BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13         1 2             1       1     2   1   1                   1   1                         1               1     00
01 9       1                                   1                 1               1 1 1         1   1             1         01
02 12 1     1   1   1 1       1         1     1 1     1               1 1                                                   02
03 14 1         1               1                   1       1 1               2   1             1     2           2         03
04 11     1                   1   1     1         1               1             2   1 1                                   1 04
05 4                                           1         1                 1 1                                             05
06 7                     2         1                     1     1         1                     1                           06
07 8         1     1   1     1       1     1                 1                                                       1     07
08 13   1                           2 1 1       2   1                             1   1   1 1             1                 08
09 5   1                               1                                                           1       1         1     09
10 11                                   1   1     1             1             2   1             1   1       1           1   10
11 12                 1 2   1                         1 1       1     1       1                                 1     1 1   11
12 11 1                       1               1     1 1 1                           1               1   1   2               12
13 8       1                 1                               1       1 1     1     1           1                           13
14 12         1       1                       1             1     1                       1 1 1       1   1           1   1 14
15 13     1   1 1 1                                             1         1 1     2       1         1   1       1           15
16 8     1 1         1                             2       1         1               1                                     16
17 9     1                               1         1       1       1 1                     1   1         1                 17
18 6                                             1                 1   1                     2                     1       18
19 2                                                                                                                 1   1 19
20 9 1 1                                 1                           1       1                   2     1     1             20
21 7       1                           1                                     1         1       1       1 1                 21
22 3 2                                   1                                                                                 22
23 16             1             1               1 1   1   1         2       2   1   1     1     1     1       1             23
24 14   1           1       1 1               1   1           2       1   1   1           1                         2       24
25 10         1     2                         1           1               1                     1 1           1       1     25
26 8           1 1                 1                             1                   1   1       1       1                 26
27 9   1 1                                 1       1     1                           1   1   1                         1   27
28 6 1                             1                           1         1 1                         1                     28
29 12       1 1     1   1 1                   1   2               1                   1                             1   1   29
30 13   1           1   1                             2                       2 1     1                       2   1 1       30
31 12             1 1 1       2     1             1     1                                     1 1           1             1 31
32 8   1       1                                                               1           2     1       1   1             32
33 6                 1                       1                 1                                 1           1     1       33
34 13           1   1             1       2               1       1 1   1                       1   1         1       1     34
35 10 1                     1 1         1             1           1                         1         1         1         1 35
36 14             1   1 1     1   1         1           1 1         1               1   1                       1   1     1 36
37 7       1         1                 1         1           1                                       1           1         37
38 11     1                                         1     1 1   1 1   1           1                               2   1     38
39 13               1             1     1   1           1     1 1         1                       2             1   1   1   39
40 11     1   1               2                     1       1 1               1             2                     1         40
41 6                 1               1                   1     1                 1                                 1       41
42 18       1 1 1           1   2             1         1   1     1 1   1                       1         2 1 1           1 42
43 18             1 1     1       1           1               1         1 1 1           1     1   1       2           1 3   43
44 9                     2           1       1             1         1 1     1                       1                     44
45 6                     1     1 1                         1                     1                             1           45
46 8     1       1   1             1             1                                                             1   1   1   46
47 17   1       1   1   1   1   1       1 2 1                 1 1             1     1       1         1   1                 47
48 14                             2     1 2     1   1   1 1                             1 1   1           1 1               48
49 16             1 1         1                     1 1           1       1       1   1   1       1   1 1       2     1     49
50 13             1   1         1     1                             2 1 1     1 1               1 1                       1 50
51 10                     2         1                         1         1                   1           1 1 1 1             51
52 13   1   1 1 1           1                               2                     1     1           2         1       1     52
53 11               1       2         1         1     1 1   1               1             1         1                       53
54 16                     3             1     1   1     1   1   1   1 1 1               1   1         1         1           54
55 11 1       1         1       1     1                 2                       2             1         1                   55
56 15 2     1         1                   1 1               1   1   2     1             1 1       1         1               56
57 14             1         1       1 1               1       1   2   1     2           2     1                             57
58 10       1                                   1                 1       1   1         1     1                 1       1 1 58
59 7   1             1   1 1       1                                                               1           1           59
60 16       1               1 1 3   1   1 1                         1           1         2                 1   1     1     60
61 12                             1 1 1           1 1           1       1     1                         2       1 1         61
62 9     1                     1   1   2     1                     1                                             1   1     62
63 13                     1 1   1 2       1   2               1         1                           1 1         1           63
64 11 1 1                       1 3                                       1     1     1   1     1                           64
65 17       1     1     1   1     1   1       1       1           1                   2 1   1 2 1       1                   65
66 10                 1 1               1   1   1 1                                                     1   1     1   1     66
67 19     1       1 1   1               1   1             2     1           2       1 2               1 1         1 1     1 67
68 16   1       2 1         1                             1     1         1         1   1           1   1           1 1 1 1 68
69 8         1     1     1                     1             1   1                           1                     1       69
70 13                 1         1     1                                   1       1 2 3                 1     1         1   70
71 14 1     1 1           1 1 1     1         1       1               1                 1       1   1       1               71
72 4                                                                                                     1   1           2 72
73 14                 1               1         2   1           1         1 1   1       2                       1     1   1 73
74 9             1           1                 1       2             1     1                           1     1             74
75 11     1                   1                   2   1         1                   1           1         1       1   1     75
76 19         1                     1 1           2   1 1 1   1 1       2 1 1                     1         1     1 1   1   76
77 6           1                                                     1 2                           1 1                     77
78 7     1           1                     1                                     1   1                     1 1             78
79 10     1             1 1 1                               1                       1       1         1   1     1           79
80 8   1   1   1                           1               1             1     1                                         1 80
81 13         2   1                   1         1                               1 1               2         2           2   81
82 10   1                       2   1     1                                     1   2     1   1                             82
83 8                                     2 1         1                             2     1 1                               83
84 8                   1   1   1             1 1             1                     1                         1             84
85 7 1   1                                               1                                 1   1       1               1   85
86 11   1 1     1 1                     1         1         2                                     1     1         1         86
87 9                   2 1       1 1     1         1                                       1                       1       87
88 10       2 1                     1                             1 1                       1 1     1           1           88
89 16               1       1         2     1         1 1           1 1 1                   1 2   1         1     1         89
90 8 2                 1                               1 1   1                                     1       1               90
91 12 1         1 1                                 1               1     1       1                   2           1 2       91
92 12                                     1 2         1 1 1   1     1           1       1     1   1                         92
93 3                 1 1                               1                                                                   93
94 11   1                             1       1                                 1       1 2         1               1   2   94
95 6     1 1 1                             1                             1                                               1 95
96 11     2     1       1         1       1         1 1   1                 1   1                                           96
97 6   1                                       1                 1                                       1   1           1 97
98 8   1                         1                                   1         1 1                     1 1   1             98
99 15 1       1   1 1                               1             1   1     2     2     1           1             1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng