BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/09/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10             1           1   1         1       1   1             1       1                     1     1                 00
01 12     1                       1             1     1         1           1 2   1   2 1                                   01
02 12           1                           1     2   1     2 1           1                   1 1                   1       02
03 13       1                   1 1 1   1     2                               1       2               1               2     03
04 10   1     1                         1                       1       1 1   1           1         1   1                   04
05 9                     1                   1 2                 1     1           1       1         1                     05
06 9     1           1               1 2       1       1                   1           1                                   06
07 8             1       1   1                                                   1     1 1   1       1                     07
08 6                                   1                 2     1                   1                           1           08
09 9 1           1             1       1                 1               1   1                           2                 09
10 6       1                                     1           1                               1 1                   1       10
11 11                               1 1                     1 1                       1 1   1   1       1     1   1         11
12 10 1                         1                 1       1     2                                 1   1 1   1               12
13 16       1 1   1             1   1     1   1   1       1 1     1             1 2                             1 1         13
14 14   1   1             1     1 1 1                       1         1     1     1       1   1               1 1           14
15 12     1   1         1 1                   1         2                       1         1 1   1             1             15
16 7 1           1       1         1                                             1       1           1                     16
17 6     1                 1       1     1 1                                                               1               17
18 8                                       1         1         2       1                   1   1                     1     18
19 12         1 1                         1           1             1     1         1 1   1       1                 1 1     19
20 12           1           1       1 1                 1           1   1           1       1             1   1       1     20
21 19   1 1       1 2 1         1   1                     1   1     1   1   1       1     1               1       1 1     1 21
22 5                     1         1 1           1                           1                                             22
23 8         1                       1           1     1   1               1   2                                           23
24 11                       3     1                 1   1                                   1     1         1     1     1   24
25 14   1   1   1             1                       1           1                     1     1   1             1 1   1 1 1 25
26 10 1       1       1       1   1                     1               1     1     1                     1                 26
27 11           1           1                               2         1   2                                       1 1 2     27
28 9         1               2   1         1                           1       1                           1             1 28
29 7     1                     1                   1               1               1       1                     1         29
30 10                   1   1                       1     2 1         1       1                             1           1   30
31 6   1     2                     1     1                                                         1                       31
32 12     1   2           1     1   1         1           1               1     1                       2                   32
33 12           1     1 1       2 1                                 1           1         1 1                 1     1       33
34 11   1 1                           1   1         1       1                     1   1             2 1                     34
35 14     1       1   1   1           1                 1           2     1   1             1 1                       1   1 35
36 8   1               1   1             2                       1                                 1   1                   36
37 17         1                         1   1   1               1 2   1                       1         1 1 2 2 1 1         37
38 11                                               1             2 1                         1   1         1     1     2 1 38
39 15                                         1 2         1           1         1 2 1     1           1 1   1     1       1 39
40 16 1 1       1                       1 1     1 1           1     1                   1         2               1 2 1     40
41 7                     1 1 1                 1 1           1                                                     1       41
42 8               1 1         1               1   1                           1                       1             1     42
43 10                                 1           1 1       1   1     1                         1       1 1     1           43
44 13       1                   1 1   1                       1     1     1           1   1         1     1     1       1   44
45 9                 1                           1   1       1                   1 1                     1     1   1       45
46 9     1               1               2   1   1             1                   1       1                               46
47 10         1   2       1   1           1           2                     1                             1                 47
48 7                                       2                       1 1             1             1               1         48
49 11                   1   1         1               1   1   1                                       1   1   1 1   1       49
50 5                                               1   1         1       1           1                                     50
51 12         2   1 1         2   1       1                                       1             1 1                     1   51
52 14 1   1                 1   1             1     1         1   1     1   1 1     1         1       1                     52
53 19           1 1 2       2           1     1 1     1       1                 2   1 1       1           2       1         53
54 12                       1           1   1             1 1   1         1 1           1       1 1 1                       54
55 9   1         1                               1   1   1                 1                 1                 1       1   55
56 12 2 1 1         1                 1   1                   1         1                             1       1       1     56
57 9     1             1 1           1                                     1     1           1             1       1       57
58 13   1                                                               1     1 1 1   1 2       1                   2   1 1 58
59 12             1     1 1                 1         1               1           1 1           2     1 1                   59
60 13               1 2         1   1       1       1   1               1     1                   1     1               1   60
61 6       1         1                             1             1 1           1                                           61
62 12           1       1         1           1 1 1   1 1                               1 1                               2 62
63 12               1 1     1       1 1 1                               1                           1   1     1         2   63
64 8           1             1         1 1   1             1                                 1                         1   64
65 11       1   1   1 1                   1                       2     2                                 1   1             65
66 9 1 1   1                   1   1                     1       1                   1     1                               66
67 15           1     2           1             1 1             1   1   1   1           2   1                 1 1           67
68 13   1   1     1             1                               1 1 1 1   1     1       1               1         1         68
69 11       1                       1 1 1           1                                   1       1     1     1   1   1       69
70 11                     1                 1       1 1           1 1 1                                 1       1     1 1   70
71 10                   1           1 1               1       1       1                   1 1       1           1           71
72 8 1                                 1           1       1               1 1           1     1                           72
73 11 1         1       1 1                 1 1         1   1         1       1           1                                 73
74 12     1         1         1 1 1     1             1     1           1 1                       1         1               74
75 10 1 1               2             1         1                                                 1       1     1         1 75
76 12               1         1                 1     1                             1     1   1 1   2 1               1     76
77 7       1     1                     1         1 2                                                       1               77
78 13 1                                 1   3                 1           1 1       1 2     1   1                           78
79 10           1             1                         1     2                       1             1     1   1   1         79
80 8       1                       1       1                   1                     1             1                 1 1   80
81 14 1     2           1     1                         1             1                 1       1     2 1           1 1     81
82 13                     1         1   1     1                             1         1   1   1       1     1 1         1 1 82
83 10   1   1     1     1                                           1 1                           1       1   1       1     83
84 9   1       1       1                 1       1                   1                         1               1         1 84
85 9     1                       1                             1           1               1       1       1 1       1     85
86 10 1         1     1                                   1   1                   1         1     1 1               1       86
87 8             1                                             1     1   1 2             1     1                           87
88 15               1   1                 1 1       1     1 1   1   1         1   1           1   2     1                   88
89 14   1                     1                         1 1         1   1 1 1   1 1         1       1             1       1 89
90 10               1       1                   1                 1       1             1     1     1           1   1       90
91 11 1             2 2 1         1           1                               1 1                                         1 91
92 11       1               1 1       1           1               1             2                     1 1   1               92
93 12     1   2     1           1                           1   1         1         1 1           1         1               93
94 12 1   1                       1   1       1         1 1                             1   1               1             2 94
95 13   1     1     1 1   1 1                 2 1       1             1           1                                     1   95
96 13       1     1           1   2       1           1                 1     1               1       1       1   1         96
97 4 1   1     1                                                                   1                                       97
98 7           1         1                     1                                       1 1                   1   1         98
99 6                   1                                     1                                                 1       1 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng