BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15                   1   1       1   2       1 2                       1 1 1               1   1       1             1   00
01 12                     1       1         2     1       1 1 1 1                         1     1   1                       01
02 12               1           1             2 1                               1 1 1     1     1           1       1       02
03 10                                 1                           1   2 1     1                             1 2           1 03
04 19 1   1                         1     1     2 1     1   3     1                 2       1             1 1           1 1 04
05 13           1               1 1           1     1                             2     1   1   1 1   1       1             05
06 10     1         1   1     1                         1 1             1       1 1               1                         06
07 8             1     1                     1                       1       1                 1       1           1       07
08 9         1     2                                             1         1         1       1                   1       1 08
09 10       2         1   1   1                         1 1           2           1                                         09
10 7                         1                   1       1                     1                       2                 1 10
11 7           1                         1       1                                       1       1 1   1                   11
12 17 1   1           1                               1   1     1 1 2             1     1 1         1         2   1   1     12
13 14             1 1       1 1   2               1   1                 1     1                     1 2                   1 13
14 11           1 1     1         1       1 1       1   1                   1                       1 1                     14
15 11         1   1 1                             1                       1 1     1     1   1                   1         1 15
16 13   1                         1                         1 1         1 1           1 1   1 1             1         1 1   16
17 6                     2                                                       1                 1   1             1     17
18 10     1             1       1   1         1     1                       1 1         1     1                             18
19 12   1 1     1   1                         1 1     1       1                 1                               1   1   1   19
20 4                             1                           1                                           2                 20
21 13     1         1   2             1   2     1     1                   1 1 1                                 1           21
22 15         1 1 1       2   1                           1       1       1           2   1       1 1       1               22
23 18   1 2 1       1 1             1                         1   3           1                   1           1     3   1   23
24 4                             1                     1                             1                             1       24
25 11       1   1       1                   1                   1   1               1 1   1       1                   1     25
26 8                     1               1                                         1           1 1   1 1       1           26
27 10   1       1   1   1 1                 1                             2                 1 1                             27
28 7 2                             1           1                         1                           1   1                 28
29 7                     1     1                         1         2         1                                         1   29
30 11         1       1   1     1                 1       1   1 1             1                 1           1               30
31 7   1       1                     1             1             1         1               1                               31
32 10                       1       1                             1         1       1     1 1       2                 1     32
33 6                   1                                           1                 1       1                       2     33
34 7     1                             2                           1 1                               2                     34
35 12             2       1 1                 1     1 1                                           1     1 2       1         35
36 11           1                   1                   1             1                       1       1 1 1   1 1       1   36
37 11     1 1     1             1         1                     1                 1             1           1       1   1   37
38 7             1           1       1 1                                     1                         1     1             38
39 7       1             1                             1           2       1                     1                         39
40 13 1 3     1                           1                       1     1         1 1     1   1       1                     40
41 14         1               1       1       1 1           1 1 1       2           1               1           1         1 41
42 9           1               1                 1     1                     2 1                             2             42
43 14             1   1     2     1   1                                 1 2                 2                   1 2         43
44 12 1                   1     1                   1 1 1   1                         1 1                         2       1 44
45 14     1   2       1 1             1 2     1                               1 1             1   1           1             45
46 9   1             1           1                           1 1         1       1     1                   1               46
47 7                         1                                                           1   1     1     1   1 1           47
48 7                                     1     1             1 1 1                   1                         1           48
49 13           1                     1             1   1     2 1               1     1           1     2             1     49
50 14 1               1   1     1 1       1   1   1 1       1       1       1                             1               1 50
51 11                       1   1     1     1         1             1             1       2               1   1             51
52 10           1     1             1     1                                                     2       1       2     1     52
53 9       1     1       1     1               1 1             1                               1         1                 53
54 11   1                 1           1       1       1   1                 1       2                     1               1 54
55 11         1     1           1   1 1   1             1                     1                               1     1     1 55
56 14 1 2 1               1   1 1                   1           1       1   1         1   1                 1               56
57 13             1 1         3     1           1                               1   1       1                     1   1   1 57
58 10           1                           2     1       1 1               1 1                                         1 1 58
59 10         1                         1                               2       1   1       2         1                 1   59
60 16 1   1           1       1     1     2                                 1     1   1     1   1 1           1 1 1         60
61 7         1 1             1             1                       1             1                               1         61
62 12       1                                 1                       1 1 2             1                 1 1       1 1   1 62
63 11         1   1                                   1                     1     1   1           1   1 1 2                 63
64 7                       1                                                         1 1 1                         2     1 64
65 12       1     1         1       1   1               1           1                 1       1     1           1   1       65
66 13     1         1             1     2   1   2       1       1                           1   1                       1   66
67 10 1     1 1               1             1           1     1                           1     1           1               67
68 10               1 3 1                                                     1               1             1       1 1     68
69 11   2                         1 1       1                     1   1                 1     1             1             1 69
70 17 1           1         1       1 1     1       1       2   1 1   1         1   1     1   1                   1         70
71 7                                             1 2 1                         1   1                 1                     71
72 9 1 1     1             1         1       1                             1                   1                 1         72
73 4         1                           1   1                       1                                                     73
74 6         1       1     1                                 1                         1     1                             74
75 15           1     1       1           1                 1   1       1     1 1   2             2   1                 1   75
76 11           1                     1     1             1               1             1       1   1       1   1     1     76
77 7                         1     1               1     1                             1                   1 1             77
78 12             1                               1     1     1       1 1 2                       1     2               1   78
79 17     1           1           1           1 1         1 1   2       2 1       1     1           1         1         1   79
80 12 1       1     1 1 1   1                   1     1             1       1                                   1   1       80
81 7       2                       1                                           1             1                         1 1 81
82 8                       1                             1           1           1   1 1       1                   1       82
83 14                   1         1 1                 1         1                         2   1       2         1 2 1       83
84 7 1     1           1     1 1                                                                               1 1         84
85 11 1         1                       1   1     1       1 2                                     1 1   1                   85
86 17         1     1                 2 1         1     1   1 1     1         1 1                   1 1   1 1 1             86
87 12 1                 1   1           2           2 1   1           1   1       1                                         87
88 11 1     2     1                                                   3                                 1             2 1   88
89 10 1                 1           1   1     1         1     1                 1                                 1 1       89
90 12       1                     1       1     1   1         1   1   1         1       1           1       1               90
91 9     1                           1     1   1 1                 1   1                                         1       1 91
92 10   1                 1     1           1   1                   1           1       1   1                           1   92
93 8   1 1 2       1           1                       1 1                                                                 93
94 4                                               1 1             1           1                                           94
95 17   1 1         1       2           1             2     2                         1 1 1           1     1     1   1     95
96 10                             1                       1   1   1     1           1 1     2             1                 96
97 11                 1 1       1           1 1     1 1                     1                   1               1       1   97
98 10           1           1         1   1           1         1 1                         1   1                     1     98
99 11             1             1 1     1     1                   1                 1         1     1   1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng