BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng
00 15 1     1                 1             2   1             1                         1 3 1             1 1 1             00
01 9             1 1 1                 1           1                       1                       1   1     1             01
02 10           1                 1       1   1     1   1           1           1     1                           1         02
03 9     1 1                 1   2                                 1                                   1               1 1 03
04 7         1       1                         1                         1 1                             1 1               04
05 13                                         1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1 05
06 14     1             1   1     1 1       1                                 2           1                       1   1 3   06
07 8 1     1                                                           1                 1     2             1 1           07
08 7 1             1         1                   1                                             1 1             1           08
09 13   1 1           1 1       1       1       1               1     1             1               1             1       1 09
10 11 1   1               1     1 1           1         1 1                     1                               1     1     10
11 11     1                     1         1 1             1   1             1 2                 1             1             11
12 7                                 1                       1     2                         1   1 1                       12
13 7   1         1 1                   1                     1           1                       1                         13
14 12 3       2                                 1     1           2           1 1                     1                     14
15 20       1 2 1   1                 1         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1       15
16 15           1   1   1     1                     1   1       1     1   1         1               2 1             1     1 16
17 12       1   1     1   1               1   1                         2         1         1   1       1                   17
18 11           1 1             1                   1   1             1 1             1         1         1 1               18
19 11   1                       1           1       1       1 1             2       2   1                                   19
20 10     1   1   1           1                             1               1           1   1       1             1         20
21 13 1   1     1                                         1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1     21
22 8 1     2         1           1                         1   1     1                                                     22
23 11           1             1     1 1                 1           1         1                 1               1 1 1       23
24 12       1                 1 1                   1     1       1               1                     1 1           1 1 1 24
25 14                                                       1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2 25
26 5 1 1         1                                                       1                           1                     26
27 4                                                 1           1             1                   1                       27
28 14           2         1 1       1 1       1         1             2 1                             1 1 1                 28
29 10                   1 1 1     1         1     1     1           1                                               1     1 29
30 11   1   1 1           1               1 1       1                               1                           2   1       30
31 8 1                 1                       1             1 1                     1                     1       1       31
32 7             1                           1 1                                         1         1 1                   1 32
33 9   1       1 1   1           1                               1 1         1         1                                   33
34 8         1     1         1                             1               1 2         1                                   34
35 10 1   1         1       1                 1   1       1               1                     1                       1   35
36 12               1         1   1 1   1           1   1       1   1   1                     1               1             36
37 11                 1 1                           1         1 1     1           1 1       1   1                 1         37
38 15   1   1             1       1           1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       38
39 12   1 1               1     1       1           1                       1   1         1 1               1         1     39
40 9 1                                 1                       1     1 1   1                 1                     1   1   40
41 10                   1   1       1   1         1                   1                         1             1     2       41
42 12   1                 1     1         1                     1               1 2     1 1     1 1                         42
43 6                                 1   1   1                           1                               1       1         43
44 8             1 1                 1                 1   1             1             1                               1   44
45 14           1   1   1             1         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1   45
46 18   1 1         1 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1       46
47 7                               1           1                                         1             1   1         1   1 47
48 12     1                 1       1     1   1   1                             1 1           1       2       1             48
49 5                                             1   1             1                             1                     1   49
50 5     1                           1 1                                                                       1 1         50
51 6                                                       1           2       1               1   1                       51
52 10         1 1     1     2         1       1     1 1                                           1                         52
53 14                       1 1       1   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1     53
54 14   2               1   1           1               1 1 1             1                   1   1             1     1   1 54
55 5                         1           2                 1   1                                                           55
56 11                     1                               1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   56
57 10               1                 1 1             1       1           2           1             1     1                 57
58 9     1                     1         1   2                 1                                               1       1 1 58
59 13             1               1     1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1 59
60 12                   1   1                             1       1       1 1     1     1         1 1   1               1   60
61 16           1                   1 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1         61
62 12         1   1       1     1                       1           1                 1 1         1         1   1     1     62
63 9                   1     1 1                               1                 1               1       1 1       1       63
64 12       2 1               1               1 1 1       2         1                                       1     1         64
65 10     1                           1 1                 2                       1     1         1     1     1             65
66 5                                         1                 1 1                   1                           1         66
67 11       1                             1 2     1   1                       1           1 1 1                         1   67
68 9                         1   1       1     1 1                     1       1     1                                   1 68
69 9   1           1     1   1 1                                                             1   1   1               1     69
70 7                       1                 1       1     2         1                       1                             70
71 8               1             1                           1 1       1           1             1         1               71
72 14             1     1 1   1     2       1       1                   1                   1           1 1           1 1   72
73 13                     1         1 1         2 1   1                             1       1   1       1             2     73
74 9 1       1   1               1       1               1   1                           1               1                 74
75 7 1 1                                       1             1                       1         1         1                 75
76 6                           1       1               1                         1       1 1                               76
77 7                       1                 1           1 1                                               1         1   1 77
78 10   1                           1         1     1 1           1                     1                     1     1   1   78
79 14         1   2 1 1           1 1       1               1       2                       1           1   1               79
80 9 1               1   1                         1                     1           1   1         1   1                   80
81 17       1     2 1   1           1             1         1 1     1               2 1     1         1       1         1   81
82 15       1 1     1   1                               1   1     1           1 2 1 1           1         1 1               82
83 7   1                       2                     1       1                             1         1                     83
84 14                   1         1 1 1     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 84
85 12       1               1                         1           3   1       1     1             1   1         1           85
86 7                 1   2 1                     1 1                                                           1           86
87 13   1       1 1   1                         1       1             1   2                               1   1 1 1         87
88 19 1       1 1       1 1   1 1           2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1     88
89 9     1   1                 1     1                 1         1             1     1                 1                   89
90 7         1                         1             2                                         1     1 1                   90
91 12 1   1                               1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1       91
92 18   1       1             1   1 1       1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1 92
93 13     1 1         1             1       1         1               1 1 1         1   1                 1               1 93
94 11                               1               1           1           1     2     1     2   1           1             94
95 12     1       1   1   1     1     1 1                                     1 1       1           1       1               95
96 10       1   1       1                 1                           1       1               1   1             1 1         96
97 14         1 1           1               1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1     97
98 11               1 1                     1     2       1         1                 2             1 1                     98
99 8                 2     1           1                       1           1   1                                 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
Ngày
/
Tháng