BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9     1                         1         1                 1     1     1                 1   1             1           00
01 8   1                     1                 1                             1   1                     2           1       01
02 13             1   1             1           1             1           1     1       1 1       1                   1   2 02
03 14             1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1               2   1           03
04 4       1                                         1                               1     1                               04
05 13   2     1         1         1       1 2   1       1               1           1   1                                   05
06 17   1     1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1             1 1       1             1 06
07 7 1                           1   1             1 1                                   1                       1         07
08 9     1                             1               1 1                           1         1       2       1           08
09 8         1     1 1 1   1                     1       1                                                   1             09
10 7                     1         2 1                               1                       1                     1       10
11 10           1   1               1       1     2     1                           1     1       1                         11
12 10           1             1             1           1             1           1     1           1     1       1         12
13 12   1           1                   1                   2   1                   1     1             2 1         1       13
14 4     1                       1       1                                                                               1 14
15 8                                       1   1       1             1     1       1         1         1                   15
16 13           2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1                             16
17 6                               1       1         1 1         1                                               1         17
18 8       1               1     1                                                           1 1 1   1               1     18
19 14           1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   2                       19
20 11                           2 1           1                 3       1       1                     1               1     20
21 10       1 1               1         1                             2   1               1         1         1             21
22 6             1             1               1     1                 1                 1                                 22
23 6       1         1                           1                                   1         1                 1         23
24 13             1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                                       1   1 1   24
25 13       1     1         1 1                                   1     1   1             1               1 2 1         1   25
26 8                                     1       2 1     1                 1       1       1                               26
27 10 1                 1     1       1               1       1             1               1   1             1             27
28 12   1 1           1             1   1     1                 1       1                           1       1   1         1 28
29 11     1           1 1 1   1                   1                                         1   1         2     1           29
30 15 1     1       1     2   1           1     1 1 1                                   1         1 1     1     1           30
31 13   1                               1       1               1     1   1       1 1     1   1 1     1                   1 31
32 5                 1                                     1               2                           1                   32
33 14 1 1 1   1                         2 1                 1     1           1         1 1           1               1     33
34 15 1 1   1 1   1       1             1         1         1           1 1               1         1 1                 1   34
35 10           1                                         1   2     1 2 1                           1     1                 35
36 14             1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1             1     2       36
37 10         1 1                               1         1       1   2                       1 1                         1 37
38 13 1                     1   1   1 1                       1           2         1         1         1       1   1       38
39 7                       2     1   1       1                 1                                       1                   39
40 8 1             2                 1               1     1                     1                     1                   40
41 6         1 1               1 1                   1                                                         1           41
42 9       2                           1       1                         1                     1         2               1 42
43 16               1           1                             1           1   2   1   1   1     1 1   2             1   2   43
44 5         1                                   1           1             1                     1                         44
45 7                                     1     1       1         1 1         1                                   1         45
46 10       1       1           1                   1     2               1         1 1                 1                   46
47 9   1     1 1     1               1                   1                                             1 1   1             47
48 11     1   1                                   1   1 1                         1               1   1       1   1 1       48
49 9 1               1                                         1     1       1               1             1         1   1 49
50 8                           1         1                 1                   1       1                     1     1     1 50
51 13 1 1 1 1                           1         1               1             2 1             1   1       1               51
52 11               1             1   1       1           1         1     1                     1           1       2       52
53 11 1     1             1   1                         1               1             1 1 1           1       1             53
54 9 1               1     1                           1         1             1       1           1       1               54
55 15   1   1 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1             1     1         55
56 12   1               1   1   1         1 1                                             1   1       1       1     1   1   56
57 7                                 1               1         1                         1   1     1 1                     57
58 15       1   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1                               58
59 13       1       1     1     1           1       1 1           1             1             1   1                   1   1 59
60 8 1         1 1       1     1           1                                       1                                   1   60
61 17             1 2       1       1             2             1   2                         1 1                   2   1 2 61
62 10             1   1                 1       1 1       1         1     1                           1     1               62
63 10                         1       1   1 1                 1     1       1                   1 1                     1   63
64 9                     2             1                 1   1       1 1                   1                         1     64
65 18     1     1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1               1   1   2 65
66 12   1 1               1                 1               1           1       1 1         1             1     1         1 66
67 14               1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1           1         1     67
68 7           1               1 1   1           1 1                       1                                               68
69 13   1     2         1               1     1         1           1   1                                     1 1 2         69
70 9   1               1         2         1               1     1                                           1 1           70
71 10                 1                                   1       1             1 1                   1   2           1 1   71
72 13     1     1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1                   2           72
73 7 1                                   1     1     1     1                               2                               73
74 12             1                                     1 1   1         1           1 2 1         1         1         1     74
75 13 2   1               1       1                           1         1       1     1 1     1                   1     1   75
76 10       1                   1             1                 1                   1   1               1   1   1       1   76
77 13         1       1 1     1             1             1                 1                     1 1 2     1   1           77
78 15     1       1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1       1   1             78
79 10     1                                             1         1       1   1 1                             1     2   1   79
80 9             1                             1   1         1             2                                     1   1 1   80
81 5                         1                   1                                     1           1           1           81
82 9                           1           1 1 1           1             1                 1         1                 1   82
83 11   1               1             1                             2     1 1     2         1 1                             83
84 8               1   1   1                             1       1     1       1                                 1         84
85 6                   1                           1                                 1           1         1 1             85
86 19           1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1   1 1         1 1 1     86
87 7                 1                 1     1           1                                                   1       2     87
88 15 1   1 1 1           2   1     1               1                     1   2     1               1 1                     88
89 8 1             1 1             1         1             1                                             1   1             89
90 9                   1   1                   1                     1         1     1   1       1       1                 90
91 12           1     1                   1 2       1         1 1     1                     1                           2   91
92 18   1   1 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1               1       1   1   1 92
93 12     2     1 1           2           1   1                               1 1                       1         1         93
94 8             1                                   1               1                       1     1   2       1           94
95 7                             1     1     1                               1       1                   1             1   95
96 6                       1               1   1           1                 1                     1                       96
97 15 1           1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2                         1           97
98 15         1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1     1       1 1           1 98
99 19     1                       1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1                 1 1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng