BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11   1       1       1                 1           1     1                 1             2   1             1             00
01 12   1           1   1 1   1       2                           1 1 1                 1           1                       01
02 10           1                           1   1               1                 1       1   1     1   1           1       02
03 10             1                   1 1         1       1 1                 1   2                                 1       03
04 9 1   1         1     1                         1         1       1                         1                         1 04
05 6                         1                                                               1   1         1       2       05
06 9   1                 1     1                         1             1   1     1 1       1                               06
07 11 1 1     1 2         1         1       1         1     1                                                           1   07
08 8 1         1   1                   1             1             1         1                   1                         08
09 12                   1 1   1                         1 1           1 1       1       1       1               1     1     09
10 12     1             1                 1 1         1   1               1     1 1           1         1 1                 10
11 11 2                         1   1             1       1                     1         1 1             1   1             11
12 7                           1             2                                       1                       1     2       12
13 11                       1       1   1 1       1     1         1 1                   1                     1           1 13
14 15     1 1                 1 1 1     1             3       2                                 1     1           2         14
15 17           1   1     2                                 1 2 1   1                 1         2             1     1   2 1 15
16 13     1     1               1             1                 1   1   1     1                     1   1       1     1   1 16
17 13 1               1               1           2         1   1     1   1               1   1                         2   17
18 11     2                                   2                 1 1             1                   1   1             1 1   18
19 12     1 2     1   1   1                             1                       1           1       1       1 1             19
20 9               1             1   1   1               1   1   1           1                             1               20
21 9             1                       1     1     1   1     1                                         1 1     1         21
22 12 1                       1             1       1 1     2         1           1                         1   1     1     22
23 7         1                                                 1             1     1 1                 1           1       23
24 10 1       1                         1       1           1                 1 1                   1     1       1         24
25 10   1     1                 1   1 1                                                                     1   1     1 1 1 25
26 7                         1           1   1       1 1         1                                                       1 26
27 6   1     1                     1 1                                                               1           1         27
28 15                                 1 1         2             2         1 1       1 1       1         1             2 1   28
29 13                     1 1     1   1             1                   1 1 1     1         1     1     1           1       29
30 10                         1         1       1       1   1 1           1               1 1       1                       30
31 9 1                     1   1       1             1                 1                       1             1 1           31
32 8               1 1       1           1   1                   1                           1 1                           32
33 12 1     1                   1 1           1         1       1 1   1           1                               1 1       33
34 12     1   1   2   1   1   1 1                             1     1         1                             1               34
35 13             1 1                     1 1   1     1   1         1       1                 1   1       1               1 35
36 16       1           1 1       1 1       1                       1         1   1 1   1           1   1       1   1   1   36
37 9   1                     1       1                               1 1                           1         1 1     1     37
38 14 1 1     2                         1     1         1   1             1       1           1     1 1 1                   38
39 9             1                 1           1       1 1               1     1       1           1                       39
40 11   1         1       1           1   1       1   1                                 1                       1     1 1   40
41 8             1                       1                             1   1       1   1         1                   1     41
42 8                   1     2                         1                 1     1         1                     1           42
43 8   1     1 1       1                                                             1   1   1                           1 43
44 11         1             3                   1                 1 1                 1                 1   1             1 44
45 13 1           1   1     1             1       1             1   1   1             1         1     1   1                 45
46 16               1           1     1                 1 1         1 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1                 46
47 9           1       2           2           1   1                               1           1                           47
48 7               1                                     1                 1       1     1   1   1                         48
49 13     1 1 1     2 1                 1 1     1 1                                               1   1             1       49
50 4         1                                           1                           1 1                                   50
51 4                             1                                                                         1           2   51
52 15       1         2         1 1                 1         1 1     1     2         1       1     1 1                     52
53 8                                   1       1   1                       1 1       1   1                   1             53
54 15 1 1   1 1     2                                   2               1   1           1               1 1 1             1 54
55 10                     2         1 1     1                                 1           2                 1   1           55
56 6     1 1               1                       1                     1                               1                 56
57 13       1         1         1               1 2                 1                 1 1             1       1           2 57
58 8                 1                 1                 1                     1         1   2                 1           58
59 7                                           1                 1               1     1                   1 1   1         59
60 9 1     1           1               1                               1   1                             1       1       1 60
61 9                                                           1                   1 2 1 1                   1 1 1         61
62 14 1                   1       1   1   1 3                 1   1       1     1                       1           1       62
63 10     1 2   1                     1             1                   1     1 1                               1           63
64 14     1               1   1                     1       2 1               1               1 1 1       2         1       64
65 10           1     1     1     2                       1                           1 1                 2                 65
66 8         2             2       1                                                         1                 1 1         66
67 14   1     2     1                   2         1 1       1                             1 2     1   1                     67
68 14   2             1     1   1   1 1     1                                 1   1       1     1 1                     1   68
69 8   1                               1         1     1           1     1   1 1                                           69
70 10                 1 1                   1 1                             1                 1       1     2         1     70
71 11           2               1 1         1       1               1             1                           1 1       1   71
72 13       1                     1       1     1                 1     1 1   1     2       1       1                   1   72
73 10                               2     1                               1         1 1         2 1   1                     73
74 11 1           1   1                       1       1       1   1               1       1               1   1             74
75 10             1 1   2         1               1   1 1                                       1             1             75
76 6       1                   1           1                                   1       1               1                   76
77 12       1         1       1   1     1 1 1 1                             1                 1           1 1               77
78 6                                                   1                           1         1     1 1           1         78
79 15     1       1   1                       1               1   2 1 1           1 1       1               1       2       79
80 10 1       1     1       1                   1     1               1   1                         1                     1 80
81 12             2                                         1     2 1   1           1             1         1 1     1       81
82 13 1             1             2           1   1         1 1     1   1                               1   1     1         82
83 10                         1       1     1   2       1                       2                     1       1             83
84 13                   1           1             1                     1         1 1 1     1           1     1   1   1 1   84
85 9     1                                         1       1               1                         1           3   1     85
86 8                                               2                 1   2 1                     1 1                       86
87 13     1               1                   2         1       1 1   1                         1       1             1   2 87
88 20           1     1   1     2   1                 1       1 1       1 1   1 1           2     1   1         1       1 1 88
89 8                   1         1                       1   1                 1     1                 1         1         89
90 10           1       1   2 1   1                           1                         1             2                     90
91 11       1   1           1 1             1         1   1                               1     1   1 1                     91
92 15   1               1                 1   1     2   1       1             1   1 1       1     1               1   1     92
93 15             1             1               2   2     1 1         1             1       1         1               1 1 1 93
94 6     1     1                     1                                             1               1           1           94
95 10     1       1     1                                 1       1   1   1     1     1 1                                   95
96 8   1                   1             1                 1   1       1                 1                           1     96
97 8             1                 1                         1 1           1               1             1           1     97
98 13   1       1   1       1 1     1                               1 1                     1     2       1         1       98
99 12     1 1         1                 1   1 1   1                   2     1           1                       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng