BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11       1 1 1               1                         1                 1     2     1       1                   1       00
01 11 1   1     1               1   1   1       1                         1             1                           1   1   01
02 7               1               1 1                 1 1                     1                         1                 02
03 13     1               1 1 1                                             1               1 2   1 1                 2 1   03
04 8       1 1                     1 1           1     1               1                                               1   04
05 10     1               1 1             1 1                               1           1           1 1       1             05
06 15               1   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       1         1       1       06
07 8           1 1                                   1               1 1     1                               1           1 07
08 13             1               1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   1 2               08
09 13 1             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1                                 09
10 10             1     1         1           1                         1   1   1 1           1       1                     10
11 4           1                             1     1                                   1                                   11
12 9 1                                       1               1                   1       1 1     1 1               1       12
13 6                                                                         1         1       1               1   1 1     13
14 8   1                               1             1                         1                   1             1 1     1 14
15 16       1     1 1 1                       1                   1 1     2         2               1 2         1     1     15
16 16 2 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1               1   1                 16
17 5     1                           1                                                 1       1         1                 17
18 8       1 1               1 1                                   1         1                     1               1       18
19 7                             1           2                             1           1     1         1                   19
20 14 1             1           1             1     1     2       1                           1 1               1 1     2   20
21 9     1   1   1     1                         1                         1                           1 1       1         21
22 8                             1             2   1                                                   2   1             1 22
23 11             1 1 1               1       1             1         1           1     1               1           1       23
24 10     1 1           1 1 1                       1                 1             1         1                 1           24
25 14       1     1   1 1   2     1 2           3                 1                                                       1 25
26 8   1                         1                 1             1         1       1     1                     1           26
27 9 1                                   1                               1       1           1       1 1           1 1     27
28 14   1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1     1       1           1   1       28
29 10                 1     1             1 1                                       1         1 2   1       1               29
30 7             2   1           1                                                           1           1           1     30
31 14         1       1               1   2               1         1                             2   1       1 1     1 1   31
32 9 1 1                   1       1                       1             1           1                 1                 1 32
33 5                               1 1               1 1               1                                                   33
34 10                             1       1       1     2     1 1       1                       1             1             34
35 8                     1                               1               1 1   1                       1 1     1           35
36 7           1                     1                                 1       1         1                       2         36
37 9               1                         1   2               2                       1           1               1     37
38 12   1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                             1         1                     38
39 7         1         1                 1           1           1         1                                     1         39
40 15                 1   1                   3     1 1 1   1                   1         1                     1     1   2 40
41 11           1     2         1                 1         1   1             2                                       1 1   41
42 5                               1                     1         1 1                       1                             42
43 6       1       1                     1                         1               1           1                           43
44 5                     1     1                         1                                     1       1                   44
45 6           1     1   1       1   1                             1                                                       45
46 8                 1                   1                     1   1   2               1       1                           46
47 11     1   1         1   1 1         2                               1       1 1                     1                   47
48 13   2       1               1     1 1           1 1                                             1       1 1       1 1   48
49 7                     1                     1 1     1                                         1         1   1           49
50 13             1 1                                         1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1             50
51 10 1                               1 1 1       1   1     1       1               1 1                                     51
52 9                                           1           1     1   1         1               1     1         1       1   52
53 15 1             1   1     1                     1 1       1           1       1     1   1       1 1             1   1   53
54 10             1     1   1 1                   1   1 1                     1                                     1   1   54
55 7                                               1 1   1 1   1                                   1         1             55
56 18 1 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1         56
57 7 1     1                                               1                               1             1       1 1       57
58 13             1       1 1               1 1     1             1   2             2                         1       1     58
59 12 1   1 1         1     1                 1                               1   1 1                       1           1 1 59
60 19 1   1               1     1       3   1     1     1         1                               1 1             1 2   1 2 60
61 9   1           1             1     1     1                           1           1       1                       1     61
62 12         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                                       1                   62
63 13       1 1       1       1           1     1         1           1 1                 1               2               1 63
64 9         1     1                     1                             1 1             1       1           2               64
65 8     1     1                                     1 1                               1   1           1               1   65
66 7               1                                       1               1 1           1                   1   1         66
67 5                     1   1                       1         1         1                                                 67
68 12                       1               1   1 1           1   1   1     1   1                             1           2 68
69 17   1               1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1       69
70 9                                       1 1         1             1     1   1           1         1   1                 70
71 9         1               1     1 1               1 1                 1                           1 1                   71
72 12     1 1           1 1   1                     1   1     1           1                     1 1                   1     72
73 12     1             2                           1         1     1     1       1                       1   1     1 1     73
74 16       1                   1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1   74
75 9       1                 1                             1       2 1           1                   1       1             75
76 9                             1     1                                             2     1       1 1 1       1           76
77 10         1         1   1               2           1                       1         1       1             1           77
78 12           1     1   1         1             2           1 1             1         1                       1 1         78
79 13     1   1                         2   1               1 1     1           2                 1       1       1         79
80 17 1   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 80
81 8   1       1         1         2                                         1         1 1                                 81
82 10       1 1                     1           1                 1               1         1                 1       2     82
83 8   1                       1                   1       1   1       1                 1               1                 83
84 15         1 1       1   1 1 1     1                   2 1                                   1 1       1 1             1 84
85 10   1         1                               1               1 1               1   1   2         1                     85
86 15             1             2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1                 86
87 14       1   1 1 1                                   1     2           1 2                       1           2       1   87
88 11         1 1       1                                 1             1                     1               1   2     2   88
89 9     1                     1       1               1         1           1 1   1               1                       89
90 12   1 1                   1       1       1       1   1                         1 1         1 1         1               90
91 14                 1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                         91
92 20   1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1         1       1     92
93 18       1               1     1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1 93
94 9           1                               1   1         2       1                 2   1                               94
95 10 1       1               1   2                           1             1             1                 2               95
96 10             1 1                 1                       1   1     1   2     1                                       1 96
97 15 1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1           1       1               1       1 97
98 11 1 1                     1     1               1                           1     1   1   1 1                 1         98
99 10               1         1       1     1                           1         1                 1       2   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng