BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11 2                           1                     1 1     1     1               1         1     1                 1   00
01 8 1             1                               1         1                         1       1               1 1         01
02 7                 1                   1                     1   1                 1                         1       1   02
03 13 1 1       1     1           1 2       1                   1       1                     1           1 1               03
04 15                   1 1     1   1                           1 1           1 1       1           1 1 1   1 1     1       04
05 13                   1   1 2   1 1   1       1             1       1             1                       1     1         05
06 12   1         1   1 1               1 1     1                                         1         2 1             1       06
07 15           1             1                               2     1           1     1     1   1     2       1   1 1 1     07
08 8     1   1 1                     1             1                                                           1   1   1   08
09 19 1 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1   1           1 1   1 1 1     1       1               09
10 10                   2           1   1       1                       1               1     1     1     1                 10
11 13             1               1       2               2         1               1 2                       1         2   11
12 18   1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 1   1   1       1                     1               12
13 6 1 1                                                             1                 1           1 1                     13
14 10 1       1               1         1                   1           1                 1 1         1 1                   14
15 8     1     1   1   1             1                                         1                   1               1       15
16 14 1               1                                 2                 1 2 1 1           1         1 1   1       1       16
17 14       1 1 1               1 1                           1 1                 1   1       1           1     1 1 1       17
18 11   4                 1                   1   1               1           1   1               1                         18
19 12       2                         1 1             1     1           1   1             1       1   1               1     19
20 12             1                 1                 1   2           1   1         1         1   1         2               20
21 9                                   1     1 1     1   1 1                                                   1 1       1 21
22 4                         1               1             1             1                                                 22
23 9                                 1             1     1         1   1 1       1         1         1                     23
24 10                 1   1             1                     1       1             1       1   1       1     1             24
25 11                 1           1                     1     1   1         1     1       1 1                         2     25
26 14               1 1     1           1     1 1       1   1                 1 1 1           1         1   1               26
27 16         1                 1 1         1   1   1     1 1                 2 1             1         1     1   1     1   27
28 6           1         1                 1                               1     1                           1             28
29 8 1       1               1       1       1                                       1           1                       1 29
30 12     1 1       1       1         1             1     1           1   1               1       1           1             30
31 8                   1     1     1           1         1     1                                 1               1         31
32 11           2         2                         2                 1           1         1     1     1                   32
33 8         1   1                 1                               1                   1   1         1                   1 33
34 17         1         1 1           1       1       1       1             2   1 1 1     1   1 2                     1     34
35 14                     1         1 1       1               1         2         1   1   1 1                   2       1   35
36 12 1   1           1       1             1     1         1 1                 1                       1 1           1     36
37 11                 1   1   1     1                   1       1                         1         1       1   1         1 37
38 10                 1     1     1     1   1                                             1 1 2   1                         38
39 10     1 2           1 1 1   2                                           1               1                               39
40 18       1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1       1 1                 1         1         1         40
41 6 1                         1                                         1                       1 1   1                   41
42 4                     1     1       1               1                                                                   42
43 13                 1 2           2         2 1             1     1                             1   1               1     43
44 9 1                   1 2                                       1               1                     1         1   1   44
45 7             2         1         1                                         1           1           1                   45
46 13                   1         1     1 2                       1 1 1 1   1                   1         1             1   46
47 13           1 2                         1         1   1                       2 1       1       1         1         1   47
48 9                           1     2     1         1                                   1       1                 1     1 48
49 12       1     1 1   1           2       1 1                       1       1       1                                 1   49
50 9             1 1             1                     1       2         1                 1               1               50
51 8   1     1                           1                   1     1 1                       1           1                 51
52 3                                                                                               1           2           52
53 10             1                         1           1         1           2       1 1   1                   1           53
54 11 1         1                         1 1                                       2             1 1           1   1     1 54
55 12     1   1 1   1       1                                 1   1               2               1                   1   1 55
56 11       1               1           1           1   1   1         1   1     1                     1     1               56
57 5               1                           1                     1                                   1   1             57
58 10   1                 1     1 1                 1                 1                     1           1           1 1     58
59 12                       1                   1 1         2     1 1                         1 1   1   1                 1 59
60 15         1       1         1             1       1           1     1       2   2 1   1     1               1           60
61 9           1                 1                                   1     1                       1         2 1 1         61
62 12                 1                       1     1   1   2     1         1           2 1   1                             62
63 12             1                         1 1   1   1   1   1         1                 1   1         1           1       63
64 10     1             1                       2                             1   1     2     1                           1 64
65 16     1         1             1                     1       1                   1 1           2 1   1   1 1     2     1 65
66 5                     1 1                     1                                                           1   1         66
67 6               1                             1             1             1                               1       1     67
68 10     2               2       1         1       1                                     1     1                       1   68
69 12                                 1 1   1                 1     1   1 1   1 1                                       2 1 69
70 7                                 1 1         1                         1                   2     1                     70
71 10   1                                   1     2     1                   1   1 1                             1 1         71
72 11     1           1       1                 1 1             2                   1                             1     1 1 72
73 11     1       1     1       1   1                                     1             1       1         1           1   1 73
74 16   4   1 1         1       2               1     1 1                               1         1   1     1               74
75 10 1 1                                         1                   1   1   1                           1         1   1 1 75
76 13               2                             2 2 1                   1 1           1         1       1               1 76
77 9                       1   1           1 1             1     2                   2                                     77
78 8 1     1       1                   1         1         1                   1                             1             78
79 15 1           1   1   1                             1       1 1 1   1     2         1                 1             1 1 79
80 9     1           2     1                                       1 1                                           1     1 1 80
81 4                       1                                                         1 1     1                             81
82 12     1                               2 1             1                     1   2                     1 1     2         82
83 8       1   1             1       1     1       1 2                                                                     83
84 10       1 2               1                                           1           1     1                   2 1         84
85 21             1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2     1     1       1           1     1   1 1           85
86 10 1     1 1 1                         1         1           1                             1 1           1               86
87 11 1         1             1       1                     1     1   1 1     1   1                       1                 87
88 11                               1 1       1                         1               1           2 1 1           1 1     88
89 9     1         1 1     1                       1                       1                                 1   1   1     89
90 8                   1                     1                 1   1                             1   1               2     90
91 5                             1                         1                             2             1                   91
92 15                         1   1       1     1 1               1     2 1         1           2                 1 1 1     92
93 7         1                       1 1         1   1     1     1                                                         93
94 7         1     1                               1   1                 1                                 1 1             94
95 10     1         1           1                   1 1         1                 1 1           1                         1 95
96 8                     1               2           1 1               1                               1             1     96
97 11       1       1         1 1 1                                         1 1 1                           1       1 1     97
98 14       1   1 1                                   2   2   1   1         1           1 1     1     1                     98
99 11   1         1         1   1     1   1   1                                   1                       3                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng