BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 10 1             1                               1     2                           1                     1 1     1     1 00
01 6                                 2                   1             1                               1         1         01
02 9   1       1             1 1                   1                     1                   1                     1   1   02
03 17   1 2           1                   1   1 1   1     1 1       1     1           1 2       1                   1       03
04 14 1 1           1 1                 1     2       1                     1 1     1   1                           1 1     04
05 16     1                   1 1 1       1             1                   1   1 2   1 1   1       1             1       1 05
06 11                     1         1       1       1       1         1   1 1               1 1     1                       06
07 12           1       1         2             1     1 1           1             1                               2     1   07
08 13         1       1   1 1   1 1           1   1           1   1 1                     1             1                   08
09 14                   1     1                   1       1 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1   09
10 9                 1       1   1                   1                     2           1   1       1                       10
11 9                     1 1                                         1               1       2               2         1   11
12 19     2   1   1               1                         1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 1 12
13 8                 1       1               1     2     1 1                                                             1 13
14 7                         1                     1     1       1               1         1                   1           14
15 9       1         1             1               1         1     1   1   1             1                                 15
16 9   1         1 1                     1         1     1               1                                 2               16
17 9             1                               1             1 1 1               1 1                           1 1       17
18 12                   1                   1 1 1           4                 1                   1   1               1     18
19 11       1   1   1   1                 1                     2                         1 1             1     1           19
20 12 2                   1 1       1                 1               1                 1                 1   2           1 20
21 9       1                     1     1                                                   1     1 1     1   1 1           21
22 6   1                                   1           1                         1               1             1           22
23 11     1     3   1                 1         1                                         1             1     1         1   23
24 7           1             1                                           1   1             1                     1       1 24
25 10             1             1 1         1   1                         1           1                     1     1   1     25
26 11       1                                   1       1               1 1     1           1     1 1       1   1           26
27 10                                   1   1                     1                 1 1         1   1   1     1 1           27
28 8 1                         1       2           1               1         1                 1                           28
29 10               1         1 1   1           1         1       1               1       1       1                         29
30 12   1                       1           1         1       1 1       1       1         1             1     1           1 30
31 14                   1 1 1 1     2       1       1                       1     1     1           1         1     1       31
32 10             1       1                           1             2         2                         2                 1 32
33 9             2     1           1     1                       1   1                 1                               1   33
34 7                                                             1         1 1           1       1       1       1         34
35 13 2       1                     1 2 1               1                     1         1 1       1               1         35
36 13 1   1 1       1                     1               1   1           1       1             1     1         1 1         36
37 12   1       1   1                   1 1           1                   1   1   1     1                   1       1       37
38 10     1                       1     1       1       1                 1     1     1     1   1                           38
39 13                   1               1   1         1 1     1 2           1 1 1   2                                       39
40 15                   1                               1       1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1     40
41 10       1         1 1             1     1 1 1     1   1                         1                                       41
42 9     2                     1     1         1                             1     1       1               1               42
43 18       1 2                     1   1         2 1                     1 2           2         2 1             1     1   43
44 10         2       1           1         1             1                   1 2                                       1   44
45 8     1                     1           1           1             2         1         1                                 45
46 9   1                                                                   1         1     1 2                       1 1 1 46
47 15 1   1 1             1     1   1 1   1     1                   1 2                         1         1   1             47
48 6       1                                                                       1     2     1         1                 48
49 12             1     1                 1                     1     1 1   1           2       1 1                       1 49
50 13 1               1       1   1 1   1   1                         1 1             1                     1       2       50
51 12 1   1                 1           1 1       1         1     1                           1                   1     1 1 51
52 7       2     1         1                 1       2                                                                     52
53 10 1                   1     1 1         1     1                   1                         1           1         1     53
54 11 1               1       1         1       1     1 1 1         1                         1 1                           54
55 14     1     1     1   1             1         2           1   1 1   1       1                                 1   1     55
56 12   1               1   1                 2                 1               1           1           1   1   1         1 56
57 11         1   1   1     1         1       1 1       1               1                           1                     1 57
58 11               1 1   1     1             1             1                 1     1 1                 1                 1 58
59 12               1   1     1 1               1                               1                   1 1         2     1 1   59
60 13     1 1 1           1 1       1               1             1       1         1             1       1           1     60
61 8         1             1             2       1                 1                 1                                   1 61
62 16 1 1       1 1   1     1         1 1     1                           1                       1     1   1   2     1     62
63 12 2                     2                   1                     1                         1 1   1   1   1   1         63
64 10           2     1   1                           1 1     1             1                       2                       64
65 10       1   1               1         1         1         1         1             1                     1       1       65
66 7               1     1 1                         1                       1 1                     1                     66
67 6   1                           2                                   1                             1             1       67
68 13   1       1 1     1         1 1                         2               2       1         1       1                   68
69 10   1             1               1   2                                               1 1   1                 1     1   69
70 6         1                       2                                                   1 1         1                     70
71 7                   1 1                                 1                                   1     2     1               71
72 11         1           1         1             1           1           1       1                 1 1             2       72
73 7                                               2         1       1     1       1   1                                   73
74 14                   1                 1                 4   1 1         1       2               1     1 1               74
75 7               1     1                     1         1 1                                         1                   1 75
76 14   1   1     1           1 1           1           1               2                             2 2 1                 76
77 11   1 1                               1   1                                 1   1           1 1             1     2     77
78 9               1               1         1           1     1       1                   1         1         1           78
79 12     1         1         1             1             1           1   1   1                             1       1 1 1   79
80 11       1   1                 1               1   1       1           2     1                                       1 1 80
81 5               1 1                               1 1                       1                                           81
82 11           1           1   1     1   1             1     1                               2 1             1             82
83 19       1 2 1       1     1       2 1         1     1       1   1             1       1     1       1 2                 83
84 13       1 1           1                 2 2 1 1             1 2               1                                         84
85 18                         1   1   1               1               1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2   85
86 13 1 1 1             1           1       1             1     1 1 1                         1         1           1       86
87 10                         1                   1   1   1         1             1       1                     1     1   1 87
88 10             2 1         1       1           1     1                               1 1       1                         88
89 8         1 1                                   1         1         1 1     1                       1                   89
90 9   1               1   1   1                 1                         1                     1                 1   1   90
91 4         1       1                                                               1                         1           91
92 9               1     1             1                                         1   1       1     1 1               1     92
93 7                                                             1                       1 1         1   1     1     1     93
94 6                                             1 1             1     1                               1   1               94
95 10   1     1   1                                     1     1         1           1                   1 1         1       95
96 8 1                         1 1                                           1               2           1 1               96
97 9       1       1       1     1                             1       1         1 1 1                                     97
98 14             1         1           1     1 1               1   1 1                                   2   2   1   1     98
99 9             1               1                         1         1         1   1     1   1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng