BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11                       1 1   1           1   1       2   1                                         1 1         1       00
01 15     1     1             1 1                           1           1     1             2       1         1   3   1     01
02 13       1           1     1   1           1 1                 1 1     1                           1   2   1             02
03 13     1         1     1         1                 1         1     1     1       1         1             1 1   1         03
04 4         1                       1                               1                         1                           04
05 9     2           1       1                                 1                 1       2                   1             05
06 12               1               1   1 1 2       1               1 1   1               1   1                             06
07 12 1             1 1         2           1               1         1         1 1                 1     1                 07
08 11   1                         1 1     1         1                     1         1           1             1       1 1   08
09 12       1   1   1                               1       1             1             1       1             1         1 2 09
10 7 1   1           1                                 1                   1 1                               1             10
11 12 1     1               1         1                               1   1       1                     1 1   1 2           11
12 9                 2                                     2   1   1         1   1               1                         12
13 7                 1 1       1     1                   1                                         1               1       13
14 13 1                           1               2       1   1       1               1 1       1 1 1                   1   14
15 13         1 1                             1         1         1         1         1           1         2 1 1 1         15
16 7                                   1 1     1     1       1             1                                       1       16
17 7     1     1                               1                                             1                     1   2   17
18 14   1         1                   1                     1     2               1   1 1                       1 2 1 1     18
19 15             1     1         1 1 1               1 1               1     1                       1 1     1   1 1   1   19
20 7   1                             1       1     1                   1         1                                   1     20
21 12               1   1                             1                 1   1       1     1       1       1 1           2   21
22 10           1     1                   1   2                               1 1                   1             1   1     22
23 6 1     1                               1                 1                                 1                         1 23
24 13       1 1     1           1 1     1 1                                               1 2       1     1             1   24
25 14       1 1 1 1   1       1                 1 1             1   1                         1         1 1 1               25
26 12 1     1                     1               1   1     2           1   1             1           1                   1 26
27 12               1       1         1 1                         2   1                 2           1           1         1 27
28 9         1           1       1         1 1             1   1                 1                         1               28
29 15 1                               1   2   1 2                   1         1 2 1         1           1 1                 29
30 15 2           2   1         1               1 1 1     1                                                 1       1   1 2 30
31 8   1                   1   1             1                     1       1         1               1                     31
32 9           1   1 1   1   1       1                   1     1                                                     1     32
33 15       2               1       1 1         1       1                       2     1     1   1     1     1           1   33
34 11               1           1         1             1   1                                     2     1 1 1             1 34
35 10     1     1             2         1     1                                           1       1               1 1       35
36 10         1     1                   2   1                       1 1                                       1     1 1     36
37 13                   1 1     1         1 1                 1           1 1   1 1     1           1       1               37
38 12   1 1                             1                     1 1     1     1 1               1   1       1   1             38
39 16   1         1         1                   1   1 1               1 2             1 1         1     1     1       1   1 39
40 20           1 1   1   1   1       1   1   1   1       1     1             1   1 1     1 1 1   1               1 1       40
41 12 1 1     1 1         1 1                 2     1       1                                     1 1                       41
42 12     1       1                                 1   1     1 1       1               1     1             1     1 1       42
43 6   1         1         1                         1                             1                     1                 43
44 12     1                   1       1                   1     1         1 1     1   1           1     1           1       44
45 15 1           1     1   2   1     1     2     1   1             1                 1 1                 1                 45
46 9                     1       1 1     1         1 1   1                     1     1                                     46
47 6         1   1     1                                     1           1     1                                           47
48 18                   1       1       1         1           1 1 1             1 2     1 1   1     1   1       1       1 1 48
49 9             2     1                                               1       1   1                 1           1   1     49
50 9                                                             1             1     1 1 2         1 1           1         50
51 5                                             1                 1         1 1                   1                       51
52 8       1       1               1               1       1         1                       1         1                   52
53 14       1                   1                                             1     1     1 1 2 1     1   1 2       1       53
54 14                   1 1 2   1       1             1           1     1 1         1   1 1                               1 54
55 8     1                                     1 1   1               1 1                 1             1                   55
56 8     1                                 1           1           1                                 1         1 1   1     56
57 11       1       1       1       1   1 1                       1 1           1   1                                   1   57
58 11         1           1             1   1         1         1                     1               1 1   1       1       58
59 10                                   1   1           1       1                 1 1 1                   1 1     1         59
60 14                   1     2     1       1   1 1     1     1           1           2                         1       1   60
61 10           2     1               1         1                                           1 1 1               1         1 61
62 8         1             1               1                       1     1   1                       1               1     62
63 11   1 1     1           1       1             1           1         1   1                 1         1                   63
64 12 1             1                   1                     4   1                     1             1               1 1   64
65 6                                                       1 1           1     1                         1   1             65
66 6                 1                             1   1       1                             1   1                         66
67 5       1           1                               1                         1       1                                 67
68 12                 1       1     2                                         1       1         1   2               2   1   68
69 4         1                                 1                                 1                     1                   69
70 13   1 1                           1     1         1                     1               1   2 1   1           1       1 70
71 8                     1   1   1       1           1 1                               1                       1           71
72 10 1 1     1           1         1     1               1 1         1                           1                         72
73 10                                             1         1       1     1       1                   1 1     1 1     1     73
74 11 1               1       1         1     1 1                             1             2     1     1                   74
75 10 1         1                                           1         1               1     1             1     1 1   1     75
76 11   1 1 1     1       1   1       1               1       1                                             1 1             76
77 11     1     1         1 2   1   1                       1                               1                 2             77
78 16     1         2   1               1       1 2         1               1 1     1             1             1   1 1     78
79 12         1                 1         2         1 1                   1   1       1           1         1             1 79
80 7                   2 1                         1   1           1     1                                                 80
81 12                 1     1     1   1       1   1       2       1                     1       1               1           81
82 13   1                     1                 1     1         1 1             1   1 1   1 1 1       1                     82
83 10                               1               1           1   1               2   1   1   1       1                   83
84 5   1                                                 1       1                       1                         1       84
85 10     1     1         1                         1             1   1 1   1                                         1   1 85
86 11 1             1     1   1 1 1                               1   1                       1                       1   1 86
87 11             1   1             1 1 1               1               1   1       1           1                         1 87
88 8       1 1         1                                                 1                           1   1     1       1   88
89 9 1 1     2           1                     1               1             1             1                               89
90 12           1                                     1 1 2     1   1 1   1       1                 1                   1   90
91 8       1                     1 1     1 1                       1 1 1                                                   91
92 10   1         1 2   1 1                         1                     1 1             1                                 92
93 9           1                 1       1                       1                 1         1     1 1 1                   93
94 12       1                   1           1       1                         1 2           1 1 3                           94
95 6                                       1 1           3                 1                                               95
96 11   1     1   1                             1   1                               1   2           1           1     1     96
97 10                             2           1   1                 1   1   1                   1     1         1           97
98 13 1     1 1   1   1 1           1         1         1         1     1                           1       1               98
99 13   1                       1 2     1               2     1         1     1     1                           1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng