BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng
00 3                             1 1                                 1                                                     00
01 8   2                 2   1                                                                   1 1                   1   01
02 10 2                     1             2             1 1                                         1 1       1             02
03 12   1   1                 1       1 1                 1           1 1 1           1                   1 1               03
04 14       1 1               1             1 1                 1                     2           1     1 1     2   1       04
05 11             1   1   1 1               1                     2                         1           1         2         05
06 9 1                     1   1                 1                                   1       1 1   1     1                 06
07 10     1                   1                       2   1             1 1         1     1                           1     07
08 7                                         1 1 1                     1       1   1                           1           08
09 13 1     1                             1     1 1         1       1       1   1       1                       1     1 1   09
10 9           1         1                 1               2           1     1               1                     1       10
11 7   1                     1                           1               1         1                               1   1   11
12 11           2   1                                     2 1                       1         1           1   1       1     12
13 6                                   1     1                         1     1                       1                 1   13
14 8 1   1                   1           1             1                       1               1                     1     14
15 10                 1 1   1             1   1   1       1               1 1               1                               15
16 16         1   1           1 1   1 1       1               1     1           1         1           1       2     1     1 16
17 8   1                   1                               1                 1       1 1       1   1                       17
18 9   1                       1           1             1             1       1         1               1 1               18
19 13                     1   1 1                     1               1   1 1   1   1   1     1 1     1                     19
20 9       1                               1   1       1           1                                     1   1   1 1       20
21 10   1                 1                               1     1     1               1         1                 1     1 1 21
22 17     1   2     1     1                     1                 1   1     1     1 2         2             1         2     22
23 7   1   1           1             1               1     1                                           1                   23
24 12   1                       1       1   1           1                 1       1 1   1     1 1                       1   24
25 12             1                                   1         2     2         1   1                     1       1 1 1     25
26 16                 1           1   1       1             1   1 1   1             1           2   1   1   1         1 1   26
27 10           1   1                       1       1                             2               1 1     1     1           27
28 7     1                 1                   1                       1           1       1                         1     28
29 11                               1                           1           1             2     1   1   1 1   1   1         29
30 14                 1   1         1                               1   1 1   1 2       1 1               1 1     1         30
31 10         1   1               1             1     1               1               1 1     1         1                   31
32 13         1 1       1 1     1 1     1             1     1 1           1     1                 1                         32
33 8       1                 2     1               1                 1         1                             1             33
34 10                           1           1     1   1       1     1       1             1                           1 1   34
35 11 1       1     1 1                           1 3             1           1       1                                     35
36 8 1               1                                       1                   1 1             1   1               1     36
37 9         1   1                       1   1                   1       1                     1                 1     1   37
38 13         1         1           1   1               1           1       1 1           1                 1   1   1     1 38
39 12       1           1                   1       1                   1         1               1   1           1   1 1 1 39
40 15   1             1         1   1     1                 1   1     1       1             2                 2           2 40
41 6   1       2             1                           1                                           1                     41
42 11 2       1 1   1                     1             1                           1           1                       1 1 42
43 9 1     1                     1     1                       1     1                     2                           1   43
44 9               1                           1         1                         1             1 1         2     1       44
45 9         1     2           1         1                           1                 2     1                             45
46 11                               1           1 1             1   1       1 1   2             1                   1       46
47 5             1                   1                           1             1                                       1   47
48 12   2 1   1     1         1         1 2                         1       1               1                               48
49 9       2     1           1                   1 1   1               1                       1                           49
50 16       1     1     1 1                     1             2   1 2   1     1 1             1             1   1           50
51 13           2                 3     1         1   1   1                             1 1   1               1             51
52 12                 1 1       1 1         1                     1           1                   1   2     1             1 52
53 10           1         1               1   1               1   1           1                       1         1   1       53
54 18 1               1     2           1 1         1   1           2   1 1             1             1 1 1         1     1 54
55 18   1     1                     1           1 1       1       1           1       2   1     1 1 1     1 1       1 1     55
56 12           1 1   1         2   2         1 2     1                                                   1                 56
57 13       1                     2     1           1   2     1         1         1           1 1                     1     57
58 6           1   1       1                                                                 1             2               58
59 8 1                                       1           1 1 1                         1                 1     1           59
60 6   1           1     1                       1                       1                                     1           60
61 9               1                 2 1       1               1   1                     1     1                           61
62 11 1     1                                             1       1         2     1         1     1         1     1         62
63 14   1 1 1         1                       1     1 1             1         1     2     1         1 1                     63
64 10               1               1   1   1         1       1       1                   1                     1 1         64
65 7       1           1 1                         1           1           1                                             1 65
66 19             3 2             1 1 1 1             1 1   1   1               1             1   2     1                 1 66
67 19     1       1   2     1     1   2 1                       1 1     1 1                 1           1 1 1             2 67
68 12 2       1   1               1   1         1 1     1 1   1     1                                                       68
69 7                   1 1             1               1   1                                             1   1             69
70 14       1       1     1 1   1         1   2     1                                       1           1 1 1       1       70
71 11         1         1     1   2           1       1     1                           1           1             1         71
72 14           1           1     1   1     2 1             1 2           1               1           1           1         72
73 12 1     1       1           1                   1   1 1   1             1     1   1 1                                   73
74 7                       1                     1                 1 1                   1                     1 1         74
75 6     1 1                                                           1                           1               1 1     75
76 11     1       1             1               1 2         2       1                               1     1                 76
77 8           1                             1                                 1 2     1               1       1           77
78 8                   1                                         1   1     1           1         1         1         1     78
79 10     1                 1   1       1       1                                   1           1 1               2         79
80 8                                                       2 1               1       1                       1 1   1       80
81 13           1             1                   1 1         1   1                   1         1             2 1     1   1 81
82 14     1           1               2                       1 1       1 2                           1 1           1 1 1   82
83 12     1                   1       1     1         1                           1 1 1       1     1   1     1             83
84 7                 1 2                       1             1   1   1                                                     84
85 8                           1     1                                         1     1     2 1         1                   85
86 15                   1     1       1 1 2         1   1       1   1                       1     1                     1 2 86
87 10     1   1       1 1   1                                                 1   1                   1           1       1 87
88 13 1 1     1         1 1   1               1                               1       2     1       1                     1 88
89 6                   1               1           1                     1   1                               1             89
90 13 1   1                                 1     1     1                 1 1 1 1     1       1   1                 1       90
91 15             2 1   1           2               1 1         1       1                   2           1   1           1   91
92 8                     1 1                         1 1               1 1     1                   1                       92
93 11     1           1   1 1       1 1       1                                   1                 1   1               1   93
94 9     1   1 1 1                         1         1           1   1                                                 1   94
95 10     1                               1 2       1             1         1           1             1 1                   95
96 10     1           1           1                             1                       1         1   1     2       1       96
97 9   1                       1                         1                 1     1     1 1       1             1           97
98 11                       1       2           1 1                         1             1   1       1 1       1           98
99 10           1                         1             1       1                 1       1 1       1           1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
Ngày
/
Tháng