BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12       1                         1 3 1             1 1 1               1                         1                 1   00
01 9                     1                       1   1     1               1   1   1       1                         1     01
02 9 1           1           1     1                           1               1 1                 1 1                     02
03 6             1                                   1               1 1 1                                             1   03
04 9                   1 1                             1 1                     1 1           1     1               1       04
05 14     1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1                               1   05
06 14                       2           1                       1   1 3   1   1               1                   1 1     1 06
07 10                 1                 1     2             1 1                                   1               1 1     1 07
08 8                                         1 1             1               1 1                   1   1                 1 08
09 13         1     1             1               1             1       1     1         1         1         2 1 1           09
10 9 1 1                     1                               1     1         1           1                         1   1   10
11 9   1   1             1 2                 1             1                             1     1                           11
12 8       1     2                         1   1 1                                       1               1                 12
13 4       1           1                       1                                                                         1 13
14 7           2           1 1                     1                               1             1                         14
15 17       1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1                   1 1     2     15
16 15 1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1                         1         16
17 7                 2         1         1   1       1                           1                                         17
18 11 1             1 1             1         1         1 1               1 1                                   1         1 18
19 11     1 1             2       2   1                                       1           2                             1   19
20 12     1               1           1   1       1             1           1             1     1     2       1             20
21 12   1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                         1                         1   21
22 7     1   1     1                                                         1             2   1                           22
23 11 1           1         1                 1               1 1 1               1       1             1         1         23
24 10   1       1               1                     1 1           1 1 1                       1                 1         24
25 21     1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1             25
26 6                   1                           1                         1                 1             1         1   26
27 5           1             1                   1                                   1                               1     27
28 12 1             2 1                             1 1 1                   1         1 1                       1         1 28
29 6 1           1                                               1     1             1 1                                   29
30 5                             1                           2   1           1                                             30
31 10       1 1                     1                     1       1               1   2               1         1           31
32 7                                   1         1 1                   1       1                       1             1     32
33 9           1 1         1         1                                         1 1               1 1               1       33
34 13     1               1 2         1                                       1       1       1     2     1 1       1       34
35 7   1               1                     1                       1                               1               1 1   35
36 8 1       1   1   1                     1               1                     1                                 1       36
37 13       1 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2               2             37
38 14 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                 38
39 10                     1   1         1 1               1         1                 1           1           1         1   39
40 14         1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1                   40
41 11               1                         1             1     2         1                 1         1   1             2 41
42 12         1               1 2     1 1     1 1                               1                     1         1 1         42
43 5                   1                               1       1                     1                         1           43
44 7 1   1             1             1                               1     1                         1                     44
45 11   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1                             1           45
46 12 1 1                     1 1 1             1                 1                   1                     1   1   2       46
47 9                                   1             1   1         1   1 1         2                               1       47
48 11                         1 1           1       2       1               1     1 1           1 1                         48
49 6             1                             1                     1                     1 1     1                       49
50 7                                                         1 1                                         1   1 1     1   1 50
51 13     1           2       1               1   1                               1 1 1       1   1     1       1           51
52 5                                           1                                           1           1     1   1         52
53 15       1                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1           1     53
54 14 1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1                     1 54
55 7     1   1                                                                                 1 1   1 1   1               55
56 17   1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1               56
57 7       1           2           1             1     1                                               1                   57
58 10         1                                               1       1 1               1 1     1             1   2         58
59 12     1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1                               1 59
60 18   1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1         1             60
61 14       1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1                           1     61
62 16 1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2               62
63 12         1                 1               1       1 1       1       1           1     1         1           1 1       63
64 8   2         1                                       1     1                     1                             1 1     64
65 9   2                       1     1         1     1     1                                     1 1                       65
66 7         1 1                   1                           1                                       1               1 1 66
67 9                       1           1 1 1                         1   1                       1         1         1     67
68 11                 1       1     1                                   1               1   1 1           1   1   1     1   68
69 9                                       1   1   1               1               1       1     1 1 1                     69
70 9     2         1                       1                                           1 1         1             1     1   70
71 12       1 1       1           1             1         1               1     1 1               1 1                 1     71
72 11                 1                   1           1 1           1 1   1                     1   1     1           1     72
73 10                             1       1   1       1             2                           1         1     1     1     73
74 10   1   1                           1               1                   1 1         1 1           1                   1 74
75 9       1                       1         1         1                 1                             1       2 1         75
76 6 1                         1       1 1                                   1     1                                       76
77 8   1 1                                               1         1   1               2           1                       77
78 11           1                     1                     1     1   1         1             2           1 1             1 78
79 12     1       2                       1           1   1                         2   1               1 1     1           79
80 14                   1           1   1         1   1                       1 1       1               1   2         2 1   80
81 13     1 1     1               2 1     1         1       1         1         2                                         1 81
82 14 1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1                 1             82
83 8       1                             1         1                       1                   1       1   1       1       83
84 15 1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1                   84
85 12           3   1       1     1             1   1         1                               1               1 1           85
86 11                                                         1             2     1   1     2 1       1     1   1           86
87 14 1             1   2                               1   1 1 1                                   1     2           1 2   87
88 10         1       1 1 1 1                             1 1       1                                 1             1       88
89 10 1         1             1     1                 1                     1       1               1         1           1 89
90 8                                         1     1 1                   1       1       1       1   1                     90
91 18                     1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2       91
92 18           1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1 92
93 12               1 1 1         1   1                 1               1     1                       1 1   1     1         93
94 14         1           1     2     1     2   1           1                               1   1         2       1         94
95 10                       1 1       1           1       1               1   2                           1             1   95
96 12               1       1               1   1             1 1                 1                       1   1     1   2   96
97 16   1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1 97
98 9   1         1                 2             1 1                     1     1               1                           98
99 8         1           1   1                                 1         1       1     1                           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng