BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 23 1                     1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1       2   1 1 1   1     1 1 00
01 13                   1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1       1         1             01
02 13   1   1       1         1                 1                       1       1   1       1     1     2                 1 02
03 16 1         1       2     1 1         1                       1     1           1   1 1                 1 1     1   1   03
04 14         1         1 2                         1     1         1 1               1     1       1         1 1     1     04
05 20         1     1     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1         1                 1 05
06 16 1   1               1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1           1 1               06
07 10       1                 1   1       1       1           1   2                           1   1                         07
08 22   1             1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1   2                         08
09 11     3       1           1 1 1                       1             1                               1       1           09
10 19     1       2                 1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1                         2   1   1   10
11 19     1 1             1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1             2             1 11
12 11   1                                   1                               1   1     1           1   1   2             1 1 12
13 20   1         1   1                 1   1       1             1           2             1     1   2   1   2   1 1 1   1 13
14 17       1 1     1             1 1     2     1                 1       1                     1             2   3       1 14
15 16     1   1 1       1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1                   1   1         15
16 19       1     1           1 1                     1 1     1       1       1     1 1         1 1 1           1   3 1     16
17 23 1   1     1   1           1     3     1 1           1           1   1 2     1             1   1       2 2     1       17
18 23 1     2         2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     1     1                     18
19 16                 1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1                     1       1     1     19
20 11                         1     1               1 1 1   1                             2   1           1       1         20
21 12   1           1                 1 1                       2   1     1       1         1                   1       1   21
22 17   2 1             1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   1 1         1         1     22
23 10         2                         1         1 1           1 1                   1         1               1           23
24 24   1 1                   1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   1 1   1                 1 2 24
25 13       1 1   2         1 1     2                                 1                 1   1           1         1         25
26 17         1         1       1               1   1                   1                   1   1 1   1     1     2   1 2 1 26
27 16 1                     2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                               1         1         27
28 20 1     1   1 1   1               1         1         1   1 1       1   1               1         2   2     1       1 1 28
29 17 1     1 1     1         1                     1     1 1 2   1               1     1                 1     1     2     29
30 15             1             1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1         1     1               30
31 10           1     1   1 1 1     1                         1   1       1                   1                             31
32 17     2                       2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1           1         1       32
33 9 1             1           1 1           1     1             1                                             1   1       33
34 14 1         1     1             2       1                   1 2 1     1       1         1   1                           34
35 10                           1   1   1             1   1                             1               1 1             1 1 35
36 18   1             1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1       1       1             36
37 20         1     1 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2           1           1     37
38 14   1 2 1 1           1   1               1             1 1             1                   1     1                 1   38
39 16   1 2       1                           1       1   1   1   1     1   1       1         1       1         1   1       39
40 16 2               1 2   2     1   2             1       1       1       1           1           1                       40
41 18 2           1     1               1 1   1                 1       1                     1     1 2   1 2       1   1   41
42 14             1                 1 1   1   2         2 1         1                                 1     1   1     1     42
43 18         1 1 1       2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1         1     1                   43
44 21   1     1             1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1         1 1 1         1   1 2 1   44
45 16   1   1 1   2 1               1 2     1 1                     1               1               1       2               45
46 15             1                       4             1           1 2       1 1               1       1             1 1   46
47 13 1 1                               1         1     1       1             1       1 1 2 1                     1         47
48 20             2   1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2             2 1             48
49 32     1     1 1 1 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 1     2 1     1   2     2   49
50 18 1       1 1 1         1   1       1     1 1                   2     1       1           1         1     1       1 1   50
51 8                 1 1   2   1                                       1   1                           1                   51
52 23   1           2 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 1   1 1       2   1         52
53 20   1       2   1   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1                 1         1           53
54 16 1       2 1       1         1               1     1                               1     2     1 1         2       1   54
55 15   1   1                     1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1             1 1     1         55
56 26       1     1 1         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           2 1     2   1   1   2 1   1 56
57 12   1                     1                                           1   1   1   1     1   1             1 1     2     57
58 6                                       1                             1                     1                 1     2   58
59 23       1                     1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1           2 1       3       2 59
60 12 1         2                           1       1       1                     1 1             1         1       1 1     60
61 22         2     1 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1       1       2         1     1 61
62 22   3               1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1         1 1     1     1         1 62
63 12         1 1           1         1 1                                 1       1             1 1 1                 1 1   63
64 17     1           2   1       2             1             2   1               1   3             2   1                   64
65 14         1 1                             2       3     2 1             1         1   1               1                 65
66 18           1           3       1 1                       1 1   1               1         2 1 1 1           1 1 1       66
67 16     1         1   1   1   1 1                 1             1                     1         1 1   1 1         1 1   1 67
68 9                       1                                           1 1 1       1     1                 1       1 1     68
69 18 1 1   1         1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         1 1             1     1     69
70 9   1               1       1             1 2   1                         1 1                                           70
71 15 1   1   1                                   3 1   1       1       2 2           1                             1       71
72 14           1     1             1           1 1       1         1   1 1 1                   1   1 1           1         72
73 17     1   1           1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2           1               1     1 73
74 23 2     2   1 1     3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                     1               1 1 1   74
75 11   1   1 1                     1     1                       1                 1       1               1 1         1   75
76 15               2   1   1   1       1 1                         1 1                   1         1 1   2       1         76
77 14 1         1 1 1     1             1             1   1 1 1                               1 1             1 1           77
78 14   1       2   1     1             1   1 1           1 1         1     1               1     1                         78
79 20   1 1 2   2                 1     1         1 1   1                 1 1 1                   1   1 2         1   1     79
80 17           1               1           1 1         1     1     1     1     4 1                 1     1   1     1       80
81 11     1   1   1           1                                     1 1                         1                 1       3 81
82 11                       1     1     1           1       1 1         1                 1     2               1           82
83 12                 1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1                           1   83
84 16       1   1         1     1 1                             1     1 1     2     1             1     3     1             84
85 12                               1     1       1     1       1                   1 1             1         1   1 1   1   85
86 14       2               1                   1     1       2   1   1         1     1       1                   1     1   86
87 16       2 1       1 1       1       1     1                           1             1         2 2       1             1 87
88 11               2 1                     1 1     1     1 1                           1       1             1             88
89 21 2             1     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2               1 1             1 89
90 22 1             1   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1           2 1 1           1 90
91 18           1     2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1   1     2           1       91
92 9 1           1                       1 1                 1     1       1     1                                     1   92
93 15     1                             1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1           1   1                 93
94 14     1         1   1       1                     1       1           1     1 2       1         1                 1   1 94
95 21     1   1     1         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   1   1       1 1 1   1       95
96 15     1       1 1     1 1                     2         1           1                 1       1 1   1       1         1 96
97 13   1   1               1                         1         1   1   1   1         1 1                   1   1     1     97
98 16             1   1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1                         1 1     98
99 6                     1 1           1             1                         1                             1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng