BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15   2   1                             1           1             1   1   1 1         1     1 1       1   1         1     00
01 18       1             1   1       1         1     1   1                           1   1 1     1 1 1   2   1   1       1 01
02 14   1         1       1     1   1     1                 1                 1                         2 1   1   1   1     02
03 12           1     1   1         1 1                     1         1   1         1       1                   1 1         03
04 12     1         1 1               2   1       1     1             1                               1                   2 04
05 15     1   1                           1               1   1       1 1     1 1     1   2           1     2               05
06 10                     1 1               2           2                   1 1           1                         1       06
07 7                   1                 2                             1   1                     1               1         07
08 8     1                     1         1   1       1                                       1     1         1             08
09 11     1             1           1                             1     1         2 1   2     1                             09
10 9                         1   1           1   1                       1               1     1 1                       1 10
11 12     1     1 1       1 1                   1 2                                     1         1 1           1           11
12 10                                         1   1   1     1           1             1 1               1               1 1 12
13 13 1                       1           1         1   1                         1               1     1       1 1 1   1 1 13
14 10               1 1       1           1     1               1                         1           1       1       1     14
15 9       1           1                     2 1                                   1 1 1                       1           15
16 9         1   1   1                 1           1                   1   1                           1               1   16
17 10 1             1 1                                     1       1             2           1 1                 1         17
18 7       1                                       1   1         1               1         1                         1     18
19 6 1 1       1                                         1                     1             1                             19
20 9             1       1   1                 1                                   2   2                           1       20
21 10   1                         1 1                   1       1                 1 1   1   1               1               21
22 14         1 1   1                         1                 1       1     1         1       1     1   1         2 1     22
23 6 1                     1       1       1                       1                                           1           23
24 13 1                   1       1                         1 1 1               1   1             1                 1 1 2   24
25 9   2                   1                                           1 1                     1   1 1     1               25
26 13     1   1 1     1     1       1         1 2                   1         1                         1         1         26
27 9                 1           1                       2 1 1                         1   1           1                   27
28 9       1 1                                 1       1         1           1 1             1                 1           28
29 6                                           1           1 1       1                                                 2   29
30 11             1         1               1                   1                         1         1 1   1   1       1 1   30
31 8                   1         1 1                       1       1                 1 1                             1     31
32 11           1                                   1 1   1           1   1   1   1         1       1               1       32
33 10 1                           2               1     1 1                               1   1 1             1             33
34 7               1     2                     1 1                     1                     1                             34
35 10                           1                         1     1         1         1       1             1           2 1   35
36 8                                   2 1     1                                         2                   1           1 36
37 8     1 1     1             1                                     1     1                               1       1       37
38 6             1                     1                       1                 1                       1   1             38
39 8         1                         2         1 1           1     1                     1                               39
40 10       1 1           1   1                                 1               1         1       1         1   1           40
41 10       1           1           1     1                 1                             1     1     1             1   1   41
42 13     1           1 1   1     1   1                   1                 1 1     1                 1         1       1   42
43 9                     1         1                           1     1 1   1             1     1               1           43
44 7               1 1         1   1         1                         1               1                                   44
45 10   1                     1             1       1         1   1                 2     1                               1 45
46 9   1 1     1     1           1                               1             1                                     1   1 46
47 6                                             1       1         1             1   1                 1                   47
48 8           1           1                   1     1   1       1 1                                                 1     48
49 15   1   1 1 1             1       2                     1                   1       1   1     2                 1     1 49
50 12 1           1       1 1         2             2                       1                         1           2         50
51 16 1             1       1   1                         1     1 1       1   2   1           1 1   1   1     1             51
52 7     1                                       1 1   1             1                         1                         1 52
53 10                           1     1       1                     1         1               1             2 1   1         53
54 8 1                 1           1     1     1   1 1                               1                                     54
55 13               1   1                 1           1               2             1 2             1 1   1     1           55
56 8       1                         1     1                     2         1                       1                     1 56
57 10               1               1       1   1         1 1     2                 1                           1           57
58 7               1                 1               1         1               1             1         1                   58
59 17       1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       2 1             1                             1 59
60 9             1           1 1 2                           1   1         1                                   1           60
61 9                               1     1               1     1       1                         1     1   1           1   61
62 7       1                                 1                 1       1       1                 1               1         62
63 19 2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 1 1                             2               63
64 6       1     1                                           1                 1 1       1                                 64
65 13               1 1         1                 1             1   1         1 1     1 1       1 1   1                     65
66 15         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1                         1 1             1               1     66
67 7     1       1                     1                                                                       1 1 1     1 67
68 9     1                       1     1       1           1   1     1               1                                   1 68
69 11 1               1 1         1               1 1 1     1                                               1 1       1     69
70 12     1     1 1   1       1                   1   1                                         1   2               1     1 70
71 15       1       1         2                               1           3   1 2         1           1   1             1   71
72 11   1         1   1   1                           1       1   1                     1         1 1     1                 72
73 24       2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 1                 2 1   2             1 1   1   73
74 10     1   1                               1     1         1     1 1                               1           1     1   74
75 11   1         1   1                     1                 2     1       1   1 1               1                         75
76 13 1 2                       1                 1                           1   1         1           1 1   1 1 1         76
77 11         1               1 2               1     1       1     1           1                             1       1     77
78 7     1     1           1                                             1                 1                             2 78
79 17         1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       1 1               1           1       1         79
80 10 1                             1       1     1           1                               1             1 1     1 1     80
81 10     1 1                 1           1                           1 1         1   1         1   1                       81
82 13   1 1       1       1 1       1 1           1               1             1     1           1           1             82
83 9     1     1           1             1         1   1                                           1 1         1           83
84 13   1           1   1 1   1 1                     1               1   1       1 1                               1   1   84
85 6                                 1               1 1                       1                             1         1   85
86 12       1           1 1     1     1                   1 1                       1       1         1       1 1           86
87 18 1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                                       1 1     1 2       1 1       87
88 14               1   1   1     1     1     1           1         1     1           1     1 1           1   1             88
89 10                   1         1   1     1               2                           1           1   1 1                 89
90 6                         1                                           1     1     1     1                         1     90
91 11                                   1               2         1 1 1   1           1         1       1           1       91
92 10 1 1       1 1                                         1           1         1           1       1   1                 92
93 9                   1       1 1         1                 1                     1       1 1                 1           93
94 12           1   1                     1   1       1 1         1       1 1       1       1       1                       94
95 9         1     1             1 1         1           1                         1             1             1           95
96 9                       1   1       1                             1               1                 1   2           1   96
97 11 1                     2               1           1           1       1             1       1       1       1         97
98 18 1         1             1         1   1       2   1       1       2                 1 1   2       1   1         1     98
99 9         1                 1   2 1             1                             1                         1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng