BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng
00 13       1       1                     1         1 1           1 1               1             1 2             1       1 00
01 10   1 1                           1           2               1     1       1     1         1                           01
02 14   1             1                 1               1     1     1             1 1     1     1   1   1 1       1         02
03 14     1   1                 1   1     1         1 1       1   1 1 1                   1         1               1       03
04 13       1     1   1         1                   1 1                 1 1   2               1                   1   1     04
05 3   1                             1                                       1                                             05
06 8             1                     1       1       1         1                                           2         1   06
07 14     1               1 1                     1                 3     2                       1     1   1     1       1 07
08 12               2   1     1         1 1   1                           1                 1                           2 1 08
09 7     1   1               1   1 1 1                                                     1                               09
10 6 1 1                   1   1                                           1         1                                     10
11 14 1 3                   1                 1               2     1               1                     1 2   1           11
12 6                                           1     1       1             1             1                       1         12
13 8                         1 1       1                             1       1     1           1                 1         13
14 13   1   1     1     1 1                   1       1 1   2 1                                   1       1                 14
15 14     1       1       1           1     1     1                     1     2     1         1   1 1 1                     15
16 7         1   1                       1       1                                           1 1         1                 16
17 7                     1             1                       1     1 1         1           1                             17
18 8                   1                                         2         1 1   1   1 1                                   18
19 6           1                     2         1 1                           1                                             19
20 9               1           1     1         1 1                       1       1       1 1                               20
21 8                 1             2 1             1           1 1                             1                           21
22 11                     1                   1       1       1 1           1         1 2 2                                 22
23 9 1             1           1   2             1 1                                                 1             1       23
24 10     2                       1                         1                     1   1     1           1       1 1         24
25 11       1     1           1                   1 1         1         2                         1     2                   25
26 12       2       1         1           1     1                 2                     1           1 1                 1   26
27 8     1                     1                     2           1     1                   1 1                             27
28 7           1                 1 1                       1                 1           1                             1   28
29 12 1         1       1                                                   2     1     1       1 1     1   1 1             29
30 18     2   1   1       1                         1 1 1     1 1         1     2   1 1     1           1   1               30
31 13     1       1       1                                           1         2     1               1 1 1       2     1   31
32 6                       1                                   1 1                   1     1       1                       32
33 12         1               1 1     1 1 1   1     2                   1         1                       1                 33
34 11                 1 1           1         1   1         1     1   1                             1   1             1     34
35 9                         1   1 1       1 1                                     1     1                     1 1         35
36 12 1       1 1                 1   2         1                                                     1   1 1     1   1     36
37 12                               1         1         1 2       1   1       1 1     1         1         1                 37
38 10     2     1         1                 2           1               1           1         1                             38
39 8           1   1         1   1                                             1   1                   1             1     39
40 14       2                     1 1   1             1     2             2                   1   1               2         40
41 14   1                           1       2   1 1             2   2       1     1                       1               1 41
42 16     1         1       1               1           1       1 1   2 1                       1 1 1           1   2       42
43 12       1           1               1   1                 1                 1 1 1                 1 1     1       1     43
44 11                           1         1 1           1   1         1           1 1                         2           1 44
45 9         1             1   1         1             1                 1                                   1     1 1     45
46 13                           1           1 1 1               1       1   1 1         1     1       1   1             1   46
47 9 1                                 1 1                                                 1       1   1   1   1   1       47
48 8   1 1                                                   1             1   1       1                             2     48
49 10   1                               1                       1               1 3                   1 1         1         49
50 17 3 1   1 1 1           1 1                         1           1         1 1                     1   1         1     1 50
51 9               1     1 1   1                 1                             1                             2         1   51
52 12                               1 1               1       1             1         1 1   1   1 1 1           1           52
53 8                   1                                 2                   1                         1       2         1 53
54 9                           1   1       1         1                   1 1                                 3             54
55 13                         1 1 1     1                 1 1   1   1                     1       1         1       1     1 55
56 10         2       1                             1       1                         1   2     1         1                 56
57 9     2                 1                                         1   1                           1         1       1 1 57
58 9 1     1       1   1             1                 1             1               1         1                           58
59 14       1   1 1   1   1               1       1         1           1                   1             1   1 1       1   59
60 12         1   2       1                                               1                     1               1 1 3   1   60
61 8       1                                       2     2                                                           1 1 1 61
62 11       1       1 1                   1                       1           1   1     1     1                     1   1   62
63 10                                             1 1       1         1             1                         1 1   1 2     63
64 10   1                                         1       1         1                     1 1                       1 3     64
65 13         1 1             1                 3                                     1         1     1     1   1     1   1 65
66 12           1 2   1       2               1             1                           2                 1 1               66
67 14   1                         1 1   1       2                       1       1       2     1       1 1   1               67
68 10                 1                                     1                     1   1 1   1       2 1         1           68
69 17           1 1   1   1   1           1 1       1     2     1       1               2         1     1     1             69
70 10 1     1       1             1     2                                       1                         1         1     1 70
71 11                             1                     1   1                           1 1     1 1           1 1 1     1   71
72 5                       1         1         1         1                         1                                       72
73 8                                     1             1             1 1       2                         1               1 73
74 10   1       1       1                                 1         1   1         1     1             1           1         74
75 10                       1     1 1                 2 1 1 1                                 1                   1         75
76 11           1     2                   1     1           1                         2           1                     1 1 76
77 11 1             1                       1 2 1         2               1 1                       1                       77
78 12       1     1   1 2                             1   1     1 1     1                     1           1                 78
79 12           1             1 1         1                     2     1     1                 1             1 1 1           79
80 13               2     2                 1     1     1   1           1             1     1   1   1                       80
81 10                         1 1 1       1       1           1                                   2   1                   1 81
82 15   1             1 1 1         1     1 1 1       1         1             1             1                       2   1   82
83 12                   1         2     1 1                   2     1       2 1     1                                       83
84 12 1 1                 1                         1                     3   1     1                       1   1   1       84
85 10 1                               1     1 1               1   1       1     1         1   1                             85
86 10   1       1                 1   1                             1     1                 1 1     1 1                     86
87 12           1           2           1       1         1                 1                               2 1       1 1   87
88 12 1       2     1   1   1                       1   1                                       2 1                     1   88
89 8                               1               1                               2                   1       1         2 89
90 9     1 1 1                       1         1                   1                     2                 1               90
91 13           1     2 1 1       1     1   1                       1                 1   1         1 1                     91
92 7                   1 1 1                 1               1 1                 1                                         92
93 8             1         1 2         1                                     1                           1 1               93
94 8 1           1 1           1             1       1                                     1                             1 94
95 11             1   2 1                   1           1                       1   1         1 1 1                         95
96 17 1       2 1       1         1   1       1                 1     3                       2     1       1         1     96
97 10 1     1               1                 1   1   1           1 1       1               1                               97
98 6                           1                   1   1 1                                 1                         1     98
99 11         1     1       1                                 1       1     1     1       1       1   1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng