BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8   1                   1   1                         1               1                       1             1   1       00
01 11                 1               1 1 1         1   1             1           1   1       1                   1         01
02 6     1               1 1                                                           1           1                   1   02
03 14   1       1 1               2   1             1     2           2                         1 1   1                     03
04 12 1               1             2   1 1                                   1 1       1           1       1   1           04
05 5         1                 1 1                                                                             1         1 05
06 7         1     1         1                     1                                 1           2                         06
07 5             1                                                       1           1             1           1           07
08 7   1                             1   1   1 1             1                                           1                 08
09 8                                                   1       1         1                 1   1     2       1             09
10 10 1             1             2   1             1   1       1           1                   1                           10
11 13     1 1       1     1       1                                 1     1 1   3     1       1                             11
12 9   1 1 1                           1               1   1   2                                 1                         12
13 9             1       1 1     1     1           1                             1                               1     1   13
14 12           1     1                       1 1 1       1   1           1   1                         2     1             14
15 12               1         1 1     2       1         1   1       1                         1 1     1                     15
16 9   2       1         1               1                                           1 1             1         1           16
17 13   1       1       1 1                     1   1         1                                   1 2   1         1       1 17
18 11 1                 1   1                     2                     1                 1             1   2 1             18
19 6                                                                     1   1 1       2         1                         19
20 9                     1       1                   2     1     1                 1                                 1 1   20
21 12                             1         1       1       1 1                           1     2   1       1   1 1         21
22 4                                                                                               1   2             1     22
23 18 1   1   1         2       2   1   1     1     1     1       1                 1       1                     1   1 1   23
24 15 1           2       1   1   1           1                         2       2     1           1                     1 1 24
25 10         1               1                     1 1           1       1                 1     1         1             1 25
26 6                 1                   1   1       1       1                             1                               26
27 10   1     1                           1   1   1                         1       1           1             1   1         27
28 8               1         1 1                         1                                 1         1   1 1               28
29 11 2               1                   1                             1   1         1         1         1         1     1 29
30 11     2                       2 1     1                       2   1 1                       1                           30
31 9 1     1                                     1 1           1             1               1           2                 31
32 7                               1           2     1       1   1               1                                         32
33 12               1                                 1           1     1         1   1         1 1     1           2   1   33
34 12         1       1 1   1                       1   1         1       1                 1       1             2         34
35 10     1           1                         1         1         1         1                         1 1     2           35
36 12       1 1         1               1   1                       1   1     1                 1   1 1           1         36
37 9 1           1                                       1           1             1 1       2                 1           37
38 16   1     1 1   1 1   1           1                               2   1       1 1     1                   2           1 38
39 13       1     1 1         1                       2             1   1   1       1                 1       2             39
40 10   1       1 1               1             2                     1             1               1   1                   40
41 9         1     1                 1                                 1         1   1       1       1                 1   41
42 13       1   1     1 1   1                       1         2 1 1           1                               1       1     42
43 16             1         1 1 1           1     1   1       2           1 3             1                 1         1     43
44 7           1         1 1     1                       1                     1                     1                     44
45 6           1                     1                             1                           1 1       1                 45
46 6 1                                                             1   1   1             1           1                     46
47 11             1 1             1     1       1         1   1                   1         1   1               1           47
48 11   1   1 1                             1 1   1           1 1                           1                     1 1       48
49 17   1 1           1       1       1   1   1       1   1 1       2     1             1                         1   1 1   49
50 12                   2 1 1     1 1               1 1                       1 1                   1                   1   50
51 11             1         1                   1           1 1 1 1                 1         2               1             51
52 12           2                     1     1           2         1       1                               1 1     1     1   52
53 9     1 1   1               1             1         1                         1 1       1                               53
54 22 1     1   1   1   1 1 1               1   1         1         1           3         1         1       1 1     2 1   1 54
55 8       2                       2             1         1                         1 1                                   55
56 18           1   1   2     1             1 1       1         1                   1         1       1 1 1 1         1   2 56
57 14     1       1   2   1     2           2     1                                                     1     1 1   1       57
58 10                 1       1   1         1     1                 1       1 1     1                 1                     58
59 4                                                   1           1                   2                                   59
60 11                   1           1         2                 1   1     1             1   1             2                 60
61 11 1 1           1       1     1                         2       1 1                               1               1     61
62 8                   1                                             1   1             1     1     1 1             1       62
63 10             1         1                           1 1         1           1 1                 1 2                     63
64 8                         1     1     1   1     1                             1         1                           1   64
65 13     1           1                   2 1   1 2 1       1                                           1           1     1 65
66 13 1                                                     1   1     1   1       2     1 1     1       1             1   1 66
67 18         2     1           2       1 2               1 1         1 1     1       1   1         1       1   1           67
68 15         1     1         1         1   1           1   1           1 1 1 1   1         1                       1 1     68
69 10             1   1                           1                     1       1               1 1     1 1           1     69
70 18                         1       1 2 3                 1     1         1       1       1           2         1 1 1 1   70
71 7     1               1                 1       1   1       1                               1                           71
72 10                                                         1   1           2 1                       1       1 1   1 1   72
73 11   1           1         1 1   1       2                       1     1   1               1                             73
74 12       2             1     1                           1     1                   1 1                     1     1   1 1 74
75 15 2   1         1                   1           1         1       1   1     1                         1 1 1       1 1   75
76 21 2   1 1 1   1 1       2 1 1                     1         1     1 1   1     1                       1   1 1 1         76
77 8                     1 2                           1 1                           1   1 1                               77
78 6                                 1   1                     1 1                           1                     1       78
79 8           1                       1       1         1   1     1                   1                               1   79
80 6           1             1     1                                         1               1                     1       80
81 9                               1 1               2         2           2         1                                     81
82 10                               1   2     1   1                             1       1                     1     1     1 82
83 8     1                             2     1 1                                 1                     1                 1 83
84 7             1                     1                         1                   1           2       1                 84
85 10         1                                 1   1       1               1       1   1     1                 1         1 85
86 8 1         2                                     1     1         1           1     1                                   86
87 7   1                                       1                       1           2     1                         1       87
88 7                 1 1                       1 1     1           1                         1                             88
89 13     1 1           1 1 1                   1 2   1         1     1               1           1                         89
90 9       1 1   1                                     1       1                               1 1 1       1               90
91 17   1               1     1       1                   2           1 2           2 1   1 1     1                   1 1   91
92 14     1 1 1   1     1           1       1     1   1                                 1 1       1                     1 1 92
93 5       1                                                                     1       1 1               1               93
94 14                               1       1 2         1               1   2                 1     2     1 1         1     94
95 8                         1                                               1               1           2   1     1     1 95
96 11   1 1   1                 1   1                                               1     2 1                   1     1     96
97 10                 1                                       1   1           1   1       1 1   1               1 1         97
98 12                     1         1 1                     1 1   1             1                           2 1   1       1 98
99 17   1             1   1     2     2     1           1             1       1           2           1     1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng