BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8                   1       1 1   1                   1                               1               1     1           00
01 11     1   1 1                       1   1       1 1     2             1                 1                               01
02 11       1       1     1       1           1             1       1                               1         1         1 1 02
03 11         1   1   1     1 1           1                                   2       1             1                   1   03
04 9               1     1             1         1                             2             1       1       1             04
05 8         1               1 1                 1                   1             1         1             1               05
06 11     1     1                   1                     1 1                                   3       1           1   1   06
07 15 1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1                   1           1             07
08 11     1                                     1 2                       1           1       1 1   1 1     1               08
09 13       1                   1     1     1 1 1       1         1                 1       1           1   2               09
10 12 1 1                           2                                     1     1           1   1   1           1       1 1 10
11 9     1     1                               1                     1                       1     1     1         1 1     11
12 4                                                   1       1             1                     1                       12
13 7                   1             1     1             1             1       1       1                                   13
14 10 1   1   1 1     1           1             1     1       1     1                                                       14
15 15           1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1               1                                 15
16 11 1 1     1     1                                   1   1         1           1                           1 1     1     16
17 10     1         1               1         1       1               1 1           1   2                                   17
18 6                           1   2     1                                                 1                       1       18
19 11             1   1                       1                         1 1   1                           1       1 1   1 1 19
20 11 1               1       1         1   2                           1   1               1   2                           20
21 6 1                 1   1                         1 1                                             1                     21
22 9                         1             1 1       1       1     1     1   1                                 1           22
23 5                               1 1                   1                   1   1                                         23
24 12 1 2       1   1     1         1                   1   1           1                   1           1                   24
25 19             1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 1         3           1 1 1       1   1     25
26 12   1         1           1           1                 1 1     1     1       1               1 1       1               26
27 11                         1 1                 1 2   1       1                 1       1                       2         27
28 12 1       1       1           1                             1         1                       1   1 1 1               2 28
29 16       1 1                 2 1         1                         1 1     1 1 2       1       1             1     1     29
30 4                                                     1     1                                       1         1         30
31 10         1                   1                                 1   1         1 1       1     2         1               31
32 9             1       1       1                 1           1                     1     1             1   1             32
33 10       1 1           1               1   1           1         2               1                         1             33
34 6                         1   1                                 1               1             1   1                     34
35 13 2     1             1         1             1           1   1 1                 1     1 1                         1   35
36 9       1       1                 1     1                   1   1                 1   1         1                       36
37 12         1   1   1 1                 1   1 1                 1                                   1             3       37
38 12         1 1             1         1                         1         1     1             1   1       1     1     1   38
39 10                     1     1       1       1           1       1                   1     1               1     1       39
40 10                 1                                                       1                   1       1 1   1   2   1 1 40
41 10                             1               1                 1   1               2     2         1                 1 41
42 12   1         1   1                               1                               1     2   2         1       1       1 42
43 11               1   1     1         1     1                               1 1                         2   1 1           43
44 12   2               1             1     2         1   1           1             1                   1               1   44
45 14     1 1 1       1                             1           1     1                 1 1   1 1 1                 1     1 45
46 10       1     1                         1                   1 1   2     1           1                       1           46
47 10             2                               1           1             2                   1               1 1       1 47
48 14 1     1         1     1 1   1   1 1             1                       1     1           1       1           1       48
49 19   1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   1         1   1                 1 1   1     49
50 9           2                 1               1 1       1           1 1   1                                             50
51 7 1                       1 1 1                                                 1         1               1             51
52 9       1             1                                 1 1       1                         1         1   1   1         52
53 11             1                   1         1               1 1   1 2       1                         1               1 53
54 10         1       1       1 1       1         1               1                                   1   1           1     54
55 8                       1     1     2               1                       1                     1                   1 55
56 8         1       1     1             1 1   1                     1                               1                     56
57 5                                                           1 1                     1       1                     1     57
58 13       1           1               2       1     1     1   1 2     1                             1     1               58
59 9             1       1                 1       1   1               1     2   1                                         59
60 9               1                   1         2           1   1       1         1               1                       60
61 15               1   1   1     1     1                 1 1     1             1         1           1 1     1 1       1   61
62 7                                           1                           1       1   1 3                                 62
63 7     1 1                             1                         1       1   1                             1             63
64 16   1 1   1 1       1 1 2                             2                 1     2     1             1           1         64
65 8                       1 1                             1 1                             2   1     1                     65
66 9     2         1         1       1                   1                     1       1                   1               66
67 12                       1                         1   1         1   1       1     1           1 1   1             1   1 67
68 18 1 1                       1 1       2           1 1     2     1     1           1     1           1       1     1 1   68
69 8               1                     1                     1   1                 1 1                       1       1   69
70 13   1     1           1         1               1         1     1                 1 1           1         1   1       1 70
71 12         1   1                   1   1         1     1     1                   1 1       2   1                         71
72 8                     1                 1                         1           1                 1       1 1         1   72
73 12               1       1       1                   2 1                 1 1         1             1             1   1   73
74 8       1                                 1           1     1                 1           1   1                   1     74
75 14               1   1   1                   1       1     1   1     1             1   1                     2   1 1     75
76 9           1         1             1       1     1     1   1                                       1   1               76
77 13     1     1   1           1       1 1     1   2               1       1                           1           1       77
78 13         1 1   1   1   1       1                   1         1                         1           1         1   1 1   78
79 11 1                               3   1             1 1     1           1 1                                           1 79
80 9                       1           1   1 1 1 1           1           1         1                                       80
81 12   1 1 1                   1             1     1                     1 1   1                 1         1   1           81
82 14   2                                         1                       1 1   1     1         1   1     1 1 1     1 1     82
83 16     1           2 2 1                           1   1               1           1     1             1     1 1     1 1 83
84 14                     1     2     1             1             1     1 1 1   1                         1     1     1 1   84
85 14 1         1     1 2         1         1   1     2     1   1                                           1     1         85
86 13   1       1   1           1     1   1         1   1 1                       1               1 1       1               86
87 11 1                     1     1 1         1     1                                 1       1         1             2     87
88 12 1   1 1         1   1               1         1                               1   1 1     1         1                 88
89 10   1         1         1                         1       1       1     1                 1           1       1         89
90 7               2                       1       1                         1             1       1                       90
91 10                               1 1       1             1 1                   1 1   1         2                         91
92 8     1                 1       1                                                 1       1   1 1             1         92
93 10 1   1                   1       1           1     1     1                         1             1                   1 93
94 5                 1                               1                           1                 1                 1     94
95 8       2                                   1           1                       2     1   1                             95
96 10                                             2                       1     1           1           1   1     1 1   1   96
97 9           1 1   1       1 1         1             1                             1               1                     97
98 14                   1   1           1           1 1           1   1           2 1                         1     1 1   1 98
99 12     1             1                     2                                       1   1       1   1 1   1 2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng