BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/03/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8                           1       1                       1                               1   1       1     1   1     00
01 11 1                                 1 1         1           2       1     1                 1                   1     1 01
02 11                   1           1       1   1                 2       1     1           1   1     1                     02
03 12   1                       1                   1           1                       1 2 1       1 1             2       03
04 13 1   1                                   1         1 1 1   1           1   1       1     1 1               1           04
05 8                             1                     1     1                 1                 1 1                 1   1 05
06 11 1             2   1         1           1       1     1                     1                     1       1           06
07 5           1             1             1                                     1                           1             07
08 10                       1   1                 2   1                         1       1             2   1                 08
09 13         1                     1     1       1                   1 1     1 1       1       1 1           1         1   09
10 11                                     1     1       1                   1   3             1   1 1             1         10
11 10                 2                     1   1         1                 1             1         1         1       1     11
12 11             1   1                 1                     1       1   1 1 1               1   1           1             12
13 13           1   1         1   1                 1             1                         1         2 1 1             1 1 13
14 7                 1 1                             1               1       1 1                                 1         14
15 15                   1       1 1 1   1           1 1 1   1       1 1     1     1       1                           1     15
16 12 1 1         1       1                                   1   1     1                   1                     1 1   1 1 16
17 11                       1 1 1 2                 1                     2                       1                   1 1   17
18 11   1         1 1                   1 1   2                           1         1                     1     1           18
19 4         1                                     1                       1                                             1 19
20 11     1   1   1                           1             1       1           1             1         1             1 1   20
21 3         1                                 1                                                             1             21
22 9                         1     1 1                       1     1     1                   1       1 1                   22
23 13           1       1   1                       2   1                           1   1         1           2     1 1     23
24 5 1           1                         1                                               1                 1             24
25 17         1 1 1     1 1                   1     1     2         1   1     1     1 2                           1       1 25
26 13     1   1   1   1         1                         1       1         1                   1   1   1 1   1             26
27 7           1             1         1                   1                 1 1                                         1 27
28 12                     2 1         1     1         1               1     1                 2             1           1   28
29 14       1     1               1   1                   1     1   2                   1                 1 2   1     1     29
30 9     1           1     1   1               1 1                   1                                     1             1 30
31 10     1   1                 1         1             1                                 1   1           1     2           31
32 13       1     1             1     1                 1               1         2     1 1 1     1                       1 32
33 9 1     2             1       1                         1                         1                   1     1           33
34 9                               1                     1 1 1     1                       1       1     1 1               34
35 9   1     1       1   1         1         1                               1     1                                     1 35
36 8       1               1   1                     1                                 1 1           1     1               36
37 12   1                       1           1         1     1     1             1         1     1       1 1               1 37
38 13 1     1       1   1         1             1                     1 1                           1     1     1 1     1   38
39 7   1                                             1             1     1     1 1 1                                       39
40 12     1 1                   1 1         1 1 1       1                                       1   2         1             40
41 11                 1     1                             2   2   1 1                   1         1                     1   41
42 12     1     1               1 1 2                             1 1                 1     1       1             1         42
43 7   1           1       1                                 1                               1                 1       1   43
44 14     1         1         1 1               1 1 1   1                                                 1 1   1 1 1 1     44
45 11                 1 1       1         1           2                           1 1     1       1         1               45
46 10   1       1     2           1   1                                               1                 1           2       46
47 10                     1           1                                 1             1 1       1 1         1     1 1       47
48 11               1                     1   1 1   1       1         1             1         1                 1     1     48
49 12     1         1                     1 1                   2 1                   2         1     2                     49
50 17 1 1                 2 1           1               2     1   1 1           1 1 1     1                           1 1   50
51 17                   2 1           1 2   1             1           2       1               1 1         1         1 1   1 51
52 8 2                                 2       1                       1 1               1                                 52
53 9             1                               1                         1 1   1                     1   1       1     1 53
54 18   1     1                           2       1           1 1         1 1 2     2   2                 1   1   1         54
55 12       1 1       2       1               1       1       1           1     1       1       1                           55
56 8         1   1           1                   1               1 1                                           1       1   56
57 13       1       1     1   1                 1           1   2       1 1 1 1                             1               57
58 6         1                                               1                     1     1   1           1                 58
59 9             1                                 1     1     1           1                       2       1     1         59
60 14   2         1       1                             1   1     1   2         1             1   1             1   1       60
61 11   1           1                                             1               3   1           1   1 1         1         61
62 12     1 1                 1           1         1     1   1       1   1                 1                     1 1       62
63 12     1       1                 1 1 1     1         1       1   1         1                                   1     1   63
64 14         1 1         1 1         1     1               1       1   1   1               1 1               1         1   64
65 5                             1           1                                             1                   1       1   65
66 8                 1                       1               1 2   1                       1                           1   66
67 11   2           1   1     1     2                                       1           1                       1     1     67
68 14 1   1   1           1 1             1           1 1   1         1     2                                     1     1   68
69 13     1     1                 1 1 1   1         1   1                             1   1 1     1       1                 69
70 9 2   1         1                     1     1                                       1               1             1     70
71 12   1           1   2           1 1           1     1               1       1 1           1                             71
72 13                 1 1   1               1   1                 1 1   1   1     1                   1 1           1       72
73 5                         1       1             1 1                   1                                                 73
74 7               1       1           1   1         1             1                                 1                     74
75 8       1   1                                     1   1                         1 1                     1   1           75
76 7                   1 1             1                 1 1                                       1                 1     76
77 9       1 1                                       1           1                 1     2     1           1               77
78 13                         1   1     1   1 1                         1             2     1   1           1 1   1         78
79 18                     1     1                           1 1           1         2 2     2     1   1 2           1 2     79
80 6     1   1                                                 2                 1                     1                   80
81 12 1 1                                   1     2     1               1 1         1           1       1 1                 81
82 14                   1   1 1 1 1       1                       1     1                     1     1   1 1 1         1     82
83 16       1   2           1 1     2               1     1         1         1 1 1               2         1               83
84 2                                                                                   1   1                               84
85 13 2             1 1       1       1         1                                 1       1   1       1 1     1             85
86 11       1               1 1                           2       1         1     1 1             1   1                     86
87 7                   1           1         1       1     1                                   1               1           87
88 9 1                               1   1     1 1                           2       1                           1         88
89 19   1   1   1 1     1           1 1   1 1   1   2       1 1               1                     1     1   1           1 89
90 16     1 1         1               1     1   1 2             1         1                 1   2             1     1   1   90
91 11         1   1 1             1         1     1               1     1     1         1 1                                 91
92 7           2     1                   1     1                         1                           1                     92
93 12         1           1           1 1             1     1           1           1     1           1 1       1           93
94 15     1 1   1 1       1   1       1           1       1           2                       1   1           1         1   94
95 16           1 1 1       1           1     2   2                   2                                           1 1     3 95
96 5       1               1     1                           1           1                                                 96
97 7     1                     1   1       1 1               1                                                           1 97
98 7 1         1                       1                               1             2 1                                   98
99 5                                                   1                                           2         1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
Ngày
/
Tháng