BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng
00 8               1   1       1             1                               1     2                           1           00
01 7           1     1   1                                     2                   1             1                         01
02 12 1 1 1     1     1           1       1             1 1                   1                     1                   1   02
03 16                             1 2           1                   1   1 1   1     1 1       1     1           1 2       1 03
04 15     2       1             1 1           1 1                 1     2       1                     1 1     1   1         04
05 20   2     1   1   1 1   1       1                   1 1 1       1             1                   1   1 2   1 1   1     05
06 13 1 1               1                           1         1       1       1       1         1   1 1               1 1   06
07 11                 1       1           1       1         2             1     1 1           1             1               07
08 14       1       1                   1       1   1 1   1 1           1   1           1   1 1                     1       08
09 11   1                                         1     1                   1       1 1   1     1 1       1     1           09
10 11 1                       2                 1       1   1                   1                     2           1   1     10
11 10           1       1 1   1                     1 1                                         1               1       2   11
12 16   1     1 1         1         2   1   1               1                         1 2 1   1                       1   1 12
13 10                     1 2                   1       1               1     2     1 1                                     13
14 8                     1 1                           1                     1     1       1               1         1     14
15 12   1     1   1                   1         1             1               1         1     1   1   1             1       15
16 11       1 1   1 1             1         1 1                     1         1     1               1                       16
17 10   1                 1   1             1                               1             1 1 1               1 1           17
18 11         1     1                             1                   1 1 1           4                 1                   18
19 10 1                               1   1   1   1                 1                     2                         1 1     19
20 8                           2                   1 1       1                 1               1                 1         20
21 4                                 1                     1     1                                                   1     21
22 9       2   1       1 1       1                                   1           1                         1               22
23 9                   1           1     3   1                 1         1                                         1       23
24 6       1                             1             1                                           1   1             1     24
25 11     1 1   1       1                   1             1 1         1   1                         1           1           25
26 12     1           1 1   1 1       1                                   1       1               1 1     1           1     26
27 8             1 1                                             1   1                     1                 1 1         1 27
28 9                       1   1                         1       2           1               1         1                 1 28
29 9                                         1         1 1   1           1         1       1               1       1       29
30 10                 1           1                       1           1         1       1 1       1       1         1       30
31 12             1                               1 1 1 1     2       1       1                       1     1     1         31
32 12     1     1 1       2                 1       1                           1             2         2                   32
33 10       1       1                       2     1           1     1                       1   1                 1         33
34 6                       2                                                               1         1 1           1       34
35 13                   1     1 2       1                     1 2 1               1                     1         1 1       35
36 13               1       1 1 1   1 1       1                     1               1   1           1       1             1 36
37 12   1             1           1       1   1                   1 1           1                   1   1   1     1         37
38 11                         1     1                       1     1       1       1                 1     1     1     1   1 38
39 14                   1                         1               1   1         1 1     1 2           1 1 1   2             39
40 15   1 1     1   1       1                     1                               1       1 2 1             1 1         2   40
41 12     1               1           1         1 1             1     1 1 1     1   1                         1             41
42 9 1                             2                     1     1         1                             1     1       1     42
43 15             2                   1 2                     1   1         2 1                     1 2           2         43
44 11       1 1                         2       1           1         1             1                   1 2                 44
45 11 1             1   1           1                     1           1           1             2         1         1       45
46 8   1     1                   1                                                                   1         1     1 2   46
47 16           1   1     1     1   1 1             1     1   1 1   1     1                   1 2                         1 47
48 6       1                         1                                                                       1     2     1 48
49 15 1     1           1     2             1     1                 1                     1     1 1   1           2       1 49
50 10                           1               1       1   1 1   1   1                         1 1             1           50
51 12   1       2               1   1                 1           1 1       1         1     1                           1   51
52 10                 2       1       2     1         1                 1       2                                           52
53 9                 1         1                   1     1 1         1     1                   1                         1 53
54 13     2                     1               1       1         1       1     1 1 1         1                         1 1 54
55 12                               1     1     1   1             1         2           1   1 1   1       1                 55
56 10       1   1                 1               1   1                 2                 1               1           1     56
57 12 1   1       1                     1   1   1     1         1       1 1       1               1                         57
58 9                                         1 1   1     1             1             1                 1     1 1           58
59 11 1   1       2         1                 1   1     1 1               1                               1                 59
60 15   1   1     1   1 1           1 1 1           1 1       1               1             1       1         1             60
61 8   1                               1             1             2       1                 1                 1           61
62 11         1                 1 1       1 1   1     1         1 1     1                           1                       62
63 12   1   1           1   1 1 2                     2                   1                     1                         1 63
64 11       1 1 1                         2     1   1                           1 1     1             1                     64
65 11       1       1     1           1   1               1         1         1         1         1             1           65
66 8             1   1                       1     1 1                         1                       1 1                 66
67 6           1     1           1                           2                                   1                         67
68 13               1             1       1 1     1         1 1                         2               2       1         1 68
69 10         1     1             1             1               1   2                                               1 1   1 69
70 9 1   1     1   1                   1                       2                                                   1 1     70
71 7 1   1                 1                     1 1                                 1                                   1 71
72 8                 1                 1           1         1             1           1           1       1               72
73 7                                                                         2         1       1     1       1   1         73
74 13         1     1                             1                 1                 4   1 1         1       2             74
75 11 1   2             2   1                 1     1                     1         1 1                                     75
76 12         1       1   1       1   1     1           1 1           1           1               2                         76
77 8         1                   1 1                               1   1                                 1   1           1 77
78 10                   1     2               1               1         1           1     1       1                   1     78
79 11   1     1           1         1         1         1             1             1           1   1   1                   79
80 9                                 1   1                 1               1   1       1           2     1                 80
81 7 1             1                         1 1                               1 1                       1                 81
82 14   1   1 1       1                   1           1   1     1   1             1     1                               2 1 82
83 21           2   1       2         1 2 1       1     1       2 1         1     1       1   1             1       1     1 83
84 13                                 1 1           1                 2 2 1 1             1 2               1               84
85 15                   1 1   1                         1   1   1               1               1     1     2     2   1 1   85
86 14 1                   1 1   1 1 1             1           1       1             1     1 1 1                         1   86
87 8   1                                               1                   1   1   1         1             1       1       87
88 10                         1             2 1         1       1           1     1                               1 1       88
89 8 1                                 1 1                                   1         1         1 1     1                 89
90 9 1       1           1       1               1   1   1                 1                         1                     90
91 3                                   1       1                                                               1           91
92 9 1       1   1                           1     1             1                                         1   1       1   92
93 3                                                                                       1                       1 1     93
94 5 1                                                                     1 1             1     1                         94
95 11       1 1 1           1     1     1   1                                     1     1         1           1             95
96 10     1 1     2             1                         1 1                                           1               2   96
97 10                 1               1       1       1     1                             1       1         1 1 1           97
98 10             1   1                     1         1           1     1 1               1   1 1                           98
99 12     1         1     1   1             1               1                         1         1         1   1     1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
Ngày
/
Tháng