BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng
00 3                               1                         1                           1                                 00
01 13   1 1             1                           1     1         1 1                 1       1     1       1 1         1 01
02 11                           1     1         1           1 1 1               1       1             1   1     1           02
03 9                                             1                       1       2     1     1   1           1         1   03
04 8                         1                             1   1   1 1           1                 1             1         04
05 12   1           1               1             1     1 1               1                     1 1             1 1       1 05
06 14     1   1               2                   1                       2       1 2 1     1                   1         1 06
07 12         1                                           1         1   1   2       1           1       1 1 1     1         07
08 14       1 1 1   1                     1 1         1             1                     1     1 1                 2   1   08
09 15       1 1     1                 1 1   1       2       1     1                 2     1     1   1                       09
10 13 1   1                   1 1       2 1               1 1                     1               1           1         1   10
11 12         1   1                 1               1 1         1               1                         1   1 1 1       1 11
12 6             1                                           1         1                         1 1           1           12
13 6     1                       1         1                   1                                     1 1                   13
14 10   2   1     1           1             1               1               1                           1 1                 14
15 8                       1                 1   1     1                       1       1       1               1           15
16 19 1 1       1   1     1 1     1         1 1           1     1 2         1     1       1       1     1     1             16
17 16   1               1   2 1   1   1         1 1               1 1       2         1 1 1                                 17
18 10       1               1   1   1 1                               1         1                                 1 2       18
19 6   1 1                           1               1                                   1                 1               19
20 8 1         1     1   1                         1                         1 1               1                           20
21 13 2     1                           1         1                     1 1 1   1   1               1   1     1             21
22 16   1 1         2       2         1 1               1       1   1   1       1                       1         1 1       22
23 11                             1   1             1 1             1     1   1 1                       1 1 1               23
24 7   1               1                                         1   1                         1               1       1   24
25 12                 1                 1     1             1   2 1           1               2                           2 25
26 13             1 1 1         1         1           1               1   1 2                             1 1         1     26
27 11   1                     1                   1                     1     2           1               1   2         1   27
28 11                   1         1                     1   2           1                     1                       2   2 28
29 15       1             1 1   1   1       1       1   1     2   1     1                       1           1           1   29
30 10         1   1   1                 1                 1     1         1     1           1                         1     30
31 7                 1                           1   1       1                     1                 1   1                 31
32 9 1                                     1               1                               1     1 1           1 1     1   32
33 18           1     1   1         1   1 1   1       1               1 1   1 1       1 1   1 1                   1       1 33
34 12         1       1   1       1                     1     1 1 1   1       1 1                                 1         34
35 16   1     2     1     1 1       1         1     1         1 1     1           1     1                               1 1 35
36 8           1             1         1                                           1         1                     2 1     36
37 9         1                     1     1                               1         1   1 1   1     1                       37
38 14 1     1     1       1   1     1   1 1   1 1                                         1       1           1         1   38
39 11 2             1     1         1     1           1 1                                           1     1       1         39
40 10                 2                     1 1   1                   1                 1           1     1 1               40
41 9                   1       1         2           1                                   1       1                 1     1 41
42 8                           1       1   1             1                         1 2 1                                   42
43 17       2                       1 1     1 1 1   1         1   1       1           1 1 1 1             1         1       43
44 6                   1                               1   1 1         1                   1                               44
45 10             1       1 1             1 1     1                     1                                       1   1 1     45
46 10       1           1           2               1   1                                           1 1   1             1   46
47 10 2                                           1     1             1                   1   1       1 1     1             47
48 9           1             1       1                 1             1     1   1                                     2     48
49 14     1       1   1                   2   1 1 1             1                 1 1     1             1           1       49
50 5           1   1       1                             1                                   1                             50
51 8               2     1                           1 1 1                                 1     1                         51
52 16       1             2       1         1                           2 1   1             1 1     2       2           1   52
53 12           1         1       2   1                                     1               1           1   1         1   2 53
54 9           1                 2           2       1                   1         1 1                                     54
55 7 1                         1                                             1         1       1                     1 1   55
56 7               1                             1             1           1                   1           1   1           56
57 9                     1           1         1     1                   1       1           1       1             1       57
58 5 1   1       1       1                                             1                                                   58
59 7         1     1                         1           1   1                                       1           1         59
60 12                                           1     1                 1     2 1   1     1           2       1   1         60
61 13 1                 1 1                   1             1                         3       1       1 1   1         1     61
62 10           1     1                   1       1                           1         1           1 1 1           1       62
63 10     1     1 1         1 1 1     1                   1                                             1     1             63
64 14         1                       1 1                     1       2 1     2       1             1     1           1 1   64
65 13 1 1 1   1       1         1           1   1                         1               1   1                 1     1     65
66 8               1       1   2               1                 1   1         1                                           66
67 16             1   1         1 1       1     1             1 1 1               1 1             1   1       1   1     1   67
68 8                   1     1       1   1       1 1                                                           1         1 68
69 16         1     1         1                           1   2     1         1     1     1   1   1     2   1   1           69
70 17     1   1   1             1           1   1   1           1 2       1 1     1       1   2               1             70
71 9             1               1                                 1   1     1       1     1     1                   1     71
72 10   1         1   1 2 1             1       1                     1                                           1         72
73 9   1   2                           1                               1     1 1           1       1                       73
74 8     1     1                               1                     1     1     1 1           1                           74
75 8                   1 1       2                 1                                 1             1 1                     75
76 9       1         1       3     1           1           1                     1                                         76
77 12 1           1                 1 1         1       1           1                         1       1     1       2       77
78 13     1             1               2 1                     1   1   1         1               1               1   1 1   78
79 17     1     1       1     1   2   1               1             1 1     1               1       1       1 1       1 1   79
80 5                                                                     1                               1 1 1           1 80
81 4       1       1 1                       1                                                                             81
82 10   1                           1                               1 1               1 1             1   1       2         82
83 11         1 1 1         1         1             1     1 1                               1   1               1           83
84 7 1                                 1   1                   1 1                                     1           1       84
85 10     1                 1                           1 1 1                       1   1                     1         1 1 85
86 10   1                                   1     1         1 1     1                   1           1           1       1   86
87 11                                     1     1       1                 1     3     1         2                   1       87
88 10   1 1                       1           1 1     1                     1           1               1   1               88
89 14         1 1     1         1             1     1     1 1     1 1       1 1   1             1                           89
90 7       1               1       1                     1 1                                           1         1         90
91 12               1   3                   2               1 1   1               1               1                   1     91
92 8 1   1                                         1                     1                 1   1         1               1 92
93 15       1   1           1   1                 1   1             2           1     1                   2 2       1       93
94 7   1       1 1                                               1                   1     1       1                       94
95 10                   1       1                       1         1               1         2 1 1     1                     95
96 8                       1           1         1   1 1 1                                       1             1           96
97 9       1 1   1             1               1   1                                   1         1                       1 97
98 11                         1     1 1       1     1 1       1     1             1 1       1                               98
99 15     1     1     1                   1   1         1 1     1                     1   1       1   1       1 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
Ngày
/
Tháng