BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14 1   1   2                       1     1               1       1                 1 1   1 1               1         1   00
01 12       2         1 1       1                           1     1                                 1     2             2   01
02 16       1 3 1         1               1         1 1         1                   1                 2 1 1             1   02
03 24     1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1                     2         1     1       03
04 14                     1                 1       1                   2 1         1 1     1 2   1             2           04
05 16   1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       1 1 1             1                     05
06 9                   1 1 1                     1                       1                   1         2               1   06
07 22   1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2                 1     1   1 2   1     1           1   07
08 22 1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 1 1                 1 1 1   1     08
09 9                             1 1     2       1     2                                       1                 1         09
10 20     1       1           1             3 1   1       1             1   1       1   1 1     1     1   1   1   1       1 10
11 16             1                           1           1 1       1   1           1           2           1   1 1   2 1 1 11
12 19     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 1 1                     1   1 2   12
13 14           1 1       2         2 1           1             1             1   1                         1     1   1     13
14 16                             1           1               1     1   1 3               1 1   1 1     1         1   1 1   14
15 17             1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           1           1           1             1 15
16 19 1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1                   1         2 1         1     1 16
17 10           1                                 1                       1       2     1           1       2       1       17
18 9           1   1 1     1                                               1 1       1       1   1                         18
19 19         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1           1       1       1       2 1     1   19
20 18   1           1         1     1       1         1 1         1       1       1       1     1 1 1   2       1 1         20
21 15 1     1                     1 1                           1         1   1 1   1     2     1         2 1               21
22 12                     1         1   1     1       2   1                   1 1                   1         1     1       22
23 16   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1                             1           1 23
24 12       1     1     1       2           1           1             1         1           1                       2       24
25 9             1               1       1   1                             2       1 1       1                             25
26 12           1         1           2       1         1         1     1                 1 1         1           1         26
27 16 1                       1 2 1 1         1       1         2   2               1               1         1       1     27
28 17   2         1                   1   1     1       1               1     1 1       1   1 1 1     1         1 1         28
29 11                 1     1           1             1         1     1             1 1       1     1         1             29
30 15       3     1   1     1                       1 2             1             2       1         1             1         30
31 12               1 1     1                   3               1   1         1       1                               1   1 31
32 11           1   1   1 2   1       1 1                 1         1                 1                                     32
33 14 1     1   2     1 1               2                     1 1     1                                   1         1     1 33
34 14                       2   1                         1         2 1       2     1   1         1                       2 34
35 14         1 1                         1             2       1     1   1           2       1   1     1         1         35
36 21       1     1       1   1     1 1   2   2       1                               1 1 1   3   1 1             1   1     36
37 18     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1               1         1             37
38 14   1 1   2 1 1                                 1                         1 1           1                   1     1 1 1 38
39 15         1 1               1     1           1 1                       1       1     1             1 1 1         1   2 39
40 16   1             1         1 1 1       1 2           1                       2   1           1             1 1 1       40
41 16           1   2           1       2 1               1     1 2       1               1       1       1             1   41
42 12 1                     1                           1             1     1   1         1     1         1       1 1 1     42
43 12               1     1             2           1     1   1             1         1 1                     1 1           43
44 12       1 1         1     2   1     1   1 1                             1                                       1 1     44
45 14 1       1                   1                     2       1     1     2                   1   2 1     1               45
46 15       1             1       1         1                 1     1     2         1 1     1 1       2 1                   46
47 14         2 1           1 1                   1         1                 1 1         1     2       1 1                 47
48 12       1         1 1   1           1                   1 2     1         1                                 1     1     48
49 26   1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 2   1   1 1   1 1       1   1   49
50 16     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2                 1           2               50
51 19     1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   1           1         1   1       51
52 20   1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2             1       1               1         1 1 52
53 24 2     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1   1 1   1     1 2   1   1         1     53
54 16   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2   1         1               1     54
55 17 1         2                   1   2           1     1 1       1 1             1           1       2                 2 55
56 17   2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1         1     1 1                     56
57 14       1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 1                                 1     57
58 15 1 2 2           1       1       1     1         1 1         1                           1           1 1               58
59 27             2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1   1   1     1       1           59
60 11     1                           1   1 1     2 1                                 1                       1 1       1   60
61 10 1                           1       1 1     1       1         1                         1             1       1       61
62 20                   1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 1     2     2     1   1         62
63 12               1 1               1             1         1         1       1             1 1       1   1     1         63
64 14         1   1         1 1   1   1 2                                   1                   1 1             1 1     1   64
65 19   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1           1     2     1     2           65
66 10 1               1   2             1                     1                                 1 1           1     1       66
67 21 1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             1   1   1   3               1   1 1 1   67
68 20 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1               1       1   1     2     1         68
69 13                                                     1 1 1   1   1         1 1             1   1       1           2 1 69
70 16     1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1                   1         1     70
71 16                     1   1     1   1             1 1       1 1                   1               2 1           1 1   2 71
72 17     1         1             2             1     1         1       1     1         1 1       1   1   1       1 2       72
73 18       1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1           2 1       1           1     1       73
74 10               1                                               1             1       2   2           1             1 1 74
75 15 1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                                       2         1           75
76 18 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1                       1       1         1 1 1 1     1 76
77 24     1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2         1     1 1   1   1     1 1 1     77
78 16 1 1     1                     1           1 1               1       2     2       1                   2 1           1 78
79 21 1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1             1 1               1   1       2 79
80 15     1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1                       1                       80
81 25   1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2                           2   1     1 2 81
82 23                 1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1                   2 2 2 1 1   1 1     82
83 16               1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1               1 1     1         1 1     83
84 11                     1   1   1 1                                         1 2     1     1             1 1               84
85 16         1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   1     2 1         1                     85
86 15 1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1                                 1         86
87 16 1 1       1 1                   1 2                   1           1         1     1 1   1 1                   1   1   87
88 14         1   1 1   1   1           1                   1       1                 1 1         1                   2   1 88
89 18 1           1           1           1             1 1 1 1 1 1                   1       1       2   1   1 1       1   89
90 16 1           1   1       1                   1           2         1           3 1           1   1       1 1           90
91 12 1 1                                 1 1 1           1               1     1           1     1                 1 1     91
92 14                       1         2               1                       1         1   2           1 2   2 1           92
93 20 1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1             1   1     1   1         1 1         93
94 19   1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1                           1             1       94
95 18   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                                 1 1 1             1     95
96 14   1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2               1                   1             1   96
97 18 1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         1               2         2 1         1 97
98 17   1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1         1 1           1 1 1           2   98
99 18   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         1         1 1 1       1         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
Ngày
/
Tháng