BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10                 1     2                           1                     1 1     1     1               1         1     00
01 8   2                   1             1                               1         1                         1       1     01
02 6                 1                     1                   1                     1   1                 1               02
03 15       1   1 1   1     1 1       1     1           1 2       1                   1       1                     1       03
04 14     1     2       1                     1 1     1   1                           1 1           1 1       1           1 04
05 13       1             1                   1   1 2   1 1   1       1             1       1             1                 05
06 13 1       1       1       1         1   1 1               1 1     1                                         1         2 06
07 12             1     1 1           1             1                               2     1           1     1     1   1     07
08 7           1   1           1   1 1                     1             1                                                 08
09 19               1       1 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1   1           1 1   1 1 1     1 09
10 10                   1                     2           1   1       1                       1               1     1     1 10
11 10                                   1               1       2               2         1               1 2               11
12 17                         1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 1   1   1       1               12
13 8           1     2     1 1                                                             1                 1           1 13
14 9                 1     1       1               1         1                   1           1                 1 1         14
15 9 1               1         1     1   1   1             1                                         1                   1 15
16 12       1         1     1               1                                 2                 1 2 1 1           1         16
17 11               1             1 1 1               1 1                           1 1                 1   1       1       17
18 14         1 1 1           4                 1                   1   1               1           1   1               1   18
19 11       1                     2                         1 1             1     1           1   1             1       1   19
20 12 1                 1               1                 1                 1   2           1   1         1         1   1   20
21 7     1                                                   1     1 1     1   1 1                                         21
22 6         1           1                         1               1             1             1                           22
23 10   1         1                                         1             1     1         1   1 1       1         1         23
24 8                                       1   1             1                     1       1             1       1   1     24
25 11         1   1                         1           1                     1     1   1         1     1       1 1         25
26 14             1       1               1 1     1           1     1 1       1   1                 1 1 1           1       26
27 14     1   1                     1                 1 1         1   1   1     1 1                 2 1             1       27
28 8     2           1               1         1                 1                               1     1                   28
29 9 1           1         1       1               1       1       1                                       1           1   29
30 13         1         1       1 1       1       1         1             1     1           1   1               1       1   30
31 11 2       1       1                       1     1     1           1         1     1                                 1   31
32 11                   1             2         2                         2                 1           1         1     1   32
33 8 1     1                       1   1                 1                               1                   1   1         33
34 16                               1         1 1           1       1       1       1             2   1 1 1     1   1 2     34
35 16 1 2 1               1                     1         1 1       1               1         2         1   1   1 1         35
36 10       1               1   1           1       1             1     1         1 1                 1                     36
37 11     1 1           1                   1   1   1     1                   1       1                         1         1 37
38 13     1       1       1                 1     1     1     1   1                                             1 1 2   1   38
39 14     1   1         1 1     1 2           1 1 1   2                                           1               1         39
40 17                     1       1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1       1 1                 1       40
41 10   1     1 1 1     1   1                         1                                         1                       1 1 41
42 6   1         1                             1     1       1               1                                             42
43 16 1   1         2 1                     1 2           2         2 1             1     1                             1   43
44 7         1             1                   1 2                                       1               1                 44
45 8         1           1             2         1         1                                         1           1         45
46 11                                         1         1     1 2                       1 1 1 1   1                   1     46
47 15 1 1   1     1                   1 2                         1         1   1                       2 1       1       1 47
48 7                                                 1     2     1         1                                   1       1   48
49 12       1                     1     1 1   1           2       1 1                       1       1       1               49
50 11 1   1   1                         1 1             1                     1       2         1                 1         50
51 10     1 1       1         1     1                           1                   1     1 1                       1       51
52 4           1       2                                                                                                 1 52
53 11         1     1                   1                         1           1         1           2       1 1   1         53
54 12     1       1     1 1 1         1                         1 1                                       2             1 1 54
55 13     1         2           1   1 1   1       1                                 1   1               2               1   55
56 11           2                 1               1           1           1   1   1         1   1     1                     56
57 7   1       1 1       1               1                           1                     1                               57
58 8           1             1                 1     1 1                 1                 1                     1         58
59 11             1                               1                   1 1         2     1 1                         1 1   1 59
60 16 1               1             1       1         1             1       1           1     1       2   2 1   1     1     60
61 8       2       1                 1                 1                                   1     1                       1 61
62 15   1 1     1                           1                       1     1   1   2     1         1           2 1   1       62
63 11             1                     1                         1 1   1   1   1   1         1                 1   1       63
64 11                   1 1     1             1                       2                             1   1     2     1       64
65 12       1         1         1         1             1                     1       1                   1 1           2 1 65
66 4                   1                       1 1                     1                                                   66
67 6 2                                   1                             1             1             1                       67
68 10 1                         2               2       1         1       1                                     1     1     68
69 12   1   2                                               1 1   1                 1     1   1 1   1 1                     69
70 8   2                                                   1 1         1                         1                   2     70
71 8                         1                                   1     2     1                   1   1 1                   71
72 10 1             1           1           1       1                 1 1             2                   1                 72
73 10                 2         1       1     1       1   1                                     1             1       1     73
74 15       1                 4   1 1         1       2               1     1 1                               1         1   74
75 7             1         1 1                                         1                   1   1   1                       75
76 13         1           1               2                             2 2 1                   1 1           1         1   76
77 11       1   1                                 1   1           1 1             1     2                   2               77
78 9 1         1           1     1       1                   1         1         1                   1                     78
79 13         1             1           1   1   1                             1       1 1 1   1     2         1             79
80 8               1   1       1           2     1                                       1 1                               80
81 6                   1 1                       1                                                         1 1     1       81
82 11   1   1             1     1                               2 1             1                     1   2                 82
83 13   2 1         1     1       1   1             1       1     1       1 2                                               83
84 13         2 2 1 1             1 2               1                                           1           1     1         84
85 20   1               1               1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2     1     1       1           1 85
86 11 1       1             1     1 1 1                         1         1           1                             1 1     86
87 12               1   1   1         1             1       1                     1     1   1 1     1   1                   87
88 10   1           1     1                               1 1       1                         1               1           2 88
89 7                 1         1         1 1     1                       1                       1                         89
90 6               1                         1                     1                 1   1                             1   90
91 4                                                   1                         1                             2           91
92 13     1                                         1   1       1     1 1               1     2 1         1           2     92
93 7                               1                       1 1         1   1     1     1                                   93
94 7               1 1             1     1                               1   1                 1                           94
95 10                     1     1         1           1                   1 1         1                 1 1           1     95
96 6                                           1               2           1 1               1                             96
97 8                             1       1         1 1 1                                         1 1 1                     97
98 16     1     1 1               1   1 1                                   2   2   1   1         1           1 1     1     98
99 8                         1         1         1   1     1   1   1                                   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng