BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng
00 21     1 1 1     1     1 1 1       1           1 1           1               1         1   1                 1   2   2 2 00
01 10 1         2         1     1     1                               1         1 1                                     1   01
02 17     1 1             1   1   1         1         2           1     1   1     1       1   2 1                         1 02
03 19                   1   1       1 1 1   1   2         1             2 1           1     1         2 1           1 1     03
04 15                     1   1                         1               2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 04
05 21           1           1           1 2               1     1     1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2   05
06 11       1 1   1   1                         1                                   2 1 1       1       1                   06
07 17                   1         1     1 1                                 1   1 1 3   1       1     2   1   1     1       07
08 13         1     1                     1             1               1               1       1 1     1     1         1 2 08
09 16           1   1 1     1   1   1 1                         1   1                 1   1         1         1 1     1   1 09
10 18 1   1                     1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 1             1     1   1   1               10
11 16 2 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1     1       1                       1                       1       11
12 21   1         1         1       1     2         1     1               1   1       1       1 1   1     3       1   3     12
13 15           1     1 1                     2   1     1         1   1 1   1 1   1                   1     1               13
14 15     1   1     1               3   1               1 2                   1             1                   1 1       1 14
15 15                   1   1                 1             1   1 2           1 1         2 1   1   1               1       15
16 18     1   2 1       3                     1     1     1     1                 1 1   1       2   1       1               16
17 11             1   2           1         1   1 1         1       1                               1                   1   17
18 12 1                   1       1               1 1           1           1   1       1                 1         1 1     18
19 16   1 1                     1                 1       2   1                   2 1     1             1       1   2   1   19
20 14 1 1 2                     1           1 1                   1   1         1                 1       1       1       1 20
21 18   1   1     1           1   1         2     1   1         1 1 1 1               1           1     1   1           1   21
22 14           1                 1     1           1         1       1         1   2             1   1 1             1 1   22
23 13     1       1 1 1                                 1               1           1 1   1 1         1             2       23
24 13     2   1                                       1 1             1     1   1   1       1         1     1 1             24
25 13             1       1                   1       2           1           1     2           1   1         1 1           25
26 22 1     1   1       1     1 1           1 2     1 1               1     1       2     1 1     1 1               1 2     26
27 10     1         1 1               1                               1                 1   1     1   1           1         27
28 11               1         1           1         1             1       1 1 1         1                           2       28
29 22   1       3   1 1         1             1 1     2       1     1     1           1 1       2       1         1     1 1 29
30 23       1       1           2   1 1 1     1           1         1       2         1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 30
31 13 1       1   2               1 1         1         1           1             1                 1 1               1     31
32 14 1 1         1                   1                                 1         1       1   2   1         1 2           1 32
33 24   2 2 1               1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1               1   1     1             1 1   33
34 10               1     1 1       1           1     1   1                                   1   1           1             34
35 15 1       1               1   1   1       1             1     1               1   1       1   1   1     1           1   35
36 19 1   1 1               1         1       2 1                   1     1                   1       1 1 1 2       2 1     36
37 16 2   1 1   1         2 1 1           1 1     1         1                                 1           1     1           37
38 13                   1   1   1   1                   1     1             1   1       1                     1   2       1 38
39 18       1   1   2   1       1   1   1 1 1   1           1                     1     1         1     1         1 1       39
40 16   2 1       1                             1 1   1         1     1       2     1 1                           1       2 40
41 16 1           1       1       1       1   1     1 1 1                 1       1             2       1 2                 41
42 21 2     1 1         1 1 1       1     1 1                   1   1       1   1   1     1 1           1   1   1       1   42
43 17   1                 1   2     1   1 1   2   1           1     1       1             2                   1       1     43
44 10             1     1         1   2                       1                 1     1   1                     1           44
45 15               1           1             2   1   2     1   1       1               1   1 1 1                 1         45
46 8       1                                           1 1               1         1       1           1             1     46
47 13                     1 1                   1   1     1   2                 1         1 1           2               1   47
48 19       1 2 1 1 1               1 1 1   1     1           1     1                   1         1       1 1   1 1         48
49 24                 2       1 1                       1     2     2   1   1 2     1       2         1 1 1   1   2     2   49
50 21             1 1     2 1   1 1   1     1         1 1   2                   1       1   1     1             3   1       50
51 18 1 1                         1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1     1   1             1                 1   1 51
52 8   1       1 1       1                     1           1           1                     1                             52
53 18               1 1     1 1     1         1     1   1 1 1             1     1     1       1   1 1     1   1             53
54 17   1             1         1                   1   1     1       1         1     2 1   1 1 1       1     1 1           54
55 15                   2   1 2         1   1   1 1           1     1             1   1         1           1               55
56 11           1 1                 1   1                               1 1                 1       1           2         1 56
57 11         1                   1               1         2       1           1   1               1       1         1     57
58 21       2 1     1     1               1     1       1           1   1 1 1 1     1 2   2                 1   1 1         58
59 25   1   1       1           2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   1   1 1               2       1   1 1   1   59
60 16           1 1         2   1 1 1   1       1     1     1                     1   1       3                             60
61 20 1 1       1   1     2   1     2   1 1             1     1             1   1 1             1   1     1             1   61
62 15             1   1 1             1 1       2         1   1 2   1 1                                       2             62
63 23 1                           2 1     1 2             1       2       1         1       1   1         2 1 1   3     1 1 63
64 23         1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2       1               1       2       2     1   64
65 14             1           1           1         1 1 1   1 1   1                   1 1       1           1   1           65
66 9       2         1         1   1             1             1                                 1                   1     66
67 14 2       1 1               1   1                           1         1   1         1             1 1 2                 67
68 18     1   1               1         1 1 1 1   2           1 2         1   1         2   2                               68
69 5 1                                                     1                 1                           2                 69
70 14       1   1     1                         1         1         1 1   1   1   1               2 1   1                   70
71 12       1     1   1       1                               1         1                 2 1 1               1   1         71
72 12               1                       2 1 2   1                   1   1                     1             1         1 72
73 15                                   2 1   1 1 2         1                     2 1           1   1 1                   1 73
74 21 1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1         1 1   1                       1     2     1 1               74
75 13       1   1 1     1             1 1       1           1       1   1     1         1                   1               75
76 15           1                         1                 1   1   1       1 1 1       1 1     1   1 1       1 1           76
77 18               1       1     4   2     1           2     1   2   1           1   1                   1                 77
78 14                 1         1 2                                 1           2           1     1     2       1 1       1 78
79 16     1           2 1       1 1   1             1 2 1         1                 2   1     1                             79
80 8                                 1               1   1   1               1   1     1                             1     80
81 18         1       1   1                 1                 1       2   1 1           1 1     1 1 3         1       1     81
82 14   1     1           1       1               2       2 1     1           1   1                         1           1   82
83 13   1     1   1     1   1   1                       1 1       1 1   1               1                                 1 83
84 20               1                 1 1 1   1   2             1     1   1   1           2       2   1     1 1   1 1       84
85 16                   1 1   1           1 1           1   1   1               1         1   1         1     1       1 1 1 85
86 14 1 1     2       1       1               1                 1       1   1                                 1     1 1   1 86
87 15 1 1                   1 1 1   1   1                 1       1       1   1 1     1       1                 1           87
88 20   1 1   1         1     1           1 2   1 1 1             1   1       1           1         1 2                 1 1 88
89 13     1 1     1                                 1             1   1   1   1     1       1         1         1     1     89
90 10     2           1     1         1             1                                     1     1           1         1     90
91 16       1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   1           1 1 1                                         1       91
92 15   1       1     1                             1               1   1   1 1   1                   1       1   1     2 1 92
93 22 1 1 2           1     1     1   2                 1   1   2 1     1         1       1       1     1   1   1   1       93
94 21   1   1           2 1 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1           2       1                 1         94
95 18       1 1 1   1 1       1 1     1     1       1             1 1         1               1     1   1       2           95
96 18         1 1   2   1     1 1   2           1 1       1   1                             1 2     1       1               96
97 20   1 1   1   1     1 1   1                     1   1     2 1       1       1     1 1       1 1     1           1       97
98 21       1         1                 1 1     1     1 2 1 1     1 1             1   1     1     1 1 1     1   1 1         98
99 18 1                   1     1                     1     1     1       1     2           1         1   1   2       2 1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng