BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/11/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng
00 16       1             2       2           1   1           2     1 1           1         1           1         1   1     00
01 8                             1     1           1               1                     1               1   1   1         01
02 10               1   1   1   1                                             1       1         1       1 1     1           02
03 15   1 1                 2 1     2               1             1     1   1           1     1         2                   03
04 10 1                         2                 1   1         1           1           1           1       1               04
05 13   1                         1 1 1           1 1 1                             2                 1 1     1 1           05
06 8                               1                               2   2 1       1                             1           06
07 11   1   1                                     1       1               1                 1   1 1 1 1               1     07
08 10 1   1 1   1                           1   1           1         1                 1                               1   08
09 13                                   1           1 1 1             1 1     1     1             2     1 1               1 09
10 9                             1   1 1                   1       1         1 1                     1             1       10
11 9     1                         1     1                         1     1     1       1                             1   1 11
12 10       1     1   1           1   1       1                             2                 1                   1         12
13 9             1                         1 1                   1           1             1               1     1     1   13
14 8       1             1 1 1       1               1   1                                     1                           14
15 8                   1           1   1     1               1                 1                     1             1       15
16 11                             1           1   1     1       1   1     1 1                         1                 1 1 16
17 13   1   1             1     1                   1 1   1               1   1         1 1   1     1                       17
18 7 1     1               1                         1                                         1 1                 1       18
19 11         1                   1 1       1   1                 1                     1 1     1   1                 1     19
20 10           1                                       1 1 1               1     1     1           1   1               1   20
21 8       1 1                         1   1     1           1       1                             1                       21
22 9   1 1     1       1                                 1                     1     1   1                   1             22
23 12         1         1   1               2           1   1                             1 1                 1   1   1     23
24 12         1       2       1 1                                         1   1                 1   1   1       1   1       24
25 12                 1       1         1                     2       1           1       1     1 1                 1     1 25
26 9 1               1                   1         1 1                                   1       1       1         1       26
27 9               1                   1 1                 1           1       1       1                   1 1             27
28 8   1         1       1                   1     1                   1       1                                     1     28
29 12 1       1 1       1   1                                               1             2       1     1 1   1             29
30 11     1       1                     1                 1     2     1 2   2                                               30
31 10 1         1   2           1                                   2     1       1 1                                       31
32 13   1                                 1           2                           1           1   1 1           1 1   1 1 1 32
33 15 1   2         1 1 1       1   1     1                       1     1       1     1           1                 1       33
34 7       1     1   1             1 1           1                         1                                               34
35 11 2 1 1     1 1       1                                 1                   1     1       1                             35
36 9           1                                           2           1 1         1       1                   1     1     36
37 13   1     1   1                                     1       1 1   1               2       1   1                 1 1     37
38 9   1       1           1   1                   1                             1         1       1                 1     38
39 11               1   1       2               1         1                       1 1 1     1     1                         39
40 6       1 2         1                                         1                                 1                       40
41 12     1   1   1               3     1                               1   1           1 1     1                           41
42 10                                           1               1     1           1             1       1     1   1       2 42
43 14       1               1 1       1       1   1       1 1   1 1             1             1                   2         43
44 13               1       1 1   1     1         1     1     1 1                 1             1   1                 1     44
45 18         1           1   1     1       1 1       1     1                 1     1   1     1   2     1 1         1   1   45
46 12                     1   1 1   1       1 1           2                                         1           1   1   1   46
47 9       1       1                                   1             1     1         2                     1       1       47
48 6                         1                     1         1                 1     1                 1                   48
49 10         1                   1                     1 1                   1     1           1     1     1   1           49
50 22   1   1     2       1 1   2   1 2                   1               1       1           2     1   1 1 1   1 1         50
51 13     1     1                         1         1   1     1 2 1                   1           1         1           1   51
52 15 1                                 1             1 1 3   1                             1         3           1       2 52
53 12                     1 1     1   1     1     1                   1   1                                   3           1 53
54 7             1             1                           1       1         1                             1 1             54
55 8     1           2         1         1       1                             1   1                                       55
56 20                   1     1 1     1 1     2     2     1         1     1   2 1       2 1           1     1               56
57 10                   1     1   1               1         1           1     1     1     1     1                           57
58 8         1 1 1                           1             1       1                 1                             1       58
59 18               1         1   1     1 1                   1           1 1 1         1       1     1     2   1 1     1 1 59
60 5                                         1           1       1       1                                             1   60
61 11     1     1     1       1 1       1                                                       1         1       2     1   61
62 12   1                             2     1   2       1                                   1                   1     2   1 62
63 13   1             1     1               1 1         1     1         1       1                     1   1 1         1     63
64 12           1         2 1       1                 1 1             1               1   1               1               1 64
65 4                                                                                             1         1   1   1       65
66 11 1     1     1           1           1     1   1                     1                           1     1     1         66
67 7       1           1                                               1       1   1     1 1                               67
68 14       1       2   1 2       1                   1                 1   1 1     1                             1   1     68
69 7         1   1                         1   1                                 1     1                       1           69
70 16   1 1     1       1     1       1     1 1   1           1       1 1                           1     1             1 1 70
71 14 1             2 1   1           1     1   1             1                 1             2           1       1         71
72 11           1 1                 1                 1   1     2   1     1             2                                   72
73 10                       1     1             2 1                       1     1           1         1       1             73
74 7         1     1 1       1                                     1                     1 1                               74
75 9                                       1       1   1             1           2           1               1         1   75
76 12 1 1     1 1   1       1       1 1   1                       1                                   1   1                 76
77 13 1         1     2             1     1     1 1           1             1       1             1 1                       77
78 7                                               1 1               1                     1       1           1       1   78
79 9                   1                   1     1           1           1     1           1   1                         1 79
80 8   1                           1                           1 2                                     1   2               80
81 11                   1 1                                 1         1     1       1       2             1           1 1   81
82 6                 2               1                                         1                   1                 1     82
83 5         1                                 1                   1 1                           1                         83
84 9       2                             1                 1           1         1           1               1           1 84
85 8                 1                   1     1                 1   1                                 1     2             85
86 11 1                     1             1   1 1                             2   1   1         1           1               86
87 18     2       1 2                 1   1       1 1   1       2   1               1                           1   2 1     87
88 13     1   1         1                 1         1                               1         2       1   1   1 1       1   88
89 11                   1               1       1       1     1       1             1       1       1 1 1                   89
90 6           1           1               1                     1 1                 1                                     90
91 5   1                                       1   1                         1                                         1   91
92 9               1                                 1     2                         1   1     1         1         1       92
93 13 1   1                             1 2           1           1                       1 1 1   1                 1     1 93
94 10 1           1                 1                             2                           1         1 1 1   1           94
95 9                         1 1           1 1 1       1         1         1       1                                       95
96 10                         1         1     1                 1         1   1       1   1                     1         1 96
97 10                     1           1               1       1 2                       1       1     1   1                 97
98 10 1   1     1                       1                   1       1             1   1                           1 1       98
99 14   1     1   1     1 1                       1     1               1   1     1     1               1     1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
Ngày
/
Tháng