BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng
00 7     1       1           1           1       1           1                                                 1           00
01 9                 1   1 1   1                                   1           1   1 1             1                       01
02 7                 1           1                     1           1   1                                   1     1         02
03 6 1                     1       1         2                     1                                                       03
04 9   1   3                   1                   1                   1     1                           1                 04
05 8     1 1                   1       1                             1             1           1               1           05
06 8       1                     1                         1   1                     1   1               2                 06
07 10 2                     1           1   1           1       1 1             1         1                                 07
08 16       1   1       1             1               1     1     1 1       2           1 1 1   1                     1 1   08
09 13 1     1               1                             2   1               1         1 1     1                 1 1   1   09
10 13           1         1                       1   1             1 1           1   1                   1 1       2 1     10
11 10                         1         2 1             1           1           1         1   1                 1           11
12 6               1   1         1           1                             1                 1                             12
13 9         1   1                 2                           1               1     1                       1         1   13
14 15           1             2           1       2                 2         1     2   1     1           1             1   14
15 6                             1             1                     1   1                             1                 1 15
16 11                                                         1       1           1 1       1   1     1 1     1         1 1 16
17 14     1                     1   1 1           1 1     1                         1               1   2 1   1   1         17
18 11       1                 1 1                   1   1               1               1               1   1   1 1         18
19 10       1                   1                 1                 1 1       2     1 1                           1         19
20 9                         1           1 1       1           1                 1         1     1   1                     20
21 11             1       1 1 1     1                             1           1   2     1                           1       21
22 17   2           1           1       1   1       1                   1 1         1 1         2       2         1 1       22
23 7 1       1         1                             1                         1                             1   1         23
24 9               1             1   1         1             1 1               1   1               1                       24
25 10     1   1                                           1           1   1 1   1                 1                 1     1 25
26 14   1 1     1 1       1         1               1   1   1                                 1 1 1         1         1     26
27 10               1       1             1     1           2 1 1                   1                     1                 27
28 4                                   1                   1                                       1         1             28
29 16 1   1   1       1                       1     1         1   1       1   1         1             1 1   1   1       1   29
30 8                 1                             1               2                     1   1   1                 1       30
31 11               1 2       1                 1         2   1       1     1                     1                         31
32 10       1                                             2       1     1 2 1     1                                     1   32
33 13 1           1                   1     2   1                                           1     1   1         1   1 1   1 33
34 11   2             1 1                           1   1 1                               1       1   1       1             34
35 17     1             1       1       1       1     1           1       1     1   1     2     1     1 1       1         1 35
36 8                     1         1     1             1               1                   1             1         1       36
37 7             1               1                                 1   1                 1                     1     1     37
38 19     1   2               1   1           1 1 1           1 1                 1     1     1       1   1     1   1 1   1 38
39 15           1   1   1         1   1       1     2           1                 2             1     1         1     1     39
40 9                             1       2                 1         1                           2                     1 1 40
41 13 1     1           1   1             1     1       1 1 1                                       1       1         2     41
42 8           1       1             1               1         1                                           1       1   1   42
43 14   2         1       1           1                               1     1   1       2                       1 1     1 1 43
44 8     1                         1   1     1   1   1                 1                           1                       44
45 11 1             1           1           1             1           1                       1       1 1             1 1   45
46 10   1         1             1                       1     1         1               1           1           2           46
47 8   1       1                             1       1   1       1               2                                         47
48 8                       1                     1               1     1   1               1             1       1         48
49 14   1     2       1               1                   1   1           1           1       1   1                   2   1 49
50 9           1 2                                 1 1     1                               1   1       1                   50
51 12   1             1       1           1 1     1           1   1       1                     2     1                     51
52 12 1               1 1   1   1     1                                         1       1             2       1         1   52
53 12   1 1         1     1       1                             1           1               1         1       2   1         53
54 10           2                                     1         2                           1                 2           2 54
55 10         1                   1         1     2 1                   1       1 1                         1               55
56 9   1         1 1     1             2                       1   1                           1                           56
57 8 1   1                             1             1     1                 1                       1           1         57
58 15 1                   2   1     2       1 1 1 1                         1     1   1       1       1                     58
59 13     1   1 1               1       1               1 1     1 1         1             1     1                         1 59
60 5       1 1                           1             1     1                                                             60
61 12                                 1       3 1 1         1     1               1                 1 1                   1 61
62 8                   1                   1                     1     1 1                 1     1                   1     62
63 12       1       1       1   1                                             1       1     1 1         1 1 1     1         63
64 9                         1                         1   1 2 1                         1                       1 1       64
65 12                       1     1     1   1                             1       1 1 1   1       1         1           1   65
66 6                 1                         1                                               1       1   2               66
67 10                                     1 1         1     1                 1               1   1         1 1       1     67
68 13   1               1       1 1               1 1 1               1 1                           1     1       1   1     68
69 10       1                 1             1 1           1         1         1           1     1         1                 69
70 15 1         1 1           1   1           1     1                 3               1   1   1             1           1   70
71 7         1                 1                     1                 1     1               1               1             71
72 13               1   1   1       1                               1     1         1         1   1 2 1             1       72
73 12         1   1 1 1           1 1     1                   1                     1   2                           1       73
74 12                 1   1     1                         1 1   1 1 1         1 1     1     1                               74
75 15           1       1 1   1   1   1 1 1                       2             1                   1 1       2             75
76 11     1           1             1           1           1                           1         1       3     1           76
77 12                     1 1               2   1 1     2                         1           1                 1 1         77
78 9                     1               1                       1       1           1             1               2 1     78
79 12       1               1       1     1                                 1         1     1       1     1   2   1         79
80 8     1   1   1         1         1 1             1                   1                                                 80
81 13               1 1   1   1 1 1 2         1                                         1       1 1                       1 81
82 8           1   1   1     1               1                           1         1                           1           82
83 16 1 2   1 2                                 1     1   1   1   1                       1 1 1         1         1         83
84 9                     2                 2   1 1                               1                                 1   1   84
85 12           1 1 1 1 1   1 1                             1 1               1       1                 1                   85
86 10         1     2 1                                 1                 1 1 1     1                                   1   86
87 8   1                 1             1                 1         1 1     1                                         1     87
88 11     1       1     1             1             1               1       1       1 1                       1           1 88
89 10     1 1               1                         1                 1                 1 1     1         1             1 89
90 8                   1               1             1                 1     1         1               1       1           90
91 12 1   1   1                       1       1               1                                 1   3                   2   91
92 10 1     1   1 1 1                 1                 1       1                 1   1                                     92
93 18           2       1                 1   1 2                     2 1   1 1 2       1   1           1   1               93
94 9     1                         2 1             1 1                             1       1 1                             94
95 10                                 2             1   1   1               1   2                   1       1               95
96 9                                             1     1       1       1 1   1 1                       1           1       96
97 8 1                     1                                             1 1           1 1   1             1               97
98 9 1           1               1                         1     1                                       1     1 1       1 98
99 12                 1         1       1 1 1   1                     1               1     1     1                   1   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
Ngày
/
Tháng