       55
56 10   1         1       1           1                             1   1         1                 1         1       1     56
57 13     1   1                                           1             1   1     1           1 1             1 2   1     1 57
58 10                     1   1       1                           1   1       1                   1             1   2       58
59 9                     1                             1                     1           1       2     1           1 1     59
60 8   1               1                     1                         1   1   1 1                 1                       60
61 13   2     1           1   1       1   1 1 1   1                                   1     1   1                           61
62 12                     1       1 1                 1           1 1                 1   1 1   1       1               1   62
63 11 1     1                       1             1         1   1     1         1         1                         1     1 63
64 11                                                   1           1           1     1 1                 1       2   1 1 1 64
65 6       1                 1             1       1             1       1                                                 65
66 12         1         1               1     1   1             1 1                           1   1     1             1 1   66
67 10   2     1                                                 1       1 1       1     1 1                               1 67
68 10 1     1       1   1     1                                     1 1                       1 1             1             68
69 13     1                                           1   1       1   1 1     1       1       1       1   1   1         1   69
70 16                     1 1       1             1     1     1       1 1   2               1 1         1         1 1   1   70
71 9                                           1       1   1   1     1       1                     1     1               1 71
72 13                     1               1   1                         1   1 1   1 1         1         1 1     1     1     72
73 10                   1     1     1     1                       1                         1               1     1     1 1 73
74 11                 1 1     1                               2                         1     1 1 1                 1     1 74
75 19         1 2 1       2     1   1         2 2                     1       1 1             1             1 1 1           75
76 7                 1             1 1               1     2         1                                                     76
77 13       1 1             1                   1                   1 1     1                     1           1 1       1 2 77
78 9           1                       1       1         1             1     1 1     1       1                             78
79 8 1     1 1                     1                   1         1                                 1                 1     79
80 7               1   1                                             1   1 1                                       2       80
81 7                 1       1             1   1         1 1     1                                                         81
82 9         1 1                                               1       1           1   1                 1 1           1   82
83 10                                   1           1     1     1   1 1           1     1                           1 1     83
84 10 1           1         1           1   1           1 1                             1         1               1         84
85 10       1                       1 1   1     1             1     1         1             1           1                   85
86 9     1                           1               1               1             1               1 1       1     1       86
87 16   1 1         1               1 3           1                             1 1 2     1     1           1     1         87
88 12   1           1                       1 2 1                         2   1                 1     1                   1 88
89 15 2       1               1       1     1   1               1   1             1   1     1                 1 2           89
90 12           1         1                         1                             1             1   1 3   1     2           90
91 10 1                     1             1         1               1     1               2           1             1       91
92 10   1   1         1 1     1                 2                 2               1                                         92
93 11 1                           1         1     1 1   1     1     1         1 1                   1                       93
94 11                   2 1   1                         1           1                     1               1     1   1     1 94
95 7 1                                 1                                   1         1               1 1   1               95
96 14     2       1       1                 2               1 1                     1 1   1   1             1             1 96
97 11                       1     1               1                 1   1   1                 1     1       2           1   97
98 8 1                                               1   1   1                                               1   2       1 98
99 7                           1     1                             1                   1 1             1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng