BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9       1                 1           1     1                 1             2   1             1                         00
01 12   1   1 1   1       2                           1 1 1                 1           1                       1           01
02 11                           1   1               1                 1       1   1     1   1           1           1     1 02
03 10 1                   1 1         1       1 1                 1   2                                 1                   03
04 8   1     1                         1         1       1                         1                         1 1           04
05 10             1                                                               1   1         1       2       1       2 1 05
06 10         1     1                         1             1   1     1 1       1                                 2         06
07 6         1         1       1         1     1                                                           1               07
08 6   1                   1             1             1         1                   1                                     08
09 13       1 1   1                         1 1           1 1       1       1       1               1     1             1   09
10 12       1                 1 1         1   1               1     1 1           1         1 1                     1       10
11 12               1   1             1       1                     1         1 1             1   1             1 2         11
12 7               1             2                                       1                       1     2                   12
13 11           1       1   1 1       1     1         1 1                   1                     1           1             13
14 15             1 1 1     1             3       2                                 1     1           2           1 1       14
15 18   1     2                                 1 2 1   1                 1         2             1     1   2 1 1   1       15
16 12               1             1                 1   1   1     1                     1   1       1     1   1         1   16
17 13     1               1           2         1   1     1   1               1   1                         2         1     17
18 10                             2                 1 1             1                   1   1             1 1             1 18
19 13 1   1   1                             1                       1           1       1       1 1             2       2   19
20 10   1             1   1   1               1   1   1           1                             1               1           20
21 10 1                       1     1     1   1     1                                         1 1     1                 1   21
22 11             1             1       1 1     2         1           1                         1   1     1                 22
23 7                                               1             1     1 1                 1           1         1         23
24 9                       1       1           1                 1 1                   1     1       1               1     24
25 9               1   1 1                                                                     1   1     1 1 1   1         25
26 7             1           1   1       1 1         1                                                       1             26
27 5                   1 1                                                               1           1             1       27
28 15                     1 1         2             2         1 1       1 1       1         1             2 1               28
29 13         1 1     1   1             1                   1 1 1     1         1     1     1           1                   29
30 11             1         1       1       1   1 1           1               1 1       1                               1   30
31 9           1   1       1             1                 1                       1             1 1                     1 31
32 8   1 1       1           1   1                   1                           1 1                                       32
33 11               1 1           1         1       1 1   1           1                               1 1         1         33
34 13 2   1   1   1 1                             1     1         1                             1               1 2         34
35 13 1 1                     1 1   1     1   1         1       1                 1   1       1               1             35
36 15       1 1       1 1       1                       1         1   1 1   1           1   1       1   1   1               36
37 10             1       1                               1 1                           1         1 1     1           1 1   37
38 11                       1     1         1   1             1       1           1     1 1 1                             1 38
39 11 1                 1           1       1 1               1     1       1           1                       1   1       39
40 11 1       1           1   1       1   1                                 1                       1     1 1   1           40
41 8 1                       1                             1   1       1   1         1                   1                 41
42 11       1     2                         1                 1     1         1                     1               1 2     42
43 5       1                                                             1   1   1                           1             43
44 10           3                   1                 1 1                 1                 1   1             1             44
45 13 1   1     1             1       1             1   1   1             1         1     1   1                         1   45
46 19   1           1     1                 1 1         1 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1   46
47 8       2           2           1   1                               1           1                                       47
48 9   1                                     1                 1       1     1   1   1                             1 1     48
49 10   2 1                 1 1     1 1                                               1   1             1                   49
50 3                                         1                           1 1                                               50
51 5                 1                                                                         1           2       1       51
52 14     2         1 1                 1         1 1     1     2         1       1     1 1                                 52
53 12                       1       1   1                       1 1       1   1                   1                   2   2 53
54 11   2                                   2               1   1           1               1 1 1             1             54
55 10         2         1 1     1                                 1           2                 1   1                       55
56 6           1                       1                     1                               1                 1 1         56
57 13     1         1               1 2                 1                 1 1             1       1           2           1 57
58 8     1                 1                 1                     1         1   2                 1                       58
59 9                               1                 1               1     1                   1 1   1         1   1       59
60 9       1               1                               1   1                             1       1       1 1     1     60
61 11                                               1                   1 2 1 1                   1 1 1             1 1     61
62 14         1       1   1   1 3                 1   1       1     1                       1           1                 1 62
63 7                     1             1                   1     1 1                               1                 1     63
64 13         1   1                     1       2 1               1               1 1 1       2         1                   64
65 10     1     1     2                       1                           1 1                 2                       1     65
66 7           2       1                                                         1                 1 1                   1 66
67 12   1                   2         1 1       1                             1 2     1   1                       1         67
68 14     1     1   1   1 1     1                                 1   1       1     1 1                     1       1     1 68
69 7                       1         1     1           1     1   1 1                                                       69
70 10     1 1                   1 1                             1                 1       1     2         1                 70
71 10               1 1         1       1               1             1                           1 1       1           1   71
72 12                 1       1     1                 1     1 1   1     2       1       1                   1               72
73 11                   2     1                               1         1 1         2 1   1                             1   73
74 10 1   1                       1       1       1   1               1       1               1   1                         74
75 11 1 1   2         1               1   1 1                                       1             1                       1 75
76 6               1           1                                   1       1               1                         1     76
77 11     1       1   1     1 1 1 1                             1                 1           1 1                           77
78 6                                       1                           1         1     1 1           1                     78
79 14 1   1                       1               1   2 1 1           1 1       1               1       2                   79
80 9   1       1                   1     1               1   1                         1                     1           1 80
81 15 2                                         1     2 1   1           1             1         1 1     1               2 1 81
82 17   1             2           1   1         1 1     1   1                               1   1     1           1 2 1 1   82
83 10             1       1     1   2       1                       2                     1       1                         83
84 13       1           1             1                     1         1 1 1     1           1     1   1   1 1               84
85 10                                   1       1               1                         1           3   1       1     1   85
86 8                                   2                 1   2 1                     1 1                                   86
87 12         1                   2         1       1 1   1                         1       1             1   2             87
88 21     1   1     2   1                 1       1 1       1 1   1 1           2     1   1         1       1 1 1 1         88
89 10       1         1                       1   1                 1     1                 1         1             1     1 89
90 9       1   2 1   1                           1                         1             2                                 90
91 13           1 1             1         1   1                               1     1   1 1                     1 1   1   1 91
92 14       1                 1   1     2   1       1             1   1 1       1     1               1   1                 92
93 16 1             1               2   2     1 1         1             1       1         1               1 1 1         1   93
94 7                     1                                             1               1           1           1     2     94
95 11 1     1                                 1       1   1   1     1     1 1                                     1 1       95
96 8           1             1                 1   1       1                 1                           1       1         96
97 8 1                 1                         1 1           1               1             1           1                 97
98 13   1       1 1     1                               1 1                     1     2       1         1                 2 98
99 12     1                 1   1 1   1                   2     1           1                       1           1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng