BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13                       1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1             1   00
01 14   1 1                 1         1 1                                     1       2   2         1   1   1     1         01
02 13       1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1                                 1   02
03 10                   1               1   1       1 2       1 1                           1         1                     03
04 10                               1         2     1               1     1     1                             1     1 1     04
05 12                     1       1         1   1         1             1 1       1       1                   1 1 1         05
06 9 1             1             1                                       1         1                         1   1     2   06
07 14   1 1                       1             1           3   1         1                   1   1         1       1     1 07
08 12 1   1           1 1           1         1                       1             1         1               1   1       1 08
09 9                     1   1                         1       1                     1     1           1     1       1     09
10 4                                   1                                                   1         1             1       10
11 13     2         2 1   1 1   1                                         1                           1     1   1         1 11
12 9 1 1                                                                 1         1     1 1     1     1     1             12
13 10             1     1               1                 1 1                   1                 1 1             1     1   13
14 14             1     2             1     2         1 1       1           1 1                                 1   1   1   14
15 11     2                 1                 1     1             1     1               1         1       1         1       15
16 3                                 1                                             1               1                       16
17 14                   1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 17
18 18     1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1     18
19 10         1   1   1       1   1                           1     2                                 1                   1 19
20 12   1 2                   2 1                                         1   1     1               1     1     1           20
21 7                                           1           1 1         1   1 1           1                                 21
22 15       1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1                 1               22
23 10   1                   1   1         1                   1 1   1   1               1                                 1 23
24 15               1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1               24
25 10           1                         1       1     1                         2           1                 1 1   1     25
26 17             1 1           1   2 3                 1   1 1                       1           1 1   1             1   1 26
27 14                 1 1     1   1           1   1                 1   1       1           1         2   1         1       27
28 12       2   1             1 1                               1 1       1         1   1               1                 1 28
29 11                                 1     1         1     1 1 1                         2     1   1                   1   29
30 18 1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1 30
31 7                                             1                         1   1       1       1       1       1           31
32 12     1               1                     2 1   1       1       1   1         1   1                                 1 32
33 15   1       1             1       1                 1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1   33
34 6           1                               1         1               1           1                 1                   34
35 10             1 1   1 1                       1         1     1     1                     1                 1           35
36 13     1 2   1                                 1                 1       2 2         1                     1           1 36
37 8                       1 1         1       1                       1                             1   1   1             37
38 14 2 1     1     1           2   1                           1   1                   1     1   1                     1   38
39 5                   1       1   1                                                 1                                   1 39
40 7       1                 1           1 1             1                               1       1                         40
41 12             1                                 1     1       1 1           1     2             1   1           1 1     41
42 12 1   1         1         1   1                       1         1 1 1                       1                   1 1     42
43 8                         1     1     2         1   1                                     1           1                 43
44 4   1                       1                         1         1                                                       44
45 12           1 1                       1                     1 1     2   1                           1 1     1 1         45
46 13         1                       1   1         2         1     1       1 2           1                   2             46
47 8         1                 1                     1             1 1     1     1             1                           47
48 8                             1 1                 1 2         1                                 1             1         48
49 10                                   2       1                       1   2     1       1       1           1             49
50 7 1                                         1           1                 2                       1   1                 50
51 10               1   1     1                     2 1   1             1         1                     1                   51
52 8             1       1                               1             1 1                           1           1   1     52
53 10                 1                         1 1               1   1       1           1 1         1               1     53
54 6                                                                             2 1       1   1                 1         54
55 9 1                             1                         1   1                           2   1                 1 1     55
56 5                 1   1           1                                         1                                       1   56
57 14                     1     1               1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2     1     57
58 5   1                         1   1                                                                 1     1             58
59 8   1           1     1                 1 1                                 1                     1     1               59
60 8               1 1                                               1 1       1             1     1   1                   60
61 5         1                 1                           1                   1         1                                 61
62 14                           1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1 62
63 10           1           1 1 1                                                               1     1   2 1     1         63
64 12                         1     1                   1 1 1         1       1             1   1   1       1       1       64
65 12                                           1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1     65
66 12         1   1     1                 1   1   1                   1             1         1   1             1   1       66
67 14   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1       1                 1               67
68 10 1         1       1                                             1       1 1       1 1               1               1 68
69 13   1           2                         1   1     1             1     1   2       1                       1     1     69
70 8         1 1   2                                 1       1                   1     1                                   70
71 10     1   2                                       1                             1         1   1 1   1 1                 71
72 15         1             2         1             1               1         1             1 2 1               1     1 2   72
73 10 2 1     1       2   1                         1       1                                         1                     73
74 6     1               1                   1                 1         1                                           1     74
75 10 1 1                                 1 1 1       1       1                           1     1                 1         75
76 14       1                     1 1                 2 1             1   1                               2         1 1 2   76
77 10             1 1 1 1                                   1               1         1 1                 1 1               77
78 14     1 1                                 1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1           1 78
79 11   1   1   2                       1                     1 1 1             1             1 1                           79
80 9                   2 1                               1 1     1 1                           1                     1     80
81 17 1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1                     2     1 1 1   1 81
82 9       2                         1           1     1                                           1   1 1     1           82
83 8                 1                     1 1                 1         1                         1 2                     83
84 9 1         1         1       1                                               1 1 1         1             1             84
85 8                 1       1 1                           1                 1     1     1                               1 85
86 10                 2     1     1               1                             1           1                 1 1         1 86
87 9       1   1 2   1                   1         1     1                                                       1         87
88 9   1 1                       1     1   1                                           1       1       1     1             88
89 9                     2         1 1         1       1                               1                   1           1   89
90 8 1         1                         1 1     1                                             1 1                 1       90
91 13 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1                                   1   91
92 11                 1                 1     1     2     1         1                 1 1           1                   1   92
93 13     1 1           1           2     1     1   1             1       1                 1     1           1             93
94 11 1           2                         1     1           1             1       1                       1     1 1       94
95 17         1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1                       2           95
96 11               1 1                   1   1                 1 1                 1           2       1         1         96
97 11       1               1 1       1   1               1           1     1           1 1                         1       97
98 8                                           1           1 1   1                         2     1                 1       98
99 15         1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1               1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng