BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
Ngày
/
Tháng
00 18     1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     1               1       1           00
01 9                                   1   1           2         1 1       1                           1     1             01
02 15     1   2 1                         1             1 3 1         1               1         1 1         1               02
03 28 1     1         2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1 03
04 15 1             1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 1       1                   2 1     04
05 22 1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1   05
06 9 1 1       1       1                                           1 1 1                     1                       1     06
07 22   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2           07
08 19   1       1 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   08
09 14 1   1         1         1 1     1   1                                   1 1     2       1     2                       09
10 16         1     1   1   1                 1       1       1           1             3 1   1       1             1   1   10
11 8       1                       1                         1                           1           1 1       1   1       11
12 24 1       1 1   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1   12
13 12                 1     1                               1 1       2         2 1           1             1             1 13
14 13       1                   1 1       1     1                             1           1               1     1   1 3     14
15 20     2 1   1   1               1         1               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1       15
16 18   1       2   1       1                     1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1     16
17 6               1                   1       1           1                                 1                       1     17
18 10   1                 1         1 1                     1   1 1     1                                               1 1 18
19 22     1             1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1   19
20 13             1       1       1       1         1           1         1     1       1         1 1         1       1     20
21 12 1           1     1   1           1         1     1                     1 1                           1         1   1 21
22 13             1   1 1             1 1                             1         1   1     1       2   1                   1 22
23 20 1   1 1         1             2           1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         23
24 12       1         1     1 1                         1     1     1       2           1           1             1         24
25 11           1   1         1 1               1             1               1       1   1                             2   25
26 16     1 1     1 1               1 2       1             1         1           2       1         1         1     1       26
27 18   1   1     1   1           1         1     1                       1 2 1 1         1       1         2   2           27
28 15   1                           2         1 2   2         1                   1   1     1       1               1     1 28
29 16 1 1       2       1         1     1 1 1   1                 1     1           1             1         1     1         29
30 23 1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1     1                       1 2             1           30
31 14               1 1               1     1 1                 1 1     1                   3               1   1         1 31
32 18     1   2   1         1 2           1                 1   1   1 2   1       1 1                 1         1           32
33 17         1   1     1             1 1   1     1     1   2     1 1               2                     1 1     1         33
34 12         1   1           1                                         2   1                         1         2 1       2 34
35 14 1       1   1   1     1           1                 1 1                         1             2       1     1   1     35
36 20         1       1 1 1 2       2 1                 1     1       1   1     1 1   2   2       1                         36
37 19         1           1     1               1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1 37
38 14   1                     1   2       1 1       1 1   2 1 1                                 1                         1 38
39 13   1         1     1         1 1           1         1 1               1     1           1 1                       1   39
40 14 1                           1       2 1       1             1         1 1 1       1 2           1                     40
41 18           2       1 2                     1           1   2           1       2 1               1     1 2       1     41
42 12     1 1           1   1   1       1       1 1                     1                           1             1     1   42
43 12     2                   1       1                         1     1             2           1     1   1             1   43
44 13 1   1                     1                       1 1         1     2   1     1   1 1                             1   44
45 14   1   1 1 1                 1               1       1                   1                     2       1     1     2   45
46 12       1           1             1       1         1             1       1         1                 1     1     2     46
47 13     1 1           2               1                 2 1           1 1                   1         1                 1 47
48 18   1         1       1 1   1 1           1 1       1         1 1   1           1                   1 2     1         1 48
49 24       2         1 1 1   1   2     2           1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1           49
50 22   1   1     1             3   1         1 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2 50
51 15 1             1                 1   1           1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 51
52 16         1                                     1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2       52
53 20 1       1   1 1     1   1                   2     1   1   1                                 1   1 2               4 1 53
54 19 2 1   1 1 1       1     1 1               1   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   54
55 15 1         1           1               1     1         2                   1   2           1     1 1       1 1         55
56 18       1       1           2         1   1     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         56
57 14               1       1         1     1 1         1 1                 1     1         2               1         1   1 57
58 22 2   2                 1   1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1             58
59 29 1               2       1   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1 59
60 11 1       3                                       1                           1   1 1     2 1                           60
61 12           1   1     1             1       1 1                           1       1 1     1       1         1           61
62 10                         2                                     1         1             1     1           1     1   1 1 62
63 17       1   1         2 1 1   3     1 1                     1 1               1             1         1         1       63
64 16             1       2       2     1     1           1   1         1 1   1   1 2                                   1   64
65 20 1 1       1           1   1           1 1 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1   65
66 12             1                   1     1 2 1 1               1   2             1                     1                 66
67 17   1             1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1         67
68 19   2   2                                   1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1     68
69 8                     2                 1                                                         1 1 1   1   1         69
70 16             2 1   1                             1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2     70
71 14     2 1 1               1   1                                   1   1     1   1             1 1       1 1             71
72 12             1             1         1           1         1             2             1     1         1       1     1 72
73 16           1   1 1                   1             1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1   73
74 7         1     2     1 1                                   1                                               1           74
75 14   1                   1                     1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                 75
76 20   1 1     1   1 1       1 1             1 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1           76
77 16 1                   1                           1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1               77
78 17       1     1     2       1 1       1 1     1 1     1                     1           1 1               1       2     78
79 17   1     1                                   1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1 79
80 16   1                             1               1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1   80
81 25   1 1     1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       81
82 13                       1           1   1                     1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     82
83 12   1                                 1                     1         1 1   2     1                   1   1 1 1         83
84 14     2       2   1     1 1   1 1                                 1   1   1 1                                         1 84
85 18     1   1         1     1       1 1 1   1           1     2           1               1         1       1       1 1 1 85
86 17                         1     1 1   1       1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 86
87 14 1       1                 1             1 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1       87
88 16     1         1 2                 1 1 1 1           1   1 1   1   1           1                   1       1           88
89 14       1         1         1     1           1           1           1           1             1 1 1 1 1 1             89
90 15     1     1           1         1       1 2 1           1   1       1                   1           2         1       90
91 8                               1             1 1                                 1 1 1           1               1     91
92 13                 1       1   1     2 1 2                           1         2               1                       1 92
93 20     1       1     1   1   1   1             1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1     93
94 21   2       1                 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1     94
95 20         1     1   1       2               1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1             95
96 17       1 2     1       1                 1     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2         96
97 18 1 1       1 1     1           1         1   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1     97
98 19 1     1     1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   1   1           1     1             1                   98
99 22       1         1   1   2       2 1 1     1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
Ngày
/
Tháng