BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng
00 19     2   1 1 1   1     1 1                               1   1 2           1 1   1   1   1                         1 1 00
01 16   1         1               1         1 1     1               1   1     1         1   1                 1 1   1 1 1   01
02 11 1     2                 1 1   1                             1             1                         1       1       1 02
03 15           1 1     1   1   1 1       1       1         1 1               1 2   1   1                                   03
04 21   1         1 1     1         1 1     2           1               1 1   1     1   1               2 1   1 1   1 1     04
05 14       1                 1             2   1               1           1 1 1     1   1         1     2                 05
06 10         1 1                       1               1   1                     1                   2   1         1       06
07 12 1                                   2     2     2         1         1                     1 1     1                   07
08 10 2                             1               1 1           1             1                       1           1   1   08
09 17       1       1             2   1 1 1     1               1   1               1       1     2 1       1   1           09
10 20               2   1   1     1       1   2                         1       1   1 2       1   1         1 1       1 1 1 10
11 17           2             1   1 1     1   1       1           1 2     1 1                       1                 2   1 11
12 17 1   1   2             1 1 1       1 1   1     1     1       1       1                   1             1         1     12
13 30 1   2   1   2   1 1 1   1     1             1   1   1 1       1 1     1   1   1 1               1 1 2   1 1 1 1 1     13
14 25             2   3       1     1         1 1   1       1     2   1       1 1 1     1 1 1   2 1             1       1   14
15 18             1   1               1       1   1         1                             2 1 3 1             2     2   1   15
16 15 1 1           1   3 1         1   1   1     1                           1                         1 1         1       16
17 19   1       2 2     1         1           1   1 1   1       1           2         1             1   1         1       1 17
18 19     1                     1   1   1 1         1 1 1             2       1     1       1   1       2     1         2   18
19 15       1       1     1                         1 1                           2       1 1 1   1       1 1           1 1 19
20 13         1       1                         1                 1   3 1                     2 1 1         1               20
21 9               1       1       1 1                         2             1           1                         1       21
22 14 1         1         1         1                 1             1   1 1 1     1 2     1                             1   22
23 13               1               1                           2           1 1       1   1     1             1 1         2 23
24 14 1   1                 1 2     1                 1     1                   1                               1   2 1 1   24
25 16       1         1                         1     1 1     2       1   1     1     1                     1 1     1 1   1 25
26 25 1   1     1     2   1 2 1             1   1   1   1         1     1 1   1         1   1     2   2       1   1         26
27 8       1         1                     1     1                                       1 1   1   1                       27
28 20     2   2     1       1 1   1       1         1 1               1               1   1     1 1       1       1     1 1 28
29 18         1     1     2           1 1 1       1         1       1 1   1                     1   2         2       1     29
30 12     1     1                 2   2     1     1     1       1                                     1           1         30
31 15                                         1 2 1     2   1 2         1 1               1   1             1       1       31
32 13         1         1                       1           1         1 1             1 1           2 1     1     1         32
33 10               1   1             1                       1   1               1     1 1   1         1                   33
34 12                           1                 1 1       1   1 1                 2   2   1               1               34
35 21       1 1             1 1       2 1   3             1 1           1         1       1     2 1   1               1   1 35
36 14     1       1                                       1       1 1   1   1 1   1       1           1       1     2       36
37 15         1           1             1 1         2 1                   1 1                   1       1 1 1 1     1       37
38 18     1                 1   1       2           2             1         1     1           1   1       1   1 1   2     1 38
39 16     1         1   1             1         1   1         1     1         2     1 1       1 1         1     1           39
40 12   1                                 1 1                     1 1   1     1 1       1 1 1         1                     40
41 24   1 2   1 2       1   1       1   1     1       1   1 1                       1         1   1   2   1 1           1 2 41
42 20     1     1   1     1     1     1 1   1 2                 2 1         1 1             1 1       1     1           1   42
43 15 1     1                             1     1                 1         1 2     1 1   1               1 1   1 1         43
44 17 1 1 1         1   1 2 1     2   1               2   1                                         2   1                   44
45 16   1       2                   1             1 1         1 1       3           1 1 1       1               1           45
46 15       1             1 1   1                     1           1     1 2 1               1           1             1 1 1 46
47 8                 1             1   1 1                       1               1                     1       1           47
48 20           2 1                     1 1     1           1       1       1     1 2   1   1   1 1     1     1 2           48
49 16     2 1     1   2     2   1         1   1 1                     1 1       1                                 1         49
50 18       1     1       1 1   1                 1                 1       2             1 1 1     1 1 1         2       1 50
51 18       1                     1               1   1   1 1 1 1         1 1 1 1     1     1       1         1     1 1     51
52 17   1 1       2   1         1 1         2 1           1   1                       1       2               1       1     52
53 14     1         1                                         1       1 1 1     1   1 1             1 1           1     1 1 53
54 16   1 1         2       1       2 1 1 1             1                       1 1     1                     1       1     54
55 23         1 1     1         1     1   2   1     1       1 2     1 1       1 2 1           1 1 2         1               55
56 20 1     2   1   1   2 1   1   2       1 1         1 1       1     1             1 1                         1           56
57 21             1 1     2       1             2         1   1         1 2       1 1 1           2     1         3         57
58 16                 1     2       1             1   1 1 1   1   1   2 1                             1   1             1   58
59 17       2 1       3       2 2                         1     1     1                                 1   1   2           59
60 21 1         1       1 1       1         1 1   1 1     1     1     1                   1 2     1 1       2     1     1   60
61 10 1       2         1     1         1                 1                             1       1                         1 61
62 13 1 1     1     1         1   2     1           1               1                 1             1   1                   62
63 13 1 1                 1 1           1 1                 1       1             1   1             1   1     1             63
64 18   2   1                   1     1     1       3 1     1             1       2                   1         1 1       1 64
65 13         1                 1     1 1               2       2               2                     1   1             1   65
66 21 1 1           1 1 1           1       1     1       1     1       1   1 1     1             1       1 1   1 1     2   66
67 24 1 1   1 1         1 1   1                 1 3     2 1       1           1 1   1     1       1   1   1           1   1 67
68 15           1       1 1             1         1   1     2       1   1 1         1                   1   1             1 68
69 13 1             1     1                 1       1     1       1 2       1     1                   1         1           69
70 7                           1               1             1 1   1                   1           1                       70
71 13                   1                 1         1         1     1   1                   1 1   1 1               1     2 71
72 15   1 1           1             2                 1   1         1 1   1 1                   1     1           1   1     72
73 11   1               1     1           1       1     2   2 1                             1                               73
74 15   1               1 1 1           1     1           1               1     1           1             2 1     1 1       74
75 15           1 1         1   1   1             1   1     1                         1   1 1     1 1           1 1         75
76 16   1 1   2       1               1 1     1                             1       1   1       1   1       1           1 1 76
77 11             1 1           1                 1                 1               1                 1     1   2 1         77
78 17 1                           1   1                 1   1 1 2 2       1       1     2   1           1         1         78
79 29 1   1 2         1   1       1   1       1 2 1   1 2 2 1         1   1           1             1   1   1   1     2 1 1 79
80 18   1     1   1     1         1 1       1 1               1       1 1     1         1 1     1 1   1             1       80
81 16                 1       3             1 1         1 1             1   1   1     1   2   1               1             81
82 15               1               1     1 1   1   2     1   2       1                 1                   1         1   1 82
83 12                       1         1   1     1             1           1 2               1                         1 2   83
84 20 1     3     1                 1 1 2 1     1       1   1             1     1       1     1   1         2               84
85 17   1         1   1 1   1           1     1                 1             3         1     2           2           1     85
86 12                 1     1       1       1                 1         1         1         3                     1       1 86
87 18 2 2       1             1   1       1         1 1 1                                       2     1 1 1   1     1       87
88 8             1                 1                           1           2         1 1                     1             88
89 16         1 1             1         1     1           1   1       1   1         1   1 1   1                       2 1   89
90 20         2 1 1           1                 1         1     2 1   1           2     1     1 1             1   1 1   1   90
91 13 1     2           1       2                       1   1       1                   1 1         1           1           91
92 18                       1   2     2 1     1 1 1               1         1   1               1     1 1     1     1 1     92
93 16     1   1                 2     1     1           1 1                     1           1   1 1 1   1 1         1       93
94 16   1                 1   1               1 1 1       1 1 1       1       2                     1 1   1           1     94
95 15   1       1 1 1   1                   1         1             1   1             1 1               1   1     1 1       95
96 13 1 1   1       1         1 1     1           1   1 1                                       1   1         1             96
97 15           1   1     1     1     1       2                           1           2           1 1 1         1     1     97
98 10                   1 1       1                               1 1 1           1 2                     1                 98
99 16             1               2                       1       1     1 1     1 3       1   1               1 1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
Ngày
/
Tháng