BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10                                       1 1       1   1           1   1                             2   1       1       00
01 9                                       1 1                                               1 1   1 2     1           1   01
02 18 1     1         1   1                     1     1 1   2   1 3             1 1     1   1                       1       02
03 7                     1                 1                                 1         1     1       1               1     03
04 13 1   1   1   1           1   1                 1           1 1                                     1 1   1         1   04
05 7                       1           1 1         1           1               1             1                             05
06 14             1 1               2       1         1             1   2           1 1 2                   1               06
07 17         1 1       1                   1       2           1       1   1       1             1   1   1 1     1 2       07
08 13   1       1   2   1     1 1 1   1               1                                                   1         1   1   08
09 7                 1                                   1           1   1 1         1 1                                   09
10 10                       1       1                                     1   2 2 1           1               1             10
11 9       1       1 2         1                                                 1   1                   2                 11
12 11 1   1       1     1   1           1     1                           1                   1   1 1                       12
13 5             1                             2     1                                             1                       13
14 13 1       1           1 1 1       1     1 1   1                       1       1                           1 1           14
15 9                     1   1               1               1   1             1                 1                 1   1   15
16 13         1           1   1 1   1           1         1     1         1     1   1                         1     1       16
17 8         1             1     1                                                 1   1   1             1               1 17
18 14       1   1           1       1                   1       1 1   1 1           1                 1 1     2             18
19 13       1                   1                 2 1                               1           1     1       1 2     1   1 19
20 6                           1     1                     1                               1     1                     1   20
21 10           1               1 1                                         1         2 1   1     1                   1     21
22 9           1                 1       2                             1                         1 1 1   1                 22
23 15 1   1 1 1 1 1     1                 1         1         1       1               1   1     1                 1         23
24 11                       1     1                     2         1 1       1                 1   1       1       1         24
25 9               1 1 1       1                           1                           1           1       1     1         25
26 10                 1   1   1 1     1             1                     1 1               1       1                       26
27 6             1               1     1                                                           1       1     1         27
28 7         1         1             1                                   1       1     1             1                     28
29 11           1     1       1 1       1 1 1           1               1           1           1                           29
30 7           1                     1       1       1                 1                   2                               30
31 13   1         1 1       1 1                   1                   1       1           1     1   1 1   1                 31
32 10     2                 1           1                             1       1                 1   1                   1 1 32
33 12     2     1     1 1                   1                   1       1   1       1                     1     1           33
34 13       1                           1       1               1     2     1                           1     1   1   2   1 34
35 12                     1   1             1     1           1     2                 1       1   1                   1 1   35
36 12       1 1     1   1 1         1             1         1     1           1       1                         1           36
37 8         1                                 1     1 1                   1 1                     1       1               37
38 14                       1   1       1                     1           1         1   1 1       1     1 1 1     2         38
39 10 1 1 1                         1           1               1           1     1     1                             1     39
40 13         1   1               1 1         2               1                       2   1 1               1         1     40
41 9                       1 1               1           1         1   1     1             1                         1     41
42 10 1   1                     1 1             1       1     1     1 1   1                                                 42
43 12         1               1             1         1         1   1                         1 1     1     1     1 1       43
44 9     1           1                           2   1           1             1   1                             1         44
45 11   1           1 1               1 1                     1                     2                     1           1   1 45
46 10   1                         1       1     1           1 2                                 1 1                     1   46
47 11               1             1           1   1   1     1     1   1                   2                         1       47
48 13   1               1                   1         1 1 1         1 1   2                 1           1               1   48
49 17       1   1             1       1   2                                 1 1 1             1 1             1 1 1     2 1 49
50 11           1     1         2   1                   1     1 1             1             1                     1         50
51 9   1               1 1               2                     1                       1         1     1                   51
52 16 2 1   2       1 1           2         1 1   1         1                                                   1         2 52
53 6 2           1         1                                           1                 1                                 53
54 15               1   1             1   1               1       1                       2             1 1 1   1 1     2   54
55 8       1             1   1                           1                 1         1 1       1                           55
56 9                     1                             1           1       1                     2 1         1 1           56
57 18       1           1 1                       1     1 2   1       1 2       2 1   1       1                 1         1 57
58 5                                               1     1                     1                       1                 1 58
59 6         1                                 1       1                       1     1             1                       59
60 5             1                                     1                                 1               1     1           60
61 12 1     1   1 1                 1             1 1 1                           1   1     1 1                             61
62 8 1     1     1                   1 1         1     1                                                 1                 62
63 14   1         1                             1   1     2     1       1     1   1                           1 2   1       63
64 10   1   1 1                         1 1                 1           1   1                     1           1             64
65 13     2 1 1 1                                   1       1                   1   1     1 1                       1     1 65
66 10               1   1             2                       1 1         1       1                               2         66
67 17   1       1     1   1 1     1   1     1                   1 1             1 1                   1     1     2     1   67
68 16     1       1                 1         1 2             1     2         1                   1   1 1   2             1 68
69 14 1               1 1                     2                   1 1                 2 1   1   1   1       1               69
70 14 1 1           1     1 1 1         1   1   1                                   1   1 1         1                     1 70
71 14   1     1       2                       1           1     1     1     1                 1 1   1               2       71
72 12           1   1                         1   1 1         1     1       1 1             1 1                 1           72
73 6                     1                                                     1 1 1     1     1                           73
74 13                 1   1       1       1 1   1 1   1                       1                   1       1           1   1 74
75 8                       1                                         1                       2 1       1             1 1   75
76 12   1         1                 3     1                                   1           2 1         1         1           76
77 13       1                         1 1                   1 2             1     1     1     1         1       1         1 77
78 6         1                       1                     1                 1         2                                   78
79 12     2   1         1                     1         1       1   1                         1               1       1   1 79
80 15                       2             1     1 1     1         1           1 1         2       1       1       1     1   80
81 15 1 2                       1 1 1 1 1           1 2   1           1                                               2     81
82 11 1           1     1 1   1         1                   1               1                     1       1             1   82
83 8             1             1                         1       1 1               1 1                 1                   83
84 4       1                         1             1                           1                                           84
85 8           2             1                 1         1 1                     1                           1             85
86 11   1         1 1               1                   2   2               1               1           1                   86
87 7                         1         1           1                         1           1           1       1             87
88 9           1                 1                 1                 1 1             1     1                       1     1 88
89 9     1             1         1               1   1               1   1                   1 1                           89
90 15                       1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1                   1 1           1       90
91 8                   1     1           1                   1         1       1                               1   1       91
92 6         1                           1                           1           1                   1     1               92
93 9     1         1                       1       1 1             1   2                                             1     93
94 9   1             1         1                         1               1         1           1             1     1       94
95 5                           2           1                                                                 1       1     95
96 9 1                             1   1             1         1 1                                   1 1   1               96
97 8     1                         1   1           1                     1                         1   1             1     97
98 13                                   1 1                 1 1   1 2                           1   2       1       1   1   98
99 11               2     1                                                       2 1           1     1       1 1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng