BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13 1                 1     1     1                 1   1             1           1 1     1       1     1               1 00
01 11   1                             1   1                     2           1             1 1     1       1               1 01
02 12   1             1           1     1       1 1       1                   1   2   1                           1         02
03 11       1       1               1 1       1 1   1               2   1                                             1     03
04 4         1                               1     1                                             1                         04
05 10   1       1               1           1   1                                               1 1   1     1       1       05
06 15 1                   2 1         1   1 1             1 1       1             1   1                       2       1     06
07 7       1 1                                   1                       1                     2                 1         07
08 13           1 1                           1         1       2       1                       2             2 2           08
09 6     1       1                                                   1                         1           1       1       09
10 6                         1                       1                     1                       1               1     1 10
11 6     2     1                           1     1       1                                                                 11
12 10           1             1           1     1           1     1       1           1       1           1                 12
13 15               2   1                   1     1             2 1         1       1       1 1         1 1   1             13
14 3                                                                             1 1                   1                   14
15 11   1       1             1     1       1         1         1                                 2         1         1     15
16 12 1 1                   1   1         1 1   1     1                             1                   1           1 1     16
17 9         1 1         1                                               1               1   1   1         1           1   17
18 14                                                 1 1 1   1               1           1 1     1 1 2   1           1 1   18
19 13 1               1                       1         1   2                         1 1                 1       1   1   2 19
20 11 1                 3       1       1                     1               1         2                   1               20
21 12                         2   1               1         1         1             1           1   1 1     1   1           21
22 11   1     1                 1                 1                                 1   1 1       2 1   1                   22
23 11     1                                   1         1                 1         1 1     1 1 1                 1     1   23
24 13 1         1 1   1     1     1                                       1   1 1   1     1                   1 1           24
25 11                     1     1   1             1               1 2 1         1                         1 1               25
26 9     2 1     1                 1       1       1                                     1                     1           26
27 10         1       1             1               1   1             1                     1       1               1 1     27
28 13 1                 1       1                           1       1   1         1                   1 2   1   1       1   28
29 8     1                                         1   1         2     1                                   1       1       29
30 13   1 1 1                                   1         1 1     1     1             1     1     1               1       1 30
31 14   1               1     1   1       1 1     1   1 1     1                   1         1     1 1                       31
32 6               1               2                           1                                   1                 1     32
33 9               1     1           1         1 1           1               1                             1             1 33
34 8     1         1           1 1               1         1 1                 1                                           34
35 11             1   2     1 2 1                           1     1                           1 1                           35
36 13         1     1   1   1                 1 1   1   1             1     2                   1                 1         36
37 8   1         1       1   2                       1 1                         1                                         37
38 12                 1           2         1         1         1       1   1                         1   1     1 1         38
39 5 1                 1                                       1                                       1           1       39
40 11         1     1                     1                     1                       1     1     1   1     1 1 1         40
41 8         1                                                         1             1 1 1                       1 1   1   41
42 7   1                         1                     1         2               1                     1                   42
43 20                 1           1   2   1   1   1     1 1   2             1   2       1 1   1     1               1 1     43
44 7     1           1             1                     1                                                   1   1     1   44
45 10   1       1         1 1         1                                   1         1 1               1         1           45
46 12       1     2               1         1 1                 1                   1     1             1   1         1     46
47 6             1                                             1 1   1                 1   1                               47
48 10     1   1 1                         1               1   1       1   1 1                                       1       48
49 13                   1     1       1               1             1         1   1   2             1 1     1     1         49
50 9               1                   1       1                     1     1     1     1     1           1                 50
51 11     1               1             2 1             1   1       1                             1                 1 1     51
52 9 1           1         1     1                     1           1       2           1                                   52
53 12           1               1             1 1 1           1       1               2       1   1 1                       53
54 13           1         1             1       1           1       1               1   1               2         2 1       54
55 11 1     1       1 1         1         1           1             1     1                                             2   55
56 12                                             1   1       1       1     1   1   1     1 1       1 1               1     56
57 7         1         1                         1   1     1 1                             1                               57
58 14       3           1         1   1         1   1                                             1       1               4 58
59 11       1 1           1             1             1   1                   1   1       1                               2 59
60 9                                       1                                   1     1       1           1   1 2   1       60
61 15     2             1   2                         1 1                   2   1 2         1     1                   1     61
62 11   1 1       1         1     1                           1     1                         1             1   1     1     62
63 10                 1     1       1                   1 1                     1   1       1   1                       1   63
64 7             1   1       1 1                   1                         1                               1             64
65 14           1       1               1     1 1 1     1 1               1   1   2                 1     1                 65
66 12               1           1       1 1         1             1     1         1                 1       1     1       1 66
67 11         1 1                         1 1     1     1           1         1             1             1     1           67
68 7     1 1                       1                                                         1       1             1   1   68
69 11 1         1           1   1                                     1 1 2         1                   1       1           69
70 8               1     1                                           1 1                     1       1       1         1   70
71 12             1       1             1 1                   1   2           1 1             1   1                       1 71
72 10       1     1       1 1         1         1   1                   2                 1                                 72
73 9   1     1     1                               2                                           1         1   1         1   73
74 15           1 1   1         1           1 2 1         1         1         1                       1 1     1           1 74
75 10                 1         1       1     1 1     1                   1     1                               1   1       75
76 12 1                 1                   1   1               1   1   1       1         1     1   1           1           76
77 12             1                 1                     1 1 2     1   1               1 1   1                     1       77
78 12 1       1 1         1         1   1   1             1       1   1                       1     1                       78
79 11           1         1       1   1 1                             1     2   1                       1           1       79
80 14   1   1         1             2                                     1   1 1       2         1         1     1   1     80
81 12     1                                     1           1           1           1 2               1       1     1   1 1 81
82 10 1 1           1             1                 1         1                 1     1           1             1           82
83 9                       2     1 1     2         1 1                                       1                             83
84 9             1       1     1       1                                 1         1                   2               1   84
85 7       1                                 1           1         1 1                               2                     85
86 17                 1     2     1 1 1             1     1   1 1         1 1 1         1       1     1       1             86
87 11 1           1                                                   1       2     1   1   1         1         1 1         87
88 13       1                     1   2     1               1 1                               1 1     1 1 1           1     88
89 8 1             1                                             1   1                                   2           2     89
90 10   1                     1         1     1   1       1       1                         1   1                         1 90
91 11       1         1 1     1                     1                           2           1             1 1     1         91
92 14     1   1             1 2           1 2     1               1       1   1   1                           1             92
93 7 1                               1 1                       1         1                     1                       1   93
94 13         1               1                       1     1   2       1           1     2                 1 1         1   94
95 9 1                               1       1                   1             1       1 1     1                       1   95
96 7   1           1                 1                     1                           1 1         1                       96
97 13       1       1   2             1 1 1   2                         1                   1               1           1   97
98 11         1 1         2     1         1           1     1       1 1           1                                         98
99 17   1   1 1     1 1         1   1   1           2   1                 1 1 1       1                       1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng