BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15       1 3 1             1 1 1               1                         1                 1     2     1       1         00
01 9                   1   1     1               1   1   1       1                         1             1                 01
02 7     1                           1               1 1                 1 1                     1                         02
03 10                       1               1 1 1                                             1               1 2   1 1     03
04 7                         1 1                     1 1           1     1               1                                 04
05 13   2 1       1         1               1 1             1 1                               1           1           1 1   05
06 14         1                       1   1 3   1   1               1                   1 1     1           1       1       06
07 9         1     2             1 1                                   1               1 1     1                           07
08 12               1 1             1               1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   08
09 14   1               1             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 1               09
10 10                               1     1         1           1                         1   1   1 1           1       1   10
11 5               1             1                             1     1                                   1                 11
12 10             1   1 1                                       1               1                   1       1 1     1 1     12
13 4                 1                                                                         1         1       1         13
14 5                     1                               1             1                         1                   1     14
15 15       1                 1     1 1 1                       1                   1 1     2         2               1 2   15
16 16   1               2 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1               1   16
17 7 1         1   1       1                           1                                                 1       1         17
18 9     1         1         1 1               1 1                                   1         1                     1     18
19 10   2   1                                       1           2                             1           1     1         1 19
20 12       1   1       1             1           1             1     1     2       1                           1 1         20
21 10   1     1 1           1   1   1     1                         1                         1                           1 21
22 6                                               1             2   1                                                   2 22
23 11               1               1 1 1               1       1             1         1           1     1               1 23
24 10 1                     1 1           1 1 1                       1                 1             1         1           24
25 15             1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1                                       25
26 7                     1                         1                 1             1         1       1     1               26
27 7                   1                                   1                               1       1           1       1 1 27
28 12                     1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1     1       1     28
29 9                                   1     1             1 1                                       1         1 2   1     29
30 6   1                           2   1           1                                                           1           30
31 11     1                     1       1               1   2               1         1                             2   1   31
32 9         1         1 1                   1       1                       1             1           1                 1 32
33 6       1                                         1 1               1 1               1                                 33
34 10       1                                       1       1       1     2     1 1       1                       1         34
35 7               1                       1                               1               1 1   1                       1 35
36 6             1               1                     1                                 1       1         1               36
37 12 1 1       1   1                 1                         1   2               2                       1           1   37
38 15     1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                             1         1   38
39 8         1 1               1         1                 1           1           1         1                             39
40 12             1                     1   1                   3     1 1 1   1                   1         1               40
41 10               1             1     2         1                 1         1   1             2                           41
42 11 2     1 1     1 1                               1                     1         1 1                       1           42
43 6                         1       1                     1                         1               1           1         43
44 6       1                               1     1                         1                                     1       1 44
45 10   1   1     1   1           1     1   1       1   1                             1                                     45
46 11 1 1             1                 1                   1                     1   1   2               1       1         46
47 12         1             1   1         1   1 1         2                               1       1 1                     1 47
48 11 1           1       2       1               1     1 1           1 1                                             1     48
49 6                 1                     1                     1 1     1                                         1       49
50 11                               1 1                                         1   1 1     1   1   1         1 1         1 50
51 11               1   1                               1 1 1       1   1     1       1               1 1                   51
52 8                 1                                           1           1     1   1         1               1     1   52
53 19 2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1           1       1     1   1       1 1   53
54 10             1   1             1     1   1 1                   1   1 1                     1                           54
55 6                                                                 1 1   1 1   1                                   1     55
56 19         1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1 56
57 5     1             1     1                                               1                               1             57
58 11                               1       1 1               1 1     1             1   2             2                     58
59 9                   1   1 1         1     1                 1                               1   1 1                     59
60 16 1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1         1                               1 1     60
61 12 1     1   1 1       1           1             1     1     1                           1           1       1           61
62 15     1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                                       1 62
63 12 1               1       1 1       1       1           1     1         1           1 1                 1               63
64 7                           1     1                     1                             1 1             1       1         64
65 10 1     1         1     1     1                                     1 1                               1   1           1 65
66 6     1                           1                                       1               1 1           1               66
67 8         1 1 1                         1   1                       1         1         1                               67
68 10     1                                   1               1   1 1           1   1   1     1   1                         68
69 16             1   1   1               1               1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 69
70 9             1                                           1 1         1             1     1   1           1         1   70
71 11   1             1         1               1     1 1               1 1                 1                           1 1 71
72 12           1           1 1           1 1   1                     1   1     1           1                     1 1       72
73 11   1       1   1       1             2                           1         1     1     1       1                       73
74 12         1               1                   1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1       74
75 10     1         1         1                 1                             1       2 1           1                   1   75
76 11 1       1 1                                   1     1                                             2     1       1 1 1 76
77 9                           1         1   1               2           1                       1         1       1       77
78 11       1                     1     1   1         1             2           1 1             1         1                 78
79 12           1           1   1                         2   1               1 1     1           2                 1       79
80 17     1   1         1   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1 80
81 12   2 1     1         1       1         1         2                                         1         1 1               81
82 10 1 1           1         1 1                     1           1                 1               1         1             82
83 8           1         1                       1                   1       1   1       1                 1               83
84 12                           1 1       1   1 1 1     1                   2 1                                   1 1       84
85 12   1             1   1         1                               1               1 1               1   1   2         1   85
86 14                               1             2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           86
87 11                         1   1 1 1                                   1     2           1 2                       1     87
88 6                           1 1       1                                 1             1                     1           88
89 10     1                 1                     1       1               1         1           1 1   1               1     89
90 12               1     1 1                   1       1       1       1   1                         1 1         1 1       90
91 17 1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                       91
92 19           1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1     92
93 18   1   1                 1               1     1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1   93
94 15 2     1     2   1           1                               1   1         2       1                 2   1             94
95 9       1           1       1               1   2                           1             1             1               95
96 11             1   1             1 1                 1                       1   1     1   2     1                       96
97 16         1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1           1       1       97
98 12     2             1 1                     1     1               1                           1     1   1   1 1         98
99 7                                 1         1       1     1                           1         1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng