BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15   1   1     2   1     1 1                     2   1                 1                         1         1 1 1         00
01 12   1                           1 1   1   1                             1   1 1     1       1         1             1   01
02 10       1   1                               1                   1 1         1                             2   1 1       02
03 9       1         1       1     1   1     1       1 1                                   1                               03
04 10               1 2     1         1                       1           1               1   1               1             04
05 6 1         1                       1   1                         1                       1                             05
06 9     1 1                   1                                                       1       2     1         1   1       06
07 12     1       2 1       1                 1     2                   1     1                           1     1           07
08 9         1     1         1 2                       1               1                     1                   1         08
09 13 1         1               1         1           1     1   1   1                 1 1         1 1                     1 09
10 9           1             1                             1         1 1 1         1         1                     1       10
11 18                   2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2           1         1       1     11
12 14 1   1 1   1                   1                 1 1 1     1               1           1     1                   1   1 12
13 12   1             1           1       1 1 1 1         1                       1                       1 1 1             13
14 13             1                       1       1       1 1     1           1 1         1               1     1 1 1       14
15 2                                       1                       1                                                       15
16 11         1 1           1                               1       1                 1 1 1     1 1         1               16
17 10     1                       1                     1   1   1 1 1   1                             1               1     17
18 12           1             2   1   1     1     1       1             2   1                       1                       18
19 8       1         1     1   1   1                                             1               1                       1 19
20 10                           3               1   2     1                                         1   1     1             20
21 11 2 1 1       1               1                                       1 1   1               1     1                     21
22 12 1   1     1                                     1     1           1           1     1     1   1               1 1     22
23 10         1             1           1           1                 1   2                         1 1     1               23
24 17 1   1     2               1 1                     2         1 1                 1       1   1         1 1     1     1 24
25 16       1               1         2 1 1                       1     1     1 1                         2 1   1   2       25
26 10 1       1       1   1       1                     1         1         1         1                           1         26
27 17               3             1 2         2     1     1   1       1   1       1 1       1       1                       27
28 10                 1   1 1         1 1               1                             1     1       1     1                 28
29 12     1       1       1                           1                     1     1 1 1                 1         1 1 1     29
30 11     1             1             1 1                         1         1             1   1         1         1   1     30
31 10                                           1     1                 1       1 1       1 1         1 1         1         31
32 10       1     1                         2         1       1                   2                             1     1     32
33 8                               1           1             1       1     1               1             1     1           33
34 16         1           1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         1     1 1             1 1         34
35 6   1   1                                               1             1                         1                 1     35
36 8                                                         1 1           1       1                 1 1         2         36
37 10                               2           1           1 1                 1               1 1       1         1       37
38 13             1 1                   1                 1 1       1 1   1                       1 1 1     1             1 38
39 18 1       1         2           1     2         1                 1       1 1 2               2     1     1         1   39
40 7     1                                       1     1                         1           1       1         1           40
41 9       1                   1             1                         1         1                     1   2         1     41
42 7                                                     1   1         1         1 1             1     1                   42
43 13                   2   1       1   1                       1           2                         1     1 1     1   1   43
44 11         1 1         1                     1 1                           1       1           1     1             2     44
45 18 1   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1                 2               1               1       1   45
46 7   1             1                         1                       1     1             1           1                   46
47 5                                     1         1     1                                       1                 1       47
48 9           1 1             1                           1 1                               1         1 1         1       48
49 13   1                 1 1     1 1         1                   2               1   1 1       1                         1 49
50 14 2               1           1   1               1             2 1 1 1                       1     1       1           50
51 18   1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2                     1     2                         1 1   51
52 15 1             1         2         1                               1       1     1 1 1     1         1         1   1 1 52
53 13                   1   1             1                       1     1       2   1       2       1                   2   53
54 8                                           1     1 1 1     1             1         1                               1   54
55 6                                 1           1 1         1   1                                   1                     55
56 8                         1           2       1                       1   1                             1         1     56
57 12               1               1 1   1   1         1       2                 2           1                           1 57
58 10             1       1             1       1           2   1                         1       1             1           58
59 7           1                                 1   1 1                         1                   1   1                 59
60 11     1       1   1         1     1     1           1     1     1                 1         1                           60
61 8 1                                 1             1         1           1 1                               1 1           61
62 9                 1           1     1     1             1                         1   1         1   1                   62
63 11   1 1       1                               1           1         1 1 2 1       1                                     63
64 7   1   1           1                                                           1           1   1   1                   64
65 11     1                                 2 2               1               1 1     1             1         1             65
66 6 1   1   1                             2                                                         1                     66
67 15       1       1     1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1         1             1 1             67
68 11 1           1 1       1                 1   1               1             1   1 1 1                                   68
69 8   1                                 1   1               2       1                                     2               69
70 12               1         1                   1     1 1         1 1                 1             1   1     1         1 70
71 13         1 1             1 1                                             1     1 1 1   1 1       1       1   1         71
72 11     1   1     2         1                         1         1 1           1       1                                 1 72
73 10         1                   1 1   1 1       1   1         1                       1 1                                 73
74 10   1     1 1     1                             1 1                     1                               1     1 1       74
75 9                   1                       1                 1       1   1                   2     1               1   75
76 12 1       1         1                           1           1     1   1         2                   1             1 1   76
77 8                     1                     1 1         1               1 1             1   1                           77
78 15   1   1   1       1       1             1 1         1             1                   1         1   2   1     1       78
79 14                             1   2     1               1     1                     1   1   1   1   1             1 1 1 79
80 10         1       1                               1   1                         2                       1           2 1 80
81 7       1             1               1                         1               1     1                               1 81
82 7   1     1           1   1           1                               2                                                 82
83 6                         1         1           1                                         1     1             1         83
84 6                                         1           1                               1   1       1                 1   84
85 8                                 1                               2   1         1         2           1                 85
86 12       1     1     1 1 1     1                                 1       1             1           1     1             1 86
87 7           1       2                   1                                                                   1     1 1   87
88 15         1           1       2 2 1               1   1     1                         1     1     1   1           1     88
89 10   1           2 1                 1       1                     1               1   1   1                             89
90 13     1                       1               1         1       1 1 1                     1 2             1 1         1 90
91 9               1     1           1           1       1           1       1                               1     1       91
92 8                         2                   1                                 1         1         1           1     1 92
93 13             1       1 3 1 1                                                           1               1 1 1       2   93
94 11           1         1             1   1     1               1                     1                 1 1   1 1         94
95 14   1 1 1     1                 1     1 1             1     1   1                   1           1             1       1 95
96 11 1               2                           1   1       2 1                           1                     1       1 96
97 7   1                       1       2                                         1         1                         1     97
98 7                                                             1       1   1         1 2                       1         98
99 11   1     1                             1 1 2   2                       1         1           1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
Ngày
/
Tháng