BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8       2                   1               1       1                     1   1                             1           00
01 10                 1       1 1             1     1                 2   1                     1                         1 01
02 19         1 1 1         1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1 02
03 14                             1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1         03
04 5                                     1                     1                   1                                 1 1   04
05 15                               3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 05
06 8                     1 1                   1           1                           1                       1   1   1   06
07 14             1         1 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   1         1   07
08 10                   1         2 1         1       1 1     1                                   1                   1     08
09 13                   1       1                   1             1             1         1     1   1         1 1     1   2 09
10 7         1 1                                                 1   1       1                           1             1   10
11 8   1     1   1                         1                                       1 1       1             1               11
12 15     1 2                 1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1                   12
13 7         1                                     1         1 1             1                     1             1         13
14 16 2         1       2                                   1   1             2       1       1 1 1           1   1     1   14
15 14           1   1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1               2           1     15
16 10   2   1         1                                                             1                   1 1   1       1 1   16
17 10                 1 1 1                     1   1         1 1             1               1                       1     17
18 16     1       1       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                       1 3           18
19 10         1 1 1   2               2   1                       1                           1                             19
20 17   1                   1   1           2           2         1   2                 1       2 3             1           20
21 9 1           1 1             1                 1       1                       1               1   1                   21
22 8 1 1     1           1         1   1                           1                       1                               22
23 18               1       1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1 23
24 10 1   1       1                 2               1     1                       1                                 1     1 24
25 8       1                                             1       1     1               1     1               1   1         25
26 14                           1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2       1     1   26
27 11     1 2   1                               1         1         2                             1 1     1                 27
28 8                   1 1               1     1                                           1       1                   1 1 28
29 13   1     1     1                                       1 1   1       2         1         1           1   1           1 29
30 9                 1     1                   1       1 1                                 1 1                       1 1   30
31 11         1   1 1         1       1     1           1 1                 1             1                             1   31
32 9   1       1     1         1                   1           1         1                                     1         1 32
33 13       1     1             1   1 1   1             1                         1     1     1             1       1   1   33
34 8     1                                   1                   1   1         1 1 1                       1               34
35 7                                                                     1       2         1   1       1             1     35
36 9 1     1                           1                           1                   1       1       1         1   1     36
37 14     1 1     1                     1         1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1       37
38 10 1             1             2                 1       1                                       1   2       1           38
39 8                 1                           1 1                             1                     2       1 1         39
40 7 1                                           1                     1   1   1           1             1                 40
41 8         1 1         2                 1                                   1                   1 1                     41
42 7 2                                                   1   1   1                         1                 1             42
43 8                   1       1       2           1                             1     1   1                               43
44 11   1             1       1   1 1 1   1           1                       1                                           2 44
45 10 1                       1                 1 1     1 1                     1         1                     1         1 45
46 8                 1                       1               1                     1                           3       1   46
47 9         1   1   1                                                               1 1       1         1 1       1       47
48 9 1             1           1         1     1   1               1             1           1                             48
49 6                 1     1         1         1                                                                   1 1     49
50 14   1 1       1                       1 1   1               1 1       1 1         2     1     1                         50
51 11 1   2                           1 1                           1   1                 1         1           1 1         51
52 12               1                       1       1           1     1   1 1   1         1               1   1         1   52
53 19   1   1     1           1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1     2 1       53
54 13     1               1 1             1               2         2                           1   1 1           1       1 54
55 13       1                   1                 1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     55
56 13           1   1             2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1               56
57 10                       2         1             1 1 2 1               1                               1                 57
58 13     1     1 1     2                 1 1 1                         1     1 1                                 1 1       58
59 9           1             1                   1       1   1                       1 1   1                             1 59
60 11   2     1         1                         1         1       1       1                 1         1                 1 60
61 13           1     1       1       1         1                           2 1 1         1       1                 1   1   61
62 11   1     1             1                               1       1   1             1           1   1       1     1       62
63 6                                     1 1                 1             1                 1             1               63
64 8                           2                             2           1                 1             1     1           64
65 13       1     1 1                         1 1         2 2           1       1   1                               1       65
66 13       1     1   1                         1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1   66
67 11         1         2 1   1                                 1 1   1         1                     1       1             67
68 5               1                                 2           1               1                                         68
69 7           1 1     1       1           1                                       1   1                                   69
70 7         1                           1 1         1                           1                   1               1     70
71 8               1     1   1                                     1       1       1             1   1                     71
72 9     1                           1               1                                 1               1         2   1 1   72
73 7     1                                                 2       2     1         1                                       73
74 14   1                           3     1               1 1   1         1     1         1             1           1     1 74
75 10                           1   1       1               1           1                             2     1         2     75
76 7       1                                 1   1     1           1   1                   1                               76
77 12   1 1                   1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1                     77
78 12     1 2 1 1         1       1         1         1             1 2                                                     78
79 9 1                     2               1 1       1         1                   2                                       79
80 13     1     1             1 1               1                 2     1 1         1 1           1                 1       80
81 9                     2                 1   1             1   1       1                 1       1                       81
82 20         1 1       1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1   82
83 10         1                 1 1     1             1   1                           1               1       1 1           83
84 9                     1             1     1                         2       1       1       1   1                       84
85 17               1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1       85
86 11                 1     1     1           1 1                       1   1   1 1                               1       1 86
87 12 1 1 1                       1         1                         1           1   1 1     1       1     1               87
88 12 1             1 1                   1           1           1       1 1                   1           1       1 1     88
89 12 1 2                 1               1                                     1               2     1   1 1         1     89
90 6                 1       1   1                                                           1         1   1               90
91 10               2       1           1 2                                 1         1   1           1                     91
92 11           1       1 1     1             1     1         2       1                           2                         92
93 15     1             1           1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   93
94 10         1 1                             1       1               1   1         1     2           1                     94
95 6 1             1   1                             1 1                   1                                               95
96 11                     1                             1           1   1     1 1 2       1 1   1                           96
97 12                       1         1               1           1     2       1 1                       1 1 1   1         97
98 4               1     1                   1                                                                 1           98
99 6             1           1 1   1           1                                           1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng