BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8                   2       1 1 1     1       1     1                                                                   00
01 7     1                                       1             1           2     1                                   1     01
02 11                   1 1                 1   1 1               1 1   1     1             1                 1             02
03 8   1   1             1           1                                                       1 1             1       1     03
04 14 1   3   2                   1 2                             1     1       1               1         1                 04
05 8                             1                   1       1       1             1 1     1         1                     05
06 8   1   1       1                     1                               1     1       1               1                   06
07 12   1                 1                     1                                 1 2         1     1         1       1 1 1 07
08 12                     1     2   1         1     1               1       1   1   1                           1       1   08
09 13           1   1   1       1       1   1                                               1 1   1         1     1   1   1 09
10 15   1             1   1                 1                     1 1                   2 1   2     1     1 1         1     10
11 12 1 1       1           1 1       1 2               1   1           1                       1                           11
12 16       1               1             2       1   1 1 1       1 1       1   1             1   1               1   1     12
13 13           1                 1 1                 1     1     1               1                         1     1 1 1 1 1 13
14 11         1     1     1       1             1 2               1   1     1             1                                 14
15 7       1 1       1               1 1                                                 1   1                             15
16 11   1           1               1                         1 1         1     1 1     1           1         1             16
17 5                 1                               1     1                                               1         1     17
18 9         1     1     1           1                 2     1                         1                           1       18
19 14   1   1                               1         1                     1 1     1   1 1       1     1 1     1       1   19
20 14 1           2                   1 1                 1   1 1     1                     1 1   1 2                       20
21 7                               1                               1 1             1       1               1       1       21
22 8     1                   2               1                     1                 1       1           1                 22
23 9     1                   1                         1 1                 1     1       1   2                             23
24 14                         1 2           1         1 1   1 1   1                     1       1             1     1     1 24
25 17 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 1   1     1             1 1 1                       1                 25
26 7         1 2         1       1               1                                 1                                       26
27 6                         1   1       1               1     1                                     1                     27
28 5                 1                       1   1 1                     1                                                 28
29 7     1             1     1                   1 1           1   1                                                       29
30 7                 1                   1         1             1                 1     1       1                         30
31 9             1                         1   1             1                         1         1             1 1       1 31
32 12         2         2                 1   1                         1 2           1     1                 1             32
33 16                   1 1   1                 1   2 1             1     1           2   1   1           1 1             1 33
34 7             1                             1       1               2     1                   1                         34
35 9 1         1                   1               1             2 1     1                                             1   35
36 11 1               1 1                                     2     1           1                 1       1           1   1 36
37 10               1   1                                         1   1 1                           1 1                 2 1 37
38 14           1     1     1 1   2         1                       1                 1         1       1       2         1 38
39 13 1 1                             1             1           1           1   1     2 1       1   1       1               39
40 21   1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                                     1   1 1   1       1 1           40
41 10 1                 1           1     1 1                                       2 2                                 1   41
42 9                 1         1             1       1 1             1               1   1 1                               42
43 13     1           1                       1       1   1   1 1         2             1           1       1 1             43
44 13           1 1 1     1                   2               1   1                         2   2                 1         44
45 16           1     1         1                 1     2     1   1             1     1         1 1       1       1 1   1   45
46 11       1   1 2                   1               1               1   1                 1               1     1         46
47 13 2               1                   1 1 1 1   1   1     1                                       1             1 1     47
48 10 1   1           1                 1       1       1 1           1   1                             1                   48
49 18 1           1         1                     1 1 1           1 1     2   1         1 1       1     1   1 1           1 49
50 12               1               1                             1 1             1     1 1     1       1   1     2         50
51 22         1 1   2       1   1 1           1     2                 1     3 2       1 1                       1 1 2       51
52 6       1     1                           1             1               1 1                                             52
53 16       1   1   1       1               1         1   1       1 1       1   1                           1   1     2   1 53
54 6           1                       1               1 1 1       1                                                       54
55 7                                             2           1               1     1                             1     1   55
56 11       1     1   1       1           1         1       1           1                             1   1         1       56
57 8                 1   1                 1   1                                           1             1   1     1       57
58 7                             1                         1   1       1                           1   1       1           58
59 8         1               1 2   1                       1                             1                     1           59
60 9   1               1                 1               1                     1                         1   1   1 1       60
61 16 1       1     1             2       2     1           1   1       1   1 1 1   1                                   1   61
62 14   1 1 1           1 1 1     1                         1       1 1                 1           1 1                 1   62
63 14 1 1     1 1             1       1 1     1                       1             1         1   1     1         1         63
64 8 1 1                         1                                                       1           1           1     1 1 64
65 7               1                         1                 1             1       1             1       1               65
66 15       1 1   1 1       1 1   1   1         1         1               1     1   1             1 1                       66
67 16     1   2     2         1 1   1     2     1                                                 1       1 1       1     1 67
68 10   1         1   1                 1     1       1   1     1                                     1 1                   68
69 11             1 1                 1     1                                           1   1       1   1 1     1       1   69
70 11   1                                                   1 1       1             1     1     1       1 1   2             70
71 6                                                                             1       1   1   1     1       1           71
72 8                                                       1               1   1                         1   1 1   1 1     72
73 8         1         1       1                         1     1     1     1                       1                       73
74 8     1                       1                     1 1     1                               2                         1 74
75 17                           1     1         1 2 1       2     1   1         2 2                     1       1 1         75
76 11 1         1           1         1                 1             1 1               1     2         1                   76
77 11                           2     2       1 1             1                   1                   1 1     1             77
78 10         1                     1             1                       1       1         1             1     1 1     1   78
79 12     1     1 1         1     1 1   1     1 1                     1                   1         1                       79
80 7       1             1                           1   1                                             1   1 1             80
81 9             1         1                           1       1             1   1         1 1     1                       81
82 7       1                                   1 1                                               1       1           1   1 82
83 12     1                   2     1                                     1           1     1     1   1 1           1     1 83
84 8                                   1           1         1           1   1           1 1                             1 84
85 10     1                           1       1                       1 1   1     1             1     1         1           85
86 8   1               1           1       1                           1               1               1             1     86
87 16       1           2       1         1 1         1               1 3           1                             1 1 2     87
88 11                 1         1         1           1                       1 2 1                         2   1           88
89 12       1                           2       1               1       1     1   1               1   1             1   1   89
90 6             1         1                     1         1                         1                             1       90
91 13 1         1         3 1         1 1                     1             1         1               1     1               91
92 11                               1     1   1         1 1     1                 2                 2               1       92
93 11       1                           1                           1         1     1 1   1     1     1         1 1         93
94 8             1           1                           2 1   1                         1           1                     94
95 6 1   1                             1                                 1                                   1         1   95
96 12     1   1                             2       1       1                 2               1 1                     1 1   96
97 8                     1   1                               1     1               1                 1   1   1             97
98 4                                   1                                               1   1   1                           98
99 8   1   2               1                                     1     1                             1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng