BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8     1   1                             1                                                   1 1   1           1   1     00
01 11 1                     1                         1           1 3         1     1             1 1                       01
02 17     1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1       02
03 14 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1                 1 03
04 7           1                                 1 1   1             1           1                       1                 04
05 14   1         1         2       1 1   1           1 1       1             2           1       1                         05
06 12               1                       1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1   06
07 15             1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1           07
08 8                         1                   1           1             1                         1 1     1         1   08
09 15       1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1   09
10 9     1                           1             1     1         2     1   1           1                                 10
11 10           1 1       1             1                 2               1     1               1         1                 11
12 12   1           1 1 1 2         1                     1       1 1                     2                                 12
13 10     1                     1             1                 1 1     1                 1 1       1     1                 13
14 13     2       1       1 1 1           1   1     1                     1                           1               2     14
15 8                 1               2           1       1                       1 1                             1         15
16 12           1                   1 1   1       1 1           1 1                                         1 1     1     1 16
17 7     1               1                       1                 1         1     1                               1       17
18 10   1         1                       1 3                 1             1         1                   1                 18
19 8                     1                                         1                 1     1         1 1 1               1 19
20 13               1       2 3             1             1   1             1                             1       1     1   20
21 7           1               1   1                                   1               1   1                             1 21
22 7                   1                                           1               1     1                   1   2         22
23 16             1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1           23
24 13         1                                 1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1             24
25 15               1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1     25
26 13     1           1               2       1     1     1 1             1     1                     1               1   1 26
27 11                         1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1               27
28 10                   1       1                   1 1   1                       1           1       1         1 1         28
29 15 2         1         1           1   1           1                 1 1                               1   2   1 2       29
30 14                   1 1                       1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1   30
31 7   1             1                             1                       1                   1   1             1         31
32 11 1                                     1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1                 32
33 13         1     1     1             1       1   1   1                       2               1       1 1         1       33
34 8       1 1 1                       1                             1                 1           1         1             34
35 16 1       2         1   1       1             1           1       2       1     1             2         1     1         35
36 11               1       1       1         1   1           1                   1     1                   2   1           36
37 11   1                           1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 1           37
38 9                           1   2       1           1   1               1 1                             1               38
39 13         1                     2       1 1               1         1   1         1         1                   1   1 1 39
40 13   1   1           1             1                                             1 1   1   1   1       1   1   1   1     40
41 15       1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1   41
42 5                   1                 1                                   1       1                                 1   42
43 9         1     1   1                                             1 1   1         1         1                         1 43
44 8     1                                           2         1 1           1                   1       1                 44
45 16       1         1                     1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   1 45
46 11           1                           3       1                                         1       1 1     1         1 1 46
47 10             1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1                               47
48 6         1           1                                                                 1       1       1         1     48
49 7                                           1 1             1   1                 2     1                               49
50 9 1 1         2     1     1                           2   1                                                             50
51 5                 1         1           1 1                                                                       1     51
52 13 1 1   1         1               1   1         1               1   1       1       1               1               1   52
53 13           1     1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1                       53
54 12                       1   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1             1 54
55 16 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   1 55
56 8         1   1 1     1             1                         1           1                                 1           56
57 8 1                               1                                         1       1       1       1   1 1             57
58 9     1 1                                 1 1                                 1           1             1   1         1 58
59 9             1 1   1                             1     2     1                                         1   1           59
60 12   1                 1         1                 1       1                             1     2     1       1   1 1     60
61 13   2 1 1         1       1                 1   1                               2     1               1         1       61
62 9             1           1   1       1     1                   1             1             1               1           62
63 10   1                 1             1                             1     1 1     1           1       1             1     63
64 9 1                 1             1     1                   1       1 1             1                   1               64
65 4       1   1                               1       1                                                                   65
66 8       1                           1 1         1       1     1                       1                             1   66
67 8       1                     1       1                 1   1 1             1           1                               67
68 7         1                                         1   1                             1       1     2                   68
69 6           1   1                                   1   1                     1                                 1       69
70 11         1                   1               1     1     1   1         1 1                           1     1         1 70
71 10   1       1             1   1                     1                                     1   1   1       1           1 71
72 15               1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1             72
73 4 1         1                                                     1                                               1     73
74 12 1     1         1             1           1     1                   1               1       1         1     1 1       74
75 9                             2     1         2               2       1         1                                       75
76 10                   1                                     1             1 1 1     1       1   1       1               1 76
77 12 1                           1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1                   77
78 11                                                     1           1 1     1         2   1               1       1 2     78
79 8           2                                                                 1                 1         2         1 1 79
80 11 1         1 1           1                 1           1         1                     2 1                         1   80
81 10 1                 1       1                               1                         1     1     1   1       1   1     81
82 15           1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1                 1     1 82
83 7             1               1       1 1             1                                             1               1   83
84 7       1       1       1   1                         1 1               1                                               84
85 13     2 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1                         1   85
86 15   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                     86
87 16         1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1               87
88 9 1 1                   1           1       1 1                             1 1         1                               88
89 14       1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                     1       89
90 7                     1         1   1                 1     1                   1                                     1 90
91 11   1         1   1           1                               1   1         1                     1 1     1 1           91
92 12                         2                             1   1 1         1         1 2   1 1                         1   92
93 15     2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1             93
94 12 1         1     2           1                             1       2       1                   1           1       1   94
95 6   1                                                       1     1 1                                       1 1         95
96 12     1 1 2       1 1   1                                               1     1   1                             1   1   96
97 10       1 1                       1 1 1   1                                                       2           1   1     97
98 10                                       1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1         98
99 7                   1                               1                   1                       1 2     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
Ngày
/
Tháng