BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9     1           1         1   1                                               1       1       1                     2 00
01 8   1               1   1   1                     1                       1                                     1 1     01
02 9         1       1 1     1             1                 1           1         1         1                             02
03 12 1     1         2                           1               1 1             1         1 1       1     1               03
04 8 1           1       1                           1       1   1                     1               1                   04
05 9               1 1     1 1               1                 1                             1   1             1           05
06 8                         1                     1 1         1   1       1                         2                     06
07 12     1   1 1 1 1               1                                 1 1       1                   1         1         1   07
08 7 1                               1           1         1                                         1       1           1 08
09 14           2     1 1               1   1               1 1   1                           1 2                       2   09
10 5               1             1           1                                                 1               1           10
11 10 1                             1   1       1   1           1                       1       1         1 1               11
12 14       1                   1           1 1           1       2 1       1         1       1             1           1 1 12
13 11     1               1     1     1   2                   1       1       1 1                                     1     13
14 18         1                           1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1       14
15 7               1             1                       1   1 1 1                                                 1       15
16 12               1                 1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1             16
17 17 1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1           17
18 9         1 1                 1                 1           1                 1   1 1           1                       18
19 8 1 1     1   1                 1             1           1                             1                               19
20 11 1           1   1               1       1                                                 2 1   1 1         1         20
21 9             1                             1     2                                 1           1 1               1 1   21
22 7   1                   1                                     1       1     1               1             1             22
23 16   1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   1         23
24 13         1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1           24
25 12   1     1 1                 1     1           1                     1 1               1             1           1 1   25
26 6   1       1       1         1                                                             1           1               26
27 10 1                   1 1               1                       1 1     1                             1   2             27
28 12                               1         1         1                             2     1       1   2         1   2     28
29 12   2       1     1 1   1                   1           1     1   1                       1                 1           29
30 3                                             1                                                 1             1         30
31 7                                                     1     1           1               1     1       1         1       31
32 16       1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1                 1 32
33 8           1                 1         1                       1         1   1                           1 1           33
34 11                                     1     1                       1                 2     1         1 1     1     1 1 34
35 9       1                                     1         1       1 1   1   1   1                                     1   35
36 13     1                   1     1               1       1 1   1           1 1       1             1             1   1   36
37 8       1   1                 1 1           2                                                         1             1   37
38 13     1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1               1                       2       38
39 7     1     1                                               1               1 1       1       1                         39
40 12             1                                 1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                         40
41 9 1 1     1                             1 1               1             1                         1     1               41
42 16         1       1     1   1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1             1 42
43 12       1                   2             1     1 1             1     1       1                     1           1   1   43
44 15         1   1                 1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1                 44
45 12 1     1   2     1 1         1   1                                     1                                         2   1 45
46 10             1           1   1   1           1                                         1           1 1     1 1         46
47 5                     1       1                   1     1                                           1                   47
48 8                 1                                                             2 1             1 1     1             1 48
49 13         1     1     1   1                   1 1                   1     1       1           1         1         1   1 49
50 14       2     1   1 1 1   1 1                       2 1                       1                         1       1       50
51 8           1         1           1                     1     1                             1     1                 1   51
52 9     1         3           1       2     1   1                                                                         52
53 16                       3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1           53
54 10                     1 1             1           1       1     1           1       1         1             1           54
55 8                                               1                   1     1 2                   1   1           1       55
56 11 2 1           1     1                 1                           1     1 1           1           1                   56
57 7   1     1                                       2 1             1                                                 1   57
58 10                             1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                                   58
59 17 1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1                   1         59
60 6                                 1                               1       1           1           1         1           60
61 15         1         1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     1   61
62 14     1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                               62
63 17               1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1         63
64 12   1               1               1 1 1   1   1                                   1     1           1         1     1 64
65 15           1         1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1       65
66 16               1     1     1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     1   66
67 8   1 1                               1 1                       1       1                           1               1   67
68 8                           1   1       1                           2                     1                       1 1   68
69 16 1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2           69
70 9             1     1             1 1                 2                 1           1                             1     70
71 11       2           1       1                   1             1             1         1         1       1         1     71
72 6 2                                                                         1                 1                       2 72
73 10     1         1       1                     1           1                             1     2     1 1                 73
74 8   1 1                                           1 1     1 1       1                               1                   74
75 14       1               1         1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1       75
76 9               1   1                 1     1 1                         1         1           1             1           76
77 6           1 1                                               1         1                     1         1               77
78 10     1       1           1       1                   1           1         1     1           1                 1       78
79 13     1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                                   79
80 8                 1   2                                               1         1 1                   1               1 80
81 13     2             1           1 1                   2 1     1     1           1                       1         1     81
82 9             1                 1                         1       1           1       1   1                   1   1     82
83 10           1                           1                             1         1   2       2                 1 1       83
84 12       1               1           1         1     1 2       1   1             1             1       1                 84
85 11                 1     2                     1             1   1   1     1                     1     1 1               85
86 10         1           1                                       1                   1           1 1         1 2   1       86
87 17                         1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1         87
88 10       2       1   1   1 1       1                               1                                       1     1       88
89 14     1       1 1 1                             1           1         1           2   2                 2             1 89
90 13                                       1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1       90
91 9                                 1   2   1                       1         1   1               1             1         91
92 5   1     1         1         1                                                                                   1     92
93 16   1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2                   1               1   1       2 93
94 9       1         1 1 1   1                     1                                           1       1         1         94
95 6                                     2                             1                                             1 1 1 95
96 9   1                     1         1                 1                               1   1       1   1           1     96
97 8 1       1     1   1                                           1           1             1                       1     97
98 8                           1 1           1         1                   1     1 1                         1             98
99 10 1               1     1         1         2           1                     1                 1           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
Ngày
/
Tháng