BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14       2   1             1                         1 3 1             1 1 1               1                         1   00
01 10   1           1                       1                       1   1     1               1   1   1       1             01
02 12     1   1     1   1           1           1     1                           1               1 1                 1 1   02
03 5                               1                                   1               1 1 1                               03
04 9           1                         1 1                             1 1                     1 1           1     1     04
05 15         1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 1                 05
06 12       1                                 2           1                       1   1 3   1   1               1           06
07 7                                   1                 1     2             1 1                                   1       07
08 8             1                                             1 1             1               1 1                   1   1 08
09 11   1       1               1     1             1               1             1       1     1         1         1       09
10 8         1         1 1                     1                               1     1         1           1               10
11 11     1 1             1   1             1 2                 1             1                             1     1         11
12 8 1                       1     2                         1   1 1                                       1               12
13 4   1                     1           1                       1                                                         13
14 9           1     1           2           1 1                     1                               1             1       14
15 16 1         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1               15
16 15               1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1                 16
17 9     1   1                         2         1         1   1       1                           1                       17
18 10               1   1             1 1             1         1         1 1               1 1                             18
19 12       1       1       1 1             2       2   1                                       1           2               19
20 11                       1               1           1   1       1             1           1             1     1     2   20
21 11                     1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                         1           21
22 7                       1   1     1                                                         1             2   1         22
23 11 1                 1           1         1                 1               1 1 1               1       1             1 23
24 10               1     1       1               1                     1 1           1 1 1                       1         24
25 20                       1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3             25
26 4                                     1                           1                         1                 1         26
27 5                 1           1             1                   1                                   1                   27
28 12 1       1         1             2 1                             1 1 1                   1         1 1                 28
29 8       1     1     1           1                                               1     1             1 1                 29
30 8     1 1       1                               1                           2   1           1                           30
31 10           1             1 1                     1                     1       1               1   2               1   31
32 8         1 1                                         1         1 1                   1       1                       1 32
33 8                             1 1         1         1                                         1 1               1 1     33
34 10                       1               1 2         1                                       1       1       1     2     34
35 7         1   1       1               1                     1                       1                               1   35
36 9   1           1   1       1   1   1                     1               1                     1                       36
37 12               1         1 1     1           1 1       1   1                 1                         1   2           37
38 16         1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             38
39 10   1           1                       1   1         1 1               1         1                 1           1       39
40 15   1                       1     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1 40
41 10   1         1                   1                         1             1     2         1                 1         1 41
42 11     1                     1               1 2     1 1     1 1                               1                     1   42
43 7 1   1   1                           1                               1       1                     1                   43
44 8 1                 1   1             1             1                               1     1                         1   44
45 13 1         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1                       45
46 12   1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1                   46
47 9           1                                         1             1   1         1   1 1         2                     47
48 14     1   1   1                             1 1           1       2       1               1     1 1           1 1       48
49 8             1   1             1                             1                     1                     1 1     1     49
50 4 1 1                                                                       1 1                                         50
51 12                       1           2       1               1   1                               1 1 1       1   1     1 51
52 7 1       1     1 1                                           1                                           1           1 52
53 15 1   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       53
54 14   1               1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1     54
55 8     2                 1   1                                                                                 1 1   1 1 55
56 16                     1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1       56
57 10 1 1             1       1           2           1             1     1                                               1 57
58 10     1   2                 1                                               1       1 1               1 1     1         58
59 12   1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1                 1               59
60 17                     1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1     60
61 17 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1               61
62 13                   1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 62
63 10                           1                 1               1       1 1       1       1           1     1         1   63
64 9         1 1 1       2         1                                       1     1                     1                   64
65 11 1 1                 2                       1     1         1     1     1                                     1 1     65
66 6         1                 1 1                   1                           1                                       1 66
67 12     1 2     1   1                       1           1 1 1                         1   1                       1       67
68 10     1     1 1                     1       1     1                                   1               1   1 1           68
69 9                                                         1   1   1               1               1       1     1 1 1   69
70 9         1       1     2         1                       1                                           1 1         1     70
71 11                         1 1       1           1             1         1               1     1 1               1 1     71
72 11       1       1                   1                   1           1 1           1 1   1                     1   1     72
73 12 1         2 1   1                             1       1   1       1             2                           1         73
74 10     1               1   1                           1               1                   1 1         1 1           1   74
75 7           1             1                       1         1         1                 1                             1 75
76 7   1               1                         1       1 1                                   1     1                     76
77 9         1           1 1                                               1         1   1               2           1     77
78 11         1     1 1           1                     1                     1     1   1         1             2           78
79 11       1               1       2                       1           1   1                         2   1               1 79
80 10               1                     1           1   1         1   1                       1 1       1               1 80
81 13             1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2                         81
82 13                   1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1             82
83 7                 1       1                             1         1                       1                   1       1 83
84 17 1     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1 84
85 11                 1           3   1       1     1             1   1         1                               1           85
86 11             1 1                                                           1             2     1   1     2 1       1   86
87 10           1       1             1   2                               1   1 1 1                                   1     87
88 13       2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                                 1   88
89 9 1                 1         1             1     1                 1                     1       1               1     89
90 11   1             2                                         1     1 1                   1       1       1       1   1   90
91 14     1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         91
92 16       1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1       92
93 12       1         1               1 1 1         1   1                 1               1     1                       1 1 93
94 12               1           1           1     2     1     2   1           1                               1   1         94
95 10 1 1                                     1 1       1           1       1               1   2                           95
96 8     1                           1       1               1   1             1 1                 1                       96
97 16       1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1 97
98 12       1     2       1         1                 2             1 1                     1     1               1         98
99 8   1                       1           1   1                                 1         1       1     1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
Ngày
/
Tháng