BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9           1     1     1             1               1   1   1     1                           1                       00
01 12   2   2         1   1   1     1             1               1   1         1                                           01
02 10   1                                 1     1 1     1     1 1                       1         1                     1   02
03 8         1         1                     2               1       1               1                             1       03
04 11                           1     1 1       1   1         1                 1         1 1   1     1                     04
05 14       1                   1 1 1             2     1     1                         1 1         1               1 1 1   05
06 8 1                         1   1     2                       1                     1             1                     06
07 10           1   1         1       1     1 1                                     1                     1       1   1     07
08 22 1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             1         1   2             1   08
09 10   1     1           1     1       1         1                                   1                 1   1   1           09
10 15         1         1             1         1   1     1     1         1 1             1     1   3                 1     10
11 13                   1     1   1         1   1   2               2                     1       1       2                 11
12 16 1     1 1     1     1     1               1 1     1         1                   1       1         1     1   1 1       12
13 17               1 1             1     1               1           1   1   1       1     1         2   1 1         1 2   13
14 8                             1   1   1         1                     1       1           1           1                 14
15 16     1         1       1         1                         1         1   1 2   1       1 1           2 1 1             15
16 8 1               1                                 1   1       1                         1         1 1                 16
17 13 1       1 1                         1 1 1           1       1           2                   1     1   1               17
18 10         2     1 1 1 1             1           1     1 1                                                               18
19 15                   1                   1 1     1 1       1     1                 1         1 1   1     1 2           1 19
20 11 1               1     1     1             1           1   1           2     1                     1                   20
21 7       1                                             1                             1   1           1           1   1   21
22 8       1                 1                 1                   1                     1           1   1 1               22
23 13     1                                 1 1 1 1           2     1         1                 1         1   1 1           23
24 8   2           1         1                       2                                                         1     1     24
25 10           1                 1 1   1           1         1                     1         1 1                         1 25
26 11   1           1 1   1             1   1 1       1                           1 1                       1               26
27 16         1         2   1         1                 1             1 1     1       2 1         1   2                   1 27
28 13 1   1               1                 1                   1           1       2   1               1         1 1   1   28
29 14       2     1   1                   1           1                         1       1 1 1               2   1     1     29
30 10   1                   1 1     1       1                     1             1       1 1           1                     30
31 12     1       1       1       1                 1   1   1   1             1                         1   1         1     31
32 10 1   1                                 1             1     1         1 1               1                 1           1 32
33 17 1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1                 1     1             1     33
34 8   1                 1                                       1 1       1                   1 1       1                 34
35 8           1                 1           1           1           1     1 1                           1                 35
36 8     1                     1           1   1                                   1           1     1       1             36
37 10                   1   1   1                     1   1                       1 1     1   1                           1 37
38 15     1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1                         1   1       38
39 8   1                                   1                               1       1           1   1           1 1         39
40 7       1       1                                 1 1                       1     1                       1             40
41 10   2             1   1           1 1                             1                         1               1       1   41
42 13             1                   1 1         1 1     2         1     1       1           1                     1   1   42
43 5           1           1                   1                                                               1         1 43
44 9                                                 1             1 1   1       1           1   1                     1 1 44
45 10                     1 1     1 1                     1         1             1   1             1                 1     45
46 12       1                   2                 1         1     1   1           1 1       1               1         1     46
47 9             1                           1     1                             1     2     1               1     1       47
48 7                 1             1                 1                                         1                 2     1   48
49 12       1       1           1                       1       1             1 1   1   1                         2       1 49
50 9                   1   1                               1   1       1 1     1                                     2     50
51 3                     1                                                           1               1                     51
52 10                   1           1   1           1   1                                 2           1                   2 52
53 13       1 1         1               1       1                           1 1     1           1               2 1       1 53
54 9 1       1   1                 1                 1                         1 1                               2         54
55 8           2   1                 1 1         1                                             1   1                       55
56 13                                     1           1   1       1     1         1     1 1   1                 1 2 1       56
57 12           1   1 1 1         2     1       1             1                                     3                       57
58 8                     1     1                                           1       1                     1 1       2       58
59 7                   1     1                                   1   1         1 1                                   1     59
60 11           1     1   1                   1                       1     1         1     1 1                   1   1     60
61 4       1                                 1             1             1                                                 61
62 17   1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1                     1         1 2           62
63 17             1     1   2 1     1         1       1     3   2     1                       1                     1 1     63
64 12         1   1   1       1       1                               1   1               1         2 1               1     64
65 12   1         1       1 1 1         1                   1       1   1                 1 1             1                 65
66 10 1         1   1             1   1                                                     1   1 1   1             1       66
67 8       1                 1                 1                     1       1           1 1                           1   67
68 9     1 1               1               1       1                     1                       1           1         1   68
69 11     1                       1     1                                 1 1   1 1             1 1 1         1             69
70 7     1                                     1           1                 1                   1           2             70
71 7 1         1   1 1   1 1                                       1                                                       71
72 13         1 2 1               1     1 2             1     1                                   1     1     1             72
73 12                   1                               1     1               1   1   1           1     1   3 1             73
74 6                                   1                                                         1     1 1 1           1   74
75 7       1     1                 1                                   2               1   1                               75
76 11                       2         1 1 2             1             1 1                       1                       1   76
77 8   1 1                 1 1                         1               1                 1       1                         77
78 14 1   1     1   1         1 1           1           1                       1     1     2   2                           78
79 12           1 1                           1       1                     2       1   1 1             1           1     1 79
80 13             1                     1             1       1 1         1         1   1 1     1             1 1   1       80
81 14   1                     2     1 1 1   1               1 1                     2         1     1             1         81
82 16                 1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1     1             1           1   82
83 13                 1 2                         1       1             1 1       1   1 1 1                       1       1 83
84 12 1 1         1             1                       1       1   1         1             1 1     1             1         84
85 7 1     1                               1                           1                               2       1           85
86 9         1                 1 1         1 1                 1       1                     1         1                   86
87 8                               1                 1     2   1         1                   1             1               87
88 10     1       1       1     1             1 1                                                               2       1 1 88
89 9     1                   1           1                       2         1   1                 1                     1   89
90 10             1 1                 1         1 1 1 1                 1               1         1                         90
91 9 1                                   1     1         1           1         1 2                                   1     91
92 8   1 1           1                   1                     1               1                   1 1                     92
93 7         1     1           1                                                                     1       1 1         1 93
94 9 1                       1     1 1                               1 1                               1                 2 94
95 7     1                       2           1     1             1                 1                                       95
96 10 1           2       1         1             1               1                                     1         1       1 96
97 7     1 1                         1       1                   2                         1                               97
98 16         2     1                 1           2     1     1             1   1     1               1   1         2 1     98
99 12         1               1                         1 1   1   1     1     1       1     1 1                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng