BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11   1               1                           1                         1         1     1 1         1     1 1 1       00
01 10     1         1   1                     1 1         1 1                 1         1 1                                 01
02 9                                                         1 1 1                   1 1     1 1 1                     1   02
03 13         1           1 1   1         1                               1               1   1       1 2       1 1         03
04 9 1     1   1                   1                                                 1         2     1               1     04
05 13       1       1       1 1 2             1                             1       1         1   1         1             1 05
06 9 1 2                 1                   2         1             1             1                                       06
07 13 1           1         1 1       1                   1 1                       1             1           3   1         07
08 12         1   1           1                   1 1   1   1           1 1           1         1                       1   08
09 9     2   1                               1       1                     1   1                         1       1         09
10 7   1   1   1                   1         1 1                                         1                                 10
11 10                                             1 1       2         2 1   1 1   1                                         11
12 3                                     1             1 1                                                                 12
13 12 2           1   1       1     1             1                 1     1               1                 1 1             13
14 11   1     1                                                     1     2             1     2         1 1       1         14
15 11           1         1       1     1                   2                 1                 1     1             1     1 15
16 3       1                               1                                           1                                   16
17 17   1           1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1 17
18 16   1 2                       1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1   18
19 13         1 1 1             1               1               1   1   1       1   1                           1     2     19
20 10                           3 1                       1 2                   2 1                                         20
21 8       1           2                         1                                               1           1 1         1 21
22 18   1         2                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       22
23 9               1                                     1                   1   1         1                   1 1   1   1 23
24 12                 1             1             1                   1           1           1     2             1 1 1 1   24
25 7                   1     1       1                           1                         1       1     1                 25
26 16                     1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1           26
27 11           1     1             1                                   1 1     1   1           1   1                 1   1 27
28 11 2                       1                 1             2   1             1 1                               1 1       28
29 10                         2           1 1                                           1     1         1     1 1 1         29
30 11                     1                             1         1 2       1         1           1       2 1               30
31 4       1         1               1                                                             1                       31
32 12               1           1             1     1       1               1                     2 1   1       1       1   32
33 11 2       1               1                           1       1             1       1                 1     1         1 33
34 6                 1       1         1                         1                               1         1               34
35 15     1     1                       1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1 35
36 9             1         1                     1         1 2   1                                 1                 1     36
37 7                                     1       1                           1 1         1       1                       1 37
38 17 1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1     38
39 9               1       1     1         2         1                   1       1   1                                     39
40 11           1                 1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1               40
41 13   2                             1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1     41
42 10                   1                               1   1         1         1   1                       1         1 1 1 42
43 14   1   1   2         1               1   1     1                           1     1     2         1   1                 43
44 11                 3 1   1             2               1                       1                         1         1     44
45 12                 2                 1           1 1           1 1                       1                     1 1     2 45
46 12 1               1               1         1     1         1                       1   1         2         1     1     46
47 10             1     1 1           1 1                       1                 1                     1             1 1   47
48 10               1       1     1         1                                       1 1                 1 2         1       48
49 8     1         1   1 1                                                               2       1                       1 49
50 7     1                 1       1             1     1                                         1           1             50
51 11           1 1           1                                       1   1     1                     2 1   1             1 51
52 5                                             1                 1       1                               1             1 52
53 14   1     1               1 1         1 3     1                     1                         1 1               1   1   53
54 2                             1   1                                                                                     54
55 7           1       1         1                     1                             1                         1   1       55
56 8 2                             1     1 1                           1   1           1                                   56
57 8                   1         1           1                             1     1               1 1   1                   57
58 13     4 1   1 1 1 1                       1           1                         1   1                                   58
59 6                                           1         1           1     1                 1 1                           59
60 8     1 1                                     1   1               1 1                                               1 1 60
61 8     1   1                               1     2           1                 1                           1             61
62 15 1     1     1       1       1             1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1 62
63 10   1     1             1               1   1     1           1           1 1 1                                         63
64 12   1   1     1       1                           2                         1     1                   1 1 1         1   64
65 9                 1             1       1   1                                                 1   1   1         1   1   65
66 9                               1     1                     1   1     1                 1   1   1                   1   66
67 15 1             1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                               67
68 8     1                   1       1           1     1         1       1                                             1   68
69 14   1                 1   1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1   69
70 10                         1     1     1     1               1 1   2                                 1       1           70
71 9             1     1       1       1     1             1   2                                       1                   71
72 11       1 1             1       1                 1         1             2         1             1               1     72
73 19     1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1             73
74 6                 1           1                         1               1                   1                 1         74
75 9                       1             1             1 1                                 1 1 1       1       1           75
76 8                                       1                 1                     1 1                 2 1             1   76
77 10                   1 1 1     1 1                               1 1 1 1                                   1             77
78 9       1             1       1               1         1 1                                 1 1       1                 78
79 17         1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1       79
80 11                     1           1           1   1                   2 1                               1 1     1 1     80
81 14   1                         2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1   81
82 8         2                                     1         2                         1           1     1                 82
83 6               1               1                                   1                     1 1                 1         83
84 10     1   2                       2             1   1         1         1       1                                       84
85 6   1                                       1                       1       1 1                           1             85
86 9           1   1           1               1                       2     1     1               1                       86
87 11               1                 1       1               1   1 2   1                   1         1     1               87
88 8               1             1             1         1 1                       1     1   1                             88
89 10       1     1                 1                 1                     2         1 1         1       1                 89
90 13       1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1                         1 1     1                       90
91 17                   2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1   91
92 17 1         1   2 1   1 1         2 1                               1                 1     1     2     1         1     92
93 13         1 1           1   1                           1 1           1           2     1     1   1             1       93
94 10 1           1   1             1                   1           2                         1     1           1           94
95 19   1       1                           1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1         95
96 10             1     1 1         1                                 1 1                   1   1                 1 1       96
97 13         1           1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1               1           1   97
98 10 1     1 1   1         1   1                                                                 1           1 1   1       98
99 15                             1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng