BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1           1 1               1             1 2             1       1     2   1   1                   1   1         00
01 9               1     1       1     1         1                                   1                 1               1 1 01
02 17     1     1     1             1 1     1     1   1   1 1       1         1     1 1     1               1 1             02
03 15 1 1       1   1 1 1                   1         1               1                   1       1 1               2   1   03
04 15 1 1                 1 1   2               1                   1   1     1         1               1             2   1 04
05 5                           1                                                     1         1                 1 1       05
06 8     1         1                                           2         1                     1     1         1           06
07 12                 3     2                       1     1   1     1       1     1                 1                       07
08 10                       1                 1                           2 1 1       2   1                             1   08
09 2                                         1                               1                                             09
10 9                         1         1                                     1   1     1             1             2   1   10
11 13           2     1               1                     1 2   1                         1 1       1     1       1       11
12 10   1       1             1             1                       1               1     1 1 1                           1 12
13 10                   1       1     1           1                 1                               1       1 1     1     1 13
14 10   1 1   2 1                                   1       1                       1             1     1                   14
15 13                     1     2     1         1   1 1 1                                             1         1 1     2   15
16 7                                           1 1         1                             2       1         1               16
17 10             1     1 1         1           1                               1         1       1       1 1               17
18 10               2         1 1   1   1 1                                             1                 1   1             18
19 1                           1                                                                                           19
20 7                       1       1       1 1                                 1                           1       1       20
21 6 1           1 1                             1                           1                                     1       21
22 10   1       1 1           1         1 2 2                                   1                                           22
23 13 1                                                 1             1               1 1   1   1         2       2   1   1 23
24 14         1                     1   1     1           1       1 1               1   1           2       1   1   1       24
25 10 1         1         2                         1     2                         1           1               1           25
26 7               2                     1           1 1                 1                             1                   26
27 9   2           1     1                   1 1                                 1       1     1                           27
28 7         1                 1           1                             1                           1         1 1         28
29 13                         2     1     1       1 1     1   1 1                   1   2               1                   29
30 18 1 1 1     1 1         1     2   1 1     1           1   1                             2                       2 1     30
31 12                   1         2     1               1 1 1       2     1             1     1                             31
32 6             1 1                   1     1       1                                                               1     32
33 7 2                   1         1                       1                       1                 1                     33
34 12         1     1   1                             1   1             1       2               1       1 1   1             34
35 7                                 1     1                     1 1         1             1           1                   35
36 10                                                   1   1 1     1   1         1           1 1         1               1 36
37 13     1 2       1   1       1 1     1         1         1                 1         1           1                       37
38 11     1               1           1         1                                         1     1 1   1 1   1           1   38
39 10                             1   1                   1             1     1   1           1     1 1         1           39
40 13   1     2             2                   1   1               2                     1       1 1               1       40
41 11             2   2       1     1                       1               1                   1     1                 1   41
42 18     1       1 1   2 1                       1 1 1           1   2             1         1   1     1 1   1             42
43 13           1                 1 1 1                 1 1     1       1           1               1         1 1 1         43
44 13     1   1         1           1 1                         2           1       1             1         1 1     1       44
45 7     1                 1                                   1     1 1                         1                     1   45
46 10             1       1   1 1         1     1       1   1             1             1                                   46
47 14                                         1       1   1   1   1   1       1 2 1                 1 1             1     1 47
48 13           1             1   1       1                             2     1 2     1   1   1 1                           48
49 13             1               1 3                   1 1         1                     1 1           1       1       1   49
50 14     1           1         1 1                     1   1         1     1                             2 1 1     1 1     50
51 6                             1                             2         1                         1         1             51
52 13   1       1             1         1 1   1   1 1 1           1                               2                     1   52
53 12       2                   1                         1       2         1         1     1 1   1               1         53
54 15   1                   1 1                                 3             1     1   1     1   1   1   1 1 1             54
55 13       1 1   1   1                     1       1         1       1     1                 2                       2     55
56 14 1       1                         1   2     1         1                   1 1               1   1   2     1           56
57 13                   1   1                           1         1       1 1               1       1   2   1     2         57
58 8     1             1               1         1                                   1                 1       1   1       58
59 7         1           1                   1             1   1 1       1                                                 59
60 12                       1                     1               1 1 3   1   1 1                         1           1     60
61 12 2     2                                                           1 1 1           1 1           1       1     1       61
62 11               1           1   1     1     1                     1   1   2     1                     1                 62
63 14 1       1         1             1                         1 1   1 2       1   2               1         1             63
64 10       1         1                     1 1                       1 3                                       1     1     64
65 10                                   1         1     1     1   1     1   1       1       1           1                   65
66 9         1                           2                 1 1               1   1   1 1                                   66
67 16                     1       1       2     1       1 1   1               1   1             2     1           2       1 67
68 13         1                     1   1 1   1       2 1         1                             1     1         1         1 68
69 13 1     2     1       1               2         1     1     1                     1             1   1                   69
70 8                             1                         1         1     1                                   1       1 2 70
71 13     1   1                           1 1     1 1           1 1 1     1         1       1               1               71
72 2       1                         1                                                                                     72
73 14     1             1 1       2                         1               1         2   1           1         1 1   1     73
74 12       1         1   1         1     1             1           1                 1       2             1     1         74
75 12   2 1 1 1                                 1                   1                   2   1         1                   1 75
76 17         1                         2           1                     1 1           2   1 1 1   1 1       2 1 1         76
77 8       2               1 1                       1                                                     1 2             77
78 9   1   1     1 1     1                     1           1                     1                                     1   78
79 10             2     1     1                 1             1 1 1                               1                       1 79
80 11     1   1           1             1     1   1   1                           1               1             1     1     80
81 8           1                                   2   1                   1         1                               1 1   81
82 11   1         1             1             1                       2   1     1                                     1   2 82
83 13           2     1       2 1     1                                         2 1         1                             2 83
84 13 1                     3   1     1                       1   1   1             1 1             1                     1 84
85 7           1   1       1     1         1   1                                               1                           85
86 10                 1     1                 1 1     1 1                     1         1         2                         86
87 9       1                 1                               2 1       1 1     1         1                                 87
88 8 1   1                                       2 1                     1                             1 1                 88
89 13 1                               2                   1       1         2     1         1 1           1 1 1             89
90 7                 1                     2                 1                               1 1   1                       90
91 9                 1                 1   1         1 1                                 1               1     1       1   91
92 12           1 1                 1                                           1 2         1 1 1   1     1           1     92
93 4                           1                           1 1                               1                             93
94 5   1                                     1                             1       1                                 1     94
95 8     1                       1   1         1 1 1                             1                             1           95
96 15             1     3                       2     1       1         1       1         1 1   1                 1   1     96
97 7   1           1 1       1               1                                       1                 1                   97
98 8 1   1 1                                 1                         1                                   1         1 1   98
99 15           1       1     1     1       1       1   1 1                               1             1   1     2     2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng