BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10 1     1             1               1   1   1     1                           1                                   2   00
01 8 1   1   1     1             1               1   1         1                                                           01
02 12                     1     1 1     1     1 1                       1         1                     1       1 1 1       02
03 9   1                     2               1       1               1                             1           1 1         03
04 11           1     1 1       1   1         1                 1         1 1   1     1                                     04
05 15           1 1 1             2     1     1                         1 1         1               1 1 1         1 1       05
06 7           1   1     2                       1                     1             1                                     06
07 8         1       1     1 1                                     1                     1       1   1                     07
08 22           1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             1         1   2             1       1 1         08
09 8     1     1       1         1                                   1                 1   1   1                           09
10 17   1             1         1   1     1     1         1 1             1     1   3                 1             2 1     10
11 15   1     1   1         1   1   2               2                     1       1       2                     1     1     11
12 12     1     1               1 1     1         1                   1       1         1     1   1 1                       12
13 18 1             1     1               1           1   1   1       1     1         2   1 1         1 2     1         1   13
14 10             1   1   1         1                     1       1           1           1                       1       1 14
15 15       1         1                         1         1   1 2   1       1 1           2 1 1               1             15
16 8 1                                 1   1       1                         1         1 1                         1       16
17 12                     1 1 1           1       1           2                   1     1   1                           2   17
18 8 1 1 1             1           1     1 1                                                                           1   18
19 21   1                   1 1     1 1       1     1                 1         1 1   1     1 2           1 2 1         2 1 19
20 13 1     1     1             1           1   1           2     1                     1                   1         1   1 20
21 6                                     1                             1   1           1           1   1                   21
22 9         1                 1                   1                     1           1   1 1               1         1     22
23 14                       1 1 1 1           2     1         1                 1         1   1 1             1         1   23
24 6         1                       2                                                         1     1       1             24
25 10             1 1   1           1         1                     1         1 1                         1           1     25
26 10 1   1             1   1 1       1                           1 1                       1                         1     26
27 15   2   1         1                 1             1 1     1       2 1         1   2                   1                 27
28 13     1                 1                   1           1       2   1               1         1 1   1         1       1 28
29 13 1                   1           1                         1       1 1 1               2   1     1       1         1   29
30 10       1 1     1       1                     1             1       1 1           1                         1           30
31 11     1       1                 1   1   1   1             1                         1   1         1       1             31
32 10                       1             1     1         1 1               1                 1           1       1   1     32
33 14           1 1 1     1             1 1 1     1 1           1                 1     1             1     1               33
34 8     1                                       1 1       1                   1 1       1                       1         34
35 8             1           1           1           1     1 1                           1                         1       35
36 9           1           1   1                                   1           1     1       1                     1     1 36
37 11   1   1   1                     1   1                       1 1     1   1                           1   1             37
38 12                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1                         1   1                       38
39 9                       1                               1       1           1   1           1 1             1         1 39
40 5                                 1 1                       1     1                       1                             40
41 9 1   1           1 1                             1                         1               1       1               1   41
42 12                 1 1         1 1     2         1     1       1           1                     1   1                   42
43 4       1                   1                                                               1         1                 43
44 10                                 1             1 1   1       1           1   1                     1 1         1       44
45 10     1 1     1 1                     1         1             1   1             1                 1                     45
46 12           2                 1         1     1   1           1 1       1               1         1     1               46
47 10                         1     1                             1     2     1               1     1       1             1 47
48 10 1             1                 1                                         1                 2     1     1       1   1 48
49 12           1                       1       1             1 1   1   1                         2       1               2 49
50 10   1   1                               1   1       1 1     1                                     2                   1 50
51 4     1                                                           1               1                               1     51
52 10   1           1   1           1   1                                 2           1                   2                 52
53 13   1               1       1                           1 1     1           1               2 1       1       1     1   53
54 8               1                 1                         1 1                               2         1         1     54
55 7                 1 1         1                                             1   1                               1   1   55
56 13                     1           1   1       1     1         1     1 1   1                 1 2 1                       56
57 12 1 1         2     1       1             1                                     3                       1   1           57
58 10     1     1                                           1       1                     1 1       2           1       1   58
59 11   1     1                                   1   1         1 1                                   1     1 1   1   1     59
60 12 1   1                   1                       1     1         1     1 1                   1   1     1   1           60
61 5                         1             1             1                                                 1         1     61
62 18 1 1             1     1     2           1     2 1   1   1                     1         1 2                 1       1 62
63 18   1   2 1     1         1       1     3   2     1                       1                     1 1         1 1         63
64 11 1       1       1                               1   1               1         2 1               1                 1   64
65 10     1 1 1         1                   1       1   1                 1 1             1                                 65
66 8             1   1                                                     1   1 1   1             1                   1   66
67 8         1                 1                     1       1           1 1                           1   1               67
68 8       1               1       1                     1                       1           1         1   1               68
69 12             1     1                                 1 1   1 1             1 1 1         1                 1       1   69
70 7                           1           1                 1                   1           2                       1     70
71 4 1   1 1                                       1                                                                       71
72 9             1     1 2             1     1                                   1     1     1                             72
73 13   1                               1     1               1   1   1           1     1   3 1             1               73
74 7                   1                                                         1     1 1 1           1         1         74
75 6               1                                   2               1   1                                 1             75
76 12       2         1 1 2             1             1 1                       1                       1           1       76
77 11       1 1                         1               1                 1       1                             1     2   2 77
78 12         1 1           1           1                       1     1     2   2                                 2         78
79 10                         1       1                     2       1   1 1             1           1     1                 79
80 13                   1             1       1 1         1         1   1 1     1             1 1   1         1             80
81 13         2     1 1 1   1               1 1                     2         1     1             1                         81
82 19 1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1     1             1           1           1 2     82
83 15 1 2                         1       1             1 1       1   1 1 1                       1       1 1   1           83
84 10           1                       1       1   1         1             1 1     1             1             1           84
85 6                       1                           1                               2       1               1           85
86 12           1 1         1 1                 1       1                     1         1                         1 1   1 1 86
87 10               1                 1     2   1         1                   1             1               1 1             87
88 12     1     1             1 1                                                               2       1 1   1     1     2 88
89 9         1           1                       2         1   1                 1                     1       1           89
90 13                 1         1 1 1 1                 1               1         1                         1 1 1 2         90
91 11                     1     1         1           1         1 2                                   1       1     1     1 91
92 7 1                   1                     1               1                   1 1                             1       92
93 6           1                                                                     1       1 1         1         1       93
94 9         1     1 1                               1 1                               1                 2   1             94
95 6             2           1     1             1                 1                                                       95
96 7     1         1             1               1                                     1         1       1                 96
97 7                 1       1                   2                         1                                 1 1           97
98 14                 1           2     1     1             1   1     1               1   1         2 1             1       98
99 13         1                         1 1   1   1     1     1       1     1 1                     1               1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng