BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13       1           1     1                 1             2   1             1                         1 3 1             00
01 10   2                           1 1 1                 1           1                       1                       1   1 01
02 11         1   1               1                 1       1   1     1   1           1           1     1                   02
03 10   1 1         1       1 1                 1   2                                 1                                   1 03
04 6                 1         1       1                         1                         1 1                             04
05 11                                                           1   1         1       2       1       2 1       1         1 05
06 9                       1             1   1     1 1       1                                 2           1               06
07 8 1       1         1     1                                                           1                 1     2         07
08 7     1             1             1         1                   1                                             1 1       08
09 11                     1 1           1 1       1       1       1               1     1             1               1     09
10 11       1 1         1   1               1     1 1           1         1 1                     1                         10
11 12 1             1       1                     1         1 1             1   1             1 2                 1         11
12 9           2                                       1                       1     2                         1   1 1     12
13 11 1   1 1       1     1         1 1                   1                     1           1                       1       13
14 13     1             3       2                                 1     1           2           1 1                     1   14
15 16                         1 2 1   1                 1         2             1     1   2 1 1   1       1                 15
16 14           1                 1   1   1     1                     1   1       1     1   1         1               2 1   16
17 15   1           2         1   1     1   1               1   1                         2         1         1   1       1 17
18 11           2                 1 1             1                   1   1             1 1             1         1         18
19 11                     1                       1           1       1       1 1             2       2   1                 19
20 11   1   1               1   1   1           1                             1               1           1   1       1     20
21 12       1     1     1   1     1                                         1 1     1                 1     1 1           1 21
22 10         1       1 1     2         1           1                         1   1     1                                   22
23 8                             1             1     1 1                 1           1         1                 1         23
24 10     1       1           1                 1 1                   1     1       1               1                     1 24
25 10 1 1                                                                     1   1     1 1 1   1               1 1         25
26 7       1   1       1 1         1                                                       1                           1   26
27 6 1 1                                                               1           1             1                   1     27
28 17   1 1         2             2         1 1       1 1       1         1             2 1                             1 1 28
29 10   1             1                   1 1 1     1         1     1     1           1                                     29
30 10     1       1       1   1 1           1               1 1       1                               1                     30
31 7     1             1                 1                       1             1 1                     1                   31
32 8       1   1                   1                           1 1                                         1         1 1   32
33 10           1         1       1 1   1           1                               1 1         1         1                 33
34 8                           1     1         1                             1               1 2         1                 34
35 12       1 1   1     1   1         1       1                 1   1       1               1                     1         35
36 13 1       1                       1         1   1 1   1           1   1       1   1   1                     1           36
37 11   1                               1 1                           1         1 1     1           1 1       1   1         37
38 14     1     1         1   1             1       1           1     1 1 1                             1 1 1           1   38
39 12 1           1       1 1               1     1       1           1                       1   1         1 1             39
40 10   1   1       1   1                                 1                       1     1 1   1                 1           40
41 8       1                             1   1       1   1         1                   1                         1         41
42 12                     1                 1     1         1                     1               1 2     1 1     1 1       42
43 4                                                   1   1   1                           1                               43
44 8             1                 1 1                 1                 1   1             1             1                 44
45 13       1       1             1   1   1             1         1     1   1                         1   1     1   1       45
46 18   1                 1 1         1 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1       46
47 8 2           1   1                               1           1                                         1             1 47
48 11                       1                 1       1     1   1   1                             1 1           1       2   48
49 8     1 1     1 1                                               1   1             1                             1       49
50 3                       1                           1 1                                                                 50
51 6                                                                         1           2       1               1   1     51
52 11                 1         1 1     1     2         1       1     1 1                                           1       52
53 15     1       1   1                       1 1       1   1                   1                   2   2   1 1       1     53
54 11                     2               1   1           1               1 1 1             1                   1   1       54
55 8 1 1     1                                 1           2                 1   1                                         55
56 12                 1                     1                               1                 1 1           1   2 1   1 1 1 56
57 12             1 2                 1                 1 1             1       1           2           1             1     57
58 7     1                 1                     1         1   2                 1                                         58
59 11             1                 1               1     1                   1 1   1         1   1                   1   1 59
60 12     1                               1   1                             1       1       1 1     1     1         1 1   1 60
61 15                             1                   1 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1   61
62 14   1   1 3                 1   1       1     1                       1           1                 1 1         1       62
63 8   1             1                   1     1 1                               1                 1               1       63
64 11                 1       2 1               1               1 1 1       2         1                                     64
65 9                       1                           1 1                 2                       1     1         1     1 65
66 5 1                                                         1                 1 1                   1                   66
67 14     2         1 1       1                             1 2     1   1                       1           1 1 1           67
68 11 1 1     1                                 1   1       1     1 1                     1       1     1                   68
69 10     1         1     1           1     1   1 1                                                             1   1   1   69
70 9         1 1                             1                 1       1     2         1                       1           70
71 9         1       1               1             1                           1 1       1           1             1       71
72 13       1     1                 1     1 1   1     2       1       1                   1                   1           1 72
73 14 2     1                               1         1 1         2 1   1                             1       1   1       1 73
74 9           1       1       1   1               1       1               1   1                           1               74
75 7               1   1 1                                       1             1                       1         1         75
76 7         1                                   1       1               1                         1       1 1             76
77 8     1 1 1 1                             1                 1           1 1                                             77
78 7                     1                           1         1     1 1           1                     1                 78
79 14           1               1   2 1 1           1 1       1               1       2                       1           1 79
80 10             1     1               1   1                         1                     1           1   1         1   1 80
81 15                         1     2 1   1           1             1         1 1     1               2 1     1         1   81
82 15           1   1         1 1     1   1                               1   1     1           1 2 1 1           1         82
83 11   1     1   2       1                       2                     1       1                             1         1   83
84 12 1             1                     1         1 1 1     1           1     1   1   1 1                                 84
85 12                 1       1               1                         1           3   1       1     1             1   1   85
86 8                 2                 1   2 1                     1 1                                                     86
87 11           2         1       1 1   1                         1       1             1   2                               87
88 17 1                 1       1 1       1 1   1 1           2     1   1         1       1 1 1 1                           88
89 9                       1   1                 1     1                 1         1             1     1                 1 89
90 7                           1                         1             2                                         1     1 1 90
91 12         1         1   1                               1     1   1 1                     1 1   1   1     1             91
92 15       1   1     2   1       1             1   1 1       1     1               1   1                     1         1   92
93 15             2   2     1 1         1             1       1         1               1 1 1         1   1                 93
94 11   1                                             1               1           1           1     2     1     2   1       94
95 11                       1       1   1   1     1     1 1                                     1 1       1           1     95
96 9       1                 1   1       1                 1                           1       1               1   1       96
97 12 1                         1 1           1               1             1           1                   1 1 1     1 1   97
98 12 1                               1 1                     1     2       1         1                 2             1 1   98
99 11     1   1 1   1                   2     1           1                       1           1   1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng