BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8                 1                   1   1 1               1                               1     1 1                   00
01 14 1                       1       1             1 1       1   1           1     1   1 2             1 1                 01
02 8                           1 1         1             1     2                             1             1               02
03 9             2                                                                     1 1                 3     1   1     03
04 10                                 2           1         1                         2 2               1         1         04
05 9       1           1       1                   1       1     1               1 1               1                       05
06 8     1                       1     1 1             1   1                           1                       1           06
07 13     1     1         2   1 1   1 1                               1         2             1                     1       07
08 12       1   2               1                 1     1       1   1         1             1                 1       1     08
09 14 1         1             2       1     2     1         1                     2       1                   1         1   09
10 13         1                                         1     3               2       1             1       1         1   2 10
11 10   1 1         1                     1                   1       1     1                           1       1 1         11
12 8       1         1                 2               2       1                                     1                     12
13 8         1       1                                           1   1                       1     1     1       1         13
14 9                 1 1                       1   1     1                                       1       1   1         1   14
15 12             1 1         1 1     1       2           1       1             1             1       1                     15
16 11   1 1                     1           1         1 1       2                         1 1                         1     16
17 9                 1   1           1                             1         1   1         1                         1 1   17
18 7                             1                     1               2     1                                     1     1 18
19 15       1           1     1         1     1                     3     1 2     1               1 1                   1   19
20 13         1       2           1   1                         1 2     1           2                                   2   20
21 10   1                     1     2         1     1               1           1 1               1                         21
22 13             1     1                       1                       1   1       1 1 1             1   1 1     1       1 22
23 13       1 2 2           1     1                 1                 1   1                               2         1       23
24 11         1           1               1             1                                   1 1   1 1   1     1 1           24
25 6 1 1                                 1                         1                   1                     1             25
26 4                                           1                                     1                         1   1       26
27 9                         1                         1               1   1 2                 1               1       1   27
28 11                   1       1   1                         1                 2 1               1       1 1 1             28
29 16       1     1                 1             1             1   1   1 1 1 1   1   1   1       1     1         1         29
30 9           1   1             1                                   1           1                 1 1       1 1           30
31 10     1   1             1       2           1 1               1                 1                   1                   31
32 7       1   1                       1         1           1                             1                       1       32
33 7                   2                       1         1     1                 1                   1                     33
34 14 1       1     1   1 1                   1 1   2                 2         1                     1             1       34
35 9             1                                       1     1     1 1   1 1     1                   1                   35
36 15             1     1                     2   1         1                 1   1             3 1                 1     2 36
37 10     1               1           1       1             2 1                               1           1         1       37
38 12 1             1       1 1                 1               1         2                 1 1     1   1                   38
39 12   1                   1     1         1   1     1     1               1               1                         1 1 1 39
40 9     1         1 1     1       1                                           2           1                       1       40
41 14   1     1           1           1         1     1     1                         1     1         1 1     2       1     41
42 15         1 1           3 1 1                                     1       1   1     1               1   1         1 1   42
43 13     1   1     1 1                             1   2                                   1 1       1         2         1 43
44 13 2       1 1   1           1               1   1       1               1                 1                       1 1   44
45 9 1 1           1                                                     1         1 1                           1 1   1   45
46 12               1         1       1                               1             1               1   1       2   1 2     46
47 10                     1                                 1           1             1       1 1 1   1   1       1         47
48 14     2     1   1             2 1       1         1                   1       1             1     1   1                 48
49 10             1               1               1           1           1           1         1 1       1             1   49
50 10               1                 1               1       1           1         1 1   1       1               1         50
51 6                             1                             1                       1       1               1         1 51
52 15           1 1   1   1     1         1           1       1     1           1 1       1                 1   1     1     52
53 10 1     1                                   1   1                     1                   1     1     1     1 1         53
54 16   2   1       1             1     1 1                     1           1                       2 2 2           1       54
55 11 2     1           1       1           1                         1   1 1   1                                     1     55
56 14   1                                 1         1         1   1   1     1 1               1   1               1 2     1 56
57 11                 1             1     1                         1 1   1               1   1   1 1                     1 57
58 4             1                     1               1                     1                                             58
59 8                 1             1       1       1                 1                 1   1                   1           59
60 7       1     1     1                                                 1     2         1                                 60
61 9                         1                   1       1         1     1     1           1     1             1           61
62 12 1                                     1     1   2                 1     1       1   2                 1           1   62
63 9       1 1                       1                     1 1         1                       1                         2 63
64 2                                                 1                                                                 1   64
65 16   1 2   2   1       2             1     1       1   1                   1                     1   1   1               65
66 13   1         1     1         1     1 1       1                     1           1 1     1                 1       1     66
67 9                   1                                     1 1 1       1       1                   1   1         1       67
68 11                         1   1   1 2             1   1           1         1   1                           1           68
69 11               1     1 2                             1     1   1   1                 1       1             1           69
70 8       1                   1   1 1                           2                                                     1 1 70
71 12             1           1 1                   1             1         1   1       1         1         1     2         71
72 8                       1                             1                 2       1           1       1                 1 72
73 8                   1     1     1   1   1                                 1       1     1                               73
74 7       1           1                     1   1         1   1                                   1                       74
75 5     1           1         1                                 1                                   1                     75
76 16 1 1   1 1       2         1 1         1 1     1       1 1         1         1               1                         76
77 6                                                 2                 1                           1     1         1       77
78 13 1 1         1     1               2   1         1 1           1                       1 1                         1   78
79 11           1                 1     1 1       1     1       1                   1   1 1           1                     79
80 17 1         1         1     1         1   1       1                 1       1   1 1       1     1       1     1 1   1   80
81 10   1 1             1       1                 1     1   1               1         1               1                     81
82 8     2               1                                 2     1                 1           1                           82
83 14       1                           1 1 1 1 1           1         1 1   1     1               1       1       1         83
84 6                     1 1 1                       1           1                     1                                   84
85 10                 1                                               1   1             1 1             1     2       1   1 85
86 12     1         1                 1   1 3           1         1 1                           1           1               86
87 16   1                 2 3 1               1   1 1         2                               1       1       1           1 87
88 13       1 1 1                   1 1             1     2         1 1                 1       1       1                   88
89 12                           1                 1     1 1               1         1 1 1   2                     1   1     89
90 8 1   1                 1     1                 1                         1                     1     1                 90
91 10         1                   1         1 1 1                       1                       1             1       1 1   91
92 11 1             1                         1           2                       1 1           1 1         1     1         92
93 7                               1   1               1 1       1         1                   1                           93
94 8 1         2                     1   1                                                   1           1   1             94
95 16   1       1           1 1           1     2   1               2   1 1           1   2   1                             95
96 16       1         1             2             2       1       1 1                   2   1   1           1 1     1       96
97 10               1 1 1               1       1         1                               1                 1     1       1 97
98 12   1           1       1       1     1 1 1 1     1                                             1       1 1             98
99 11             3       1               1                   1                 1                         1   1 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng