BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
Ngày
/
Tháng
00 4 1                                                   1 1                                 1                             00
01 9   1             1     1   2                 2   1                                                                   1 01
02 7                         2                     1             2             1 1                                         02
03 11                     1     1   1                 1       1 1                 1           1 1 1           1             03
04 10 1                             1 1               1             1 1                 1                     2           1 04
05 9         1                           1   1   1 1               1                     2                         1       05
06 11   1   1         1     1 1                     1   1                 1                                   1       1 1   06
07 12       1     1         1     1                   1                       2   1             1 1         1     1         07
08 8               1     1                                           1 1 1                     1       1   1               08
09 14 2 1                   1 1     1                             1     1 1         1       1       1   1       1           09
10 9                     1             1         1                 1               2           1     1               1     10
11 9   1         1   1   1     1                     1                           1               1         1               11
12 8                                   2   1                                     2 1                       1         1     12
13 5             1                                             1     1                         1     1                     13
14 8                       1 1   1                   1           1             1                       1               1   14
15 12           2                             1 1   1             1   1   1       1               1 1               1       15
16 12             1                   1   1           1 1   1 1       1               1     1           1         1         16
17 8   1                       1                   1                               1                 1       1 1       1   17
18 11       1 2 1               1                       1           1             1             1       1         1         18
19 15     1 1         1                           1   1 1                     1               1   1 1   1   1   1     1 1   19
20 8               2 1             1                               1   1       1           1                               20
21 10     1   1         1       1                 1                               1     1     1               1         1   21
22 18 1 1     1         1         1   2     1     1                     1                 1   1     1     1 2         2     22
23 7               1           1   1           1             1               1     1                                       23
24 12                   1       1                       1       1   1           1                 1       1 1   1     1 1   24
25 9                       1             1                                   1         2     2         1   1               25
26 12 1                                       1           1   1       1             1   1 1   1             1           2   26
27 9       1       1                   1   1                       1       1                             2               1 27
28 8         1           1       1                 1                   1                       1           1       1       28
29 7                   1                                   1                           1           1             2     1   29
30 11                                         1   1         1                               1   1 1   1 2       1 1         30
31 9                                 1   1               1             1     1               1               1 1     1     31
32 15                   1 1           1 1       1 1     1 1     1             1     1 1           1     1                 1 32
33 8                       1       1                 2     1               1                 1         1                   33
34 8                                                   1           1     1   1       1     1       1             1         34
35 13             1     1     1       1     1 1                           1 3             1           1       1             35
36 6                         1               1                                       1                   1 1             1 36
37 9       1           1             1   1                       1   1                   1       1                     1   37
38 12           1 1     1             1         1           1   1               1           1       1 1           1         38
39 9     1                 1       1           1                   1       1                   1         1               1 39
40 15           1     2   1     1             1         1   1     1                 1   1     1       1             2       40
41 7   1         1             1       2             1                           1                                         41
42 11     1       1           2       1 1   1                     1             1                           1           1   42
43 11           1   2         1     1                     1     1                       1     1                     2       43
44 10 1     1 1 1         1                 1                           1         1                         1             1 44
45 12 1 1     1                       1     2           1         1                           1                 2     1     45
46 12       1   1                                           1           1 1             1   1       1 1   2             1   46
47 6     1       1                       1                   1                           1             1                   47
48 16     1         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2                         1       1               1       48
49 13       2 1           1         2     1           1                   1 1   1               1                       1   49
50 16             1         1       1     1     1 1                     1             2   1 2   1     1 1             1     50
51 19       1 2       2   2             2                 3     1         1   1   1                             1 1   1     51
52 10         1         1                     1 1       1 1         1                     1           1                   1 52
53 9       1   1                       1         1               1   1               1   1           1                     53
54 14 1                       1               1     2           1 1         1   1           2   1 1             1           54
55 15         1   1             1     1                     1           1 1       1       1           1       2   1     1 1 55
56 11                                   1 1   1         2   2         1 2     1                                             56
57 14     1               1         1                     2     1           1   2     1         1         1           1 1   57
58 6 1                   1             1   1       1                                                                 1     58
59 8   1                   1 1                                       1           1 1 1                         1           59
60 5                           1           1     1                       1                       1                         60
61 12   1       1   1                       1                 2 1       1               1   1                     1     1   61
62 11     1   1               1     1                                             1       1         2     1         1     1 62
63 15               1   1   1   1 1 1         1                       1     1 1             1         1     2     1         63
64 10   1                   1               1               1   1   1         1       1       1                   1         64
65 8   1     1                     1           1 1                         1           1           1                       65
66 18   1                                 3 2             1 1 1 1             1 1   1   1               1             1   2 66
67 14                             1       1   2     1     1   2 1                       1 1     1 1                 1       67
68 17   1 1 1   1     1       2       1   1               1   1         1 1     1 1   1     1                               68
69 6                 1                         1 1             1               1   1                                       69
70 12 1           1                 1       1     1 1   1         1   2     1                                       1       70
71 10             1                   1         1     1   2           1       1     1                           1           71
72 15       1   1     1                 1           1     1   1     2 1             1 2           1               1         72
73 14                 1     1 1     1       1           1                   1   1 1   1             1     1   1 1           73
74 9 1       1 1         1                         1                     1                 1 1                   1         74
75 5     1                 1     1 1                                                           1                           75
76 12 1                 1   1     1       1             1               1 2         2       1                               76
77 9       1       1   1               1                             1                                 1 2     1           77
78 8     1               1                     1                                         1   1     1           1         1 78
79 11     1       1   1           1                 1   1       1       1                                   1           1 1 79
80 8 1         1     1                                                             2 1               1       1             80
81 10     1     1                       1             1                   1 1         1   1                   1         1   81
82 11               1       1     1           1               2                       1 1       1 2                         82
83 13 1                 2 1       1                   1       1     1         1                           1 1 1       1     83
84 9     1             1                     1 2                       1             1   1   1                             84
85 8           1                                       1     1                                         1     1     2 1     85
86 13               1                           1     1       1 1 2         1   1       1   1                       1     1 86
87 9 1             1             1   1       1 1   1                                                 1   1                 87
88 12               1         1 1     1         1 1   1               1                               1       2     1       88
89 6                   1                       1               1           1                     1   1                     89
90 17 1 1     1       1   1   1   1                                 1     1     1                 1 1 1 1     1       1   1 90
91 15       1   1 1                       2 1   1           2               1 1         1       1                   2       91
92 12   2 1     1   1                             1 1                         1 1               1 1     1                   92
93 9                 1           1           1   1 1       1 1       1                                   1                 93
94 11   1 1   1                   1   1 1 1                         1         1           1   1                             94
95 10             1     1         1                               1 2       1             1         1           1           95
96 10     1 1     1     1         1           1           1                             1                       1         1 96
97 10             1         1   1                       1                         1                 1     1     1 1       1 97
98 10 1     1                                       1       2           1 1                         1             1   1     98
99 11     1         2       1           1                         1             1       1                 1       1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
Ngày
/
Tháng