BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11 1       1   1         1       1 1 1   1               1                           1                         1         00
01 17   1 1 1   2   1   1       1       1     1         1   1                     1 1         1 1                 1         01
02 11         2 1   1   1   1       1                                                             1 1 1                   1 02
03 8                 1 1                         1           1 1   1         1                               1             03
04 10       1                   2 2       1     1   1                   1                                                 1 04
05 12       1     2                             1       1       1 1 2             1                             1       1   05
06 11                     1           1   1 2                 1                   2         1             1             1   06
07 10   1               1                 1           1         1 1       1                   1 1                       1   07
08 12     1         1                             1   1           1                   1 1   1   1           1 1           1 08
09 8                               1         2   1                               1       1                     1   1       09
10 9 1 1                       1           1   1   1                   1         1 1                                       10
11 14   1 1           1                 1                                             1 1       2         2 1   1 1   1     11
12 7         1               1 1       1                                     1             1 1                             12
13 16   1     1       1 1 1   1 1         2           1   1       1     1             1                 1     1             13
14 9       1       1       1         1     1     1                                                     1     2             14
15 10                 1             1   1           1         1       1     1                   2                 1         15
16 5         1               1     1           1                               1                                           16
17 16 1                 1         1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2         17
18 12                       1       1       1 2                       1       1         1       1 1 1     1                 18
19 10                                             1 1 1             1               1               1   1   1       1   1   19
20 12                     1       1                                 3 1                       1 2                   2 1     20
21 5             1                             1           2                         1                                     21
22 20 1     1   1         2 1               1         2                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1       22
23 5                 1                                 1                                     1                   1   1     23
24 10   1                 1 1 2                           1             1             1                   1           1     24
25 9 1   1 1     1               1                         1     1       1                           1                     25
26 13         1         1               1                     1 1         1 1         1                 1 1           1   2 26
27 9         1                       1             1     1             1                                   1 1     1   1   27
28 12                 1           1     1 2                       1                 1             2   1             1 1     28
29 6                         2                                   2           1 1                                           29
30 13     1 1   1   1       1 1                               1                             1         1 2       1         1 30
31 5                       1       1           1         1               1                                                 31
32 8     1               1                             1           1             1     1       1               1           32
33 10 1             1             1       2       1               1                           1       1             1       33
34 7                             2     1                 1       1         1                         1                     34
35 15           1           2 1               1     1                       1   1       2 1             1 1   1 1           35
36 9               1           1                     1         1                     1         1 2   1                     36
37 6             1       1                                                   1       1                           1 1       37
38 17           1   1                     1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1 38
39 9                                                   1       1     1         2         1                   1       1   1 39
40 13   1         1   1               2             1                 1     1 1   1   1           1                 1       40
41 13 1     1             1   1             2                             1 2   1   1   1               1                   41
42 11       1         1       1       1 1                   1                               1   1         1         1   1   42
43 13 1               1               1     1   1   2         1               1   1     1                           1     1 43
44 9                                                     3 1   1             2               1                       1     44
45 9                           1   1                     2                 1           1 1           1 1                   45
46 11                       1   1 1 1 1   1               1               1         1     1         1                       46
47 8         1                                       1     1 1           1 1                       1                 1     47
48 7                       1                           1       1     1         1                                       1 1 48
49 8   2                 1     1             1         1   1 1                                                             49
50 8       1           2                     1                 1       1             1     1                               50
51 11 1   1   1     1             1                 1 1           1                                       1   1     1       51
52 5 1                         1                                                     1                 1       1           52
53 14             2 1   1                   1     1               1 1         1 3     1                     1               53
54 2                                                                 1   1                                                 54
55 9     1 1   1     1                             1       1         1                     1                             1 55
56 11     1                     1     2   2                             1     1 1                           1   1           56
57 6                 1                                     1         1           1                             1     1     57
58 13         1                               4 1   1 1 1 1                       1           1                         1   58
59 7                           1   1 1                                             1         1           1     1           59
60 9                 1             1 1       1 1                                     1   1               1 1               60
61 11   1     1   1           1               1   1                               1     2           1                 1     61
62 11   1               1         1       1     1     1       1       1             1   1                             1     62
63 15             2               1   1 1   1     1             1               1   1     1           1           1 1 1     63
64 8                                       1   1     1       1                           2                         1     1 64
65 8 1 1   1                     1                       1             1       1   1                                       65
66 7       1               1                                           1     1                     1   1     1             66
67 19                 1 1 1     1   1     1             1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1 67
68 10                           1     1 1     1                   1       1           1     1         1       1             68
69 13             1 1       1               1                 1   1         1 1         1 1   1           2                 69
70 14 1   2               1     1       1                         1     1     1     1               1 1   2                 70
71 12       1   1             1         1             1     1       1       1     1             1   2                       71
72 13   1 1     1                   2           1 1             1       1                 1         1             2         72
73 23 1   2             1 1   1               1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1           73
74 8       1           1     1     1                     1           1                         1               1           74
75 5   1                                                       1             1             1 1                             75
76 10         1 1   1 1 1           1                                           1                 1                     1 1 76
77 11               1       1                               1 1 1     1 1                               1 1 1 1             77
78 9                           2       1       1             1       1               1         1 1                         78
79 15           1       1                         1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2                     79
80 11             1 1     1 1                                 1           1           1   1                   2 1           80
81 11 1   1                                 1                         2     1 1             1       1                   1 1 81
82 7   1           1                             2                                     1         2                         82
83 6     1 1         1                                 1               1                                   1               83
84 14                     1   1   1     1     1   2                       2             1   1         1         1       1   84
85 7               1         1             1                                       1                       1       1 1     85
86 11       1       1 1                             1   1           1               1                       2     1     1   86
87 15 1 1     1 2       1 1                             1                 1       1               1   1 2   1               87
88 8           1   1                                   1             1             1         1 1                       1   88
89 10     1   1 1                               1     1                 1                 1                     2         1 89
90 11                       1                   1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1                     90
91 18 1       1           1       1 1   1                   2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   91
92 13       1   1                         1         1   2 1   1 1         2 1                               1               92
93 11                 1               1           1 1           1   1                           1 1           1           2 93
94 9     1                             1 1           1   1             1                   1           2                   94
95 16   1             1                 1   1       1                           1 2                 1   1     1   3 1   1   95
96 11         1   2           1   1                   1     1 1         1                                 1 1               96
97 14   1       1       1         1 1             1           1 1 1 1       1                     1               1 1       97
98 12 2       1   1         1         1   1     1 1   1         1   1                                                       98
99 10             1       1           1                               1         1 1                 1   1               2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng