BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16 1     1     1   1                     1 1 1     1     1 1 1       1           1 1           1               1         00
01 11                       1 1         1         2         1     1     1                               1         1 1       01
02 21 1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1             1   1   1         1         2           1     1   1     1       02
03 19       1     1       1     1 1 1                     1   1       1 1 1   1   2         1             2 1           1   03
04 12               1     1   1   1                         1   1                         1               2   1     1   1   04
05 19 1     1         1 2         1   1           1           1           1 2               1     1     1 2 1           1   05
06 10                   1                     1 1   1   1                         1                                   2 1 1 06
07 13         1               1                           1         1     1 1                                 1   1 1 3   1 07
08 9     1           1               1         1     1                     1             1               1               1 08
09 16   1       1 1           1   1 1             1   1 1     1   1   1 1                         1   1                 1   09
10 19     1       2 1         1         1   1                     1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 1         10
11 22 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1     1       1                     11
12 18     1 1 1     1   1           1 1   1         1         1       1     2         1     1               1   1       1   12
13 19   2     1     1         1   1               1     1 1                     2   1     1         1   1 1   1 1   1       13
14 15   1           1     1       1         1   1     1               3   1               1 2                   1           14
15 17 1       1 1               2   3                     1   1                 1             1   1 2           1 1         15
16 22   1       1       1     2 1 2         1   2 1       3                     1     1     1     1                 1 1   1 16
17 14         1     1     1 1     1                 1   2           1         1   1 1         1       1                     17
18 10                       1           1                   1       1               1 1           1           1   1       1 18
19 18     2   1   1 1             1 1 1   1 1                     1                 1       2   1                   2 1     19
20 14               2   1           1   1 1 2                     1           1 1                   1   1         1         20
21 18     1                 1         2   1   1     1           1   1         2     1   1         1 1 1 1               1   21
22 11       1 1                                   1                 1     1           1         1       1         1   2     22
23 12         1     1                 2     1       1 1 1                                 1               1           1 1   23
24 10               1                       2   1                                       1 1             1     1   1   1     24
25 14       1         1     1   1 1                 1       1                   1       2           1           1     2     25
26 20           2         1       2     1     1   1       1     1 1           1 2     1 1               1     1       2     26
27 11     1 1 1                 1 1         1         1 1               1                               1                 1 27
28 12 1       1 1                                     1         1           1         1             1       1 1 1         1 28
29 20   1 2               1               1       3   1 1         1             1 1     2       1     1     1           1 1 29
30 21       2     2     2 1         1         1       1           2   1 1 1     1           1         1       2         1   30
31 11           1                       1       1   2               1 1         1         1           1             1       31
32 11     1   1 1   1 1                 1 1         1                   1                                 1         1       32
33 25 1     1   3   1                     2 2 1               1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1           33
34 9       1                 1                       1     1 1       1           1     1   1                               34
35 15   1   1         1     1     1     1       1               1   1   1       1             1     1               1   1   35
36 15 1 1             1     1       1   1   1 1               1         1       2 1                   1     1               36
37 16 1               1   1             2   1 1   1         2 1 1           1 1     1         1                             37
38 19 1         1 2 1   1   1 1   1 1                     1   1   1   1                   1     1             1   1       1 38
39 16                 1             1         1   1   2   1       1   1   1 1 1   1           1                     1     1 39
40 20 1   1     1         2   1       1   2 1       1                             1 1   1         1     1       2     1 1   40
41 17 1     1     1     1 1         1   1           1       1       1       1   1     1 1 1                 1       1       41
42 21             1   1   2   1   1     2     1 1         1 1 1       1     1 1                   1   1       1   1   1     42
43 17     1             1       1     1   1                 1   2     1   1 1   2   1           1     1       1             43
44 10         1                     1               1     1         1   2                       1                 1     1   44
45 15 1   1               1           1               1           1             2   1   2     1   1       1               1 45
46 8   1 1       1                           1                                           1 1               1         1     46
47 13   1 1         1     1           1                     1 1                   1   1     1   2                 1         47
48 22 1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 1               1 1 1   1     1           1     1                   1 48
49 20     1             1 2     1     1                 2       1 1                       1     2     2   1   1 2     1     49
50 17                       1     1                 1 1     2 1   1 1   1     1         1 1   2                   1       1 50
51 17                       1   1       1 1                         1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1     1   1   51
52 8           1                         1       1 1       1                     1           1           1                 52
53 21     1               1 3   1   1 1               1 1     1 1     1         1     1   1 1 1             1     1     1   53
54 16   1         1   1         1     1   1             1         1                   1   1     1       1         1     2 1 54
55 16 1           2                                       2   1 2         1   1   1 1           1     1             1   1   55
56 10           1       1 1 1                     1 1                 1   1                               1 1               56
57 13             1 1 1     1   1               1                   1               1         2       1           1   1     57
58 23   1   1       1   1     1 1     1       2 1     1     1               1     1       1           1   1 1 1 1     1 2   58
59 22   1   1                 1           1   1       1           2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   1   1 1   59
60 17   1               1   1     1               1 1         2   1 1 1   1       1     1     1                     1   1   60
61 20 2               1         1       1 1       1   1     2   1     2   1 1             1     1             1   1 1       61
62 18   1                       1 2 1               1   1 1             1 1       2         1   1 2   1 1                   62
63 15           1   1     1             1                           2 1     1 2             1       2       1         1     63
64 23       1   1       1 1   1 1               1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2       1       64
65 14           1   1               1               1           1           1         1 1 1   1 1   1                   1 1 65
66 8                     1                   2         1         1   1             1             1                         66
67 14 1   1             1           1   2       1 1               1   1                           1         1   1         1 67
68 23 1     1         1 2             2     1   1               1         1 1 1 1   2           1 2         1   1         2 68
69 7   2       1     1                 1                                                     1                 1           69
70 17 2                     1   3   1         1   1     1                         1         1         1 1   1   1   1       70
71 13   2 1         1   1 1           1       1     1   1       1                               1         1                 71
72 14   1       1     1     1   1                     1                       2 1 2   1                   1   1             72
73 12             1                                                       2 1   1 1 2         1                     2 1     73
74 19             1 1       1           1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1         1 1   1                   74
75 16 1               1             1 1       1   1 1     1             1 1       1           1       1   1     1         1 75
76 15   1   1 1               1   1   1           1                         1                 1   1   1       1 1 1       1 76
77 19     1 1                                         1       1     4   2     1           2     1   2   1           1   1   77
78 12   1         1 2   1                               1         1 2                                 1           2         78
79 18       1         1         1           1           2 1       1 1   1             1 2 1         1                 2   1 79
80 11 1   1   1               1                                         1               1   1   1               1   1     1 80
81 17 2   1   1       1     1     1             1       1   1                 1                 1       2   1 1           1 81
82 18       1     1 1         2   1       1     1           1       1               2       2 1     1           1   1       82
83 15             1         1 1           1     1   1     1   1   1                       1 1       1 1   1               1 83
84 15           1     1             2                 1                 1 1 1   1   2             1     1   1   1           84
85 15   1     1 2     1       1                           1 1   1           1 1           1   1   1               1         85
86 16   1   2 1   1         1           1 1     2       1       1               1                 1       1   1             86
87 17             1 2           1       1 1                   1 1 1   1   1                 1       1       1   1 1     1   87
88 21   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1         1     1           1 2   1 1 1             1   1       1           88
89 11     1                         1       1 1     1                                 1             1   1   1   1     1     89
90 11             1   1 1       1   1       2           1     1         1             1                                     90
91 21 1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   1           1 1 1               91
92 15       1 1   1   2               1   1       1     1                             1               1   1   1 1   1       92
93 17                               1   1 1 2           1     1     1   2                 1   1   2 1     1         1       93
94 21                         1     1     1   1           2 1 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1           2 94
95 18   1     1           1   1   1           1 1 1   1 1       1 1     1     1       1             1 1         1           95
96 18     1         1   1       1 1             1 1   2   1     1 1   2           1 1       1   1                           96
97 23     1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1     1 1   1                     1   1     2 1       1       1     1 1 97
98 19         3             1       1         1         1                 1 1     1     1 2 1 1     1 1             1   1   98
99 14 1 1       1       1       1       1                   1     1                     1     1     1       1     2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
Ngày
/
Tháng