BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13     2 1       1             1 1     1         1       1 1                           1   1                   1         00
01 10                     1                               1           1     2 2       1               1       1             01
02 8               1             1   1 1                                       1   1                       1           1   02
03 12 1     1             1     1 1   1 1       1 1                                     1             1                   1 03
04 17   1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1         1                           2 04
05 7     1           1               1                         1 1 1   1                                                   05
06 7         1               1                               1 1                                 1   1 1                   06
07 9           1   1   1                     1                   1     1                     1           1       1         07
08 10     1                       1             1                           1                   1     1 2     1         1   08
09 12 1     1         1 1     1 1                                       1       1   1   1                             1   1 09
10 12   1         2         1                 1             1                 1           1       2                   1 1   10
11 15 1                         1             1   1     1     2   1                     1 1           1     1 1     1     1 11
12 7     1   1       1             1                               1               1                                   1   12
13 13 1         1     1       1         1       1   1     1                   1                       1 1           1     1 13
14 11                         1                         1             1         2 1 1     2                 1   1           14
15 6       1                                   1       1   1 1                                       1                     15
16 14                               1 1 2                       1 1       1 1       1     1   2                       1   1 16
17 11                 1   1             1 1 1         1 1       1         1                   1                       1     17
18 13     1                 1   1     1   2   1   1           1                             1           1         1 1       18
19 5                   1             1                                               2                         1           19
20 7   1             1 1   1                                                   1                   1       1               20
21 10                         1               1         1     1                   1           1   1           1   1     1   21
22 9                 1       1 1                                 1                 1       1   1               1     1     22
23 5                     1                   1                                 1                             1       1     23
24 10     1 1       1   1                 1     1                                 1       1                     1         1 24
25 19   2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1         1   1                 1     25
26 13       1                           1 1         1   1 1                               1     1         2   1       2     26
27 14 1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 1       1 1           1                 27
28 13 1     1                 1 1                         1               1       1   1 1 1     1             1     1       28
29 11         1 1   1                 1     1   1                 1                     1   1               1             1 29
30 9       1     1     1                               1                   1   1       1               1   1               30
31 8 1           2         1     1               1         1               1                                               31
32 8     1       1       1                 1           1       1                       1 1                                 32
33 11   1   1               1 1         1         1                       1     1                   2           1           33
34 9 1       1         1                 1                           1               1                         2 1         34
35 13     1     2         1 1   1         1     1                           1           2   1                             1 35
36 11                           1             1         1             1   1 1 1                 1   1   1     1             36
37 12 1     1     1       1                                       1   2   1                                 1     1     2   37
38 11   1                                           1       1               1 1   1               2         2     1         38
39 11           1   1                   1   1         1           2 2                 1   1                                 39
40 9           1 1                                             1 1 1           1                   1   1                 1 40
41 8 1                 1   1                   1   1         1                                 1         1                 41
42 8                       2     1               1     1     1 1   1                                                       42
43 13           1   1     2     1                   1               2           1 1         1       1   1                   43
44 14       1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1         1 1 1               1               44
45 6                   1   1                         1               1       1   1                                         45
46 14       1     1   1   2               1       1         1       1 1           1                         1 1   1         46
47 17   1 1     1     1 1       1                                                   2 2                   2   1 1 1 2       47
48 18 1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1                 2                 48
49 10                     1                               1       1   1 1         1             1                 2     1   49
50 19                         1     1       1                     2   1     2     1 2       1       1 1 1   1     1 1 1     50
51 11         1             1 1 1     1   1                                     1   1                   2               1   51
52 11       1   1     1                     1             1 1   1                                   1     2     1           52
53 12                                   2     1   1           1         1 1           2         1       1           1       53
54 8               2   1 1         1                           1       1 1                                                 54
55 6                     1         1                   1 1                                       1   1                     55
56 12 2 1         1           1                     1     1   1             1           2                           1       56
57 8         1       1             1       2     1                             1                                         1 57
58 9         1                           1 1             1 1                       1     1       1                     1   58
59 13                     1 1         1               1     2       1 1                     1 1   2 1                       59
60 15         2     2             2       1             1           2 1 2                                   1             1 60
61 9   2                   1                       1             1 1           1 1                         1               61
62 14         2     1               1 1               1 1                     1           2 1         1 1           1       62
63 9   1           1       1             1 1                                 1                                       2 1   63
64 6                 1     1       1                         1                                           1     1           64
65 11 1                                 1   1   1 1             1       1   1                           1 2                 65
66 6                                       1                           1   1         1                   1           1     66
67 13   1           1 2       1               1 1   1 2                   1                       1               1         67
68 12     1                 1       1   1                     1 1       1                   2   1 1                       1 68
69 13         1   1     1         2                       1       1           1           1       1   2                 1   69
70 12     1                             1         1   1   1   1                       1             1 1 1         2         70
71 8 1   1 1                       1     1                                                     1   1                   1   71
72 8                           1           1     2 1                                   1           1 1                     72
73 14     2       1   1 1                           1 1               1             1 1   1   1       1         1           73
74 6                             1                                               1           1 1         1   1             74
75 11 1                           1 1                   2           1 1 1 1                                 1   1           75
76 13   1                         1         1   1 1             1           1                       1   1             2 1 1 76
77 8                   1 1                         2 1                                     1                   1       1   77
78 9 1               1               1         1 1                   1                     1 1                   1         78
79 12               1         1     1       1 1           1 1                   1           1       1               1   1   79
80 13                         1       2 1                   1     1       1     1 1                 1         1 1   1       80
81 13   1               1       1   1       1   1     1   1       1                 1         1           1         1       81
82 12               1     1         2     1                             1                       1     1         2     1   1 82
83 5                                   1             1                             1             1                     1   83
84 14   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1                     1   1 1               1         84
85 5                                                       2                     1   1     1                               85
86 8 1           1                     1       1   1 1         1 1                                                         86
87 9           1               1 1           1     1                         1 1     1                     1               87
88 11               1 1 1     1                       1             2   1 1   1         1                                   88
89 10       1     1             1   1         1           1               1                     3                           89
90 18         1     1 1         1 1       2 1 1                     1                     1       1 1 1     2       2       90
91 17             1               1     1               1   1 1         2   1     1           1       1 1 1         1 1 1   91
92 7         2         1                       1 1                     1                                     1             92
93 11           1             1       1               1                   1           1 1     1   1           1 1           93
94 6   1       1                                                             1         1                     1     1       94
95 11     1 1   1                                   1                                         2 1             2 1   1       95
96 11           1                     1     1 1         1     1               1       1           1 1         1             96
97 1                                         1                                                                             97
98 6         1               1                                           1   1             1                         1     98
99 13   1     1 1                         1         1     1 1                   1       1     1                   1       2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng