BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12               1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1     1     00
01 14         1 1         1 1                 1         1 1                                     1       2   2         1   1 01
02 12                         1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1                   02
03 11     1                               1               1   1       1 2       1 1                           1         1   03
04 7                                                 1         2     1               1     1     1                         04
05 10         1                             1       1         1   1         1             1 1       1       1               05
06 7         2         1             1             1                                       1         1                     06
07 12 1                   1 1                       1             1           3   1         1                   1   1       07
08 11             1 1   1   1           1 1           1         1                       1             1         1           08
09 9         1       1                     1   1                         1       1                     1     1           1 09
10 5         1 1                                         1                                                   1         1   10
11 12             1 1       2         2 1   1 1   1                                         1                           1   11
12 9     1             1 1                                                                 1         1     1 1     1     1 12
13 9             1                 1     1               1                 1 1                   1                 1 1     13
14 11                               1     2             1     2         1 1       1           1 1                           14
15 10   1                   2                 1                 1     1             1     1               1         1       15
16 4       1                                           1                                             1               1     16
17 17 1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1           17
18 19     1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1 18
19 10           1               1   1   1       1   1                           1     2                                 1   19
20 10                     1 2                   2 1                                         1   1     1               1     20
21 8             1                                               1           1 1         1   1 1           1               21
22 18 1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1               22
23 9                     1                   1   1         1                   1 1   1   1               1                 23
24 15             1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1       24
25 8 1                           1                         1       1     1                         2           1           25
26 18 1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                       1           1 1   1 26
27 12                                   1 1     1   1           1   1                 1   1       1           1         2   27
28 12           1             2   1             1 1                               1 1       1         1   1               1 28
29 12     1 1                                           1     1         1     1 1 1                         2     1   1     29
30 14                   1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1                   30
31 7 1                                                             1                         1   1       1       1       1 31
32 13         1     1       1               1                     2 1   1       1       1   1         1   1                 32
33 11                     1       1             1       1                 1     1         1           1   1   1   1         33
34 7   1                         1                               1         1               1           1                 1 34
35 14   1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1                     1           35
36 12             1         1 2   1                                 1                 1       2 2         1                 36
37 8     1       1                           1 1         1       1                       1                             1   37
38 15       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1                   1     1   1       38
39 7       2         1                   1       1   1                                                 1                   39
40 11   1 1   1   1           1                 1           1 1             1                               1       1       40
41 16 1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1           1     2             1   1 41
42 10                   1   1         1         1   1                       1         1 1 1                       1         42
43 10     1   1     1                           1     1     2         1   1                                     1           43
44 6     2               1                       1                         1         1                                     44
45 12   1           1 1           1 1                       1                     1 1     2   1                           1 45
46 14 1         1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2           1               46
47 10 1 1                       1                 1                     1             1 1     1     1             1         47
48 8       1                                       1 1                 1 2         1                                 1     48
49 9                                                     2       1                       1   2     1       1       1       49
50 7             1     1                                         1           1                 2                       1   50
51 10                                 1   1     1                     2 1   1             1         1                     1 51
52 7             1                 1       1                               1             1 1                           1   52
53 14     1 3     1                     1                         1 1               1   1       1           1 1         1   53
54 6 1                                                                                             2 1       1   1         54
55 7                   1                             1                         1   1                           2   1       55
56 6     1 1                           1   1           1                                         1                         56
57 12         1                             1     1               1 1   1                     1     1           1   1 1 1   57
58 5         1           1                         1   1                                                                 1 58
59 8           1         1           1     1                 1 1                                 1                     1   59
60 10             1   1               1 1                                               1 1       1             1     1   1 60
61 8         1     2           1                 1                           1                   1         1               61
62 14           1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1   62
63 9       1   1     1           1           1 1 1                                                               1     1   63
64 12                 2                         1     1                   1 1 1         1       1             1   1   1     64
65 11       1   1                                                 1   1   1         1   1         1     1         1       1 65
66 11     1                     1   1     1                 1   1   1                   1             1         1   1       66
67 15             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1       1               67
68 10 1           1     1         1       1                                             1       1 1       1 1               68
69 15   1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1     1   2       1                 69
70 10     1     1               1 1   2                                 1       1                   1     1                 70
71 11   1     1             1   2                                       1                             1         1   1 1   1 71
72 12                 1         1             2         1             1               1         1             1 2 1         72
73 12   1 1             2 1     1       2   1                         1       1                                         1   73
74 5                       1               1                   1                 1         1                               74
75 10     1             1 1                                 1 1 1       1       1                           1     1         75
76 9       1                 1                     1 1                 2 1             1   1                               76
77 8                               1 1 1 1                                   1               1         1 1                 77
78 12             1         1 1                                 1 1       1                         2 1   1     1   1       78
79 17 1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             1             1 1         79
80 11 1           1   1                   2 1                               1 1     1 1                           1         80
81 13   1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1                   81
82 8               1         2                         1           1     1                                           1   1 82
83 8                                   1                     1 1                 1         1                         1 2   83
84 11 2             1   1         1         1       1                                               1 1 1         1         84
85 8           1                       1       1 1                           1                 1     1     1               85
86 8           1                       2     1     1               1                             1           1             86
87 10 1       1               1   1 2   1                   1         1     1                                               87
88 9           1         1 1                       1     1   1                                           1       1       1 88
89 8                 1                     2         1 1         1       1                               1                 89
90 8             1     1         1                         1 1     1                                             1 1       90
91 15   1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1                     91
92 13 2 1                               1                 1     1     2     1         1                 1 1           1     92
93 12                       1 1           1           2     1     1   1             1       1                 1     1       93
94 8                   1           2                         1     1           1             1       1                     94
95 18       1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1                 95
96 10                                 1 1                   1   1                 1 1                 1           2       1 96
97 11   1                     1               1 1       1   1               1           1     1           1 1               97
98 7                                                             1           1 1   1                         2     1       98
99 16       1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng