BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10             2 1     1             1                               1     1                     1       1 1             00
01 13               1   1 1       1   1               2       1 1     1 1     1                   1                         01
02 9                               1           2     1   1                         1   1   2                               02
03 12                           1       1                               1   1     1 1   2       1               1   1     1 03
04 13               1       2           1         1   1                 1           1 1         1 1   1           1         04
05 8   2               1                         1         1               1                 1       1                     05
06 11 1         1       1                         1   1   1 1                   1                           1       2       06
07 14   2                     1         1         1   1 1 1           2   1 1                             1   1             07
08 8 1         1   1           2                 1 1   1                                                                   08
09 7                 1       1                         1                       1                                 1 1     1 09
10 11             1   1               1           2       1                       1             1       1           1   1   10
11 17 1 2     1       1                         1             1     1     1 1             1     1 1     1             2 1   11
12 10     1         1                                         1           1     1     1   1 1       1                   1   12
13 11       1                     1             1       2   1           2 1                   1   1                         13
14 8       1 1             1                               1       1     2                               1                 14
15 10           1           1     1   1                                   1 1             1   1                     1   1   15
16 10     1           1   2                       1           1                       1                   1           1 1   16
17 10           1       2     1                           1                                         1     1     1   1     1 17
18 12                   1             1     1         1         2                     1             1   1 1 1   1           18
19 14                     1               1               1 2     1   1       1   1 3             1               1         19
20 4                     1                 1                                                   2                           20
21 5                         1   1                                             1                     1                   1 21
22 11         1             1 1     1 1                 1       1                   1     1             1                 1 22
23 12             1 1                         1 1                     1           1                 1   1 1             1 2 23
24 6                     1                       1         1   1                     1                               1     24
25 17     1   1 1           1                         1         2             1   2       1       1 1 1     1       1 1     25
26 12               1                     1 1       1     1                   1   1 1           2             1         1   26
27 12       1                       1 1     1                           1       1 1   1 1                 1     1 1         27
28 7                     1     1       1               1         1         1                     1                         28
29 11     1                     1         1   1             1       1         3           1                           1     29
30 10     1                         1               1   1                       1 1     1   1                 1           1 30
31 12         1                                             1   1   2                             1   2 1     1 1 1         31
32 9     1         1                               1                           1   1         3   1                         32
33 13   1   1           1   1             1                         1   1       1   1                 1   2         1       33
34 8           1   1 1         1       1                           1                       1                       1       34
35 10                         1               1                         1   1       1             1               1 1   1 1 35
36 11   1 1           1                   1         1           1                             1     1       1       1   1   36
37 10     1           1                           1 1           2       1                                   2             1 37
38 9                   2                 1   1 1                             1             1                   2           38
39 12     1   1 1   1       1       1 1                                           1     1                     1   1     1   39
40 15       1     2                   1     1 1         1           2       1             1 1 1 1                 1         40
41 9 1         1           1     1           1       1                                                         1 1     1   41
42 11       1         1 1             1         1 1         1     1                                       1   1         1   42
43 12 1 1               1   1           1       1 1               1                         1 1 1                         1 43
44 9       1                         2 1           1                           1           1         1       1             44
45 13 1       1                 2 1   1   1                   1                     1   1       1                   1 1     45
46 15     2                   1               1   1       1     1         1 1       1             1       1 1     2         46
47 14                                           1   1   1   1       2     1 2               2       1           1       1   47
48 9         1                     1     1           1       1                 1             1                 1 1         48
49 5                 1 1           1         1                                                                 1           49
50 12   1         1               2         1 1             1     1         2                             1   1             50
51 10 1                           1                   1   1                     1       1               1       2       1   51
52 6                       1       1           1                     1 1                                       1           52
53 7   1                       1       1                       1                                 1       1 1               53
54 10     1                       1         1 1               1 1         1 1                 1         1                   54
55 11   1     1                     3 1                 1               1   1     1                         1               55
56 14       1 2         1                                 2 1                     1         1       1   2   1         1     56
57 10     1         1             1         2                   1 1   1                 1                     1             57
58 13 1     2   1               1           1 1                     1   1 1     1 1                                       1 58
59 11                     1   1     1       1                     1   1                       1         2           1 1     59
60 2                                               1                                                                     1 60
61 10 1 1   2             1       1       1                       1                         1           1                   61
62 8         1       1               1   1                           2                     1                         1     62
63 7       1                                                                 1 1     1               1 1     1             63
64 10               1                   1 1       1   1                     1 1               1       1               1     64
65 11                 1           1             1     1           1           1 2           1             1   1             65
66 8               1   1 1                       1     1   1             1           1                                     66
67 11 1           1           1     1 1     1           1   1     1     1               1                                   67
68 9     1               1                 1       1     1                           1                     1       1     1 68
69 6 1                     1                             1         1                         1                           1 69
70 9 1         1 1     2             1 1                                                                       1     1     70
71 15         1           2           1               1                   2                   1 1   1 1     1   1 2         71
72 13 1 1                   1             1       1 1                 1   1           2   1                   1         1   72
73 12                     1                   1 1     1   2         1   1             1       1             2               73
74 12                       1 1   1           1 1             1 1     1   1       1       1         1                       74
75 15   1 1 1               1             1       2 1       1 1 1                 1             1                     2     75
76 9     1               1   1                     1                 1           1             1         1     1           76
77 11           2     1 1         2     2                     1                       1                             1       77
78 7           1 1           1             1                                             1           1               1     78
79 10         1                 1             1                 1 1           1         1             1   1             1   79
80 10 1                                     1   1     1       1                         1       1             2       1     80
81 13       1       2         1 1       1   1         1           1                     1   1       1     1                 81
82 18           1 3                 2 1 1               1 1 1     1 1   1                       1 1 1                     1 82
83 10             1     1       1   1           1                     1 1             1               1         1           83
84 8                 1       1 1                   2                         1               1                     1       84
85 16       2   1             1 2               1           1 2   1                     1               1     2           1 85
86 13 1 1                     1           1 1       3             1                   1 1         1                     1   86
87 14       1                 1           1     1       2         1 2     1   1           1   1     1                       87
88 14 2   1         2                   1     1       1                 1     1     2               1             1         88
89 10           1   1                         1                       1       1 1         1     1                 1       1 89
90 12         1             1   1                                                 1     2 1       1     1   2     1         90
91 8     1   1                     1     1                   1                     1                             1 1       91
92 13   1                   1 1 1       1               1         1             1     1     1         1 1             1     92
93 6                     1                               1                                 1       1     1             1   93
94 7         1                                                       1           1   1   1       1 1                       94
95 10         1       2                   1   1         1           1                     1     1           1               95
96 14             2   2   1       1     1 1   1           1                   1                   1 1 1                     96
97 14   1       1 1                                           1       2   1 2         1   2             1             1     97
98 16           1 1   1     1     1 1       1   1             1   1             1       1 1           2       1             98
99 6 1                                                       2                     2             1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng