BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng
00 4                   1                                                   1 1                                 1           00
01 10     1         1     1             1     1   2                 2   1                                                   01
02 10       2         1                         2                     1             2             1 1                       02
03 11   1                                   1     1   1                 1       1 1                 1           1 1 1       03
04 10       1   1   1   1                             1 1               1             1 1                 1                 04
05 11 2   1                     1                           1   1   1 1               1                     2               05
06 10     1   1           1   1         1     1 1                     1   1                 1                               06
07 14   3 1                   1     1         1     1                   1                       2   1             1 1       07
08 8     1                           1     1                                           1 1 1                     1       1 08
09 13                   2 1                   1 1     1                             1     1 1         1       1       1   1 09
10 13   2           2 1                     1             1         1                 1               2           1     1   10
11 9                 1   1         1   1   1     1                     1                           1               1       11
12 8         2                                           2   1                                     2 1                     12
13 6   1                           1                                             1     1                         1     1   13
14 9       1   1                             1 1   1                   1           1             1                       1 14
15 12         1                   2                             1 1   1             1   1   1       1               1 1     15
16 14       3                       1                   1   1           1 1   1 1       1               1     1           1 16
17 8     1 1     1       1                       1                   1                               1                 1   17
18 11     1                   1 2 1               1                       1           1             1             1       1 18
19 11                       1 1         1                           1   1 1                     1               1   1 1   1 19
20 11         2     1                 2 1             1                               1   1       1           1             20
21 10   1       1           1   1         1       1                 1                               1     1     1           21
22 14               1   1 1     1         1         1   2     1     1                     1                 1   1     1     22
23 9 1         1                     1           1   1           1             1               1     1                     23
24 10   2       1                         1       1                       1       1   1           1                 1       24
25 9   1                                     1             1                                   1         2     2         1 25
26 11                 2 1                                       1           1   1       1             1   1 1   1           26
27 7       1                 1       1                   1   1                       1       1                             27
28 9     1         1 1         1           1       1                 1                   1                       1         28
29 5 1                                   1                                   1                           1           1     29
30 9                                                           1   1         1                               1   1 1   1 2 30
31 8           1 1                                     1   1               1             1     1               1           31
32 15         1                           1 1           1 1       1 1     1 1     1             1     1 1           1     1 32
33 9       1                                 1       1                 2     1               1                 1         1 33
34 8           1                                                         1           1     1   1       1     1       1     34
35 12                               1     1     1       1     1 1                           1 3             1           1   35
36 3                                           1               1                                       1                   36
37 11     1   1     1         1           1             1   1                       1   1                   1       1       37
38 12         1                   1 1     1             1         1           1   1               1           1       1 1   38
39 9 1           1         1                 1       1           1                   1       1                   1         39
40 14         1                   1     2   1     1             1         1   1     1                 1   1     1       1   40
41 9     1           1   1         1             1       2             1                           1                       41
42 12 1           1 1       1       1           2       1 1   1                     1             1                         42
43 9                             1   2         1     1                     1     1                       1     1           43
44 13 1   1   1 1     1 1     1 1 1         1                 1                           1         1                       44
45 10             1     1 1     1                       1     2           1         1                           1           45
46 11 1     1                 1   1                                           1           1 1             1   1       1 1   46
47 6                       1       1                       1                   1                           1             1 47
48 18   1         2         1         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2                         1       1     48
49 13           1             2 1           1         2     1           1                   1 1   1               1         49
50 17     1       1                 1         1       1     1     1 1                     1             2   1 2   1     1 1 50
51 18       1         1       1 2       2   2             2                 3     1         1   1   1                       51
52 10           1               1         1                     1 1       1 1         1                     1           1   52
53 9                         1   1                       1         1               1   1               1   1           1   53
54 15         1       1 1                       1               1     2           1 1         1   1           2   1 1       54
55 10                           1   1             1     1                     1           1 1       1       1           1   55
56 13 1           1                                       1 1   1         2   2         1 2     1                           56
57 14 1 1 1                 1               1         1                     2     1           1   2     1         1         57
58 5                   1                   1             1   1       1                                                     58
59 10 2               1   1                   1 1                                       1           1 1 1                   59
60 7             1 1                             1           1     1                       1                       1       60
61 12           1     1   1       1   1                       1                 2 1       1               1   1             61
62 9             1         1   1               1     1                                             1       1         2     62
63 15 1     1         1               1   1   1   1 1 1         1                       1     1 1             1         1   63
64 12     1       1 1     1                   1               1               1   1   1         1       1       1           64
65 11     1     1     1   1     1                     1           1 1                         1           1           1     65
66 19         2   1 1     1                                 3 2             1 1 1 1             1 1   1   1               1 66
67 14             1                                 1       1   2     1     1   2 1                       1 1     1 1       67
68 20       1     1 1     1 1 1   1     1       2       1   1               1   1         1 1     1 1   1     1             68
69 6                                   1                         1 1             1               1   1                     69
70 12       1           1           1                 1       1     1 1   1         1   2     1                             70
71 12 1 1             1             1                   1         1     1   2           1       1     1                     71
72 16         1 1             1   1     1                 1           1     1   1     2 1             1 2           1       72
73 11                                   1     1 1     1       1           1                   1   1 1   1             1     73
74 11         1 1     1 1       1 1         1                         1                     1                 1 1           74
75 6 1                     1                 1     1 1                                                           1         75
76 17 1   1 1 1     1   1                 1   1     1       1             1               1 2         2       1             76
77 8   1         1           1       1   1               1                             1                                 1 77
78 8         1     1       1               1                     1                                         1   1     1     78
79 9                 1     1       1   1           1                 1   1       1       1                                 79
80 8           1       1         1     1                                                             2 1               1   80
81 12   2         1 1       1     1                       1             1                   1 1         1   1               81
82 12             1                   1       1     1           1               2                       1 1       1 2       82
83 10           1       1                 2 1       1                   1       1     1         1                           83
84 10     1                 1             1                     1 2                       1             1   1   1           84
85 4                             1                                       1     1                                         1 85
86 12   1                             1                           1     1       1 1 2         1   1       1   1             86
87 9     1             1             1             1   1       1 1   1                                                 1   87
88 10                 1               1         1 1     1         1 1   1               1                               1   88
89 6                                     1                       1               1           1                     1   1   89
90 14                   1 1     1       1   1   1   1                                 1     1     1                 1 1 1 1 90
91 15 1             1         1   1 1                       2 1   1           2               1 1         1       1         91
92 12                     2 1     1   1                             1 1                         1 1               1 1     1 92
93 11 1     1   1                       1           1           1   1 1       1 1       1                                   93
94 12               1     1 1   1                   1   1 1 1                         1         1           1   1           94
95 9                               1     1         1                               1 2       1             1         1     95
96 9           1           1 1     1     1         1           1           1                             1                 96
97 6                               1         1   1                       1                         1                 1     97
98 8                   1     1                                       1       2           1 1                         1     98
99 9       1               1         2       1           1                         1             1       1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
Ngày
/
Tháng