BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
Ngày
/
Tháng
00 6                       1   1     1                           1                                                   1 1   00
01 14   1         2                 1               1         1     1             1     1   2                 2   1         01
02 8           1                           1         2         1                         2                     1           02
03 8     1 1                                     1                                   1     1   1                 1       1 03
04 11           1         2   1                       1   1   1   1                             1 1               1         04
05 12 1               1                     1 1 2   1                     1                           1   1   1 1           05
06 11 1           1                                 1   1           1   1         1     1 1                     1   1       06
07 15     1 1                       1 1 1     1   3 1                   1     1         1     1                   1         07
08 5             1     1                           1                           1     1                                     08
09 11 1                 2         1   1                           2 1                   1 1     1                           09
10 12         1             2   1                 2           2 1                     1             1         1             10
11 13             1   1   1       1     1 1                     1   1         1   1   1     1                     1         11
12 11           2     1     1     1           1         2                                           2   1                   12
13 8 2             1                       1 2   1                           1                                             13
14 9   1                               1     1       1   1                             1 1   1                   1         14
15 8       1                 1                         1                   2                             1 1   1           15
16 12               2                                 3                       1                   1   1           1 1   1 1 16
17 13 1   1         1         1   1     1   1       1 1     1       1                       1                   1           17
18 11           2   1                       1       1                   1 2 1               1                       1       18
19 12       1         1 1   1   1       1                             1 1         1                           1   1 1       19
20 10     1                         1     1             2     1                 2 1             1                           20
21 10                 1   1     1                 1       1           1   1         1       1                 1             21
22 14         1         1   1     1                           1   1 1     1         1         1   2     1     1             22
23 14     1           1 2 1       1     1       1         1                     1           1   1           1             1 23
24 12         1           1     1     1   1 1     2       1                         1       1                       1       24
25 10   2         1     1 1       1     1         1                                     1             1                     25
26 9                     1           2                         2 1                                       1           1   1 26
27 8     1                   1 1                     1                 1       1                   1   1                   27
28 9     1           1                             1         1 1         1           1       1                 1           28
29 7     1       1     1             1         1                                   1                                   1   29
30 6         1         1           1                                                                     1   1         1   30
31 8               1                     2               1 1                                     1   1               1     31
32 12               1                       1 1         1                           1 1           1 1       1 1     1 1     32
33 10 1                     2       1                 1                                 1       1                 2     1   33
34 7   1         1             1         1 1             1                                                         1       34
35 10       1 1       1     1                                                 1     1     1       1     1 1                 35
36 6             1 1 1                     1                                             1               1                 36
37 11         1                 1 1     1           1   1     1         1           1             1   1                     37
38 11   1   1                     1 1                   1                   1 1     1             1         1           1   38
39 10     1   1       1                     1   1           1         1                 1       1           1               39
40 11         1                         1               1                   1     2   1     1             1         1   1   40
41 13     1       1             1           1 1     1           1   1         1             1       2             1         41
42 13           1                           1 1 1           1 1       1       1           2       1 1   1                   42
43 6                                                                       1   2         1     1                     1     43
44 14                 1   1         1           1   1   1 1     1 1     1 1 1         1                 1                   44
45 9                                       1               1     1 1     1                       1     2           1       45
46 7 1                           1             1     1                 1   1                                           1   46
47 5                                   1                             1       1                       1                   1 47
48 14             1                               1         2         1         1 1   1     2 1   1     1         1         48
49 11                                     1 1             1             2 1           1         2     1           1         49
50 12               1                 2 1           1       1                 1         1       1     1     1 1             50
51 15                                 1               1         1       1 2       2   2             2                 3     51
52 11 1             2   1                                 1               1         1                     1 1       1 1     52
53 8       2     1     1                                               1   1                       1         1             53
54 9               2                                   1       1 1                       1               1     2           54
55 7                           1 1                                       1   1             1     1                     1   55
56 16       2                 1 1     1   1 1   1           1                                       1 1   1         2   2   56
57 12         1       2               1         1 1 1                 1               1         1                     2     57
58 11   1             1   1   1           1 1                     1                   1             1   1       1           58
59 8               2                           2               1   1                   1 1                                 59
60 13 1 1         1       1         1   1 2                 1 1                             1           1     1             60
61 10           1                         1               1     1   1       1   1                       1                 2 61
62 9       1           1 1                   1             1         1   1               1     1                           62
63 13   1   1                   1               1     1         1               1   1   1   1 1 1         1                 63
64 13           1             1 1 1     1     1     1       1 1     1                   1               1               1   64
65 12   1                 2   1                     1     1     1   1     1                     1           1 1             65
66 16       1   1           1                           2   1 1     1                                 3 2             1 1 1 66
67 12       1                             1   1             1                                 1       1   2     1     1   2 67
68 18           2             1   1                   1     1 1     1 1 1   1     1       2       1   1               1   1 68
69 4                         1                                                   1                         1 1             69
70 13     1             1         1 1     1           1           1           1                 1       1     1 1   1       70
71 12             1               1     1       1 1             1             1                   1         1     1   2     71
72 17 1 1 1                 2         2       1         1 1             1   1     1                 1           1     1   1 72
73 9                                 1 1     1                                   1     1 1     1       1           1       73
74 14           1   1 1     1       1       1           1 1     1 1       1 1         1                         1           74
75 5                                           1                     1                 1     1 1                           75
76 16         1 2 1                         1   1   1 1 1     1   1                 1   1     1       1             1       76
77 11                   1             1 2 1       1         1           1       1   1               1                       77
78 8         1                   1 1                   1     1       1               1                     1               78
79 13 1 2               2     1                                 1     1       1   1           1                 1   1       79
80 10 1 1                   1       1 1       1           1       1         1     1                                         80
81 13                   1     1 2   1             2         1 1       1     1                       1             1         81
82 11     1                                   3             1                   1       1     1           1               2 82
83 10         2                                           1       1                 2 1       1                   1       1 83
84 8           1     1                             1                 1             1                     1 2               84
85 5             1       1                                                 1                                       1     1 85
86 8       1 1     1                             1                             1                           1     1       1 86
87 10                       2                       1             1             1             1   1       1 1   1           87
88 12     1               1   1     1                           1               1         1 1     1         1 1   1         88
89 8 2   1       1       1       1                                                 1                       1               89
90 13   2                     1     2     1                       1 1     1       1   1   1   1                             90
91 15         1 1         1   1                 1             1         1   1 1                       2 1   1           2   91
92 10     2                           1                             2 1     1   1                             1 1           92
93 15 1 1 1       1         1                   1     1   1                       1           1           1   1 1       1 1 93
94 11                 1       1     1                         1     1 1   1                   1   1 1 1                     94
95 9   1   1       1 1         2                                             1     1         1                             95
96 14 1       2 1             1           1               1           1 1     1     1         1           1           1     96
97 5                                   1                                     1         1   1                       1       97
98 9                       1 1 1   1                             1     1                                       1       2   98
99 12 1     2 1                   1       1           1               1         2       1           1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
Ngày
/
Tháng