BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8                   1                 1     2     1       1                   1                             1           00
01 9 1       1                         1             1                           1   1           1   1           1         01
02 7                 1 1                     1                         1                             1             1 1     02
03 15                                     1               1 2   1 1                 2 1         1           1   1 1 1     1 03
04 5           1     1               1                                               1                               1     04
05 10   1 1                               1           1           1 1       1                   1     1       1             05
06 13           1                   1 1     1           1       1         1       1               1       2     1     1     06
07 8               1               1 1     1                               1           1                         1 1       07
08 19                 1   1                 1   1   1         1     1   1 2               1   1   1 1     1 1   1       1 1 08
09 13     1         1         2 1 1                 1 1 1                                 1           1       1     1       09
10 13       1                         1   1   1 1           1       1                         1         1       1       2 1 10
11 6       1     1                                   1                                   1         1     1                 11
12 9       1               1                   1       1 1     1 1               1       1                                 12
13 11                                       1         1       1               1   1 1             1   1   1         1   1   13
14 11 1             1                         1                   1             1 1     1 1       1   1 1                   14
15 15       1                   1 1     2         2               1 2         1     1               1               1   1   15
16 11   2 1                         1         1   2 1               1   1                     1                             16
17 9                                                 1       1         1                 1     1   1   1             1   1 17
18 9                             1         1                     1               1           1   1               1 1     1 18
19 9       2                             1           1     1         1                   1 1                         1     19
20 13       1     1     2       1                           1 1               1 1     2               1       1             20
21 9           1                         1                           1 1       1                           2 1 1           21
22 9         2   1                                                   2   1             1       1                 1         22
23 8       1             1         1           1     1               1           1       1                                 23
24 9             1                 1             1         1                 1                 2       1               1   24
25 6         3                 1                                                       1                         1         25
26 10             1             1         1       1     1                     1                 1   1   1     1             26
27 11   1                               1       1           1       1 1           1 1           1         1 1               27
28 18   1 1                       1         1   1   1     1       1           1   1                 1     1 1 1 1 1   1 1   28
29 12   1 1                                       1         1 2   1       1               2   1         1                   29
30 7                                                       1           1           1             1   1       1   1         30
31 11   2               1         1                             2   1       1 1     1 1                                     31
32 9                     1             1           1                 1                 1     1         1               2   32
33 8               1 1               1                                                     1               2 1       1     33
34 14   1       1     2     1 1       1                       1             1             1   1       1         1         1 34
35 11                   1               1 1   1                       1 1     1                 1 1       1           1     35
36 9                                 1       1         1                       2           1       1           1         1 36
37 9       1   2               2                       1           1               1       1                               37
38 8 1   1   1             1                             1         1                     1           1                     38
39 7   1           1           1         1                                     1           1 1                             39
40 16       3     1 1 1   1                   1         1                     1     1   2 1     1                 1         40
41 9           1         1   1             2                                       1 1   1       1                         41
42 5                   1         1 1                       1                               1                               42
43 8   1                         1               1           1                                     1         2     1       43
44 8                   1                                     1       1                                 1     2         1 1 44
45 2                             1                                                                           1             45
46 7   1                     1   1   2               1       1                                                             46
47 9 2                               1       1 1                     1                           1       1         1       47
48 10 1           1 1                                             1       1 1       1 1                         1       1   48
49 7         1 1     1                                         1         1   1                             1               49
50 13                       1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1                           1 1                 50
51 10 1 1       1   1     1       1               1 1                                                             1 1       51
52 11         1           1     1   1         1               1     1         1       1                 1           1       52
53 19             1 1       1           1       1     1   1       1 1             1   1     2 3 1     1             1       53
54 7           1   1 1                     1                                     1   1     1                               54
55 14             1 1   1 1   1                                   1         1                       1 1 1   3 1             55
56 14 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1                                     1     56
57 11                     1                               1             1       1 1             1   1 1   1 1   1           57
58 13     1 1     1             1   2             2                         1       1                     1       1     1   58
59 12       1                               1   1 1                       1           1 1     1 1     1           1 1       59
60 17 3   1     1     1         1                               1 1             1 2   1 2           1       1               60
61 7 1     1                           1           1       1                       1                             1         61
62 10 1   1               1 1 2                                       1                           1       1           1     62
63 12   1     1         1           1 1                 1               2               1     1   1                   1     63
64 10   1                             1 1             1       1           2                                         2     1 64
65 9               1 1                               1   1           1               1     1                   1       1   65
66 7                     1               1 1           1                   1   1                 1                         66
67 6               1         1         1                                                     1           1           1     67
68 13     1   1 1           1   1   1     1   1                             1           2           1                 1     68
69 18 1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1         1       1           1           69
70 16     1 1         1             1     1   1           1         1   1                     1   1 1     1   1     2       70
71 8               1 1                 1                           1 1                     1               1             1 71
72 9             1   1     1           1                     1 1                   1                   1                 1 72
73 14             1         1     1     1       1                       1   1     1 1     1 1       1                 1   1 73
74 14     1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1               1                     74
75 10                     1       2 1           1                   1       1                                   1 1   1     75
76 10 1                                             2     1       1 1 1       1                 1     1                     76
77 9     2           1                       1         1       1             1                   1                       1 77
78 9           2           1 1             1         1                       1 1                               1           78
79 13 2   1               1 1     1           2                 1       1       1                       1                 1 79
80 15     1               1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 1                   1             80
81 6                                       1         1 1                                   1                       1 1     81
82 10         1                 1               1         1                 1       2                       1   1         1 82
83 9             1       1   1       1                 1               1                           1   1               1   83
84 9                   2 1                                   1 1       1 1             1                         1         84
85 11           1               1 1               1   1   2         1                                   1 1 1               85
86 14   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1                     1           1             1   86
87 12                 1     2           1 2                       1           2       1                 1   1               87
88 13                   1             1                     1               1   2     2     2     1     1 1                 88
89 9 1               1         1           1 1   1               1                             1   1                       89
90 11       1       1   1                         1 1         1 1         1                     2     1                     90
91 16   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                         1             1     1             91
92 16               1         1     1   1   1           1       1 1         1       1         1 1 1               2   1     92
93 16                   1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1         1                         93
94 12         1   1         2       1                 2   1                                                   1 2         1 94
95 6                       1             1             1                 2                                             1   95
96 10                       1   1     1   2     1                                       1   2                         1     96
97 12   1     1 2         1                 1           1       1               1       1     1                           1 97
98 12             1                           1     1   1   1 1                 1         1           1           1     2   98
99 9     1                           1         1                 1       2   1                     1                     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
Ngày
/
Tháng